Lipoproteina(a): Lp(a) Jak udowodniono to najlepsza metodyka na rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lipoproteina(a): Lp(a) Jak udowodniono to najlepsza metodyka na rynku"

Transkrypt

1 Lipoproteina(a): Lp(a) Jak udowodniono to najlepsza metodyka na rynku

2 Podstawy Pomimo ukierunkowania działań na cholesterol LDL poprzez leczenie statynami, choroba sercowo-naczyniowa i bardziej swoiście zawał mięśnia serca pozostaje wiodącą przyczyną chorobowości i śmiertelności. Poza tradycyjnym pomiarem LDL istnieje potrzeba oceny dodatkowych przyczynowych czynników ryzyka 1. Czym jest lipoproteina(a) : Lp(a)? Badania na dużą skalę i międzynarodowe wytyczne opublikowane pomiędzy rokiem 2009 i 2010 wykazały, że Lp(a) jest głównym niezależnym genetycznym czynnikiem ryzyka przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej. Powinna ona być przedmiotem badań przesiewowych u wszystkich pacjentów o ryzyku od umiarkowanego do wysokiego. Lp(a) jest głównym niezależnym genetycznym czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej 2 Cząsteczki Lp(a) są podobne do LDL składającego się z rdzenia bogatego w cholesterol z dołączonym białkiem apob Jednakże Lp(a) w sposób unikalny różni się od LDL tym, że on także posiada białko apo(a) dołączone przez wiązanie dwusiarczkowe (patrz diagram) Apo (a) składa się z szeregu struktur kringle Istnieje 10 rodzajów kringle IV i tylko jedna kopia każdego typu z wyjątkiem typu 2. Kringle IV, typ 2 (KIV 2 ) jest szczególnie wrażliwa na wytwarzanie wielokrotne, zależnie od indywidualnych cech genetycznych (2-40 powtórzeń) Liczne powtórzenia KIV 2 wytwarzają różne izoformy oraz wywierają główny wpływ na wielkość białka apo(a), które ma wpływ na poziom Lp(a) Apo(A) jest syntetyzowana w wątrobie i wiąże się z nowo zsyntetyzowaną apob-100 Wielkość białka apo(a) jest określona genetycznie i zmienia się w szerokich granicach 1 tym samym poziomy Lp(a) mogą zmieniać się 1000-krotnie pomiędzy osobnikami 1 Poziomy osoczowe wzrastają zaraz po urodzeniu do stałego poziomu, w okresie kilku miesięcy, typowe osoczowe poziomy Lp(a) są podobne u mężczyzn i kobiet: jedna piąta (20%) ma poziomy powyżej 50 mg/dl.

3 2010 Wytyczne dotyczące Lp(a) 4 Ostatnie lata wykazały znaczne postępy w nauce i zrozumieniu Lp(a) oraz jego roli przyczynowej w przedwczesnej chorobie sercowo-naczyniowej. Podwyższone poziomy Lp(a) są skojarzone w znacznym stopniu ze znaczną czułością z ryzykiem choroby sercowonaczyniowej. To skojarzenie jest ciągłe i nie zależy od wysokich poziomów cholesterolu związanego i nie pozostającego w związku z LDL, ani od obecności innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Poziomy Lp(a) podobnie jak podwyższony LDL są przyczynowo związane z przedwczesnym rozwojem miażdżycy i choroby sercowo-naczyniowej. Tabela I Porównanie dowodów, które popierają tezę, że zarówno podwyższone stężenie cholesterolu LDL, jak i podwyższone Lp(a) powodują osobno chorobę sercowo-naczyniową 4 Szczegóły testu Podwyższony poziom cholesterolu LDL Podwyższony poziom Lp(a) Epidemiologia u ludzi Badania genetyczne u ludzi Badania mechanizmu działania Modele zwierzęce Badania interwencyjne u ludzi Bezpośrednia korelacja w licznych badaniach klinicznych Bezpośrednia korelacja w licznych badaniach klinicznych, np. w hipercholesterolemii rodzinnej Mechanizmy wyraźnie wykazane: LDL gromadzi się w błonie wewnętrznej i powoduje miażdżycę Miażdżycorodny wpływ w licznych badaniach klinicznych Badania dotyczące zastosowania statyn dały ostateczny dowód na istnienie związku przyczynowo-skutkowego Bezpośrednia korelacja w licznych badaniach klinicznych Bezpośrednia korelacja w licznych badaniach klinicznych, np. w polimorfizmie typu 2 kringle IV Mechanizmy podobne do tych dla LDL i/lub wpływów prozakrzepowych/antyfibrynolitycznych Miażdżycorodny wpływ w licznych badaniach klinicznych Badania kliniczne z niacyną dają korzystne wyniki Kogo poddawać badaniom przesiewowym? 4 Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe sugeruje, że powinno się dokonać jednorazowego pomiaru Lp(a) u wszystkich pacjentów z pośrednim lub wysokim ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej/choroby niedokrwiennej serca, u których stwierdza się: i. Przedwcześnie występująca choroba sercowo-naczyniowa ii. Hipercholesterolemia rodzinna iii. Wywiad rodzinny przedwczesnej choroby układu sercowo-naczyniowego i/lub podwyższonego poziomu Lp(a) iv. Nawracająca choroba sercowo-naczyniowa pomimo leczenia lekiem z grupy statyn v. 3% ryzyko wystąpienia zakończonej zgonem i/lub nie zakończonej zgonem choroby sercowo-naczyniowej w okresie 10 lat według wytycznych europejskich vi. 10% ryzyko wystąpienia zakończonej zgonem i/lub nie zakończonej zgonem ChNS w okresie 10 lat według wytycznych z USA Powtarzanie pomiarów jest potrzebne wyłącznie wtedy, gdy leczenie z powodu wysokiego Lp(a) zostało zainicjowane w celu oceny odpowiedzi terapeutycznej. Dowody naukowe w sposób jednoznaczny popierają pogląd, że Lp(a) jest nadrzędnym celem dla zmniejszenia ryzyka sercowonaczyniowego, poza tym skojarzonym z cholesterolem LDL. Lekarze klinicyści powinni brać pod uwagę badania przesiewowe u pacjentów leczonych statynami z nawracającą chorobą serca, dodatkowo u pacjentów uważanych za tych, którzy posiadają od umiarkowanego do wysokiego ryzyka choroby serca - Uzgodnione stanowisko EASl 5

4 Pożądane poziomy 4 Tabela 2 Pożądane poziomy dla cholesterolu związanego z lipoproteiną o niskiej gęstości a poziomami lipoproteiny(a) w stanie na czczo i po jedzeniu 4 Pacjenci z chorobą układu sercowo-naczyniowego i/lub cukrzycą Inni pacjenci i osobnicy Wyższe poziomy dowodów na leczenie cholesterol LDL < 2 mmol/l a (< 77mg/dl) < 3 mmol/l a (116 mg/dl) Lp(a) < 80. tego percentyla (<~50 mg/dl b ) < 80. tego percentyla (<~50 mg/dl b ) la: metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych z grupą leczoną statyną la: metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych z grupą leczoną niacyną a Zgodnie z wytycznymi europejskimi z 2007 roku b 80. percentyl w przybliżeniu odpowiada 50 mg/dl u osobników rasy kaukaskiej. Jak leczyć podwyższony poziom Lp(a)? Pacjenci z wysokim lub umiarkowanym ryzykiem wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej powinni być poddawani badaniom przesiewowym w kierunku Lp(a) 1 Zmniejszenie Lp(a) poniżej wartości odcięcia powinno być nadrzędnym celem leczenia wraz z obniżaniem poziomu cholesterolu LDL 1 Generalnie rzecz biorąc zmiany stylu życia nie mają silnego wpływu na poziomy Lp(a) 1 Ogólnie, seryjny pomiar Lp(a) nie jest wymagany, a jedynie wymaga tego, żeby był powtarzany przy ocenie odpowiedzi terapeutycznej Jeżeli Lp(a) jest powyżej wartości odcięcia, leczenie powinno się koncentrować na zmniejszaniu ryzyka u pacjenta. 1 Dodatkowo można rozważyć leczenie niacyną, szczególnie u pacjentów z wysokim ryzykiem, jako że jak wykazano obniża to Lp(a) o 30-40%. 1 Sposoby leczenia oparte na niacynie, jak wykazano powodują poprawę aterogennego profilu lipidowego u pacjenta (podwyższając HDL-C, zmniejszają LDL-C, zmniejszają Lp(a) i trójglicerydy) U młodych osób i pacjentów w średnim wieku 8 z dowodami na postępującą chorobę niedokrwienną serca i znamiennie podwyższonym osoczowym poziomem Lp(a) należy rozważyć aferezę LDL która skutecznie usuwa Lp(a) 4

5 Dobór właściwego testu Lp(a) Na poziomy Lp(a) w znaczny sposób wpływa wielkość dołączonego białka apo(a) 7. Zmienność wielkości apo(a) stanowi poważne wyzwanie w pomiarze immunochemicznym Lp(a) z następujących powodów 7 : i. Przeciwciała powinny posiadać niewrażliwą na izoformę immunoreaktywność na lp(a) ii. Dobór wielkości apo(a) w kalibratorze testu wydaje się być losowy i nie jest reprezentatywny dla wszystkich zmian wielkości apo(a) stwierdzonych w populacji ogólnej iii. W zależności od wielkości apo(a) stosowanego w kalibratorze, wiele komercyjnie dostępnych testów albo niedoszacowuje albo przeszacowuje stężenia Lp(a) w osoczu tak więc silny wpływ na nie posiada odchylenie apo(a) zależne od wielkości" Użycie niewłaściwej metodyki oznaczania Lp(a) jest wysoce prawdopodobne, że może prowadzić zarówno do wyników fałszywie ujemnych jak fałszywie dodatnich7. Prowadzi to do potencjalnie niewłaściwej klasyfikacji znacznej liczby pacjentów zarówno o wysokim jak i niskim ryzyku7 Szczegóły testu Randox Lp(a) Jak udowodniono to najlepsza metodyka na rynku Test Randox zawiera bardzo wysoką gęstości przeciwciał niewrażliwych na izoformy oraz odczynnika wykrywającego zapewniającego to, że wykrywana jest większa ilość przeciwciał przeciwko Lp(a) i większa dokładność pomiarów Randox wytwarza 5-punktowy kalibrator, który uwzględnia heterogenność cząsteczki Lp(a) dla każdego z poziomów, powodując doskonałą zamienność kalibratora próbkami pacjenta Płynny, gotowy do użycia test IT Znakomita trwałość (30 dniowa trwałość otwartej fiolki w analizatorze) Nie jest wymagane przygotowanie próbki W pełni zautomatyzowane aplikacje dostępne w szerokim zakresie analizatorów

6 Szczegóły testu Randox Lp(a) Wysoka jakość odczynników Zakres pomiaru testu - 2,1-90 mg/dl. Czułość - 2,1 mg/dl. Precyzja - Następujące współczynniki zmienności uzyskano na analizatorze Hitachi 717. Dokładność w serii Dokładność w serii Lipoproteina (a) Średnia (mg/dl) Średnia % CV 21,0 1, ,5 1, ,05 2, ,19 3, ,58 3, ,48 2,83 20 n Opis produktu Rozmiar Nr katal. Zestaw do oznaczania Lp(a) Zestaw Lp(a) dla Dimension Kalibrator Lp(a) Próbka kontrolna poziomu Lp(a) (Poziom 3) Próbka kontrolna poziomu lipidów (Poziom 1) Próbka kontrolna poziomu lipidów (Poziom 2) Próbka kontrolna poziomu lipidów (Poziom 3) 1x10 ml, 1x6 ml 1x30 ml, 1x15 ml 4x40 T 5x1 ml 3x1 ml 5x3 ml lub 5x1 ml 5x3 ml lub 5x1 ml 5x3 ml lub 5x1 ml LP3403 LP2757 LP2878 LP3404 LP3406 LE2661 lub LE2668 LE2662 lub LE2669 LE2663 lub LE2670 Zastosowania przyrządów dla Randox Lp(a) Przyrządy Abbott Aeroset/Architect ABX Pentra 400 BS 120/200/300/400 BT 2000/BT3000/ILAB 300/Targa CL 7200, ILab 1800, ILab 900 Express 550 Humalyzer 850, Humalyzer 900S ILAB 600 ILAB 900/ILAB1800/Shimadzu CL 7200 Kone Progress, Kone Specific Konelab 20i/30i/60i Lisa /Mascott Plus/Clinline Manual Menarini Alcyon 300/Alcyon Falcor Olympus AU400/AU600/AU2700 Olympus AU560 Olympus AU800/AU1000 Ortho Vitros Fusion Prestige 24i/Saphire RA 1000, RA Opera, RA XT Randox RX daytona, RX imola Roche Cobas 4000 Roche Cobas 6000 (c501) Roche Cobas FARA Roche Cobas Integra 400 Roche Hitachi 704 Roche Hitachi 717 Roche Hitachi 747/Modular P Roche Hitachi 902 Roche Hitachi 904/911/912 Roche Hitachi 917/P Module Siemens Dimension Synchron CX 4/5/7/9/LX20 Unicel 600/800 Technicron RA1000/RAXT/Opera Vitalab Flexor/Selectra E/Selectra II

7 Piśmiennictwo 1. Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Steffensen R, Nordestgaard BG. Genetically elevated lipoprotein(a) and increased risk of myocardial infarction. JAMA 2009;301: Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, Di AE, Thompson A, White IR, Marcovina SM, Collins R, Thompson SG, Danesh J. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality. JAMA 2009;302: Utermann G. Lipoprotein(a). In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 8th ed. New York: McGraw-Hill; p Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Borén J, Andreotti F, Watts GF, Ginsberg H, Amarenco P, Catapano A, Descamps OS, Fisher E, Kovanen PT, Kuivenhoven JA, Lesnik P, Masana L, Reiner Z, Taskinen MR, Tokgözoglu L, Tybjærg-Hansen A; European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J. 2010; 31(23): aspx 6. Chapman MJ, Redfern JS, McGovern ME, and Giral P. Niacin and fibrates in atherogenic dyslipidemia: Pharmacotherapy to reduce cardiovascular risk. Pharmacol Ther 2010; 126: Marcovina SM, Albers JJ, Scanu AM, Kennedy H, Giaculli F, Berg K, Couderc R, Dati F, Rifai N, Sakurabayashi I, Tate JR, Steinmetz A. Use of a reference material proposed by the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine to evaluate analytical methods for the determination of plasma lipoprotein(a). Clin Chem. 2000; 46(12): Thompson G.R. Recommendations for the use of LDL apheresis. Atherosclerosis 2008; 198: RX imola Skierowany do średnich i dużych laboratoriów RX imola to analizator kliniczny o swobodnym dostępie, który można umieścić na stole laboratoryjnym.jego maksymalna wydajność to 560 testów na godzinę, włączając w to oznaczenia elektrolitów (ISE). RX daytona Analizator kliniczny RX daytona, który może zostać umieszczony na stole laboratoryjnym, może przeprowadzić 450 testów na godzinę łącznie z oznaczeniami elektrolitów (ISE) dzięki opcjonalnemu urządzeniu ISE. RX suzuka Najnowszy członek rodziny analizatorów RX. RX suzuka to w pełni zautomatyzowany, odrębny analizator kliniczny o swobodnym dostępie i wydajności 1200 testów na godzinę, włączając w to oznaczenia elektrolitów (ISE).

8 Międzynarodowa siedziba firmy RANDOX Randox Laboratories Limited, 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, Wielka Brytania, BT29 4QY T +44 (0) F +44 (0) E I Firma Randox posiada umowy o sprzedaży i dystrybucji w ponad 130 państwach. Australia, Brazylia, Chiny, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Włochy, Jamajka, Polska, Portugalia, Puerto Rico, Rosja, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Szwajcaria, USA i Wietnam są reprezentowane bezpośrednio przez Randox Companies Australia Randox (Australia) Pty Ltd. Suite 2/4 Charles Street, Paramatta, NSW 2150, Australia. Tel: +61 (0) Faks: +61 (0) Brazylia Randox Brasil Ltda Rua Fernandes Moreira, 415 CEP: São Paulo / SP - Brazylia Tel: Faks: Chiny Randox Laboratories Ltd. Biuro przedstawiciela w Szanghaju Room , Fortune Times Tower, No.1438 North, Shanxi Road, Dystrykt Putuo, Szanghaj, Chiny Tel: Faks: Republika Czeska Randox S.R.O. BHM, Sovadinova 7, Breclav 2, Republika Czeska. Tel/Faks: +420 (0) Francja Laboratoires Randox Roissy Parc, ZAC du Moulin rue du Noyer, BP 40, Roissy en France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Niemcy Randox Laboratories GmbH Wilhelmstr. 147a, Wülfrath, Niemcy. Tel: +49 (0) 2151/ Faks: +49 (0) 2151/ Hong Kong Randox Laboratories Hong Kong Room 602, Skyline Commercial Centre, No Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong Tel: Faks: Indie Randox Laboratories India Pvt Ltd. 3rd Floor, Godrej Coliseum, Somaiya Hospital Road, Off. Eastern Express Highway, Sion (East), Bombaj , Indie Tel: Faks: Włochy Randox Laboratories Ltd. Corso Montevecchio 37, Turyn, Włochy. Tel: Faks: Polska Randox Laboratories ul. Wolność 7 lok. 15, , Warszawa. Tel: +48 (0) Faks: +48 (0) Portugalia Irlandox Laboratorios Quimica Analitica Ltda Rua Agostinho de Jesus e Sousa 258, Porto, Portugalia. Tel: Faks: Puerto Rico Randox de Puerto Rico PMB 590 PO Box San Juan, PR Tel: Faks: Republika Irlandii Randox Teoranta Meenmore, Dungloe, Co Donegal, Republika Irlandii Tel: Słowacja Randox S.R.O. Vilová 2, Bratysława, Słowacja. Tel: Faks: Republika Południowej Afryki Randox Laboratories (SA) (PTY) Ltd Unit 69F Allandale Business Park Cnr. Le Roux Avenue & Morkels Close Halfway House, Midrand, Republika Południowej Afryki Tel: Korea Południowa Randox Korea Ltd. 904 Doosan Venturedime 126-1, Pyeongchon, Dongan-gu, Anyang City, Kyeonggi-do, Korea Południowa Tel: +82 (0) Faks: +82 (0) Hiszpania Laboratorios Randox S.L. C/Enric Prat de la Riba, 226, 1 Planta, L Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Tel: Faks: Szwajcaria Randox Laboratories Ltd. (Switzerland) C/O Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz, Szwajcaria. Tel: Faks: Wielka Brytania Randox Laboratories Ltd. 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, Wielka Brytania, BT29 4QY Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) USA Randox Laboratories-US, Ltd. 515 Industrial Boulevard, Kearneysville, Zachodnia Wirginia, Tel: Linia bezpłatna: 8664 RANDOX Faks: Linia bezpłatna: 8664 RANDOX 1 Wietnam Randox Laboratories Ltd. Vietnam Villa Phuc Thinh 2Bis Nguyen Thi Minh Khai St. Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Wietnam. Tel: Faks: Randox Laboratories Limited, ul. Wolnosc 7 lok. 15, , Warszawa t +48 (0) f +48 (0) e I Randox Laboratories Limited, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom T +44 (0) f +44 (0) E I Information correct at time of print. All Randox products made in the UK. Randox Laboratories Limited is a company registered within Northern Ireland with company number N.I VAT Registered Number: GB Product availability may vary from country to country. Please contact your local Randox representative for information. LT064POL DEC11

Evidence MultiStat. Multipleksacja...sprawdzona, udoskonalona, dopracowana Jakość laboratoryjna w miejscu zastosowania

Evidence MultiStat. Multipleksacja...sprawdzona, udoskonalona, dopracowana Jakość laboratoryjna w miejscu zastosowania Evidence MultiStat Multipleksacja...sprawdzona, udoskonalona, dopracowana Jakość laboratoryjna w miejscu zastosowania Evidence MultiStat Szybkie, dokładne i wiarygodne oznaczenia Zapewniając nową generację

Bardziej szczegółowo

Znaczenie niezależnej kontroli jakości w laboratorium. Bezstronna i wiarygodna ocena analityczna

Znaczenie niezależnej kontroli jakości w laboratorium. Bezstronna i wiarygodna ocena analityczna Znaczenie niezależnej kontroli jakości w laboratorium Bezstronna i wiarygodna ocena analityczna Kontrola jakości Kontrola jakości służy do wykrywnia błędów analitycznych w laboratorium w celu zagwarantowania

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka sercowego

Ocena ryzyka sercowego Ocena ryzyka sercowego Zautomatyzowane testy dla analizatorów klinicznych pozwalające ocenić ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego Ocena ryzyka sercowego Z wykorzystaniem profilu lipidowego

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Typ sercowy białka wiążącego kwasy tłuszczowe (H-FABP) Globalny marker martwicy w OZW

Typ sercowy białka wiążącego kwasy tłuszczowe (H-FABP) Globalny marker martwicy w OZW Typ sercowy białka wiążącego kwasy tłuszczowe (H-FABP) Globalny marker martwicy w OZW H-FABP - Odkrycie Potencjał diagnostyczny jako biomarkera uszkodzenia mięśnia sercowego został wykryty w 1988 roku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

RX imola. Maksymalna wydajność i produktywność w oznaczeniach chemii klinicznej

RX imola. Maksymalna wydajność i produktywność w oznaczeniach chemii klinicznej RX imola Maksymalna wydajność i produktywność w oznaczeniach chemii klinicznej RX imola Szybkość, dokładność i wiarygodność RX imola jest ekonomicznym systemem, który zapewnia spójne, wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM 2 15. 10. 2015

SEMINARIUM 2 15. 10. 2015 SEMINARIUM 2 15. 10. 2015 Od tłuszczu pokarmowego do lipoprotein osocza, metabolizm, budowa cząsteczek lipoprotein, apolipoproteiny, znaczenie biologiczne, enzymy biorące udział w metabolizmie lipoprotein,

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Nowe wytyczne ESC/PTK w kardiologii Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Przemysław Trzeciak Częstochowa 11.12.2012 Umieralność z powodu chorób ukł. krążenia w latach

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć I Katedra i Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć Dlaczego to takie ważne? Marcin Gruchała Czynniki ryzyka zawału serca 15 152 osób z pierwszym

Bardziej szczegółowo

RIQAS objaśnienia. Największa na świecie Międzynarodowa Kontrola Zewnątrzlaboratoryjna - w której uczestniczy ponad 20 000 laboratoriów

RIQAS objaśnienia. Największa na świecie Międzynarodowa Kontrola Zewnątrzlaboratoryjna - w której uczestniczy ponad 20 000 laboratoriów objaśnienia Największa na świecie Międzynarodowa Kontrola Zewnątrzlaboratoryjna - w której uczestniczy ponad 20 000 laboratoriów MIĘDZYNARODOWA KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA Kontrola Zewnątrzlaboratoryjna

Bardziej szczegółowo

Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie?

Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie? Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie? Bogdan Solnica Katedra Biochemii Klinicznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badań leku mipomersen podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego

Prezentacja wyników badań leku mipomersen podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego INFORMACJA PRASOWA 28 czerwca 2011r. Prezentacja wyników badań leku mipomersen podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego Badania III fazy podkreślają potencjał badanego leku w obniżaniu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne leczenie hipolipemizujące zgodne z zaleceniami ESC, część II

Nowoczesne leczenie hipolipemizujące zgodne z zaleceniami ESC, część II Nowoczesne leczenie hipolipemizujące zgodne z zaleceniami ESC, część II leczenie hipolipemizujące, esc, Łukasz Kołtowski Maciej Bartoszek, Łukasz Kołtowski I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność leczenia hipercholesterolemii u osób wysokiego ryzyka sercowonaczyniowego. Czy leczymy coraz lepiej? Piotr Jankowski

Skuteczność leczenia hipercholesterolemii u osób wysokiego ryzyka sercowonaczyniowego. Czy leczymy coraz lepiej? Piotr Jankowski Skuteczność leczenia hipercholesterolemii u osób wysokiego ryzyka sercowonaczyniowego w XX i XXI wieku. Czy leczymy coraz lepiej? Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego IK CMUJ

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi

Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi Skuteczne narzędzie do oceny jakości pracy laboratorium Gama materiałów do kontroli jakości Randox Acusera jest najbardziej dokładna, stabilna

Bardziej szczegółowo

Klasyczne (tradycyjne) i nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Klasyczne (tradycyjne) i nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Klasyczne (tradycyjne) i nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Zasadnicze znaczenie dla opanowania epidemii chorób układu krążenia jest modyfikacja czynników ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

CERTYFIKAT. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG CERTYFIKAT Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo wraz z wymienionymi w wyciągu lokalizacjami wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością. : Projektowanie, produkcja, kalibracja i sprzedaż oraz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Business Development Manager Konferencja naukowo-szkoleniowa Ryn Badania laboratoryjne w chorobach nerek Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest badanie

Bardziej szczegółowo

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu Maciej Niewada PLAN Udar epidemia? Jak migotanie przedsionków wpływa na udar? Nowe leki przeciwkrzepliwe:

Bardziej szczegółowo

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) objęcie przez świadczeniodawcę Programem świadczeniobiorców,

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej II Konferencja Diagnostów Laboratoryjnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 14 września 2015 Acusera 24. 7 - główne funkcje: 1.Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2015/09/09 A93A01227DPL A11A01634 90 ml Pentra C200 Odczynnik diagnostyczny do oznaczania ilościowego in vitro stężenia cholesterolu w surowicy krwi lub osoczu metodą kolorymetryczną. QUAL-QA-TEMP-0846

Bardziej szczegółowo

pod patronatem National Lipid Association WARSZAWA, 9 10 września 2011 r.

pod patronatem National Lipid Association WARSZAWA, 9 10 września 2011 r. pod patronatem National Lipid Association WARSZAWA, 9 10 września 2011 r. 1 PROGRAM 9 10 września 2011 r. Aktualne rekomendacje leczenia zaburzeń lipidowych o konferencji Termin 9 10 września 2011 r. 2

Bardziej szczegółowo

Jednoznaczne ODPOWIEDZI na ważne pytania

Jednoznaczne ODPOWIEDZI na ważne pytania Jednoznaczne ODPOWIEDZI na ważne pytania TEST PRENATALNY HARMONY to nowy test DNA z krwi matki określający ryzyko zespołu Downa. Test Harmony jest bardziej dokładny niż tradycyjne testy i można go wykonywać

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92 Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016 Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Wytyczne PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016 Łódź, Kraków, Warszawa listopad 2016 r. Lekarz POZ 4/2016 251 Autorzy (członkowie

Bardziej szczegółowo

Dyslipidemie. 1. Hipercholesterolemia

Dyslipidemie. 1. Hipercholesterolemia Dyslipidemie Dyslipidemia to stan, w którym stężenia lipidów i lipoprotein w osoczu nie odpowiadają wartościom uznanym za prawidłowe, a te zależą od całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta niżej.

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

Jakość leczenia pacjentów z po ostrych epizodach choroby niedokrwiennej serca w XX i XXI wieku. Czynniki ograniczające wdrażanie wytycznych.

Jakość leczenia pacjentów z po ostrych epizodach choroby niedokrwiennej serca w XX i XXI wieku. Czynniki ograniczające wdrażanie wytycznych. Jakość leczenia pacjentów z po ostrych epizodach choroby niedokrwiennej serca w XX i XXI wieku. Czynniki ograniczające wdrażanie wytycznych. Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nad. Tęt.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Windows Vista

Aktualizacja Windows Vista Page 1 of 5 Aktualizacja Windows Vista Jeśli jakakolwiek z informacji jest nieprawidłowa, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Nazwa aktualizacji technicznej Program aktualizacji technologicznej

Bardziej szczegółowo

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami

Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Opasywanie taśmą warstw butelek Maszyna do opasywania poziomego pojedynczych warstw butelek szklanych

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK / SOBOTA / NIEDZIELA Intensywna terapia statynowa lub terapia skojarzona. SOBOTA

PIĄTEK / SOBOTA / NIEDZIELA Intensywna terapia statynowa lub terapia skojarzona. SOBOTA PIĄTEK 15.45 17.15 / SOBOTA 14.45 17.15 / NIEDZIELA 10.00 11.30 Intensywna terapia statynowa lub terapia skojarzona SOBOTA 10.00 12.00 Leki: statyny SOBOTA 09.00 10.00 Suplementy diety: monakolina, witamina

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

:: Homocystynuria klasyczna

:: Homocystynuria klasyczna :: Homocystynuria klasyczna Ten dokument jest tłumaczeniem francuskich zaleceń napisanych przez Profesora Pascale De Lonlay i Dr Gilles Bagou zredagowanych i opublikowanych przez Orphanet w 2007 roku.

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 261/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. o projekcie programu zdrowotnego Program profilaktyki i wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2

PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr z dnia PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 Łódź, listopad 2009 rok Podstawa prawna: Art. 55 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach

Bardziej szczegółowo

Zapytaj swojego lekarza.

Zapytaj swojego lekarza. Proste, bezpieczne badanie krwi, zapewniające wysoką czułość diagnostyczną Nieinwazyjne badanie oceniające ryzyko wystąpienia zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa; opcjonalnie umożliwia również

Bardziej szczegółowo

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW

PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW 18 Kwiecień 2011 PILNE: NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW Dotyczy: Analizatorów immunochemicznych Access * Systemy immunochemiczne tzn. Access, Access 2, SYNCHRON Lxi 725, DxC 600i Szanowny Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH Kurs pod patronatem POLSPEN. Gdynia, dnia 8.04.2015 Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia Sylwia Małgorzewicz Katedra Żywienia Klinicznego GUMed Celem

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf na ramię,

Ultrasonograf na ramię, Ultrasonograf w punkcie badania Ultrasonograf na ramię, przeznaczony do noszenia POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ANESTEZJA REGIONALNA BADANIA INWAZYJNE REUMATOLOGIA URZĄDZENIE PRZYŁÓŻKOWE KARDIOLOGIA RADIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 1 I. Diagnoza problemu i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną.

Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną. Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną. Monika śuk opiekun: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

QUALITY CONTROL PROGRAMMES IN POLAND

QUALITY CONTROL PROGRAMMES IN POLAND QUALITY CONTROL PROGRAMMES IN POLAND Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine Survey Programmes Basic Chemistry Programmes Surveys / year General Programme Central Programme Control samples

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

Na czym polega postęp w leczeniu dyslipidemii w cukrzycy? Co z badaniem ACCORD?

Na czym polega postęp w leczeniu dyslipidemii w cukrzycy? Co z badaniem ACCORD? PRACA POGLĄDOWA ISSN 1640 8497 Barbara Idzior-Waluś, Małgorzata Waluś-Miarka Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Na czym polega postęp w leczeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Rozdzia³ 1

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Rozdzia³ 1 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 13 Rozdzia³ 1 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE JAKO PROBLEM ZDROWOTNY prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski,

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Evidence Investigator. Multipleksacja... sprawdzona, udoskonalona, dopracowana Pierwszy analizator biochipów do macierzy białkowych i molekularnych

Evidence Investigator. Multipleksacja... sprawdzona, udoskonalona, dopracowana Pierwszy analizator biochipów do macierzy białkowych i molekularnych Evidence Investigator Multipleksacja... sprawdzona, udoskonalona, dopracowana Pierwszy analizator biochipów do macierzy białkowych i molekularnych Evidence Investigator Wszechstronne, wydajne i kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

RIQAS ocena wyników. 1. Kryteria przyjęcia wyników Wyniki w RIQAS można oceniać z zastosowaniem kombinacji obliczonych wyników punktowych:

RIQAS ocena wyników. 1. Kryteria przyjęcia wyników Wyniki w RIQAS można oceniać z zastosowaniem kombinacji obliczonych wyników punktowych: RIQAS ocena wyników Niniejszy dokument jest poradnikiem oceny wyników uczestników programów ilościowych RIQAS. Dostępne są osobne poradniki programów jakościowych i półilościowych RIQAS. 1. Kryteria przyjęcia

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

Jednostka chorobowa. 3mc 1260. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Badany Gen. Materiał biologiczny. Chorobowa OMIM TM.

Jednostka chorobowa. 3mc 1260. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Badany Gen. Materiał biologiczny. Chorobowa OMIM TM. Jednostka chorobowa Jednostka Oznaczenie Chorobowa OMIM TM testu Badany Gen Literatura Gen OMIM TM Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas analizy [dni roboczych] Cena [PLN] HEMOFILIA

Bardziej szczegółowo

Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy

Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy Nowa publikacja Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie 3 Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie Samokontrolne, przesiewowe rozpoznanie ryzyka stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy utajonej mogą wykonać pacjenci w swoich rodzinach. W praktyce

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS I. Strona 1 z 5

ANEKS I. Strona 1 z 5 ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH, GATUNKI ZWIERZĄT, DROGA PODANIA, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH

Bardziej szczegółowo

1/5 INFORMACJA PRASOWA

1/5 INFORMACJA PRASOWA INFORMACJA PRASOWA Firmy Sanofi i Regeneron uruchamiają wszechstronny program badań klinicznych Fazy III, obejmujący przeciwciało przeciwko PCSK9 zmniejszające stężenie cholesterolu - ODYSSEY, globalny

Bardziej szczegółowo

Dokładność i precyzja wydajności systemu Accu-Chek Active. Wprowadzenie. Metoda

Dokładność i precyzja wydajności systemu Accu-Chek Active. Wprowadzenie. Metoda Dokładność i precyzja wydajności systemu Accu-Chek Active I. DOKŁADNOŚĆ Ocena dokładności systemu została przeprowadzona w odniesieniu do normy ISO 15197. Wprowadzenie Celem badania było określenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Przedporodowe badania przesiewowe dotyczące nieprawidłowości płodu. Scenariusz inicjujący. Wprowadzenie. Czym są badania przesiewowe?

Rozdział 8. Przedporodowe badania przesiewowe dotyczące nieprawidłowości płodu. Scenariusz inicjujący. Wprowadzenie. Czym są badania przesiewowe? Rozdział 8 Przedporodowe badania przesiewowe dotyczące nieprawidłowości płodu 100 Scenariusz inicjujący Joanna jest obecnie w 32 tygodniu ciąży. Czuje się bardzo dobrze i stwierdza, że obecnie powróciła

Bardziej szczegółowo

simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015

simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015 simply safe Kampania bezpieczeństwa GCE 2015 security in action GCE SPRAWDZONA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Grupa GCE jest jednym ze światowych liderów w produkcji osprzętu do cięcia oraz spawania gazowego.

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE Odczynniki laboratoryjne do ogólnego stosowania- metoda dwuodczynnikowa Firma Gesan, utworzona na początku lat dziewięćdziesiątych, dziś jest jednym z najbardziej znanych producentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje piersi. Wykrywanie zmian

Poznaj swoje piersi. Wykrywanie zmian Poznaj swoje piersi Wykrywanie zmian Poznaj swoje piersi: wykrywanie zmian Rak piersi jest najczęściej spotykanym typem nowotworu u kobiet w Irlandii Północnej 1 na 12 kobiet w Irlandii Północnej choruje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks II. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks II Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta 7 Dla produktów zawierających inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE) benazepryl,

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Osobom chorym na cukrzycę grożą poważne, specyficzne dla tej choroby powikłania, które mogą prowadzić

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 2/2003 Nr 3(4) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów przemiany lipidowej u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w trakcie leczenia hormonem wzrostu

Bardziej szczegółowo

Analiza fali tętna u dzieci z. doniesienie wstępne

Analiza fali tętna u dzieci z. doniesienie wstępne Analiza fali tętna u dzieci z chorobami kłębuszków nerkowych doniesienie wstępne Piotr Skrzypczyk, Zofia Wawer, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Maria Roszkowska-Blaim Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo