w numerze: Data wydania r. CZERWIEC 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015"

Transkrypt

1 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN X Nr 6/2015 BEZP ATNY w numerze: Data wydania r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY FESTYN CEL MISTRZOSTWA POLSKI ZMIENIAMY NAWYKI NA ZDROWSZE KOZIEG OWY I OKOLICE WIADOMOŒCI SZKOLNE, SPORT, REKLAMA KUPON NA BEZP ATNE OG OSZENIE DROBNE Zamieszczamy szósty kupon konkursowy Karolinki. Co miesi¹c w tym miejscu bêdzie ukazywa³ siê kolejny kupon. Ka dy kto zgromadzi dwanaœcie autentycznych kuponów mo e wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagrody niespodzianki. PRZYSPIESZENIE NA BUDOWIE Nowe mieszkania w Kozieg³owach mia³y byæ oddane do u ytku we wrzeœniu. Wykonawca deklaruje przyspieszenie terminu przekazania budynku Spó³dzielni ju w sierpniu. Jest to dobra wiadomoœæ dla prawie 40 osób, które ju kupi³y mieszkania i je eli nic nie stanie na przeszkodzie, bêd¹ mog³y wczeœniej siê do nich wprowadziæ. Zamieszczamy zdjêcie Wiktorii. Przypominamy, e w naszej Galerii mo e zaprezentowaæ siê ka da dziewczynka, która nie ukoñczy³a 10 lat. Wystarczy przes³aæ na adres redakcji zdjêcie i napisanych parê zdañ o sobie niekoniecznie w³asnorêcznie, mo - na poprosiæ rodziców. NAJWIÊKSZE REMONTY Tegoroczna pogoda pozwoli³a na wczeœniejsze rozpoczêcie prac remontowych na naszych osiedlach. Chodzi tu g³ównie o prace zewnêtrzne zwi¹zane z wymian¹ nawierzchni chodników, remontem dachów i balkonów czy napraw¹ i renowacj¹ placów zabaw. Wykonano ju wiele prac mniej widocznych. W Kozieg³owach naprawiono pokrycia dachów na budynkach przy ul. Poznañskiej 14A i 15A. Tam te w budynku nr 15C trwa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, a w budynkach 16A i B oraz 15B i D wymieniane jest oœwietlenie klatek schodowych na LED-owe z czujnikami zmierzchu i ruchu. Oœwietlenie LED-owe montowane jest tak e na 22 maja 2014 roku symbolicznego wbicia ³opaty dokonali Ryszard Jaroniec, prezes SM Kozieg³owy inwestor, Ryszard KaŸmierczak, prezes Pekabud-Morasko Sp. z o.o. wykonawca oraz Arkadiusz Sójka, dyrektor Inest-Home nadzór inwestycyjny W trzypiêtrowym budynku Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego znajdzie siê w sumie 95 mieszkañ. Prawdopodobnie w ostatnich miesi¹cach roku bêdzie mo na skorzystaæ z dop³at do mieszkañ w programie MdM. Wiktoria w tym roku skoñczy³a 5 lat, jest w grupie Misia Uszatka. Bardzo lubi rysowaæ, kolorowaæ i bawiæ siê z braciszkiem. Frajdê sprawia jej jazda na rowerze i hulajnog¹, a tak e czêsto gra w pi³kê. Jest bardzo mi³¹ i grzeczn¹ dziewczynk¹.

2 2 strona KAROLINKA czerwiec 2015 Osiedlu Leœnym w budynkach 1B, 2A-E, 6B C, 7A E, 10, 11, 14 i ul. Pi³sudskiego Na tym osiedlu zakoñczono ju malowanie klatek schodowych w budynkach 2E, 2D, a rozpoczêto w budynku 2C. Trwaj¹ remonty balkonów budynku przy ul. Pi³sudskiego 15 i budynku nr 18B na Os. Leœnym na fotografii Na Karolinie wykonano remont drogi wraz z parkingiem przy budynku nr 14 (szczyt budynku), wymieniono chodnik od strony wejœæ 1 3 wraz z napraw¹ dojœæ do budynku 16B oraz od strony balkonów 16B C, wkrótce wyremontowana zostanie pieszojezdnia i wykonany tymczasowy parking przy budynku 16A na fotografii stan obecny Wymieniono urz¹dzenia placu zabaw w Pobiedziskach przy ul. Kutrzeby 1, w Kozieg³owach na Osiedlu Leœnym 14A i przy ul. Pi³sudskiego 5, na Karolinie przy budynkach 16A C powsta³ plac zabaw z nowym elementem dotychczas nieznanym naszym dzieciom samolotem na fotografii Aby nadaæ otoczeniu budynków mi³ego charakteru, ju od marca trwaj¹ prace zieleniarskie polegaj¹ce na wycinaniu drzew i krzewów, które koliduj¹ z infrastruktur¹ podziemn¹ i naziemn¹. Na wszystkie wycinane drzewa i krzewy posiadamy zgodê Urzêdu Gminy. KUPON nr 6 na bezp³atne og³oszenia drobne (do 10 wyrazów) KAROLINKA Na Osiedlu Leœnym wykonano ju naprawê chodników przy budynku nr 17 oraz chodników od strony parku i sklepów przy budynku 14, zakoñczy³a siê naprawa jezdni i wymiana nawierzchni zatoki parkingowej przy budynku nr 16 (na fotografii) oraz trwa wymiana chodnika wzd³u bud. nr 15B nazwisko i imiê adres zamieszkania Treœæ og³oszenia umieœciæ w gazecie KAROLINKA nr podpis Wype³niony kupon prosimy wys³aæ na adres redakcji do 25 ka dego miesi¹ca lub osobiœcie do siedziby Spó³dzielni

3 czerwiec 2015 KAROLINKA 3 strona Osiedle Leœne w Kozieg³owach Ostatni¹ inwestycj¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego na osiedlu jest licz¹cy 95 mieszkañ trzypiêtrowy budynek mieszcz¹cy siê przy ulicy Pi³sudskiego 27 A. Budowa dobiega koñca. Zaplanowane na wrzesieñ oddanie do u ytku mieszkañ prawdopodobnie nast¹pi nieco wczeœniej. agodna zima wp³ynê³a bowiem na przyspieszenie budowy. Metra do wyboru W budynku zaprojektowano mieszkania dwu-, trzyi czteropokojowe o powierzchni od 44 do 81 metrów kwadratowych. Te najwiêksze czteropokojowe mieszkania zosta³y sprzedanie niemal na pniu. Pozosta³ych jednak wci¹ jest jeszcze spory wybór. Najbardziej zró nicowane pod wzglêdem rozmiaru s¹ mieszkania trzypokojowe. W budynku znajd¹ siê od kompaktowych, o powierzchni oko³o 56 metrów kwadratowych, i nieco wiêkszych, których powierzchnia wynosi oko³o 61 metrów kwadratowych, po najprzestronniejsze oko³o 67-metrowe. Wszystkie lokale zosta³y zaprojektowane tak, by by³y maksymalnie funkcjonalne. Niezale nie od tego, czy projektant przewidzia³ w mieszkaniu oddzieln¹ kuchniê czy te aneks, nie ma problemu, by zmieniæ to rozwi¹zanie na inne, w zale noœci od indywidualnych potrzeb i upodobañ, wstawiaj¹c œciankê dzia³ow¹ lub z niej rezygnuj¹c. Atutem mieszkañ s¹ Relatywnie du e, ustawne pokoje, nawet w najmniejszych, licz¹cych oko³o 45 metrów kwadratowych, lokalach, sypialnia ma przynajmniej oko³o 10 metrów kwadratowych. To metra daj¹cy ju ca³kiem spore pole manewru. We wszystkich mieszkaniach zaprojektowano przestronne balkony, do wszystkich przynale ¹ te komórki lokatorskie. Z dop³at¹ ju wkrótce Jak zapewniaj¹ przedstawiciele rz¹du, nowelizacja ustawy, która pozwoli korzystaæ z rz¹dowych dop³at w programie MdM równie tym, którzy zechc¹ je kupiæ w spó³dzielni mieszkaniowej, wejdzie w ycie jeszcze w tym roku. Bior¹c pod uwagê, e inwestycja w Kozieg³owach przy ul. Pi³sudskiego 27A spe³nia kryteria cenowe przewidziane w programie, mieszkania zaœ maj¹ odpowiedni metra, dla zainteresowanych nimi m³odych rodzin bêdzie to szansa, by skorzystaæ ze wsparcia pañstwa przy zakupie w³asnego M w³aœnie na osiedlu Leœnym (budowa 27A stan na 2 czerwca) (fil) DNI GMINY CZERWONAK Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców na Dni Gminy Czerwonak 2015, które w tym roku odbêd¹ siê w dniach od 26 do 29 czerwca. Na wszystkich czeka wiele ciekawych dzia³añ i atrakcji. Zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³owym planem tegorocznych Dni Gminy, których organizatorem jest Gminny Oœrodek Kultury Sokó³, mecenasem imprezy jest Urz¹d Gminy Czerwonak. Wspó³organizatorem imprezy jest CRKF Akwen. Organizatorem Parady Motocyklowej jest Jaromir Korta. Na wszystkie imprezy jest wstêp wolny. Na spektakl 26 czerwca nale y odebraæ bezp³atne wejœciówki w GOK Sokó³. 26 czerwca, GOK Sokó³ Pokazy spektakli grup teatralnych GOK Sokó³ 27 czerwca teren przyleg³y do stanicy Akwen Marina w Czerwonaku rozpoczêcie imprezy oraz start parady motocyklowej organizowanej przez Jaromira Kortê soliœci dzieciêcy GOK Sokó³ spektakl dla dzieci, Wêdrowny Teatr Lalek Ma³e Mi Tuwim Julek pokazy taneczne grup GOK Sokó³ (balet dla dzieci, hip hop dla dzieci i m³odzie y) wodno-motocyklowe zmagania gigantów konkursy dla dzieci pokazy taneczne grup seniorów z GOK Sokó³ Zumba, pokaz CRKF Akwen wodno-motocyklowe zmagania gigantów konkursy dla mieszkañców soliœci GOK Sokó³ wrêczenie nagród Zas³u ony dla Gminy Czerwonak, Animator Kultury, wyst¹pienie wójta i przewodnicz¹cego rady piosenki zespo³u Abba w wykonaniu zespo³u Supermenki z GOK Sokó³ koncert Kamila Bednarka Flow Fire & Light Show (teatr ognia) Zakoñczenie imprezy Ponadto w programie: Gra Terenowa dla Rodzin organizowana przez Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej 3Poznañ- ska Dru yna Harcerzy im. Piasta miêdzy so³ecki turniej pi³ki pla owej organizowany przez CRKF Akwen wspólne budowanie ³odzi z materia³ów recyclingowych liczne pokazy i warsztaty przygotowane przez instytucje i stowarzyszenia z terenu Gminy. 29 CZERWCA Kozieg³owy spektakl Teatru Tañca Fleks Step z GOK Sokó³. Podczas obchodów prezentowaæ siê bêd¹ stowarzyszenia i jednostki gminne. W namiocie Urz¹d Gminy Czerwonak równie bêdzie mo na zobaczyæ ulotki, foldery i gad ety przedsiêbiorców naszej gminy, którzy do tej pory nie brali udzia³u w obchodach Dni Gminy Czerwonak.

4 4 strona KAROLINKA czerwiec 2015 Z NOTATNIKA KOMENDANTA Przewozi³ marihuanê Do ciekawego zdarzenia dosz³o 19 maja. Patrol policji chcia³ w Mielnie zatrzymaæ do kontroli samochód Audi A4 na rejestracjach gorzowskich. Samochód przepisowo zjecha³ na pobocze, ale kiedy policjanci podeszli i poprosili o wy³¹czenie silnika, kierowca w³¹czy³ bieg i z impetem ruszy³ w kierunku Kozieg³ów. Po poœcigu kierowca zosta³ w koñcu zatrzymany. W samochodzie by³o mnóstwo ziemi, a i sam kierowca mocno wybrudzony, w³aœnie ziemi¹. Jak siê okaza³o znalezione jeszcze w pojeÿdzie donice jak i te, które kierowca po drodze wyrzuca³ z samochodu to by³y sadzonki marihuany. Ba³agan w samochodzie oraz pobrudzenie kierowcy wynika³y z tego, e sadzonki, których mê czyzna nie zd¹ y³ wyrzuciæ próbowa³ zjeœæ Sprawc¹ jest 19-letni gorzowianin studiuj¹cy prawo w Poznaniu. Trwa dochodzenie. Uwaga na oszustów Ju kilkakrotnie pisaliœmy, e w ostatnim okresie znacznie zwiêkszy³a siê iloœæ oszustw. Szczególnie modna sta³a siê ostatnio metoda na wnuczka lub na policjanta. Sprawcy upatruj¹ sobie ofiary, zazwyczaj osoby starsze, samotne, po czym dzwoni¹ i przedstawiaj¹c siê za policjanta sk³adaj¹ propozycjê nie do odrzucenia przekazania stosownej kwoty. Komendant czerwonackiej policji bardzo przestrzega, by mieæ siê na bacznoœci. Zw³aszcza po tym, jak pod koniec maja jedna z mieszkanek Poznania przekaza³a, wierz¹c, e w ten sposób pomaga wnukowi, kwotê 100 tysiêcy z³otych oraz bi uteriê wartoœci 400 tysiêcy z³otych. Zanim cokolwiek przeka emy, najpierw dok³adnie sprawdÿmy, czy wnuczek lub inna bliska osoba rzeczywiœcie naszej pomocy potrzebuje. Poza tym policja nigdy nie pobiera ¹dnych kwot pieniê nych, ani nie bierze w depozyt przedmiotów wartoœciowych powiedzia³ komendant. Czy kogoœ okrad³y? Policja zatrzyma³a dwie kobiety narodowoœci romskiej, które niedawno przyjecha³y do Kozieg³ów. Kobiety odwiedza³y ró ne domy, jednak istnieje podejrzenie, e przy okazji wizyt dokonywa³y kradzie y. Policja prosi o informacje. Niezale nie od tego komendant zwraca siê do mieszkañców, by zwracali uwagê na obce osoby, krêc¹ce siê w pobli u naszych mieszkañ. Bêdzie bezpieczniej? Zbli a siê d³ugi czerwcowy weekend zwi¹zany z przypadaj¹cym 4 czerwca œwiêtem Bo ego Cia³a. Jak siê dowiadujemy, bêdzie wiêcej ni zazwyczaj policji. Policja nie tylko bêdzie zabezpieczaæ procesje. Czêstsze ni zwykle bêd¹ kontrole trzeÿwoœci kierowców oraz prêdkoœci jazdy. Wypada tylko wyraziæ nadziejê, e tak e po d³ugim czerwcowym weekendzie czerwonacka policja nie zanotuje przypadku zatrzymania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi od niedawna przepisami, prawa jazdy z powodu przekroczenia o ponad 50 km dozwolonej prêdkoœci w terenie zabudowanym. Jak na razie w gminie Czerwonak takich przypadków nie by³o. (km) WIEJSKIE KLIMATY RODZINNY FESTYN PARAFIALNY W niedzielê 14 czerwca 2015 roku o godz w Kozieg³owach przy parafii Matki Bo ej Fatimskiej rozpocznie siê Rodzinny Festyn Parafialny, w tym roku pod has³em Wiejskie Klimaty. W ramach imprezy, oprócz ciekawych wystêpów artystycznych, przewidziano mnóstwo atrakcji oraz konkursów dla dzieci oraz ca³ych rodzin m.in. zawody sportowe dla dzieci, konkurs o tytu³ najlepiej przebranej rodziny w stylu wiejskim, bieg w worku na ziemniaki oraz liczne konkurencje sportowe, wszystko z ciekawymi nagrodami. Dziêki uprzejmoœci œrodowisk rolniczych bêdzie mo liwoœæ obejrzenia z bliska jednego z najnowszych ci¹gników rolniczych oraz zwierz¹t z wiejskiej zagrody. Tradycyjnie bêdzie mo liwa przeja d ka na kucyku. Ten kto chce poczuæ siê jak prawdziwy rolny gospodarz bêdzie mia³ mo liwoœæ wydoiæ krowê. W czasie Festynu wspieramy budowê nowego Koœcio³a parafii Matki Bo ej Fatimskiej, dlatego bêdzie mo - na zakupiæ cegie³kê budowlan¹ oraz wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej. Przygotowane si¹ bardzo atrakcyjne nagrody, wœród nich g³ównymi nagrodami s¹: Telewizor LED, oraz Bon wakacyjny w wysokoœci 1000 z³ do zrealizowania na dowoln¹ wycieczkê w jednym z Biur Podró y. Wspólne spotkanie podsumowane bêdzie o godz zabaw¹ taneczn¹ na parkiecie prowadzon¹ przez profesjonalnego Disc Jockey a. Do budowania radosnej wspólnoty oraz biesiadowania zapraszaj¹: Parafia Matki Bo ej Fatimskiej w Kozieg³owach, Stowarzyszenie Twórcze Mamy oraz Zarz¹d Osiedla Leœnego w Kozieg³owach. wikary CEL MISTRZOSTWA POLSKI Najwiêkszy bezza³ogowy statek powietrzny w naszej Gminie zosta³ zbudowany w spó³dzielczej pracowni sekcji modelarskiej. Wojciech B³a ejczyk z szybowcem Ventus 2c jest to replika szybowca wykonana w skali 1:3 (rozpiêtoœæ skrzyde³ wynosi 4,5 m, a ciê ar szybowca gotowego do lotu to 6,5 kg)

5 czerwiec 2015 KAROLINKA 5 strona Technologia budowy takiego modelu jest bardzo podobna do budowy prawdziwych szybowców, wykorzystuje siê materia³y takie jak ywica, w³ókna szklane i wêglowe. Zanim jednak rozpocz¹³em jakiekolwiek prace, musia³em zapoznaæ siê z mnóstwem materia³ów na temat aerodynamiki i technologii budowy samolotów, a to zajmuje wiele czasu, wymaga wiele cierpliwoœci i du ej precyzji wykonania. Prace nad tym modelem trwa³y osiem miesiêcy Pierwsze testowe loty maj¹ce na celu sprawdzenie ustawieñ ju siê odby³y. Model wspaniale szybuje i jest niesamowicie wra liwy, wymaga bardzo dok³adnego ustawienia (k¹ty zaklinowania skrzyde³ wywa enie) dopiero wtedy mo na siê cieszyæ p³ynnymi lotami powiedzia³ wykonawca modelu Wojciech B³a ejczyk. Najlepsze warunki dla oblatania modelu, to góry i zbocza, dlatego p. Wojtek wspólnie z cz³onkami Aeroklubu Poznañskiego od 8 maja przebywa³ na Pikniku Szybowcowym w Je owie Sudeckim (wed³ug wykonawcy, jest to jeden z najwiêkszych bezza³ogowych statków powietrznych w Polsce widaæ to na fotografii) W górach s¹ wspania³e warunki do oblatania modelu i przygotowywania siê do Mistrzostw Polski MAKIET SZYBOWCÓW RC, które odbêd¹ siê w Inowroc³awiu w dniach r. W Je owie Ventus 2c sprawdzi³ siê fantastycznie, cechuje go bardzo wysoka doskona³oœæ, dziêki czemu nie wpada w korkoci¹gi i nie przepada, czyli mo na lataæ nim przy ma³ych prêdkoœciach od 20 i tych wiêkszych do 200 km na godz. Mieliœmy równie nocne loty, modele lata³y z oœwietleniem, eby mo na by³o siê orientowaæ w zupe³nych ciemnoœciach. Piknik zakoñczy³ siê bez adnych strat, co jest du ym sukcesem przy takich ostrych lotach dodaje Wojciech B³a ejczyk. Za naszym poœrednictwem p. Wojciech sk³ada podziêkowanie Modelarzom z Aeroklubu Poznañskiego, którzy bezinteresownie dzielili siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Dzieci w wieku szko³y podstawowej zapraszamy do naszej modelarni zapisy w klubie Karolinka Os. Leœne 16 B tel (fil) ZMIENIAMY NAWYKI NA ZDROWSZE PIKNIKI ZDROWIA W WIELKOPOLSCE Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego w Poznaniu jest inicjatorem projektu Wielkopolska Onkologia. Projekt ma na celu m.in profilaktykê nowotworow¹ oraz promocjê zdrowego stylu ycia. Instytut HAPPYMORE, z ramienia Kliniki organizuje 6 Pikników Zdrowia, pod has³em: Zmieniam nawyki na zdrowsze, podczas których bêdzie promowana szeroko pojêta profilaktyka oraz inspiracja do zmian podnosz¹cych jakoœæ i zwiêkszaj¹cych satysfakcjê ze zdrowego stylu ycia. W Kozieg³owach piknik odbêdzie siê r. Goœciem Specjalnym Pikniku bêdzie Pascal Brodnicki. Szczególny nacisk organizator po³o y na edukacjê najm³odszych uczestników Pikniku. Pragniemy zaszczepiæ dzieciom 3 filary dbania o zdrowie, jako nieod³¹czny element ich codziennoœci: od ywianie, ruch i badania profilaktyczne. Bardzo wa ne bêd¹ spotkania z lekarzami, dietetykami, by ka dy chêtny mieszkaniec mia³ chwilê na swobodn¹ rozmowê w przyjemnej piknikowej atmosferze. Na scenie: Pokaz zdrowego gotowania z Pascalem Brodnickim Pascal odczaruje dwa mity: e zdrowa kuchnia jest smutna i pozbawiona poza zdrowotnymi innych walorów oraz e to kuchnia wymagaj¹ca wiele czasu i umiejêtnoœci. Poczêstuje Kozieg³owian przygotowanymi na scenie potrawami. Bêdzie pysznie!! i zdrowo. W zdrowym ciele zdrowy duch zabawa interaktywna w formie spektaklu dla dzieci, w czasie której dzieci i doroœli spróbuj¹ poprawiæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ wraz z greck¹ bogini¹ Nike, która przekona wszystkich, e sport to zdrowie, a uczciwa rywalizacja to doskona³y krok do zawarcia wspania³ych przyjaÿni. Wykonanie: Duet JaHa. W namiotach: Badania diagnostyczne (chêtne osoby powinny byæ na czczo): m.in. morfologia, cholesterol, glukoza. Konsultacje z lekarzami i dietetykami Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego UM, w Poznaniu Ankieta ryzyk zdrowotnych Na œwie ym powietrzu: Wiele wspania³ych zabaw dla dzieci Darmowy dmuchaniec Instrukta Nordic Walking na bie ni Jazda po zdrowie rajd rowerowy Organizatorzy maj¹ nadziejê zachêciæ zarówno dzieci, rodziców jak i osoby starsze do aktywnego uczestnictwa w zmianie nawyków na zdrowsze. Zwiêkszenie œwiadomoœci mieszkañców w tym zakresie jest kluczowe w prewencji nowotworowej oraz innych chorób cywilizacyjnych. Maj¹ te nadziejê, e pozytywne emocje, jakie bêd¹ towarzyszy³y Piknikowi zmieni¹ postrzeganie tematu onkologii, jako Ÿród³a obaw. Zamieni¹ siê one w dzia³ania na co dzieñ zapobiegaj¹ce wzrostom statystyk dotycz¹cych zachorowalnoœci. (fil)

6 6 strona KAROLINKA czerwiec 2015 Kozieg³owy i okolice Z cyklu Co s³ychaæ? Obradowa³a Rada Gminy W maju odby³y siê a dwie sesje Rady Gminy Czerwonak. 21 maja mia³o miejsce normalne posiedzenie, a tydzieñ póÿniej 28 maja odby³a siê sesja absolutoryjna, podczas której rozpatrzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu gminy oraz udzielono wójtowi Gminy Czerwonak absolutorium za rok Wójt z absolutorium Rada Gminy Czerwonak jednomyœlnie zatwierdzi³a sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu gminy za rok Równie jednomyœlnie podjê³a uchwa³ê w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytu³u wykonania bud etu gminy za rok Podjêcie takich w³aœnie decyzji rekomendowa³y radnym zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Komisja Rewizyjna jak i komisje sta³e Rady Gminy. Nie bêdziemy tutaj omawiaæ szczegó³owo wskaÿników, jakie gmina Czerwonak osi¹gnê³a w minionym roku. Warto jednak podaæ, e dochody zosta³y wykonane w 101,53 procentach, natomiast wydatki w 93,76 procentach. To zreszt¹ pewna prawid³owoœæ, w ostatnich latach (przynajmniej od roku 2010) wykonanie wydatków nigdy nie by³o stuprocentowe. Mimo sporego zad³u enia przekraczaj¹cego nieco 30 milionów z³otych, które wynika z du ej liczby realizowanych inwestycji, gmina Czerwonak posiada p³ynnoœæ finansow¹, a dopuszczalne wskaÿniki nie zosta³y przekroczone. Komisja Rewizyjna, jako kierunek jak najbardziej prawid³owy wskaza³a przeznaczanie czêœci zaoszczêdzonych œrodków finansowych na sp³atê zad³u enia. Wskaza³a równoczeœnie na zjawiska niepokoj¹ce, takie jak brak planów zagospodarowania przestrzennego wielu miejscowoœci oraz, e w roku 2014, ju po raz kolejny, nie uda³o siê w pe³ni wykonaæ planu wydatków. Generalnie stwierdzono, e gmina systematycznie siê rozwija, a warunki ycia mieszkañców ulegaj¹ poprawie. Zwrócono jednak uwagê, e w zwi¹zku z zad³u eniem, w najbli szych latach trzeba bêdzie prowadziæ politykê bardziej ostro n¹. Wstrzymana budowa Centrum Wolnoczasowego Najwiêksz¹ realizowan¹ obecnie inwestycj¹ w Kozieg³owach jest budowa Centrum Wolnoczasowego. Faktyczna realizacja inwestycji Budowa Centrum Kultury w Kozieg³owach wraz z rozbudow¹ i przebudow¹ p³ywalni oraz budow¹, przebudow¹ i rozbudow¹ infrastruktury towarzysz¹cej, w tym drogi dojazdowej i wewnêtrznej ruszy³a w minionym roku. Ca³oœæ mia³a byæ gotowa do 30 wrzeœnia bie ¹cego roku. Niestety obecnie termin ten wydaje siê byæ, co najmniej powa nie zagro ony. Dlaczego? Jeœli nie do koñca wiadomo, o co chodzi, zapewne chodzi o pieni¹dze. Faktem jest, e wykonawca, poznañska firma Lin-Tech Sp. z o.o., wstrzyma³ budowê. Jak wszystko siê zakoñczy bêdziemy informowaæ. Decyzja wkrótce W obecnej Radzie Gminy Czerwonak wyraÿnie daje siê zaobserwowaæ zainteresowanie radnych powstaniem hali sportowej w Owiñskach. Wójt Jacek Sommerfeld zapowiedzia³, e decyzja w jakim kierunku powinna pójœæ realizacja tej inwestycji ma byæ znana do koñca obecnego roku szkolnego, a wiêc do koñca czerwca. Rzecz rozbija siê o to, czy nawet kosztem póÿniejszego oddania do u ytku nie powinna to byæ hala pe³nowymiarowa z prawdziwego zdarzenia. Decyzja nie bêdzie ³atwa, zw³aszcza, e po doœwiadczeniach zwi¹zanych z organizacj¹ w Czerwonaku turnieju pó³fina³owego mistrzostw Polski kadetek w koszykówce, podczas VIII sesji RG pojawi³ siê nawet g³os o koniecznoœci zburzenia obecnej hali w Czerwonaku i wybudowaniu na jej miejsce nowego, wiêkszego, bardziej funkcjonalnego obiektu. Odnosz¹c to do kwestii hali w Owiñskach argumentowano, e gminy nie staæ na kolejn¹ inwestycjê, któr¹ zapewne trzeba bêdzie póÿniej poprawiaæ. Bêdzie nowy prezes TRANSKOMU 26 maja Rada Nadzorcza odwo³a³a z funkcji dotychczasowego prezesa spó³ki TRANSKOM. Powodem by³a z³a sytuacja finansowa firmy, a zw³aszcza brak strategii funkcjonowania spó³ki. Do czasu wy³onienia w drodze konkursu nowego prezesa funkcjê tymczasowo pe³ni dotychczasowy przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Bogus³aw Kiernicki.

7 czerwiec 2015 KAROLINKA 7 strona TRAMPKARZE KAROLINKI MISTRZAMI GRUPY Koñczy siê powoli pi³karski sezon rozgrywek prowadzonych w ramach Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No - nej Ju obecnie wiadomo, e w wymiarze ligowym najwiêkszy sukces w historii kozieg³owskiego klubu zanotowali trampkarze Karolinki, którzy na trzy kolejki przed zakoñczeniem rozgrywek zapewnili sobie mistrzostwo w grupie. Trampkarze Miano najlepszej dru yny grupy IV zespó³ prowadzony przez trenera Wojciecha Bandosza zagwarantowa³ sobie 23 maja na stadionie w Kicinie, gdzie rozgrywa mecze mistrzowskie w roli gospodarza, pokona³ w derbach gminy Zmiany w statucie GOAP W zwi¹zku z wyst¹pieniem gminy Suchy Las ze Zwi¹zku Miêdzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznañskiej (GOAP) i przyst¹pieniem do niego Miasta i Gminy Swarzêdz, zaistnia³a koniecznoœæ zamiany statutu. Zmiany nastêpuj¹ poprzez ich przyjêcie przez rady gmin wchodz¹cych w sk³ad Zwi¹zku. Stosown¹ uchwa³ê podjê³a równie Rada Gminy Czerwonak. Ta zmiana statutu, poza formalnym, nie ma oczywiœcie wiêkszego znaczenia. Warto natomiast odnotowaæ, e GOAP od pocz¹tku bie ¹cego roku funkcjonuje sprawniej. Miêdzy innymi raz na kwarta³, a nie jak poprzednio raz na pó³ roku odbywaæ siê bêdzie wywóz tzw. odpadów wielkogabarytowych. Sekretarz przedstawicielem Gmina Czerwonak nale y do wielu Zwi¹zków i Stowarzyszeñ. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Wielkopolski Oœrodek Kszta³cenia i Studiów Podyplomowych. Dotychczasowym przedstawicielem gminy Czerwonak by³a sekretarz gminy Joanna Kowalczyk-Chudy. W zwi¹zku ze zmian¹ na stanowisku sekretarza gminy, Rada Gminy Czerwonak powierzy³a reprezentowanie gminy w tym Stowarzyszeniu nowemu sekretarzowi Jackowi Bartkowiakowi. Trakt Piastów zamiast Œwiatowida Rada Gminy Czerwonak podjê³a uchwalê o wyst¹pieniu gminy ze Stowarzyszenia Œwiatowid, którego statutowym zadaniem jest dzia³alnoœæ na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju i poprawy warunków ycia na wsi, powodem jest fakt, e po wyst¹pieniu wiêkszoœci pozosta³ych cz³onków, gmina Czerwonak nie spe³nia warunku ci¹g³oœci terytorialnej z pozosta³ymi jeszcze cz³onkami Stowarzyszenia. Rada Gminy Czerwonak uzna³a, e w zaistnia³ej sytuacji stosowne jest przyst¹pienie gminy do Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenie Trakt Piastów. Stowarzyszenie funkcjonuj¹c, jako LGD mo e realizowaæ projekty w ramach programu LEADER, którego celem jest przede wszystkim aktywizacja mieszkañców obszarów wiejskich, ró nicowanie dzia³alnoœci rolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, a tak e odnowa i rozwój wsi. Dzia³ania te s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej. (km) Czerwonak Akademiê Pi³karsk¹ B³êkitni Owiñska 3:1 (1:0). Prowadzenie dla dru yny Karolinki ju w 3 minucie uzyska³ strza³em g³ow¹ Krystian Gubañski, który wykorzysta³ dok³adne doœrodkowanie z rzutu ro nego. Po przerwie (47 min.) rezultat na 2:0 podwy szy³ Jakub Ró ewicz i choæ rywale nie rezygnowali, w 59 minucie zdobywaj¹c gola kontaktowego, ostatnie s³owo nale a³o do pi³karzy z Kozieg³ów. Zas³u one zwyciêstwo, tym bardziej presti owe, e odniesione nad lokalnym rywalem, przypieczêtowa³ w 66 minucie Jakub Ró ewicz, po raz drugi w tym meczu zmuszaj¹c bramkarza AP B³êkitni do wyjmowania pi³ki z siatki. Trampkarze Karolinki to najlepsza dru yna IV grupy rozgrywek prowadzonych przez WZPN, w dolnym rzêdzie od lewej: Patryk Janas, Damian W¹, Jan Dudek, Bartosz Bijaczewski, Dawid Michalski, Kacper Ró ewicz, w górnym rzêdzie od lewej: trener Wojciech Bandosz, Jakub Ró ewicz, Bartosz Duda, Krystian Gubañski, Bartosz Gozdowicz, Tomasz Pieœcikowski, Kamil Szulczyñski, Jakub Hoppel, na fotografii brakuje kierownika dru yny Agaty Bandosz, Dariusza Bia³asa, Krzysztofa Brockiego, Wojciecha Migda³ka, Marcina Pi¹tkowskiego, Marcina Sobkowiaka i ukasza Szulerowicza Wczeœniej trampkarze Karolinki zanotowali piêæ zwyciêstw, i po szeœciu kolejkach z kompletem 18 punktów, byli ju nie do doœcigniêcia. Oczywiœcie bardzo siê cieszymy. Widaæ, e dru yna zrobi³a systematyczne postêpy i wreszcie na zakoñczenie wystêpów w kategorii trampkarzy znalaz³o to odzwierciedlenie w rezultatach stwierdzi³ trener Wojciech Bandosz. W przedostatnim spotkaniu w sezonie zespó³ Wojciecha Bandosza w sobotê 30 maja wygra³ po raz siódmy, pokonuj¹c na wyjeÿdzie Lidera Swarzêdz 3:1 (1:1). Wszystkie bramki dla Karolinki strzeli³ Jakub Ró ewicz. To by³o kolejne bardzo udane spotkanie mojego zespo³u. Wygraliœmy pewnie, choæ tym razem w wiêkszym ni zazwyczaj wymiarze czasu, grali zawodnicy wczeœniej graj¹cy mniej oceni³ trener. Po tym spotkaniu Karolinka prowadzi w tabeli z kompletem 21 punktów i bilansem branek 27:7. Ostatni mecz tak udanej rundy wiosennej trampkarze Karolinki rozegraj¹ 13 czerwca o godzinie 16 na wyjeÿdzie z Salosem Poznañ, z którym w Kicinie wygrali 6:0 (mecz na boisku MOSiR ze sztuczn¹ nawierzchni¹ naprzeciw Cytadeli przy ul. Armii Poznañ 12 w Poznaniu). Najskuteczniejszymi zawodnikami dru yny s¹ Bartosz Gozdowicz, Krystian Gubañski, Jakub Ró ewicz oraz obroñca Kamil Szulczyñski.

8 8 strona KAROLINKA czerwiec 2015 WIADOMOŒCI GIMNAZJALNE Materia³ w³asny Kozieg³owy biegaj¹ Dnia r. po raz szósty zorganizowaliœmy bieg w ramach ogólnopolskiej akcji Ca³a Polska biega. Impreza doskonale wpisa³a siê w projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej WF z klas¹, w którym aktywnie uczestniczymy ju drugi rok. Wspó³organizatorami byli: Gimnazjum w Kozieg³owach, CRKF Akwen w Czerwonaku oraz Szko³a Przemys³u Spo ywczego w Poznaniu. Zabawê sfinansowali sponsorzy: Veolia i Aviva, dziêki którym wszyscy biegacze otrzymali pami¹tkowe medale i kolorowe smycze. Piêkna s³oneczna pogoda sprawi³a, e na Orliku pojawi³y siê t³umy biegaczy w ró nym wieku biegi poprzedzi³a wspólna rozgrzewka Na starcie biegu g³ównego, którego trasa liczy³a 5 km, stanê³o 76 zawodników prawie wszystkim uda³o siê dobiec do mety, gdzie z medalami czeka³ ju Wójt Gminy Na blisko 200 zawodników czeka³ poczêstunek (zdrowe jab³uszka i marchewki) przygotowany przez poznañsk¹ szko³ê. Najm³odsi mogli pobawiæ siê na dmuchanej zje d alni, zrobiæ zdjêcie z maskotkami i poczuæ siê zwyciêzcami, staj¹c na podium. Bezpieczne wakacje 14 maja z inicjatywy ratowników WOPR zosta³o zorganizowane spotkanie, poœwiêcone przypomnieniu podstawowych zasad przebywania nad wod¹ i k¹pieli. Uczniowie dowiedzieli siê jak nale y przygotowaæ siê do pla owania, w których miejscach mo na siê k¹paæ, a gdzie jest to bezwzglêdnie zabronione. Ratownik poinformowa³ te o mo - liwoœci uzyskania stopnia m³odszego ratownika wodnego. Podró nicy w bibliotece 13 maja goœciliœmy w bibliotece dwoje m³odych podró ników, Agnieszkê Arent i Marka Brychcy, którzy odwiedzili ju m.in. Portugaliê, Maroko, Islandiê i Indie Nam opowiedzieli o wyprawie na Sri Lankê (dawniej Cejlon). Goœcie przedstawili m.in. w jaki sposób w³adze Sri Lanki próbuj¹ odbudowaæ gin¹c¹ populacjê ó³wi, dlaczego niehumanitarne jest je d enie na grzbietach s³oni, o co prosz¹ turystów miejscowe dzieci oraz jak uprawiana jest herbata. Mogliœmy te obejrzeæ piêkne krajobrazy oraz œrodki transportu wykorzystywane przez podró ników. Bli ej historii 28 kwietnia 2015 r. liczna grupa uczniów klas pierwszych i drugich zainteresowanych histori¹ wziê³a udzia³ w wyk³adzie historyka, dr. Marka Rezlera, na który zaprosi³a nas Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku. Wyk³ad poœwiêcony by³ Konstytucji 3 Maja. Mówca z du ¹ swad¹ nakreœli³ sytuacjê polityczn¹ Polski w XVIII wieku, z ³atwoœci¹ nawi¹zuj¹c kontakt z m³odzie ¹. Wyk³ad w nietuzinkowy sposób przybli y³ wa ne wydarzenie z historii Polski, jakim by³o uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Œladami mistrzów Ju po raz kolejny reprezentacja szko³y wziê³a udzia³ w Gminnym Konkursie Plastycznym Œladami Mistrzów, zorganizowanym przez GOK Sokó³ w Czerwonaku. Tym razem inspiracj¹ dla uczniów mia³a byæ twórczoœæ Pabla Picasso. W konkursie wziê³y udzia³: Ania Mandziak, Zosia Æwiek i Polina Iliuszenko. Zwyciêstwo przypad³o Ani Mandziak z klasy trzeciej, która wielokrotnie nagradzana by³a ju na ró nych konkursach ogólnopolskich. Drugie miejsce zajê³a Polina Iliuszenko, drugoklasistka, której prace mo na podziwiaæ w szkolnej bibliotece. Projekty obywatelskie Do bud etu obywatelskiego wp³ynê³y projekty. S¹ wœród nich dwa zg³oszone przez dyrektora Gimnazjum. S¹ to: propozycja budowy kortu tenisowego przy szkole oraz instalacja si³owni zewnêtrznej. Obie inwestycje przyczyni³yby siê do uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego, stworzy³yby uczniom, i nie tylko, mo liwoœæ aktywnego wykorzystywania czasu wolnego. Trzeci¹ propozycjê zg³osi³a uczennica klasy trzeciej Hania Ruszkowska, która postuluje wybudowanie na terenie Gminy schroniska dla zwierz¹t. Mamy nadziejê, e szkolne pomys³y zostan¹ zaakceptowane przez zespó³ opiniuj¹cy i poddane pod g³osowanie. A wtedy bêdziemy liczyæ na poparcie czytelników Karolinki!!!

9 czerwiec 2015 KAROLINKA 9 strona CO S YCHAÆ W PODSTAWÓWCE Materia³ w³asny pewni¹ sukces podró y odbytych. A o tym, e nie trzeba wcale pojazdu szybkiego, ciê kiej walizki, biletu drogiego, e wystarczy œpiew i muzyki brzmienie, a œwiat doko³a wnet siê odmieni, przekonali siê uczniowie naszej szko³y. Kosmiczny taniec ulicy Dnia 11 maja 2015 roku, niczym magicy, tancerze zaczarowali uczniów klas 0-3 tañcem ulicy, warto wiedzieæ, e dzisiaj ju na ca³ym œwiecie breck dans, popping i locking rz¹dzi na parkiecie Ogólnopolskie Zawody P³ywackie Œremska Wie a W dniu 9 maja reprezentacja UKS Grot Kozieg³owy wziê³a udzia³ w presti owych Zawodach P³ywackich Œremska Wie a. W imprezie uczestniczy³o 28 klubów z Wielkopolski i nie tylko. Starty naszych podopiecznych mo na uznaæ za bardzo udane, gdy przynios³y wiele nowych rekordów yciowych, ale równie kilka medali jeden z³oty, srebrny i piêæ br¹zowych. Poni ej wyniki zawodników bior¹cych udzia³ w zawodach: Zuzanna Zasina 2 miejsce na 50 m stylem grzbietowym oraz 3 miejsce na 100 m stylem zmiennym; Agata Warciarek 3 miejsce na 50 m stylem motylkowym, 6 miejsce 50 m stylem dowolnym; Karolina Kufliñska 3 miejsce 50 m stylem grzbietowym, 4 miejsce 100 m stylem grzbietowym; Kacper M¹dry 1 miejsce i z³oty medal na dystansie 100 m stylem motylkowym; Eryk Wilga 3 miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym, 4 miejsce na 50 m stylem dowolnym; Dawid Berent 3 miejsce na dystansie 100 m stylem klasycznym, 5 miejsce 100 m stylem zmiennym; Hanna Kaczmarczyk 5 miejsce w konkurencji 50 m stylem dowolnym; Miko³aj Szukalski 6 miejsce w konkurencji 100 m stylem zmiennym oraz 50 m stylem dowolnym; Emilia ukaszkiewicz dwukrotnie 8 miejsce na dystansie 100 m stylem klasycznym oraz 100 m stylem zmiennym; Artur Bartoszewski 8 miejsce w konkurencji 50 m stylem grzbietowym; Aleksandra Jab³oñska 8 miejsce na dystansie 100 m stylem grzbietowym; Alicja Ratajczak 11 miejsce na 100 m stylem grzbietowym. Szafa graj¹ca Ostatnia metoda zaœ s³usznie zak³ada, e trzeba szafê graj¹c¹ posiadaæ. Im starsza, tym lepsza, bo stare p³yty za- Artyœci z Biura Artystycznego Kogel-Mogel przenieœli wszystkich w muzykê lat dwudziestych Konkurs Kaligraficzny klas trzecich 14 maja w naszej Szkole odby³ siê II Gminny Konkurs Kaligraficzny klas trzecich. Celem konkursu by³o zachêcenie dzieci do piêknego pisania piórem wiecznym. Kaligrafia to wspania³a forma odpoczynku i skupienia myœli oraz szko³a kszta³towania charakteru i cierpliwoœci. W konkursie wziê³o udzia³ 15 uczniów z gminy, wy- ³onionych w konkursach szkolnych. Uczniowie przez 45 minut w skupieniu, z ogromnym zaanga owaniem wykonywali zadanie konkursowe. I miejsce zaj¹³ Miko³aj Czostek Szko³a Podstawowa w Kicinie, II miejsce Gabrysia Wa³owska Szko³a Podstawowa w Owiñskach, III miejsce Agata Chmielewska, a wyró nienie otrzyma³a Kasia Byczkowska obie uczennice Szko³y Podstawowej w Kozieg³owach. Uczestnicy Konkursu Kaligraficznego zachêcaj¹ wszystkich do pisania piórem gdy sprawia to naprawdê ogromn¹ przyjemnoœæ i wyrabia ³adny charakter pisma

10 10 strona KAROLINKA czerwiec , WA NIEJSZE TELEFONY Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego Os. Leœne 18A: Centrala tel Zespó³ ds. Cz³onkowsko-Mieszk. tel tel Dzia³ Eksploatacji tel Klub Osiedlowy Karolinka tel Urz¹d Gminy Czerwonak ul. ródlana 39 tel Komisariat Policji w Czerwonaku (czynny ca³odobowo), ul. Leœna 3 tel (41, 42) tel. kom Ochotnicza Stra Po arna OSP Czerwonak, ul. Leœna 8 tel. (ca³odobowy) tel. kom Stra Gminna w Czerwonaku, ul. Leœna 8; Czerwonak tel tel. kom fax Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ul. Leœna 1, Czerwonak tel./fax OG OSZENIA *** Sprzedam dzia³kê na ogrodzie ROD Karolin, tel DROBNE *** Zatrudnimy emeryta lub rencistê wiadomoœci parking w Kozieg³owach na ul. Pi³sudskiego przy bl. 19. Oferta Spó³dzielni Mieszkaniowej LOKALE U YTKOWE DO WYNAJÊCIA lokalizacja powierzchnia Kozieg³owy Os. Leœne 2B 42,78 m 2 Os. Leœne 14E 107,00 m 2 Czerwonak Os. 40-Lecia PRL 6 60,20 m 2 Pobiedziska Ul. Kutrzeby 2 61,10 m 2 WSZYSTKO DLA DOMU SKLEP Os. Leœne 24 blok TBS ARTYKU Y RÓ NE art. gospodarstwa domowego, art. drogeryjne, szk³o ozdobne, upominki godziny otwarcia: od poniedzia³ku do pi¹tku , sobota LOTTOMAT LOTTOMAT Prywatny Gabinet Fizykoterapii zaprasza na zabiegi (rehabilitacja, masa e i fizykoterapia) Oœrodek Pielêgniarski POMOC Czerwonak ul. Koœcielna 2 Rejestracja Tel: ; Kozieg³owy ul. Polna 1 (vis a vis parkingu strze onego) Tu op³acisz miêdzy innymi: media czynsz podatki ZUS Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Punkt przyjêæ obuwia do naprawy

11 czerwiec 2015 KAROLINKA 11 strona CO S YCHAÆ W KLUBIE OSIEDLOWYM Klub Malucha Klub Seniora Od wielu ju lat w okresie wiosennym z grup¹ seniorów wyje d amy do Lichenia. Nieod³¹cznie towarzyszy nam ks. kanonik Józef Nowak senior, który dzieli siê z nami swoj¹ g³êbok¹ refleksj¹. W ramach wspó³pracy z Przedszkolem Bajkowe Ludki w Kozieg³owach, Klub Malucha zorganizowa³ dla dzieci koncert w wykonaniu p. Pedro Salazara, który zabra³ je do Ameryki Po³udniowej i zaprezentowa³ kulturê tego kontynentu O tym, e jest potrzeba wyjazdów nie tylko turystyczno-wypoczynkowych, ale równie pielgrzymkowych, œwiadczy du a frekwencja autokar wype³niony by³ do ostatniego miejsca W.B. Opowieœci i piosenek rodem z dzikiego zachodu, dzieci z Klubu Malucha mog³y wys³uchaæ podczas przedstawienia PIF PAF CITY, zorganizowanego przez Przedszkole Bajkowych Ludków w ramach Filharmonii Pomys³ów Dzieci z Klubu Malucha rozpoczê³y ju zajêcia z nauki p³ywania ta umiejêtnoœæ z pewnoœci¹ przyda siê podczas letniego wypoczynku nad wod¹ K. B. Koñcz¹cy siê sezon jest ju ostatnim, w którym podopieczni trenera Wojciecha Bandosza wystêpuj¹ w kategorii wiekowej trampkarzy. W nastêpnym sezonie 2015/2016 graæ bêd¹ w kategorii juniora m³odszego, w której gra siê ju futbol bardziej profesjonalny, miêdzy innymi bez zmian powrotnych w stylu hokeja. Dobre rezultaty osi¹gniête wiosn¹ byæ mo e prze³o ¹ siê na korzystniejsze rozstawienie dru yny podczas losowania grup na sezon 2015/2016. M³odzicy Gorzej od starszych kolegów, radz¹ sobie m³odzicy prowadzeni przez trenera ukasza Bandosza. W grupie VII zespó³ Karolinki w oœmiu spotkaniach zgromadzi³ 7 punktów i w tabeli nie zajmie lepszej pozycji ni czwarta (raczej przedostatnie pi¹te miejsce). M³odzicy zdo³ali wprawdzie niespodziewanie bezbramkowo zremisowaæ w Kicinie z We³n¹ RogoŸno, ale poza tym pokonali jedynie dwukrotnie najs³abszego w grupie Piasta Kobylnica 3:1 na wyjeÿdzie oraz w ostatnim jak dot¹d meczu w sobotê 30 maja 1:0 w Kicinie. W tym spotkaniu jedyn¹ bramkê strzeli³ w 20 minucie Partyk Waœciñski. Tydzieñ wczeœniej, 23 maja, m³odzicy Karolinki wysoko przegrali na wyjeÿdzie z Liderem Swarzêdz 1:7. W sobotê 6 czerwca Karolinka w przedostatniej kolejce rozgrywek podejmowaæ bêdzie Red Box Poznañ (godz ), a zakoñczy sezon 13 czerwca wyjazdowym meczem z We³n¹ RogoŸno. (km)

12 12 strona KAROLINKA czerwiec 2015 MAJ MIESI CEM RELAKSU Ostatnie dwa weekendy maja w Kozieg³owach, up³ynê³y pod znakiem rozrywki i relaksu na œwie ym powietrzu. W dniu 23 maja zarz¹dy osiedli Karolin i Leœnego zorganizowa³y wspania³e imprezy dla dzieci i rodziców, a Spó³dzielczy Klub Osiedlowy na podobny festyn zaprosi³ ca³e rodziny w sobotê 30 maja. Poni ej zamieszczamy po jednej fotografii z wybranych imprez. Dobrze zorganizowane imprezy i s³oneczna pogoda sprawi³y, e na wszystkie lokalizacje przyby³o wielu mieszkañców na fotografii festyn na Osiedlu Karolin Na wszystkich festynach by³o podobnie, malowanie twarzy, indywidualne i rodzinne konkursy zrêcznoœciowe, chusta animacyjna, koniki czy ko³o fortuny ze s³odkimi nagrodami, ca³oœæ dope³nia³y stoiska z zabawkami, balonami, lodami, wat¹ cukrow¹ i napojami na fotografii festyn na Osiedlu Leœnym Organizatorzy za naszym poœrednictwem dziêkuj¹ wszystkim osobom, które swoj¹ ofiarnoœci¹ przyczyni³y siê do uatrakcyjnienia majowych imprez. Dziêkujemy w szczególnoœci: Firmie CHOCOMANIA, ABKA, PINKA Sklep Zoologiczny, TANREI Instytut Piêkna i Urody, BENTOM, Strefa Zdrowia i Urody, Zak³ad Fryzjersko-kosmetyczny STUDIO AGUSS, Myjnia samochodowa DANTOP, Zak³ad Fryzjerski Marlena Bartoszewska, Zak³ad Piekarski-ciastkarski FORTUNA, HAWLE Sp. z o.o. oraz Gminie Czerwonak, Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego, PRO FAMILII, Poznañskiemu Stowarzyszeniu u la, p. Hannie P³uszce porady dietetyczne, p. Joannie Nowakowskiej instruktor ZUMBA oraz Halinie P³oszyñskiej za publikacjê. (fil) Wydawca: Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Kozieg³owach, Os. Leœne 18 A, Kozieg³owy Adres redakcji: Os. Leœne 18 A, Kozieg³owy Redaktor naczelny: Waldemar Filipowicz, tel Wspó³praca: Krystyna Potok, Krzysztof Maciejewski, Arkadiusz Sójka. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam. Fotografie archiwum miesiêcznika Karolinka Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadsy³anych tekstów Opracowanie graficzne, komputerowe i druk: UNI-DRUK s.c. Luboñ, tel do 52

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m W dniu 28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizuje projekt Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381471-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo