Krakowski program prewencji choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych. Dr n. med. Mieczysław Pasowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowski program prewencji choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych. Dr n. med. Mieczysław Pasowicz"

Transkrypt

1 Krakowski program prewencji choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych Dr n. med. Mieczysław Pasowicz

2 Rozpowszechnienie czynników w ryzyka chorób b sercowo- naczyniowych w Polsce NATPOL, 2002 NATPOL 2002 NATPOL ,5% 53% 29% 33% 20% 23% 5,6% 1,5% Nadciśnienie tętnicze Zaburzenia lipidowe Cukrzyca Nieprawidłowa glikemia na czczo Palacze tytoniu Nadwaga lub otyłość Zespół metaboliczny hscrp>3mg/l

3 Miażdżyca tętnic t tnic wieńcowych Mity Krytyczne zwęŝenie jest najczęstszą przyczyną ostrych incydentów wieńcowych Stopień zwęŝenia tętnicy decyduje o ryzyku zawału Wapnienie blaszki miaŝdŝycowej to proces bierny, degeneracyjny, związany z zaawansowanym wiekiem MiaŜdŜyca jest wynikiem akumulacji lipidów Choroba wieńcowa to stopniowe narastanie blaszki miaŝdŝycowej w błonie wewnętrznej naczynia, prowadzące do zwęŝenia światła naczynia Fakty 60% incydentów spowodowanych jest nagłym pęknięciem blaszki miaŝdŝycowej morfologia blaszki miaŝdŝycowej mają decydujące znaczenie w ocenie ryzyka zawału serca Mineralizacja blaszki to proces czynny, regulowany i zorganizowany MiaŜdŜyca to aktywny proces immunologiczno-zapalny Blaszka miaŝdŝycowa rozwijająca się w błonie wewnętrznej wywołuje adaptacyjne zmiany w błonie środkowej i zewnętrznej (przebudowa)

4 Globalna ocena ryzyka Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego, zawału serca lub zgonu w okresie 10 lat u osób bez klinicznych objawów choroby w momencie badania Wg European Guidelines on CVD Prevention 2003

5 Skale ryzyka Skala Framingham (Wiek, Płeć, Palenie papierosów, Nadciśnienie tętnicze, LDL cholesterol, ObciąŜający wywiad rodzinny, HDL cholesterol) PROCAM (wiek, palenie papierosów, LDL, HDL, SCT, obciąŝenie rodzinne, cukrzyca, TG) SCORE (wiek, płeć, palenie papierosów, SCT, cholesterol całkowity lub wskaźnik Tch/HDL

6 Obrazowanie w poszukiwaniu pacjenta podatnego na zawał serca U kogo ryzyko ataku serca było o większe? Jim Fixx - maratończyk, propagator sportu - zmarł w wieku 53 lat z powodu zawału serca Sir Winston Churchill łamał wszelkie zasady zdrowego stylu Ŝycia zmarł w wieku 91 lat JA Rumberger, MD

7

8 Wskaźnik uwapnienia tętnic tnic wieńcowych Calcium Scoring (CS) Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych obliczany jest na podstawie wzorów uwzględniających: ilość blaszek miaŝdŝycowych powierzchnię objętość i masę średnią i maksymalną gęstość Agatston A.S. Janowitz W.R. et al., Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computer Tompgraphy J Am Coll Cardiol 1990, 15

9

10 Dlaczego należy y oceniać zwapnienia? Zwapnienia w tętnicy wieńcowej zawsze występują na tle miaŝdŝycowym

11 Zwapnienia w tętnicy t tnicy wieńcowej OBECNE ustalenia: Zwapnienia w tętnicy t tnicy wieńcowej OZNACZAJĄ miaŝdŝyc ycę Wartość CS koreluje ze stopniem zaawansowania zmian miaŝdŝycowych CS - marker ryzyka i potwierdzenie obecności ci ryzyka Dane dot. badania progresji CAD metodą CT sugerują, Ŝe CS/percentyle moŝe e być celem terapii

12 Jaka jest potencjalna rola kliniczna oznaczania CS?

13 Na ile dobry jest NCEP III w ocenie ryzyka MI? JACC 2003: Nie kwalifikują się do leczenia Kwalifikują się do leczenia 222 osoby z I ostrym MI, bez wcześniejszej CAD M <55 (75%), K <65 (25%), bez DM Ryzyko NCEP 88% młodych cel Ryzyko osób NCEP z pierwszym cel Ryzyko MI >20%/ naleŝało LDL<100 do grupy 10-20%/ niskiego i LDL<130 pośredniego <10%/ ryzyka wg 10 lat Framingham 10 lat 10 lat 70% zostali pominięci jako osoby z grupy wysokiego 61% ryzyka, którzy powinni być leczeni agresywnie NCEP cel LDL<160 6% 6% 12% 18% 8% 10% 9% Ogółem Ogółem Ogółem

14 Badanie St. Francis Heart Study: Zwapnienia i występowanie incydentów sercowo-naczyniowych Prospektywne,badanie populacyjne osób bezobjawowych w wieku lat bez objawów i oznak miaŝdŝycy w wywiadzie Chorzy leczeni lub ze wskazaniami do leczenia lekami obniŝającymi poziom lipidów wykluczeni Zwapnienia oznaczane w EBCT, metodą Agatstona Występowanie incydentów weryfikowane przez niezaleŝną komisję nie znającą CS Ogółem zbadano 5,585 osób Czynniki ryzyka oznaczono u 1,817 Obserwacja 4.3 lata, ukończona w 96% 122 osoby (0.6%/lat) z 1 incydentem CVD Arad et al. Control Clin. Trials , 5:553-72

15 Przewidywanie incydentów CVD na podstawie CS: St. Francis Heart Study RR 32.0 Wyjściowy CS i incydenty CVD: Incydent 584 ± 775 Brak incydentu 142 ± 381 P < CS ( 100 vs <100) i incydenty CVD: Wszystkie CVD ( ) Wszystkie wieńcowe ( ) 16.3) MI/ zgon ( ) N RR (95% CI) CS Arad et al. Control Clin. Trials , 5:553-72

16 Relative Risk ,7 Śmiertelno miertelność całkowita u osób b bez rozpoznanej CAD Śmiertelność całkowita n = 10,377 bezobjawowi obserwacja = lat CS wnosi niezaleŝne i dodatkowe informacje oprócz czynników ryzyka 2 2 2,47 1 3,55 12,29 6,15 0 DM Smoke HTN < > CS w EBT Shaw,Radiology 2003; 228:

17 Raggi et al.,., Circulation osoby bezobjawowe 32 +/- 7 miesięcy obserwacji zawał i zgon Roczny wskaźnik incydentów: 0.1% dla CS = 0 2.1% dla CS % da CS % dla CS > % incydentów u 25% osób z najwyŝszym CS

18

19 Ryzyko MI/SCD u osób b bezobjawowych: EBT Roczne ryzyko bezwzględne 676 bezobjawowych osób 32+7 miesięcy obserwacji 1,92 2,64 3,62 4,9 6, ,36 0,51 0,71 0,99 1, Percentyl wyjściowego EBCT Calcium Score Raggi et al AHJ 2001;141:

20 Ryzyko MI/SCD u osób b bezobjawowych: EBT Niskie ryzyko Pośrednie ryzyko Wysokie ryzyko Percentyle dla wyjściowego CS w EBCT Raggi et al AHJ 2001;141:

21 Ryzyko MI/SCD u osób b bezobjawowych: EBT CRP Niskie ryzyko CRP Pośrednie ryzyko Wysokie ryzyko Percentyle dla wyjściowego CS w EBCT Raggi et al AHJ 2001;141:

22 Względne ryzyko MI/zgonu sercowego: EBT CS i hs-crp Relative Risk ,3 4,3 4,9 1,8 1 High CS Med. CS Low CS 1,7 6.4 lata obs., n = 967 bezobjawowi, bez cukrzycy NajwyŜszy kwartyl hs-crp NajniŜszy kwartyl hs-crp Park et al. Circ. 2002;

23 hs-crp & CS C U osób b bezobjawowych z grupy pośredniego ryzyka Oznaczanie CSC metodą CT & pomiar hs-crp wzajemnie się uzupełniaj niają wspomagając proces podejmowania decyzji klinicznych u tych osób

24 Wiek serca wg CS Percentyl CS Korekta wieku chronologicznego <25 th Percentyl >25 th - <75 th Percentyl >75 th - <90 th Percentyl odjąć 10 lat bez korekty dodać 10 lat * >90 th Percentyl dodać 20 lat * Sugerowane przez Grundy: AJC 2001;88:8E-11E 11E

25

26

27

28 Krakowski program prewencji choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych Wdrożony w 2002 roku, Kontynuacja w latach następnych tj , Współpraca z jednostkami samorządowymi: *Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, *Starostwem Powiatowym w Krakowie, *Starostwem Powiatowym w Myślenicach, *Urzędem Gminy w Czernichowie.

29 Cel programu: Analiza czynników ryzyka miaŝdŝycy i choroby niedokrwiennej serca, Wyłonienie z populacji osób o podwyŝszonym ryzyku epizodów sercowo-naczyniowych, Modyfikacja czynników ryzyka: zmiana diety, normalizacja wagi ciała, normalizacja ciśnienia tętniczego, zaprzestanie palenia, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększenie aktywności fizycznej.

30 Populacja objęta programem: Kobiety powyŝej 55 roku Ŝycia, MęŜczyźni powyŝej 45 roku Ŝycia, Bez objawów choroby niedokrwiennej serca, Co najmniej jeden czynnik ryzyka miaŝdŝycy.

31 Schemat realizacji programu: Etap I Pomiar CTK, BMI, WHR, Badanie EKG, Badania laboratoryjne (lipidogram, glukoza na czczo, wskaźniki zapalne), Konsultacja lekarska, Konsultacja psychologiczna, Porada dietetyczna i rehabilitacyjna. Etap II Badanie stopnia uwapnienia tętnic wieńcowych w wielowarstwowej tomografii komputerowej z zastosowaniem oprogramowania calcium score

32 Wyniki programu: 935 osób (473 kobiety, 462 męŝczyzn), średnia wieku 56,1 Krakowski program prewencji choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych Nadciśnienie tętnicze Zaburzenia lipidowe 79,8% 78,5% Nadwaga 51,1% Otyłość 34,5% Otyłość olbrzymia 2,4% Palacze tytoniu 19,4%

33 Wyniki programu cd.: Krakowski program prewencji choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych Cechy zespołu metabolicznego 23,1% Cukrzyca t.2 13,1% hscrp>3 mg/l 30,2% ObciąŜający wywiad rodzinny 69,9% Mała aktywność fizyczna 53,1%

34 Wyniki programu cd.: U 865 osób wykonano badanie tętnic wieńcowych metodą MSCT, u 43,9% osób wskaźnik uwapnienia wyniósł powyŝej 0, Krakowski program prewencji choroby niedokrwiennej serca przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych ,7% 12,4% 9,8% 6% Wskaźnik CCS powyŝej 400

35 Często stość występowania zwapnień w tętnicach t tnicach wieńcowych w zależno ności od grupy ryzyka wg Framingham Risk Score 78,90% CS>0 CS=0 51,02% 48,98% 58,91% 41,09% 21,10% niskie umiarkow ane duŝe

36 Dlaczego prewencja CAD jest ważna? W Polsce: osób rocznie ma zawał mięśnia serca, osób rocznie zapada na udar mózgu, Około 1 mln pacjentów leczonych rocznie z powodu CAD, W przypadku 40-50% osób pierwszym objawem choroby jest zawał mięśnia sercowego i nagłe zatrzymanie krąŝenia, 63% kobiet i 50% męŝczyzn w grupie nagłego zgonu nie miało wcześniej rozpoznanej CAD 68% zawałów powstaje w wyniku zwęŝenia <50% tętnicy dozawałowej 35% osób z CAD ma prawidłowy poziom lipidów 30% osób z zawałem nie ma klasycznych czynników ryzyka

37 WNIOSKI Konieczność koncentracji działań profilaktycznych na grupie osób, które pomimo braku objawów klinicznych choroby niedokrwiennej serca, naraŝone są na wystąpienie ostrych incydentów sercowo naczyniowych takich jak: zawał serca, niestabilna dusznica bolesna, nagła śmierć sercowa, udar mózgu, Intensyfikacja działań zmierzających do modyfikacji stylu Ŝycia: Modyfikacja diety, Rzucenie palenia, Zwiększenie aktywności fizycznej, Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Lepiej (i taniej) zapobiegać niŝ leczyć!

38 Realizatorzy programu: Zespół realizujący program: Dr r med. Mieczysław Pasowicz, dr med. Katarzyna Starzyk, lek. med. Renata Kolasa-Trela, lek. med. Ewa Wicher- Muniak, lek.med. Tadeusz Wilkosz, dr med.. Małgorzata Konieczyńska ska,, dr med. Piotr Klimeczek, dr med. Stanisław aw Rumian, dr med. Krzysztof Moczurad, mgr Magdalena Tlałka, dr Ewa Stępie pień,, lek. med. Izabela Witkowicz,, lek.med. Bartosz Laskowicz,, lek. med. Anna Szydłak, lek. med. Joanna Nowak- Nowosadzka, lek med. Dorota Śliwiak,, lek.med. Elena Murawska- Karpow, mgr Beata Swałtek tek-juszkiewicz,, mgr Elżbieta Wróbel, Małgorzata Grudniewska, Barbara Gutowska; Współpraca: praca: Urząd d Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Starostwo Powiatowe w Krakowie; Starostwo Powiatowe w Myślenicach; Urząd Gminy w Czernichowie.

39 Dziękuję za uwagę

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytut Kardiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytut Kardiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum VII Konferencja Kraków, 15 kwiecień 2009r. Czynniki ryzyka chorób układu krąŝenia - ujednolicenie wytycznych w Polsce - Polskie Forum Chorób Układu KrąŜenia (PFP) Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Klinika

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

MiaŜdŜyca od patofizjologii do prewencji

MiaŜdŜyca od patofizjologii do prewencji MiaŜdŜyca od patofizjologii do prewencji Piotr Jędrusik Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny NajwaŜniejsze czynniki ryzyka zgonów

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą?

Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą? Interdyscyplinarne Spotkania Geriatryczne Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą? Bartosz Symonides, Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 34 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 34 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 34 SECTIO D 2005 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Akademii Medycznej w Lublinie Students

Bardziej szczegółowo

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice OCENA GOSPODARKI LIPIDOWEJ, STANU ODŻYWIENIA I ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ POPULACJI OBJĘTEJ OPIEKĄ LEKARZY RODZINNYCH 21 Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice 1

Bardziej szczegółowo

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 435-441 www.monz.pl Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 12/2013 Nr 3(44) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych/Position of the Lipid Expert Forum Postępowanie w rodzinnej hipercholesterolemii u dzieci

Bardziej szczegółowo

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii The latest diagnostic and therapeutic standards dyslipidemia Katarzyna Grabańska, Matylda Kręgielska-Narożna, Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Na samym początku każdy pacjent z nadmierną masą ciała zgłaszający sie do lekarza zajmującego

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Ewa Wender-Ożegowska 1, Małgorzata Sporna 2, Agnieszka Zawiejska 1, Agnieszka Sporna 3, Jacek Brązert 1 1 Klinika Położnictwa i

Bardziej szczegółowo

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek 120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek Zawartość Zawartość...1 Wstęp...2 Co to jest miażdżyca?...2 Co to jest zawał serca?...3 Co to jest angioplastyka wieńcowa w zawale serca?...4 Postępowanie i

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Official Monthly Peer-Reviewed Journal of the Polish Cardiac Society, since 1957 Indexed in: ISI Master Journal

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKCJA PROFILAKTYCZNA NAGRODY ZAUFANIA ZŁOTY OTIS. Sprawdź cholesterol. u dziecka! 2014. Zaproszenie na bezpłatne badania

SPOŁECZNA AKCJA PROFILAKTYCZNA NAGRODY ZAUFANIA ZŁOTY OTIS. Sprawdź cholesterol. u dziecka! 2014. Zaproszenie na bezpłatne badania SPOŁECZNA AKCJA PROFILAKTYCZNA NAGRODY ZAUFANIA ZŁOTY OTIS Sprawdź cholesterol u dziecka! 2014 Dowiedz się, czy twoje dziecko kwalifikuje się do badania stężenia cholesterolu we krwi. Jeżeli przynajmniej

Bardziej szczegółowo