Sylabus na rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus na rok 2013/2014"

Transkrypt

1 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo Studia I stopnia Stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu - Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Kierunkowy () Rok i semestr studiów I, II, III rok II, III, IV, V, VI semestr (7) Imię i nazwisko dr n. med. Elżbieta Kraśnianin koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu dr n. med. Elżbieta Kraśnianin mgr Romana Wróbel, mgr Anna Sobiło, mgr Justyna Żurawska mgr Irena Perłowska, mgr Małgorzata Paśko, mgr Renata Piechnik, mgr Maria Dobrzyńska, mgr Lidia Kopeć, mgr Monika Cecuła, mgr Danuta Bagier, mgr Urszula Pieczonka (9)Cele zajęć z przedmiotu Celem zajęć jest: 1. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: ogólnych zasad postępowania opieki położniczej nad kobietą ciężarną, rodząca i położnicą oraz jej dzieckiem charakteru opieki sprawowanej przez położną nad kobietą ciężarną, rodząca i położnicą oraz jej dzieckiem fizjologii i patologii okresu okołoporodowego prowadzenia porodu zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi WHO, ICM oraz FIGO 2. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: rozpoznawania stanu i potrzeb zdrowotnych podmiotu opieki położnej, wykonywania działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą. 3. Kształtowanie postawy studenta do: aktywnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności, szybkiego reagowania na potrzeby podopiecznych, współpracy z zespołem terapeutycznym i interdyscyplinarnym. (10) Wymagania wstępne Student posiada wiedzę w zakresie: - podstaw anatomii i fizjologii człowieka w zakresie studiów I stopnia na Kierunku Położnictwo. (11) Efekty kształcenia Wiedza: Student: D_W1 charakteryzuje zasady opieki położniczej podczas porodu fizjologicznego i patologicznego; D_W2 omawia mechanizm porodu w położeniu podłużnym główkowym, w ułożeniach odgięciowych, przy nieprawidłowym ułożeniu 1

2 główki, w położeniach miednicowych, przy nieprawidłowej budowie miednicy kostnej i w porodach bliźniaczych; D_W3 wymienia i charakteryzuje niefarmakologiczne metody indukcji i stymulacji skurczowej; D_W4 opisuje zadania położnej podczas porodów zabiegowych; D_W5 wskazuje zasady postępowania w przypadku krwotoków położniczych; D_W określa udział położnej w procesie diagnostyki w okresie okołoporodowym; D_W7 omawia zasady psychoprofilaktyki porodu, ze szczególnym uwzględnieniem metod łagodzenia bólu; D_W8 definiuje poród rodzinny, naturalny i aktywny; D_W9 omawia zasady prowadzenia porodu w alternatywnych miejscach, w tym w wodzie i w warunkach pozaszpitalnych; D_W10 omawia najnowsze wytyczne WHO, ICM I FIGO (Iniernacional Federation of Gynecology and Obstetric) dotyczące prowadzenia porodu przez położną, polski standard opieki okołoporodowej oraz zasady prowadzenia dokumentacji położniczej; D_W11 opisuje opiekę nad noworodkiem po porodzie; Umiejętności: Student: D_U1 dokonuje oceny stanu ciężarnej, rodzącej, płodu, położnicy i noworodka przy pomocy dostępnych metod i środków; D_U2 rozpoznaje i eliminuje czynniki ryzyka w przebiegu ciąży, porodu i połogu, a w razie konieczności zapewnia kobiecie I jej dziecku opiekę sprawowaną przez specjalistów; D_U3 badania służące ocenie stanu zdrowia płodu, ciężarnej i rodzącej oraz interpretuje ich wyniki; D_U4 podejmuje działania profilaktyczne i w zakresie promocji zdrowia w stosunku do kobiet ciężarnych i w okresie połogu; D_U5 stosuje w swojej pracy zasady wynikające z wytycznych WHO, ICM, FIGO i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG); D_U wykorzystuje założenia psychoprofilaktyki położniczej; D_U7 ustała indywidualne piany opieki prenatalnej i porodu w odniesieniu do ciężarnej i rodzącej, a w razie konieczności dokonuje ich modyfikacji; D_U8 prognozuje prawdopodobny przebieg porodu i ocenia możliwości odbycie porodu drogami i silami natury; D_U9 planuje postępowanie położnicze i obejmuje opieką położniczą kobietę ciężarna, rodzącą i położnicę, w zależności od 2

3 rozpoznanej sytuacji położniczej; D_U10 wdraża standardy dotyczące opieki nad ciężarną z zagrażającym porodem przedwczesnym i w przebiegu porodu przedwczesnego; D_U11 rozpoznaje początek porodu i ocenia postęp porodu na podstawie badania zewnętrznego, wewnętrznego i obserwacji zachowania rodzącej; D_U12 prowadzi psychoprofilaktykę porodową i stosuje niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego; D_U13 i interpretuje badanie KTG (kardiotokograficznie); D_U14 prowadzi I, II, III i IV okres porodu, przeprowadzając konieczne procedury; Kompetencje społeczne: Student: D_K1 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych I kulturowych; D_K2 systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; D_K3 przestrzega wartości i powinności moralnych w opiece nad ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie; D_K4 wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych; D_K5 przestrzega praw pacjenta; D_K rzetelnie i dokładnie powierzone obowiązki zawodowe; D_K7 zachowuje tajemnicę zawodową; D_K8 współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; D_K9 przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami. (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Wykłady- 10 godz. (I rok, II sem.) Ćwiczenia- 140 godz.(i rok, II sem. 70 godz., II rok, III sem. 70 godz.) Samokształcenie- 30 godz. (I rok, II sem. 10 godz., II rok, III sem. 20 godz.) Zajęcia praktyczne- 320 godz. (I rok, II sem. 80 godz., II rok, III sem. 120 godz., II rok, sem. IV 120 godz.) Praktyki zawodowe- 30 godz. (III rok, V sem. 10 godz., III rok, VI sem. 200 godz.) (13) Treści programowe Lp. Treści merytoryczne wykładów Czas (godz.) 1. Zasady opieki położniczej podczas porodu. Badanie położnicze 2 zewnętrzne i wewnętrzne. Usytuowanie płodu w macicy. 2. Sposoby prowadzenia porodu fizjologicznego, nieprawidłowego 2 i patologicznego. Obroty położnicze. Zasady postępowania w porodach operacyjnych/operacjach położniczych operacji z użyciem próżnociągu położniczego, operacji cięcia cesarskiego. 3. Ocena sytuacji położniczej. Mechanizm porodu w położeniu 2 3

4 podłużnym główkowym ułożeniu potylicowym przednim i tylnym. 4. Psychoprofilaktyka porodu. Problem bólu porodowego wsparcie 2 w okresie porodu, pozafarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, pozycje i udogodnienia porodowe. Bezpieczne macierzyństwo. Oczekiwania kobiety i rodziny. Poród rodzinny, naturalny, aktywny. Prowadzenie porodu z uwzględnieniem aktualnych wytycznych: WHO (World Health Organization), ICM (International Confederation of Midwives), FIGO (Federation International of Gynecology Obstetrics). 5. Kardiotokografia zasady wykonania i interpretacji. 2 Razem 10 LP. Treści merytoryczne zajęć ćwiczeniowych Czas (godz.) Semestr II 1. Ocena budowy miednicy kobiecej. Badanie zewnętrznych wymiarów miednicy. Wymiary kanału rodnego miednicy kostnej (mięśnie, podstawy anatomii miednicy) Typy miednic. Miednica kostna prawidłowa Usytuowanie płodu w macicy: położenie, ułożenie, ustawienie, wstawianie się. Badanie zewnętrzne ciężarnej (dotykiem, osłuchem, wzrokiem). Badanie wewnętrzne ciężarnej. 5. Metody i techniki oceny akcji serca płodu. Kardiotokografia zasady wykonywania i interpretacji.. Płód jako przedmiot porodu. 7. Czynniki warunkujące akcję porodową. Skurcze macicy ocena siły skurczowej. 8. Objawy zbliżającego się i rozpoczynającego się porodu Zasady przyjęcia ciężarnej do porodu Zasady przygotowania rodzącej do porodu zgodnie z zaleceniami WHO. Łagodzenie bólu porodowego. 11. ZZasady d b d i formułowania d i i ddiagnozy i pielęgniarskiej z uwzględnieniem stanu ginekologiczno-położniczego. Realizacja i ocena celów pielęgnowania Dokumentowanie stanu zdrowia ciężarnej, przebiegu porodu i połogu. Stan noworodka oraz kobiety na oddziale położniczo-noworodkowym. 13 Semestr III Prowadzenie I okresu porodu 12 4

5 13 Prowadzenie I okresu porodu. Prowadzenie II okresu porodu. Mechanizm porodu prawidłowego. Prowadzenie III okresu porodu. Prowadzenie IV okresu porodu. 14. Urazy kanału rodnego podczas porodu. Zasady postępowania podczas szycia naciętego krocza i innych 15 obrażeń poporodowych. Krwotoki. Udzielanie pomocy położniczej. Poród w położeniu potylicowym tylnym Poród w ułożeniach odgięciowych. 17. Poród przy nieprawidłowościach w ułożeniach główki (asynkilityzm przedni, asynkiltyzm tylny, wysokie proste stanie główki, niskie poprzeczne ustawienie główki, zwroty nadmierne) 18. Zasady postepowania w położeniu poprzecznym płodu Miednice nieprawidłowe. Poród przy nieprawidłowościach w budowie 3 kanału rodnego. 20. Poród w położeniach miednicowych płodu. Zabiegi położnicze w położeniach miednicowych. Techniki obrotów położniczych. 21. Prowadzenia porodu wielopłodowego Wybrane zabiegi położnicze (poród z użyciem wziernika, uwolnienie 4 barku przy niewspółmierności barkowej, przebicie pęcherza płodowego). 23. Zasady postepowania podczas porodu przedwczesnego Zasady prowadzenia porodu zabiegowego Przygotowanie rodzącej do porodu operacyjnego. 2. Operacje pomniejszające objętość płodu. 3 Razem Lp. Treści merytoryczne zajęć praktycznych. Czas. (godz.) 1. Specyfika pracy położnej w położniczej izbie przyjęć Przyjęcie i przygotowanie ciężarnej/ rodzącej do porodu zgodnie 10 z zaleceniami WHO. 3. Prowadzenie wywiadu. Metody pozyskiwania danych. Pomiar 10 i dokumentowanie, analiza dokumentacji podczas przyjęcia i na sali porodowej. Ocena stanu ogólnego i położniczego ciężarnej/rodzącej. 4. Przygotowanie ciężarnej/rodzącej do badania wewnętrznego 10 i przprowadzenie badania. 5. Przygotowanie rodzącej do badań dodatkowych i specjalistycznych. 5. Obserwacja i prowadzenie I okresu porodu. 30 5

6 7. Monitorowanie stanu ogólnego i położniczego. Ocena 20 skurczowej. Ocena akcji serca płodu. Podłączenie i iterpretacja KTG. 8. Obserwacja i prowadzenie II okresu porou Nacięcie i szycie (asysta) naciętego krocza Obserwacja i prowadzenie III okresu porodu Przygotowanie zestawu do porodu, abrazji i rewizji szyjki macicy, 10 ręcznego wydobycia łożyka. 12. Obserwacja i prowadzenie IV okresu porodu Zadania położnej w farmakoterapii podczas porodu. Analgezja 10 i anestezja okołoporodowa. Podawanie leków naskurczowych. 14. Prowadzenie psychoprofilaktyki porodu Referowanie o stanie rodzącej Prowadzenie bieżącej dokumentacji na sali porodowej Przygotowanie rodzącej do porodu: 20 - naturalnego - w wodzie - rodzinnego. 18. Rozpoznanie i prowadzenie porodu przedwczesnego Przygotowanie rodzącej do cięcia cesarskiego w trybie planowym 20 i nagłym. 20. Rola i obowiązki położnej podczas transfuzji krwi Rola położnej w profilaktyce wczesnych powikłań porodowych 10 i połogowych. 22. Standardy opieki położniczej w zakresie opieki okołoporodowej na 10 sali porodowej. 23. Opieka nad noworodkiem w okresie okołoporodowym - 10 położnej w kąciku noworodka po porodzie. 24. Rola położnej w kształtowaniu się więzi emocjonalnej między matką 10 a dzieckiem, wpływ wczesnego kontaktu. Razem 320 Lp. Treści merytoryczne praktyk zawodowych. Czas (godz.) 1. Przyjęcie i przygotowanie ciężarnej do porodu Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie rodzącej (poród 80 fizjologiczny). 3. Całościowa i zindywidualizowana opieka nad rodzącą i jej rodziną 40 (poród rodzinny). 4. Całościowa i zindywidualizowana oieka nad rodzącą podczas 20 immersji wodnej i porodu do wody. 5. Ocena i modyfikowanie działań przez położną podczas porodu. 40. Analiza i ocena stanu zdrowia rodzącej i płodu podczas porodu Stosowanie farmakoterapii w czasie porodu Wykonywanie badań służących monitorowaniu stanu płodu Wykonywanie badań służących ocenie stanu rodzącej Prowadzenie psychoprofilaktyki porodu Wykonywanie zabiegów okołoporodowych u noworodka Całościowa i zindywidualizowana opieka nad rodzącą, położnicą w 10 przypadkuporodu zabiegowego.

7 13. Asystowanie lekarzowi w przebiegu porodu powikłanego. 10 Razem 30 (14) Metody dydaktyczne Wykład: wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, metody aktywizujące Ćwiczenia: pokaz z instruktażem, praca w grupach, prezentacja multimedialna, pogadanka, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące Ćwiczenia z wykorzystaniem metody komunikacyjnej, która przygotowuje do autentycznej komunikacji w sytuacjach typowych i nietypowych związanych ze studiami i przyszłą pracą zawodową; odgrywanie ról, rozwiazywanie problemów, czytanie fachowej literatury; symulacje, dyskusje. Samokształcenie: praca indywidualna, praca w grupach, prezentacja multimedialna Zajęcia praktyczne: praca zespołowa, pokaz, instruktaż, studium przypadku Praktyki zawodowe: praca zespołowa, pokaz, instruktaż, studium przypadku (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Wykład: student generuje/rozpoznaje odpowiedź: test jednokrotnego wyboru, test wielokrotnej odpowiedzi, test uzupełniania odpowiedzi Ćwiczenia: próba pracy przy fantomie, praca w grupach, realizacja zleconego zadania, test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, odpowiedź na krótkie pytania Samokształcenie: realizacja zleconego zadania Zajęcia praktyczne/ Praktyki zawodowe: studenci oceniani są na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji opieki nad pacjentem oraz współpracy z zespołem terapeutycznym oddziału. Dodatkowe kryterium oceny stanowią terminowość wykonywania zadań oraz dostosowanie się do wymagań (procedur) dotyczących sposobu ich wykonania. Efekt kształcenia Odniesienie do treści kształcenia Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzo-nych efektów kształcenia Metody i narzędzia dydaktyczne D_W1 W 1-2 Ćw 9, 25-2 Wykład, ćwiczenia D_W2 W 2-3 Wykład, ćwiczenia, PZ ćw 2-3, 13,15-21 PZ 12 D_W3 W 2 Wykład, ćwiczenia Ćw 7 D_W4 W 2 Ćw 22, 24 ZP 19 PZ 12, 17 D_W5 Ćw 14 ćwiczenia D_W W 1, 3, 5 Ćw 1-5, 8 ZP 10 PZ 2, D_W7 W 4 Ćw 10 ZP13-14 PZ 2, 7,10 D_W8 W 4 ZP 17 7

8 ZP 2-8 D_W9 W 4 Ćw 9-10 ZP 1-3,1, PZ 1 D_W10 W 4 Ćw 9-10 ZP 18, 22 PZ 2 D_W11 Ćw ćwiczenia, ZP, PZ ZP PZ 2, 11 D_U1 W 3 Ćw 11 ZP 15 PZ 2, 5-, 8-9 D_U2 W 5 Ćw 1-, 14, 19, 23 ZP 24 PZ 2, 5- D_U3 W 1, 5 Ćw 1,3-5, 8 PZ 2, 5-, 8-9 D_U4 W 4, PZ 2 Wykład, PZ D_U5 W 4 Wykład, ćwiczenia, PZ Ćw 9-10, PZ 2, 10 D_U W 4 Ćw 9-10 ZP 14, PZ 2, 10 D_U7 W 1 Wykład, ćwiczenia, PZ Ćw 11, 13, PZ 2, 5- D_U8 W 1-3 Wykład, ćwiczenia, PZ Ćw 1, 3-8, 13, PZ 2, 5 D_U9 Ćw 11 ćwiczenia, ZP, PZ ZP 17, 21, 24 PZ 2, 5-7, 9 D_U10 Ćw 23, PZ 2 ćwiczenia, PZ D_U11 Ćw 4-8 ćwiczenia, ZP, PZ ZP 4-5 PZ 2 D_U12 W 4 Ćw 10 ZP 14 PZ 2, 10 D_U13 W 5 Ćw 5-7 ZP 7 PZ 2 D_U14 Ćw 13 ćwiczenia, ZP, PZ ZP,8-12 PZ 2, 5- D_U15 Ćw 14 ćwiczenia, ZP, PZ ZP 9 PZ 2 D_U1 Ćw 14 ćwiczenia, PZ PZ 2 D_U17 Ćw 14, 20 ćwiczenia, ZP, PZ ZP 9,11 PZ 2,13 D_U18 Ćw 14, ZP 20, PZ 2 ćwiczenia, ZP, PZ D_K1 ZP 1-24, PZ 1-5 ZP, PZ D_K2 W 1-5, Ćw 1-2, ZP 1-24, PZ 1-13 D_K3 ZP 1-24, PZ 1-13 ZP, PZ D_K4 ZP 1-24, PZ 1-13 ZP, PZ D_K5 ZP 1-24, PZ 1-13 ZP, PZ D_K ZP 1-24, PZ 1-13 ZP, PZ D_K7 ZP 1-24, PZ 1-13 ZP, PZ D_K8 ZP 1-24, PZ 1-13 ZP, PZ D_K9 ZP 1-24, PZ 1-13 ZP, PZ (1) Metody i kryteria oceny Wykłady 1. pełne uczestnictwo i aktywność 8

9 2. zaliczenia pisemne cząstkowe (kolokwia odbywa się po zakończeniu danego działu tematycznego) Zakres ocen: 2,0 5,0 1. zaliczenie testowe oraz pytania otwarte: A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania; B: Pytania z zakresu wiadomości do rozumienia; C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego; D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego; - za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0 - za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0 - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0 - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0 Ocena wiedzy: Kolokwium pisemne i/lub ustne 5.0 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 90%-100% 4.5 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 80%-89% 4.0 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 70%-79% 3.5 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 0%-9% 3.0 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 50%-59% 2.0 wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej 50% Ocena umiejętności 5.0 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest dobrze przygotowany, potrafi umiejętnie sprawować całościową opiekę nad ciężarną, rodzącą i położnicą. 4.5 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką pomocą prowadzącego, w dobrym stopniu potrafi sprawować całościową opiekę nad ciężarną, rodzącą i położnicą. 4.0 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z większą pomocą prowadzącego, jest poprawiany, w dobrym potrafi sprawować całościową opiekę nad ciężarną, rodzącą i położnicą. 3.5 student uczestniczy w zajęciach, jego zakres przygotowania nie pozwala na poprawne sprawowanie opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą. 3.0 student uczestniczy w zajęciach, wykształcił umiejętności sprawowania opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą poziomie dostatecznym 9

10 2.0 student biernie uczestniczy w zajęciach, wypowiedzi są niepoprawne merytorycznie, nie potrafi sprawować opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą. Ćwiczenia Zaliczenia praktyczne poszczególnych tematów ćwiczeń odbywają się przy fantomie porodowym zgodnie z kryteriami oceny ćwiczeń (tabela poniżej). Normy wykonania Kryteria oceny Punkty Wiedza Zasady Sprawność Samodzielnoś ć Postawa Sposób wykonywania 0 Nie posiada wiedzy 1 Posiada wiedzę w zakresie minima lnym 2 Posiada wiedzę na poziomie podstawo wym 3 Posiada wiedzę na poziomie uniwersyte ckim nie przestrzega zasad nie przestrzega prawidłowej kolejności zasad, przestrzega zasady po ukierunkowaniu przestrzega zasady właściwej techniki i kolejność wykonywania chaotycznie niepewnie, bardzo wolno poprawnie pewnie, zdecydowanie, logicznie brak samodzielności lub mimo wielokrotnego ukierunkowani a nie potrafi samodzielnie pracować stale wymaga ukierunkowani a w działaniu sporadycznie wymaga przypomnienia i ukierunkowani a w niektórych działaniach ćwiczenie całkowicie samodzielnie, pewnie nie potrafi krytycznie oceniać i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodowa, nie utrzymuje kontaktu werbalnego z pacjentem/grupą mimo częstego ukierunkowania nie potrafi oceniać i analizować swojego postępowania, nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego z pacjentem/grupą ma pewne trudności w krytycznej ocenie i analizie swojego postępowania, wymaga naprowadzania, ukierunkowania w wyborze treści potrafi krytycznie oceniać i analizować swoje postępowanie, współpracuje z grupą, identyfikuje się z rolą zawodową, poprawnie, samodzielnie i skutecznie dobierać treści Punktacja do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych: Punkty Ocena 0-7 pkt pkt pkt pkt pkt pkt. 5.0 Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe Wiedza i umiejętności: - sprawdzian ustny (bieżący opis przypadków klinicznych ustalenie i prezentacja opieki położniczej) - sprawdzian pisemny (prowadzenie procesu pielęgnowania pacjenta) - sprawdzian praktyczny (ćwiczenia praktyczne przy pacjencie). Kompetencje społeczne: - przedłużona obserwacja przez opiekuna zawodowego/opiekuna dydaktycznego (nauczyciela 10

11 akademickiego), personelu oddziału - ocena przez kolegów/koleżanki - samoocena. Kryteria stanowią punkt odniesienia względem których opracowywane są normy opracowywania : organizacja pracy, jakość wykonywanych zabiegów, profesjonalna/etyczna praktyka, estetyka, komunikowanie, rozwój osobowy. Warunki zaliczenia: - obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność z następujących powodów: zawarcie związku małżeńskiego, pogrzeb w najbliższej rodzinie, honorowe krwiodawstwo - kultura osobista, staranne umundurowanie - punktualność - zaliczenie umiejętności wg Dzienniczka Kształcenia Praktycznego na Kierunku Położnictwo - prowadzenie indywidualnej dokumentacji - proces pielęgnowania pacjenta - zaliczenie tematów seminariów - przestrzeganie regulaminu praktyki zawodowej. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej praktyka zawodowa musi być zrealizowana w innym terminie ustalonym z koordynatorem przedmiotu i osobą prowadzącą praktyki zawodowe. Egzamin końcowy odbywa się w pracowni Technik położniczych i prowadzenia porodu, w obecności komisji egzaminacyjnej (osoby prowadzące zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe z w/w przedmiotu). Egzamin składa się z 3 pytań obejmujących całość materiału. Student odpowiada na zestaw pytań wybrany w drodze losowania, prezentując manualne przy fantomie porodowym. Każde pytanie oceniane jest wg poniższych kryteriów oceny egzaminu. Kryteria oceny egzaminu - normy wykonania Kryteria oceny Punkty Wiedza Zasady Sprawność Samodzielnoś ć Postawa Sposób wykonywania 0 Nie posiada wiedzy 1 Posiada wiedzę w zakresie minimalnym 2 Posiada wiedzę na poziomie nie przestrzega zasad nie przestrzega prawidłowej kolejności zasad, przestrzega zasady po Brak wykonania niepewnie, bardzo wolno Brak samodzielności w działaniu Mimo ukierunkowania nie potrafi samodzielnie pracować sporadycznie wymaga nie potrafi krytycznie oceniać i analizować swojego postępowania, nie współpracuje z zespołem terapeutycznym, nie identyfikuje się z rolą zawodowa, nie utrzymuje kontaktu werbalnego z pacjentem/grupą mimo ukierunkowania nie potrafi oceniać i analizować swojego postępowania, nie potrafi utrzymać kontaktu werbalnego z pacjentem/grupą ma problem w krytycznej ocenie i analizie 11

12 podstawowym ukierunkowaniu poprawnie, w tempie dostatecznym 3 Posiada wiedzę na poziomie uniwersyteckim przestrzega zasady właściwej techniki i kolejność wykonywania pewnie, zdecydowanie, logicznie przypomnienia i ukierunkowania w niektórych działaniach ćwiczenie całkowicie samodzielnie, pewnie swojego postępowania, po ukierunkowaniu potrafi ocenić i analizować swoje postępowanie potrafi krytycznie oceniać i analizować swoje postępowanie, współpracuje z grupą, identyfikuje się z rolą zawodową, poprawnie, samodzielnie i skutecznie dobiera treści Punktacja do egzaminu: Punkty Ocena 0-7 pkt pkt pkt pkt pkt pkt. 5.0 Egzamin poprawkowy ma analogiczną formę do egzaminu w pierwszym terminie. (17) Całkowity nakład pracy Aktywność Liczba godzin/ studenta potrzebny do nakład pracy osiągnięcia założonych efektów studenta w godzinach oraz punktach wykład 10 godz. ECTS ćwiczenia 140 godz. przygotowanie do ćwiczeń 100 godz. udział w konsultacjach 8 godz. samokształcenie 30 godz. zajęcia praktyczne 320 godz. praktyki zawodowe 30 godz. przygotowanie do egzaminu 50 godz. udział w egzaminie 2 godz. SUMA GODZIN 1020 LICZBA PUNKTÓW 34 ECTS (18) Język wykładowy Język polski (19) Praktyki zawodowe w 30 godz. ramach przedmiotu (20) Literatura Literatura podstawowa: 1. Brębowicz G.H.(red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Troszyński M.: Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa G. J. Iwanowicz-Palus: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo 12

13 Lekarskie PZWL 2010 Literatura uzupełniająca: 1. Martius G., Breckwoldt M. Pfleiderer A. Gionekologia i położnictwo. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Pisarski T.(red.): Położnictwo i ginekologia: podręcznik dla studentów. Wyd 4, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki 13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sylabus na rok 2014/2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sylabus na rok 2014/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sylabus na rok 014/015 (1) Nazwa przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu () Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/201 (1) Nazwa przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/201 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Dietetyka (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Student, który zaliczył przedmiot wie/umie/potrafi:

Student, który zaliczył przedmiot wie/umie/potrafi: EFEKTYKSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU Numer efektu kształcenia dla przedmiot u (symbol) Student, który zaliczył przedmiot wie/umie/potrafi: Odniesienie do celów przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) Techniki położnicze i prowadzenie porodu

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) Techniki położnicze i prowadzenie porodu Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 (2014/2015, 2015/201, 201/2017) Nazwa modułu 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Kod modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu. Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu. Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul (1) Nazwa przedmiotu Język migowy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

(8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z. przedmiotu

(8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z. przedmiotu (1) Nazwa przedmiotu Opieka okołoporodowa (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Mgr Paulina Żołnierczyk. Mgr Paulina Żołnierczyk

Mgr Paulina Żołnierczyk. Mgr Paulina Żołnierczyk (1) Nazwa przedmiotu Ergonomia pracy położnej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Chirurgia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Dr Stanisław Szela. Dr Stanisław Szela

Dr Stanisław Szela. Dr Stanisław Szela (1) Nazwa przedmiotu Statystyka medyczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 015/016 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 201/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Dr Krystyna Węgrzyn- Białogłowicz przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu

Dr Krystyna Węgrzyn- Białogłowicz przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu (1) Nazwa przedmiotu Komunikowanie interpersonalne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 013/01 (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i etyka zawodu położnej () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/ 2015

SYLABUS na rok 2014/ 2015 SYLABUS na rok 2014/ 2015 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka prenatalna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Chirurgia (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Sylabus na rok 2013/201 Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka prenatalna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SYLABUS na rok 2014/ 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SYLABUS na rok 2014/ 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SYLABUS na rok 2014/ 2015 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Edyta Barnaś. Dr n. med. Jerzy Skoczylas

Dr n. med. Edyta Barnaś. Dr n. med. Jerzy Skoczylas (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2017/ /2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2017/ /2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 0.0.2017 r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2019 (2017/2018-2018/2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Dr Teresa Mazepa. Dr Teresa Mazepa

Dr Teresa Mazepa. Dr Teresa Mazepa (1) Nazwa przedmiotu Emisja głosu (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa Zarządzanie w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 015/016 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Tomasz Kluz

Dr n. med. Tomasz Kluz (1) Nazwa przedmiotu Nowoczesne Techniki Diagnostyczne () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu -

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (2016/2017-2017/2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Socjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. W/Ćw: Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. W/Ćw: Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/1014

SYLABUS na rok 2013/1014 SYLABUS na rok 2013/1014 (1) Nazwa przedmiotu Embriologia i genetyka (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA...

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... 2015-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/modułu OPIEKA OKOŁPOPRODOWA

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka (1) Nazwa przedmiotu Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba (1) Nazwa przedmiotu Przygotowanie do rodzicielstwa (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (2016/2017-2017/2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 8 00-15 30 PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Dydaktyka medyczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2015/2016

Sylabus na rok 2015/2016 Sylabus na rok 2015/2016 Nazwa przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Położnictwo,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Żywienie osób starszych Kod

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2018)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2018) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (2015/2016-2017/2018) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawowa Opieka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Higiena żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: WYBRANE ELEMENTY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: WYBRANE ELEMENTY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: WYBRANE ELEMENTY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Nazwa przedmiotu Wybrane elementy podstawowej opieki zdrowotnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2018) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2018) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (2015/2016-2017/2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Przygotowanie do rodzicielstwa (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia POŁOŻNICTWO Studia stacjonarne I stopnia Liczba miejsc na kierunek zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów legitymujących się Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Cele zajęć z przedmiotu

Programy zdrowotne. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Cele zajęć z przedmiotu Sylabus : PROGRAMY ZDROWOTNE Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Programy zdrowotne Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Neonatologia i opieka neonatologiczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Mgr Romana Wróbel, Kluz Bogusława, Filemona Poniewozik, Kloc Renata prowadzących * zgodnie z ustaleniami na wydziale

SYLABUS. Mgr Romana Wróbel, Kluz Bogusława, Filemona Poniewozik, Kloc Renata prowadzących * zgodnie z ustaleniami na wydziale Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (2016/2017-2017/2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/2019 (2016/ /2019).

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/2019 (2016/ /2019). Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 016/019 (016/017-018/019). 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pedagogika Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 015-017 (015/016-016/017) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo