Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z póÿn. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacje o numerach, granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych w celu przeprowadzenia g³osowania w wyborach do sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 21 paÿdziernika 2007 r. Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania 1 Iwierzyce Szko³a Podstawowa w Iwierzycach Lokal przystosowany dla osób niepe³nosprawnych tel Sielec Szko³a Podstawowa w Sielcu tel Olchowa Szko³a Podstawowa w Olchowej tel Nockowa Szko³a Podstawowa w Nockowej tel Bêdzienica Szko³a Podstawowa w Bêdzienicy tel Wiœniowa Szko³a Podstawowa w Wiœniowej tel Bystrzyca Szko³a Podstawowa w Bystrzycy tel Olimpów Dom Stra aka w Olimpowie tel Wiercany Szko³a Podstawowa w Wiercanach tel Lokale wyborcze w dniu 21 paÿdziernika 2007 r. czynne bêd¹ w godzinach od Wójt Gminy Iwierzyce, Jerzy Jakubiec IWIERZYCE, r. Gmina Iwierzyce, przy pomocy Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie, kontynuuje realizacjê projektu pn. Wy- sze kwalifikacje furtk¹ do ciekawszej pracy szkolenia dla pracuj¹cych osób doros³ych. Finansowany jest on przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W projekcie udzia³ bierze ³¹cznie 71 osób. Na prze³omie paÿdziernika i listopada grupa beneficjentów uczestnicz¹ca w kursie komputerowym 30 osób, zakoñczy szkolenie, egzaminem z trzech ostatnich modu³ów. Maj¹c zdane wszystkie egzaminy, Beneficjenci zdobêd¹ Europejski Certyfikat Umiejêtnoœci Komputerowych. Grupa 41 mê czyzn, koñczy etap zdawania egzaminów na prawo jazdy kategorii C. W dalszej czêœci projektu odbêdzie siê kurs dokszta³caj¹cy dla kierowców w zakresie przewozu rzeczy. Wszystkim, którzy pomagaj¹ nam przy realizacji projektu, a zw³aszcza Pracownikom Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie, serdecznie dziêkujemy. Inf. Biuro Projektu Urz¹d Gminy Iwierzyce Przypominamy o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych do 31 grudnia 2007 r. Pani Wojewoda Ewa Draus wrêcza Jerzemu Jakubcowi, wójtowi naszej gminy, Br¹zowy Krzy Zas³ugi nadany przez Prezydenta RP. Krzy ten otrzyma³ za osi¹gniêcia w dzia³alnoœci samorz¹dowej. WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 3

2 WÓJT GMINY IWIERZYCE og³asza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ gminy, po³o onej na terenie gminy Iwierzyce, powiat ropczycko-sêdziszowski, woj. podkarpackie. Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 paÿdziernika 2007 r., o godz w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy I. Przedmiot sprzeda y: Nieruchomoœæ gruntowa zabudowana budynkiem by³ej szko³y podstawowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka o Nr 403, o pow. 0,22 ha, objêta KW 5999, po³o ona we wsi Wiercany. Cena wywo³awcza z³. II. Warunki przyst¹pienia do przetargu: Wp³ata wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej, w kasie Urzêdu Gminy Iwierzyce (pokój nr 3) lub na konto Urzêdu Gminy Iwierzyce Nr Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p. O/Iwierzyce. Wadium nale y wp³acaæ w pieni¹dzu z takim rozliczeniem aby nale na kwota znalaz³a siê na koncie Urzêdu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 paÿdziernika 2007 r. III. Dodatkowe infor macje o przetargu: 1. Wadium wp³acone przez osobê, która wygra³a przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia, która p³atna jest w ca³oœci przed zawarciem umowy notarialnej i nie podlega roz³o eniu na raty. 2. W przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego. 3. Wadium pozosta³ych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezw³ocznie po zakoñczeniu przetargu. 4. Koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomoœci. 5. Wójt zastrzega sobie prawo odst¹pienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach. 6. Dodatkowe informacje o przetargu mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Iwierzyce, pokój nr 7 lub telefonicznie pod numerem (0-17) W ramach usuwania szkód powodziowych i likwidacji zagro eñ powodziowych prowadzony jest remont koryta potoku Bystrzyca i Nockowski. Roboty na potokach finansowane s¹ przez Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Po odbytym przetargu wykonanie robót prowadzi firma Budownictwo Wodno- Melioracyjne BUD-MEL Tobiasz z Rzeszowa, a nadzór sprawuje PZM i UW Inspektorat Dêbicko-Ropczycki. Przewidywany i zakwalifikowany do wykonania zakres robót na potoku Nockowski to: konserwacja bie ¹ca na odcinku 4,4 km poprzez wykoszenie skarp potoku, wygrabienie i wyciêcie zakrzaczeñ. Natomiast na odcinku o d³ugoœci 367 m wykonano udro nienie koryta poprzez: mechaniczne przyciêcie nawisów brzegowych, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy kiszk¹ faszynow¹, darniowanie skarp i obsiew. W trakcie wykonania jest remont koryta potoku Bystrzyca w miejscowoœci Iwierzyce na odcinku o d³ugoœci 1,07 km, który obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych prac: wykoszenie skarp i wyciêcie zakrzaczeñ, mechaniczne przyciêcie skarp, likwidacja przewê eñ i nawisów, zasypanie lokalnych wyrw brzegowych, ubezpieczenie stopy skarpy opask¹ z podwójnej kiszki faszynowej i darniowanie, oczyszczenie i naprawa ubezpieczeñ przy stopniach, plantowanie i obsiew skarp, zagospodarowanie odk³adów ziemi pozosta³ej z wykopu. W ramach prac dodatkowych przewidziano remont potoku Bystrzyca w miejscowoœci Olimpów przy drodze gminnej poprzez: przyciêcie namuliska, wykonanie opaski faszynowej i wykonanie brzegos³onu na skarpie. W sierpniu 2007 roku zosta³ zainstalowany i uruchomiony System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wis³oce i jej dop³ywach na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. System ten powsta³ dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej na terenie naszego powiatu. Punkty pomiarowe wraz z sondami s¹ zainstalowane w nastêpuj¹cych miejscach: 1. Iwierzyce rzeka Bystrzyca 2. Zagorzyce potok Budzisz 3. ¹czki Kucharskie rzeka Wielopolka. Centrum zarz¹dzania dla systemu na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego znajduje siê w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Ropczycach, natomiast podgl¹d systemu jest dostêpny pod adresem Zadanie to zosta³o sfinansowane ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz ze œrodków finansowych Jednostek Samorz¹du Terytorialnego terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Inf. Referat Rolnictwa Str. 4 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

3 Ochotnicza Stra Po arna w Sielcu liczy ju 110 lat i jest najstarsz¹ jednostk¹ na terenie gminy Iwierzyce. W niedzielê 23 wrzeœnia 2007 roku przy piêknej s³onecznej pogodzie uroczyœcie œwiêcono ten jubileusz. Obchody rozpoczê³y siê zbiórk¹ zastêpów stra ackich na placu przed Gminn¹ Spó³dzielni¹ SCh w Sielcu. Sformu³owana kompania stra acka pod dowództwem starszego aspiranta Adama Skiby Komendanta Gminnego OSP maszerowa³a na plac g³ównych uroczystoœci przed Domem Stra- aka w Sielcu przy akompaniamencie Stra- ackiej Orkiestry Dêtej ze Strzy owa. Polow¹ mszê œw. w intencji stra aków celebrowali: ks. Leopold Kordas kapelan powiatowy stra aków i ks. Stanis³aw Ryba proboszcz parafii Sêdziszów M³p. W czasie nabo eñstwa poœwiêcono figurê œw. Floriana patrona stra aków, umieszczon¹ na œcianie czo³owej Domu Stra aka. Po mszy œw. zgodnie z ceremonia³em uroczystoœci wci¹gniêto flagê na maszt, odczytano kronikê ponad 100-letnich dziejów OSP Sielec, wyró niono okolicznoœciowymi dyplomami sponsorów, a nade wszystko zas³u onym stra akom i dzia³aczom stra- ackim wrêczono odznaczenia korporacyjne. Za zas³ugi dla po arnictwa medalem z³otym uhonorowano najstarszych stra aków W³odzimierza Gubernaka, Stanis³awa Szopiñskiego i Stanis³awa Wilka. Srebrny medal otrzymali Andrzej Wilk, Jan Bieniek, Marek F¹fara, Mariusz Róg, Marek Kmieæ a br¹zowy Waldemar Gubernak, Jacek Pos³uszny, Arkadiusz Bia³ek, Piotr Pazdan. By³y te wyst¹pienia goœci m.in. pos³a Jana Burego, Prezesa Zarz¹du Powiatowego ZOSP druha W³adys³awa Tabasza i Wójta Gminy Jerzego Jakubca. Swoje wyst¹pienie mia³ te Prezes Zarz¹du OSP Sielec druh Antoni Kmieæ dziêkuj¹c wszystkim, którzy przyczynili siê do uœwietnienia tej uroczystoœci. W czêœci artystycznej zaprezentowa³ siê ludowy zespó³ taneczny z Gminnego Oœrodka Kultury w Wiercanach. Wszyscy uczestnicy mieli mo liwoœæ wpisania siê do wystawionej ksiêgi pami¹tkowej. Orkiestra Dêta przygrywa³a te uroczystej biesiadzie stra ackiej zorganizowanej przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich pod przewodnictwem Alicji Majki. Tradycyjnie uroczystoœæ zakoñczy³a zabawa taneczna. Stra acy z OSP Sielec Fot. Ryszard Cio³kosz WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 5

4 Jubileusz 50-lecia firmy Baran Firma Wytwórnia Parkietów Baran istnieje od 1957 r. Za³o ycielem jest Pan Franciszek Baran. Jako m³ody, 23-letni ch³opak za³o y³ swój w³asny warsztat stolarski, a jego pierwotna nazwa brzmia³a Us³ugowy Zak³ad Stolarski. W pierwszych latach swojej dzia³alnoœci firma zajmowa³a siê us³ugami stolarskimi oraz produkcj¹ stolarki okiennej i mebli. W pocz¹tkowym okresie rozwoju firmy bez specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ Pan Franciszek pracowa³ sam przy wyrobach z drewna litego. Pier wszy zak³ad pracy Pana Franciszka mieœci³ siê w drewnianym domu w miejscowoœci Zagórzyce. W 1959 roku zakupiono pier wsze specjalistyczne maszyny i urz¹dzenia, by³y to min.: strugarki, pi³y tarczowe, wyrównarka, gruboœciówka czy wiertarki do drewna. W latach szeœædziesi¹tych firma zmieni- ³a czêœciowo profil swojej dzia³alnoœci na produkcjê parkietu, listew i boazerii. W roku 1962 Pan Franciszek zosta³ cz³onkiem Cechu Rzemios³ Ró nych w Ropczycach. W 1966 roku przeniós³ swój zak³ad stolarski do pobliskiej miejscowoœci Iwierzyce. W tym czasie zakupiono pierwsze suszarnie, które s¹ niezbêdne w procesie wytwarzania parkietu, a parkiet stawa³ siê poma³u g³ównym wyrobem firmy. Firma produkowa³a go od pocz¹tku dzia³alnoœci, ale w mniejszej iloœci. W warsztacie pomaga³ pocz¹tkowo tylko brat, póÿniej do³¹czyli równie dorastaj¹cy synowie Pana Franciszka. W latach szeœædziesi¹tych zakupiono kolejne specjalistyczne maszyny tj. maszynê do obróbki parkietu DDCA_FOD, jak równie tokarnie do drewna. W latach Pan Franciszek zatrudni³ w swojej firmie pierwszych pracowników, którzy nie byli cz³onkami jego rodzinny. W tych latach z Cechu Rzemios³ Ró nych z Ropczyc kierowano do zak³adu Pana Franciszka pierwszych uczniów, którzy poznawali u niego tajniki fachu. Czynnie uczestniczy³ on w procesie szkolenia zawodowego m³odocianych pracowników. Surowce do produkcji wyrobów firma na pocz¹tku dzia³alnoœci pozyskiwa³a od osób prywatnych z lokalnych miejscowoœci. Od roku 1970 g³ównym dostawc¹ tarcicy dla firmy by³ Zak³ad Przemys³u Drzewnego z Przemyœla. W roku 1972 Pan Franciszek uzyska³ tytu³ mistrza w zawodzie stolarstwo a w 1977 roku firma wybudowa³a pierwszy profesjonalny warsztat stolarski. W roku 1978 do firmy do³¹czyli dwaj wspólnicy tj. synowie Pana Franciszka: Boles³aw i Józef. W tym czasie firma zmieni³a nazwê na Wyrób Listew i Parkietów oraz Handel S.C. Franciszek, Boles³aw i Józef Baran. Firma zaczê³a prê nie siê rozwijaæ, przybywa³o hal produkcyjnych jak równie nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ. Zakupiono wysokiej klasy park maszynowy do produkcji parkietu i zatrudniono wykwalifikowanych pracowników. Parkiety i mozaikê parkietow¹ firma wytwarza³a z drzewa o najwy szej jakoœci, zaopatrywa³a siê g³ównie u producentów polskich i w lasach pañstwowych, w szczególnoœci na Podkarpaciu i w Ma³opolsce. Bywa³o równie, e wyszukane gatunki drzew by³y sprowadzane z okolic Wroc³awia czy z okolic nadmorskich. Str. 6 Po raz pierwszy firma eksportowa³a swoje produkty w roku Pier wszym zagranicznym odbiorc¹ by³a Norwegia. Rok póÿniej do pracy w firmie do³¹czy³ ziêæ Pana Franciszka, m¹ córki Bogus³awy. W 1988 roku otrzyma³ Honorow¹ Odznakê Rzemios³a, przyznan¹ z Cechu Rzemios³ Ró nych. Pan Franciszek stworzy³ swoj¹ firmê od podstaw, jak mówi³ w wywiadzie udzielonym dla miesiêcznika Rzemieœlnik nie robi³ tego tylko dla siebie czy swojej rodzinny, ale tak e dla ludzi. Rozbudowuj¹c i ci¹gle unowoczeœniaj¹c swoj¹ firmê dba³ o przysz³oœæ swoich 8-ga dzieci. Swoje 60 urodziny obchodzi³ w 1994 roku hucznie, ale tylko w gronie najbli szej rodziny. Od roku 1997 do 2001 pe³ni³ on funkcjê cz³onka S¹du Cechowego przy Cechu Rzemios³ ró nych w Ropczycach. W latach 90-tych firma inwestowa³a w nowe hale produkcyjne, nowe maszyny i urz¹dzenia w zwi¹zku z tym powsta³y nowe miejsca pracy. W roku 1999 zak³ad mia³ 2500 metrów kwadratowych, w³asn¹ ekologiczn¹ spalarnie, która ogrzewa³a nie tylko pomieszczenia produkcyjne, ale i kilkanaœcie mieszkañ. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych w firmie pracowa³o 14 pracowników i 5 cz³onków rodziny Pana Franciszka. W 1999 roku zakupiono urz¹dzenie odpylaj¹ce Firmy SHUKO, które mia³o na celu podnoszenie jakoœci gotowego wyrobu i warunków pracy pracowników zatrudnionych w firmie. W grudniu 2001 roku podjêto uchwa³ê o przekszta³ceniu firmy w spó³kê jawn¹. W lutym 2002 roku zosta³a ona wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego pod nazw¹ Wytwórnia Parkietów Baran Spó³ka Jawna. Wraz ze zmian¹ nazwy firmy zmianie uleg³a równie liczba wspólników, do Pana Franciszka i dwóch synów do³¹czy³a równie córka Jolanta. G³ównym produktem spó³ki pozosta³ parkiet, ciesz¹cy siê uznaniem nie tylko na rynku krajowym, ale równie zagranic¹. Uwieñczeniem d³ugoletnich starañ w³aœcicieli Wytwórni jest szereg przyznawanych nagród. - Firma w roku 2001 startowa³a w konkursie Praca Organizator Pracy Bezpiecznej organizowanym przez PIP i OIP- Rzeszów, gdzie zdoby³a I miejsce oraz œwiadectwo PIP dostosowanie warunków pracy w zak³adzie do wymagañ przepisów prawa pracy. - W styczniu 2002 roku Wytwórnia uzyska³a Atest Higieniczny HK (Bezpieczny Produkt), co pozwala na obs³ugiwanie innych odbiorców parkietu w postaci szkó³, szpitali, urzêdów i pozosta³ych instytucji u ytecznoœci publicznej. - W styczniu 2003 roku firma w ramach programu Bia³a Lista uzyska³a tytu³ Solidnej Firmy 2002 za terminowe regulowanie wszelkich zobowi¹zañ min. z US, ZUS, oraz poszanowania ekologii oraz praw konsumenta. - W kwietniu za jakoœæ oferowanych wyrobów firma uzyska³a certyfikat Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001: W grudniu 2003 roku Wytwórnia otrzy- ma³a za promocjê kultury i przedsiêbiorczoœci nagrodê Przedsiêbiorstwo Fair Play Wytwórnia Parkietów Baran jest laureatem pierwszej edycji konkursu Solidna Firma Powiatu Ropczycko Sêdziszowskiego 2003 w kategorii firm œrednich zatrudniaj¹cych od 21 do 50 pracowników. - Kolejna nagroda dla firmy to przyznane w lipcu 2004 roku wyró nienie w postaci Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. - G³ówna nagroda za jakoœæ parkietu w listopadzie 2004 roku Nasze Dobre Podkarpackie. - Równie w listopadzie 2004 roku nagroda dla firmy Przedsiêbiorstwo Fair Play 2004 i œwiadectwo PIP za dostosowanie warunków pracy do wymagañ przepisów prawa pracy. - W roku 2004 po raz drugi firma uzyska³a tytu³ Solidnej Firmy Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. - W styczniu 2005 roku Panu Franciszkowi Baran przyznano Dyplom Uznania za szczególn¹ aktywnoœæ w tworzeniu firmy rodzinnej, nowych miejsc pracy i integracjê œrodowiska gospodarczego Klub Przedsiêbiorców i Starostwo Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. - W 2005 roku Pan Franciszek zosta³ uhonorowany Srebrnym Krzy em Zas³ugi odznaczeniem pañstwowym. - Klub Przedsiêbiorców, do którego nale y Wytwórnia Parkietów oraz Starostwo Powiatu Ropczycko Sêdziszowskiego przyzna³o firmie wyró nienie w IV edycji konkursu Solidna Firma Powiatu Ropczycko Sêdziszowskiego Równie w roku 2006 firma wspó³pracowa³a z firm¹ Poland For Trading z siedzib¹ w Tripoli, podczas targów budownictwa w Libanie. Pomimo po aru pomieszczenia biurowego w maju 2003 roku zak³ad nadal dynamicznie siê rozwija³. Firma szybko odnowi- ³a budynek dotkniêty po arem. Wzrasta³a iloœæ eksportowanego parkietu nie tylko do krajów s¹siednich jak Niemcy, S³owacja czy Ukraina, ale równie do Anglii, Francji, W³och, Danii, Holandii a nawet do Stanów Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej. W roku 2003 w ramach dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej zakupiono strugarkê czterostronn¹ firmy Weinigmaszyna do obróbki parkietu. Firma przez ca³y okres dzia³alnoœci inwestuje w nowoczesne urz¹dzenia, specjalistyczne maszyny, stawiaj¹c na pierwszym miejscu dba³oœæ o jakoœæ wytwarzanych produktów. W roku 2004 korzystaj¹c z dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, lata dokona³a zakupu Traka WOOD-MIZER. W roku 2004 i 2005 firma uczestniczy³a w targach budowlanych BUDMA odbywaj¹cych siê w Poznaniu. Firma uczestniczy³a równie w Rzeszowskich Targach Budowlanych w roku 2003, 2004 i Obok odpowiedniej technologii i specjalistycznego sprzêtu, doœwiadczona i wykwalifikowana za³oga jest warunkiem odnoszenia sukcesów. Wytwórnia od kilku lat wspó³pracuje z Powiatowym Urzêdem Pracy, przyjmuj¹c osoby bezrobotne na sta- e czy przygotowanie do zawodu. WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

5 W lipcu w roku 2007 po raz drugi firmê dotkn¹³ po ar. Tym razem ogieñ ogarn¹³ suszarnie i sp³onê³a równie du a iloœæ materia³u zgromadzonego na placu zak³adu. Firma stara³a siê bardzo szybko odbudowaæ spalone suszarnie i powróciæ do normalnej produkcji. Wytwórnia od wielu lat zwi¹zana jest ze swoimi g³ównymi odbiorcami, którymi s¹ min. - Firma MAT BUD Antoni Brzeziñski GDYNIA - Firma Wielobran owa FORTE Aleksander Gaczyñski RZGÓW. Stale unowoczeœniany jest park maszynowy, który gwarantuje wysokiej klasy parkiet, pozyskiwany g³ównie z siedmiu rodzajów drzew. Najczêœciej s¹ to jednak d¹b, buk, (czêœæ trzecia ostatnia) Front przemieszcza³ siê coraz bardziej na zachód. Odg³osy kanonady stawa³y siê, co dnia cichsze. Gospodarze kosili poœpiesznie resztê nie zebranego jeszcze zbo a. Tamtego lata niwa w naszej gminie wskutek dzia³añ wojennych by³y nieco opóÿnione. Wiele stajonek, sp³onê³o od pocisków artyleryjskich. Radoœæ z ocala³ych zbiorów, m¹ci³y nieustaj¹ce pog³oski, e to ju mo e ostatnie niwa, jakie gospodarzom jest dane zebraæ. Niemcy wprawdzie odeszli jednak e ch³opska dociekliwoœæ sprawi³a, e ten czy inny Rosjanin przy flaszce bimbru opowiada³ szeptem o ko³chozach i wielkim g³odzie, jaki przetoczy³ siê po tym eksperymencie przez Zwi¹zek Radziecki. S³owo ko³chozy zaczê³o coraz czêœciej spêdzaæ sen z powiek naszym gospodarzom. Mimo krz¹taniny w polu i zagrodzie, ludzie targani obawami przestawali chêtnie obok Studni przy Moœcie. Tam najczêœciej toczy- ³y siê p³omienne dyskusje, œciera³y pogl¹dy, g³oszono i obalano kolejne hipotezy polityczne. Zawsze mo na by³o przy tej okazji us³yszeæ, co o tym wszystkim pisa³a Michalda. By³o to takie nasze, wiercañskie, nieformalne i niezale ne forum. Tu w³aœnie narodzi³o siê doœæ popularne w swoim czasie ch³opskie porzekad³o Bierut Bierut a nie dajut. To powiedzonko stanowi³o trafn¹ ripostê na obowi¹zkowe dostawy p³odów rolnych oraz miêsa i mleka. Ten obowi¹zek wobec pañstwa nazywano równie kontygentami. Wszystkich, bie ¹cych nowinek zawsze mo na by³o dowiedzieæ siê obok Studni przy Moœcie. Ludzie, którzy wracali na po³udniowanie z pól, poili konie i krowy, oszczêdzaj¹c w niwny czas wodê we w³asnych studniach. Nawet ci, co nieœli na ramieniu jedynie kosê czy grabie te przystawali, by zamieniæ z s¹siadami kilka zwyczajowych zdañ. W tamtych czasach narzêdzia rolnicze by³y w du- ej mierze drewniane, natomiast ludzie (i chcê to z ca³¹ moc¹ podkreœliæ) byli w stu procentach z elaza. Za ma³ego, s³abego kawalera panny nie kwapi³y siê zbytnio wychodziæ za m¹, bo trzeba by³o, co roku wykosiæ rêcznie kilka morgów zbo a i ³¹k. Przejœæ za p³ugiem i bronami kilka setek kilometrów (œrednio jesion, jawor i brzoza. Drogie, ale nowoczesne traki gwarantuj¹ dok³adnoœæ ciêcia drzewa. W³asne suszarnie wysokiej klasy ka da do innego rodzaju drewna, o doskona³ej wentylacji pomagaj¹ w uzyskaniu wysokiej jakoœci surowca do dalszej obróbki. Uboczn¹ produkcj¹ firmy jest brykiet trocinowy, nadaj¹cy siê do grilli, kominków i pieców grzewczych. Firma w miarê swoich mo liwoœci wspiera finansowo takie instytucje jak szko³y, kluby sportowe, domy dziecka, dom samotnych matek, Caritas czy stra po arn¹ w Rzeszowie i rodzinnych Iwierzycach. Dbaj¹c o swoich pracowników firma stara siê zapewniæ im jak najlepsze warunki pracy oraz zaplecze socjalne. Przywi¹zuje równie du ¹ rolê do promocji i reklamy w³asnych produktów. rocznie 100 km na hektar nie licz¹c uwroci). Gospodarz jak równie i jego ona, musieli mieæ krzepê i koñskie zdrowie, bo warunki ycia i pracy na wsi by³y po prostu mordercze. Wracaj¹c do tej medialnej funkcji, jak¹ pe³ni³a Studnia przy Moœcie to trzeba przypomnieæ, e nawet radia z radiowêz³a nie by³y w stanie zast¹piæ owej (jak e naturalnej w tamtych czasach) potrzeby s¹siedzkiego dialogu. To jedno programowe radio nazywane by³o ko³choÿnikiem. Za jego pomoc¹ powojenna w³adza zachwala³a tworzon¹ po oœciennych krajach kolektywizacje wsi. Starsi chyba jeszcze pamiêtaj¹ jak z tej obszytej materia³em skrzynki mo na by³o us³yszeæ, e, ch³op gospodarz to zacofany ku³ak, element obcy klasowo i wysoce reakcyjny. Wzorem rolnika, mieszcz¹cego siê w standardach socjalistycznych, sta³ siê wówczas trzy cztero morgowy jednokrowiec, któremu w³adza podpowiada³a, e nawet wrona kraka nie chodÿ do ku³aka. Dzisiaj œmiesz¹ oczywiœcie tamte slogany. Wyrz¹dzi³y one jednak du o krzywdy presti owi, jakim cieszy³ siê niegdyœ ten samodzielny zawód. Nawet jeszcze obecnie odnosi siê czasami wra enie, e taki wizerunek gospodarza nadal funkcjonuje sobie ca³kiem nieÿle w mentalnoœci wielu wysoko postawionych ludzi. Mija³y kolejne lata. Wszystkie lokalne i œwiatowe wydarzenia by³y tematem dyskusji na tym naszym, w pe³ni autonomicznym forum, jakie stanowi³o skrzy owanie dróg obok Studni przy Moœcie. Ten okres w œwiatowej polityce historycy nazywaj¹ dzisiaj zimn¹ wojn¹. Równie zimna wojna toczy³a siê pomiêdzy ówczesn¹ w³adz¹ a spo³eczeñstwem. Urzêdy skarbowe pozamyka³y kowalom kuÿnie. To samo spotka³o prywatne sklepy, m³yny, cegielnie i tartaki. Powszechnie i z pe³n¹ determinacj¹ wprowadzano standardy wschodnie. Nestor przewoÿników, jakim na terenie naszej gminy jest Boles³aw Ferdyn w akcie skrajnej rozpaczy, siekier¹ broni³ przed komornikiem swojego Ursusa Buldoga. Za swoj¹ W celu pozyskania nowych klientów zamieszcza reklamy swoich wyrobów m.in. w prasie, w audycjach radiowych i w telewizji, posiada równie w³asn¹ stronê internetow¹. Dba o swoj¹ promocjê i nawet, jeœli fizycznie nie uczestniczy w targach to zawsze w folderach dostêpnych jako gazetki targów zamieszcza reklamê swoich wyrobów. Dotyczy to równie targów zagranicznych. Firma stale wspó³pracuje z kontrahentami zagranicznymi min. z firmami z Michelstadt, Bremen, Wertingen (Niemcy), Wiednia, Londynu, Pary u, Bari, Chicago, Techoninu czy Hinnerupu. Kronikê opracowano na podstawie danych pana Franciszka Barana postawê odsiedzia³ w tarnowskim wiêzieniu trzy miesi¹ce. Pod koniec lat 50-tych drogê relacji Sêdziszów Bystrzyca poddano generalnemu remontowi. Most pod drog¹ obok studni, zyska³ dodatkowy przepust wykonany z betonowych krêgów. Korona drogi otrzyma³a z czasem asfaltow¹ nawierzchniê i podnios³a siê na doœæ znaczn¹ wysokoœæ. Gromadzka studnia znalaz³a siê wówczas na skraju przydro nego rowu. Mieszkañcy za sk³adkowe pieni¹dze na- ³o yli na kamienn¹ cembrowinê betonowe krêgi studzienne. Ujêcie wody funkcjonowa³o nadal. Z up³ywem czasy ubywa³o systematycznie tych, którzy przez lata korzystali z jego dobrodziejstwa. Okres ma³ej stabilizacji w naszym pañstwie sprawi³, e spo³eczeñstwo zaczê³o dostrzegaæ jaœniejsze strony systemu. Trzeba uczciwie przyznaæ, i ca³a rzesza m³odych ludzi ze wsi dosta³a szanse na awans spo³eczny. Zbieg³o siê to w czasie ze œwiatowym skokiem technologicznym i cywilizacyjnym. Wieœ tak e stawa³a siê powoli zamo niejsza. Budowano w granicach w³asnych posesji coraz to wiêcej g³êbszych, wydajniejszych studni. Przybywa³o maszyn rolniczych, gospodarze zaczêli kupowaæ w³asne traktory i w tedy pojawi³ siê paradoks ludziom zaczê³o brakowaæ na wszystko czasu. Tempo ycia jak równie telewizja sprawi³y, e relacje s¹siedzkie stawa³y siê coraz to bardziej oficjalne. Z chwil¹ pojawienia siê sieci wodoci¹gowej Studnia przy Moœcie utraci³a wszystkie dotychczasowe funkcje. Niepotrzebna nikomu, sta³a pochylona czekaj¹c samotnie na swój koniec. S¹siedztwo drogi sprawia³o, e kamienna cembrowina zaczê³a siê coraz bardziej deformowaæ. Któregoœ dnia studnie zasypano i chocia by³o to nieuchronne, trudno jakoœ z t¹ myœl¹ siê oswoiæ. Przez pamiêæ o tylu donios³ych wydarzeniach i ogromie dobra, jaki ta studnia naszej wsi wyœwiadczy³a, teatr doros³ych dzia- ³aj¹cy przy GOK w Wiercanach przyj¹³ nazwê Cembrowina. Atmosfera panuj¹ca w tym trzydziesto osobowym zespole, przypomina do z³udzenia ten gwar, swojskoœæ i poczucie wspólnoty, jaka panowa³a niegdyœ wokó³ Studni przy Moœcie. Ortalion WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 7

6 W dniach wrzeœnia 2007 roku w parafii œw. Micha³a Archanio³a w Nockowej mia³y miejsce Misje Œwiête. Czym jest ten niezwyk³y czas modlitwy i refleksji, czas, w którym zatrzymujemy siê i zastanawiamy siê nad naszym yciem duchowym? Misje zmierzaj¹ do pog³êbienia, zabezpieczenia i rozwoju ycia chrzeœcijañskiego na podstawie odzyskanej w sakramencie pokuty ³aski uœwiêcaj¹cej. Misje œwiête, których celem jest jak naucza Koœció³ tworzenie ywej i dynamicznej wspólnoty ludzi ochrzczonych, którzy pragn¹ zaanga owaæ siê w ycie konkretnej spo³ecznoœci parafialnej. Celem Misji jest gruntowna odnowa ycia chrzeœcijañskiego jednostek, a przez nie ca³ej parafii, diecezji. Stosowanymi do tego œrodkami s¹: sprawowanie sakramentów, g³ównie pokuty i Eucharystii, oraz ró nego rodzaju ceremonie i uroczystoœci. Misje œwiête s¹ czasem szczególnej ³aski Bo ej. Podczas Misji niebo otwiera siê nad parafi¹ i mi³osierdzie Bo e sp³ywa na dusze ludzkie, aby umocniæ w nich wiarê, obudziæ nadziejê i rozpaliæ mi³oœæ. Dla wierz¹cych i praktykuj¹cych czas Misji jest okazj¹ do pog³êbienia ycia religijnego, a dla parafian b³¹dz¹cych mo e staæ siê szans¹ na odnalezienie drogi do Boga. Misje Œwiête w parafii Nockowa prowadzi³ ks. mgr lic. Zygmunt Tokarz ze Zgromadzenia Ksiê y Saletynów. Misje rozpoczê³y siê dnia 22 wrzeœnia 2007 r. o godz W tak wa nym czasie, jakim s¹ Misje Œwiête, bardzo istotne jest nasze otwarcie siê na dzia³anie Pana Boga w naszym yciu. Dlatego te tematem tego pier wszego dnia Misji Œwiêtych by³y s³owa: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Kolejny dzieñ up³yn¹³ pod has³em Przypatrzcie siê powo³aniu swojemu. W poniedzia³ek (24.09) towarzyszy³o nam pytanie Czy potrzebujê nawrócenia? Pytanie to wprowadzi³o nas w kolejny dzieñ (25.09), w którym pog³êbialiœmy prawdê, e Grzechem ranimy Boga i cz³owieka. W tym dniu odwiedziliœmy chorych w ich domach, aby umo liwiæ im pojednanie siê z Bogiem. W tym równie dniu jako konsekwencja grzechu, który rani Boga i cz³owieka powinno dokonaæ siê nasze pojednanie w rodzinach i s¹siedztwie. Grzech jednak nie mo e królowaæ nad nami, dlatego te w kolejnym dniu (26.09) s³yszeliœmy wezwanie: W imiê Chrystusa pojednajcie siê z Bogiem. Wtedy mia³a miejsce sakramentalna spowiedÿ, która by³a nasz¹ odpowiedzi¹ na wezwanie Chrystusa. O godz po Mszy œw. za zmar³ych, udaliœmy siê z procesj¹ na cmentarz, aby tam pojednaæ siê z naszymi zmar³ymi i prosiæ dla nich o wieczny odpoczynek. Pojednani z Bogiem i cz³owiekiem nie mo emy ustawaæ w pog³êbianiu naszej wiary. Nie mo emy ustawaæ na drodze do œwiêtoœci. Uœwiadomi³ nam to kolejny dzieñ (27.09), kiedy rozwa aliœmy prawdê: Przez sakramenty do œwiêtoœci. Wówczas modliliœmy siê o powo³ania kap³añskie i zakonne oraz dokona³o siê odnowienie przyrzeczeñ ma³ eñskich. Ma³- eñstwo jest sakramentem, który ma nas prowadziæ do œwiêtoœci. Mia³a miejsce tego dnia równie Msza œw. dla chorych, samotnych i starszych, podczas której mogli otrzymaæ sakrament chorych, który ma umocniæ i doprowadziæ cz³owieka do œwiêtoœci. Kiedy poznaliœmy sakramentalne drogowskazy na naszej drodze do Boga przyszed³ czas, aby wraz z Jezusem udaæ siê Z Wieczernika na Golgotê. W tym dniu (28.09) dziêkowaliœmy za sakrament Eucharystii. Na drogê z Wieczernika na Golgotê b³ogos³awieñstwo otrzyma³y dzieci oraz matki, które pod sercem nosz¹ nowe ycie. Ten dzieñ by³ zarazem ostatnim Str. 8 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

7 dniem Misji Œwiêtych. Odby³a siê wówczas procesja z krzy ami misyjnymi, ich poœwiêcenie oraz na³o enie na krzy e odpustu zupe³nego na chwilê œmierci. Z prze ywaniem Misji Œwiêtych zwi¹zana jest mo liwoœæ zyskania odpustu zupe³nego, któr y jest darowaniem przed Bogiem kar y doczesnej za grzechy, zg³adzonej ju co do winy, której dostêpuje chrzeœcijanin pod pewnymi warunkami (spowiedÿ, Komunia Œw., odmówienie przepisanych modlitw: Ojcze nasz, Wierzê w Boga oraz modlitwa w intencji Ojca Œwiêtego). Szczególnym znakiem tych Misji jest krzy misyjny, który w dniu zakoñczenia Misji zosta³ uroczyœcie poœwiêcony i ustawiony przy koœciele. Bóg stworzy³ nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas mówi³ œw. Augustyn. Ta prawda odkrywa ogromny obszar naszego zaanga- owania siê w ycie duchowe. Tak¹ wyj¹tkow¹ okazj¹ s¹ Misje Œwiête, które organizowane s¹ w parafii nie czêœciej ni co 10 lat. Od ostatnich Misji Œwiêtych z naszej parafii odesz³o do wiecznoœci ponad 500 osób. Nikt nie wie kto z nas do yje kolejnych. Powinniœmy wiêc zastanowiæ siê jak prze yliœmy ten czas? Czy zaanga owaliœmy siê w Misje Œwiête? Za 10 lat bêdziemy ju innymi ludÿmi. Nadejd¹ nowe czasy, zmieni¹ siê ludzie, ale jedno pozostanie. Pozostanie prawda, e Bóg walczy o Ciebie. Ta prawda powinna nas sk³oniæ do tego, aby po tych Misjach podj¹æ konkretne postanowienie, które odmieni nasze ycie. Z owoców tych Misji powinniœmy korzystaæ sami oraz pokolenie, które po nas przyjdzie. ks. Marcin Nabo ny Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach w trosce o dobro dzieci, m³odzie- y a tak e doros³ych gromadzi literaturê z zakresu psychologii, pedagogiki i medycyny. Wspó³czeœni rodzice znajduj¹ siê w trudnej sytuacji. Œwiat zewnêtrzny i rozwój ekonomiczny wymuszaj¹ na nich ogromne zaanga owanie zawodowe. Praca, konkurencja, poœpiech, obowi¹zki domowe, bezrobocie i wreszcie stres, powoduj¹, e rodzicom brak czasu i energii, by zajmowaæ siê dzieæmi. Skutkiem tego jest niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci i ich samotnoœæ. Zabiegani rodzice s¹ coraz bardziej niecierpliwi, a czasami nawet brutalni. Porównuj¹ swoje dzieci z innymi (zawsze lepszymi od w³asnych) i krytykuj¹ je. W kontaktach rodzinnych zanikaj¹ normy grzecznoœciowe, rozluÿniaj¹ siê wiêzi, brakuje œwiadomego nauczania wartoœci. Jednoczeœnie rodzice pozwalaj¹ dzieciom na wiele szkodliwych zachowañ: nadmierne ogl¹danie programów telewizyjnych, nadmierne i niew³aœciwe korzystanie z komputera i Internetu, spêdzanie czasu na niekontrolowanych zajêciach. Wielu rodziców uwa a, e ich rol¹ jest zarabianie na dom, a wychowanie dziecka nale y do szko³y, a przecie nikt nie zast¹pi rodziców w roli g³ównych wy- chowawców, a szko³a powinna ich w tym wspieraæ. K³opot jest w tym, e czêsto rodzice s¹ nieœwiadomi zagro eñ jakie niesie wspó³czesny œwiat, a nawet jeœli s¹ œwiadomi bywaj¹ bezradni, nie wiedz¹ dok¹d mog¹ udaæ siê po pomoc. Obecnie rynek wydawniczy oferuje wiele poradników zawieraj¹cych wskazówki, jak radziæ sobie z najczêstszymi problemami. L. Majka IdŸ na wybory i wybierz Pos³a, Bo jak nie pójdziesz wybior¹ os³a, I z Twojej winy potem niestety, Osio³ wymyœla³ bêdzie winiety. Kosza³o KONIUNKTURA W czasach gdy rz¹dzi³y w³adze tej formacji, Co doprowadzi³y do reglamentacji, I przy pólkach stali ekspedienci bierni, Uda³o mi siê wywalczyæ materia³ eternit. I by³ ten eternit wtedy szczêœcia szczytem, Dziœ ekolog i urz¹d strasz¹ eternitem. Jakoœ nie dowierzam w to hura straszenie, Bo st¹pam po œwiecie miast dawno gr yÿæ ziemiê. Dzisiaj bez ³apówek blachê na dach kupiê, A eternit œci¹gnê po³o ê na kupê. Niech czeka przez lat wiele, lub mo e nie wiele, Skoro prze y³ Moskwê, prze yje Brukselê. Byæ mo e siê okazaæ w nowej transformacji, e poprzednia nie mia³a wzglêdem niego racji. I do ³ask przewróci eternit z powrotem, Bo na przyk³ad leczy reumatyzm, g³upotê. Do czego ja zmierzam w powy szych wywodach, Otó w innowacjach jest pewna metoda. Sposób by z pomoc¹ s³ugi urzêdnika, Móg³ dobrze zarobiæ szwagier polityka. Kosza³o W naszej bibliotece s¹ dostêpne nastêpuj¹ce pozycje: 1. Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat France l. Ilg, Louise Bates Ames. 2. Psychologia dziecka Ross Vasta. 3. Z dzieckiem w œwiat wartoœci Irena KoŸmiñska, El bieta Olszewska. 4. Szczêœliwa rodzina Ruth Peters. 5. Inteligencja moralna dzieci Robert Cole. 6. Sztuka porozumienia konflikt matka-córka Roni Cohen-Sandler, Michelle Silver. 7. Twoje nadpobudliwe dziecko Gordon Serfontein. 8. Przemoc uraz psychiczny i powrót do równowagi Judith Lewis Herman. 9. Agresja u dzieci Joanna Danielewska. 10. Jak sobie poradziæ z agresj¹ u dzieci Dieter Krowatschek. 11. Inteligencja emocjonalna Daniel Goleman. 12. Dzieci, alkohol, narkotyki Ruth Maxwell. 13. Wsparcie dla doros³ych dzieci alkoholików Tommy Hellsten. 14. Jak wytrwaæ w trzeÿwoœci Terenie T. Gorski, Merlene Miller. 15. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe Sven Max Litzke, Horst Schuh. 16. Depresja nie jest przeznaczeniem Bernd Neumann, Detlef Dietrich. 17. Psychopatologia Martin E. P. Seligman. 18. Toksyczni rodzice Susan Forward. 19. Gry i zabawy przeciwko agresji Rosemarie Portmann. 20. Wychowani bez pora ek Thomas Gordon. 21. Siedem nawyków skutecznego nastolatka Stephen R. Covey. 22. Siedem nawyków skutecznego dzia³ania Stephen R. Covey. 23. Aby ycie by³o szczêœliwe Józef Augustyn SJ. Zachêcam do korzystania z tego typu literatur y, poniewa jedna m¹dra ksi¹ ka jest wiêcej warta ni sto programów telewizyjnych w¹tpliwej jakoœci. WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 9

8 SP Olchowa W Szkole Podstawowej w Olchowej dobieg³a koñca realizacja projektu Zabawy dawniej i dziœ ramach Programu DZIA AJ LOKALNIE V Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez CENTRUM ROZOWJU SPO ECZNO-EKONO- MICZNEGO w Sielcu we wspó³pracy z Akademi¹ Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem podjêtych dzia³añ by³o integrowanie spo³ecznoœci lokalnej wokó³ kulturalnych wydarzeñ. DO YNKI W sierpniu, chc¹c podtrzymaæ piêkn¹ tradycjê do ynkow¹, uczniowie klas m³odszych z pomoc¹ rodziców i wychowawców przygotowali do ynkowy wieniec, który w piêknym korowodzie zanieœli ze szko³y do koœcio³a w Olchowej na uroczyst¹ mszê. W czêœci artystycznej dzieci przedstawi³y równie wiersze i piosenki o tematyce do ynkowej. Nale y dodaæ, e w tym roku mieszkañcy ró nych przysió³ków Olchowej przygotowali w sumie piêæ wieñców do ynkowych. Wszyscy w ten sposób chcieli podziêkowaæ Panu Bogu za bezcenny dar chleba oraz wspólnie prze ywaæ radoœæ szczêœliwego zakoñczenia zbiorów. Wieniec uczniów mia³ kszta³t kuli ziemskiej, z której wyrasta³ Krzy oraz Pismo Œwiête. Sierp symbolizowa³ ciê k¹, niwn¹ pracê rolników. 2 wrzeœnia dzieci ponownie zaprezentowa³y wieniec na Do- ynkach Gminnych w Bystrzycy. Oto dla Was bochen chleba, Krójcie skarb ten cenny tak, Aby du o kromek by³o I dla wszystkich wystarczy³o. Barbara Wozowicz, Maria Dr yja PAMIÊTAJCIE O OGRODACH We wrzeœniu odby³o siê spotkanie dla mieszkañców Olchowej na temat estetyki w domu i ogrodzie. Pani Ma³gorzata Szczygie³ (pracownik Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Ropczycach) przedstawi³a prezentacjê o uprawie roœlin ozdobnych i projektowaniu ogrodów. Udzieli³a praktycznych porad dla chc¹cych upiêkszyæ otoczenie swojego domu. Z przyjemnoœci¹ obejrzeliœmy zdjêcia, na których zaprezentowano ciekawe pomys³y urz¹dzenia ogródków, przycinania krzewów, itp. Dziêkujemy bardzo Pani Ma³gorzacie Szczygie³ za cenne informacje, które z pewnoœci¹ zostan¹ wykorzystane w praktyce. Szko³a w Olchowej ma nowe, estetyczne okna! Ca³a spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Olchowej pragnie wyraziæ podziêkowanie Panu Jerzemu Jakubcowi Wójtowi Gminy Iwierzyce za remonty wykonane podczas wakacji. Str. 10 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

9 WARSZTATY RÊKODZIELNICZE Chc¹c zachêciæ najm³odszych do rozwijania zainteresowañ we wrzeœniu urz¹dzone zosta³y warsztaty rêkodzielnicze. Przeprowadzili je Pañstwo Marzena i Janusz Majkowie. Dzieci mia³y mo liwoœæ zobaczenia, jak rzeÿbi siê w drewnie, jak z prostych materia- ³ów mo na stworzyæ ciekawe figurki. Uczniowie próbowali samodzielnie pracowaæ d³utkiem w drzewie lipowym, wykonywali kwiaty z krepiny, lepili zwierz¹tka z modeliny oraz postacie z makaronu. WSPÓLNE ZABAWY Niedawno odwiedzili nas goœcie ze szko³y w Nockowej. By³y to przedszkolaki wraz ze swoj¹ wychowawczyni¹. Bardzo mi³o spêdziliœmy czas, bawi¹c siê i ucz¹c. Mieliœmy okazjê wzajemnie poznaæ osi¹gniêcia dzieci w wielu dziedzinach. Cieszymy siê z mi³ej wspó³pracy obydwu szkó³. Inf. SP Olchowa Rêkodzie³o wraca obecnie do ³ask. Dla wielu mieszkañców naszych okolic prace rêczne sta³y siê Ÿród³em utrzymania. Oby nasi najm³odsi umieli odnaleÿæ w sobie zami³owanie do tworzenia rzeczy prostych, a piêknych. WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 11

10 SP Sielec... i szkolny rok przed nami Jak w ca³ej Polsce tak i w Szkole Podstawowej im. F. K. Preka w Sielcu 3 wrzeœnia zabrzmia³ pierwszy dzwonek rozpoczynaj¹cy rok szkolny 2007/2008. Uroczyst¹ inauguracjê otworzy³a tradycyjnie odprawiana w szkole Msza Œwiêta, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. S³owo Bo e wyg³osi³ i b³ogos³awi³ wszystkim na trud kolejnych 10 miesiêcy Ksi¹dz R yszard Do³ek. Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego zebrani obejrzeli okolicznoœciow¹ scenkê, w której starsi uczniowie egnali wakacje Dzieñ Patrona w Szkole Podstawowej w Sielcu Uczniowie kl. 6 odgaduj¹ jak¹ literê pokazuje Beatka. Ostatnie wspomnienie wakacji i za chwilê pier wszy dzwonek. Najstarsza klasa w szkole podczas r ymowanej prezentacji klasy. Po raz siódmy Szko³a Podstawowa im. Franciszka Ksawerego Preka w Sielcu obchodzi³a Dzieñ Patrona. Tradycyjnie 12 wrzeœnia uczniowie zgromadzili siê przed tablic¹ pami¹tkow¹ na frontowej œcianie dworku, by przez z³o enie kwiatów i zapalenie zniczy uczciæ pamiêæ budowniczego swej szko³y. Pozosta³¹ czêœæ dnia spêdzili na zajêciach, które swoj¹ treœci¹ nawi¹zywa³y do ycia i dzia³alnoœci nies³ysz¹cego pamiêtnikarza, malarza i krajoznawcy. Zamiast typowych lekcji odbywa³y siê wyk³ady i prezentacja wystawy nt. twórczoœci Preka, popisy klasowe, zagadki pantomimiczne, konkursy plastyczne i poetyckie, nauka liter w jêzyku migowym, warsztaty wychowawcze dotycz¹ce osób niepe³nosprawnych. Mszê Œwiêt¹ odprawi³ Ks. R yszard Do³ek. Przedstawiciele grona pedagogicznego SP Sielec. Od pierwszego dnia nauki uczniowie pr zyk³adnie nosz¹ mundurki. i przypomnieli, e dnia nastêpnego trzeba braæ siê do rzetelnej pracy. Dyrektor szko³y Pani Krystyna Jakubiec serdecznie i z uœmiechem wita³a uczniów oraz nauczycieli, ycz¹c im wytr wa³oœci i sukcesów. Str. 12 Przedszkolaki z SP Sielec dziêkuj¹ Pañstwu B. i R. Piczakom za ufundowanie zabawek. Szko³a w Sielcu opiekuje siê grobem swego Patrona, dlatego w ramach obchodów Dnia Patrona uczniowie kl. 4 i 5 pod opiek¹ WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

11 wychowawcy nawiedzili cmentarz w Sêdziszowie M³p., gdzie uporz¹dkowali mogi³ê F. K. Preka, zapalili znicze i w cichej modlitwie objêli pamiêci¹ jego osobê. Dziêki m.in. tradycji obchodzenia Dnia Patrona uczniowie, a przez nich tak e starsi mieszkañcy Sielca, poznaj¹ niezwyk³¹ spuœciznê po tym XIX-wiecznym kronikarzu galicyjskiej historii. Szko- ³a Podstawowa w Sielcu pragnie jednak popular yzowaæ postaæ i dorobek Franciszka Ksawerego Preka tak e wœród mieszkañców ca³ej gminy Iwierzyce, dlatego serdecznie zaprasza w mur y 165- letniego dworku. Mo na tu obejrzeæ ekspozycjê dotycz¹c¹ jego ycia i twórczoœci oraz pos³uchaæ miejscowych legend i anegdot. El bieta Orzech Pocztówka z uœmiechniêtych wakacji Uœmiech u progu wakacji jest udzia³em wiêkszoœci dzieci. Wiêkszoœci, ale nie wszystkich. Sporo z nich nie ma szans na skorzystanie z wakacyjnych woja y, przygód i rozrywek poza granicami w³asnego podwórka czy miejscowoœci. eby zapewniæ dzieciom wspomnienia wakacyjne, które wzbudzaæ bêd¹ ich uœmiech przez kolejne miesi¹ce nie trzeba jednak przekraczaæ dalekich granic. Wystarczy dobry pomys³, grupa zaanga owanych wolontariuszy i szczêœcie, by wœród osób pe³ni¹cych wa ne funkcje spo³eczne znaleÿæ osoby o otwartym sercu. Udowodnili to nauczyciele i rodzice skupieni w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców Oddzia³ w Sêdziszowie M³p. przy wsparciu ludzi, którzy umieli podzieliæ siê z dzieæmi. W pierwszym tygodniu wakacji w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwierzycach zorganizowali oni pó³koloniê profilaktyczn¹ pod has³em W zdrowym ciele zdrowy duch. Wziê³o w niej udzia³ kilkadziesi¹t dzieci i m³odzie y z terenu gminy Iwierzyce. Przez kilka dni wspólnych zabaw i zajêæ stworzyli wielk¹ rodzinê, w której starsi opiekowali siê m³odszymi, rozs¹dniejsi upominali nierozwa nych, œmiali brali za rêkê nieœmia³ych a ci, którzy dot¹d byli milcz¹cy zaczêli mówiæ. Sprawi³o to 5 dni, w czasie których dzieci uczestniczy³y w zajêciach integracyjnych [ Ja najmilej bêdê wspominaæ chwile, kiedy siê sobie przedstawialiœmy i dowiedzieliœmy siê, co inni lubi¹ robiæ ], odby³y wycieczkê do pobliskiego olchowskiego lasu [ Bawiliœmy siê w chowanego, w wyœcigi, rzucaliœmy patykami, eby u³o yæ portret dziewczynki lub ch³opca. ], próbowa³y swoich si³ w kuchni. W kinie Helios na seansie przygotowanym specjalnie dla nich obejrza³y Rodzinkê Robinsonów a potem by³y w McDonaldzie. Wycieczka do Sandomierza zapad³a w serca wielu z nich [ W Sandomierzu podoba³o mi siê p³yniêcie statkiem po Wiœle oraz widoki z Bramy Opatowskiej. Ciekawa by³a równie stara zbrojownia i W¹wóz Królowej Jadwigi ]. Prawdziw¹ frajd¹, jak siê okaza³o, by³ równie rajd rowerowy [ Najbardziej podoba³a mi siê panorama Iwierzyc. Nawet nie myœla³em, e takie miejsca istniej¹. ]. Przez kolejne dni dzieci bra³y udzia³ w rozmaitych zabawach, grach i wielu meczach rozegranych na sali gimnastycznej. Oprócz opiekunów nauczycieli czas organizowali im m³odzi ludzie, którzy wchodz¹ w doros³oœæ a przy tym potrafi¹ daæ cz¹stkê siebie innym. Dziêkujemy za pomoc m³odym wolontariuszom: Dominice Przybek, Szymonowi Wójtowiczowi, Filipowi Œwiderskiemu, Annie Kowalskiej, Agnieszce Œwiderskiej, Annie Nyzio. Wiele dzieci wyra a³o pragnienie, by pó³kolonia tr wa³a d³u- ej. Ta kolonia to by³o coœ najwa niejszego, co do tej por y prze- y³em w yciu powiedzia³ jeden z m³odszych uczestników w ostatnim dniu. Takie s³owa nie tylko wzruszaj¹, ale i mobilizuj¹, dlatego zachêcamy nauczycieli i rodziców do tworzenia kó³ Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i wychodzenia naprzeciw potrzebom w swoich miejscowoœciach. Inf. SP Sielec Stosunkowo niewielka wspólnota parafialna w Zab³otowie, która liczy dzisiaj do 3 tys. mieszkañców kiedyœ by³a typowo polska. Oko³o 40 osób uczestniczy w niedzielnej Mszy œw., nie tylko Polaków, stale zwi¹zanych z Koœcio³em. Koœció³ pod wezwaniem Trójcy Przenajœwiêtszej w 1903 roku zbudowany zosta³ wysi³kiem samych parafian, którzy niejednokrotnie sprzedawali czêœæ pola i oddawali na jego budowê. Bêd¹c przez kilka lat proboszczem Parafii pw. Œwiêtej Trójcy w Zab³otowie na Ukrainie ks. Jan Radoñ zainteresowa³ siê losem dzieci niepe³nosprawnych z pobliskiego Domu Dziecka w Za³uczu. Miêdzy innymi dziêki jego staraniom dzieæmi tymi zajmuj¹ siê od kilku lat polscy wolontariusze, a sam dom zosta³ wyremontowany i wyposa ony w niezbêdny sprzêt. Do domu doje d aj¹ siostry Szarytki ze Œniatyna i na nich spoczywa ca³y ciê ar pracy, bo ks. Jan wyjecha³ na dalek¹ Kamczatkê wspomagaæ duszpastersko kolejn¹ parafiê. Dzisiaj w za³êczañskim Domu wyraÿnie widaæ zmiany materialne: wytynkowany budynek, podjazdy dla wózków, jadalnia. Smutniej siê robi, gdy wchodzi siê do ciasnych salek, gdzie le ¹ niepe³nosprawne dzieci owiniête w szmatki zamiast pieluch, gdy widzi siê dzieci, które mog¹ chodziæ, a le ¹ w ³ó eczkach, bo nie ma ich kto rehabilitowaæ. Region Rzeszowski NSZZ Solidarnoœæ organizuje pomoc dla odradzaj¹cego siê Koœcio³a na Wschodzie. Postanowi³ kierowaæ solidarn¹ pomoc szczególnie do trzech miejsc: Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim, Domu Samotnej Matki w Pisarówce, Domu dla Dzieci Niepe³nosprawnych w Za³uczu. Apelujemy do w³¹czenie siê w tê akcjê. Za ju okazan¹ pomoc serdecznie dziêkujemy. Na podst. informacji Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarnoœæ WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 13

12 eñcy nios¹ w dzieñ wrzeœniowy chleb i wieniec do ynkowy, a wiatr niesie pieœni ton: Plon niesiemy, plon... Tadeusz Fangrat Okres niw ju za nami, jak Polska d³uga i szeroka, w ca³ym kraju odbywaj¹ siê do ynki. Prastare œwiêto plonów zakorzeni- ³o siê ju od wielu lat w tradycji naszego regionu. Jest to dzieñ, kiedy rolnicy pragn¹ podziêkowaæ za plony, które szczêœliwie zebrali. Dzieñ ten sta³ siê zarazem okazj¹ do zabawy, która zbli a i integruje ludzi pracuj¹cych na roli oraz sprzyja pielêgnowaniu ludowej tradycji przekazywanej na wsi z pokolenia na pokolenie. W gminie Iwierzyce do ynki odbywaj¹ siê co roku w innym so³ectwie. Tym razem zaszczyt organizacji tegorocznego Gminnego Œwiêta Plonów przypad³ w udziale mieszkañcom wsi Bystrzyca. Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œw. w Koœciele Parafialnym w Bystrzycy. Po Mszy œw. uczestnicy w korowodzie do- ynkowym udali siê na plac przed Domem Stra aka na dalsz¹ czêœæ artystyczn¹. Starostami tegorocznych do ynek byli: Eleonora B³aœ Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Bystrzycy oraz Stanis³aw Dulla So³tys wsi Bystrzyca. Nieod³¹cznym atr y- butem do ynek s¹ wieñce, których mogliœmy w tym roku zobaczyæ a 19. Wszyscy chêtni mogli te obejrzeæ wystawê p³odów rolnych zorganizowan¹ przez Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale a tak e wystawê wyrobów z wikliny. Nie zabrak³o atrakcji dla dzieci zje d alnie, samochodziki. A po czêœci oficjalnej nadszed³ czas na zabawê przy rytmach muzyki zespo³u IRIS. Inf. GOK 30 wrzeœnia 2007 r. na placu przy Gimnazjum i Domu Stra aka w Iwierzycach w ramach programu LIDER+ odby³ siê Festiwal Folklorystyczny pn. Œwiêto Kukur ydzy, organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionów Ropczycko Sêdziszowskiego i Dêbickiego a realizowany przez Gminny Oœrodek Kultur y w Iwierzycach z/s w Wiercanach. W s³onecznej aurze i promiennych nastrojach zgromadzona widownia mog³a podziwiaæ artystów prezentuj¹cych siê na estradzie. Szerokie spektrum prezentowanego programu sprawi³o i ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Program imprezy mo na by³o podzieliæ na trzy bloki: jazz w ramach którego wyst¹pi³ Zespó³ Jazzowy Big-Band Ropczyce, taniec nowoczesny zespó³ tañca estradowego Blues z Sêdziszowa M³p oraz blok ludowy w ramach którego mo na by³o podziwiaæ Zespo³y Pieœni i Tañca: Wisznia z Wiœniowej k/strzy owa, Wiercany z Wiercan, Bardo z Wielopola Skrz. oraz Kapelê Ludowa z Nawsia Degustacjê potraw z kukurydzy przygotowa³y panie dzia³aj¹ce w KGW z Gminy Iwierzyce, Sêdziszów M³p. i Ropczyce. Gminê Iwierzyce reprezentowa³y ko³a z Wiercan, Iwierzyc i Olchowej. Gminê Sêdziszów reprezentowa³o ko³o z Zagorzyc, zaœ z gminy Ropczyce potrawy przygotowa³y panie z KGW z Lubziny. Imprezie towarzyszy³a tak e wystawa odmian z kukur ydzy Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego oddzia³ w Ropczycach pod okiem kierownika p. Marka Strêka, degustacja chrupek kukurydzianych stoisko promocyjne p. Stanis³awa R ymuta, prezentacja maszyn do zbioru i przerobu kukur ydzy a tak e stoiska promocyjne wyrobów z wikliny, ozdób z ceramiki. Zaœ kolorowe zje d alnie, trampolina oraz samochodziki przyci¹ga³y najm³odszych. Imprezê zakoñczy³a zabawa przy dÿwiêkach zespo³u Maraton. Kukurydza to najwa niejsze zbo e paszowe na œwiecie, stanowi¹ce podstawê w ywieniu byd³a, drobiu i œwiñ. Powierzchnia uprawy tej roœliny na ziarno z roku na rok zwiêksza siê miêdzy innymi dlatego, e zawiera ona najwy sz¹ wartoœæ energetyczn¹ spoœród wszystkich rodzajów zbó. Równie w Gminie Iwierzyce coraz czêœciej rolnicy siêgaj¹ po ten rodzaj paszy. Plantatorzy kukurydzy w Gminie Iwierzyce: Jan Kie³ek Wiercany (ok. 30 ha); Jerzy Jakubiec Sielec; Piotr Szewczyk Iwierzyce; Wies³aw Siwiec Wiercany; Stanis³aw Ignas Iwierzyce; Tadeusz Ziobro Wiercany. ¹cznie na terenie Gminy Iwierzyce sieje siê ok. 45 ha kukurydzy. Inf. GOK Str. 14 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

13 I Miêdzynarodowa Biesiada Folklorystyczna Iwierzyce 2007 odby³a siê w dniu 29 sierpnia w miejscowoœci Wiercany oraz drugi etap Biesiady 2 wrzeœnia w miejscowoœci Bystrzyca. Wspó³organizatorami imprezy byli Gminny Oœrodek Kultury w zakresie organizacji imprezy, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w zakresie przygotowania potraw regionalnych oraz Ochotnicza Stra Po arna w zakresie przygotowania terenu i organizacji ruchem podczas Biesiady. Goœciem specjalnym Biesiady by³a Grupa Taneczna JUNOST z Rosji. Zespó³ dzia³a przy Domu Kultur y w Dimitrowgradzie nad Wo³g¹. W repertuarze zespó³ zaprezentowa³ oprócz tañców narodowych, tañce hiszpañskie, w³oskie, wêgierskie i greckie. Piêkne, bogate i ró norodne stroje wzbudza³y zachwyt publicznoœci. Na estradzie mo na by³o podziwiaæ równie zespo³y: Zespó³ Pieœni i Tañca Pu³anie z Trzciany. Zespó³ Pieœni i Tañca Wiercany z Wiercan. Zespó³ folklorystyczny Tañcz¹ce Wiercanki. Kapela Ludowa Lasowiacy W³adys³awa Pogody z Kolbuszowej. Wiercañska Kapela Ludowa Kapela podwórkowa Paka Sêdzisza. Oprócz muzyki, warto by³o zwróciæ uwagê na wyroby wiklinowe, kwiaty z bibu³y i arcydzie³a ze s³omy. Celem naszych dzia³añ by³o kultywowanie i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionów polski i œwiata. Poprzez prezentuj¹ce siê zespo³y i kapele, a przede wszystkim wspólne rozmowy i biesiadowanie nawi¹zaliœmy kontakty, wspó³pracê i wymieniliœmy swoje doœwiadczenia. Organizacja tego typu przedsiêwziêæ integruje spo³eczeñstwo poprzez wspóln¹ zabawê, a tak e promuje gminê. Biesiada realizowana by³a przy pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach dofinansowañ zadañ w³asnych w dziedzinie kultury i sztuki. Inf. GOK WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 15

14 Str. 16 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

15 Po kilku miesi¹cach oczekiwañ Zespó³ Teatralny Doros³ych Cembrowina dzia³aj¹cy przy Gminnym Oœrodku Kultur y w Wiercanach otrzyma³ informacjê, e zakwalifikowa³ siê do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. W lutym br. wyst¹pi³ na deskach tarnogrodzkiego Oœrodka Kultury prezentuj¹c w eliminacjach sztukê Zofii Kossak Goœæ Oczekiwany. Rada Artystyczna tak oceni³a ten wystêp: Przedstawienie przygotowane z godn¹ podkreœlenia dba³oœci¹: postacie s¹ wyraziste, dobr ze scharakteryzowane i zró nicowane, gra aktorów zw³aszcza odtwórców wszystkich g³ównych bohaterów zas³uguje na pochwa³ê; s¹ skoncentrowani, wiarygodni i zdyscyplinowani w wykonywaniu zadañ. W¹tki poprowadzone s¹ w sposób jasny i zr ozumia³y, a co najwa niejsze pr zy tekstach tego rodzaju, uda³o siê unikn¹æ ³atwego patosu i sp³aszczonej, czarno-bia³ej skali war toœci. Powsta³ spektakl wzruszaj¹cy, m¹dry i ciekawy. Do udzia³u w XXIV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, który odbêdzie siê w dniach paÿdziernika 2007 r., zosta³o zaproszonych 13 grup teatralnych z ca³ej Polski. Grupa Cembrowina oraz Teatr Wiejski z Lubeni reprezentowaæ bêd¹ woj. podkarpackie. Organizatorzy Sejmiku jako motto imprezy obrali sobie s³owa Jêdrzeja Cierniaka z 1927 roku: Uwa amy za sprawê najpowa niejsz¹ wyzyskaæ dla teatru ludowego dorobek ludu polskiego, w ca³ej jego pe³ni i ró norodnym bogactwie. Dorobek ten ma w sobie prastare elementy swoistego samorodnego teatru. ( ) Mamy tu na myœli ca³y materia³ tzw. etnograficzny, jak: wesela, chrzciny, pogrzeby, do ynki, szopki, sobótki itd., nastêpnie pieœni, legendy, podania, tañce. W tych skarbach staroœwieckich i dziœ zanikaj¹cego piêkna polskiej wsi jest wprost niewyczerpalne Ÿród³o do najrozmaitszych robót teatralnych. Inf. GOK wej (gdzie znajduje siê równie boisko do pi³ki pla owej oraz piêknie po³o ony staw) grupa odpoczywaj¹c, opowiadaj¹c wra enia i spostrze enia przy ognisku, posili³a siê aby wyruszyæ w dalsz¹ trasê. Inf. GOK W s³onecznej aurze i pogodnych nastrojach grupa wyruszy³a w trasê zwan¹ Szlakiem Turystycznym Wielkich Œcie ek Pêtl¹ Ma³¹ Gminy Iwierzyce: Wiercany Nockowa Olchowa Sielec Iwierzyce Wiercany (ok. 20 km). Organizowany wyjazd mia³ charakter historyczno-przyrodniczy. Grupa podziwiaj¹c przyrodê poznawa³a równie ciekawe zak¹tki gminy. Na trasie poza piêknymi krajobrazami znalaz³y siê obiekty zabytkowe zwi¹zane z d³ug¹, burzliw¹ histori¹; w Iwierzycach pa³ac Lubienieckich i Micha³owskich wybudowany na prze³omie XVIII i XIX w.; w Sielcu dwór Franciszka Ksawerego Preka pamiêtnikarza, poety i malarza, w którym obecnie mieœci siê szko³a podstawowa. Natomiast w Nockowej zwróci³ uwagê stuletni koœció³ parafialny œw. Micha³a Archanio³a z ciekaw¹ architektonicznie dzwonnic¹. W po³owie trasy, na stadionie w Olcho- WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 17

16 Ziarna, zale nie od odmiany, zawieraj¹ 60-70% skrobi, 9-14% bia³ka, 4-8% t³uszczu,. S¹ bogate w witaminy z grupy B, witaminy D, E, A i K, zawieraj¹ niewiele witaminy C. W ziarnie znajdziemy sole potasu, fosforu, elaza, miedzi, magnezu, wapnia, selenu i cynku oraz œladowe iloœci kobaltu, jodu i bromu. Ze wzglêdu na obecnoœæ selenu, któremu towarzyszy witamina E, kukurydza ma du e znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. Z nasion t³oczy siê olej kukurydziany, który ma w³aœciwoœci obni aj¹ce poziom cholesterolu we krwi. Kukurydza to roœlina maj¹ca wszechstronne zastosowanie. Wykorzystuje siê j¹ jako surowiec w przemyœle spirytusowym, piwowarskim, olejarskim, a nawet cukierniczym. Jest tak e przetwarzana na skrobiê, u ywan¹ w przemyœle spo ywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Czêœci liœci kukurydzy (znamiona) stosuje siê pomocniczo w leczeniu stanów zapalnych dróg moczowych, kamicy nerkowej i ó³ciowej. odygi, liœcie i okrywy liœciowe to surowiec dla przemys³u chemicznego. Surowiec ten s³u y do produkcji papieru, tkanin syntetycznych, ywic, olejów, lakierów i materia³ów filmowych. Kukurydzê mo na konserwowaæ, marynowaæ i zamra aæ. M³ode kolbki (okreœlane jako kaczany do 10 cm d³ugoœci) s¹ najczêœciej spo ywane lub konserwowane w ca³oœci. Œwie e kolby mo na jadaæ ugotowane do miêkkoœci, w lekko osolonej wodzie. Œwietnie smakuj¹ gor¹ce kolby posypane ó³tym serem. Smaczna jest tez kukurydza pieczona na grillu w folii aluminiowej. Kukurydzê preparowan¹ (czyli popcorn) wytwarza siê z ziaren specjalnej odmiany pêkaj¹cej poddaj¹c je dzia- ³aniu wysokich temperatur i ciœnieñ. Kukurydza konserwowa jest chêtnie u ywana w kuchni zarówno do sa³atek, jak i dañ na gor¹co. Jej wartoœæ od ywcza jest zdecydowanie ni sza ni kukurydzy œwie- ej. Czêsto spo ywamy te kukur ydzê w postaci produktów z m¹czki lub kaszy kukurydzianej. Ogromna ich zaleta polega na tym, e nie zawieraj¹ glutenu, w zwi¹zku z czym s¹ nie do przecenienia w diecie bezglutenowej. Kluski, p³atki, mama³yga, polenta, a tak e deser y, ciasta, herbatniczki m¹ka kukurydziana nadaje siê do sporz¹dzenia tych smako³yków tak samo dobrze jak m¹ka pszenna. pomarañczy, cytryna, banan, 5 ³y ek majonezu, cukier, 3 ³y ki siekanych or zechów w³oskich, zielona pietruszka, sól Sposób przygotowania: Seler obgotowaæ, pokroiæ w kostkê. Umyte i namoczone œliwki pokroiæ w paseczki. Cytrynê i pomarañczê obraæ, pokroiæ na æwiartki, nastêpnie w cienkie plasterki. Banana bez skórki pokroiæ w æwieræplasterki. Obrane jab³ka pokroiæ w kostkê. Seler i jab³ka po rozdrobnieniu natychmiast skropiæ sokiem z cytryny. Sk³adniki po³¹czyæ, przyprawiæ sol¹, cukrem, wymieszaæ z czêœci¹ majonezu. Wierzch sa³atki udekorowaæ reszt¹ majonezu, naci¹ oraz cienkimi kr¹ kami cytryny zwiniêtymi Kukurydza z³oto na talerzu Z badañ archeologicznych wynika, e kukurydzê zaczêto uprawiaæ przed piêcioma tysi¹cami lat. Ojczyzn¹ tego warzywa s¹ prawdopodobnie obszary dzisiejszego Peru. Europejczycy warzywo to poznali dziêki podró om Krzysztofa Kolumba. Na ziemiach polskich kukurydza pojawi³a siê dopiero pod koniec XVIII wieku. Dziœ uprawia siê m.in. odmiany kukurydzy przeznaczone na paszê, odmiany zbo owe o wysokiej zawartoœci skrobi (wytwarza siê z nich m¹kê i kaszê) oraz odmianê cukrow¹ jako warzywo. Str. 18 SA ATKA KUKURYDZIANA Z TUÑCZYKIEM Sk³adniki: 2 puszki kukurydzy, 5 dag œliwek suszonych bez pestek, 2 ³y ki migda³ów, 2 puszki tuñczyka w zalewie (w du ych kawa³kach), 1/2 pêczka koperku, ma³y s³oik majonezu, sól, pieprz Sposób przyrz¹dzenia: Kukurydzê i tuñczyka odcedziæ z zalewy, dobrze os¹czyæ. Tuñczyka lekko rozdrobniæ. Migda³y sparzyæ, obraæ ze skórek, podzieliæ na po³ówki. Œliwki sparzyæ, os¹czyæ, pokroiæ na æwiartki. Koperek op³ukaæ, otrzepaæ z wody, posiekaæ (kilka ga³¹zek od³o yæ do dekoracji). Kukurydzê, tuñczyka, œliwki i migda³y wymieszaæ w salaterce, dodaæ koperek i majonez. Przyprawiæ sol¹ i pieprzem. SA ATKA Z KUKURYDZY NA S ODKO \Sk³adniki: puszka kukurydzy, 20 dag selera, 20 dag jab³ek, 15 dag suszonych œliwek, 25 dag w kszta³t kielichów. Przed podaniem sch³odziæ. ZUPA Z KUKURYDZY Sk³adniki: 2 du e marchewki, 2 puszki kukurydzy, dwie kostki roso³owe, ³y ka m¹ki, pó³ szklanki mleka, szklanka œmietanki, tr zy grzybki suszone, 5 du ych ziemniaków, 1 cebula, 20 dag kie³basy, 4 du e z¹bki czosnku, sól i pieprz do smaku. Sposób przygotowania: Do garnka wrzuciæ pokrojone w kostkê ziemniaki, start¹ na tarce marchew, cebulê w ca³oœci, ods¹czon¹ kukurydzê z puszek, drobno pokrojon¹ kie³basê, grzybki, kostki roso³owe i zalaæ wod¹, eby by³a gêsta. Gdy ziemniaki miêkkie zaprawiæ ³y k¹ m¹ki z mlekiem. Dodaæ sól i pieprz i wy³¹czyæ. Po chwili dodaæ œmietankê i drobno pokrojony czosnek. Pycha. Mo na posypaæ ma- ³ymi grzankami. ZAPIEKANKA KUKURYDZIANA Sk³adniki: 35 dag œwie ej kukurydzy lub 2 puszki konserwowej, 1 szklanka mleka, 4 jajka, 3 pomidory, 2 pory, 5 dag mas³a, 30 dag sera mozarella, 1 ³y ka m¹ki pszennej, sok z cytryny, sól, pieprz, mielona s³odka papr yka Sposób przyrz¹dzania: Œwie ¹ kukurydzê ugotowaæ w osolonej i ocukrzonej wodzie, konserwow¹ ods¹czyæ. Z mas³a i m¹ki przyrz¹dziæ jasnoz³ot¹ zasma kê, zdj¹æ z ognia, dodaæ mleko i 1 szklankê wywaru z kukurydzy albo p³ynu z puszki. Sos rozbiæ trze- WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

17 paczk¹, by nie utworzy³y siê grudki, doprawiæ sol¹, pieprzem i papryk¹ oraz sokiem z cytryny. Jajka ugotowaæ na twardo, obraæ, posiekaæ. Pomidory obraæ, pokroiæ w plastry. Pory pokroiæ w kr¹ ki. Formê wysmarowaæ t³uszczem, uk³adaæ obok siebie kukurydzê, pory, jajka, sos i pokrojony w bardzo cienkie plasterki ser oraz pomidory. Uk³adaæ sk³adniki, a do wyczerpania, wstawiæ do piekarnika nagrzanego do C, piec 45 min. Podawaæ jako danie obiadowe lub na kolacjê z razowym chlebem. GRILLOWANA KUKURYDZA Z MAS EM ZIO OWYM Sk³adniki: 8 kolb kukurydzy, 1 kostka mas³a, po 1 ³y eczce posiekanych liœci oregano, bazylii i pietruszki Sposób przyrz¹dzenia: Odwin¹æ kukurydzê z wierzchnich liœci, jednak nie odr ywaæ ich. Usun¹æ wszystkie w³ókna okrywaj¹ce kolby. Z³o yæ liœcie z powrotem. Ka d¹ kukurydzê w dwóch miejscach obwi¹zaæ sznurkiem. W³o yæ kolby na 20 minut do zimnej wody, aby ni¹ nasi¹k³y. eby nie wyp³ywa³y na powierzchniê, postawiæ na nich np. miseczkê z wod¹. Wyj¹æ kukurydzê z wody, otrz¹sn¹æ i po³o yæ na grill. Nale y j¹ grillowaæ 20 minut bezpoœrednio nad roz arzonymi wêglami, jednak tak, aby ogieñ zbytnio jej nie dosiêga³. W ten sposób ziarna kukurydzy pod liœæmi ugotuj¹ siê, a odrobinê przypalone liœcie dodadz¹ im aromatu. Podczas grillowania kukurydzê obracaæ co jakiœ czas. Miêkkie mas³o wymieszaæ z posiekanymi zio³ami i pieprzem i na³o yæ do malutkich miseczek. Obraæ kukurydzê i podawaæ z mas³em do smarowania lub maczania. Ma³gorzata Szczygie³ PODR ZD w Ropczycach ywienie w 1 roku ycia jest pod wieloma wzglêdami specyficzne i ca³kowicie inne od stosowanego kiedykolwiek póÿniej. Wynika to g³ównie z odrêbnoœci wieku rozwojowego. Dieta niemowlêcia w tym okresie ycia ulega bardzo istotnym zmianom. Pocz¹tkowo jest to najczêœciej mleko kobiece lub mleko modyfikowane, póÿniej dieta bardziej zró nicowana, zawieraj¹ca wiele pokarmów spo ywanych przez doros³ych. Sk³ad diety powinien uwzglêdniaæ aktualne zalecenia ywieniowe, ale ju w 1 roku ycia zaczynaj¹ siê kszta³towaæ w³asne, dzieciêce nawyki dotycz¹ce spo ywanych pokarmów. Mleko matki to najlepszy pokarm dla noworodków i niemowl¹t. Karmienie piersi¹ zaspokaja indywidualne potrzeby dziecka, korzystnie wp³ywa na zdrowie ich matek. Przynosi równie wiele korzyœci spo³ecznych, ekonomicznych i œrodowiskowych. Nie ustalono górnej granicy wieku, do którego mo na karmiæ piersi¹. Zwykle zaleca siê kontynuacjê co najmniej do 12 miesi¹ca ycia. Udokumentowanymi korzyœciami karmienia piersi¹ dla dziecka jest istotne zmniejszenie umieralnoœci niemowl¹t oraz rzadsze wystêpowanie lub ³agodniejszy przebieg zaka eñ dróg oddechowych, zaka eñ przewodu pokarmowego, dróg moczowych, zapaleñ ucha œrodkowego i posocznic. Zdarzaj¹ siê sytuacje, e trzeba karmiæ odci¹gniêtym pokarmem. Dla dzieci donoszonych mo na go przechowywaæ w temp. pokojowej do 8 12 godzin; w lodówce (oko³o 4 0 C) do 4 dni, w zamra alce przy lodówce nawet do 3 miesiêcy. Mleka kobiecego nie nale y gotowaæ, poniewa traci w³aœciwoœci od ywcze i aktywnoœæ biologiczn¹. Rozmra aæ nale y w k¹pieli wodnej, podgrzewaæ do ok C. Nie podgrzewaæ w kuchence mikrofalowej i nie zamra aæ ponownie! U dzieci ywionych sztucznie wg aktualnych zaleceñ stosuje siê mleko pocz¹tkowe do czasu wprowadzenia pokarmów uzupe³niaj¹cych (ca³e pier wsze pó³rocze), a mleko nastêpne dopiero w drugim pó³roczu ycia. Pokarmy uzupe³niaj¹ce dostarczaj¹ energii, witamin, elaza i pierwiastków œladowych. Wprowadza siê je stopniowo, nowy produkt co kilka dni, powoli zwiêkszaj¹c wielkoœæ porcji. Ca³y czas istniej¹ kontrowersje, kiedy wprowadziæ do diety niemowlêcia gluten (zawiera go pszenica, yto, jêczmieñ, owies). Odpowiada on za wyst¹pienie celiakii czyli glutenozale nej choroby trzewnej. Wyniki badañ obserwacyjnych wskazuj¹, e stopniowe wprowadzenie glutenu w czasie karmienia piersi¹ zmniejsza wyst¹pienie celiakii o ok. 52%. W zwi¹zku z powy szym zaleca siê u niemowl¹t karmionych wy³¹cznie piersi¹ stopniowe wprowadzanie glutenu, w ma³ych iloœciach, nie wczeœniej ni w 5 miesi¹cu ycia i nie póÿniej ni w 6 miesi¹cu ycia. Mo e to byæ np. kaszka lub kleik zbo owy glutenowy (1 x dziennie, pó³ ³y eczki, czyli ok. 2 3 g na 100 ml) podany w przecierze jarzynowym. U niemowl¹t karmionych sztucznie zaleca siê wprowadzenie glutenu równie miêdzy 5 miesi¹cem ycia, ale nie póÿniej ni pod koniec 6 miesi¹ca ycia. Obecnie nie ma wystarczaj¹cych dowodów naukowych uzasadniaj¹cych eliminacjê i opóÿnienie wprowadzenia u dzieci zdrowych pokarmów potencjalnie alergizuj¹cych (ryby, jaja kurze). W zwi¹zku z tym w aktualnym (2007) modelu ywienia niemowl¹t karmionych piersi¹ (od 7 miesi¹ca ycia) oraz sztucznie (od 6 miesi¹ca ycia) jednym z pokarmów jest zupa przecier jarzynowy z gotowanym miêsem lub ryb¹ (1 2 razy w tygodniu). W 7 miesi¹cu ycia wprowadza siê pó³ ó³tka jaja kurzego co drugi dzieñ. Kontrowersje wzbudza wprowadzenie w schemacie ywienia ryb. W naszym kraju ich jedzenie nie jest powszechne, a tolerancja pokarmowa wytwarza siê przez pokolenia. Wydaje siê, e tak wczesne wprowadzenie ryb do diety mo e wywo³aæ wiele reakcji alergicznych. Bia³ka mleka krowiego, jaj kurzych oraz orzechów nale ¹ do bardzo silnych alergenów pokarmowych. Pokarmy uzupe³niaj¹ce owoce, warzywa, kasze, miêso, w tym ryby nale y wprowadzaæ kolejno i osobno, obserwuj¹c reakcjê dziecka. Woda powinna byæ dobrej jakoœci, trzeba ograniczaæ cukier (próchnica zêbów) i najlepiej nie u ywaæ soli (profilaktyka nadciœnienia). Konsystencja jarzyn i miêsa powinna stymulowaæ ucie pokarmów. Do zup jarzynowych nale y dodawaæ dobre t³uszcze np. wysokiej jakoœci mas³o lub oliwê z oliwek. Noworodki i niemowlêta powinny otrzymywaæ witaminê D, zaleca siê podawanie fluoru od 6 miesi¹ca ycia do 3 roku ycia oraz elazo (wystêpuje w pokarmach uzupe³niaj¹cych). Zalecenia dotycz¹ce ywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku ycia nie maj¹ charakteru nakazowego i mog¹ ulec zmianie. W zwi¹zku z tym nale y obser wowaæ ma³ego cz³owieka i jeœli zaobser wujemy niepokoj¹ce nas objawy podczas karmienia, skontaktowaæ siê z lekarzem. lek. pediatra Jerzy Niedzielski WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 19

18 Wraz z pocz¹tkiem wrzeœnia i rozpoczêciem roku szkolnego nasili³ siê ruch pieszych, zw³aszcza w okolicach szkó³. Aby zapobiec wypadkom, zw³aszcza z udzia³em dzieci i m³odzie y szkolnej, na drogach naszego powiatu podjêto dzia³ania policyjne pod nazw¹ Bezpieczna droga do szko³y. W pierwszych tygodniach wrzeœnia policjanci zabezpieczali drogi prowadz¹ce do szkó³, zw³aszcza w rejonie skrzy owañ i przejœæ dla pieszych. Zwracali szczególn¹ uwagê na miejsca, gdzie nie ma wyznaczonych przejœæ. Poniewa to najm³odsze dzieci najbardziej nara one s¹ na niebezpieczeñstwa, wobec nich skierowano akcjê edukacyjn¹. Policjanci spotykali siê z przedszkolakami oraz dzieæmi z klas I-III szkó³ podstawowych ucz¹c je zasad bezpiecznego poruszania siê po drogach i prawid³owego przekraczania jezdni. Na spotkaniach z nauczycielami i rodzicami policjanci uczulali, aby wzmóc opiekê nad dzieæmi, informowali o tym jak wa ne jest u ywanie pasów bezpieczeñstwa i specjalnych fotelików. asp. Marta Tabasz Zapraszamy do udzia³u w VIII Powiatowym Przegl¹dzie Pieœni i Piosenki Religijnej Chcê Panu Œpiewaæ Eliminacje gminne odbêd¹ siê w Gminnym Oœrodku Kultury w Wiercanach w dniu 8 listopada 2007 r. Eliminacje w poszczególnych gminach naszego Powiatu odbêd¹ siê do 15 listopada 2007 r. Na Fina³ Przegl¹du zapraszamy mieszkañców 15 listopada 2007 r. Koncert laureatów odbêdzie siê 18 listopada 2007 roku na sali sportowej Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwierzycach W drug¹ niedzielê lipca w Nockowej, jak co roku o tej porze odby³ siê festyn z okazji Dni Nockowej po³¹czony z jubileuszem 10-lecia Klubu pi³karskiego Olimpia Nockowa. Organizatorem by³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich na czele z przewodnicz¹c¹ pani¹ Iren¹ Toœ. Impreza rozpoczê³a siê meczem pi³karskim pomiêdzy Olimpi¹, a by³ymi pi³karzami tego Klubu. Mecz gwoli œcis³oœci zakoñczy³ siê wynikiem 9:8 dla Olimpijczyków, jednak nie o wynik tu chodzi³o, lecz o spotkanie po latach, jak równie sprawienie przyjemnoœci starszej spo³ecznoœci pi³karskiej. Po meczu Wójt Gminy pan Jerzy Jakubiec, wraz ze swoim wspó³pracownikiem panem Edwardem Klimkiem wrêczyli okolicznoœciowe statuetki i dyplomy dzia³aczom pi³karskim w osobach: Marek Zaj¹c, Tomasz Szymusik, Jacek Worek, Ryszard Filipek, Tadeusz Przybek, Stanis³aw Grobelny oraz by³ym i aktualnym pi³karzom Klubu. Nastêpnie odby³a siê czêœæ artystyczna, w tym miêdzy innymi licytacja koszulki pi³karskiej, zakupionej za godn¹ cenê przez jednego ze sponsorów Klubu pana Hieronima Szeligê. W dalszej czêœci imprezy odby³y siê wystêpy zespo³ów teatralnych, tanecznych, muzycznych i wiele innych atrakcji, które g³oœno oklaskiwa³a licznie zebrana publika. Na koniec mia³a miejsce zabawa taneczna, która zakoñczy³a t¹ bardzo udan¹ imprezê kulturaln¹. De Gol Str. 20 WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

19 12 sierpnia w Olchowej odby³ siê festyn z okazji 10-tej rocznicy powstania Klubu LKS Olchovia. Uroczystoœæ rozpocz¹³ mecz towarzyski pomiêdzy dru yn¹ Olchowi a seniorami Klubu, których aktywnie wspierali utalentowani juniorzy. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem seniorów 5:2. Po meczu zwyciêska dru yna zosta³a nagrodzona pami¹tkowym pucharem, który wrêczy³ Wójt Gminy Jerzy Jakubiec. Wyrazy podziêkowania za w³o ony trud w rozwój Klubu z³o ono m.in.: Mieczys³awowi Leonowiczowi I prezesowi Klubu, Mieczys³awowi Skibie by³emu Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Olchowej, Andrzejowi Rojowi obecnemu prezesowi Klubu, Wies³awowi Skóra prezesowi OSP, oraz pozosta³ym dzia³aczom i wyró nionym zawodnikom, którym pan Jerzy Jakubiec wrêczy³ pami¹tkowe statuetki. Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ wystêp Kapeli Podwórkowej z Sêdziszowa M³p., oraz Zespo³u Folklorystycznego z Trzciany. Równoczeœnie na boisku sportowym prowadzono gry i zabawy zrêcznoœciowe dla najm³odszych, przygotowane przez pana Jana Ziobro. Imprezê zakoñczy³a zabawa ogrodowa, na której przygrywa³ zespó³ Gamma. Zarz¹d Klubu sk³ada wyrazy wdziêcznoœci i serdeczne podziêkowania Urzêdowi Gminy, a szczególnie Wójtowi Jerzemu Jakubcowi oraz panu Edwardowi Klimek za finansow¹ pomoc w rozwój i funkcjonowanie Klubu. Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania sponsorom festynu: panu Zenonowi Malskiemu, panu Marianowi Kapuœcie, w³aœcicielom Sklepu elaznego w Sêdziszowie M³p. Cz³onkowie Klubu LKS Olchovia Gmina Iwierzyce WYNIKI GMINNYCH IGRZYSK M ODZIE Y SZKOLNEJ w LEKKIEJ ATLETYCE Nockowa DZIEWCZÊTA 60 m 1 Wójtowicz Zuzanna Nockowa 2 Pazdan Natalia Bystrzyca 3 Szeliga Sylwia Wiœniowa 4 Marciniec Sabina Sielec 5 Piêta Justyna Bystrzyca 6 Zaj¹c Monika pk Bystrzyca 7 Krypel Kamila Iwierzyce 8 Paœko Katarzyna Wiercany 9 Kozio³ Zuzanna Wiœniowa 10 opuszyñska Karolina Bêdzienica 11 Pazdan Lidia Nockowa 12 Mucha Emilia Iwierzyce 13 Antosz Martyna Sielec 14 Klimek Karina Wiercany 15 yszczek And elika Bêdzienica 600 m 1 Rogó Anna Iwierzyce 2 Malska Wioletta Olchowa 3 Hinc Paulina Bystrzyca 4 Ziemiñska Jadwiga Wiercany 5 Rój Aneta Sielec 6 Bochnak Dominika Iwierzyce 7 Szeliga Patrycja Wiœniowa 8 Prag³owska Patrycja Wiercany 9 Szeliga Paulina Wiœniowa Skok w dal 1 Mik Anna Wiercany 2 Szczepanik Patrycja Nockowa 3 Piêta Wioletta Iwierzyce 4 Pazdan Rozalia Wiercany 5 Bizoñ Anita Iwierzyce 6 Doroba Gabriela Bystrzyca SPORT SZKOLNY 7 Wójcik Sylwia Olchowa 8 Róg Agata Nockowa 9 Stawarz Karolina Bêdzienica 10 Ziemiñska Olga Wiœniowa 11 Mêdryga³ Sylwia Bêdzienica 12 Toœ Aleksandra pk Bêdzienica Rzut pi³eczk¹ palanow¹ 1 Filipek Dominika Iwierzyce 2 F¹fara Justyna Bystrzyca 3 Wojdon Agnieszka Sielec 4 Przybek Aleksandra Iwierzyce 5 Marciniec Mariola Wiercany 6 Pêkala Amelia Wiercany 7 Tobiasz Agata Nockowa 8 Krawczyk Marta Nockowa 9 yszczek Kinga Wiœniowa CH OPCY 60 m 1 Borek Artur Nockowa 2 Broda Adrian Iwierzyce 3 Bielak Mateusz Nockowa 4 Noga Dariusz Wiœniowa 5 Malisiewicz Sebastian Olchowa 6 Ignas Kamil Iwierzyce 7 Róg Kewin Bêdzienica 8 Dryja Maciej Iwierzyce 9 Siedlecki Gabriel Wiercany 10 Œwider Szymon Wiercany 11 Salamon Kamil Olchowa 12 Oleœ Szymon Bêdzienica 13 Jaworek Grzegorz Bystrzyca 14 Kaszuba Dawid Bystrzyca Ok m 1 Chmiel Jakub Wiercany 2 Kozio³ Szymon Bystrzyca 3 Bizoñ Piotr Iwierzyce 4 Filipek Grzegorz Nockowa 5 Zapa³ Arkadiusz Olchowa 6 Filipek Piotr Iwierzyce 7 Rzepka Przemys³aw Nockowa 8 Ziemiñski Micha³ Wiercany 9 Pazdan Tomasz Bêdzienica 10 Œwider Grzegorz Olchowa 11 S³owiñski Aron Sielec 12 Daniel Jakub Sielec 13 Duduœ Kamil Bêdzienica Skok w dal 1 Barañski Damian Iwierzyce 2 Mazur Krystian Nockowa 3 Piêta Dawid Iwierzyce WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE Str. 21

20 4 Tobiasz Dominik Bêdzienica 5 Rusin Dominik Olchowa 6 Chrzan Rafa³ Nockowa 7 Filipek Dariusz Olchowa 8 U³amek Dawid Wiercany 9 Wytrwa³ Pawe³ Bystrzyca 10 Fernezy Piotr Wiercany 11 yszczak Dominik Wiœniowa Rzut pi³eczk¹ palantow¹ 1 Nyzio ukasz Sielec 2 Pyrek Przemys³aw Wiercany 3 Mik Sebastian Bystrzyca 4 Pilecki Piotr Iwierzyce 5 yszczek Tymoteusz Wiœniowa 6 Tobiasz Rafa³ Bêdzienica 7 Wszo³ek Mateusz Bystrzyca 8 Bielak Jacek Bêdzienica 9 Wiater Pawe³ Wiercany 10 Worek Mariusz Nockowa 11 Majka Marek Olchowa 12 Ziobro Micha³ Olchowa 13 U³amek Wojciech pk Bystrzyca 14 Rogosz Krzysztof pk Bystrzyca 15 Bia³ek Sebastian Nockowa 16 Idzik Patryk Wiercany 17 Pazdan ukasz pk Nockowa GMINNA GIMNAZJADA M ODZIE Y w LEKKIEJ ATLETYCE Nockowa m DZIEWCZÊTA 1 Pazdan Justyna Kisiel Magdalena Bieniek Ilona Daniel Katarzyna Œwider Katarzyna Jakubowska Sylwia Filipek Aneta Broda Sylwia CH OPCY 1 Tra³ka Hubert Wojtowicz Nikodem Filipek Dawid Paœko Damian Malisiewicz Dominik Pacia Janusz Gratkowski Mateusz Kozek Dawid m DZIEWCZÊTA 1 Filipek Kinga Miga³a Patrycja Bieniek D esika yszczek Maria Siedlecka Kinga Filipek Karolina yszczek Gabriela CH OPCY 1 Berlik Patryk Prag³owski Damian Polek Kamil Dziedzic Wojciech Szpara Jacek Ochal Krystian Mazek Micha³ Mêdryga³ ukasz Skok w dal DZIEWCZÊTA 1 Pazdan Justyna Broda Sylwia Filipek Kinga Bieniek Ilona Paœko Ewelina Mucha Natalia Filipek Aneta Szeliga Agata Wojtowicz Kinga 3.30 CH OPCY 1 Kisiel Mateusz Jaworek Pawe³ Tra³ka Hubert Mêdryga³ Pawe³ Filipek Dawid Oracz Arkadiusz D³u eñ Marek Kozek Dawid 3.80 Pchniêcie kul¹ DZIEWCZÊTA 1 Jakubowska Magdalena Drozd Agnieszka Mucha Alicja Œwider Katarzyna Daniel Katarzyna 5.70 CH OPCY 1 Wojtowicz Nikodem Paœko Damian Mêdryga³ Pawe³ uczek Marcin Wozowicz Tomasz Kisiel Mateusz Dziedzic Wojciech Pacia Janusz m DZIEWCZÊTA 1 Paœko Ewelina yszczek Maria Bieniek Ilona Jakubowska Sylwia Siedlecka Kinga Filipek Aneta Prag³owska Mariola yszceka Gabriela Jakubowska Magdalena Kisiel Magdalena Szeliga Beata m CH OPCY 1 Berlik Patryk Malisiewicz Dominik Tra³ka Hubert Ocha³ Krystian Prag³owski Damian Mêdryga³ ukasz Dziedzic Wojciech Kisiel Mateusz Szpara Jacek Polek Kamil Róg Krystian Oracz Arkadiusz Mazek Micha³ Gratkowski Mateusz Gminny Organizator Sportu SZS w Iwierzycach Grzegorz Drozd Str. 22 REDAGUJE ZESPÓ. WYDAWCA: Samorz¹d Gminny i Gminne Centr um Informacji. ADRES REDAKCJI: Gminne Centrum Informacji Wiercany 29, Iwierzyce, tel. (017) , fax , AMANIE I DRUK: ZUH Spó³ka DUET, tel./fax (017) , WIADOMOŒCI IWIERZYCKIE

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo