w numerze: Data wydania r. CZERWIEC 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015"

Transkrypt

1 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN X Nr 6/2015 BEZP ATNY w numerze: Data wydania r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY FESTYN CEL MISTRZOSTWA POLSKI ZMIENIAMY NAWYKI NA ZDROWSZE KOZIEG OWY I OKOLICE WIADOMOŒCI SZKOLNE, SPORT, REKLAMA KUPON NA BEZP ATNE OG OSZENIE DROBNE Zamieszczamy szósty kupon konkursowy Karolinki. Co miesi¹c w tym miejscu bêdzie ukazywa³ siê kolejny kupon. Ka dy kto zgromadzi dwanaœcie autentycznych kuponów mo e wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagrody niespodzianki. PRZYSPIESZENIE NA BUDOWIE Nowe mieszkania w Kozieg³owach mia³y byæ oddane do u ytku we wrzeœniu. Wykonawca deklaruje przyspieszenie terminu przekazania budynku Spó³dzielni ju w sierpniu. Jest to dobra wiadomoœæ dla prawie 40 osób, które ju kupi³y mieszkania i je eli nic nie stanie na przeszkodzie, bêd¹ mog³y wczeœniej siê do nich wprowadziæ. Zamieszczamy zdjêcie Wiktorii. Przypominamy, e w naszej Galerii mo e zaprezentowaæ siê ka da dziewczynka, która nie ukoñczy³a 10 lat. Wystarczy przes³aæ na adres redakcji zdjêcie i napisanych parê zdañ o sobie niekoniecznie w³asnorêcznie, mo - na poprosiæ rodziców. NAJWIÊKSZE REMONTY Tegoroczna pogoda pozwoli³a na wczeœniejsze rozpoczêcie prac remontowych na naszych osiedlach. Chodzi tu g³ównie o prace zewnêtrzne zwi¹zane z wymian¹ nawierzchni chodników, remontem dachów i balkonów czy napraw¹ i renowacj¹ placów zabaw. Wykonano ju wiele prac mniej widocznych. W Kozieg³owach naprawiono pokrycia dachów na budynkach przy ul. Poznañskiej 14A i 15A. Tam te w budynku nr 15C trwa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, a w budynkach 16A i B oraz 15B i D wymieniane jest oœwietlenie klatek schodowych na LED-owe z czujnikami zmierzchu i ruchu. Oœwietlenie LED-owe montowane jest tak e na 22 maja 2014 roku symbolicznego wbicia ³opaty dokonali Ryszard Jaroniec, prezes SM Kozieg³owy inwestor, Ryszard KaŸmierczak, prezes Pekabud-Morasko Sp. z o.o. wykonawca oraz Arkadiusz Sójka, dyrektor Inest-Home nadzór inwestycyjny W trzypiêtrowym budynku Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego znajdzie siê w sumie 95 mieszkañ. Prawdopodobnie w ostatnich miesi¹cach roku bêdzie mo na skorzystaæ z dop³at do mieszkañ w programie MdM. Wiktoria w tym roku skoñczy³a 5 lat, jest w grupie Misia Uszatka. Bardzo lubi rysowaæ, kolorowaæ i bawiæ siê z braciszkiem. Frajdê sprawia jej jazda na rowerze i hulajnog¹, a tak e czêsto gra w pi³kê. Jest bardzo mi³¹ i grzeczn¹ dziewczynk¹.

2 2 strona KAROLINKA czerwiec 2015 Osiedlu Leœnym w budynkach 1B, 2A-E, 6B C, 7A E, 10, 11, 14 i ul. Pi³sudskiego Na tym osiedlu zakoñczono ju malowanie klatek schodowych w budynkach 2E, 2D, a rozpoczêto w budynku 2C. Trwaj¹ remonty balkonów budynku przy ul. Pi³sudskiego 15 i budynku nr 18B na Os. Leœnym na fotografii Na Karolinie wykonano remont drogi wraz z parkingiem przy budynku nr 14 (szczyt budynku), wymieniono chodnik od strony wejœæ 1 3 wraz z napraw¹ dojœæ do budynku 16B oraz od strony balkonów 16B C, wkrótce wyremontowana zostanie pieszojezdnia i wykonany tymczasowy parking przy budynku 16A na fotografii stan obecny Wymieniono urz¹dzenia placu zabaw w Pobiedziskach przy ul. Kutrzeby 1, w Kozieg³owach na Osiedlu Leœnym 14A i przy ul. Pi³sudskiego 5, na Karolinie przy budynkach 16A C powsta³ plac zabaw z nowym elementem dotychczas nieznanym naszym dzieciom samolotem na fotografii Aby nadaæ otoczeniu budynków mi³ego charakteru, ju od marca trwaj¹ prace zieleniarskie polegaj¹ce na wycinaniu drzew i krzewów, które koliduj¹ z infrastruktur¹ podziemn¹ i naziemn¹. Na wszystkie wycinane drzewa i krzewy posiadamy zgodê Urzêdu Gminy. KUPON nr 6 na bezp³atne og³oszenia drobne (do 10 wyrazów) KAROLINKA Na Osiedlu Leœnym wykonano ju naprawê chodników przy budynku nr 17 oraz chodników od strony parku i sklepów przy budynku 14, zakoñczy³a siê naprawa jezdni i wymiana nawierzchni zatoki parkingowej przy budynku nr 16 (na fotografii) oraz trwa wymiana chodnika wzd³u bud. nr 15B nazwisko i imiê adres zamieszkania Treœæ og³oszenia umieœciæ w gazecie KAROLINKA nr podpis Wype³niony kupon prosimy wys³aæ na adres redakcji do 25 ka dego miesi¹ca lub osobiœcie do siedziby Spó³dzielni

3 czerwiec 2015 KAROLINKA 3 strona Osiedle Leœne w Kozieg³owach Ostatni¹ inwestycj¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego na osiedlu jest licz¹cy 95 mieszkañ trzypiêtrowy budynek mieszcz¹cy siê przy ulicy Pi³sudskiego 27 A. Budowa dobiega koñca. Zaplanowane na wrzesieñ oddanie do u ytku mieszkañ prawdopodobnie nast¹pi nieco wczeœniej. agodna zima wp³ynê³a bowiem na przyspieszenie budowy. Metra do wyboru W budynku zaprojektowano mieszkania dwu-, trzyi czteropokojowe o powierzchni od 44 do 81 metrów kwadratowych. Te najwiêksze czteropokojowe mieszkania zosta³y sprzedanie niemal na pniu. Pozosta³ych jednak wci¹ jest jeszcze spory wybór. Najbardziej zró nicowane pod wzglêdem rozmiaru s¹ mieszkania trzypokojowe. W budynku znajd¹ siê od kompaktowych, o powierzchni oko³o 56 metrów kwadratowych, i nieco wiêkszych, których powierzchnia wynosi oko³o 61 metrów kwadratowych, po najprzestronniejsze oko³o 67-metrowe. Wszystkie lokale zosta³y zaprojektowane tak, by by³y maksymalnie funkcjonalne. Niezale nie od tego, czy projektant przewidzia³ w mieszkaniu oddzieln¹ kuchniê czy te aneks, nie ma problemu, by zmieniæ to rozwi¹zanie na inne, w zale noœci od indywidualnych potrzeb i upodobañ, wstawiaj¹c œciankê dzia³ow¹ lub z niej rezygnuj¹c. Atutem mieszkañ s¹ Relatywnie du e, ustawne pokoje, nawet w najmniejszych, licz¹cych oko³o 45 metrów kwadratowych, lokalach, sypialnia ma przynajmniej oko³o 10 metrów kwadratowych. To metra daj¹cy ju ca³kiem spore pole manewru. We wszystkich mieszkaniach zaprojektowano przestronne balkony, do wszystkich przynale ¹ te komórki lokatorskie. Z dop³at¹ ju wkrótce Jak zapewniaj¹ przedstawiciele rz¹du, nowelizacja ustawy, która pozwoli korzystaæ z rz¹dowych dop³at w programie MdM równie tym, którzy zechc¹ je kupiæ w spó³dzielni mieszkaniowej, wejdzie w ycie jeszcze w tym roku. Bior¹c pod uwagê, e inwestycja w Kozieg³owach przy ul. Pi³sudskiego 27A spe³nia kryteria cenowe przewidziane w programie, mieszkania zaœ maj¹ odpowiedni metra, dla zainteresowanych nimi m³odych rodzin bêdzie to szansa, by skorzystaæ ze wsparcia pañstwa przy zakupie w³asnego M w³aœnie na osiedlu Leœnym (budowa 27A stan na 2 czerwca) (fil) DNI GMINY CZERWONAK Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców na Dni Gminy Czerwonak 2015, które w tym roku odbêd¹ siê w dniach od 26 do 29 czerwca. Na wszystkich czeka wiele ciekawych dzia³añ i atrakcji. Zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³owym planem tegorocznych Dni Gminy, których organizatorem jest Gminny Oœrodek Kultury Sokó³, mecenasem imprezy jest Urz¹d Gminy Czerwonak. Wspó³organizatorem imprezy jest CRKF Akwen. Organizatorem Parady Motocyklowej jest Jaromir Korta. Na wszystkie imprezy jest wstêp wolny. Na spektakl 26 czerwca nale y odebraæ bezp³atne wejœciówki w GOK Sokó³. 26 czerwca, GOK Sokó³ Pokazy spektakli grup teatralnych GOK Sokó³ 27 czerwca teren przyleg³y do stanicy Akwen Marina w Czerwonaku rozpoczêcie imprezy oraz start parady motocyklowej organizowanej przez Jaromira Kortê soliœci dzieciêcy GOK Sokó³ spektakl dla dzieci, Wêdrowny Teatr Lalek Ma³e Mi Tuwim Julek pokazy taneczne grup GOK Sokó³ (balet dla dzieci, hip hop dla dzieci i m³odzie y) wodno-motocyklowe zmagania gigantów konkursy dla dzieci pokazy taneczne grup seniorów z GOK Sokó³ Zumba, pokaz CRKF Akwen wodno-motocyklowe zmagania gigantów konkursy dla mieszkañców soliœci GOK Sokó³ wrêczenie nagród Zas³u ony dla Gminy Czerwonak, Animator Kultury, wyst¹pienie wójta i przewodnicz¹cego rady piosenki zespo³u Abba w wykonaniu zespo³u Supermenki z GOK Sokó³ koncert Kamila Bednarka Flow Fire & Light Show (teatr ognia) Zakoñczenie imprezy Ponadto w programie: Gra Terenowa dla Rodzin organizowana przez Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej 3Poznañ- ska Dru yna Harcerzy im. Piasta miêdzy so³ecki turniej pi³ki pla owej organizowany przez CRKF Akwen wspólne budowanie ³odzi z materia³ów recyclingowych liczne pokazy i warsztaty przygotowane przez instytucje i stowarzyszenia z terenu Gminy. 29 CZERWCA Kozieg³owy spektakl Teatru Tañca Fleks Step z GOK Sokó³. Podczas obchodów prezentowaæ siê bêd¹ stowarzyszenia i jednostki gminne. W namiocie Urz¹d Gminy Czerwonak równie bêdzie mo na zobaczyæ ulotki, foldery i gad ety przedsiêbiorców naszej gminy, którzy do tej pory nie brali udzia³u w obchodach Dni Gminy Czerwonak.

4 4 strona KAROLINKA czerwiec 2015 Z NOTATNIKA KOMENDANTA Przewozi³ marihuanê Do ciekawego zdarzenia dosz³o 19 maja. Patrol policji chcia³ w Mielnie zatrzymaæ do kontroli samochód Audi A4 na rejestracjach gorzowskich. Samochód przepisowo zjecha³ na pobocze, ale kiedy policjanci podeszli i poprosili o wy³¹czenie silnika, kierowca w³¹czy³ bieg i z impetem ruszy³ w kierunku Kozieg³ów. Po poœcigu kierowca zosta³ w koñcu zatrzymany. W samochodzie by³o mnóstwo ziemi, a i sam kierowca mocno wybrudzony, w³aœnie ziemi¹. Jak siê okaza³o znalezione jeszcze w pojeÿdzie donice jak i te, które kierowca po drodze wyrzuca³ z samochodu to by³y sadzonki marihuany. Ba³agan w samochodzie oraz pobrudzenie kierowcy wynika³y z tego, e sadzonki, których mê czyzna nie zd¹ y³ wyrzuciæ próbowa³ zjeœæ Sprawc¹ jest 19-letni gorzowianin studiuj¹cy prawo w Poznaniu. Trwa dochodzenie. Uwaga na oszustów Ju kilkakrotnie pisaliœmy, e w ostatnim okresie znacznie zwiêkszy³a siê iloœæ oszustw. Szczególnie modna sta³a siê ostatnio metoda na wnuczka lub na policjanta. Sprawcy upatruj¹ sobie ofiary, zazwyczaj osoby starsze, samotne, po czym dzwoni¹ i przedstawiaj¹c siê za policjanta sk³adaj¹ propozycjê nie do odrzucenia przekazania stosownej kwoty. Komendant czerwonackiej policji bardzo przestrzega, by mieæ siê na bacznoœci. Zw³aszcza po tym, jak pod koniec maja jedna z mieszkanek Poznania przekaza³a, wierz¹c, e w ten sposób pomaga wnukowi, kwotê 100 tysiêcy z³otych oraz bi uteriê wartoœci 400 tysiêcy z³otych. Zanim cokolwiek przeka emy, najpierw dok³adnie sprawdÿmy, czy wnuczek lub inna bliska osoba rzeczywiœcie naszej pomocy potrzebuje. Poza tym policja nigdy nie pobiera ¹dnych kwot pieniê nych, ani nie bierze w depozyt przedmiotów wartoœciowych powiedzia³ komendant. Czy kogoœ okrad³y? Policja zatrzyma³a dwie kobiety narodowoœci romskiej, które niedawno przyjecha³y do Kozieg³ów. Kobiety odwiedza³y ró ne domy, jednak istnieje podejrzenie, e przy okazji wizyt dokonywa³y kradzie y. Policja prosi o informacje. Niezale nie od tego komendant zwraca siê do mieszkañców, by zwracali uwagê na obce osoby, krêc¹ce siê w pobli u naszych mieszkañ. Bêdzie bezpieczniej? Zbli a siê d³ugi czerwcowy weekend zwi¹zany z przypadaj¹cym 4 czerwca œwiêtem Bo ego Cia³a. Jak siê dowiadujemy, bêdzie wiêcej ni zazwyczaj policji. Policja nie tylko bêdzie zabezpieczaæ procesje. Czêstsze ni zwykle bêd¹ kontrole trzeÿwoœci kierowców oraz prêdkoœci jazdy. Wypada tylko wyraziæ nadziejê, e tak e po d³ugim czerwcowym weekendzie czerwonacka policja nie zanotuje przypadku zatrzymania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi od niedawna przepisami, prawa jazdy z powodu przekroczenia o ponad 50 km dozwolonej prêdkoœci w terenie zabudowanym. Jak na razie w gminie Czerwonak takich przypadków nie by³o. (km) WIEJSKIE KLIMATY RODZINNY FESTYN PARAFIALNY W niedzielê 14 czerwca 2015 roku o godz w Kozieg³owach przy parafii Matki Bo ej Fatimskiej rozpocznie siê Rodzinny Festyn Parafialny, w tym roku pod has³em Wiejskie Klimaty. W ramach imprezy, oprócz ciekawych wystêpów artystycznych, przewidziano mnóstwo atrakcji oraz konkursów dla dzieci oraz ca³ych rodzin m.in. zawody sportowe dla dzieci, konkurs o tytu³ najlepiej przebranej rodziny w stylu wiejskim, bieg w worku na ziemniaki oraz liczne konkurencje sportowe, wszystko z ciekawymi nagrodami. Dziêki uprzejmoœci œrodowisk rolniczych bêdzie mo liwoœæ obejrzenia z bliska jednego z najnowszych ci¹gników rolniczych oraz zwierz¹t z wiejskiej zagrody. Tradycyjnie bêdzie mo liwa przeja d ka na kucyku. Ten kto chce poczuæ siê jak prawdziwy rolny gospodarz bêdzie mia³ mo liwoœæ wydoiæ krowê. W czasie Festynu wspieramy budowê nowego Koœcio³a parafii Matki Bo ej Fatimskiej, dlatego bêdzie mo - na zakupiæ cegie³kê budowlan¹ oraz wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej. Przygotowane si¹ bardzo atrakcyjne nagrody, wœród nich g³ównymi nagrodami s¹: Telewizor LED, oraz Bon wakacyjny w wysokoœci 1000 z³ do zrealizowania na dowoln¹ wycieczkê w jednym z Biur Podró y. Wspólne spotkanie podsumowane bêdzie o godz zabaw¹ taneczn¹ na parkiecie prowadzon¹ przez profesjonalnego Disc Jockey a. Do budowania radosnej wspólnoty oraz biesiadowania zapraszaj¹: Parafia Matki Bo ej Fatimskiej w Kozieg³owach, Stowarzyszenie Twórcze Mamy oraz Zarz¹d Osiedla Leœnego w Kozieg³owach. wikary CEL MISTRZOSTWA POLSKI Najwiêkszy bezza³ogowy statek powietrzny w naszej Gminie zosta³ zbudowany w spó³dzielczej pracowni sekcji modelarskiej. Wojciech B³a ejczyk z szybowcem Ventus 2c jest to replika szybowca wykonana w skali 1:3 (rozpiêtoœæ skrzyde³ wynosi 4,5 m, a ciê ar szybowca gotowego do lotu to 6,5 kg)

5 czerwiec 2015 KAROLINKA 5 strona Technologia budowy takiego modelu jest bardzo podobna do budowy prawdziwych szybowców, wykorzystuje siê materia³y takie jak ywica, w³ókna szklane i wêglowe. Zanim jednak rozpocz¹³em jakiekolwiek prace, musia³em zapoznaæ siê z mnóstwem materia³ów na temat aerodynamiki i technologii budowy samolotów, a to zajmuje wiele czasu, wymaga wiele cierpliwoœci i du ej precyzji wykonania. Prace nad tym modelem trwa³y osiem miesiêcy Pierwsze testowe loty maj¹ce na celu sprawdzenie ustawieñ ju siê odby³y. Model wspaniale szybuje i jest niesamowicie wra liwy, wymaga bardzo dok³adnego ustawienia (k¹ty zaklinowania skrzyde³ wywa enie) dopiero wtedy mo na siê cieszyæ p³ynnymi lotami powiedzia³ wykonawca modelu Wojciech B³a ejczyk. Najlepsze warunki dla oblatania modelu, to góry i zbocza, dlatego p. Wojtek wspólnie z cz³onkami Aeroklubu Poznañskiego od 8 maja przebywa³ na Pikniku Szybowcowym w Je owie Sudeckim (wed³ug wykonawcy, jest to jeden z najwiêkszych bezza³ogowych statków powietrznych w Polsce widaæ to na fotografii) W górach s¹ wspania³e warunki do oblatania modelu i przygotowywania siê do Mistrzostw Polski MAKIET SZYBOWCÓW RC, które odbêd¹ siê w Inowroc³awiu w dniach r. W Je owie Ventus 2c sprawdzi³ siê fantastycznie, cechuje go bardzo wysoka doskona³oœæ, dziêki czemu nie wpada w korkoci¹gi i nie przepada, czyli mo na lataæ nim przy ma³ych prêdkoœciach od 20 i tych wiêkszych do 200 km na godz. Mieliœmy równie nocne loty, modele lata³y z oœwietleniem, eby mo na by³o siê orientowaæ w zupe³nych ciemnoœciach. Piknik zakoñczy³ siê bez adnych strat, co jest du ym sukcesem przy takich ostrych lotach dodaje Wojciech B³a ejczyk. Za naszym poœrednictwem p. Wojciech sk³ada podziêkowanie Modelarzom z Aeroklubu Poznañskiego, którzy bezinteresownie dzielili siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Dzieci w wieku szko³y podstawowej zapraszamy do naszej modelarni zapisy w klubie Karolinka Os. Leœne 16 B tel (fil) ZMIENIAMY NAWYKI NA ZDROWSZE PIKNIKI ZDROWIA W WIELKOPOLSCE Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego w Poznaniu jest inicjatorem projektu Wielkopolska Onkologia. Projekt ma na celu m.in profilaktykê nowotworow¹ oraz promocjê zdrowego stylu ycia. Instytut HAPPYMORE, z ramienia Kliniki organizuje 6 Pikników Zdrowia, pod has³em: Zmieniam nawyki na zdrowsze, podczas których bêdzie promowana szeroko pojêta profilaktyka oraz inspiracja do zmian podnosz¹cych jakoœæ i zwiêkszaj¹cych satysfakcjê ze zdrowego stylu ycia. W Kozieg³owach piknik odbêdzie siê r. Goœciem Specjalnym Pikniku bêdzie Pascal Brodnicki. Szczególny nacisk organizator po³o y na edukacjê najm³odszych uczestników Pikniku. Pragniemy zaszczepiæ dzieciom 3 filary dbania o zdrowie, jako nieod³¹czny element ich codziennoœci: od ywianie, ruch i badania profilaktyczne. Bardzo wa ne bêd¹ spotkania z lekarzami, dietetykami, by ka dy chêtny mieszkaniec mia³ chwilê na swobodn¹ rozmowê w przyjemnej piknikowej atmosferze. Na scenie: Pokaz zdrowego gotowania z Pascalem Brodnickim Pascal odczaruje dwa mity: e zdrowa kuchnia jest smutna i pozbawiona poza zdrowotnymi innych walorów oraz e to kuchnia wymagaj¹ca wiele czasu i umiejêtnoœci. Poczêstuje Kozieg³owian przygotowanymi na scenie potrawami. Bêdzie pysznie!! i zdrowo. W zdrowym ciele zdrowy duch zabawa interaktywna w formie spektaklu dla dzieci, w czasie której dzieci i doroœli spróbuj¹ poprawiæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ wraz z greck¹ bogini¹ Nike, która przekona wszystkich, e sport to zdrowie, a uczciwa rywalizacja to doskona³y krok do zawarcia wspania³ych przyjaÿni. Wykonanie: Duet JaHa. W namiotach: Badania diagnostyczne (chêtne osoby powinny byæ na czczo): m.in. morfologia, cholesterol, glukoza. Konsultacje z lekarzami i dietetykami Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego UM, w Poznaniu Ankieta ryzyk zdrowotnych Na œwie ym powietrzu: Wiele wspania³ych zabaw dla dzieci Darmowy dmuchaniec Instrukta Nordic Walking na bie ni Jazda po zdrowie rajd rowerowy Organizatorzy maj¹ nadziejê zachêciæ zarówno dzieci, rodziców jak i osoby starsze do aktywnego uczestnictwa w zmianie nawyków na zdrowsze. Zwiêkszenie œwiadomoœci mieszkañców w tym zakresie jest kluczowe w prewencji nowotworowej oraz innych chorób cywilizacyjnych. Maj¹ te nadziejê, e pozytywne emocje, jakie bêd¹ towarzyszy³y Piknikowi zmieni¹ postrzeganie tematu onkologii, jako Ÿród³a obaw. Zamieni¹ siê one w dzia³ania na co dzieñ zapobiegaj¹ce wzrostom statystyk dotycz¹cych zachorowalnoœci. (fil)

6 6 strona KAROLINKA czerwiec 2015 Kozieg³owy i okolice Z cyklu Co s³ychaæ? Obradowa³a Rada Gminy W maju odby³y siê a dwie sesje Rady Gminy Czerwonak. 21 maja mia³o miejsce normalne posiedzenie, a tydzieñ póÿniej 28 maja odby³a siê sesja absolutoryjna, podczas której rozpatrzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu gminy oraz udzielono wójtowi Gminy Czerwonak absolutorium za rok Wójt z absolutorium Rada Gminy Czerwonak jednomyœlnie zatwierdzi³a sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu gminy za rok Równie jednomyœlnie podjê³a uchwa³ê w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytu³u wykonania bud etu gminy za rok Podjêcie takich w³aœnie decyzji rekomendowa³y radnym zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Komisja Rewizyjna jak i komisje sta³e Rady Gminy. Nie bêdziemy tutaj omawiaæ szczegó³owo wskaÿników, jakie gmina Czerwonak osi¹gnê³a w minionym roku. Warto jednak podaæ, e dochody zosta³y wykonane w 101,53 procentach, natomiast wydatki w 93,76 procentach. To zreszt¹ pewna prawid³owoœæ, w ostatnich latach (przynajmniej od roku 2010) wykonanie wydatków nigdy nie by³o stuprocentowe. Mimo sporego zad³u enia przekraczaj¹cego nieco 30 milionów z³otych, które wynika z du ej liczby realizowanych inwestycji, gmina Czerwonak posiada p³ynnoœæ finansow¹, a dopuszczalne wskaÿniki nie zosta³y przekroczone. Komisja Rewizyjna, jako kierunek jak najbardziej prawid³owy wskaza³a przeznaczanie czêœci zaoszczêdzonych œrodków finansowych na sp³atê zad³u enia. Wskaza³a równoczeœnie na zjawiska niepokoj¹ce, takie jak brak planów zagospodarowania przestrzennego wielu miejscowoœci oraz, e w roku 2014, ju po raz kolejny, nie uda³o siê w pe³ni wykonaæ planu wydatków. Generalnie stwierdzono, e gmina systematycznie siê rozwija, a warunki ycia mieszkañców ulegaj¹ poprawie. Zwrócono jednak uwagê, e w zwi¹zku z zad³u eniem, w najbli szych latach trzeba bêdzie prowadziæ politykê bardziej ostro n¹. Wstrzymana budowa Centrum Wolnoczasowego Najwiêksz¹ realizowan¹ obecnie inwestycj¹ w Kozieg³owach jest budowa Centrum Wolnoczasowego. Faktyczna realizacja inwestycji Budowa Centrum Kultury w Kozieg³owach wraz z rozbudow¹ i przebudow¹ p³ywalni oraz budow¹, przebudow¹ i rozbudow¹ infrastruktury towarzysz¹cej, w tym drogi dojazdowej i wewnêtrznej ruszy³a w minionym roku. Ca³oœæ mia³a byæ gotowa do 30 wrzeœnia bie ¹cego roku. Niestety obecnie termin ten wydaje siê byæ, co najmniej powa nie zagro ony. Dlaczego? Jeœli nie do koñca wiadomo, o co chodzi, zapewne chodzi o pieni¹dze. Faktem jest, e wykonawca, poznañska firma Lin-Tech Sp. z o.o., wstrzyma³ budowê. Jak wszystko siê zakoñczy bêdziemy informowaæ. Decyzja wkrótce W obecnej Radzie Gminy Czerwonak wyraÿnie daje siê zaobserwowaæ zainteresowanie radnych powstaniem hali sportowej w Owiñskach. Wójt Jacek Sommerfeld zapowiedzia³, e decyzja w jakim kierunku powinna pójœæ realizacja tej inwestycji ma byæ znana do koñca obecnego roku szkolnego, a wiêc do koñca czerwca. Rzecz rozbija siê o to, czy nawet kosztem póÿniejszego oddania do u ytku nie powinna to byæ hala pe³nowymiarowa z prawdziwego zdarzenia. Decyzja nie bêdzie ³atwa, zw³aszcza, e po doœwiadczeniach zwi¹zanych z organizacj¹ w Czerwonaku turnieju pó³fina³owego mistrzostw Polski kadetek w koszykówce, podczas VIII sesji RG pojawi³ siê nawet g³os o koniecznoœci zburzenia obecnej hali w Czerwonaku i wybudowaniu na jej miejsce nowego, wiêkszego, bardziej funkcjonalnego obiektu. Odnosz¹c to do kwestii hali w Owiñskach argumentowano, e gminy nie staæ na kolejn¹ inwestycjê, któr¹ zapewne trzeba bêdzie póÿniej poprawiaæ. Bêdzie nowy prezes TRANSKOMU 26 maja Rada Nadzorcza odwo³a³a z funkcji dotychczasowego prezesa spó³ki TRANSKOM. Powodem by³a z³a sytuacja finansowa firmy, a zw³aszcza brak strategii funkcjonowania spó³ki. Do czasu wy³onienia w drodze konkursu nowego prezesa funkcjê tymczasowo pe³ni dotychczasowy przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Bogus³aw Kiernicki.

7 czerwiec 2015 KAROLINKA 7 strona TRAMPKARZE KAROLINKI MISTRZAMI GRUPY Koñczy siê powoli pi³karski sezon rozgrywek prowadzonych w ramach Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No - nej Ju obecnie wiadomo, e w wymiarze ligowym najwiêkszy sukces w historii kozieg³owskiego klubu zanotowali trampkarze Karolinki, którzy na trzy kolejki przed zakoñczeniem rozgrywek zapewnili sobie mistrzostwo w grupie. Trampkarze Miano najlepszej dru yny grupy IV zespó³ prowadzony przez trenera Wojciecha Bandosza zagwarantowa³ sobie 23 maja na stadionie w Kicinie, gdzie rozgrywa mecze mistrzowskie w roli gospodarza, pokona³ w derbach gminy Zmiany w statucie GOAP W zwi¹zku z wyst¹pieniem gminy Suchy Las ze Zwi¹zku Miêdzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznañskiej (GOAP) i przyst¹pieniem do niego Miasta i Gminy Swarzêdz, zaistnia³a koniecznoœæ zamiany statutu. Zmiany nastêpuj¹ poprzez ich przyjêcie przez rady gmin wchodz¹cych w sk³ad Zwi¹zku. Stosown¹ uchwa³ê podjê³a równie Rada Gminy Czerwonak. Ta zmiana statutu, poza formalnym, nie ma oczywiœcie wiêkszego znaczenia. Warto natomiast odnotowaæ, e GOAP od pocz¹tku bie ¹cego roku funkcjonuje sprawniej. Miêdzy innymi raz na kwarta³, a nie jak poprzednio raz na pó³ roku odbywaæ siê bêdzie wywóz tzw. odpadów wielkogabarytowych. Sekretarz przedstawicielem Gmina Czerwonak nale y do wielu Zwi¹zków i Stowarzyszeñ. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Wielkopolski Oœrodek Kszta³cenia i Studiów Podyplomowych. Dotychczasowym przedstawicielem gminy Czerwonak by³a sekretarz gminy Joanna Kowalczyk-Chudy. W zwi¹zku ze zmian¹ na stanowisku sekretarza gminy, Rada Gminy Czerwonak powierzy³a reprezentowanie gminy w tym Stowarzyszeniu nowemu sekretarzowi Jackowi Bartkowiakowi. Trakt Piastów zamiast Œwiatowida Rada Gminy Czerwonak podjê³a uchwalê o wyst¹pieniu gminy ze Stowarzyszenia Œwiatowid, którego statutowym zadaniem jest dzia³alnoœæ na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju i poprawy warunków ycia na wsi, powodem jest fakt, e po wyst¹pieniu wiêkszoœci pozosta³ych cz³onków, gmina Czerwonak nie spe³nia warunku ci¹g³oœci terytorialnej z pozosta³ymi jeszcze cz³onkami Stowarzyszenia. Rada Gminy Czerwonak uzna³a, e w zaistnia³ej sytuacji stosowne jest przyst¹pienie gminy do Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenie Trakt Piastów. Stowarzyszenie funkcjonuj¹c, jako LGD mo e realizowaæ projekty w ramach programu LEADER, którego celem jest przede wszystkim aktywizacja mieszkañców obszarów wiejskich, ró nicowanie dzia³alnoœci rolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, a tak e odnowa i rozwój wsi. Dzia³ania te s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej. (km) Czerwonak Akademiê Pi³karsk¹ B³êkitni Owiñska 3:1 (1:0). Prowadzenie dla dru yny Karolinki ju w 3 minucie uzyska³ strza³em g³ow¹ Krystian Gubañski, który wykorzysta³ dok³adne doœrodkowanie z rzutu ro nego. Po przerwie (47 min.) rezultat na 2:0 podwy szy³ Jakub Ró ewicz i choæ rywale nie rezygnowali, w 59 minucie zdobywaj¹c gola kontaktowego, ostatnie s³owo nale a³o do pi³karzy z Kozieg³ów. Zas³u one zwyciêstwo, tym bardziej presti owe, e odniesione nad lokalnym rywalem, przypieczêtowa³ w 66 minucie Jakub Ró ewicz, po raz drugi w tym meczu zmuszaj¹c bramkarza AP B³êkitni do wyjmowania pi³ki z siatki. Trampkarze Karolinki to najlepsza dru yna IV grupy rozgrywek prowadzonych przez WZPN, w dolnym rzêdzie od lewej: Patryk Janas, Damian W¹, Jan Dudek, Bartosz Bijaczewski, Dawid Michalski, Kacper Ró ewicz, w górnym rzêdzie od lewej: trener Wojciech Bandosz, Jakub Ró ewicz, Bartosz Duda, Krystian Gubañski, Bartosz Gozdowicz, Tomasz Pieœcikowski, Kamil Szulczyñski, Jakub Hoppel, na fotografii brakuje kierownika dru yny Agaty Bandosz, Dariusza Bia³asa, Krzysztofa Brockiego, Wojciecha Migda³ka, Marcina Pi¹tkowskiego, Marcina Sobkowiaka i ukasza Szulerowicza Wczeœniej trampkarze Karolinki zanotowali piêæ zwyciêstw, i po szeœciu kolejkach z kompletem 18 punktów, byli ju nie do doœcigniêcia. Oczywiœcie bardzo siê cieszymy. Widaæ, e dru yna zrobi³a systematyczne postêpy i wreszcie na zakoñczenie wystêpów w kategorii trampkarzy znalaz³o to odzwierciedlenie w rezultatach stwierdzi³ trener Wojciech Bandosz. W przedostatnim spotkaniu w sezonie zespó³ Wojciecha Bandosza w sobotê 30 maja wygra³ po raz siódmy, pokonuj¹c na wyjeÿdzie Lidera Swarzêdz 3:1 (1:1). Wszystkie bramki dla Karolinki strzeli³ Jakub Ró ewicz. To by³o kolejne bardzo udane spotkanie mojego zespo³u. Wygraliœmy pewnie, choæ tym razem w wiêkszym ni zazwyczaj wymiarze czasu, grali zawodnicy wczeœniej graj¹cy mniej oceni³ trener. Po tym spotkaniu Karolinka prowadzi w tabeli z kompletem 21 punktów i bilansem branek 27:7. Ostatni mecz tak udanej rundy wiosennej trampkarze Karolinki rozegraj¹ 13 czerwca o godzinie 16 na wyjeÿdzie z Salosem Poznañ, z którym w Kicinie wygrali 6:0 (mecz na boisku MOSiR ze sztuczn¹ nawierzchni¹ naprzeciw Cytadeli przy ul. Armii Poznañ 12 w Poznaniu). Najskuteczniejszymi zawodnikami dru yny s¹ Bartosz Gozdowicz, Krystian Gubañski, Jakub Ró ewicz oraz obroñca Kamil Szulczyñski.

8 8 strona KAROLINKA czerwiec 2015 WIADOMOŒCI GIMNAZJALNE Materia³ w³asny Kozieg³owy biegaj¹ Dnia r. po raz szósty zorganizowaliœmy bieg w ramach ogólnopolskiej akcji Ca³a Polska biega. Impreza doskonale wpisa³a siê w projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej WF z klas¹, w którym aktywnie uczestniczymy ju drugi rok. Wspó³organizatorami byli: Gimnazjum w Kozieg³owach, CRKF Akwen w Czerwonaku oraz Szko³a Przemys³u Spo ywczego w Poznaniu. Zabawê sfinansowali sponsorzy: Veolia i Aviva, dziêki którym wszyscy biegacze otrzymali pami¹tkowe medale i kolorowe smycze. Piêkna s³oneczna pogoda sprawi³a, e na Orliku pojawi³y siê t³umy biegaczy w ró nym wieku biegi poprzedzi³a wspólna rozgrzewka Na starcie biegu g³ównego, którego trasa liczy³a 5 km, stanê³o 76 zawodników prawie wszystkim uda³o siê dobiec do mety, gdzie z medalami czeka³ ju Wójt Gminy Na blisko 200 zawodników czeka³ poczêstunek (zdrowe jab³uszka i marchewki) przygotowany przez poznañsk¹ szko³ê. Najm³odsi mogli pobawiæ siê na dmuchanej zje d alni, zrobiæ zdjêcie z maskotkami i poczuæ siê zwyciêzcami, staj¹c na podium. Bezpieczne wakacje 14 maja z inicjatywy ratowników WOPR zosta³o zorganizowane spotkanie, poœwiêcone przypomnieniu podstawowych zasad przebywania nad wod¹ i k¹pieli. Uczniowie dowiedzieli siê jak nale y przygotowaæ siê do pla owania, w których miejscach mo na siê k¹paæ, a gdzie jest to bezwzglêdnie zabronione. Ratownik poinformowa³ te o mo - liwoœci uzyskania stopnia m³odszego ratownika wodnego. Podró nicy w bibliotece 13 maja goœciliœmy w bibliotece dwoje m³odych podró ników, Agnieszkê Arent i Marka Brychcy, którzy odwiedzili ju m.in. Portugaliê, Maroko, Islandiê i Indie Nam opowiedzieli o wyprawie na Sri Lankê (dawniej Cejlon). Goœcie przedstawili m.in. w jaki sposób w³adze Sri Lanki próbuj¹ odbudowaæ gin¹c¹ populacjê ó³wi, dlaczego niehumanitarne jest je d enie na grzbietach s³oni, o co prosz¹ turystów miejscowe dzieci oraz jak uprawiana jest herbata. Mogliœmy te obejrzeæ piêkne krajobrazy oraz œrodki transportu wykorzystywane przez podró ników. Bli ej historii 28 kwietnia 2015 r. liczna grupa uczniów klas pierwszych i drugich zainteresowanych histori¹ wziê³a udzia³ w wyk³adzie historyka, dr. Marka Rezlera, na który zaprosi³a nas Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku. Wyk³ad poœwiêcony by³ Konstytucji 3 Maja. Mówca z du ¹ swad¹ nakreœli³ sytuacjê polityczn¹ Polski w XVIII wieku, z ³atwoœci¹ nawi¹zuj¹c kontakt z m³odzie ¹. Wyk³ad w nietuzinkowy sposób przybli y³ wa ne wydarzenie z historii Polski, jakim by³o uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Œladami mistrzów Ju po raz kolejny reprezentacja szko³y wziê³a udzia³ w Gminnym Konkursie Plastycznym Œladami Mistrzów, zorganizowanym przez GOK Sokó³ w Czerwonaku. Tym razem inspiracj¹ dla uczniów mia³a byæ twórczoœæ Pabla Picasso. W konkursie wziê³y udzia³: Ania Mandziak, Zosia Æwiek i Polina Iliuszenko. Zwyciêstwo przypad³o Ani Mandziak z klasy trzeciej, która wielokrotnie nagradzana by³a ju na ró nych konkursach ogólnopolskich. Drugie miejsce zajê³a Polina Iliuszenko, drugoklasistka, której prace mo na podziwiaæ w szkolnej bibliotece. Projekty obywatelskie Do bud etu obywatelskiego wp³ynê³y projekty. S¹ wœród nich dwa zg³oszone przez dyrektora Gimnazjum. S¹ to: propozycja budowy kortu tenisowego przy szkole oraz instalacja si³owni zewnêtrznej. Obie inwestycje przyczyni³yby siê do uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego, stworzy³yby uczniom, i nie tylko, mo liwoœæ aktywnego wykorzystywania czasu wolnego. Trzeci¹ propozycjê zg³osi³a uczennica klasy trzeciej Hania Ruszkowska, która postuluje wybudowanie na terenie Gminy schroniska dla zwierz¹t. Mamy nadziejê, e szkolne pomys³y zostan¹ zaakceptowane przez zespó³ opiniuj¹cy i poddane pod g³osowanie. A wtedy bêdziemy liczyæ na poparcie czytelników Karolinki!!!

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo