Lipoproteina(a): Lp(a) Jak udowodniono to najlepsza metodyka na rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lipoproteina(a): Lp(a) Jak udowodniono to najlepsza metodyka na rynku"

Transkrypt

1 Lipoproteina(a): Lp(a) Jak udowodniono to najlepsza metodyka na rynku

2 Podstawy Pomimo ukierunkowania działań na cholesterol LDL poprzez leczenie statynami, choroba sercowo-naczyniowa i bardziej swoiście zawał mięśnia serca pozostaje wiodącą przyczyną chorobowości i śmiertelności. Poza tradycyjnym pomiarem LDL istnieje potrzeba oceny dodatkowych przyczynowych czynników ryzyka 1. Czym jest lipoproteina(a) : Lp(a)? Badania na dużą skalę i międzynarodowe wytyczne opublikowane pomiędzy rokiem 2009 i 2010 wykazały, że Lp(a) jest głównym niezależnym genetycznym czynnikiem ryzyka przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej. Powinna ona być przedmiotem badań przesiewowych u wszystkich pacjentów o ryzyku od umiarkowanego do wysokiego. Lp(a) jest głównym niezależnym genetycznym czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej 2 Cząsteczki Lp(a) są podobne do LDL składającego się z rdzenia bogatego w cholesterol z dołączonym białkiem apob Jednakże Lp(a) w sposób unikalny różni się od LDL tym, że on także posiada białko apo(a) dołączone przez wiązanie dwusiarczkowe (patrz diagram) Apo (a) składa się z szeregu struktur kringle Istnieje 10 rodzajów kringle IV i tylko jedna kopia każdego typu z wyjątkiem typu 2. Kringle IV, typ 2 (KIV 2 ) jest szczególnie wrażliwa na wytwarzanie wielokrotne, zależnie od indywidualnych cech genetycznych (2-40 powtórzeń) Liczne powtórzenia KIV 2 wytwarzają różne izoformy oraz wywierają główny wpływ na wielkość białka apo(a), które ma wpływ na poziom Lp(a) Apo(A) jest syntetyzowana w wątrobie i wiąże się z nowo zsyntetyzowaną apob-100 Wielkość białka apo(a) jest określona genetycznie i zmienia się w szerokich granicach 1 tym samym poziomy Lp(a) mogą zmieniać się 1000-krotnie pomiędzy osobnikami 1 Poziomy osoczowe wzrastają zaraz po urodzeniu do stałego poziomu, w okresie kilku miesięcy, typowe osoczowe poziomy Lp(a) są podobne u mężczyzn i kobiet: jedna piąta (20%) ma poziomy powyżej 50 mg/dl.

3 2010 Wytyczne dotyczące Lp(a) 4 Ostatnie lata wykazały znaczne postępy w nauce i zrozumieniu Lp(a) oraz jego roli przyczynowej w przedwczesnej chorobie sercowo-naczyniowej. Podwyższone poziomy Lp(a) są skojarzone w znacznym stopniu ze znaczną czułością z ryzykiem choroby sercowonaczyniowej. To skojarzenie jest ciągłe i nie zależy od wysokich poziomów cholesterolu związanego i nie pozostającego w związku z LDL, ani od obecności innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Poziomy Lp(a) podobnie jak podwyższony LDL są przyczynowo związane z przedwczesnym rozwojem miażdżycy i choroby sercowo-naczyniowej. Tabela I Porównanie dowodów, które popierają tezę, że zarówno podwyższone stężenie cholesterolu LDL, jak i podwyższone Lp(a) powodują osobno chorobę sercowo-naczyniową 4 Szczegóły testu Podwyższony poziom cholesterolu LDL Podwyższony poziom Lp(a) Epidemiologia u ludzi Badania genetyczne u ludzi Badania mechanizmu działania Modele zwierzęce Badania interwencyjne u ludzi Bezpośrednia korelacja w licznych badaniach klinicznych Bezpośrednia korelacja w licznych badaniach klinicznych, np. w hipercholesterolemii rodzinnej Mechanizmy wyraźnie wykazane: LDL gromadzi się w błonie wewnętrznej i powoduje miażdżycę Miażdżycorodny wpływ w licznych badaniach klinicznych Badania dotyczące zastosowania statyn dały ostateczny dowód na istnienie związku przyczynowo-skutkowego Bezpośrednia korelacja w licznych badaniach klinicznych Bezpośrednia korelacja w licznych badaniach klinicznych, np. w polimorfizmie typu 2 kringle IV Mechanizmy podobne do tych dla LDL i/lub wpływów prozakrzepowych/antyfibrynolitycznych Miażdżycorodny wpływ w licznych badaniach klinicznych Badania kliniczne z niacyną dają korzystne wyniki Kogo poddawać badaniom przesiewowym? 4 Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe sugeruje, że powinno się dokonać jednorazowego pomiaru Lp(a) u wszystkich pacjentów z pośrednim lub wysokim ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej/choroby niedokrwiennej serca, u których stwierdza się: i. Przedwcześnie występująca choroba sercowo-naczyniowa ii. Hipercholesterolemia rodzinna iii. Wywiad rodzinny przedwczesnej choroby układu sercowo-naczyniowego i/lub podwyższonego poziomu Lp(a) iv. Nawracająca choroba sercowo-naczyniowa pomimo leczenia lekiem z grupy statyn v. 3% ryzyko wystąpienia zakończonej zgonem i/lub nie zakończonej zgonem choroby sercowo-naczyniowej w okresie 10 lat według wytycznych europejskich vi. 10% ryzyko wystąpienia zakończonej zgonem i/lub nie zakończonej zgonem ChNS w okresie 10 lat według wytycznych z USA Powtarzanie pomiarów jest potrzebne wyłącznie wtedy, gdy leczenie z powodu wysokiego Lp(a) zostało zainicjowane w celu oceny odpowiedzi terapeutycznej. Dowody naukowe w sposób jednoznaczny popierają pogląd, że Lp(a) jest nadrzędnym celem dla zmniejszenia ryzyka sercowonaczyniowego, poza tym skojarzonym z cholesterolem LDL. Lekarze klinicyści powinni brać pod uwagę badania przesiewowe u pacjentów leczonych statynami z nawracającą chorobą serca, dodatkowo u pacjentów uważanych za tych, którzy posiadają od umiarkowanego do wysokiego ryzyka choroby serca - Uzgodnione stanowisko EASl 5

4 Pożądane poziomy 4 Tabela 2 Pożądane poziomy dla cholesterolu związanego z lipoproteiną o niskiej gęstości a poziomami lipoproteiny(a) w stanie na czczo i po jedzeniu 4 Pacjenci z chorobą układu sercowo-naczyniowego i/lub cukrzycą Inni pacjenci i osobnicy Wyższe poziomy dowodów na leczenie cholesterol LDL < 2 mmol/l a (< 77mg/dl) < 3 mmol/l a (116 mg/dl) Lp(a) < 80. tego percentyla (<~50 mg/dl b ) < 80. tego percentyla (<~50 mg/dl b ) la: metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych z grupą leczoną statyną la: metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych z grupą leczoną niacyną a Zgodnie z wytycznymi europejskimi z 2007 roku b 80. percentyl w przybliżeniu odpowiada 50 mg/dl u osobników rasy kaukaskiej. Jak leczyć podwyższony poziom Lp(a)? Pacjenci z wysokim lub umiarkowanym ryzykiem wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej powinni być poddawani badaniom przesiewowym w kierunku Lp(a) 1 Zmniejszenie Lp(a) poniżej wartości odcięcia powinno być nadrzędnym celem leczenia wraz z obniżaniem poziomu cholesterolu LDL 1 Generalnie rzecz biorąc zmiany stylu życia nie mają silnego wpływu na poziomy Lp(a) 1 Ogólnie, seryjny pomiar Lp(a) nie jest wymagany, a jedynie wymaga tego, żeby był powtarzany przy ocenie odpowiedzi terapeutycznej Jeżeli Lp(a) jest powyżej wartości odcięcia, leczenie powinno się koncentrować na zmniejszaniu ryzyka u pacjenta. 1 Dodatkowo można rozważyć leczenie niacyną, szczególnie u pacjentów z wysokim ryzykiem, jako że jak wykazano obniża to Lp(a) o 30-40%. 1 Sposoby leczenia oparte na niacynie, jak wykazano powodują poprawę aterogennego profilu lipidowego u pacjenta (podwyższając HDL-C, zmniejszają LDL-C, zmniejszają Lp(a) i trójglicerydy) U młodych osób i pacjentów w średnim wieku 8 z dowodami na postępującą chorobę niedokrwienną serca i znamiennie podwyższonym osoczowym poziomem Lp(a) należy rozważyć aferezę LDL która skutecznie usuwa Lp(a) 4

5 Dobór właściwego testu Lp(a) Na poziomy Lp(a) w znaczny sposób wpływa wielkość dołączonego białka apo(a) 7. Zmienność wielkości apo(a) stanowi poważne wyzwanie w pomiarze immunochemicznym Lp(a) z następujących powodów 7 : i. Przeciwciała powinny posiadać niewrażliwą na izoformę immunoreaktywność na lp(a) ii. Dobór wielkości apo(a) w kalibratorze testu wydaje się być losowy i nie jest reprezentatywny dla wszystkich zmian wielkości apo(a) stwierdzonych w populacji ogólnej iii. W zależności od wielkości apo(a) stosowanego w kalibratorze, wiele komercyjnie dostępnych testów albo niedoszacowuje albo przeszacowuje stężenia Lp(a) w osoczu tak więc silny wpływ na nie posiada odchylenie apo(a) zależne od wielkości" Użycie niewłaściwej metodyki oznaczania Lp(a) jest wysoce prawdopodobne, że może prowadzić zarówno do wyników fałszywie ujemnych jak fałszywie dodatnich7. Prowadzi to do potencjalnie niewłaściwej klasyfikacji znacznej liczby pacjentów zarówno o wysokim jak i niskim ryzyku7 Szczegóły testu Randox Lp(a) Jak udowodniono to najlepsza metodyka na rynku Test Randox zawiera bardzo wysoką gęstości przeciwciał niewrażliwych na izoformy oraz odczynnika wykrywającego zapewniającego to, że wykrywana jest większa ilość przeciwciał przeciwko Lp(a) i większa dokładność pomiarów Randox wytwarza 5-punktowy kalibrator, który uwzględnia heterogenność cząsteczki Lp(a) dla każdego z poziomów, powodując doskonałą zamienność kalibratora próbkami pacjenta Płynny, gotowy do użycia test IT Znakomita trwałość (30 dniowa trwałość otwartej fiolki w analizatorze) Nie jest wymagane przygotowanie próbki W pełni zautomatyzowane aplikacje dostępne w szerokim zakresie analizatorów

6 Szczegóły testu Randox Lp(a) Wysoka jakość odczynników Zakres pomiaru testu - 2,1-90 mg/dl. Czułość - 2,1 mg/dl. Precyzja - Następujące współczynniki zmienności uzyskano na analizatorze Hitachi 717. Dokładność w serii Dokładność w serii Lipoproteina (a) Średnia (mg/dl) Średnia % CV 21,0 1, ,5 1, ,05 2, ,19 3, ,58 3, ,48 2,83 20 n Opis produktu Rozmiar Nr katal. Zestaw do oznaczania Lp(a) Zestaw Lp(a) dla Dimension Kalibrator Lp(a) Próbka kontrolna poziomu Lp(a) (Poziom 3) Próbka kontrolna poziomu lipidów (Poziom 1) Próbka kontrolna poziomu lipidów (Poziom 2) Próbka kontrolna poziomu lipidów (Poziom 3) 1x10 ml, 1x6 ml 1x30 ml, 1x15 ml 4x40 T 5x1 ml 3x1 ml 5x3 ml lub 5x1 ml 5x3 ml lub 5x1 ml 5x3 ml lub 5x1 ml LP3403 LP2757 LP2878 LP3404 LP3406 LE2661 lub LE2668 LE2662 lub LE2669 LE2663 lub LE2670 Zastosowania przyrządów dla Randox Lp(a) Przyrządy Abbott Aeroset/Architect ABX Pentra 400 BS 120/200/300/400 BT 2000/BT3000/ILAB 300/Targa CL 7200, ILab 1800, ILab 900 Express 550 Humalyzer 850, Humalyzer 900S ILAB 600 ILAB 900/ILAB1800/Shimadzu CL 7200 Kone Progress, Kone Specific Konelab 20i/30i/60i Lisa /Mascott Plus/Clinline Manual Menarini Alcyon 300/Alcyon Falcor Olympus AU400/AU600/AU2700 Olympus AU560 Olympus AU800/AU1000 Ortho Vitros Fusion Prestige 24i/Saphire RA 1000, RA Opera, RA XT Randox RX daytona, RX imola Roche Cobas 4000 Roche Cobas 6000 (c501) Roche Cobas FARA Roche Cobas Integra 400 Roche Hitachi 704 Roche Hitachi 717 Roche Hitachi 747/Modular P Roche Hitachi 902 Roche Hitachi 904/911/912 Roche Hitachi 917/P Module Siemens Dimension Synchron CX 4/5/7/9/LX20 Unicel 600/800 Technicron RA1000/RAXT/Opera Vitalab Flexor/Selectra E/Selectra II

7 Piśmiennictwo 1. Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Steffensen R, Nordestgaard BG. Genetically elevated lipoprotein(a) and increased risk of myocardial infarction. JAMA 2009;301: Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, Di AE, Thompson A, White IR, Marcovina SM, Collins R, Thompson SG, Danesh J. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality. JAMA 2009;302: Utermann G. Lipoprotein(a). In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D, eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 8th ed. New York: McGraw-Hill; p Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Borén J, Andreotti F, Watts GF, Ginsberg H, Amarenco P, Catapano A, Descamps OS, Fisher E, Kovanen PT, Kuivenhoven JA, Lesnik P, Masana L, Reiner Z, Taskinen MR, Tokgözoglu L, Tybjærg-Hansen A; European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J. 2010; 31(23): aspx 6. Chapman MJ, Redfern JS, McGovern ME, and Giral P. Niacin and fibrates in atherogenic dyslipidemia: Pharmacotherapy to reduce cardiovascular risk. Pharmacol Ther 2010; 126: Marcovina SM, Albers JJ, Scanu AM, Kennedy H, Giaculli F, Berg K, Couderc R, Dati F, Rifai N, Sakurabayashi I, Tate JR, Steinmetz A. Use of a reference material proposed by the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine to evaluate analytical methods for the determination of plasma lipoprotein(a). Clin Chem. 2000; 46(12): Thompson G.R. Recommendations for the use of LDL apheresis. Atherosclerosis 2008; 198: RX imola Skierowany do średnich i dużych laboratoriów RX imola to analizator kliniczny o swobodnym dostępie, który można umieścić na stole laboratoryjnym.jego maksymalna wydajność to 560 testów na godzinę, włączając w to oznaczenia elektrolitów (ISE). RX daytona Analizator kliniczny RX daytona, który może zostać umieszczony na stole laboratoryjnym, może przeprowadzić 450 testów na godzinę łącznie z oznaczeniami elektrolitów (ISE) dzięki opcjonalnemu urządzeniu ISE. RX suzuka Najnowszy członek rodziny analizatorów RX. RX suzuka to w pełni zautomatyzowany, odrębny analizator kliniczny o swobodnym dostępie i wydajności 1200 testów na godzinę, włączając w to oznaczenia elektrolitów (ISE).

8 Międzynarodowa siedziba firmy RANDOX Randox Laboratories Limited, 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, Wielka Brytania, BT29 4QY T +44 (0) F +44 (0) E I Firma Randox posiada umowy o sprzedaży i dystrybucji w ponad 130 państwach. Australia, Brazylia, Chiny, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Włochy, Jamajka, Polska, Portugalia, Puerto Rico, Rosja, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Szwajcaria, USA i Wietnam są reprezentowane bezpośrednio przez Randox Companies Australia Randox (Australia) Pty Ltd. Suite 2/4 Charles Street, Paramatta, NSW 2150, Australia. Tel: +61 (0) Faks: +61 (0) Brazylia Randox Brasil Ltda Rua Fernandes Moreira, 415 CEP: São Paulo / SP - Brazylia Tel: Faks: Chiny Randox Laboratories Ltd. Biuro przedstawiciela w Szanghaju Room , Fortune Times Tower, No.1438 North, Shanxi Road, Dystrykt Putuo, Szanghaj, Chiny Tel: Faks: Republika Czeska Randox S.R.O. BHM, Sovadinova 7, Breclav 2, Republika Czeska. Tel/Faks: +420 (0) Francja Laboratoires Randox Roissy Parc, ZAC du Moulin rue du Noyer, BP 40, Roissy en France Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Niemcy Randox Laboratories GmbH Wilhelmstr. 147a, Wülfrath, Niemcy. Tel: +49 (0) 2151/ Faks: +49 (0) 2151/ Hong Kong Randox Laboratories Hong Kong Room 602, Skyline Commercial Centre, No Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong Tel: Faks: Indie Randox Laboratories India Pvt Ltd. 3rd Floor, Godrej Coliseum, Somaiya Hospital Road, Off. Eastern Express Highway, Sion (East), Bombaj , Indie Tel: Faks: Włochy Randox Laboratories Ltd. Corso Montevecchio 37, Turyn, Włochy. Tel: Faks: Polska Randox Laboratories ul. Wolność 7 lok. 15, , Warszawa. Tel: +48 (0) Faks: +48 (0) Portugalia Irlandox Laboratorios Quimica Analitica Ltda Rua Agostinho de Jesus e Sousa 258, Porto, Portugalia. Tel: Faks: Puerto Rico Randox de Puerto Rico PMB 590 PO Box San Juan, PR Tel: Faks: Republika Irlandii Randox Teoranta Meenmore, Dungloe, Co Donegal, Republika Irlandii Tel: Słowacja Randox S.R.O. Vilová 2, Bratysława, Słowacja. Tel: Faks: Republika Południowej Afryki Randox Laboratories (SA) (PTY) Ltd Unit 69F Allandale Business Park Cnr. Le Roux Avenue & Morkels Close Halfway House, Midrand, Republika Południowej Afryki Tel: Korea Południowa Randox Korea Ltd. 904 Doosan Venturedime 126-1, Pyeongchon, Dongan-gu, Anyang City, Kyeonggi-do, Korea Południowa Tel: +82 (0) Faks: +82 (0) Hiszpania Laboratorios Randox S.L. C/Enric Prat de la Riba, 226, 1 Planta, L Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Tel: Faks: Szwajcaria Randox Laboratories Ltd. (Switzerland) C/O Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz, Szwajcaria. Tel: Faks: Wielka Brytania Randox Laboratories Ltd. 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, Wielka Brytania, BT29 4QY Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) USA Randox Laboratories-US, Ltd. 515 Industrial Boulevard, Kearneysville, Zachodnia Wirginia, Tel: Linia bezpłatna: 8664 RANDOX Faks: Linia bezpłatna: 8664 RANDOX 1 Wietnam Randox Laboratories Ltd. Vietnam Villa Phuc Thinh 2Bis Nguyen Thi Minh Khai St. Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Wietnam. Tel: Faks: Randox Laboratories Limited, ul. Wolnosc 7 lok. 15, , Warszawa t +48 (0) f +48 (0) e I Randox Laboratories Limited, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom T +44 (0) f +44 (0) E I Information correct at time of print. All Randox products made in the UK. Randox Laboratories Limited is a company registered within Northern Ireland with company number N.I VAT Registered Number: GB Product availability may vary from country to country. Please contact your local Randox representative for information. LT064POL DEC11

Ocena ryzyka sercowego

Ocena ryzyka sercowego Ocena ryzyka sercowego Zautomatyzowane testy dla analizatorów klinicznych pozwalające ocenić ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego Ocena ryzyka sercowego Z wykorzystaniem profilu lipidowego

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Official Monthly Peer-Reviewed Journal of the Polish Cardiac Society, since 1957 Indexed in: ISI Master Journal

Bardziej szczegółowo

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 141 150 F A R M A K O T E R A P I A C H O R Ó B U K Ł A D U K R Ą Ż E N I A Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon Leczenie hipercholesterolemii

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii The latest diagnostic and therapeutic standards dyslipidemia Katarzyna Grabańska, Matylda Kręgielska-Narożna, Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice OCENA GOSPODARKI LIPIDOWEJ, STANU ODŻYWIENIA I ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ POPULACJI OBJĘTEJ OPIEKĄ LEKARZY RODZINNYCH 21 Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice 1

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: leczenie skojarzone, ezetimib-statyna, dyslipidemia, ryzyko sercowo-naczyniowe, cukrzyca

Słowa kluczowe: leczenie skojarzone, ezetimib-statyna, dyslipidemia, ryzyko sercowo-naczyniowe, cukrzyca 181 G E R I A T R I A 2010; 4: 181-190 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 30.09.2010 Zaakceptowano/Accepted: 30.09.2010 Skojarzone leczenie hypolipemizujące ezetimib-statyna

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Obsługa klienta i pomoc techniczna: 800-822-2947 W innych krajach obsługę klienta zapewnia lokalny przedstawiciel firmy Abaxis Kwiecień 2014 PN: 400-7144 Rev.:

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 12/2013 Nr 3(44) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych/Position of the Lipid Expert Forum Postępowanie w rodzinnej hipercholesterolemii u dzieci

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pravafenix 40 mg/160 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 40 mg soli sodowej prawastatyny

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Migrena a biomarkery chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet

Migrena a biomarkery chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Migrena a biomarkery chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet T. Kurth, P.M. Ridker, J.E. Bering Harvard Medical School,

Bardziej szczegółowo

Aterogenna dyslipidemia w cukrzycy typu 2

Aterogenna dyslipidemia w cukrzycy typu 2 Aterogenna dyslipidemia w cukrzycy typu 2 Atherogenic dyslipidaemia in type 2 diabetes Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Akademia Medyczna, Poznań Streszczenie W pracy omówiono zaburzenia gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 9 18 SYLWIA DZIĘGIELEWSKA-GĘSIAK, KALINA MAĆKOWIAK, EWA WYSOCKA, LECH TORLIŃSKI STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM SERUM COPPER

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię

Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię Psychiatria Polska 2007, tom XLI, numer 4 strony 457 472 Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię Metabolic risk during antipsychotic treatment

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 15 Lipoproteiny osocza Tomasz Francuz Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Kierownik Zakładu: dr hab. med.

Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Kierownik Zakładu: dr hab. med. PRACE PRZEGLĄDOWE Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 5B, 2013 REVIEW PAPERS *Magdalena Walicka 1, Wojciech Bik 2, Ada Sawicka 1, Ewa Marcinowska-Suchowierska 1 Czy istnieje zespół metaboliczny?

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27 118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo