Warszawa dn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa dn. 2013-03-26"

Transkrypt

1 Warszawa dn Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pracowników ITS. Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia do godziny 10:00 z opisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pracowników ITS - nie otwierać do dnia Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w siedzibie Instytutu w pokoju 130. Zamawiający Strona 1 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

2 Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska Warszawa Znak sprawy: SZ-222-6/13/1/3/2013 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY I DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PRACOWNIKÓW ITS Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759) Zatwierdzono w dniu: Strona 2 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

3 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80, WARSZAWA, TEL , FAX Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP, Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), spis treści: 1) nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego; 2) tryb udzielenia zamówienia; 3) opis przedmiotu zamówienia; 4) termin wykonania zamówienia; 5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 7) informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 8) wymagania dotyczące wadium; 9) termin związania ofertą; 10) opis sposobu przygotowywania ofert; 11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 12) opis sposobu obliczenia ceny; 13) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 14) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego; 17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 18) opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 19) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7; 20) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie; 21) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą; 22) informacja o kosztach związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wykaz placówek medycznych Wykonawcy Załącznik nr 3 Formularz oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pracowników ITS Załącznik nr 4 - Wykaz potencjału technicznego Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług Załącznik nr 6 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 7 Oświadczenie o spełnianiu warunków w zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Załącznik nr 8 Wzór umowy. Załącznik nr 9 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 10 Wykaz ośrodków medycznych Wykonawcy. Strona 3 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

4 1) NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający: INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80, Warszawa tel. centr Regon NIP ) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. przetarg nieograniczony 3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pracowników ITS i ich rodzin. Wspólny słownik zamówień CPV: Usługi medyczne Zamawiający podaje dane o strukturze wiekowej pracowników Instytutu Transportu Samochodowego według stanu na dzień r. Lp. Grupa wiekowa Kobiety Mężczyźni Razem i więcej Razem Zamawiający podaje liczbę pracowników w poszczególnych przedziałach wiekowych dla pakietu medycyna pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pracowników ITS według stanu na dzień r. Lp. Grupa wiekowa Kobiety Mężczyźni Razem i więcej Razem Przedstawione powyżej dane liczbowe są orientacyjne i nie stanowią zobowiązania zamawiającego do korzystania z usług medycznych w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, że w Instytucie Transportu Samochodowego na stanowiskach pracy występują następujące czynniki uciążliwe: Strona 4 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

5 Lp. Czynniki uciążliwe Liczba pracowników 1. Promieniowanie elektromagnetyczne 168 monitora ekranowego 2. Wymuszona pozycja ciała Niskie natężenie oświetlenia wymagane procesem technologicznym 3 Zamawiający informuje, że w Instytucie Transportu Samochodowego na stanowiskach pracy występują następujące czynniki szkodliwe: Lp. Czynniki szkodliwe (fizyczne i Liczba pracowników chemiczne) 1. Hałas Promieniowanie jonizujące 1 3. Pole elektromagnetyczne wysokich 1 częstotliwości. 4. Substancje i preparaty chemiczne 31 Zamawiający informuje, że w Instytucie Transportu Samochodowego na stanowiskach pracy występują następujące czynniki niebezpieczne: Lp. Wyszczególnienie Liczba pracowników 1. Praca na wysokości do 3 m Praca na wys. ponad 3m - 3. Praca przy użyciu podnośników 7 samochodowych (kategoria dźwigniki) 4. Praca przy obsłudze zespołów napędowych (wały obrotowe przenoszenia mocy) 2 Zamawiający informuje, że w Instytucie Transportu Samochodowego występują stanowiska wymagające kierowania pojazdami samochodowymi zaliczanych do pojazdów służbowych o zróżnicowanym DMC Lp. Wyszczególnienie Liczba pracowników 1. Badania ruchowe i/lub prowadzenie samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 oraz autobusów i samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o DMC powyżej 3,5 t. 21 4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że umowa wygaśnie przed upływem tego terminu, jeżeli wartosc zamówienia osiagnie kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj zł netto. Strona 5 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

6 5) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą iż: I. Spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty : Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. propozycję stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. II. Spełniają warunki posiadania wiedzy i doświadczenia Za spełniających warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonują/wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem świadczenie usług medycznych, o minimalnej wartości rocznej zł brutto ( słownie trzysta tysięcy), które świadczone są dla podmiotu zatrudniającego minimum 100 osób. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie dokumentów załączonych do oferty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych propozycję stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ) III. Spełniają warunki dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Za spełniających warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykonawców spełniających następujące kryteria: III.1. dysponujących zintegrowanym, elektronicznym systemem obsługi dokumentacji pacjenta dostępny w każdej placówce wykonawcy umożliwiający dostęp do historii chorób pacjenta, wykazu wszystkich konsultacji lekarskich, wykazu stosowanych lekarstw, wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych innych ważnych informacji o pacjencie; III.2. dysponujących zintegrowanym elektronicznym systemem rejestracji wizyt lekarskich umożliwiający rejestracje on-line wizyt przez pacjenta, sprawdzenie dostępności do poszczególnych specjalistów, przypomnienie drogą elektroniczną np. sms-ami lub ami o wizytach dostępny we wszystkich placówkach wykonawcy; Strona 6 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

7 III.3. dysponujących co najmniej 4 placówkami medycznymi na terenie miasta Warszawy, świadczącymi usługi z zakresu medycyny pracy, w tym co najmniej jedną placówkę na terenie dzielnicy Śródmieście oraz co najmniej jedną placówkę na terenie prawobrzeżnej Warszawy; III.4. dysponujących co najmniej 5 placówkami na terenie Warszawy świadczącymi usługi opieki medycznej innej niż medycyna pracy, w których dostępnych jest co najmniej 12 spośród następujących specjalistów: alergolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, dermatolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, internista, kardiolog, laryngolog, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, reumatolog, proktolog, urolog; III.5. dysponujących co najmniej jedną placówką medyczną na terenie miasta Warszawy świadczącą usługi opieki medycznej, w tym stomatologicznej - w innym zakresie niż medycyna pracy - przez 7 dni w tygodniu. III.6. dysponujących co najmniej jednym szpitalem w Warszawie Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty : 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. propozycję stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Uzupełniony wykaz potencjału technicznego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale w punkt III.1 i punkt III.2 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi systemami. 3. Wykaz placówek medycznych Wykonawcy w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale w punkt III.3, punkt III.4, III.5, III.6 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi systemami. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument, w oryginale lub w uwierzytelnionym odpisie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, z których wynikać będzie faktyczna dostępność zasobów podmiotów trzecich (zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, okres jakiego dotyczy, sposób wykonania zobowiązania, a w przypadku, gdy zasoby są nierozerwalnie związane z podmiotem je udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia również wyraźne nawiązanie do uczestnictwa podmiotu w wykonanie zamówienia) w okresie realizacji zamówienia. IV. Spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty : 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. V. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" Strona 7 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

8 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia propozycję stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Z treści dostarczonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia propozycję stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. propozycję stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz Strona 8 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

9 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 6. Wykaz potencjału technicznego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale w punkt III.1 i punkt III.2 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi systemami oraz wykaz placówek medycznych Wykonawcy w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale w punkt III.3, punkt III.4, III.5, III.6 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi systemami 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument, w oryginale lub w uwierzytelnionym odpisie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, z których wynikać będzie faktyczna dostępność zasobów podmiotów trzecich (zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, okres jakiego dotyczy, sposób wykonania zobowiązania, a w przypadku, gdy zasoby są nierozerwalnie związane z podmiotem je udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia również wyraźne nawiązanie do uczestnictwa podmiotu w wykonanie zamówienia) w okresie realizacji zamówienia. oraz 8. Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 9. Wypełniony formularz Wykaz ośrodków medycznych Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ na potwierdzenie wymogów opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności świadczonych usług przez wykonawcę w rozbiciu na Warszawę i cały kraj. 10. Wypełniony wykaz wszystkich placówek medycznych wykonawcy wraz z adresami (dokument należy złożyć w formie papierowej i dodatkowo w wersji elektronicznej edytowalnej w MS EXCEL umieszczonej na nośniku CD lub DVD) na potwierdzenie wymogów opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności świadczonych usług na terenie kraju. UWAGA: 11. Dokumenty wymienione w ppkt 1,2,4,5,6 muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 12. Dokumenty wymagane w ppkt. 3 i 7 należy przedstawić w formie oryginałów lub uwierzytelnionym odpisie. 13. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Strona 9 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

10 14. Wykonawcy powinni w złożonej ofercie zastrzec i spiąć osobno te dokumenty, które zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 16. Dokument, o którym mowa w pkt. 15 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 17. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 18. Do dokumentu, o którym mowa w ppkt.17 stosuje się wymagania dotyczące terminu wystawienia odpowiednio zgodne z postanowieniami ppkt Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy określonych w ust. 1 pkt 1) 3) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt. 1 i 2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 20. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt. 19 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 21. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 7) INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI Zamawiający DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania. Jeżeli zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 30 marzec 2013r., Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wysyłając je do wszystkich podmiotów, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odpowiedzi na pytania oraz informacje Zamawiający przekazuje drogą elektroniczną lub faksem, a następnie pisemnie. Strona 10 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

11 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują w języku polskim drogą elektroniczną na adres i faksem na numer ; a następnie pisemnie. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować SIWZ. Modyfikacje będą umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Wprowadzone zmiany będą dla nich wiążące. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: Mgr inż. Janusz Uziębło tel. (22) ) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nie jest wymagane. 9) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę skutkuje odrzuceniem każdej z jego ofert jako sprzecznej z ustawą ( zgodnie z art. 89 ust. 1 i w związku z art. 82 ust. 1 ustawy PZP). 2. Oferta musi zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 3. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem oferty w załączniku nr 3 do siwz. 4. Oferta powinna zawierać Wypełniony formularz Liczba placówek medycznych Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ na potwierdzenie wymogów opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności świadczonych usług przez wykonawcę w rozbiciu na Warszawę i cały kraj. 5. Oferta powinna zawierać Wypełniony wykaz placówek medycznych wykonawcy wraz z adresami (dokument należy złożyć w formie papierowej i dodatkowo w wersji elektronicznej edytowalnej w MS EXCEL umieszczonej na nośniku CD lub DVD) na potwierdzenie wymogów opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności świadczonych usług na terenie kraju. 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, każda strona podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, wskazaną w rejestrze handlowym firmy lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub też przez osobę umocowaną na piśmie, przy czym umocowanie powinno stanowić załącznik do oferty. 7. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, rozpoczynającymi się od numeru 1, postawionego na pierwszej stronie oferty. Strona 11 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

12 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w dwóch zamkniętych kopertach we wskazanym terminie. Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować: Oferta w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pracowników ITS - nie otwierać do dnia Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez Wykonawcę w ofercie. 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych, o których niezwłocznie powiadomi każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą korygowane przy uwzględnieniu nowego terminu. 13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z napisem WYCOFANE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności 14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżone dokumenty powinny być spięte osobno. 15. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi i stanowią własność zamawiającego 16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełnić następujące wymagania: Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Ważne: Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Strona 12 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

13 Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. 11) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, TRYB OTWARCIA. 1. Oferty należy składać w terminie do dnia do godziny 10:00 w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 80, pokój nr Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania niezależnie od przyczyn opóźnienia. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 80, pokój nr W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji I warunków płatności zawartych w ofertach. 7. Koperty oznaczone WYCOFANE zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta, oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 12) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Wykonawca określi ceny dla poszczególnych pakietów medycznych na załączniku nr 3 do SIWZ formularz oferty Wymagane jest podanie ceny jednostkowej brutto za wykonanie usług w danym pakiecie za 1 miesiąc, przy czym ceny jednostkowe wskazane w cenie dla współmałżonka, dziecka lub w pakiecie rodzinnym stanowią dopłatę do pakietu indywidualnego pracownika. Podana cena ma obejmować pełen zakres usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszelki koszty z tym związane. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 gr. Wszystkie ceny jednostkowe powinny uwzględniać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę. Cena podana przez wykonawcę powinna zawierać wszelkie podatki w tym podatek VAT, opłaty i inne pozostałe obciążenia związane z realizacja zamówienia. Wykonawca może podąć tylko jedną cenę bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. Uwaga: Nie jest znana zamawiającemu liczba osób, które będą korzystały z pakietów dla członków rodzin pracowników ITS. Jest ona uzależniona od liczby osób, które zdeklarują się po rozstrzygnięciu wyniku postępowania. Strona 13 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

14 13) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Lp. Opis kryterium oceny Waga (%) 1. Cena jednostkowa brutto 75 w tym: a Cena jednostkowa za pakiet medycyny pracy 35 b Cena jednostkowa za pakiet indywidualny 40 2 Liczba ośrodków medycznych 25 a Liczba ośrodków medycznych Wykonawcy w Warszawie 10 b Łączna liczba ośrodków medycznych Wykonawcy w 15 Polsce Razem 100% Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujący sposób oceny ofert. Wartość punktową (Pa) oferty badanej w zakresie ceny za pakiet medycyna pracy określa się wg wzoru C min Pa = x 100 pkt x 35 % C ob C min najniższa cena brutto w zakresie pakietu medycyny pracy deklarowana w niniejszym przetargu C ob cena brutto w zakresie pakietu medycyny pracy w ofercie badanej 35% - waga kryterium medycyny pracy Wartość punktową (Pb) oferty badanej w zakresie ceny za pakiet indywidualny dla pracowników zamawiającego określa się wg wzoru K min Pb = x 100 pkt x 40 % K ob K min najniższa cena brutto w zakresie świadczeń za pakiet indywidualny deklarowana w niniejszym przetargu K ob cena brutto w zakresie świadczeń za pakiet indywidualny w ofercie badanej Strona 14 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

15 40% - waga kryterium Na potrzeby niniejszej oceny ofert według kryterium liczby ośrodków medycznych Wykonawcy na terenie Warszawy i na terenie Polski przyjmuje się, że ośrodkiem medycznym Wykonawcy jest placówka medyczna Wykonawcy, która spełnia następujące kryteria: świadczy usługi opieki medycznej przez 6 dni w tygodniu, świadczy usługi opieki medycznej innej niż medycyna pracy, w których dostępnych jest co najmniej 12 spośród następujących specjalistów: alergolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, dermatolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, internista, kardiolog, laryngolog, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, reumatolog, proktolog, urolog. Wartość punktową (W) oferty badanej w zakresie liczby ośrodków medycznych w Warszawie określa się wg wzoru Wob W = x 100 pkt x 10 % W max W max największa łączna liczba ośrodków medycznych w Warszawie deklarowana w niniejszym przetargu W ob łączna liczba ośrodków medycznych w Warszawie w ofercie badanej 10% - waga kryterium Wartość punktową (CP) oferty badanej w zakresie liczby ośrodków medycznych w całej Polsce ( łącznie z Warszawą) określa się wg wzoru CPob CP = x 100 pkt x 10 % CP max W max największa łączna liczba ośrodków medycznych w Polsce deklarowana w niniejszym przetargu W ob łączna liczba ośrodków medycznych w Polsce w ofercie badanej 10% - waga kryterium Łączna ilość punktów za ofertę = wartość punktowa za pakiet medycyny pracy (Pa) plus wartość punktowa za pakiet indywidualny (Pb) plus wartość punktowa za liczbę ośrodków medycznych w Warszawie plus wartość punktowa za łączną liczbę ośrodków medycznych w Polsce. Strona 15 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

16 W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 14) INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy PZP. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty. Termin i miejsce podpisania umowy wskaże Zamawiający. Przed podpisaniem umowy Wykonawca podaje dane niezbędne do wypełnienia wzoru umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedłożą przed podpisaniem umowy na realizacje zamówienia umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 15) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Umowa polis ubezpieczeniowych musi odpowiadać wymaganiom przedstawionym w specyfikacji. 17) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono w Dziale VI ustawy PZP. 18) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zamówienie nie zostało podzielone części. 19) INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7. Strona 16 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

17 Zamawiający przewiduje, iż w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego może zajść sytuacja konieczności udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i podpisania umowy z tym samym Wykonawcą. 20) OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIAN- TOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. Oferta nie może przewidywać odmiennego niż określony w SIWZ sposobu wykonania zamówienia. Zamawiający nie będzie rozpatrywać ofert wariantowych 21) INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 22) WYKONAWCY PONOSZĄ WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY. Opracował: Janusz Uziębło Zatwierdził opracowanie: Przewodniczący Komisji Przetargowej Strona 17 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

18 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Instytutu Transportu Samochodowego oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla pracowników Instytutu Transportu Samochodowego i ich rodzin. Pakiet medycyna pracy Opis pakietu realizowanego w ramach abonamentu medycyna pracy Usługa musi zawierać pełny zakres obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie. W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy, w tym również badania sanepidarnoepidemiologiczne (włącznie z badaniami w kierunku nosicielstwa, płatnymi zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w danej placówce) Profilaktyka medyczna w Medycynie Pracy obejmuje również: - czynne poradnictwo dla osób chorych na choroby zawodowe lub choroby związane z wykonywaną pracą - wizytację stanowisk pracy - zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w pracach służby BHP. W szczególności usługi medyczne w zakresie medycyny pracy obejmują: I. MEDYCYNA PRACY 1. Badania wstępne, okresowe, kontrolne: 1) internistyczne, 2) pielęgniarskie, 3) okulistyczne, 4) neurologiczne, 5) laryngologiczne, 6) laboratoryjne, w tym badania ogólne krwi i moczu, 7) diagnostyczne, w tym RTG płuc, 8) inne specjalistyczne badania wynikające ze specyfiki danego stanowiska lub wynikające z diagnozy lekarza. 2. Analiza stanu zdrowia pracowników, występowanie chorób zawodowych i ich przyczyn. 3. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną. 4. Inicjowanie działań wśród pracowników na rzecz ochrony ich zdrowia. 5. Czynne poradnictwo dla osób chorych na choroby zawodowe lub choroby związane z wykonywaną pracą. 6. Wystawianie orzeczeń przez lekarza. 7. Wizytacja stanowisk pracy pracowników przez lekarza. 8. Zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w pracach służby BHP. 9. Badania medycyny pracy przeprowadzane w ramach miesięcznego abonamentu będą zawierać pełny zakres obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie. 10. W ramach miesięcznego abonamentu przeprowadzane będą także badania na uzyskanie licencji lub przedłużenie licencji pracowników ochrony osób i mienia będących pracownikami lub ubiegających się o pracę u Zamawiającego, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie zakresu badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 299 z późn. zm.) oraz badania kierowców, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie Strona 18 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

19 badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 15). 11. W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy będzie przeprowadzać lub zlecać badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z zakresem określonym w Kodeksie Pracy, ustawie o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), w tym również badania sanepidarno-epidemiologiczne (z wyłączeniem badań w kierunku nosicielstwa). 12. Świadczenie usług medycznych przez lekarza internistę oraz możliwość wykonania ogólnych badań krwi i moczu oraz badania EKG (poza badaniami wynikającymi z zakresu Medycyny pracy, tj. wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi). 13. Świadczenie usług medycznych przez pielęgniarkę w gabinecie lekarskim w siedzibie Zamawiającego. 14. W ramach abonamentu, pracownik zamawiającego ma możliwość dostępu do lekarza okulisty W ramach abonamentu, pracownik zamawiającego ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarza internisty w sytuacjach chorobowych, pomoc w nagłych zachorowaniach. Konsultacje te obejmują: wywiad, poradę internisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej. 15. Zasady odpłatności opłata ryczałtowa obliczona na podstawie średniego zatrudnienia z poprzedniego miesiąca. Dodatkowe świadczenia zdrowotne obejmują: Pakiet indywidualny dla pracowników zamawiającego tożsamy z pakietem rodzinnym tożsamy z pakietem dla współmałżonka tożsamy z pakietem dla dziecka (do 25 roku życia) Opis pakietu realizowanego w ramach abonamentu II. SPECJALISTYCZNE USŁUGI MEDYCZNE PRACOWNICY ZAMAWIAJACEGO I ICH RODZINY 1. Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności w sytuacjach chorobowych, leczenia i zaostrzenia chorób przewlekłych oraz pomoc w nagłych zachorowaniach. 2. Konsultacje specjalistyczne: 1) wywiad 2) porada specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy 3) podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej 4) monitorowania leczenia. 3. Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania: 1) choroby wewnętrzne internista i/lub lekarz medycyny rodzinnej 2) alergologia 3) chirurgia 4) dermatologia 5) diabetologia 6) endokrynologia 7) gastroenterologia 8) ginekologia i położnictwo 9) hematologia 10) kardiologia 11) laryngologia 12) nefrologia Strona 19 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

20 13) neurologia 14) okulistyka 15) ortopedia 16) pediatria 17) proktologia 18) pulmonologia 19) urologia 20) onkologia 21) reumatologia 22) lekarze dyżurni lekarze dostępni w ramach dyżurów w placówkach Wykonawcy. 4. Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania; nie mniej niż 3 porady w roku u każdego ze specjalistów: 1) psychiatria 2) psychologia, w tym seksuologia i andrologia. 5. Dostęp do lekarzy pozostałych specjalności ze skierowaniem, w tym konsultacje profesorskie. Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (dr. hab., prof. nazw., prof. zw.) danej specjalności. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności. 6. Nielimitowana liczba badań diagnostycznych: 1) Diagnostyka laboratoryjna: a) badania hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, płytki krwi, retikulocyty, czas protrombinowy (tromboplastynowy, PT, INR), czas trombinowy (TT), D-Dimery, APTT, fibrynogen; b) badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko c-reaktywne, ALAT-aminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza kwaśna, fosforany, GGTP gamma glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza krzywa, kreatynina, kwas moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC całkowita zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna, troponina, tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwi), kortyzol, test z metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-hcg, LH, progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9; c) badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn: VDRL, ASO, RF, Waalera Rosego, Coombsa BTA; oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs (HBs-Ag), atpo, TRAb, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie IGG/IGM, przeciwciała anty-hbs, przeciwciała anty-hcv, Helikobakter pylori, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM, badanie przeciwciał przeciwjądrowych; d) badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy noradrenalina adrenalina, kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu; dobowa zbiórka moczu na wapń, białko, fosforany; e) badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów - posiew moczu, posiew kału ogólny, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram; posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella Strona 20 z 45 SZ-222-6/13/1/3/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Opieka zdrowotna według Allianz Dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 152/2011 ZAMAWIAJĄCY: SPZOZ ul. SPORTOWA 2 05-190 NASIELSK tel. (0-23) 691 26 06 fax. (0-23) 691 26 06 wew. 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: zoz@zoz.nasielsk.pl NIP: 531-15-01-474 REGON: 016457218

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIETOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE OD 5 DO 50 PRACOWNIKÓW

OFERTA PAKIETOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE OD 5 DO 50 PRACOWNIKÓW OFERTA PAKIETOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD 5 DO 50 PRACOWNIKÓW PRYWATNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Szanowni Państwo, Motywowanie pracowników świadczeniami pozafinansowymi jest w Polsce coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo