Orzekanie o niepe³nosprawnoœci regulacje prawne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Orzekanie o niepe³nosprawnoœci regulacje prawne"

Transkrypt

1 Marcin Tyrcz Sprawni w prawie Zeszyt nr 18 Orzekanie o niepe³nosprawnoœci regulacje prawne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Warszawa 2007

2 Copyright by PSOUU 2007 ISBN Publikacja bezp³atna Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym ul. G³ogowa 2b Warszawa tel , fax Zeszyt nr 18 wchodzi w sk³ad serii pt. Sprawni w prawie Redaktor serii: Marcin Tyrcz Konsultacje merytoryczne: Krystyna Mrugalska Projekt ok³adki: Cezary Sotek Sk³ad i druk: POLDRUK Publikacja jest dofinansowana przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

3 Spis treœci 1. Wstêp 2. Stopnie niepe³nosprawnoœci 3. Kto orzeka o niepe³nosprawnoœci 4. Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci dziecka do 16 roku ycia 4.1. Podstawy orzekania 4.2. Dokumenty niezbêdne przy ubieganiu siê o orzeczenie o niepe³nosprawnoœci 4.3. Zasady orzekania 4.4. Odwo³anie 5. Orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci osoby powy ej 16 roku ycia 5.1. Podstawy orzekania 5.2. Dokumenty niezbêdne przy ubieganiu siê o orzeczenie o niepe³nosprawnoœci 5.3. Zasady orzekania 5.4. Odwo³anie 6. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnieñ 6.1. Wiadomoœci ogólne 6.2. Procedura postêpowania 7. Legitymacja osoby niepe³nosprawnej 8. Akty prawne

4 Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe³nosprawnej lub wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe³nosprawnej która nie ukoñczy³a 16 roku ycia, 1 zdjêcie, w przypadku osób powy ej 16 roku ycia orygina³ orzeczenia, na podstawie którego ma byæ wydana legitymacja (do wgl¹du) Na wniosek osoby, która uzyska³a orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje siê symbol przyczyny niepe³nosprawnoœci, jeœli mo e to u³atwiæ danej osobie korzystanie z nale nych ulg i uprawnieñ. Legitymacja upowa nia do korzystania z ulg i uprawnieñ na podstawie odrêbnych przepisów. 8. AKTY PRAWNE Zagadnienia orzekania o niepe³nosprawnoœci w celu uzyskania statusu osoby niepe³nosprawnej uregulowana jest w nastêpuj¹cych przepisach prawnych: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz.776 z póÿn. zm.), rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci (Dz. U. z 2003r., Nr 139, poz.1328), rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoœci u osób w wieku do 16 roku ycia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162). rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad powo³ywania i odwo³ywania oraz sprawowania nadzoru nad zespo³ami orzekaj¹cymi o stopniu niepe³nosprawnoœci, zakresu ich dzia³ania, a tak e zakresu ich wspó³dzia³ania z organami administracji rz¹dowej i organami jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 1999 r., Nr 8, poz.72). Ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z póÿn. zm.)

5 Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnieñ wydaje siê do czasu up³ywu wa noœci orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolnoœci do pracy. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnieñ zawiera: 1) oznaczenie zespo³u, który wyda³ orzeczenie; 2) datê wydania orzeczenia; 3) datê z³o enia wniosku; 4) podstawê prawn¹ wydania orzeczenia; 5) imiê i nazwisko osoby zainteresowanej; 6) datê i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu; 7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego to samoœæ; 8) stopieñ niepe³nosprawnoœci; 9) symbol przyczyny niepe³nosprawnoœci; 10) datê lub okres powstania niepe³nosprawnoœci; 11) okres, na jaki wydano orzeczenie; 12) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okreœlone przez lekarza - cz³onka powiatowego zespo³u; 13) uzasadnienie; 14) pouczenie o nieprzys³uguj¹cym odwo³aniu; 15) podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza - cz³onka zespo³u orzekaj¹cego. 7. LEGITYMACJA OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ Powiatowy/miejski zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci wydaje ponadto legitymacje dokumentuj¹ce niepe³nosprawnoœæ i stopieñ niepe³nosprawnoœci. Orzeczenie jest podstaw¹ do przyznania ulg i uprawnieñ przys³uguj¹cych osobom niepe³nosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepe³nosprawnej. Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana sk³ada we w³aœciwym dla jej miejsca zamieszkania powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci. Legitymacje wydawane s¹ zarówno dzieciom jak i osobom doros³ym na podstawie wniosku oraz prawomocnego orzeczenia: - Powiatowego Zespo³u ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci, - Lekarza Orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, - Komisji Lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (wydanych przed r.), - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (wydanych przed r.), - Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji (wydanych przed r.). 1. WSTÊP Aby móc korzystaæ z uprawnieñ i ulg dla osób niepe³nosprawnych w wiêkszoœci przypadków konieczne jest prawne potwierdzenie statusu niepe³nosprawnoœci.. Orzekanie o niepe³nosprawnoœci w celu uzyskania statusu osoby niepe³nosprawnej reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z póÿn. zm.). Osoba zainteresowana uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci lub opiekun prawny dziecka do lat 16, który ubiega siê o orzeczenie o niepe³nosprawnoœci sk³ada wniosek do powiatowego/miejskiego zespo³u do spraw orzekania o stopniu niepe³nosprawnoœci. W sk³ad zespo³u wchodz¹ specjaliœci z ró nych dziedzin, tj. lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni specjaliœci uznani za niezbêdnych do rozpatrzenia indywidualnej sprawy osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia. Posiadanie orzeczenia wydanego przez zespó³ pozwala korzystaæ z nastêpuj¹cych form pomocy, b¹dÿ uprawnieñ: w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia mo liwoœæ uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, mo liwoœæ korzystania ze szkoleñ oraz podleganie specjalnym uprawnieniom pracowniczym osób niepe³nosprawnych, w zakresie pomocy spo³ecznej mo liwoœæ korzystania z pomocy œwiadczonej lub organizowanej przez pomoc spo³eczn¹, w zakresie rehabilitacji spo³ecznej np. wskazanie uczestnictwa w terapii zajêciowej czy turnusach rehabilitacyjnych, uprawnienia do zasi³ku pielêgnacyjnego, Od tego rodzaju orzecznictwa nale y odró niæ tzw. orzecznictwo do celów rentowych, czyli orzekaj¹ce o niezdolnoœci do pracy. Prowadzone jest ono przez lekarzy orzeczników Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz komisje lekarskie Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Orzeczenia takie oceniaj¹ zdolnoœæ do pracy i s¹ podstaw¹ do udzielenia œwiadczeñ ubezpieczenia spo³ecznego, czyli renty i emerytury, oraz czêsto daj¹ takie same uprawnienia do korzystania z ró nych ulg jak orzeczenia powiatowych/miejskich zespo³ów, o których by³a mowa wy ej. Jednak z orzeczeniem powiatowych/miejskich zespo³ów nie mo emy ubiegaæ siê o rentê lub emeryturê. Niniejszy informator omawia tylko zasady uzyskania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci, czyli tzw. kwestie orzecznictwa do celów pozarentowych. 2. STOPNIE NIEPE NOSPRAWNOŒCI W 1997 r. zmieni³y siê zasady orzekania o niepe³nosprawnoœci. Nie ma ju komisji lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia przy ZUS. Nie ma te I, II i III grupy inwalidzkiej, ale ci, których zaliczono do którejœ z nich, nadal pozostali w œwietle prawa osobami niepe³no

6 sprawnymi i zachowali swoje uprawnienia chyba, e orzeczenie o ich niepe³nosprawnoœci straci³o moc albo zosta³o zmienione zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych niepe³nosprawnoœæ podlega stopniowaniu w zale noœci od stanu naruszenia sprawnoœci organizmu. Ustawa ustala trzy stopnie niepe³nosprawnoœci: znaczny, umiarkowany, lekki. Do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci zalicza siê osobê z naruszon¹ sprawnoœci¹ organizmu, niezdoln¹ do pracy albo zdoln¹ do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagaj¹c¹, w celu pe³nienia ról spo³ecznych, sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki i pomocy innych osób w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do samodzielnej egzystencji. Niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji nale y rozumieæ jako: - naruszenie sprawnoœci organizmu w stopniu uniemo liwiaj¹cym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb yciowych, za które uwa a siê przede wszystkim samoobs³ugê tj. samodzielne ubierani siê, mycie, jedzenie, poruszanie siê i komunikacjê z otoczeniem. Do umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci zalicza siê osobê z naruszon¹ sprawnoœci¹ organizmu, niezdoln¹ do pracy albo zdoln¹ do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagaj¹c¹ czasowej albo czêœciowej pomocy innych osób w celu pe³nienia ról spo³ecznych. Do lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci zalicza siê osobê o naruszonej sprawnoœci organizmu powoduj¹cej w sposób istotny obni enie zdolnoœci do wykonywania pracy w porównaniu do zdolnoœci, jak¹ wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pe³n¹ sprawnoœci¹ psychiczn¹ i fizyczn¹, lub maj¹ca ograniczenia w pe³nieniu ról spo³ecznych daj¹ce siê kompensowaæ przy pomocy wyposa enia w przedmioty ortopedyczne, œrodki pomocnicze lub œrodki techniczne. W przypadku osób niepe³nosprawnych, które posiadaj¹ jeszcze stare orzeczenia o I, II lub III grupie inwalidów nadal uznawane s¹ one za osoby niepe³nosprawne, z tym e orzeczenie o zaliczeniu do: a) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, b) II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, c) III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci. wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieñ, posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolnoœci do pracy okreœlone w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych inne posiadane dokumenty, mog¹ce mieæ wp³yw na ustalenie wskazañ do ulg i uprawnieñ. Postêpowanie o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieñ, w stosunku do postêpowania o ustalenie niepe³nosprawnoœci i stopnia niepe³nosprawnoœci, charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi odrêbnoœciami: wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpoœredniego badania osoby zainteresowanej, od wydanego orzeczenia nie przys³uguje odwo³anie do wojewódzkiego zespo³u. Zespó³ orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgod¹, na wniosek oœrodka pomocy spo³ecznej Procedura postêpowania Procedura postêpowania obejmuje: 1. pobranie wniosku z powiatowego/miejskiego zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci; 2. wype³nienie wniosku przez osobê zainteresowan¹ lub prawnego opiekuna; 3. wype³nienie przez lekarza zaœwiadczenia lekarskiego stanowi¹cego za³¹cznik do wniosku nie wczeœniej ni na 30 dni przed z³o eniem wniosku; 4. do³¹czenie dodatkowej dokumentacji medycznej ( w kserokopiach ) potwierdzaj¹c¹ naruszenie sprawnoœci organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjêæ rtg; 5. z³o enie kompletnego wniosku do powiatowego/miejskiego zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci; 6. powiadomienie wnioskodawcy w formie pisemnej przez powiatowy/miejski zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci o wyznaczonym terminie stawienia siê na posiedzenie sk³adu orzekaj¹cego; 7. stawienie siê wnioskodawcy na posiedzenie sk³adu orzekaj¹cego; 8. wydanie postanowienia o wydaniu orzeczenia lub odmowie wydania. Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnieñ bierze siê pod uwagê: orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolnoœci do pracy wydane na podstawie odrêbnych przepisów oraz posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹ mog¹c¹ mieæ wp³yw na okreœlenie wskazañ, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, oraz zakresu i rodzaju ograniczeñ uprawniaj¹cych do ulg i uprawnieñ, ocenê aktualnego stanu zdrowia wystawion¹ przez lekarza - cz³onka zespo³u zakres i rodzaj ograniczeñ spowodowany naruszon¹ sprawnoœci¹ organizmu

7 W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepe³nosprawna posiadaj¹ca orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci mo e wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzglêdniaj¹cego zmianê stanu zdrowia Odwo³anie Orzeczenie powiatowego/miejskiego zespo³u musi zawieraæ, obok stwierdzenia b¹dÿ odmowy stwierdzenia niepe³nosprawnoœci, uzasadnienie oraz pouczenie o terminie i sposobie mo noœci wniesienia od niego odwo³ania. Osoba zainteresowana mo e wnieœæ, w terminie 14 dni od dnia dorêczenia orzeczenia, odwo³anie do wojewódzkiego zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci, za poœrednictwem powiatowego/miejskiego zespo³u, który wyda³ orzeczenie. Zespó³, który wyda³ orzeczenie jest zobowi¹zany w terminie 7 dni przes³aæ odwo³anie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespo³u, jeœli w tym terminie nie zmieni swojego orzeczenia. Powiatowy/miejski zespó³ mo e wydaæ nowe orzeczenie tylko w przypadku, je eli uzna, e odwo³anie zas³uguje w ca³oœci na uwzglêdnienie. Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespó³ równie przys³uguje prawo odwo³ania. Za poœrednictwem wojewódzkiego zespo³u, który orzeczenie wyda³ przys³uguje nam odwo³anie do w³aœciwego miejscowo S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w terminie 30 dni od daty dorêczenia niniejszego orzeczenia. Nale y pamiêtaæ, by w odwo³aniu podaæ przyczynê dlaczego nie zgadzamy siê z orzeczeniem zespo³u do spraw niepe³nosprawnoœci. Postêpowanie w sprawach odwo³awczych nic nie kosztuje jest wolne jest od op³at i kosztów s¹dowych. 6. ORZECZENIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEÑ 6.1. Wiadomoœci ogólne Poniewa orzeczenia wydane przez organy rentowe nie zawieraj¹ adnych wskazañ stanowi¹cych podstawê do nabycia uprawnieñ przys³uguj¹cych osobom niepe³nosprawnym na podstawie odrêbnych przepisów, osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce wa ne orzeczenia innych organów mog¹ wystêpowaæ do zespo³ów orzekaj¹cych o ich ustalenie. Wydawane s¹ osobom posiadaj¹cym orzeczenia o: - ca³kowitej lub czêœciowej niezdolnoœci do pracy, - o niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, - o inwalidztwie (I, II lub III grupa). Aby otrzymaæ orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnieñ nale y z³o yæ: 3. KTO ORZEKA O NIEPE NOSPRAWNOŒCI? O niepe³nosprawnoœci orzekaj¹ powiatowe/miejskie zespo³y do spraw orzekania o stopniu niepe³nosprawnoœci oraz jako druga instancja, czyli instytucja do której mo na siê odwo- ³aæ od decyzji powiatowego/miejskiego zespo³u, wojewódzkie zespo³y do spraw orzekania o stopniu niepe³nosprawnoœci. W sk³ad powiatowych zespo³ów oraz wojewódzkich zespo³ów wchodz¹: przewodnicz¹cy, sekretarz, lekarze, psycholodzy i pedagodzy, doradcy zawodowi. Powiatowy/miejski zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci wydaje orzeczenia: - o niepe³nosprawnoœci - osobie, która nie ukoñczy³a 16 roku ycia - na wniosek z³o ony przez przedstawiciela ustawowego dziecka; - o stopniu niepe³nosprawnoœci - osobie, która ukoñczy³a 16 rok ycia - na wniosek z³o ony przez osobê zainteresowan¹ lub jej przedstawiciela ustawowego; - o wskazaniach do ulg i uprawnieñ osobie, która ukoñczy³a 16 rok ycia i posiada orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolnoœci do pracy. 4. ORZECZENIE O NIEPE NOSPRAWNOŒCI DZIECKA DO 16 ROKU YCIA 4.1. Podstawy orzekania Zasadnicz¹ ró nic¹ przy orzekaniu o niepe³nosprawnoœci osoby doros³ej a dziecka jest to, e niepe³nosprawnoœæ u dziecka orzeka siê bez podzia³u na stopnie, czyli stwierdza siê sam fakt niepe³nosprawnoœci. Niepe³nosprawnoœæ tak¹ ustala siê na czas okreœlony, nie d³u szy jednak ni do ukoñczenia 16 roku ycia. Kryteria oceny niepe³nosprawnoœci u dzieci w wieku do lat 16 okreœla rozporz¹dzenie z dnia 1 lutego 2002 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162). S¹ one nastêpuj¹ce: przewidywany okres trwania upoœledzenia stanu zdrowia przekroczy 12 miesiêcy; niezdolnoœæ do zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych, takich jak: samoobs³uga, samodzielne poruszanie siê, komunikowanie siê z otoczeniem, które powoduj¹ koniecznoœæ zapewnienia opieki lub pomocy, w sposób przewy szaj¹cy zakres

8 opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo wystêpuj¹ znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu wymagaj¹ce systematycznych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem. Do stanów chorobowych, które uzasadniaj¹ koniecznoœæ sta³ej opieki lub pomocy dziecku nale ¹: wady wrodzone i schorzenia o ró nej etiologii prowadz¹ce do niedow³adów, pora enia koñczyn lub zmian w narz¹dzie ruchu upoœledzaj¹ce w znacznym stopniu zdolnoœæ chwytn¹ r¹k lub utrudniaj¹ce samodzielne poruszanie siê; wrodzone lub nabyte ciê kie choroby metaboliczne, uk³adu kr¹ enia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, uk³adu krzepniêcia i inne znacznie upoœledzaj¹ce sprawnoœæ organizmu, wymagaj¹ce systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego; upoœledzenie umys³owe pocz¹wszy od upoœledzenia w stopniu umiarkowanym; psychozy i zespo³y psychotyczne; zespó³ autystyczny; padaczka z czêstymi napadami lub wyraÿnymi nastêpstwami psychoneurologicznymi; nowotwory z³oœliwe i choroby rozrostowe uk³adu krwiotwórczego do 5 lat od zakoñczenia leczenia; wrodzone lub nabyte wady narz¹du wzroku, powoduj¹ce znaczne ograniczenie jego sprawnoœci, prowadz¹ce do obni enia ostroœci wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 wed³ug Snellena po wyrównaniu wady szk³ami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni; g³uchoniemota, g³uchota lub obustronne upoœledzenie s³uchu, nie poprawiaj¹ce siê w wystarczaj¹cym stopniu po zastosowaniu aparatu s³uchowego lub implantu œlimakowego. Przy ocenie niepe³nosprawnoœci dziecka bierze siê pod uwagê: zaœwiadczenie lekarskie zawieraj¹ce opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opiek¹ lekarsk¹ dziecko siê znajduje, oraz inne posiadane dokumenty maj¹ce wp³yw na ustalenie niepe³nosprawnoœci, ocenê stanu zdrowia wystawion¹ przez lekarza - przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego zawieraj¹c¹ opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób wspó³istniej¹cych oraz rokowania odnoœnie do przebiegu choroby, a tak e ograniczenia w funkcjonowaniu wystêpuj¹ce w yciu codziennym w porównaniu do dzieci z pe³n¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹ i psychiczn¹ w³aœciw¹ dla wieku dziecka. mo liwoœæ poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, œrodki techniczne, œrodki pomocnicze lub inne dzia³ania. Niepe³nosprawnoœæ u dziecka okreœla siê na czas okreœlony, jednak na okres nie d³u szy ni do 16 roku ycia. lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci, do którego zalicza siê osobê: a) o naruszonej sprawnoœci organizmu powoduj¹cej w sposób istotny obni enie zdolnoœci do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolnoœci, jak¹ wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pe³n¹ sprawnoœci¹ psychiczn¹ i fizyczn¹ lub b)maj¹c¹ ograniczenia w pe³nieniu ról spo³ecznych daj¹ce siê kompensowaæ przy pomocy wyposa enia w przedmioty ortopedyczne, œrodki pomocnicze lub œrodki techniczne. Zaliczenie do stopnia niepe³nosprawnoœci mo e byæ orzeczone na sta³e lub okresowo. Orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci zawiera: 1) oznaczenie zespo³u, który wyda³ orzeczenie; 2) datê wydania orzeczenia; 3) datê z³o enia wniosku; 4) podstawê prawn¹ wydania orzeczenia; 5) imiê i nazwisko osoby zainteresowanej; 6) datê i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu; 7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego to samoœæ; 8) ustalenie lub odmowê ustalenia stopnia niepe³nosprawnoœci; 9) symbol przyczyny niepe³nosprawnoœci; 10) okres, na jaki orzeczono stopieñ niepe³nosprawnoœci; 11) datê lub okres powstania niepe³nosprawnoœci; 12) datê lub okres powstania ustalonego stopnia niepe³nosprawnoœci; 13) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okreœlone przez sk³ad orzekaj¹cy; 14) uzasadnienie; 15) pouczenie o przys³uguj¹cym odwo³aniu; 16) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego oraz pozosta³ych cz³onków tego sk³adu. W orzeczeniu o niepe³nosprawnoœci, poza ustaleniem stopnia niepe³nosprawnoœci, powinny byæ zawarte, przy uwzglêdnieniu indywidualnej sytuacji danej osoby, wskazania dotycz¹ce: odpowiedniego zatrudnienia uwzglêdniaj¹cego psychofizyczne mo liwoœci danej osoby; szkolenia, w tym specjalistycznego; zatrudnienia w zak³adzie aktywnoœci zawodowej; uczestnictwa w terapii zajêciowej; koniecznoœci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, œrodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, u³atwiaj¹ce funkcjonowanie danej osoby; korzystania z systemu œrodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie siê korzystanie z us³ug socjalnych, opiekuñczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych œwiadczonych przez sieæ instytucji pomocy spo³ecznej, organizacje pozarz¹dowe oraz inne placówki; koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo liwoœci¹ samodzielnej egzystencji; koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; spe³niania przez osobê niepe³nosprawn¹ przes³anek okreœlonych w ustawie prawo o ruchu drogowym i niestosowania siê do niektórych znaków drogowych.; prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

9 5.3. Zasady orzekania: Obowi¹zkiem zespo³u orzekaj¹cego o stopniu niepe³nosprawnoœci jest rozpatrzenie wniosku osoby w terminie jednego miesi¹ca od dnia zg³oszenia, a w przypadku koniecznoœci wykonania dodatkowych badañ specjalistycznych - w okresie dwóch miesiêcy. Obowi¹zkiem osoby sk³adaj¹cej wniosek o ustalenie stopnia niepe³nosprawnoœci jest aktywne uczestniczenie w postêpowaniu zespo³u orzekaj¹cego i dostarczenie posiadanych dokumentów, które pozwol¹ na okreœlenie stopnia niepe³nosprawnoœci. Osoba zainteresowana jest zawiadamiana przez zespó³ o terminie posiedzenia zespo³u na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem z pouczeniem o obowi¹zkowym stawiennictwie. Nieobecnoœæ spowodowana wa nymi przyczynami wymaga pisemnej informacji o okolicznoœciach uzasadniaj¹cych niestawiennictwo, np. œmieræ lub choroba bliskiej osoby albo inne wa ne przypadki losowe. Je eli w okresie 14 dni od dnia posiedzenia wnioskodawca nie usprawiedliwi swojej nieobecnoœci, zespó³ odst¹pi od rozpatrzenia sprawy. Jeœli wniosek zosta³ z³o ony, i do dnia wydania orzeczenia nie zosta³ wycofany, przewodnicz¹cy zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci kieruje sprawê do konkretnego co najmniej 2-osobowego sk³adu orzekaj¹cego. W niektórych przypadkach stawiennictwo przed komisj¹ nie bêdzie wymagane. Je eli stan zdrowia wnioskodawcy stwierdzony zaœwiadczeniem lekarskim uniemo liwia osobiste stawiennictwo, ocena stanu zdrowia osoby orzekanej mo e byæ sporz¹dzona w miejscu pobytu tej osoby. W szczególnych sytuacjach (np. ciê ka, przewlek³a choroba, ograniczaj¹ca mo liwoœæ poruszania siê lub pobyt w szpitalu wnioskodawcy), sk³ad orzekaj¹cy mo e rozpoznaæ sprawê i wydaæ orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci bez wzywania osoby zainteresowanej na posiedzenie, jeœli lekarz - przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego uzna posiadan¹ dokumentacjê za wystarczaj¹c¹ do sporz¹dzenia orzeczenia. Tak wiêc o koniecznoœci stawiennictwa osoby, która stara siê o wydanie orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci, decyduje komisja orzekaj¹ca, a nie osoba zainteresowana wydaniem konkretnego orzeczenia. Jest bardzo wa ne, aby sama osoba sk³adaj¹ca wniosek lub jej przedstawiciel ustawowy lub faktyczny opiekun udzieli³a komisji szczegó³owych informacji o trudnoœciach w funkcjonowaniu osoby w sprawie, której ma siê wypowiedzieæ komisja orzekaj¹ca. o: Powiatowy/miejski zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci wydaje orzeczenia znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, - do którego zalicza siê osobê z naruszon¹ sprawnoœci¹ organizmu: a)niezdoln¹ do podjêcia zatrudnienia albo b)zdoln¹ do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagaj¹c¹, w celu pe³nienia ról spo³ecznych, sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki i pomocy innych osób w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do samodzielnej egzystencji1; umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, do którego zalicza siê osobê z naruszon¹ sprawnoœci¹ organizmu: a) niezdoln¹ do pracy albo b)zdoln¹ do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub c)wymagaj¹c¹ czasowej albo czêœciowej pomocy innych osób w celu pe³nienia ról spo- ³ecznych. Postêpowanie wszczyna siê na podstawie wniosku, który sk³ada siê do powiatowego/ miejskiego zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci. W³aœciwym do rozpatrzenia wniosku jest zespó³ w miejscu zamieszkania osoby. Wniosek mo na równie z³o yæ w miejscu d³ugotrwa³ego pobytu osoby, np. u rodziny, osób bliskich lub w instytucjach takich jak dom pomocy spo³ecznej, szpital lub dom dziecka. Do czasu wydania orzeczenia przez powo³an¹ w tym celu komisjê, rodzic lub opiekun prawny dziecka mo e wycofaæ wniosek o wydanie orzeczenia. Wycofuj¹c wniosek nie trzeba uzasadniaæ takiej decyzji Dokumenty niezbêdne przy ubieganiu siê o orzeczenie o niepe³nosprawnoœci: Aby otrzymaæ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci nale y z³o yæ wniosek o wydanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Do wniosku za³¹cza siê zaœwiadczenie lekarskie zawieraj¹ce opis stanu zdrowia, wydane przez opiekuj¹cego siê dzieckiem lekarza oraz inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umo liwiaj¹ce ustalenie niepe³nosprawnoœci. Zaœwiadczenie lekarskie powinno byæ wydane nie wczeœniej ni na 30 dni przed dniem z³o enia wniosku. Je eli przedstawiona dokumentacja jest niewystarczaj¹ca do wydania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, przewodnicz¹cy powiatowego/miejskiego zespo³u zawiadamia przedstawiciela ustawowego dziecka o koniecznoœci, zakresie i terminie jej uzupe³nienia o wyniki badañ dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych. We w³aœciwych miejscowo zespo³ach do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci znajduj¹ siê druki wniosków do wype³nienia, tak wiêc nie trzeba go pisaæ samemu. Zespo³y posiadaj¹ równie wzory innych niezbêdnych dokumentów do wype³nienia. Przyk³adowy wzór wniosku

10 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci Nr sprawy data... Imiê i nazwisko dziecka... Nr PESEL dziecka.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../... Data i miejsce urodzenia dziecka... Adres zameldowania dziecka Imiê i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka... Nr PESEL przedstawiciela ustawowego dziecka.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../... Adres zameldowania przedstawiciela ustawowego dziecka tel.... Adres do korespondencji... Do Powiatowego/miejskiego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wydanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci dla celów: zasi³ku pielêgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnieñ na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z póÿn. zm.) ze wzglêdu na ograniczenia sprawnoœci ruchowej inne (jakie?)... Oœwiadczam, e: 1. dziecko pobiera / pobiera³o zasi³ek pielêgnacyjny do dnia..., 2. sk³adano / nie sk³adano uprzednio wniosku o wydanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci kiedy?... z jakim skutkiem? dziecko mo e / nie mo e przybyæ na badanie przedmiotowe (je eli nie, to nale y za³¹czyæ zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce niemo noœæ wziêcia udzia³u w posiedzeniu z powodu d³ugotrwa³ej lub nie rokuj¹cej poprawy choroby), 4. dziecko uczêszcza/ nie uczêszcza do przedszkola/ szko³y ogólnodostêpnego(ej) integracyjnego(ej) specjalnego(ej) w wymiarze...godzin dziennie / tygodniowo (za³¹czyæ stosowne zaœwiadczenie)* Korzysta/ nie korzysta ze œwietlicy szkolnej / sto³ówki / internatu* 5. w razie stwierdzonej przez zespó³ orzekaj¹cy koniecznoœci wykonania badañ dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych uzupe³niaj¹cych z³o one zaœwiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie bêd¹cego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jestem œwiadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we w³asnym zakresie. Oœwiadczam, e dane zawarte we wniosku s¹ zgodne ze stanem faktycznym i jestem œwiadomy/a odpowiedzialnoœci za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Do wniosku za³¹czam: 1. posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹ dotycz¹c¹ stanu zdrowia dziecka. 2. zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespo³u w ci¹gu miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o enie wniosku 3. potwierdzenie z urzêdu dzielnicowego zameldowania dziecka na terenie powiatu warszawskiego podpis przedstawiciela ustawowego dziecka Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci Nr sprawy: miejscowoœæ i data Imiê i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Nr i seria dowodu osobistego... PESEL.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../... Adres zameldowania (sta³y, czasowy)... Adres pobytu (korespondencyjny) telefon... Do Miejskiego/powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci Zwracam siê z proœb¹ o wydanie orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci dla celów:* szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy spo³ecznej, koniecznoœci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z systemu œrodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. korzystanie z ulg i uprawnieñ na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym ze wzglêdu na ograniczenia sprawnoœci ruchowej korzystania z innych ulg i uprawnieñ na podstawie odrêbnych przepisów (jakich?) uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego uzyskania prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich oraz osób, których niepe³nosprawnoœæ wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju) Uzasadnienie wniosku: 1.sytuacja spo³eczna: stan cywilny..., stan rodzinny... zdolnoœæ do samodzielnego funkcjonowania: wykonywanie czynnoœci samoobs³ugowych samodzielnie / z pomoc¹* (w³aœciwe zakreœliæ) prowadzenie gospodarstwa domowego samodzielnie / z pomoc¹* (w³aœciwe zakreœliæ) poruszanie siê w œrodowisku samodzielnie / z pomoc¹* (w³aœciwe zakreœliæ) 2.korzystanie ze sprzêtu rehabilitacyjnego: niezbêdne / wskazane / zbêdne* (w³aœciwe zakreœliæ) (jakiego?)... 3.sytuacja zawodowa: wykszta³cenie... zawód... obecne zatrudnienie... Oœwiadczenia:* 1.Pobieram / nie pobieram* œwiadczenie z ubezpieczenia spo³ecznego: renta / emerytura,* od kiedy?... 2.Aktualnie toczy siê / nie toczy siê* w mojej sprawie postêpowanie przed innym organem orzeczniczym, podaæ jakim... 3.Sk³ada³em(am) / nie sk³ada³em(am)* uprzednio wniosek o ustalenie stopnia niepe³nosprawnoœci, je eli tak, to kiedy..., z jakim skutkiem... 4.Mogê / nie mogê* samodzielnie przybyæ na posiedzenie sk³adu orzekaj¹cego. (Je eli nie, to nale y za³¹czyæ zaœwiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce niemo noœæ wziêcia udzia³u w posiedzeniu z powodu d³ugotrwa³ej lub nie rokuj¹cej poprawy choroby).

11 We w³aœciwych miejscowo zespo³ach do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci znajduj¹ siê druki wniosków do wype³nienia, tak wiêc nie trzeba go pisaæ samemu. Zespo³y posiadaj¹ równie wzory innych niezbêdnych dokumentów do wype³nienia. Je eli przed³o ona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczaj¹ca do wydania orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci, przewodnicz¹cy miejskiego zespo³u zawiadamia osobê zainteresowan¹ lub jej przedstawiciela ustawowego albo przedstawiciela instytucji pomocy spo³ecznej o koniecznoœci, zakresie i terminie uzupe³nienia dokumentacji (np. o wyniki dodatkowych badañ, konsultacji specjalistycznych). Niedostarczenie dokumentacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Przyk³adowy wzór wniosku 4.3. Zasady orzekania Obowi¹zkiem zespo³u orzekaj¹cego o stopniu niepe³nosprawnoœci jest rozpatrzenie wniosku osoby w terminie jednego miesi¹ca od dnia zg³oszenia, a w przypadku koniecznoœci wykonania dodatkowych badañ specjalistycznych, w okresie dwóch miesiêcy. Jeœli wniosek zosta³ z³o ony, i do dnia wydania orzeczenia nie zosta³ wycofany, przewodnicz¹cy zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci kieruje sprawê do konkretnego co najmniej 2- osobowego sk³adu orzekaj¹cego. W posiedzeniu sk³adu orzekaj¹cego uczestniczy oprócz dziecka równie jego przedstawiciel ustawowy. W razie niestawiennictwa na posiedzenie bez usprawiedliwienia, zespó³ odst¹pi od rozpatrzenia sprawy. Informacje o okolicznoœciach uzasadniaj¹cych niestawiennictwo nale y przedstawiæ w okresie 14 dni od daty posiedzenia. W sytuacji gdy dziecko z powodu choroby nie mog³o stawiæ siê na posiedzenie komisji gdzie mia³o byæ badane, wówczas jego nieobecnoœæ jest usprawiedliwiona i wyznacza siê kolejny termin. Jednak e w przypadku, gdy dziecko nie mo e uczestniczyæ w posiedzeniu komisji z powodu d³ugotrwa³ej i nierokuj¹cej poprawy choroby, która uniemo liwia jego osobiste stawiennictwo, wtedy badanie przez komisjê przeprowadzane jest w miejscu jego zamieszkania. Mo liwe jest równie wydanie orzeczenia bez badania dziecka przez komisjê. W przypadku, gdy za³¹czona do wniosku dokumentacja medyczna co do stanu zdrowia dziecka nie budzi adnych w¹tpliwoœci, komisja mo e wydaæ orzeczenie bez jego badania. Nie jest wtedy konieczne osobiste uczestnictwo dziecka w posiedzeniu sk³adu orzekaj¹cego. Pamiêtaæ jednak trzeba, i o tym czy dziecko musi siê stawiæ na komisjê, czy te nie ma takiej potrzeby, decyduje sk³ad orzekaj¹cy o niepe³nosprawnoœci, a nie rodzic, czy opiekun prawny. Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci dziecka zawiera: 1) oznaczenie zespo³u, który wyda³ orzeczenie; 2) datê wydania orzeczenia; 3) datê z³o enia wniosku; 4) podstawê prawn¹ wydania orzeczenia; 5) imiê i nazwisko dziecka, datê urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu; 6) numer dokumentu potwierdzaj¹cego to samoœæ dziecka; 7) ustalenie lub odmowê ustalenia niepe³nosprawnoœci; 8) symbol przyczyny niepe³nosprawnoœci; 9) datê lub okres powstania niepe³nosprawnoœci; 10) okres, na jaki orzeczono niepe³nosprawnoœæ; 11) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okreœlone przez sk³ad orzekaj¹cy; 12) uzasadnienie; 13) pouczenie o przys³uguj¹cym odwo³aniu; 14) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego oraz pozosta³ych cz³onków tego sk³adu. Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci jest prawnym dokumentem potwierdzaj¹cym niepe³nosprawnoœæ, spe³niaj¹cym wymagania formalne jakie stawia siê osobom, w celu korzystania z ulg i uprawnieñ stwarzanym tej zbiorowoœci w ramach polityki socjalnej pañstwa kierowanej do osób niepe³nosprawnych. Obecnie uzyskanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci dziecka do 16 roku ycia jest niezbêdne m.in. w celu ubiegania siê o: œwiadczenie pielêgnacyjne - przys³uguj¹ce matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi¹zku z koniecznoœci¹ opieki nad dzieckiem niepe³nosprawnym, je eli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem,

12 zasi³ek pielêgnacyjny przyznawany w celu czêœciowego pokrycia wydatków wynikaj¹cych z koniecznoœci zapewnienia osobie niepe³nosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do samodzielnej egzystencji, prawo do korzystania z ulg i uprawnieñ - na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z póÿn. zm.) ze wzglêdu na ograniczenia sprawnoœci ruchowej Odwo³anie Orzeczenie powiatowego/miejskiego zespo³u musi zawieraæ, obok stwierdzenia b¹dÿ odmowie stwierdzenia niepe³nosprawnoœci, uzasadnienie oraz pouczenie o terminie i sposobie mo noœci wniesienia od niego odwo³ania. Odwo³anie takie wnosi siê w terminie 14 dni od dnia dorêczenia orzeczenia, do wojewódzkiego zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci, za poœrednictwem powiatowego/miejskiego zespo³u, który wyda³ orzeczenie. Nale y pamiêtaæ, by w odwo³aniu podaæ przyczynê dlaczego nie zgadzamy siê z orzeczeniem zespo³u do spraw niepe³nosprawnoœci. Po wniesieniu odwo³ania powiatowy/miejski zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci ma mo liwoœæ zmiany swojego orzeczenia, jeœli uzna, e odwo³anie jest zasadne i zas³uguje na uwzglêdnienie. Jeœli uwa a, e odwo³anie jest nieuzasadnione, przesy³a je wraz aktami sprawy do wojewódzkiego zespo³u. Jeœli nie zgadzamy siê równie z orzeczeniem wojewódzkiego zespo³u, przys³uguje nam prawo do odwo³ania do s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. O uprawnieniu tym rodzic lub opiekun prawny poinformowany bêdzie w treœci otrzymanego orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub odmowie stwierdzenia niepe³nosprawnoœci. Orzeczenie wojewódzkiego zespo³u bêdzie zawiera³o pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwo³ania do s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Odwo³anie do s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych wnosi siê za poœrednictwem wojewódzkiego zespo³u, który wyda³ orzeczenie tzn. nie sk³ada siê go bezpoœrednio we w³aœciwym s¹dzie pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, tylko w wojewódzkim zespole, który wyda³ orzeczenie. Odwo³anie nale y z³o yæ w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Postêpowanie w sprawach odwo³awczych nic nie kosztuje jest wolne od op³at i kosztów s¹dowych. W przypadku zmiany stanu zdrowia dziecka posiadaj¹cego orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, rodzic lub opiekun prawny mo e wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzglêdniaj¹cego zmianê stanu zdrowia. 5. ORZECZENIE O STOPNIU NIEPE NOSPRAWNOŒCI OSOBY POWY EJ 16 ROKU YCIA Podstawy orzekania Orzekanie o stopniu niepe³nosprawnoœci osób, które ukoñczy³y 16 rok ycia jest tzw. orzecznictwem dla celów pozarentowych. Orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci nie mo e byæ bowiem podstaw¹ ubiegania siê o rentê z ubezpieczenia spo³ecznego (z tytu³u niezdolnoœci do pracy, czyli tzw. renty ZUS). Orzecznictwo o stopniu niepe³nosprawnoœci s³u y osobom, które chc¹ uzyskaæ prawne potwierdzenie statusu osoby niepe³nosprawnej, umo liwiaj¹ce korzystanie z przewidzianych dla nich œwiadczeñ i uprawnieñ (jak np. odliczenia podatkowe, zasi³ki, ulgowe przejazdy, korzystanie z us³ug opiekuñczych, umieszczenie w domu pomocy spo³ecznej i inne). Ponadto orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci powinno zawieraæ wskazania do szeroko pojêtej rehabilitacji. Orzeczenie powinno s³u yæ pomoc¹ w ukierunkowaniu dzia³añ osoby niepe³nosprawnej b¹dÿ jej opiekunów, zwi¹zanych z prowadzon¹ terapi¹ i rehabilitacj¹. Warto o tym pamiêtaæ choæ nie zawsze komisje orzekaj¹ce realizuj¹ wolê ustawodawcy w tym wzglêdzie. Orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci (dla celów pozarentowych) jest, dla prawnego potwierdzenia niepe³nosprawnoœci, równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS oraz dawnym orzeczeniem Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (dla celów rentowych). Zasadniczo, by korzystaæ ze specjalnych œwiadczeñ i przywilejów, osoby posiadaj¹ce orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub dawnej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia nie musz¹ uzyskiwaæ orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci. Jest to jednak konieczne jeœli dla uzyskania okreœlonych œwiadczeñ jest potrzebne precyzyjne ich wskazanie (np. skierowanie do uczestnictwa w warsztacie terapii zajêciowej). Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci nale y z³o yæ w powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci. W³aœciwym do rozpatrzenia wniosku jest powiatowy zespó³ w miejscu zamieszkania osoby. Wniosek mo na równie z³o yæ w miejscowoœci d³ugotrwa³ego pobytu osoby, np. u rodziny, osób bliskich lub w instytucjach takich jak dom pomocy spo³ecznej, szpital lub zak³ad karny. O adresie takiego zespo³u mo na uzyskaæ informacjê w oœrodku pomocy spo³ecznej Dokumenty niezbêdne przy ubieganiu siê o orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci: zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opiek¹ lekarsk¹ znajduje siê wnioskodawca, inne dokumenty, w tym medyczne, umo liwiaj¹ce ocenê stopnia niepe³nosprawnoœci np. karty informacyjne o przebytym leczeniu szpitalnym czy sanatoryjnym, historiê choroby, wyniki badañ pomocniczych, zaœwiadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, wyniki testów i opinie psychologiczne. Zaœwiadczenie lekarskie jest wa ne 30 dni od daty jego wydania

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Lublin, dnia... Nr sprawy:... (nadaje Zespół) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia o stopniu

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności data... miejscowość... stempel zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek należy drukować obustronnie na jednej kartce. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Nr sprawy... miejscowość... data... Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy....., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Stempel zakładu opieki zdrowotnej... lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MALBORKU Nr sprawy.. Miejscowość i data... Imię/imiona i nazwisko PESEL Dokładny adres zameldowania Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Adres pobytu (korespondencyjny).. nr telefonu

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Adres pobytu (korespondencyjny).. nr telefonu Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy.. (miejscowość i data ) Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia PESEL / / / / / / / / / / / / Nr i seria dowodu osobistego...

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku

W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku Nr sprawy: wypełnia PZds.OoN W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY (osoby której ma dotyczyd

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Miejscowość..., dnia...200...r.

Miejscowość..., dnia...200...r. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Miejscowość..., dnia...200...r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./14 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy) ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko).. (Adres zamieszkania) Oświadczenie Oświadczam, iż wniosek z dnia.., o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2 Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 14 PZOON.8321.1..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433..

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433.. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności Nr sprawy : ZON.433....dnia Imię i nazwisko Nazwisko rodowe Data i miejsce urodzenia. Adres zamieszkania.. Tel. Adres pobytu Nr PESEL. Dokument

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:...

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:... WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzecznictwo dla celów pozarentowych 2010-11-18 Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych Instytucje orzekające Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA ..., dnia... (miejscowość) POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-02; 381-87-64; tel.: 381-87-60 Nr sprawy ON.8321. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności PIERWSZY / WTÓRNY / POGORSZENIA STANU ZDROWIA Nr sprawy: ZO-E-8211/.../SN/200... Imię i nazwisko... Data urodzenia...

Bardziej szczegółowo

!!! Odpowiedniego zatrudnienia

!!! Odpowiedniego zatrudnienia ... miejscowość,data Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia.. Nr i seria dowodu osobistego... Nr PESEL... Adres zamieszkania......

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności O niepełnosprawności orzekają: Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja; Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy... Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku:

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku: Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: PZOON.8321.3.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego

Bardziej szczegółowo

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia)

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: PZOON.42010.... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow. STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.pl Karta Opisu Usługi PZO-2 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /13. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /13. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /13 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku!

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! Nr sprawy PZON.4011...(wypełnia organ) Wniosek składany po raz pierwszy TAK

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data)

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data) Nr sprawy: PZOON.420... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL Miejsce

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy................................ data............. Imię i nazwisko.............................................................

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2 Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: PZOON.8321.2.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy... (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

Nr sprawy... (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Nr sprawy...... (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Imię dziecka: Nazwisko dziecka: Data urodzenia dziecka:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Fr-Po/PZN-1/2 (C) Lubin, dnia... Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie Nr akt PZN.8321.2... Nr wniosku... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imię (imiona)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92a 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Nr sprawy: POZN.8321....20..ZP Nr wniosku:./. Złotoryja, dnia......r. Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotoryi Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Wniosek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawy finansowe. II. Stan zatrudnienia. III. Realizacja zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

PZOON (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

PZOON (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) PZOON.42011....... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Imię dziecka: Nazwisko dziecka:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Nr sprawy ZON.432....data... Imię i nazwisko dziecka... Numer PESEL dziecka... Dokument potwierdzający tożsamość dziecka numer... Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA .. pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) IMIĘ NAZWISKO ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA Wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

PCPR 8213 / TR / / / 2007 nr kolejny wniosku. Posiadane orzeczenie ** :

PCPR 8213 / TR / / / 2007 nr kolejny wniosku. Posiadane orzeczenie ** : Pieczęć jednostki rozpatrującej wnioski data wpływu kompletnego wniosku PCPR 8213 / TR / / / 2007 nr kolejny wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko... PESEL...data urodzenia.nr telefonu.. Adres zamieszkania *...

Imię i Nazwisko... PESEL...data urodzenia.nr telefonu.. Adres zamieszkania *... Wniosek O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dane osoby niepełnosprawnej, wypełnia osoba niepełnosprawna lub opiekun

Bardziej szczegółowo

Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010

Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010 data wpływu kompletnego wniosku...2010 rok Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śl. Tel. /Fax 075 782 20 44 Godziny pracy Zespołu:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu

Bardziej szczegółowo

Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie

Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie Fr-Po/PZN-1/1 (C) Lubin, dnia. PZN.8321... Nr wniosku... Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych

Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych O czym rodzic/opiekun/nauczyciel wiedzieć powinien Definicja niepełnosprawności w wieku do lat 16: Osoby, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia zaliczane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

M / K Odpowiednio zaznaczyć. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

M / K Odpowiednio zaznaczyć. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo do celów pozarentowych

Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzekanie do tzw. celów pozarentowych, czyli do celów dających możliwość: znalezienia odpowiedniego zatrudnienia: w zakładach pracy chronionej (ZPCh), zakładach aktywności

Bardziej szczegółowo

Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR)

Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO TR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel./fax 061 44 52 509 Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami DANE

Bardziej szczegółowo

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618 18 70, fax. 32 618 18 69 Nr sprawy RSN.700.2..2016/M WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM. Imię i nazwisko...

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM. Imię i nazwisko... WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Imię i nazwisko.... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... Nr telefonu.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko WNIOSEK data wpływu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dane osoby niepełnosprawnej, wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO. Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR)

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO. Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO TR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel./fax 061 44 52 509 Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania. o Niepełnosprawności. Tychy, ul. Budowlanych 59. (pieczątka zespołu orzekającego) data posiedzenia r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania. o Niepełnosprawności. Tychy, ul. Budowlanych 59. (pieczątka zespołu orzekającego) data posiedzenia r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Tychy, ul. Budowlanych 59. (pieczątka zespołu orzekającego) data posiedzenia r. 1 / 14 2 / 14 PSO.8421.XXXX.2017 3 / 14 ORZECZENIE O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności Orzekanie o niepełnosprawności Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest, w myśl ustawy, orzecznictwem do celów pozarentowych. Orzeczenie to nie moŝe być bowiem podstawą ubiegania się o rentę z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy

wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna czytelny podpis wnioskodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nr sprawy RSN.700.........2015 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618 18 70, fax. 32 618 18 69 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat

Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat Twoje dziecko jest niepełnosprawne? Uzyskaj orzeczenie, które to potwierdzi. Dzięki niemu dziecko może skorzystać z wielu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Dane wnioskodawcy:..., dnia... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda BON-IV-071 2-2-2-MTK/1 4 Warszawa, Z 1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości Adres zamieszkania*

Imię i Nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości Adres zamieszkania* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nr sprawy RSN.700.........2017 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618 18 70, fax. 32 618 18 69 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów pozarentowych Procedury przyznawania stopnia niepełnosprawności w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2016 Konin, luty 2017r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny niepełnosprawności i ilość wydanych orzeczeń: 3

Główne przyczyny niepełnosprawności i ilość wydanych orzeczeń: 3 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie za okres od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na sesję Rady Powiatu - 07 maja 2014 r. Powiatowy Zespół do

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

PZOON (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

PZOON (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) PZOON.42011....... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Imię dziecka: Nazwisko dziecka:

Bardziej szczegółowo

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulują następujące przepisy: Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE nr wniosku DR.501. /16 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Składowa 3, tel. 76 847 96 86 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Korzystałam/em z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON ** TAK (podać rok)... NIE. Imię i nazwisko opiekuna...

Korzystałam/em z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON ** TAK (podać rok)... NIE. Imię i nazwisko opiekuna... Nr wniosku:... Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym / wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania* ( pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*. Nr telefonu...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM (wypełnia osoba niepełnosprawna lub, w przypadku osoby niepełnoletniej,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel ustawowy dziecka w wieku do 16 roku życia do składanego wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka BEZWZGLĘDNIE winien dołączyć:

Przedstawiciel ustawowy dziecka w wieku do 16 roku życia do składanego wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka BEZWZGLĘDNIE winien dołączyć: Przedstawiciel ustawowy dziecka w wieku do 16 roku życia do składanego wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka BEZWZGLĘDNIE winien dołączyć: 1. Zaświadczenie lekarskie (druk zaświadczenia lekarskiego

Bardziej szczegółowo

POiŚP. 1. Komisja lekarska ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

POiŚP. 1. Komisja lekarska ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO POiŚP POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel./fax 061 44 52 509 Data wpływu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17698 Poz. 1803 1803 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie orzekania o niepe nosprawnoêci i stopniu

Bardziej szczegółowo