Animacja i zarządzanie kulturą w NGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Animacja i zarządzanie kulturą w NGO"

Transkrypt

1 Łukasz Burkiewicz Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Studia dzienne: Kulturoznawstwo Akademia Ignatianum w Krakowie

2 Głównym zadaniem organizacji pozarządowej jest prowadzenie skutecznej akcji informacyjnej. W ten sposób można dotrzeć do urzędników! Jeśli nie prowadzimy żadnej działalności promocyjnej czy informacyjnej to nikt o nas nic nie będzie wiedział. A wystarczy pamiętać o kilku niezbyt uciążliwych kwestiach: 1. Przesyłać sprawozdanie z działalności 2. Wysyłać zaproszenia do miejscowych władz samorządowych z okazji organizacji różnych przedsięwzięć 3. Kartki świąteczne (nawet mailem) 4. Sporządzić notkę do miejscowej gazety z jakiegoś przedsięwzięcia 5. Odpowiadać na korespondencję urzędową, nawet tą najmniej istotną

3 Definicji marketingu jest mnóstwo. Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Philip Kohler Definicje w powszechnym użyciu: 1. Zadaniem marketingu jest przekształcenie potrzeb społecznych w możliwość osiągania zysku. 2. Marketing to działanie mające na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych.

4 Można stwierdzić, że istotą marketingu jest dostarczenie odpowiedniego produktu lub usługi w odpowiedniej ilości, w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie w celu uzyskania zysku. produkt lub usługa dopasowanie działania do potrzeb rynku działanie nastawione na zysk

5 Produkt i usługa w NGO 1. Wyjazd w okresie ferii zimowych dla młodzieży przeprowadzony przez organizację harcerską 2. Zajęcie pozalekcyjne dla dzieci tworzone przez stowarzyszenia kulturalne 3. Kursy tańca dla osób dorosłych organizowane przez stowarzyszenia taneczne 4. Koncert muzyczny organizowany przez fundację wspierającą młodych muzyków 5. Szkolenie dla kobiet organizowane przez fundację, której celem jest wspieranie kobiet na rynku pracy

6 Produkt i usługa w NGO Produktem nie musi być element namacalny (wyjazd, zajęcia, szkolenie, koncert), ale również mogą nim być pewne idee, np.: 1. Ochrona środowiska poprzez oszczędzanie energii i wody 2. Dbanie o czystość w parku, np. poprzez sprzątanie po swoim psie 3. Zarejestrowanie się w banku szpiku 4. Poznanie własnego dziedzictwa kulturalnego 5. Dzielenie się z innymi swoimi umiejętnościami 6. Tolerancja dla innych, w szczególności dla mniejszości (inna rasa, wyznanie, narodowość)

7 Produkt i usługa w non-profit Produkt i usługa w for-profit członkowie, wolontariusze stowarzyszenia czy fundacji robią to non-profit, dla idei, dla misji, najczęściej po kosztach, a z pewnością dużo taniej niż firma, która musi jeszcze przecież wypracować zysk dla właścicieli ich celem jest zysk

8 Marketing w organizacjach non-profit ma takie samo znaczenie jak w organizacjach for-profit. Niemniej marketing w NGO jest bardziej wymagającym polem z wielu przyczyn, a właściwie ograniczeń, z których największym są finanse. Przed przystąpieniem do opracowywania własnej strategii marketingowej w NGO pomyśl spokojnie: 1. Do kogo chcesz dotrzeć z przekazem 2. Gdzie jest to właściwe miejsce 3. Kiedy jest ten właściwy czas Odsuń na bok schematy i działaj kreatywnie, dokonując analizy marketingowej własnego rynku!

9 NGO, które stosują tzw. orientację marketingową mają do dyspozycji cztery narzędzia marketingowe: Kompozycja 4 x P: (MARKETING MIX) - product, (PRODUKT) - price, (CENA) - place, (DYSTRYBUCJA) - promotion. (PROMOCJA)

10 Najczęściej wyróżniamy następujące formy promocji: reklama promocja sprzedaży public relations marketing bezpośredni sponsoring Przez promocję organizacji pozarządowej rozumiemy wpływanie na ważne dla niej grupy, które polega na przekazywaniu im informacji w celu zwiększenia ich wiedzy o organizacji i jej działaniach, a w efekcie zwiększenia zainteresowania organizacją i jej ofertą.

11 Przez promocję organizacji pozarządowej rozumiemy wpływanie na ważne dla niej grupy, które polega na przekazywaniu im informacji w celu zwiększenia ich wiedzy o organizacji i jej działaniach, a w efekcie zwiększenia zainteresowania organizacją i jej ofertą. Podobnie jak w przypadku biznesu, organizacja powinna skoncentrować swe działania promocyjne na tych grupach, które są dla niej istotne. Efektem końcowym ma być rosnąca pozycja i lepszy wizerunek organizacji, ale przede wszystkim większe zainteresowanie jej ofertą lub ideą. W promocji będzie chodziło o przekazanie określonym przez organizację grupom informacji zarówno o samej organizacji, jak i o jej działaniach (produktach, usługach). Celem promocji jest zwiększenie zainteresowania organizacją, zwiększenie jej rozpoznawalności, zbudowanie odpowiedniego wizerunku organizacji znanej, rzetelnej, sprawdzonej itd.

12 Reklama NGO w mediach TV Coraz częściej różne firmy udostępniają organizacjom pozarządowym nośniki reklamowe, czasem nawet pomagają prowadzić całe kampanie społeczne. Od kilku lat mamy, dzięki ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pojęcie organizacji pożytku publicznego, które mogą otrzymywać 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych. Duże organizacje mają możliwość wykorzystania profesjonalnych nośników reklamy. Dzięki temu udaje im się pozyskać ogromne sumy pieniędzy, idące w miliony złotych.

13 Reklama NGO w prasie Reklama w specjalnych dodatkach dla NGOs. Większość z liczących się dzienników robi w lutym, marcu, kwietniu specjalne dodatki, w którym mogą reklamować się organizacje pożytku publicznego za w miarę przystępne kwoty. Reklama w gazetach lokalnych, często za darmo, w ramach szerszej współpracy. Reklama w dużych dziennikach i czasopismach, wg specjalnych stawek, a nawet jako ogłoszenia bezpłatne. Reklama w prasie specjalistycznej, ale także prasie niszowej, niskonakładowej to dość popularny ostatnio trend, aby zamiast reklamować się w prasie ogólnej, za dużo większe pieniądze, zamieszczać reklamę w prasie specjalistycznej.

14

15

16

17 Forma reklamy zewnętrznej bilboardy, citylighty

18 Forma reklamy zewnętrznej bilboardy, citylighty Te formy muszą być stosowane z dużym umiarem, ponieważ są kosztowne, a przede wszystkim wymagają dużego rozmachu. Banery zewnętrzne Popularne są banery reklamowe w formacie, np. 3 x 4 metry, które z uwagi na niski koszt (ok zł za metr kwadratowy), są bardzo dobrą alternatywą dla innych form reklamy zewnętrznej. Ich atutem jest ich mobilność - można je w dowolnym momencie zdemontować i wykorzystać ponownie w innej sytuacji,

19

20 ulotki

21

22 Marketing bezpośredni Marketing bezpośredni, a więc przekonywanie kogoś twarzą w twarz, jest z powodzeniem wykorzystywana w trzecim sektorze: zbiórka publiczna osób prowadzących marketing bezpośredni jest sporo (wówczas nawet niewielki efekt jednostkowy jest zwielokrotniony) ma znaczenie, kim jest osoba nakłaniająca (np. dziecko).

23 Sponsoring Coraz częściej spotykamy się ze stałym sponsoringiem organizacji pozarządowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Przy czym nie chodzi wyłącznie o wspieranie finansowe organizacji. Ważna jest także współpraca wykorzystująca zasoby firmy, np. pomieszczenia, fachowych pracowników.

24 Wiele organizacji sektora non-profit uważa, że marketing nie jest pojęciem odnoszącym się do organizacji tego typu. Przekonanie to wynika z faktu, że: - Organizacja non-profit niczego nie sprzedaje - W sektorze non-profit nie ma konkurencji - Organizacja non-profit nie działa dla zysku - Wprowadzenie orientacji marketingowej jest w organizacjach non-profit bardzo trudne.

25 Marketing jako koncepcja zarządzania w organizacjach non-profit Za: A. Sargeant, Marketing w organizacjach non-profit, Kraków 2004, s. 25.

26 Organizacje non-profit i grupy ich kluczowych klientów Za: A. Sargeant, Marketing w organizacjach non-profit, Kraków 2004, s. 32.

27 Jednak jak ustaliliśmy NGO sprzedaje swoje produkty, usługi i idee, istnieje konkurencyjny rynek na te produkty, a orientacja marketingowa jest niezbędna do prawidłowego działania organizacji. Co więcej wiedza z zakresu marketingu: - Zmienia sposób myślenia o organizacji i jej celach, - Pomaga organizacji przetrwać w nieprzyjaznym i wymagającym otoczeniu, - Kształtuje misję organizacji i jej produkty, - Wzmacnia wsparcie finansowe. Organizacje non-profit mocno konkurują o prawo do wykonywania usług społecznych.

28 Przyjmując marketing jako orientację swojego działania, organizacje nonprofit odnoszą korzyści na następujących płaszczyznach: - Podnosi się poziom zadowolenia klientów, - Rozszerza się zakres oddziaływania na nowe grupy społeczne, - Zwiększa się możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy, - minimalizuje się koszty działania, - ogranicza się marnotrawstwo środków.

29 Narzędzia marketingowe 1. Orientacja marketingowa 2. Badanie potrzeb 3. Mieszanka marketingowa marketing mix

30 - Orientacja marketingowa Składniki orientacji marketingowej Za: J. Zawadzki, Zarządzanie organizacjami non-profit. Wybrane zagadnienia, Poznań 2007, s. 80.

31 Badanie potrzeb System wywiadu marketingowego Jest to zbiór procedur i źródeł wykorzystywanych przez kierownictwo, aby pozyskać codziennie informacje na temat rozwoju sytuacji w otoczeniu marketingowym Kierownictwo obserwuje otoczenie za pomocą: Obserwacji nieukierunkowanej, Obserwacji ukierunkowanej, Poszukiwań formalnych, Poszukiwań nieformalnych.

32 Badanie potrzeb 1. Określenie przedmiotu i celu badania: Przedmiot badania: Cel badania: 2. Opracowanie planu badawczego: a) źródło danych Dane przetworzone - to istniejące już gdzieś informacje, które zebrano i opracowano w innym celu. Dane pierwotne to oryginalne informacje z pierwszej ręki zbierane w konkretnym celu.

33 b) metoda badawcza Marketing w NGO Badanie potrzeb obserwacja - takie badania mogą dostarczyć użytecznych hipotez dotyczących postępowania konsumentów przy wyborze towaru. wywiad zogniskowany w grupie dyskusyjnej, która składa się z sześciu do dziesięciu osób. Te osoby spędzają kilka godzin razem, pod fachowym nadzorem dyskutują nad projektem, usługą, organizacją lub innym zagadnieniem marketingowym. Osoba odpowiedzialna za nadzór musi być obiektywna, posiadać wiedzę na temat danego zagadnienia i branży oraz wiedzę dotyczącą zachowania konsumenta i psychologii grupy. Zwykle takie spotkanie odbywa się w małym gronie, np. w domu. Przez cały czas osoba odpowiedzialna za nadzór stara się koncentrować dyskusję na zasadniczym problemie. Dyskusję nagrywa się na magnetofon/wideo, sporządza się notatki, które później wykorzystane zostaną do analizy postaw i zachowań konsumentów;

34 b) metoda badawcza Marketing w NGO Badanie potrzeb - wywiad za pomocą kwestionariusza i ankiety. Kwestionariusz jest to zbiór pytań, na które odpowiedzi udziela respondent ankiety. Kwestionariusze powinny być starannie zaprojektowane, sprawdzone i przetestowane zanim użyte zostaną na dużą skalę. Doświadczony badacz bardzo starannie dobiera pytania, ich formę, słownictwo i kolejność. Każde pytanie powinno zostać sprawdzone pod kątem jego przydatności dla osiągnięcia celów badania. Wyróżnia się dwa typy pytań: pytania zamknięte i pytania otwarte. Ostatnie pozwalają respondentom odpowiedzieć własnymi słowami. Pytania zamknięte dostarczają odpowiedzi łatwiejszych do zinterpretowania i stabelaryzowania. Wiodące pytanie powinno być szczególnie interesujące. Pytania trudne albo osobiste powinny znajdować się w drugiej części ankiety, aby nie zniechęcać respondenta; - eksperyment takie badanie wymaga wybrania określonej grupy osób, poddania ich oddziaływaniu różnych bodźców, kontrolowaniu zmiennych zewnętrznych i sprawdzaniu, czy zmiany obserwowanych reakcji są statystycznie znaczące. Celem badania eksperymentalnego jest uchwycenie relacji przyczynowo-skutkowych: osiąga się to eliminując kolejne możliwe hipotezy wyjaśniające zróżnicowanie reakcji na bodziec;

35 Badanie potrzeb c) narzędzia - kwestionariusz kwestionariusz ankiety (pisemny), kwestionariusz wywiadu (ustny) - przyrządy mechaniczne - (Galwanometry stosuje się do pomiaru wielkości zainteresowania lub emocji spowodowanej pokazaniem określonej reklamy czy rysunku. Tachtoskop jest urządzeniem, które wyświetla reklamę w ciągu od jednej setnej do kilkunastu sekund. Po każdym wyświetleniu respondent przypomina sobie to co widział. Audiometr to urządzenie elektroniczne, zainstalowane w telewizorach osób biorących udział w badaniu, które rejestruje czas, kiedy telewizor był włączony i jaki program został wybrany)

36 Badanie potrzeb d) Plan doboru próby musi określać trzy podstawowe kwestie: - jednostkę doboru próby, która odpowiada na pytanie: kto ma być objęty badaniem? - wielkość próby, która daje odpowiedź na pytanie: ilu ludzi ma być objętych badaniem? Próby obejmujące mniej niż 1% populacji często mogą dostarczyć wysoce wiarygodnych informacji, jednak pod warunkiem odpowiedniej procedury doboru próby - procedura doboru próby która odpowiada na pytanie: jak należy wybierać respondentów? Aby otrzymać próbę reprezentatywną należy zastosować losowy dobór próby. Kiedy losowy dobór próby wiąże się z dużymi kosztami lub trawa zbyt długo, można skorzystać z nielosowego doboru próby. Taki dobór jest bardzo użyteczny, mimo iż nie można zmierzyć błędu związanego z doborem próby.

37 Badanie potrzeb e) Sposoby dotarcia do badanych (komunikowanie), czyli odpowiedź na pytanie: - jak dotrzeć do badanych osób? - podstawowe możliwości komunikowania: poczta, telefon, Internet, kontakty osobiste... - wywiady osobiste są najbardziej uniwersalną z tych metod. Mogą oni przybierać formę wywiadów zaaranżowanych i sond ulicznych.

38 Badanie potrzeb 3. Zbieranie informacji - Etap zbierania informacji jest zwykle najbardziej kosztowny i obarczony największym ryzykiem popełnienia błędu. Niektórych respondentów nie zastaniemy w domu i będziemy musieli odwiedzić ich ponownie albo zastąpić innymi. Inni respondenci odmówią współpracy, niektórzy z kolei udzielą odpowiedzi nieuczciwych lub stronniczych, albo też same osoby udzielające odpowiedzi mogą być nieuczciwe lub manipulowane Analizowanie informacji - Następnym etapem w procesie badań marketingowych jest wyciągnięcie wniosków ze zgromadzonych informacji. Dane umieszcza się w tabelach i tworzy jedno i dwuwymiarowe rozkłady częstotliwości występowania. Osoba prowadząca badania może zastosować zaawansowane techniki statystyczne oraz modele decyzyjne. 5. Prezentacja wyników - Prowadzący badania mnie powinni starać się przytłaczać kierownictwa lawiną liczb, wykresów i wymyślnymi technikami statystycznymi. Powinno się przedstawić tylko ważne wnioski, pozostające w związku z decyzjami marketingowymi, jakie czekają kierownictwo. Studium jest użyteczne wtedy, kiedy zmniejsza niepewność przy podejmowaniu decyzji.

39 Badanie potrzeb

40 Badanie potrzeb

41 Segmentacja rynku Jest to proces wyodrębniania, spośród ogółu klientów wewnętrznie jednorodnych, różniących się między sobą grup klientów, dokonany według różnych cech, a następnie opracowanie produktu i związanych z nim programów marketingowych zaspokajających potrzeby tych grup. Cechy przy segmentacji: Czynnik geograficzny Czynnik demograficzny Czynnik ekonomiczny Czynnik psychologiczny Czynnik behawioralny Czynnik kulturowy

42 Planowanie akcji promocyjnej Identyfikacja odbiorcy promocji Określenie celu promocji Ustalenie tzw. osi komunikacji Wybór kanału komunikacji Ustalenie budżetu Wybór programu promocji

43 Reklama Public relations Publicity Promocja ekonomiczna Prezentacja osobista Każda płatna forma prezentacji i promocji Relacje z otoczeniem służące wytworzeniu pozytywnego wizerunku i pozytywnej postawy wobec organizacji Informacje o organizacji i jej produktach ukazujące się nieodpłatnie w mediach Bodźce ekonomiczne, poprzez które organizacja wpływa na swoich klientów Bezpośrednia (osobista) prezentacja produktów organizacji przez wytypowane osoby

44 Public relations w NGO Public relations jest kształtowaniem stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Organizacja (podmiot) Otoczenie tej organizacji Relacje między nimi, tj. pomiędzy organizacją a otoczeniem

45 Public relations Public relations (PR) to świadome, planowe i ciągłe wysiłki mające na celu zbudowanie i utrzymanie wzajemnie korzystnych stosunków między organizacją pozarządową i jej otoczeniem (instytucjami, innymi organizacjami, społecznością lokalną). Najczęściej definiuje się public relations jako działania mające na celu: 1. Ustanowienie i utrzymanie optymalnych, wzajemnie korzystnych stosunków pomiędzy organizacją a jej otoczeniem, 2. Przekonanie otoczenia, że organizacja zasługuje na dobra opinię, 3. Polepszenie stosunku społeczności lokalnej do organizacji, 4. Zdobycie przychylności opinii społecznej w środowisku lokalnym dla działań organizacji, 5. Stworzenie atmosfery zaufania do organizacji wśród jej potencjalnych beneficjentów (np. rodziców, dzieci, przedsiębiorców), 6. Jak najlepsze przystosowanie się organizacji do środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje.

46 Public relations w NGO

47 Public relations w NGO

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Marek Makowiec 1 Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Pojęcie i znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo