Umowa nr. na świadczenie usług public relations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr. na świadczenie usług public relations"

Transkrypt

1 Umowa nr. na świadczenie usług public relations zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 ( Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony; w imieniu i na rzecz której działa PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 ( Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony; reprezentowaną przez : 1.., 2.. działających na podstawie pełnomocnictwa dalszego udzielonego przez Zarząd PSE-Operator S.A., zwaną dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ulicy... ( ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla... w...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., NIP..., wysokość kapitału zakładowego:... zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony; reprezentowaną przez: , zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwane Stronami, a odrębnie Stroną. 1/9

2 1. Cel umowy, definicje. Zleceniodawca powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług public relations na warunkach określonych w niniejszej umowie. Dla celów niniejszej umowy usługi public relations oznaczają nawiązywanie i utrzymywanie wzajemnie korzystnych relacji z grupami otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, od których zaleŝy sukces lub klęska organizacji, a takŝe wszelką działalność zmierzającą do uzyskania korzystnego publicity i wizerunku medialnego dotyczącego zarówno firmy Zleceniodawcy, jak i świadczonych usług. 2. Zasady współpracy. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę mając na uwadze dobro Zleceniodawcy przy profesjonalnej z naleŝytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 2. Wykonawca zapewnia, Ŝe liczba i kwalifikacje zawodowe osób biorących udział w usługach public relations będą odpowiadały wymogom wynikającym z niniejszej umowy i wymogom jakościowym przyjętym w działaniach public relations. 3. W trakcie trwania umowy oraz w terminie 30 dni od jej rozwiązania albo wygaśnięcia Wykonawca nie moŝe świadczyć usług innym osobom niŝ Zleceniodawca w zakresie public relations branŝy elektroenergetycznej. W przypadku naruszenia powyŝszego zakazu, Zleceniodawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości równej 100% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy otrzymanego na podstawie niniejszej umowy. W przypadku gdyby szkoda była wyŝsza od zastrzeŝonej kary umownej, Zleceniodawcy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyŝszającego karę umowną. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się udzielać Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji i danych niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, w terminie umoŝliwiającym Wykonawcy wypełnienie wykonanie przedmiotu umowy. 5. Przedstawiciele Zleceniodawcy upowaŝnieni do kontaktów z Wykonawcą... tel. ( )..., fax.: (.).... 2/9

3 6. Przedstawiciele Wykonawcy upowaŝnieni do kontaktów ze Zleceniodawcą...tel. (22)..., fax.: (22) Zamiana osób wymienionych w ust. 5 lub w ust. 6 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 3. Zakres usług. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy świadczyć następujące usługi: 1. Doradztwo w obszarze bieŝących zagadnień komunikacyjnych związanych z inwestycjami liniowymi (lub konkretną inwestycją liniową - zadaniem inwestycyjnym) realizowanymi przez Zleceniodawcę. 2. Reagowanie na bieŝącą sytuację medialną i w zakresie komunikacji wewnętrznej - w postaci opinii, ekspertyz i bieŝących konsultacji (w warunkach pełnej dyspozycyjności). 3. Opracowywanie strategii komunikacyjnej, opiniowanie zagadnień i opracowywanie wariantów postępowania i działań związanych z działalnością public relations dla realizowanych przez Zleceniodawcę inwestycji liniowych (lub konkretnej inwestycji liniowej - zadania inwestycyjnego). 4. Udział w redagowaniu tekstów i materiałów stosowanych w działaniach komunikacyjnych i wizerunkowych, przygotowywaniu publikacji, zasobów informacyjnych, materiałów dla dziennikarzy czy innych zestawów przydatnych w komunikacji społecznej, w tym redagowanie stron internetowych poświęconych inwestycjom liniowym Zleceniodawcy (lub konkretnej inwestycji liniowej - zadania inwestycyjnego). 5. Opracowanie uniwersalnego modelu programu komunikacji społecznej przeznaczonego do stosowania w procesach inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji liniowych (lub konkretnej inwestycji liniowej - zadania inwestycyjnego). 6. Przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zleceniodawcę w obszarze wiedzy niezbędnej do unikania lub minimalizowania przejawów oporu społecznego w związku z przygotowaniem lub realizacją inwestycji liniowych. 3/9

4 7. Przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zleceniodawcę w obszarze wiedzy niezbędnej do właściwej komunikacji z przedstawicielami mediów w związku z przygotowaniem lub realizacją inwestycji liniowych. 4. Okres obowiązywania Umowy. 1. Umowa zostaje zawarta na okres... miesięcy, poczynając od dnia... roku z moŝliwością jej rozwiązania przez kaŝdą ze Stron w formie pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. W takim przypadku strony zobowiązują się do wykonania wszystkich świadczeń, których obowiązek wykonania powstał przed rozwiązaniem umowy we właściwych terminach. Wykonawca zobowiązuje się jednak na Ŝądanie Zleceniodawcy do powstrzymania się po dniu dokonania wypowiedzenia umowy od wykonywania wszystkich lub wskazanych przez Zleceniodawcę działań. 3. Od dnia rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia Wykonawca nie moŝe podjąć Ŝadnych działań skutkujących zobowiązaniem Zleceniodawcy do płatności wobec Wykonawcy lub osób trzecich, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 5. Terminy realizacji usług. 1. Usługi, o których mowa w 3 pkt 1-4 realizowane będą w sposób ciągły w okresie obowiązywania niniejszej umowy 2. Usługi, o których mowa w 3 pkt 5 zrealizowane zostaną nie później niŝ do dnia... r. 3. Usługi, o których mowa w 3 pkt 6 zrealizowane zostaną nie później niŝ do dnia... r. 4. Usługi o których mowa w 3 pkt 7 zrealizowane zostaną nie później niŝ do dnia... r. 4/9

5 6. Dodatkowe usługi public relations. Zleceniodawca moŝe zlecać Wykonawcy dodatkowe usługi, których zakres, harmonogram, kosztorys oraz wynagrodzenie będą uzgadniane przez strony umowy w aneksach. 7. Wynagrodzenie. 1. Z zastrzeŝeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczonych usług w ramach niniejszej umowy Strony zgodnie ustalają w wysokości... zł. (słownie:...złotych) netto. PowyŜsze wynagrodzenie zostanie powiększone o naleŝny podatek od towarów i usług. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi w okresie od dnia... do dnia...strony zgodnie ustalają w zryczałtowanej wysokości... (słownie:... złotych) netto. PowyŜsze wynagrodzenie zostanie powiększone o naleŝny podatek od towarów i usług. 3. Miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę ostatniego dnia kaŝdego miesiąca. Zleceniodawca będzie dokonywał płatności w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez Strony raport potwierdzający wykonanie w danym miesiącu usług. 4. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 5. Zryczałtowane wynagrodzenie naleŝne Wykonawcy za dany miesiąc moŝe ulec podwyŝszeniu o równowartość uzgodnionych ze Zleceniodawcą i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy. Koszty, o których mowa powyŝej obejmują m. in. koszty podróŝy słuŝbowych. 5/9

6 8. Prawo autorskie i prawa pokrewne. 1. Zleceniodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w całym okresie świadczenia usług public relations (np. hasła, slogany, koncepcje, scenariusze, logotypy), które zostały stworzone przez pracowników Wykonawcy lub osoby trzecie za pomocą których, Wykonawca wykonywa niniejszą umową i nabyte przez nią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą ich zaakceptowania oraz zapłaty Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia naleŝnego za miesiąc, w którym ww. utwory zostały przekazane Zleceniodawcy. 2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 w ramach wynagrodzenia określonego w 5 umowy, obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili podpisania niniejszej umowy, a w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie w postaci nagrań fonicznych i audiowizualnych oraz zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i rozpowszechnianie ich egzemplarzy, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie, najem, dzierŝawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej i przewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, wykorzystywanie w produkcjach multimedialnych i internetowych, dokonywanie zmian, poprawek, przeróbek, skrótów. 9. Materiały public relations. 1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, Wykonawca zwróci na Ŝądanie Zleceniodawcy wszelkie materiały, dokumenty, analizy, wypisy lub inne reprodukcje (na piśmie, w formie elektronicznej lub innej) i inne materiały public relations wykonane jako część działań public relations w ramach niniejszej umowy. Wykonawca zniszczy materiały, o których mowa powyŝej i wymaŝe ze swoich komputerów, edytorów tekstów, i podobnych środków wszystkie materiały, włączając kaŝdą kopię, jeŝeli w terminie 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy Zleceniodawca nie zaŝąda ich zwrotu. 6/9

7 2. Wykonawca nie będzie korzystać z materiałów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek celu. Wykonawca potwierdza, Ŝe zwrot materiałów nie zwalnia go z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 10. Odpowiedzialność. 1. Wykonawca zapewnia, Ŝe wszystkie usługi i wykonywane w ich ramach działania będą świadczone z naleŝytą starannością z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz zgodność z prawem informacji będących częścią prowadzonych działań public relations, które zostały przekazane przez Zleceniodawcę podczas kontaktów z Wykonawcą. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe nie istnieją Ŝadne przepisy prawne zabraniające wprowadzania do obrotu produktów, których dotyczą usługi Wykonawcy. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia wynikającego z treści przekazu public relations, Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zleceniodawcy wszelką pomoc. 3. Wykonawca odpowiada za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności za niewykonanie usług, o których mowa w 3 w terminach określonych w 5 pkt 2 4, jeŝeli zwłoka została spowodowana z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy lub osób, za pomocą których wykonuje umowę. W powyŝszym przypadku Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości [ ] 1 % wynagrodzenia naleŝnego za miesiąc, w którym przypadał termin realizacji, za kaŝdy dzień zwłoki. W przypadku gdyby poniesiona z tego powodu szkoda była wyŝsza od zastrzeŝonej kary umownej, Zleceniodawcy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyŝszającego karę umowną. 5. Z zastrzeŝeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadku nienaleŝytego wykonania usługi i nie wykonania jej w sposób naleŝyty w dodatkowym terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, Zleceniodawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotnego miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za miesiąc, w którym usługa miała być wykonana. W przypadku gdyby poniesiona z tego powodu szkoda była wyŝsza od zastrzeŝonej 1 NaleŜy wpisać wysokość kary umownej. 7/9

8 kary umownej, Zleceniodawcy przysługuje prawo do uzupełniającego przewyŝszającego karę umowną. odszkodowania 11. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy (o ile ustanowienie zabezpieczenia zostanie uznane za konieczne) 1. W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem w wysokości [ ] 2 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto. 2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie 3 : a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy Zabezpieczenie będzie przedłuŝane odpowiednio. 4. Zabezpieczenie słuŝy do pokrycia roszczeń Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. Zleceniodawca jest upowaŝniony do potrącania z Zabezpieczenia, jak równieŝ z innych kwot naleŝnych Wykonawcy, wszelkich naleŝności z tytułu kar umownych lub innych odszkodowań naleŝnych Zleceniodawcy na podstawie niniejszej umowy. 5. Zleceniodawca przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni po rozwiązaniu umowy i protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy wolnego od wad i po przedstawieniu przez Wykonawcę podpisanego przez Zleceniodawcę Protokołu odbioru. 12. Tajemnica i poufność informacji 1 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i wykorzystania wyłącznie dla celów umowy wszystkich informacji i materiałów o charakterze poufnym i nie udostępniania ich osobom trzecim. Przez informacje i materiały o charakterze 2 NaleŜy podać wysokość Zabezpieczenia. 3 Forma Zabezpieczenia według wyboru Wykonawcy. 8/9

9 poufnym rozumie się wszystkie materiały i informacje dostarczone przez Zleceniodawcę Wykonawcy oraz wszystkie materiały, projekty, plany itp. przygotowane przez Wykonawcę oraz osoby trzecie, za pomocą których Wykonawca wykonuje umowę na podstawie niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych. 2 W przypadku konieczności udzielenia informacji poufnej, o której mowa powyŝej osobie trzeciej w celu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od takiej osoby oświadczenia o zobowiązaniu się jej do zachowania poufności. 3 Zleceniodawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim bez zezwolenia Wykonawcy poufnych informacji dotyczących Wykonawcy. Przez informację poufną rozumie się informację co do której zastrzeŝono poufność. 13. Postanowienia końcowe 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Wszelkie spory powstałe w wyniku wykonywania bądź interpretowania niniejszej umowy będą rozwiązywane na podstawie Regulaminu Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Decyzje Sądu ArbitraŜowego będą wiąŝące dla obu stron. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla Wykonawcy. ZLECENIODAWCA Z upowaŝnienia Zarządu WYKONAWCA /9

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Wzór Umowy

Rozdział III. Wzór Umowy Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział III Wzór Umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo