Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z póÿn. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacje o numerach, granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych w celu przeprowadzenia g³osowania w wyborach do sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 21 paÿdziernika 2007 r. Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania 1 Iwierzyce Szko³a Podstawowa w Iwierzycach Lokal przystosowany dla osób niepe³nosprawnych tel Sielec Szko³a Podstawowa w Sielcu tel Olchowa Szko³a Podstawowa w Olchowej tel Nockowa Szko³a Podstawowa w Nockowej tel Bêdzienica Szko³a Podstawowa w Bêdzienicy tel Wiœniowa Szko³a Podstawowa w Wiœniowej tel Bystrzyca Szko³a Podstawowa w Bystrzycy tel Olimpów Dom Stra aka w Olimpowie tel Wiercany Szko³a Podstawowa w Wiercanach tel Lokale wyborcze w dniu 21 paÿdziernika 2007 r. czynne bêd¹ w godzinach od Wójt Gminy Iwierzyce, Jerzy Jakubiec IWIERZYCE, r. Gmina Iwierzyce, przy pomocy Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie, kontynuuje realizacjê projektu pn. Wy- sze kwalifikacje furtk¹ do ciekawszej pracy szkolenia dla pracuj¹cych osób doros³ych. Finansowany jest on przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W projekcie udzia³ bierze ³¹cznie 71 osób. Na prze³omie paÿdziernika i listopada grupa beneficjentów uczestnicz¹ca w kursie komputerowym 30 osób, zakoñczy szkolenie, egzaminem z trzech ostatnich modu³ów. Maj¹c zdane wszystkie egzaminy, Beneficjenci zdobêd¹ Europejski Certyfikat Umiejêtnoœci Komputerowych. Grupa 41 mê czyzn, koñczy etap zdawania egzaminów na prawo jazdy kategorii C. W dalszej czêœci projektu odbêdzie siê kurs dokszta³caj¹cy dla kierowców w zakresie przewozu rzeczy. Wszystkim, którzy pomagaj¹ nam przy realizacji projektu, a zw³aszcza Pracownikom Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie, serdecznie dziêkujemy. Inf. Biuro Projektu Urz¹d Gminy Iwierzyce Przypominamy o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych do 31 grudnia 2007 r. Pani Wojewoda Ewa Draus wrêcza Jerzemu Jakubcowi, wójtowi naszej gminy, Br¹zowy Krzy Zas³ugi nadany przez Prezydenta RP. Krzy ten otrzyma³ za osi¹gniêcia w dzia³alnoœci samorz¹dowej. WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 3

2 WÓJT GMINY IWIERZYCE og³asza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ gminy, po³o onej na terenie gminy Iwierzyce, powiat ropczycko-sêdziszowski, woj. podkarpackie. Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 paÿdziernika 2007 r., o godz w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy I. Przedmiot sprzeda y: Nieruchomoœæ gruntowa zabudowana budynkiem by³ej szko³y podstawowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka o Nr 403, o pow. 0,22 ha, objêta KW 5999, po³o ona we wsi Wiercany. Cena wywo³awcza z³. II. Warunki przyst¹pienia do przetargu: Wp³ata wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej, w kasie Urzêdu Gminy Iwierzyce (pokój nr 3) lub na konto Urzêdu Gminy Iwierzyce Nr Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p. O/Iwierzyce. Wadium nale y wp³acaæ w pieni¹dzu z takim rozliczeniem aby nale na kwota znalaz³a siê na koncie Urzêdu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 paÿdziernika 2007 r. III. Dodatkowe infor macje o przetargu: 1. Wadium wp³acone przez osobê, która wygra³a przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, która p³atna jest w ca³oœci przed zawarciem umowy notarialnej i nie podlega roz³o eniu na raty. 2. W przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. 3. Wadium pozosta³ych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie po zakoñczeniu przetargu. 4. Koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomoœci. 5. Wójt zastrzega sobie prawo odst¹pienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach. 6. Dodatkowe informacje o przetargu mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Iwierzyce, pokój nr 7 lub telefonicznie pod numerem (0-17) W ramach usuwania szkód powodziowych i likwidacji zagro eñ powodziowych prowadzony jest remont koryta potoku Bystrzyca i Nockowski. Roboty na potokach finansowane s¹ przez Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Po odbytym przetargu wykonanie robót prowadzi firma Budownictwo Wodno- Melioracyjne BUD-MEL Tobiasz z Rzeszowa, a nadzór sprawuje PZM i UW Inspektorat Dêbicko-Ropczycki. Przewidywany i zakwalifikowany do wykonania zakres robót na potoku Nockowski to: konserwacja bie ¹ca na odcinku 4,4 km poprzez wykoszenie skarp potoku, wygrabienie i wyciêcie zakrzaczeñ. Natomiast na odcinku o d³ugoœci 367 m wykonano udro nienie koryta poprzez: mechaniczne przyciêcie nawisów brzegowych, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy kiszk¹ faszynow¹, darniowanie skarp i obsiew. W trakcie wykonania jest remont koryta potoku Bystrzyca w miejscowoœci Iwierzyce na odcinku o d³ugoœci 1,07 km, który obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych prac: wykoszenie skarp i wyciêcie zakrzaczeñ, mechaniczne przyciêcie skarp, likwidacja przewê eñ i nawisów, zasypanie lokalnych wyrw brzegowych, ubezpieczenie stopy skarpy opask¹ z podwójnej kiszki faszynowej i darniowanie, oczyszczenie i naprawa ubezpieczeñ przy stopniach, plantowanie i obsiew skarp, zagospodarowanie odk³adów ziemi pozosta³ej z wykopu. W ramach prac dodatkowych przewidziano remont potoku Bystrzyca w miejscowoœci Olimpów przy drodze gminnej poprzez: przyciêcie namuliska, wykonanie opaski faszynowej i wykonanie brzegos³onu na skarpie. W sierpniu 2007 roku zosta³ zainstalowany i uruchomiony System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wis³oce i jej dop³ywach na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. System ten powsta³ dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej na terenie naszego powiatu. Punkty pomiarowe wraz z sondami s¹ zainstalowane w nastêpuj¹cych miejscach: 1. Iwierzyce rzeka Bystrzyca 2. Zagorzyce potok Budzisz 3. ¹czki Kucharskie rzeka Wielopolka. Centrum zarz¹dzania dla systemu na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego znajduje siê w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Ropczycach, natomiast podgl¹d systemu jest dostêpny pod adresem Zadanie to zosta³o sfinansowane ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz ze œrodków finansowych Jednostek Samorz¹du Terytorialnego terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Inf. Referat Rolnictwa Str. 4 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

3 Ochotnicza Stra Po arna w Sielcu liczy ju 110 lat i jest najstarsz¹ jednostk¹ na terenie gminy Iwierzyce. W niedzielê 23 wrzeœnia 2007 roku przy piêknej s³onecznej pogodzie uroczyœcie œwiêcono ten jubileusz. Obchody rozpoczê³y siê zbiórk¹ zastêpów stra ackich na placu przed Gminn¹ Spó³dzielni¹ SCh w Sielcu. Sformu³owana kompania stra acka pod dowództwem starszego aspiranta Adama Skiby Komendanta Gminnego OSP maszerowa³a na plac g³ównych uroczystoœci przed Domem Stra- aka w Sielcu przy akompaniamencie Stra- ackiej Orkiestry Dêtej ze Strzy owa. Polow¹ mszê œw. w intencji stra aków celebrowali: ks. Leopold Kordas kapelan powiatowy stra aków i ks. Stanis³aw Ryba proboszcz parafii Sêdziszów M³p. W czasie nabo eñstwa poœwiêcono figurê œw. Floriana patrona stra aków, umieszczon¹ na œcianie czo³owej Domu Stra aka. Po mszy œw. zgodnie z ceremonia³em uroczystoœci wci¹gniêto flagê na maszt, odczytano kronikê ponad 100-letnich dziejów OSP Sielec, wyró niono okolicznoœciowymi dyplomami sponsorów, a nade wszystko zas³u onym stra akom i dzia³aczom stra- ackim wrêczono odznaczenia korporacyjne. Za zas³ugi dla po arnictwa medalem z³otym uhonorowano najstarszych stra aków W³odzimierza Gubernaka, Stanis³awa Szopiñskiego i Stanis³awa Wilka. Srebrny medal otrzymali Andrzej Wilk, Jan Bieniek, Marek F¹fara, Mariusz Róg, Marek Kmieæ a br¹zowy Waldemar Gubernak, Jacek Pos³uszny, Arkadiusz Bia³ek, Piotr Pazdan. By³y te wyst¹pienia goœci m.in. pos³a Jana Burego, Prezesa Zarz¹du Powiatowego ZOSP druha W³adys³awa Tabasza i Wójta Gminy Jerzego Jakubca. Swoje wyst¹pienie mia³ te Prezes Zarz¹du OSP Sielec druh Antoni Kmieæ dziêkuj¹c wszystkim, którzy przyczynili siê do uœwietnienia tej uroczystoœci. W czêœci artystycznej zaprezentowa³ siê ludowy zespó³ taneczny z Gminnego Oœrodka Kultury w Wiercanach. Wszyscy uczestnicy mieli mo liwoœæ wpisania siê do wystawionej ksiêgi pami¹tkowej. Orkiestra Dêta przygrywa³a te uroczystej biesiadzie stra ackiej zorganizowanej przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich pod przewodnictwem Alicji Majki. Tradycyjnie uroczystoœæ zakoñczy³a zabawa taneczna. Stra acy z OSP Sielec Fot. Ryszard Cio³kosz WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 5

4 Jubileusz 50-lecia firmy Baran Firma Wytwórnia Parkietów Baran istnieje od 1957 r. Za³o ycielem jest Pan Franciszek Baran. Jako m³ody, 23-letni ch³opak za³o y³ swój w³asny warsztat stolarski, a jego pierwotna nazwa brzmia³a Us³ugowy Zak³ad Stolarski. W pierwszych latach swojej dzia³alnoœci firma zajmowa³a siê us³ugami stolarskimi oraz produkcj¹ stolarki okiennej i mebli. W pocz¹tkowym okresie rozwoju firmy bez specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ Pan Franciszek pracowa³ sam przy wyrobach z drewna litego. Pier wszy zak³ad pracy Pana Franciszka mieœci³ siê w drewnianym domu w miejscowoœci Zagórzyce. W 1959 roku zakupiono pier wsze specjalistyczne maszyny i urz¹dzenia, by³y to min.: strugarki, pi³y tarczowe, wyrównarka, gruboœciówka czy wiertarki do drewna. W latach szeœædziesi¹tych firma zmieni- ³a czêœciowo profil swojej dzia³alnoœci na produkcjê parkietu, listew i boazerii. W roku 1962 Pan Franciszek zosta³ cz³onkiem Cechu Rzemios³ Ró nych w Ropczycach. W 1966 roku przeniós³ swój zak³ad stolarski do pobliskiej miejscowoœci Iwierzyce. W tym czasie zakupiono pierwsze suszarnie, które s¹ niezbêdne w procesie wytwarzania parkietu, a parkiet stawa³ siê poma³u g³ównym wyrobem firmy. Firma produkowa³a go od pocz¹tku dzia³alnoœci, ale w mniejszej iloœci. W warsztacie pomaga³ pocz¹tkowo tylko brat, póÿniej do³¹czyli równie dorastaj¹cy synowie Pana Franciszka. W latach szeœædziesi¹tych zakupiono kolejne specjalistyczne maszyny tj. maszynê do obróbki parkietu DDCA_FOD, jak równie tokarnie do drewna. W latach Pan Franciszek zatrudni³ w swojej firmie pierwszych pracowników, którzy nie byli cz³onkami jego rodzinny. W tych latach z Cechu Rzemios³ Ró nych z Ropczyc kierowano do zak³adu Pana Franciszka pierwszych uczniów, którzy poznawali u niego tajniki fachu. Czynnie uczestniczy³ on w procesie szkolenia zawodowego m³odocianych pracowników. Surowce do produkcji wyrobów firma na pocz¹tku dzia³alnoœci pozyskiwa³a od osób prywatnych z lokalnych miejscowoœci. Od roku 1970 g³ównym dostawc¹ tarcicy dla firmy by³ Zak³ad Przemys³u Drzewnego z Przemyœla. W roku 1972 Pan Franciszek uzyska³ tytu³ mistrza w zawodzie stolarstwo a w 1977 roku firma wybudowa³a pierwszy profesjonalny warsztat stolarski. W roku 1978 do firmy do³¹czyli dwaj wspólnicy tj. synowie Pana Franciszka: Boles³aw i Józef. W tym czasie firma zmieni³a nazwê na Wyrób Listew i Parkietów oraz Handel S.C. Franciszek, Boles³aw i Józef Baran. Firma zaczê³a prê nie siê rozwijaæ, przybywa³o hal produkcyjnych jak równie nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ. Zakupiono wysokiej klasy park maszynowy do produkcji parkietu i zatrudniono wykwalifikowanych pracowników. Parkiety i mozaikê parkietow¹ firma wytwarza³a z drzewa o najwy szej jakoœci, zaopatrywa³a siê g³ównie u producentów polskich i w lasach pañstwowych, w szczególnoœci na Podkarpaciu i w Ma³opolsce. Bywa³o równie, e wyszukane gatunki drzew by³y sprowadzane z okolic Wroc³awia czy z okolic nadmorskich. Str. 6 Po raz pierwszy firma eksportowa³a swoje produkty w roku Pier wszym zagranicznym odbiorc¹ by³a Norwegia. Rok póÿniej do pracy w firmie do³¹czy³ ziêæ Pana Franciszka, m¹ córki Bogus³awy. W 1988 roku otrzyma³ Honorow¹ Odznakê Rzemios³a, przyznan¹ z Cechu Rzemios³ Ró nych. Pan Franciszek stworzy³ swoj¹ firmê od podstaw, jak mówi³ w wywiadzie udzielonym dla miesiêcznika Rzemieœlnik nie robi³ tego tylko dla siebie czy swojej rodzinny, ale tak e dla ludzi. Rozbudowuj¹c i ci¹gle unowoczeœniaj¹c swoj¹ firmê dba³ o przysz³oœæ swoich 8-ga dzieci. Swoje 60 urodziny obchodzi³ w 1994 roku hucznie, ale tylko w gronie najbli szej rodziny. Od roku 1997 do 2001 pe³ni³ on funkcjê cz³onka S¹du Cechowego przy Cechu Rzemios³ ró nych w Ropczycach. W latach 90-tych firma inwestowa³a w nowe hale produkcyjne, nowe maszyny i urz¹dzenia w zwi¹zku z tym powsta³y nowe miejsca pracy. W roku 1999 zak³ad mia³ 2500 metrów kwadratowych, w³asn¹ ekologiczn¹ spalarnie, która ogrzewa³a nie tylko pomieszczenia produkcyjne, ale i kilkanaœcie mieszkañ. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych w firmie pracowa³o 14 pracowników i 5 cz³onków rodziny Pana Franciszka. W 1999 roku zakupiono urz¹dzenie odpylaj¹ce Firmy SHUKO, które mia³o na celu podnoszenie jakoœci gotowego wyrobu i warunków pracy pracowników zatrudnionych w firmie. W grudniu 2001 roku podjêto uchwa³ê o przekszta³ceniu firmy w spó³kê jawn¹. W lutym 2002 roku zosta³a ona wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego pod nazw¹ Wytwórnia Parkietów Baran Spó³ka Jawna. Wraz ze zmian¹ nazwy firmy zmianie uleg³a równie liczba wspólników, do Pana Franciszka i dwóch synów do³¹czy³a równie córka Jolanta. G³ównym produktem spó³ki pozosta³ parkiet, ciesz¹cy siê uznaniem nie tylko na rynku krajowym, ale równie zagranic¹. Uwieñczeniem d³ugoletnich starañ w³aœcicieli Wytwórni jest szereg przyznawanych nagród. - Firma w roku 2001 startowa³a w konkursie Praca Organizator Pracy Bezpiecznej organizowanym przez PIP i OIP- Rzeszów, gdzie zdoby³a I miejsce oraz œwiadectwo PIP dostosowanie warunków pracy w zak³adzie do wymagañ przepisów prawa pracy. - W styczniu 2002 roku Wytwórnia uzyska³a Atest Higieniczny HK (Bezpieczny Produkt), co pozwala na obs³ugiwanie innych odbiorców parkietu w postaci szkó³, szpitali, urzêdów i pozosta³ych instytucji u ytecznoœci publicznej. - W styczniu 2003 roku firma w ramach programu Bia³a Lista uzyska³a tytu³ Solidnej Firmy 2002 za terminowe regulowanie wszelkich zobowi¹zañ min. z US, ZUS, oraz poszanowania ekologii oraz praw konsumenta. - W kwietniu za jakoœæ oferowanych wyrobów firma uzyska³a certyfikat Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001: W grudniu 2003 roku Wytwórnia otrzy- ma³a za promocjê kultury i przedsiêbiorczoœci nagrodê Przedsiêbiorstwo Fair Play Wytwórnia Parkietów Baran jest laureatem pierwszej edycji konkursu Solidna Firma Powiatu Ropczycko Sêdziszowskiego 2003 w kategorii firm œrednich zatrudniaj¹cych od 21 do 50 pracowników. - Kolejna nagroda dla firmy to przyznane w lipcu 2004 roku wyró nienie w postaci Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. - G³ówna nagroda za jakoœæ parkietu w listopadzie 2004 roku Nasze Dobre Podkarpackie. - Równie w listopadzie 2004 roku nagroda dla firmy Przedsiêbiorstwo Fair Play 2004 i œwiadectwo PIP za dostosowanie warunków pracy do wymagañ przepisów prawa pracy. - W roku 2004 po raz drugi firma uzyska³a tytu³ Solidnej Firmy Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. - W styczniu 2005 roku Panu Franciszkowi Baran przyznano Dyplom Uznania za szczególn¹ aktywnoœæ w tworzeniu firmy rodzinnej, nowych miejsc pracy i integracjê œrodowiska gospodarczego Klub Przedsiêbiorców i Starostwo Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. - W 2005 roku Pan Franciszek zosta³ uhonorowany Srebrnym Krzy em Zas³ugi odznaczeniem pañstwowym. - Klub Przedsiêbiorców, do którego nale y Wytwórnia Parkietów oraz Starostwo Powiatu Ropczycko Sêdziszowskiego przyzna³o firmie wyró nienie w IV edycji konkursu Solidna Firma Powiatu Ropczycko Sêdziszowskiego Równie w roku 2006 firma wspó³pracowa³a z firm¹ Poland For Trading z siedzib¹ w Tripoli, podczas targów budownictwa w Libanie. Pomimo po aru pomieszczenia biurowego w maju 2003 roku zak³ad nadal dynamicznie siê rozwija³. Firma szybko odnowi- ³a budynek dotkniêty po arem. Wzrasta³a iloœæ eksportowanego parkietu nie tylko do krajów s¹siednich jak Niemcy, S³owacja czy Ukraina, ale równie do Anglii, Francji, W³och, Danii, Holandii a nawet do Stanów Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej. W roku 2003 w ramach dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej zakupiono strugarkê czterostronn¹ firmy Weinigmaszyna do obróbki parkietu. Firma przez ca³y okres dzia³alnoœci inwestuje w nowoczesne urz¹dzenia, specjalistyczne maszyny, stawiaj¹c na pierwszym miejscu dba³oœæ o jakoœæ wytwarzanych produktów. W roku 2004 korzystaj¹c z dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, lata dokona³a zakupu Traka WOOD-MIZER. W roku 2004 i 2005 firma uczestniczy³a w targach budowlanych BUDMA odbywaj¹cych siê w Poznaniu. Firma uczestniczy³a równie w Rzeszowskich Targach Budowlanych w roku 2003, 2004 i Obok odpowiedniej technologii i specjalistycznego sprzêtu, doœwiadczona i wykwalifikowana za³oga jest warunkiem odnoszenia sukcesów. Wytwórnia od kilku lat wspó³pracuje z Powiatowym Urzêdem Pracy, przyjmuj¹c osoby bezrobotne na sta- e czy przygotowanie do zawodu. WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

5 W lipcu w roku 2007 po raz drugi firmê dotkn¹³ po ar. Tym razem ogieñ ogarn¹³ suszarnie i sp³onê³a równie du a iloœæ materia³u zgromadzonego na placu zak³adu. Firma stara³a siê bardzo szybko odbudowaæ spalone suszarnie i powróciæ do normalnej produkcji. Wytwórnia od wielu lat zwi¹zana jest ze swoimi g³ównymi odbiorcami, którymi s¹ min. - Firma MAT BUD Antoni Brzeziñski GDYNIA - Firma Wielobran owa FORTE Aleksander Gaczyñski RZGÓW. Stale unowoczeœniany jest park maszynowy, który gwarantuje wysokiej klasy parkiet, pozyskiwany g³ównie z siedmiu rodzajów drzew. Najczêœciej s¹ to jednak d¹b, buk, (czêœæ trzecia ostatnia) Front przemieszcza³ siê coraz bardziej na zachód. Odg³osy kanonady stawa³y siê, co dnia cichsze. Gospodarze kosili poœpiesznie resztê nie zebranego jeszcze zbo a. Tamtego lata niwa w naszej gminie wskutek dzia³añ wojennych by³y nieco opóÿnione. Wiele stajonek, sp³onê³o od pocisków artyleryjskich. Radoœæ z ocala³ych zbiorów, m¹ci³y nieustaj¹ce pog³oski, e to ju mo e ostatnie niwa, jakie gospodarzom jest dane zebraæ. Niemcy wprawdzie odeszli jednak e ch³opska dociekliwoœæ sprawi³a, e ten czy inny Rosjanin przy flaszce bimbru opowiada³ szeptem o ko³chozach i wielkim g³odzie, jaki przetoczy³ siê po tym eksperymencie przez Zwi¹zek Radziecki. S³owo ko³chozy zaczê³o coraz czêœciej spêdzaæ sen z powiek naszym gospodarzom. Mimo krz¹taniny w polu i zagrodzie, ludzie targani obawami przestawali chêtnie obok Studni przy Moœcie. Tam najczêœciej toczy- ³y siê p³omienne dyskusje, œciera³y pogl¹dy, g³oszono i obalano kolejne hipotezy polityczne. Zawsze mo na by³o przy tej okazji us³yszeæ, co o tym wszystkim pisa³a Michalda. By³o to takie nasze, wiercañskie, nieformalne i niezale ne forum. Tu w³aœnie narodzi³o siê doœæ popularne w swoim czasie ch³opskie porzekad³o Bierut Bierut a nie dajut. To powiedzonko stanowi³o trafn¹ ripostê na obowi¹zkowe dostawy p³odów rolnych oraz miêsa i mleka. Ten obowi¹zek wobec pañstwa nazywano równie kontygentami. Wszystkich, bie ¹cych nowinek zawsze mo na by³o dowiedzieæ siê obok Studni przy Moœcie. Ludzie, którzy wracali na po³udniowanie z pól, poili konie i krowy, oszczêdzaj¹c w niwny czas wodê we w³asnych studniach. Nawet ci, co nieœli na ramieniu jedynie kosê czy grabie te przystawali, by zamieniæ z s¹siadami kilka zwyczajowych zdañ. W tamtych czasach narzêdzia rolnicze by³y w du- ej mierze drewniane, natomiast ludzie (i chcê to z ca³¹ moc¹ podkreœliæ) byli w stu procentach z elaza. Za ma³ego, s³abego kawalera panny nie kwapi³y siê zbytnio wychodziæ za m¹, bo trzeba by³o, co roku wykosiæ rêcznie kilka morgów zbo a i ³¹k. Przejœæ za p³ugiem i bronami kilka setek kilometrów (œrednio jesion, jawor i brzoza. Drogie, ale nowoczesne traki gwarantuj¹ dok³adnoœæ ciêcia drzewa. W³asne suszarnie wysokiej klasy ka da do innego rodzaju drewna, o doskona³ej wentylacji pomagaj¹ w uzyskaniu wysokiej jakoœci surowca do dalszej obróbki. Uboczn¹ produkcj¹ firmy jest brykiet trocinowy, nadaj¹cy siê do grilli, kominków i pieców grzewczych. Firma w miarê swoich mo liwoœci wspiera finansowo takie instytucje jak szko³y, kluby sportowe, domy dziecka, dom samotnych matek, Caritas czy stra po arn¹ w Rzeszowie i rodzinnych Iwierzycach. Dbaj¹c o swoich pracowników firma stara siê zapewniæ im jak najlepsze warunki pracy oraz zaplecze socjalne. Przywi¹zuje równie du ¹ rolê do promocji i reklamy w³asnych produktów. rocznie 100 km na hektar nie licz¹c uwroci). Gospodarz jak równie i jego ona, musieli mieæ krzepê i koñskie zdrowie, bo warunki ycia i pracy na wsi by³y po prostu mordercze. Wracaj¹c do tej medialnej funkcji, jak¹ pe³ni³a Studnia przy Moœcie to trzeba przypomnieæ, e nawet radia z radiowêz³a nie by³y w stanie zast¹piæ owej (jak e naturalnej w tamtych czasach) potrzeby s¹siedzkiego dialogu. To jedno programowe radio nazywane by³o ko³choÿnikiem. Za jego pomoc¹ powojenna w³adza zachwala³a tworzon¹ po oœciennych krajach kolektywizacje wsi. Starsi chyba jeszcze pamiêtaj¹ jak z tej obszytej materia³em skrzynki mo na by³o us³yszeæ, e, ch³op gospodarz to zacofany ku³ak, element obcy klasowo i wysoce reakcyjny. Wzorem rolnika, mieszcz¹cego siê w standardach socjalistycznych, sta³ siê wówczas trzy cztero morgowy jednokrowiec, któremu w³adza podpowiada³a, e nawet wrona kraka nie chodÿ do ku³aka. Dzisiaj œmiesz¹ oczywiœcie tamte slogany. Wyrz¹dzi³y one jednak du o krzywdy presti owi, jakim cieszy³ siê niegdyœ ten samodzielny zawód. Nawet jeszcze obecnie odnosi siê czasami wra enie, e taki wizerunek gospodarza nadal funkcjonuje sobie ca³kiem nieÿle w mentalnoœci wielu wysoko postawionych ludzi. Mija³y kolejne lata. Wszystkie lokalne i œwiatowe wydarzenia by³y tematem dyskusji na tym naszym, w pe³ni autonomicznym forum, jakie stanowi³o skrzy owanie dróg obok Studni przy Moœcie. Ten okres w œwiatowej polityce historycy nazywaj¹ dzisiaj zimn¹ wojn¹. Równie zimna wojna toczy³a siê pomiêdzy ówczesn¹ w³adz¹ a spo³eczeñstwem. Urzêdy skarbowe pozamyka³y kowalom kuÿnie. To samo spotka³o prywatne sklepy, m³yny, cegielnie i tartaki. Powszechnie i z pe³n¹ determinacj¹ wprowadzano standardy wschodnie. Nestor przewoÿników, jakim na terenie naszej gminy jest Boles³aw Ferdyn w akcie skrajnej rozpaczy, siekier¹ broni³ przed komornikiem swojego Ursusa Buldoga. Za swoj¹ W celu pozyskania nowych klientów zamieszcza reklamy swoich wyrobów m.in. w prasie, w audycjach radiowych i w telewizji, posiada równie w³asn¹ stronê internetow¹. Dba o swoj¹ promocjê i nawet, jeœli fizycznie nie uczestniczy w targach to zawsze w folderach dostêpnych jako gazetki targów zamieszcza reklamê swoich wyrobów. Dotyczy to równie targów zagranicznych. Firma stale wspó³pracuje z kontrahentami zagranicznymi min. z firmami z Michelstadt, Bremen, Wertingen (Niemcy), Wiednia, Londynu, Pary u, Bari, Chicago, Techoninu czy Hinnerupu. Kronikê opracowano na podstawie danych pana Franciszka Barana postawê odsiedzia³ w tarnowskim wiêzieniu trzy miesi¹ce. Pod koniec lat 50-tych drogê relacji Sêdziszów Bystrzyca poddano generalnemu remontowi. Most pod drog¹ obok studni, zyska³ dodatkowy przepust wykonany z betonowych krêgów. Korona drogi otrzyma³a z czasem asfaltow¹ nawierzchniê i podnios³a siê na doœæ znaczn¹ wysokoœæ. Gromadzka studnia znalaz³a siê wówczas na skraju przydro nego rowu. Mieszkañcy za sk³adkowe pieni¹dze na- ³o yli na kamienn¹ cembrowinê betonowe krêgi studzienne. Ujêcie wody funkcjonowa³o nadal. Z up³ywem czasy ubywa³o systematycznie tych, którzy przez lata korzystali z jego dobrodziejstwa. Okres ma³ej stabilizacji w naszym pañstwie sprawi³, e spo³eczeñstwo zaczê³o dostrzegaæ jaœniejsze strony systemu. Trzeba uczciwie przyznaæ, i ca³a rzesza m³odych ludzi ze wsi dosta³a szanse na awans spo³eczny. Zbieg³o siê to w czasie ze œwiatowym skokiem technologicznym i cywilizacyjnym. Wieœ tak e stawa³a siê powoli zamo niejsza. Budowano w granicach w³asnych posesji coraz to wiêcej g³êbszych, wydajniejszych studni. Przybywa³o maszyn rolniczych, gospodarze zaczêli kupowaæ w³asne traktory i w tedy pojawi³ siê paradoks ludziom zaczê³o brakowaæ na wszystko czasu. Tempo ycia jak równie telewizja sprawi³y, e relacje s¹siedzkie stawa³y siê coraz to bardziej oficjalne. Z chwil¹ pojawienia siê sieci wodoci¹gowej Studnia przy Moœcie utraci³a wszystkie dotychczasowe funkcje. Niepotrzebna nikomu, sta³a pochylona czekaj¹c samotnie na swój koniec. S¹siedztwo drogi sprawia³o, e kamienna cembrowina zaczê³a siê coraz bardziej deformowaæ. Któregoœ dnia studnie zasypano i chocia by³o to nieuchronne, trudno jakoœ z t¹ myœl¹ siê oswoiæ. Przez pamiêæ o tylu donios³ych wydarzeniach i ogromie dobra, jaki ta studnia naszej wsi wyœwiadczy³a, teatr doros³ych dzia- ³aj¹cy przy GOK w Wiercanach przyj¹³ nazwê Cembrowina. Atmosfera panuj¹ca w tym trzydziesto osobowym zespole, przypomina do z³udzenia ten gwar, swojskoœæ i poczucie wspólnoty, jaka panowa³a niegdyœ wokó³ Studni przy Moœcie. Ortalion WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 7

6 W dniach wrzeœnia 2007 roku w parafii œw. Micha³a Archanio³a w Nockowej mia³y miejsce Misje Œwiête. Czym jest ten niezwyk³y czas modlitwy i refleksji, czas, w którym zatrzymujemy siê i zastanawiamy siê nad naszym yciem duchowym? Misje zmierzaj¹ do pog³êbienia, zabezpieczenia i rozwoju ycia chrzeœcijañskiego na podstawie odzyskanej w sakramencie pokuty ³aski uœwiêcaj¹cej. Misje œwiête, których celem jest jak naucza Koœció³ tworzenie ywej i dynamicznej wspólnoty ludzi ochrzczonych, którzy pragn¹ zaanga owaæ siê w ycie konkretnej spo³ecznoœci parafialnej. Celem Misji jest gruntowna odnowa ycia chrzeœcijañskiego jednostek, a przez nie ca³ej parafii, diecezji. Stosowanymi do tego œrodkami s¹: sprawowanie sakramentów, g³ównie pokuty i Eucharystii, oraz ró nego rodzaju ceremonie i uroczystoœci. Misje œwiête s¹ czasem szczególnej ³aski Bo ej. Podczas Misji niebo otwiera siê nad parafi¹ i mi³osierdzie Bo e sp³ywa na dusze ludzkie, aby umocniæ w nich wiarê, obudziæ nadziejê i rozpaliæ mi³oœæ. Dla wierz¹cych i praktykuj¹cych czas Misji jest okazj¹ do pog³êbienia ycia religijnego, a dla parafian b³¹dz¹cych mo e staæ siê szans¹ na odnalezienie drogi do Boga. Misje Œwiête w parafii Nockowa prowadzi³ ks. mgr lic. Zygmunt Tokarz ze Zgromadzenia Ksiê y Saletynów. Misje rozpoczê³y siê dnia 22 wrzeœnia 2007 r. o godz W tak wa nym czasie, jakim s¹ Misje Œwiête, bardzo istotne jest nasze otwarcie siê na dzia³anie Pana Boga w naszym yciu. Dlatego te tematem tego pier wszego dnia Misji Œwiêtych by³y s³owa: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Kolejny dzieñ up³yn¹³ pod has³em Przypatrzcie siê powo³aniu swojemu. W poniedzia³ek (24.09) towarzyszy³o nam pytanie Czy potrzebujê nawrócenia? Pytanie to wprowadzi³o nas w kolejny dzieñ (25.09), w którym pog³êbialiœmy prawdê, e Grzechem ranimy Boga i cz³owieka. W tym dniu odwiedziliœmy chorych w ich domach, aby umo liwiæ im pojednanie siê z Bogiem. W tym równie dniu jako konsekwencja grzechu, który rani Boga i cz³owieka powinno dokonaæ siê nasze pojednanie w rodzinach i s¹siedztwie. Grzech jednak nie mo e królowaæ nad nami, dlatego te w kolejnym dniu (26.09) s³yszeliœmy wezwanie: W imiê Chrystusa pojednajcie siê z Bogiem. Wtedy mia³a miejsce sakramentalna spowiedÿ, która by³a nasz¹ odpowiedzi¹ na wezwanie Chrystusa. O godz po Mszy œw. za zmar³ych, udaliœmy siê z procesj¹ na cmentarz, aby tam pojednaæ siê z naszymi zmar³ymi i prosiæ dla nich o wieczny odpoczynek. Pojednani z Bogiem i cz³owiekiem nie mo emy ustawaæ w pog³êbianiu naszej wiary. Nie mo emy ustawaæ na drodze do œwiêtoœci. Uœwiadomi³ nam to kolejny dzieñ (27.09), kiedy rozwa aliœmy prawdê: Przez sakramenty do œwiêtoœci. Wówczas modliliœmy siê o powo³ania kap³añskie i zakonne oraz dokona³o siê odnowienie przyrzeczeñ ma³ eñskich. Ma³- eñstwo jest sakramentem, który ma nas prowadziæ do œwiêtoœci. Mia³a miejsce tego dnia równie Msza œw. dla chorych, samotnych i starszych, podczas której mogli otrzymaæ sakrament chorych, który ma umocniæ i doprowadziæ cz³owieka do œwiêtoœci. Kiedy poznaliœmy sakramentalne drogowskazy na naszej drodze do Boga przyszed³ czas, aby wraz z Jezusem udaæ siê Z Wieczernika na Golgotê. W tym dniu (28.09) dziêkowaliœmy za sakrament Eucharystii. Na drogê z Wieczernika na Golgotê b³ogos³awieñstwo otrzyma³y dzieci oraz matki, które pod sercem nosz¹ nowe ycie. Ten dzieñ by³ zarazem ostatnim Str. 8 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

7 dniem Misji Œwiêtych. Odby³a siê wówczas procesja z krzy ami misyjnymi, ich poœwiêcenie oraz na³o enie na krzy e odpustu zupe³nego na chwilê œmierci. Z prze ywaniem Misji Œwiêtych zwi¹zana jest mo liwoœæ zyskania odpustu zupe³nego, któr y jest darowaniem przed Bogiem kar y doczesnej za grzechy, zg³adzonej ju co do winy, której dostêpuje chrzeœcijanin pod pewnymi warunkami (spowiedÿ, Komunia Œw., odmówienie przepisanych modlitw: Ojcze nasz, Wierzê w Boga oraz modlitwa w intencji Ojca Œwiêtego). Szczególnym znakiem tych Misji jest krzy misyjny, który w dniu zakoñczenia Misji zosta³ uroczyœcie poœwiêcony i ustawiony przy koœciele. Bóg stworzy³ nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas mówi³ œw. Augustyn. Ta prawda odkrywa ogromny obszar naszego zaanga- owania siê w ycie duchowe. Tak¹ wyj¹tkow¹ okazj¹ s¹ Misje Œwiête, które organizowane s¹ w parafii nie czêœciej ni co 10 lat. Od ostatnich Misji Œwiêtych z naszej parafii odesz³o do wiecznoœci ponad 500 osób. Nikt nie wie kto z nas do yje kolejnych. Powinniœmy wiêc zastanowiæ siê jak prze yliœmy ten czas? Czy zaanga owaliœmy siê w Misje Œwiête? Za 10 lat bêdziemy ju innymi ludÿmi. Nadejd¹ nowe czasy, zmieni¹ siê ludzie, ale jedno pozostanie. Pozostanie prawda, e Bóg walczy o Ciebie. Ta prawda powinna nas sk³oniæ do tego, aby po tych Misjach podj¹æ konkretne postanowienie, które odmieni nasze ycie. Z owoców tych Misji powinniœmy korzystaæ sami oraz pokolenie, które po nas przyjdzie. ks. Marcin Nabo ny Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach w trosce o dobro dzieci, m³odzie- y a tak e doros³ych gromadzi literaturê z zakresu psychologii, pedagogiki i medycyny. Wspó³czeœni rodzice znajduj¹ siê w trudnej sytuacji. Œwiat zewnêtrzny i rozwój ekonomiczny wymuszaj¹ na nich ogromne zaanga owanie zawodowe. Praca, konkurencja, poœpiech, obowi¹zki domowe, bezrobocie i wreszcie stres, powoduj¹, e rodzicom brak czasu i energii, by zajmowaæ siê dzieæmi. Skutkiem tego jest niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci i ich samotnoœæ. Zabiegani rodzice s¹ coraz bardziej niecierpliwi, a czasami nawet brutalni. Porównuj¹ swoje dzieci z innymi (zawsze lepszymi od w³asnych) i krytykuj¹ je. W kontaktach rodzinnych zanikaj¹ normy grzecznoœciowe, rozluÿniaj¹ siê wiêzi, brakuje œwiadomego nauczania wartoœci. Jednoczeœnie rodzice pozwalaj¹ dzieciom na wiele szkodliwych zachowañ: nadmierne ogl¹danie programów telewizyjnych, nadmierne i niew³aœciwe korzystanie z komputera i Internetu, spêdzanie czasu na niekontrolowanych zajêciach. Wielu rodziców uwa a, e ich rol¹ jest zarabianie na dom, a wychowanie dziecka nale y do szko³y, a przecie nikt nie zast¹pi rodziców w roli g³ównych wy- chowawców, a szko³a powinna ich w tym wspieraæ. K³opot jest w tym, e czêsto rodzice s¹ nieœwiadomi zagro eñ jakie niesie wspó³czesny œwiat, a nawet jeœli s¹ œwiadomi bywaj¹ bezradni, nie wiedz¹ dok¹d mog¹ udaæ siê po pomoc. Obecnie rynek wydawniczy oferuje wiele poradników zawieraj¹cych wskazówki, jak radziæ sobie z najczêstszymi problemami. L. Majka IdŸ na wybory i wybierz Pos³a, Bo jak nie pójdziesz wybior¹ os³a, I z Twojej winy potem niestety, Osio³ wymyœla³ bêdzie winiety. Kosza³o KONIUNKTURA W czasach gdy rz¹dzi³y w³adze tej formacji, Co doprowadzi³y do reglamentacji, I przy pólkach stali ekspedienci bierni, Uda³o mi siê wywalczyæ materia³ eternit. I by³ ten eternit wtedy szczêœcia szczytem, Dziœ ekolog i urz¹d strasz¹ eternitem. Jakoœ nie dowierzam w to hura straszenie, Bo st¹pam po œwiecie miast dawno gr yÿæ ziemiê. Dzisiaj bez ³apówek blachê na dach kupiê, A eternit œci¹gnê po³o ê na kupê. Niech czeka przez lat wiele, lub mo e nie wiele, Skoro prze y³ Moskwê, prze yje Brukselê. Byæ mo e siê okazaæ w nowej transformacji, e poprzednia nie mia³a wzglêdem niego racji. I do ³ask przewróci eternit z powrotem, Bo na przyk³ad leczy reumatyzm, g³upotê. Do czego ja zmierzam w powy szych wywodach, Otó w innowacjach jest pewna metoda. Sposób by z pomoc¹ s³ugi urzêdnika, Móg³ dobrze zarobiæ szwagier polityka. Kosza³o W naszej bibliotece s¹ dostêpne nastêpuj¹ce pozycje: 1. Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat France l. Ilg, Louise Bates Ames. 2. Psychologia dziecka Ross Vasta. 3. Z dzieckiem w œwiat wartoœci Irena KoŸmiñska, El bieta Olszewska. 4. Szczêœliwa rodzina Ruth Peters. 5. Inteligencja moralna dzieci Robert Cole. 6. Sztuka porozumienia konflikt matka-córka Roni Cohen-Sandler, Michelle Silver. 7. Twoje nadpobudliwe dziecko Gordon Serfontein. 8. Przemoc uraz psychiczny i powrót do równowagi Judith Lewis Herman. 9. Agresja u dzieci Joanna Danielewska. 10. Jak sobie poradziæ z agresj¹ u dzieci Dieter Krowatschek. 11. Inteligencja emocjonalna Daniel Goleman. 12. Dzieci, alkohol, narkotyki Ruth Maxwell. 13. Wsparcie dla doros³ych dzieci alkoholików Tommy Hellsten. 14. Jak wytrwaæ w trzeÿwoœci Terenie T. Gorski, Merlene Miller. 15. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe Sven Max Litzke, Horst Schuh. 16. Depresja nie jest przeznaczeniem Bernd Neumann, Detlef Dietrich. 17. Psychopatologia Martin E. P. Seligman. 18. Toksyczni rodzice Susan Forward. 19. Gry i zabawy przeciwko agresji Rosemarie Portmann. 20. Wychowani bez pora ek Thomas Gordon. 21. Siedem nawyków skutecznego nastolatka Stephen R. Covey. 22. Siedem nawyków skutecznego dzia³ania Stephen R. Covey. 23. Aby ycie by³o szczêœliwe Józef Augustyn SJ. Zachêcam do korzystania z tego typu literatur y, poniewa jedna m¹dra ksi¹ ka jest wiêcej warta ni sto programów telewizyjnych w¹tpliwej jakoœci. WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 9

8 SP Olchowa W Szkole Podstawowej w Olchowej dobieg³a koñca realizacja projektu Zabawy dawniej i dziœ ramach Programu DZIA AJ LOKALNIE V Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez CENTRUM ROZOWJU SPO ECZNO-EKONO- MICZNEGO w Sielcu we wspó³pracy z Akademi¹ Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem podjêtych dzia³añ by³o integrowanie spo³ecznoœci lokalnej wokó³ kulturalnych wydarzeñ. DO YNKI W sierpniu, chc¹c podtrzymaæ piêkn¹ tradycjê do ynkow¹, uczniowie klas m³odszych z pomoc¹ rodziców i wychowawców przygotowali do ynkowy wieniec, który w piêknym korowodzie zanieœli ze szko³y do koœcio³a w Olchowej na uroczyst¹ mszê. W czêœci artystycznej dzieci przedstawi³y równie wiersze i piosenki o tematyce do ynkowej. Nale y dodaæ, e w tym roku mieszkañcy ró nych przysió³ków Olchowej przygotowali w sumie piêæ wieñców do ynkowych. Wszyscy w ten sposób chcieli podziêkowaæ Panu Bogu za bezcenny dar chleba oraz wspólnie prze ywaæ radoœæ szczêœliwego zakoñczenia zbiorów. Wieniec uczniów mia³ kszta³t kuli ziemskiej, z której wyrasta³ Krzy oraz Pismo Œwiête. Sierp symbolizowa³ ciê k¹, niwn¹ pracê rolników. 2 wrzeœnia dzieci ponownie zaprezentowa³y wieniec na Do- ynkach Gminnych w Bystrzycy. Oto dla Was bochen chleba, Krójcie skarb ten cenny tak, Aby du o kromek by³o I dla wszystkich wystarczy³o. Barbara Wozowicz, Maria Dr yja PAMIÊTAJCIE O OGRODACH We wrzeœniu odby³o siê spotkanie dla mieszkañców Olchowej na temat estetyki w domu i ogrodzie. Pani Ma³gorzata Szczygie³ (pracownik Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Ropczycach) przedstawi³a prezentacjê o uprawie roœlin ozdobnych i projektowaniu ogrodów. Udzieli³a praktycznych porad dla chc¹cych upiêkszyæ otoczenie swojego domu. Z przyjemnoœci¹ obejrzeliœmy zdjêcia, na których zaprezentowano ciekawe pomys³y urz¹dzenia ogródków, przycinania krzewów, itp. Dziêkujemy bardzo Pani Ma³gorzacie Szczygie³ za cenne informacje, które z pewnoœci¹ zostan¹ wykorzystane w praktyce. Szko³a w Olchowej ma nowe, estetyczne okna! Ca³a spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Olchowej pragnie wyraziæ podziêkowanie Panu Jerzemu Jakubcowi Wójtowi Gminy Iwierzyce za remonty wykonane podczas wakacji. Str. 10 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

9 WARSZTATY RÊKODZIELNICZE Chc¹c zachêciæ najm³odszych do rozwijania zainteresowañ we wrzeœniu urz¹dzone zosta³y warsztaty rêkodzielnicze. Przeprowadzili je Pañstwo Marzena i Janusz Majkowie. Dzieci mia³y mo liwoœæ zobaczenia, jak rzeÿbi siê w drewnie, jak z prostych materia- ³ów mo na stworzyæ ciekawe figurki. Uczniowie próbowali samodzielnie pracowaæ d³utkiem w drzewie lipowym, wykonywali kwiaty z krepiny, lepili zwierz¹tka z modeliny oraz postacie z makaronu. WSPÓLNE ZABAWY Niedawno odwiedzili nas goœcie ze szko³y w Nockowej. By³y to przedszkolaki wraz ze swoj¹ wychowawczyni¹. Bardzo mi³o spêdziliœmy czas, bawi¹c siê i ucz¹c. Mieliœmy okazjê wzajemnie poznaæ osi¹gniêcia dzieci w wielu dziedzinach. Cieszymy siê z mi³ej wspó³pracy obydwu szkó³. Inf. SP Olchowa Rêkodzie³o wraca obecnie do ³ask. Dla wielu mieszkañców naszych okolic prace rêczne sta³y siê Ÿród³em utrzymania. Oby nasi najm³odsi umieli odnaleÿæ w sobie zami³owanie do tworzenia rzeczy prostych, a piêknych. WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 11

10 SP Sielec... i szkolny rok przed nami Jak w ca³ej Polsce tak i w Szkole Podstawowej im. F. K. Preka w Sielcu 3 wrzeœnia zabrzmia³ pierwszy dzwonek rozpoczynaj¹cy rok szkolny 2007/2008. Uroczyst¹ inauguracjê otworzy³a tradycyjnie odprawiana w szkole Msza Œwiêta, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. S³owo Bo e wyg³osi³ i b³ogos³awi³ wszystkim na trud kolejnych 10 miesiêcy Ksi¹dz R yszard Do³ek. Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego zebrani obejrzeli okolicznoœciow¹ scenkê, w której starsi uczniowie egnali wakacje Dzieñ Patrona w Szkole Podstawowej w Sielcu Uczniowie kl. 6 odgaduj¹ jak¹ literê pokazuje Beatka. Ostatnie wspomnienie wakacji i za chwilê pier wszy dzwonek. Najstarsza klasa w szkole podczas r ymowanej prezentacji klasy. Po raz siódmy Szko³a Podstawowa im. Franciszka Ksawerego Preka w Sielcu obchodzi³a Dzieñ Patrona. Tradycyjnie 12 wrzeœnia uczniowie zgromadzili siê przed tablic¹ pami¹tkow¹ na frontowej œcianie dworku, by przez z³o enie kwiatów i zapalenie zniczy uczciæ pamiêæ budowniczego swej szko³y. Pozosta³¹ czêœæ dnia spêdzili na zajêciach, które swoj¹ treœci¹ nawi¹zywa³y do ycia i dzia³alnoœci nies³ysz¹cego pamiêtnikarza, malarza i krajoznawcy. Zamiast typowych lekcji odbywa³y siê wyk³ady i prezentacja wystawy nt. twórczoœci Preka, popisy klasowe, zagadki pantomimiczne, konkursy plastyczne i poetyckie, nauka liter w jêzyku migowym, warsztaty wychowawcze dotycz¹ce osób niepe³nosprawnych. Mszê Œwiêt¹ odprawi³ Ks. R yszard Do³ek. Przedstawiciele grona pedagogicznego SP Sielec. Od pierwszego dnia nauki uczniowie pr zyk³adnie nosz¹ mundurki. i przypomnieli, e dnia nastêpnego trzeba braæ siê do rzetelnej pracy. Dyrektor szko³y Pani Krystyna Jakubiec serdecznie i z uœmiechem wita³a uczniów oraz nauczycieli, ycz¹c im wytr wa³oœci i sukcesów. Str. 12 Przedszkolaki z SP Sielec dziêkuj¹ Pañstwu B. i R. Piczakom za ufundowanie zabawek. Szko³a w Sielcu opiekuje siê grobem swego Patrona, dlatego w ramach obchodów Dnia Patrona uczniowie kl. 4 i 5 pod opiek¹ WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

11 wychowawcy nawiedzili cmentarz w Sêdziszowie M³p., gdzie uporz¹dkowali mogi³ê F. K. Preka, zapalili znicze i w cichej modlitwie objêli pamiêci¹ jego osobê. Dziêki m.in. tradycji obchodzenia Dnia Patrona uczniowie, a przez nich tak e starsi mieszkañcy Sielca, poznaj¹ niezwyk³¹ spuœciznê po tym XIX-wiecznym kronikarzu galicyjskiej historii. Szko- ³a Podstawowa w Sielcu pragnie jednak popular yzowaæ postaæ i dorobek Franciszka Ksawerego Preka tak e wœród mieszkañców ca³ej gminy Iwierzyce, dlatego serdecznie zaprasza w mur y 165- letniego dworku. Mo na tu obejrzeæ ekspozycjê dotycz¹c¹ jego ycia i twórczoœci oraz pos³uchaæ miejscowych legend i anegdot. El bieta Orzech Pocztówka z uœmiechniêtych wakacji Uœmiech u progu wakacji jest udzia³em wiêkszoœci dzieci. Wiêkszoœci, ale nie wszystkich. Sporo z nich nie ma szans na skorzystanie z wakacyjnych woja y, przygód i rozrywek poza granicami w³asnego podwórka czy miejscowoœci. eby zapewniæ dzieciom wspomnienia wakacyjne, które wzbudzaæ bêd¹ ich uœmiech przez kolejne miesi¹ce nie trzeba jednak przekraczaæ dalekich granic. Wystarczy dobry pomys³, grupa zaanga owanych wolontariuszy i szczêœcie, by wœród osób pe³ni¹cych wa ne funkcje spo³eczne znaleÿæ osoby o otwartym sercu. Udowodnili to nauczyciele i rodzice skupieni w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców Oddzia³ w Sêdziszowie M³p. przy wsparciu ludzi, którzy umieli podzieliæ siê z dzieæmi. W pierwszym tygodniu wakacji w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwierzycach zorganizowali oni pó³koloniê profilaktyczn¹ pod has³em W zdrowym ciele zdrowy duch. Wziê³o w niej udzia³ kilkadziesi¹t dzieci i m³odzie y z terenu gminy Iwierzyce. Przez kilka dni wspólnych zabaw i zajêæ stworzyli wielk¹ rodzinê, w której starsi opiekowali siê m³odszymi, rozs¹dniejsi upominali nierozwa nych, œmiali brali za rêkê nieœmia³ych a ci, którzy dot¹d byli milcz¹cy zaczêli mówiæ. Sprawi³o to 5 dni, w czasie których dzieci uczestniczy³y w zajêciach integracyjnych [ Ja najmilej bêdê wspominaæ chwile, kiedy siê sobie przedstawialiœmy i dowiedzieliœmy siê, co inni lubi¹ robiæ ], odby³y wycieczkê do pobliskiego olchowskiego lasu [ Bawiliœmy siê w chowanego, w wyœcigi, rzucaliœmy patykami, eby u³o yæ portret dziewczynki lub ch³opca. ], próbowa³y swoich si³ w kuchni. W kinie Helios na seansie przygotowanym specjalnie dla nich obejrza³y Rodzinkê Robinsonów a potem by³y w McDonaldzie. Wycieczka do Sandomierza zapad³a w serca wielu z nich [ W Sandomierzu podoba³o mi siê p³yniêcie statkiem po Wiœle oraz widoki z Bramy Opatowskiej. Ciekawa by³a równie stara zbrojownia i W¹wóz Królowej Jadwigi ]. Prawdziw¹ frajd¹, jak siê okaza³o, by³ równie rajd rowerowy [ Najbardziej podoba³a mi siê panorama Iwierzyc. Nawet nie myœla³em, e takie miejsca istniej¹. ]. Przez kolejne dni dzieci bra³y udzia³ w rozmaitych zabawach, grach i wielu meczach rozegranych na sali gimnastycznej. Oprócz opiekunów nauczycieli czas organizowali im m³odzi ludzie, którzy wchodz¹ w doros³oœæ a przy tym potrafi¹ daæ cz¹stkê siebie innym. Dziêkujemy za pomoc m³odym wolontariuszom: Dominice Przybek, Szymonowi Wójtowiczowi, Filipowi Œwiderskiemu, Annie Kowalskiej, Agnieszce Œwiderskiej, Annie Nyzio. Wiele dzieci wyra a³o pragnienie, by pó³kolonia tr wa³a d³u- ej. Ta kolonia to by³o coœ najwa niejszego, co do tej por y prze- y³em w yciu powiedzia³ jeden z m³odszych uczestników w ostatnim dniu. Takie s³owa nie tylko wzruszaj¹, ale i mobilizuj¹, dlatego zachêcamy nauczycieli i rodziców do tworzenia kó³ Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i wychodzenia naprzeciw potrzebom w swoich miejscowoœciach. Inf. SP Sielec Stosunkowo niewielka wspólnota parafialna w Zab³otowie, która liczy dzisiaj do 3 tys. mieszkañców kiedyœ by³a typowo polska. Oko³o 40 osób uczestniczy w niedzielnej Mszy œw., nie tylko Polaków, stale zwi¹zanych z Koœcio³em. Koœció³ pod wezwaniem Trójcy Przenajœwiêtszej w 1903 roku zbudowany zosta³ wysi³kiem samych parafian, którzy niejednokrotnie sprzedawali czêœæ pola i oddawali na jego budowê. Bêd¹c przez kilka lat proboszczem Parafii pw. Œwiêtej Trójcy w Zab³otowie na Ukrainie ks. Jan Radoñ zainteresowa³ siê losem dzieci niepe³nosprawnych z pobliskiego Domu Dziecka w Za³uczu. Miêdzy innymi dziêki jego staraniom dzieæmi tymi zajmuj¹ siê od kilku lat polscy wolontariusze, a sam dom zosta³ wyremontowany i wyposa ony w niezbêdny sprzêt. Do domu doje d aj¹ siostry Szarytki ze Œniatyna i na nich spoczywa ca³y ciê ar pracy, bo ks. Jan wyjecha³ na dalek¹ Kamczatkê wspomagaæ duszpastersko kolejn¹ parafiê. Dzisiaj w za³êczañskim Domu wyraÿnie widaæ zmiany materialne: wytynkowany budynek, podjazdy dla wózków, jadalnia. Smutniej siê robi, gdy wchodzi siê do ciasnych salek, gdzie le ¹ niepe³nosprawne dzieci owiniête w szmatki zamiast pieluch, gdy widzi siê dzieci, które mog¹ chodziæ, a le ¹ w ³ó eczkach, bo nie ma ich kto rehabilitowaæ. Region Rzeszowski NSZZ Solidarnoœæ organizuje pomoc dla odradzaj¹cego siê Koœcio³a na Wschodzie. Postanowi³ kierowaæ solidarn¹ pomoc szczególnie do trzech miejsc: Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim, Domu Samotnej Matki w Pisarówce, Domu dla Dzieci Niepe³nosprawnych w Za³uczu. Apelujemy do w³¹czenie siê w tê akcjê. Za ju okazan¹ pomoc serdecznie dziêkujemy. Na podst. informacji Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarnoœæ WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 13

12 eñcy nios¹ w dzieñ wrzeœniowy chleb i wieniec do ynkowy, a wiatr niesie pieœni ton: Plon niesiemy, plon... Tadeusz Fangrat Okres niw ju za nami, jak Polska d³uga i szeroka, w ca³ym kraju odbywaj¹ siê do ynki. Prastare œwiêto plonów zakorzeni- ³o siê ju od wielu lat w tradycji naszego regionu. Jest to dzieñ, kiedy rolnicy pragn¹ podziêkowaæ za plony, które szczêœliwie zebrali. Dzieñ ten sta³ siê zarazem okazj¹ do zabawy, która zbli a i integruje ludzi pracuj¹cych na roli oraz sprzyja pielêgnowaniu ludowej tradycji przekazywanej na wsi z pokolenia na pokolenie. W gminie Iwierzyce do ynki odbywaj¹ siê co roku w innym so³ectwie. Tym razem zaszczyt organizacji tegorocznego Gminnego Œwiêta Plonów przypad³ w udziale mieszkañcom wsi Bystrzyca. Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œw. w Koœciele Parafialnym w Bystrzycy. Po Mszy œw. uczestnicy w korowodzie do- ynkowym udali siê na plac przed Domem Stra aka na dalsz¹ czêœæ artystyczn¹. Starostami tegorocznych do ynek byli: Eleonora B³aœ Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Bystrzycy oraz Stanis³aw Dulla So³tys wsi Bystrzyca. Nieod³¹cznym atr y- butem do ynek s¹ wieñce, których mogliœmy w tym roku zobaczyæ a 19. Wszyscy chêtni mogli te obejrzeæ wystawê p³odów rolnych zorganizowan¹ przez Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale a tak e wystawê wyrobów z wikliny. Nie zabrak³o atrakcji dla dzieci zje d alnie, samochodziki. A po czêœci oficjalnej nadszed³ czas na zabawê przy rytmach muzyki zespo³u IRIS. Inf. GOK 30 wrzeœnia 2007 r. na placu przy Gimnazjum i Domu Stra aka w Iwierzycach w ramach programu LIDER+ odby³ siê Festiwal Folklorystyczny pn. Œwiêto Kukur ydzy, organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionów Ropczycko Sêdziszowskiego i Dêbickiego a realizowany przez Gminny Oœrodek Kultur y w Iwierzycach z/s w Wiercanach. W s³onecznej aurze i promiennych nastrojach zgromadzona widownia mog³a podziwiaæ artystów prezentuj¹cych siê na estradzie. Szerokie spektrum prezentowanego programu sprawi³o i ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Program imprezy mo na by³o podzieliæ na trzy bloki: jazz w ramach którego wyst¹pi³ Zespó³ Jazzowy Big-Band Ropczyce, taniec nowoczesny zespó³ tañca estradowego Blues z Sêdziszowa M³p oraz blok ludowy w ramach którego mo na by³o podziwiaæ Zespo³y Pieœni i Tañca: Wisznia z Wiœniowej k/strzy owa, Wiercany z Wiercan, Bardo z Wielopola Skrz. oraz Kapelê Ludowa z Nawsia Degustacjê potraw z kukurydzy przygotowa³y panie dzia³aj¹ce w KGW z Gminy Iwierzyce, Sêdziszów M³p. i Ropczyce. Gminê Iwierzyce reprezentowa³y ko³a z Wiercan, Iwierzyc i Olchowej. Gminê Sêdziszów reprezentowa³o ko³o z Zagorzyc, zaœ z gminy Ropczyce potrawy przygotowa³y panie z KGW z Lubziny. Imprezie towarzyszy³a tak e wystawa odmian z kukur ydzy Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego oddzia³ w Ropczycach pod okiem kierownika p. Marka Strêka, degustacja chrupek kukurydzianych stoisko promocyjne p. Stanis³awa R ymuta, prezentacja maszyn do zbioru i przerobu kukur ydzy a tak e stoiska promocyjne wyrobów z wikliny, ozdób z ceramiki. Zaœ kolorowe zje d alnie, trampolina oraz samochodziki przyci¹ga³y najm³odszych. Imprezê zakoñczy³a zabawa przy dÿwiêkach zespo³u Maraton. Kukurydza to najwa niejsze zbo e paszowe na œwiecie, stanowi¹ce podstawê w ywieniu byd³a, drobiu i œwiñ. Powierzchnia uprawy tej roœliny na ziarno z roku na rok zwiêksza siê miêdzy innymi dlatego, e zawiera ona najwy sz¹ wartoœæ energetyczn¹ spoœród wszystkich rodzajów zbó. Równie w Gminie Iwierzyce coraz czêœciej rolnicy siêgaj¹ po ten rodzaj paszy. Plantatorzy kukurydzy w Gminie Iwierzyce: Jan Kie³ek Wiercany (ok. 30 ha); Jerzy Jakubiec Sielec; Piotr Szewczyk Iwierzyce; Wies³aw Siwiec Wiercany; Stanis³aw Ignas Iwierzyce; Tadeusz Ziobro Wiercany. ¹cznie na terenie Gminy Iwierzyce sieje siê ok. 45 ha kukurydzy. Inf. GOK Str. 14 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

13 I Miêdzynarodowa Biesiada Folklorystyczna Iwierzyce 2007 odby³a siê w dniu 29 sierpnia w miejscowoœci Wiercany oraz drugi etap Biesiady 2 wrzeœnia w miejscowoœci Bystrzyca. Wspó³organizatorami imprezy byli Gminny Oœrodek Kultury w zakresie organizacji imprezy, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w zakresie przygotowania potraw regionalnych oraz Ochotnicza Stra Po arna w zakresie przygotowania terenu i organizacji ruchem podczas Biesiady. Goœciem specjalnym Biesiady by³a Grupa Taneczna JUNOST z Rosji. Zespó³ dzia³a przy Domu Kultur y w Dimitrowgradzie nad Wo³g¹. W repertuarze zespó³ zaprezentowa³ oprócz tañców narodowych, tañce hiszpañskie, w³oskie, wêgierskie i greckie. Piêkne, bogate i ró norodne stroje wzbudza³y zachwyt publicznoœci. Na estradzie mo na by³o podziwiaæ równie zespo³y: Zespó³ Pieœni i Tañca Pu³anie z Trzciany. Zespó³ Pieœni i Tañca Wiercany z Wiercan. Zespó³ folklorystyczny Tañcz¹ce Wiercanki. Kapela Ludowa Lasowiacy W³adys³awa Pogody z Kolbuszowej. Wiercañska Kapela Ludowa Kapela podwórkowa Paka Sêdzisza. Oprócz muzyki, warto by³o zwróciæ uwagê na wyroby wiklinowe, kwiaty z bibu³y i arcydzie³a ze s³omy. Celem naszych dzia³añ by³o kultywowanie i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionów polski i œwiata. Poprzez prezentuj¹ce siê zespo³y i kapele, a przede wszystkim wspólne rozmowy i biesiadowanie nawi¹zaliœmy kontakty, wspó³pracê i wymieniliœmy swoje doœwiadczenia. Organizacja tego typu przedsiêwziêæ integruje spo³eczeñstwo poprzez wspóln¹ zabawê, a tak e promuje gminê. Biesiada realizowana by³a przy pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach dofinansowañ zadañ w³asnych w dziedzinie kultury i sztuki. Inf. GOK WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 15

14 Str. 16 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

15 Po kilku miesi¹cach oczekiwañ Zespó³ Teatralny Doros³ych Cembrowina dzia³aj¹cy przy Gminnym Oœrodku Kultur y w Wiercanach otrzyma³ informacjê, e zakwalifikowa³ siê do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. W lutym br. wyst¹pi³ na deskach tarnogrodzkiego Oœrodka Kultury prezentuj¹c w eliminacjach sztukê Zofii Kossak Goœæ Oczekiwany. Rada Artystyczna tak oceni³a ten wystêp: Przedstawienie przygotowane z godn¹ podkreœlenia dba³oœci¹: postacie s¹ wyraziste, dobr ze scharakteryzowane i zró nicowane, gra aktorów zw³aszcza odtwórców wszystkich g³ównych bohaterów zas³uguje na pochwa³ê; s¹ skoncentrowani, wiarygodni i zdyscyplinowani w wykonywaniu zadañ. W¹tki poprowadzone s¹ w sposób jasny i zr ozumia³y, a co najwa niejsze pr zy tekstach tego rodzaju, uda³o siê unikn¹æ ³atwego patosu i sp³aszczonej, czarno-bia³ej skali war toœci. Powsta³ spektakl wzruszaj¹cy, m¹dry i ciekawy. Do udzia³u w XXIV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, który odbêdzie siê w dniach paÿdziernika 2007 r., zosta³o zaproszonych 13 grup teatralnych z ca³ej Polski. Grupa Cembrowina oraz Teatr Wiejski z Lubeni reprezentowaæ bêd¹ woj. podkarpackie. Organizatorzy Sejmiku jako motto imprezy obrali sobie s³owa Jêdrzeja Cierniaka z 1927 roku: Uwa amy za sprawê najpowa niejsz¹ wyzyskaæ dla teatru ludowego dorobek ludu polskiego, w ca³ej jego pe³ni i ró norodnym bogactwie. Dorobek ten ma w sobie prastare elementy swoistego samorodnego teatru. ( ) Mamy tu na myœli ca³y materia³ tzw. etnograficzny, jak: wesela, chrzciny, pogrzeby, do ynki, szopki, sobótki itd., nastêpnie pieœni, legendy, podania, tañce. W tych skarbach staroœwieckich i dziœ zanikaj¹cego piêkna polskiej wsi jest wprost niewyczerpalne Ÿród³o do najrozmaitszych robót teatralnych. Inf. GOK wej (gdzie znajduje siê równie boisko do pi³ki pla owej oraz piêknie po³o ony staw) grupa odpoczywaj¹c, opowiadaj¹c wra enia i spostrze enia przy ognisku, posili³a siê aby wyruszyæ w dalsz¹ trasê. Inf. GOK W s³onecznej aurze i pogodnych nastrojach grupa wyruszy³a w trasê zwan¹ Szlakiem Turystycznym Wielkich Œcie ek Pêtl¹ Ma³¹ Gminy Iwierzyce: Wiercany Nockowa Olchowa Sielec Iwierzyce Wiercany (ok. 20 km). Organizowany wyjazd mia³ charakter historyczno-przyrodniczy. Grupa podziwiaj¹c przyrodê poznawa³a równie ciekawe zak¹tki gminy. Na trasie poza piêknymi krajobrazami znalaz³y siê obiekty zabytkowe zwi¹zane z d³ug¹, burzliw¹ histori¹; w Iwierzycach pa³ac Lubienieckich i Micha³owskich wybudowany na prze³omie XVIII i XIX w.; w Sielcu dwór Franciszka Ksawerego Preka pamiêtnikarza, poety i malarza, w którym obecnie mieœci siê szko³a podstawowa. Natomiast w Nockowej zwróci³ uwagê stuletni koœció³ parafialny œw. Micha³a Archanio³a z ciekaw¹ architektonicznie dzwonnic¹. W po³owie trasy, na stadionie w Olcho- WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 17

16 Ziarna, zale nie od odmiany, zawieraj¹ 60-70% skrobi, 9-14% bia³ka, 4-8% t³uszczu,. S¹ bogate w witaminy z grupy B, witaminy D, E, A i K, zawieraj¹ niewiele witaminy C. W ziarnie znajdziemy sole potasu, fosforu, elaza, miedzi, magnezu, wapnia, selenu i cynku oraz œladowe iloœci kobaltu, jodu i bromu. Ze wzglêdu na obecnoœæ selenu, któremu towarzyszy witamina E, kukurydza ma du e znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. Z nasion t³oczy siê olej kukurydziany, który ma w³aœciwoœci obni aj¹ce poziom cholesterolu we krwi. Kukurydza to roœlina maj¹ca wszechstronne zastosowanie. Wykorzystuje siê j¹ jako surowiec w przemyœle spirytusowym, piwowarskim, olejarskim, a nawet cukierniczym. Jest tak e przetwarzana na skrobiê, u ywan¹ w przemyœle spo ywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Czêœci liœci kukurydzy (znamiona) stosuje siê pomocniczo w leczeniu stanów zapalnych dróg moczowych, kamicy nerkowej i ó³ciowej. odygi, liœcie i okrywy liœciowe to surowiec dla przemys³u chemicznego. Surowiec ten s³u y do produkcji papieru, tkanin syntetycznych, ywic, olejów, lakierów i materia³ów filmowych. Kukurydzê mo na konserwowaæ, marynowaæ i zamra aæ. M³ode kolbki (okreœlane jako kaczany do 10 cm d³ugoœci) s¹ najczêœciej spo ywane lub konserwowane w ca³oœci. Œwie e kolby mo na jadaæ ugotowane do miêkkoœci, w lekko osolonej wodzie. Œwietnie smakuj¹ gor¹ce kolby posypane ó³tym serem. Smaczna jest tez kukurydza pieczona na grillu w folii aluminiowej. Kukurydzê preparowan¹ (czyli popcorn) wytwarza siê z ziaren specjalnej odmiany pêkaj¹cej poddaj¹c je dzia- ³aniu wysokich temperatur i ciœnieñ. Kukurydza konserwowa jest chêtnie u ywana w kuchni zarówno do sa³atek, jak i dañ na gor¹co. Jej wartoœæ od ywcza jest zdecydowanie ni sza ni kukurydzy œwie- ej. Czêsto spo ywamy te kukur ydzê w postaci produktów z m¹czki lub kaszy kukurydzianej. Ogromna ich zaleta polega na tym, e nie zawieraj¹ glutenu, w zwi¹zku z czym s¹ nie do przecenienia w diecie bezglutenowej. Kluski, p³atki, mama³yga, polenta, a tak e deser y, ciasta, herbatniczki m¹ka kukurydziana nadaje siê do sporz¹dzenia tych smako³yków tak samo dobrze jak m¹ka pszenna. pomarañczy, cytryna, banan, 5 ³y ek majonezu, cukier, 3 ³y ki siekanych or zechów w³oskich, zielona pietruszka, sól Sposób przygotowania: Seler obgotowaæ, pokroiæ w kostkê. Umyte i namoczone œliwki pokroiæ w paseczki. Cytrynê i pomarañczê obraæ, pokroiæ na æwiartki, nastêpnie w cienkie plasterki. Banana bez skórki pokroiæ w æwieræplasterki. Obrane jab³ka pokroiæ w kostkê. Seler i jab³ka po rozdrobnieniu natychmiast skropiæ sokiem z cytryny. Sk³adniki po³¹czyæ, przyprawiæ sol¹, cukrem, wymieszaæ z czêœci¹ majonezu. Wierzch sa³atki udekorowaæ reszt¹ majonezu, naci¹ oraz cienkimi kr¹ kami cytryny zwiniêtymi Kukurydza z³oto na talerzu Z badañ archeologicznych wynika, e kukurydzê zaczêto uprawiaæ przed piêcioma tysi¹cami lat. Ojczyzn¹ tego warzywa s¹ prawdopodobnie obszary dzisiejszego Peru. Europejczycy warzywo to poznali dziêki podró om Krzysztofa Kolumba. Na ziemiach polskich kukurydza pojawi³a siê dopiero pod koniec XVIII wieku. Dziœ uprawia siê m.in. odmiany kukurydzy przeznaczone na paszê, odmiany zbo owe o wysokiej zawartoœci skrobi (wytwarza siê z nich m¹kê i kaszê) oraz odmianê cukrow¹ jako warzywo. Str. 18 SA ATKA KUKURYDZIANA Z TUÑCZYKIEM Sk³adniki: 2 puszki kukurydzy, 5 dag œliwek suszonych bez pestek, 2 ³y ki migda³ów, 2 puszki tuñczyka w zalewie (w du ych kawa³kach), 1/2 pêczka koperku, ma³y s³oik majonezu, sól, pieprz Sposób przyrz¹dzenia: Kukurydzê i tuñczyka odcedziæ z zalewy, dobrze os¹czyæ. Tuñczyka lekko rozdrobniæ. Migda³y sparzyæ, obraæ ze skórek, podzieliæ na po³ówki. Œliwki sparzyæ, os¹czyæ, pokroiæ na æwiartki. Koperek op³ukaæ, otrzepaæ z wody, posiekaæ (kilka ga³¹zek od³o yæ do dekoracji). Kukurydzê, tuñczyka, œliwki i migda³y wymieszaæ w salaterce, dodaæ koperek i majonez. Przyprawiæ sol¹ i pieprzem. SA ATKA Z KUKURYDZY NA S ODKO \Sk³adniki: puszka kukurydzy, 20 dag selera, 20 dag jab³ek, 15 dag suszonych œliwek, 25 dag w kszta³t kielichów. Przed podaniem sch³odziæ. ZUPA Z KUKURYDZY Sk³adniki: 2 du e marchewki, 2 puszki kukurydzy, dwie kostki roso³owe, ³y ka m¹ki, pó³ szklanki mleka, szklanka œmietanki, tr zy grzybki suszone, 5 du ych ziemniaków, 1 cebula, 20 dag kie³basy, 4 du e z¹bki czosnku, sól i pieprz do smaku. Sposób przygotowania: Do garnka wrzuciæ pokrojone w kostkê ziemniaki, start¹ na tarce marchew, cebulê w ca³oœci, ods¹czon¹ kukurydzê z puszek, drobno pokrojon¹ kie³basê, grzybki, kostki roso³owe i zalaæ wod¹, eby by³a gêsta. Gdy ziemniaki miêkkie zaprawiæ ³y k¹ m¹ki z mlekiem. Dodaæ sól i pieprz i wy³¹czyæ. Po chwili dodaæ œmietankê i drobno pokrojony czosnek. Pycha. Mo na posypaæ ma- ³ymi grzankami. ZAPIEKANKA KUKURYDZIANA Sk³adniki: 35 dag œwie ej kukurydzy lub 2 puszki konserwowej, 1 szklanka mleka, 4 jajka, 3 pomidory, 2 pory, 5 dag mas³a, 30 dag sera mozarella, 1 ³y ka m¹ki pszennej, sok z cytryny, sól, pieprz, mielona s³odka papr yka Sposób przyrz¹dzania: Œwie ¹ kukurydzê ugotowaæ w osolonej i ocukrzonej wodzie, konserwow¹ ods¹czyæ. Z mas³a i m¹ki przyrz¹dziæ jasnoz³ot¹ zasma kê, zdj¹æ z ognia, dodaæ mleko i 1 szklankê wywaru z kukurydzy albo p³ynu z puszki. Sos rozbiæ trze- WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

17 paczk¹, by nie utworzy³y siê grudki, doprawiæ sol¹, pieprzem i papryk¹ oraz sokiem z cytryny. Jajka ugotowaæ na twardo, obraæ, posiekaæ. Pomidory obraæ, pokroiæ w plastry. Pory pokroiæ w kr¹ ki. Formê wysmarowaæ t³uszczem, uk³adaæ obok siebie kukurydzê, pory, jajka, sos i pokrojony w bardzo cienkie plasterki ser oraz pomidory. Uk³adaæ sk³adniki, a do wyczerpania, wstawiæ do piekarnika nagrzanego do C, piec 45 min. Podawaæ jako danie obiadowe lub na kolacjê z razowym chlebem. GRILLOWANA KUKURYDZA Z MAS EM ZIO OWYM Sk³adniki: 8 kolb kukurydzy, 1 kostka mas³a, po 1 ³y eczce posiekanych liœci oregano, bazylii i pietruszki Sposób przyrz¹dzenia: Odwin¹æ kukurydzê z wierzchnich liœci, jednak nie odr ywaæ ich. Usun¹æ wszystkie w³ókna okrywaj¹ce kolby. Z³o yæ liœcie z powrotem. Ka d¹ kukurydzê w dwóch miejscach obwi¹zaæ sznurkiem. W³o yæ kolby na 20 minut do zimnej wody, aby ni¹ nasi¹k³y. eby nie wyp³ywa³y na powierzchniê, postawiæ na nich np. miseczkê z wod¹. Wyj¹æ kukurydzê z wody, otrz¹sn¹æ i po³o yæ na grill. Nale y j¹ grillowaæ 20 minut bezpoœrednio nad roz arzonymi wêglami, jednak tak, aby ogieñ zbytnio jej nie dosiêga³. W ten sposób ziarna kukurydzy pod liœæmi ugotuj¹ siê, a odrobinê przypalone liœcie dodadz¹ im aromatu. Podczas grillowania kukurydzê obracaæ co jakiœ czas. Miêkkie mas³o wymieszaæ z posiekanymi zio³ami i pieprzem i na³o yæ do malutkich miseczek. Obraæ kukurydzê i podawaæ z mas³em do smarowania lub maczania. Ma³gorzata Szczygie³ PODR ZD w Ropczycach ywienie w 1 roku ycia jest pod wieloma wzglêdami specyficzne i ca³kowicie inne od stosowanego kiedykolwiek póÿniej. Wynika to g³ównie z odrêbnoœci wieku rozwojowego. Dieta niemowlêcia w tym okresie ycia ulega bardzo istotnym zmianom. Pocz¹tkowo jest to najczêœciej mleko kobiece lub mleko modyfikowane, póÿniej dieta bardziej zró nicowana, zawieraj¹ca wiele pokarmów spo ywanych przez doros³ych. Sk³ad diety powinien uwzglêdniaæ aktualne zalecenia ywieniowe, ale ju w 1 roku ycia zaczynaj¹ siê kszta³towaæ w³asne, dzieciêce nawyki dotycz¹ce spo ywanych pokarmów. Mleko matki to najlepszy pokarm dla noworodków i niemowl¹t. Karmienie piersi¹ zaspokaja indywidualne potrzeby dziecka, korzystnie wp³ywa na zdrowie ich matek. Przynosi równie wiele korzyœci spo³ecznych, ekonomicznych i œrodowiskowych. Nie ustalono górnej granicy wieku, do którego mo na karmiæ piersi¹. Zwykle zaleca siê kontynuacjê co najmniej do 12 miesi¹ca ycia. Udokumentowanymi korzyœciami karmienia piersi¹ dla dziecka jest istotne zmniejszenie umieralnoœci niemowl¹t oraz rzadsze wystêpowanie lub ³agodniejszy przebieg zaka eñ dróg oddechowych, zaka eñ przewodu pokarmowego, dróg moczowych, zapaleñ ucha œrodkowego i posocznic. Zdarzaj¹ siê sytuacje, e trzeba karmiæ odci¹gniêtym pokarmem. Dla dzieci donoszonych mo na go przechowywaæ w temp. pokojowej do 8 12 godzin; w lodówce (oko³o 4 0 C) do 4 dni, w zamra alce przy lodówce nawet do 3 miesiêcy. Mleka kobiecego nie nale y gotowaæ, poniewa traci w³aœciwoœci od ywcze i aktywnoœæ biologiczn¹. Rozmra aæ nale y w k¹pieli wodnej, podgrzewaæ do ok C. Nie podgrzewaæ w kuchence mikrofalowej i nie zamra aæ ponownie! U dzieci ywionych sztucznie wg aktualnych zaleceñ stosuje siê mleko pocz¹tkowe do czasu wprowadzenia pokarmów uzupe³niaj¹cych (ca³e pier wsze pó³rocze), a mleko nastêpne dopiero w drugim pó³roczu ycia. Pokarmy uzupe³niaj¹ce dostarczaj¹ energii, witamin, elaza i pierwiastków œladowych. Wprowadza siê je stopniowo, nowy produkt co kilka dni, powoli zwiêkszaj¹c wielkoœæ porcji. Ca³y czas istniej¹ kontrowersje, kiedy wprowadziæ do diety niemowlêcia gluten (zawiera go pszenica, yto, jêczmieñ, owies). Odpowiada on za wyst¹pienie celiakii czyli glutenozale nej choroby trzewnej. Wyniki badañ obserwacyjnych wskazuj¹, e stopniowe wprowadzenie glutenu w czasie karmienia piersi¹ zmniejsza wyst¹pienie celiakii o ok. 52%. W zwi¹zku z powy szym zaleca siê u niemowl¹t karmionych wy³¹cznie piersi¹ stopniowe wprowadzanie glutenu, w ma³ych iloœciach, nie wczeœniej ni w 5 miesi¹cu ycia i nie póÿniej ni w 6 miesi¹cu ycia. Mo e to byæ np. kaszka lub kleik zbo owy glutenowy (1 x dziennie, pó³ ³y eczki, czyli ok. 2 3 g na 100 ml) podany w przecierze jarzynowym. U niemowl¹t karmionych sztucznie zaleca siê wprowadzenie glutenu równie miêdzy 5 miesi¹cem ycia, ale nie póÿniej ni pod koniec 6 miesi¹ca ycia. Obecnie nie ma wystarczaj¹cych dowodów naukowych uzasadniaj¹cych eliminacjê i opóÿnienie wprowadzenia u dzieci zdrowych pokarmów potencjalnie alergizuj¹cych (ryby, jaja kurze). W zwi¹zku z tym w aktualnym (2007) modelu ywienia niemowl¹t karmionych piersi¹ (od 7 miesi¹ca ycia) oraz sztucznie (od 6 miesi¹ca ycia) jednym z pokarmów jest zupa przecier jarzynowy z gotowanym miêsem lub ryb¹ (1 2 razy w tygodniu). W 7 miesi¹cu ycia wprowadza siê pó³ ó³tka jaja kurzego co drugi dzieñ. Kontrowersje wzbudza wprowadzenie w schemacie ywienia ryb. W naszym kraju ich jedzenie nie jest powszechne, a tolerancja pokarmowa wytwarza siê przez pokolenia. Wydaje siê, e tak wczesne wprowadzenie ryb do diety mo e wywo³aæ wiele reakcji alergicznych. Bia³ka mleka krowiego, jaj kurzych oraz orzechów nale ¹ do bardzo silnych alergenów pokarmowych. Pokarmy uzupe³niaj¹ce owoce, warzywa, kasze, miêso, w tym ryby nale y wprowadzaæ kolejno i osobno, obserwuj¹c reakcjê dziecka. Woda powinna byæ dobrej jakoœci, trzeba ograniczaæ cukier (próchnica zêbów) i najlepiej nie u ywaæ soli (profilaktyka nadciœnienia). Konsystencja jarzyn i miêsa powinna stymulowaæ ucie pokarmów. Do zup jarzynowych nale y dodawaæ dobre t³uszcze np. wysokiej jakoœci mas³o lub oliwê z oliwek. Noworodki i niemowlêta powinny otrzymywaæ witaminê D, zaleca siê podawanie fluoru od 6 miesi¹ca ycia do 3 roku ycia oraz elazo (wystêpuje w pokarmach uzupe³niaj¹cych). Zalecenia dotycz¹ce ywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku ycia nie maj¹ charakteru nakazowego i mog¹ ulec zmianie. W zwi¹zku z tym nale y obser wowaæ ma³ego cz³owieka i jeœli zaobser wujemy niepokoj¹ce nas objawy podczas karmienia, skontaktowaæ siê z lekarzem. lek. pediatra Jerzy Niedzielski WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 19

18 Wraz z pocz¹tkiem wrzeœnia i rozpoczêciem roku szkolnego nasili³ siê ruch pieszych, zw³aszcza w okolicach szkó³. Aby zapobiec wypadkom, zw³aszcza z udzia³em dzieci i m³odzie y szkolnej, na drogach naszego powiatu podjêto dzia³ania policyjne pod nazw¹ Bezpieczna droga do szko³y. W pierwszych tygodniach wrzeœnia policjanci zabezpieczali drogi prowadz¹ce do szkó³, zw³aszcza w rejonie skrzy owañ i przejœæ dla pieszych. Zwracali szczególn¹ uwagê na miejsca, gdzie nie ma wyznaczonych przejœæ. Poniewa to najm³odsze dzieci najbardziej nara one s¹ na niebezpieczeñstwa, wobec nich skierowano akcjê edukacyjn¹. Policjanci spotykali siê z przedszkolakami oraz dzieæmi z klas I-III szkó³ podstawowych ucz¹c je zasad bezpiecznego poruszania siê po drogach i prawid³owego przekraczania jezdni. Na spotkaniach z nauczycielami i rodzicami policjanci uczulali, aby wzmóc opiekê nad dzieæmi, informowali o tym jak wa ne jest u ywanie pasów bezpieczeñstwa i specjalnych fotelików. asp. Marta Tabasz Zapraszamy do udzia³u w VIII Powiatowym Przegl¹dzie Pieœni i Piosenki Religijnej Chcê Panu Œpiewaæ Eliminacje gminne odbêd¹ siê w Gminnym Oœrodku Kultury w Wiercanach w dniu 8 listopada 2007 r. Eliminacje w poszczególnych gminach naszego Powiatu odbêd¹ siê do 15 listopada 2007 r. Na Fina³ Przegl¹du zapraszamy mieszkañców 15 listopada 2007 r. Koncert laureatów odbêdzie siê 18 listopada 2007 roku na sali sportowej Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwierzycach W drug¹ niedzielê lipca w Nockowej, jak co roku o tej porze odby³ siê festyn z okazji Dni Nockowej po³¹czony z jubileuszem 10-lecia Klubu pi³karskiego Olimpia Nockowa. Organizatorem by³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich na czele z przewodnicz¹c¹ pani¹ Iren¹ Toœ. Impreza rozpoczê³a siê meczem pi³karskim pomiêdzy Olimpi¹, a by³ymi pi³karzami tego Klubu. Mecz gwoli œcis³oœci zakoñczy³ siê wynikiem 9:8 dla Olimpijczyków, jednak nie o wynik tu chodzi³o, lecz o spotkanie po latach, jak równie sprawienie przyjemnoœci starszej spo³ecznoœci pi³karskiej. Po meczu Wójt Gminy pan Jerzy Jakubiec, wraz ze swoim wspó³pracownikiem panem Edwardem Klimkiem wrêczyli okolicznoœciowe statuetki i dyplomy dzia³aczom pi³karskim w osobach: Marek Zaj¹c, Tomasz Szymusik, Jacek Worek, Ryszard Filipek, Tadeusz Przybek, Stanis³aw Grobelny oraz by³ym i aktualnym pi³karzom Klubu. Nastêpnie odby³a siê czêœæ artystyczna, w tym miêdzy innymi licytacja koszulki pi³karskiej, zakupionej za godn¹ cenê przez jednego ze sponsorów Klubu pana Hieronima Szeligê. W dalszej czêœci imprezy odby³y siê wystêpy zespo³ów teatralnych, tanecznych, muzycznych i wiele innych atrakcji, które g³oœno oklaskiwa³a licznie zebrana publika. Na koniec mia³a miejsce zabawa taneczna, która zakoñczy³a t¹ bardzo udan¹ imprezê kulturaln¹. De Gol Str. 20 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

19 12 sierpnia w Olchowej odby³ siê festyn z okazji 10-tej rocznicy powstania Klubu LKS Olchovia. Uroczystoœæ rozpocz¹³ mecz towarzyski pomiêdzy dru yn¹ Olchowi a seniorami Klubu, których aktywnie wspierali utalentowani juniorzy. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem seniorów 5:2. Po meczu zwyciêska dru yna zosta³a nagrodzona pami¹tkowym pucharem, który wrêczy³ Wójt Gminy Jerzy Jakubiec. Wyrazy podziêkowania za w³o ony trud w rozwój Klubu z³o ono m.in.: Mieczys³awowi Leonowiczowi I prezesowi Klubu, Mieczys³awowi Skibie by³emu Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Olchowej, Andrzejowi Rojowi obecnemu prezesowi Klubu, Wies³awowi Skóra prezesowi OSP, oraz pozosta³ym dzia³aczom i wyró nionym zawodnikom, którym pan Jerzy Jakubiec wrêczy³ pami¹tkowe statuetki. Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ wystêp Kapeli Podwórkowej z Sêdziszowa M³p., oraz Zespo³u Folklorystycznego z Trzciany. Równoczeœnie na boisku sportowym prowadzono gry i zabawy zrêcznoœciowe dla najm³odszych, przygotowane przez pana Jana Ziobro. Imprezê zakoñczy³a zabawa ogrodowa, na której przygrywa³ zespó³ Gamma. Zarz¹d Klubu sk³ada wyrazy wdziêcznoœci i serdeczne podziêkowania Urzêdowi Gminy, a szczególnie Wójtowi Jerzemu Jakubcowi oraz panu Edwardowi Klimek za finansow¹ pomoc w rozwój i funkcjonowanie Klubu. Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania sponsorom festynu: panu Zenonowi Malskiemu, panu Marianowi Kapuœcie, w³aœcicielom Sklepu elaznego w Sêdziszowie M³p. Cz³onkowie Klubu LKS Olchovia Gmina Iwierzyce WYNIKI GMINNYCH IGRZYSK M ODZIE Y SZKOLNEJ w LEKKIEJ ATLETYCE Nockowa DZIEWCZÊTA 60 m 1 Wójtowicz Zuzanna Nockowa 2 Pazdan Natalia Bystrzyca 3 Szeliga Sylwia Wiœniowa 4 Marciniec Sabina Sielec 5 Piêta Justyna Bystrzyca 6 Zaj¹c Monika pk Bystrzyca 7 Krypel Kamila Iwierzyce 8 Paœko Katarzyna Wiercany 9 Kozio³ Zuzanna Wiœniowa 10 opuszyñska Karolina Bêdzienica 11 Pazdan Lidia Nockowa 12 Mucha Emilia Iwierzyce 13 Antosz Martyna Sielec 14 Klimek Karina Wiercany 15 yszczek And elika Bêdzienica 600 m 1 Rogó Anna Iwierzyce 2 Malska Wioletta Olchowa 3 Hinc Paulina Bystrzyca 4 Ziemiñska Jadwiga Wiercany 5 Rój Aneta Sielec 6 Bochnak Dominika Iwierzyce 7 Szeliga Patrycja Wiœniowa 8 Prag³owska Patrycja Wiercany 9 Szeliga Paulina Wiœniowa Skok w dal 1 Mik Anna Wiercany 2 Szczepanik Patrycja Nockowa 3 Piêta Wioletta Iwierzyce 4 Pazdan Rozalia Wiercany 5 Bizoñ Anita Iwierzyce 6 Doroba Gabriela Bystrzyca SPORT SZKOLNY 7 Wójcik Sylwia Olchowa 8 Róg Agata Nockowa 9 Stawarz Karolina Bêdzienica 10 Ziemiñska Olga Wiœniowa 11 Mêdryga³ Sylwia Bêdzienica 12 Toœ Aleksandra pk Bêdzienica Rzut pi³eczk¹ palanow¹ 1 Filipek Dominika Iwierzyce 2 F¹fara Justyna Bystrzyca 3 Wojdon Agnieszka Sielec 4 Przybek Aleksandra Iwierzyce 5 Marciniec Mariola Wiercany 6 Pêkala Amelia Wiercany 7 Tobiasz Agata Nockowa 8 Krawczyk Marta Nockowa 9 yszczek Kinga Wiœniowa CH OPCY 60 m 1 Borek Artur Nockowa 2 Broda Adrian Iwierzyce 3 Bielak Mateusz Nockowa 4 Noga Dariusz Wiœniowa 5 Malisiewicz Sebastian Olchowa 6 Ignas Kamil Iwierzyce 7 Róg Kewin Bêdzienica 8 Dryja Maciej Iwierzyce 9 Siedlecki Gabriel Wiercany 10 Œwider Szymon Wiercany 11 Salamon Kamil Olchowa 12 Oleœ Szymon Bêdzienica 13 Jaworek Grzegorz Bystrzyca 14 Kaszuba Dawid Bystrzyca Ok m 1 Chmiel Jakub Wiercany 2 Kozio³ Szymon Bystrzyca 3 Bizoñ Piotr Iwierzyce 4 Filipek Grzegorz Nockowa 5 Zapa³ Arkadiusz Olchowa 6 Filipek Piotr Iwierzyce 7 Rzepka Przemys³aw Nockowa 8 Ziemiñski Micha³ Wiercany 9 Pazdan Tomasz Bêdzienica 10 Œwider Grzegorz Olchowa 11 S³owiñski Aron Sielec 12 Daniel Jakub Sielec 13 Duduœ Kamil Bêdzienica Skok w dal 1 Barañski Damian Iwierzyce 2 Mazur Krystian Nockowa 3 Piêta Dawid Iwierzyce WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 21

20 4 Tobiasz Dominik Bêdzienica 5 Rusin Dominik Olchowa 6 Chrzan Rafa³ Nockowa 7 Filipek Dariusz Olchowa 8 U³amek Dawid Wiercany 9 Wytrwa³ Pawe³ Bystrzyca 10 Fernezy Piotr Wiercany 11 yszczak Dominik Wiœniowa Rzut pi³eczk¹ palantow¹ 1 Nyzio ukasz Sielec 2 Pyrek Przemys³aw Wiercany 3 Mik Sebastian Bystrzyca 4 Pilecki Piotr Iwierzyce 5 yszczek Tymoteusz Wiœniowa 6 Tobiasz Rafa³ Bêdzienica 7 Wszo³ek Mateusz Bystrzyca 8 Bielak Jacek Bêdzienica 9 Wiater Pawe³ Wiercany 10 Worek Mariusz Nockowa 11 Majka Marek Olchowa 12 Ziobro Micha³ Olchowa 13 U³amek Wojciech pk Bystrzyca 14 Rogosz Krzysztof pk Bystrzyca 15 Bia³ek Sebastian Nockowa 16 Idzik Patryk Wiercany 17 Pazdan ukasz pk Nockowa GMINNA GIMNAZJADA M ODZIE Y w LEKKIEJ ATLETYCE Nockowa m DZIEWCZÊTA 1 Pazdan Justyna Kisiel Magdalena Bieniek Ilona Daniel Katarzyna Œwider Katarzyna Jakubowska Sylwia Filipek Aneta Broda Sylwia CH OPCY 1 Tra³ka Hubert Wojtowicz Nikodem Filipek Dawid Paœko Damian Malisiewicz Dominik Pacia Janusz Gratkowski Mateusz Kozek Dawid m DZIEWCZÊTA 1 Filipek Kinga Miga³a Patrycja Bieniek D esika yszczek Maria Siedlecka Kinga Filipek Karolina yszczek Gabriela CH OPCY 1 Berlik Patryk Prag³owski Damian Polek Kamil Dziedzic Wojciech Szpara Jacek Ochal Krystian Mazek Micha³ Mêdryga³ ukasz Skok w dal DZIEWCZÊTA 1 Pazdan Justyna Broda Sylwia Filipek Kinga Bieniek Ilona Paœko Ewelina Mucha Natalia Filipek Aneta Szeliga Agata Wojtowicz Kinga 3.30 CH OPCY 1 Kisiel Mateusz Jaworek Pawe³ Tra³ka Hubert Mêdryga³ Pawe³ Filipek Dawid Oracz Arkadiusz D³u eñ Marek Kozek Dawid 3.80 Pchniêcie kul¹ DZIEWCZÊTA 1 Jakubowska Magdalena Drozd Agnieszka Mucha Alicja Œwider Katarzyna Daniel Katarzyna 5.70 CH OPCY 1 Wojtowicz Nikodem Paœko Damian Mêdryga³ Pawe³ uczek Marcin Wozowicz Tomasz Kisiel Mateusz Dziedzic Wojciech Pacia Janusz m DZIEWCZÊTA 1 Paœko Ewelina yszczek Maria Bieniek Ilona Jakubowska Sylwia Siedlecka Kinga Filipek Aneta Prag³owska Mariola yszceka Gabriela Jakubowska Magdalena Kisiel Magdalena Szeliga Beata m CH OPCY 1 Berlik Patryk Malisiewicz Dominik Tra³ka Hubert Ocha³ Krystian Prag³owski Damian Mêdryga³ ukasz Dziedzic Wojciech Kisiel Mateusz Szpara Jacek Polek Kamil Róg Krystian Oracz Arkadiusz Mazek Micha³ Gratkowski Mateusz Gminny Organizator Sportu SZS w Iwierzycach Grzegorz Drozd Str. 22 REDAGUJE ZESPÓ. WYDAWCA: Samorz¹d Gminny i Gminne Centr um Informacji. ADRES REDAKCJI: Gminne Centrum Informacji Wiercany 29, Iwierzyce, tel. (017) , fax , AMANIE I DRUK: ZUH Spó³ka DUET, tel./fax (017) , WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. Strona 1 z 5 Promna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Falęcicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo