O społecznym znaczeniu public relations w demokracji. Wprowadzenie (fragment)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O społecznym znaczeniu public relations w demokracji. Wprowadzenie (fragment)"

Transkrypt

1 prof. Jerzy Olędzki O społecznym znaczeniu public relations w demokracji. Wprowadzenie (fragment) ( ) W Polsce spotykamy się generalnie z kilkoma znaczeniami terminu public relations, co też jest odzwierciedleniem bogactwa form jego używania i nadużywania w różnych okolicznościach czy kontekstach. Są to najczęściej konteksty marketingowe, politycznomedialne lub naukowo-dydaktyczne. Na podstawie przeprowadzonych badań (Olędzki, 2009) wyróżnić można pięć następujących wariantów czy opcji rozumienia terminu public relations, w zależności od kontekstu występowania tego pojęcia: (1). Wariant normatywny: PR to nazwa celowego zarządzania społecznym obrazem w interesie organizacji, polegającego na wszystkich działaniach komunikacyjnych (obowiązkowo wewnętrznych i zewnętrznych) instytucji, zmierzających do osiągnięcia pozytywnych relacji z otoczeniem; (2). Wariant akademicki: PR to także nazwa dziedziny wiedzy o komunikacyjnych umiejętnościach zawodowych, stylu i sztuce kształtowania wizerunku i marki instytucji, organizacji społecznych w budowaniu reputacji w instytucji i umacnianiu relacji z otoczeniem; (3). Wariant dziennikarski: PR to nazwa promocyjno-propagandowego sposobu i stylu przekazywania komunikatów i informacji oraz organizowania wydarzeń w celu podsycania zainteresowania mediów i publiczności; (4). Wariant polityczny: PR to synonim negatywnej oceny aktywności komunikacyjnej konkurencji (najczęściej politycznej); (5). Wariant megabiznesowy: PR to umowne określenie wszystkich form działalności prowadzonej przez agencje i działy PR oraz indywidualne osoby, które przyjmują zlecenia na każde usługi z zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej (obejmującej aktywny udział w sprzedaży produktu). Taki koszyk kompleksowych zadań marketingowych przyjmuje postać karykatury PR jako wielofunkcyjnego promotora i agitatora organizacji swoistej mutacji marketingowego public relations. Ten czysto promocyjny twór, w praktyce biznesowej tłumaczony zapotrzebowaniem rynku, nie ma wiele wspólnego z normatywnym pojęciem i filozoficznymi podstawami public relations, gdyż wykracza zdecydowanie poza granice publicznej komunikacji międzyludzkiej, nastawionej przede wszystkim na wzajemne porozumiewanie się. Pierwsze dwa rozumienia są ze sobą najbardziej spójne, uniwersalne i kompleksowe. Oddają współczesne pojmowanie terminu public relations, popularyzowanego przez wszystkie liczące się zawodowe organizacje krajowe i międzynarodowe i agencje zajmujące się PR

2 korporacyjnym. Są najbliższe rozumienia PR normatywnego i także opisują charakterystyczny przedmiot badań naukowych oraz oceny działalności komunikacyjnej instytucji (dokonywanej poprzez audyt komunikacyjny). Podkreślają jednocześnie bardzo istotną cechę public relations, odróżniającą od tradycyjnych działań marketingowych - niekomercyjną funkcję PR wewnętrznego. Nieobecność komunikowania wewnętrznego w działaniach PR jakiejkolwiek instytucji ma swoje konsekwencje w wybranym stylu i formie komunikacji zewnętrznej. PR jest bowiem w takich firmach zwykle traktowany instrumentalnie, jest spauperyzowany tylko do zewnętrznej (łatwiejszej do przekonania grupy odbiorców, którzy nie znają prawdziwego życia tej firmy) propagandy i autoreklamy, lekceważony jest dialog oraz poszukiwanie porozumienia na rzecz zysku bez krytycznej samooceny społecznej odpowiedzialności. Taki cząstkowy PR ogranicza się w rzeczywistości do media relations w celu zminimalizowania krytycznych tekstów dziennikarskich, nie przywiązuje się dużej wagi i nie podejmuje starań o strategiczne tworzenie reputacji oraz autorytetu instytucji. Zaniedbywanie komunikacji wewnętrznej prowadzi najczęściej do zniekształceń rzeczywistości, lekceważenia potencjału komunikacyjnego przedsiębiorstwa (w sensie pozytywno twórczym, jak i negatywno destrukcyjnym kryzys zaczyna się najczęściej w firmie), co negatywnie wpływa na realizację zadań, do których organizacja została powołana. Stąd tak ważne jest zacieranie wewnątrz organizacji wszelkich barier komunikacyjnych, badanie nastrojów pracowniczych i współpraca między kierownictwem a pracownikami firmy. Światowe organizacje zawodowe definiują public relations jako zarządzanie poprzez komunikację postawami i strategicznymi relacjami pomiędzy organizacją a jej wewnętrznymi i zewnętrznymi akcjonariuszami, dla wzajemnych korzyści i większego ładu społecznego (konferencja CONFERP w Brazylii, październik 2004 r.). Przypomina to arystotelowskie podejście: umieć perswadować interesariuszom, by wyobrazili sobie lepszą przyszłość instytucji i popierali tę wizję, motywować tak skutecznie, by pomagali ją realizować poprzez swój własny udział w jej kształtowaniu, ulepszaniu i uzupełnianiu. Identyfikowanie public relations przede wszystkim z funkcją zarządzania komunikacją organizacji z interesariuszami było także najczęściej wymienianą funkcją PR w 43 krajach europejskich analizowanych w 2000 roku (obok funkcji operacyjnych - czyli wdrażania i ewaluacji procesów komunikacji, refleksyjnych czyli analizy zachowania interesariuszy w celu przystosowania organizacji do pełnienia roli społecznie odpowiedzialnej i funkcji edukacyjnej samokształcenia w zakresie podwyższania kompetencji komunikacyjnych. ( ) Podstawę działalności PR stanowi zidentyfikowanie oraz ilościowa i jakościowa segmentacja interesariuszy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, a następnie efektywna z nimi komunikacja przy pomocy wszystkich dostępnych środków oraz narzędzi. Nadrzędnym zadaniem jest zapobiegać kryzysom - budować reputację, umacniać szacunek i autorytet. W PR-owcu widzimy także moderatora komunikacji, pracującego w interesie konkretnej organizacji, ale nie działającego na szkodę innych. PR chcemy analizować bowiem jako kolejny etap ewolucyjnego rozwoju komunikacji społecznej.

3 Public relations są nierozerwalnie związane z demokracją. Public relations istnieją tylko w tych krajach, gdzie jest głośna opinia publiczna i swoboda inicjowania debaty publicznej, gdyż public relations wymagają pewnych warunków rozwoju, aby nie stały się tylko propagandą i reklamą. Te warunki to: (1) wolność słowa, (2) pluralizm mediów oraz dostęp do różnych środków informacji i opinii, (3) wolny rynek, (4) swobodny przepływ informacji (Internet). Spełnienia tych warunków nie wymaga marketing i zintegrowana komunikacja marketingowa, która dzięki temu ma szanse istnienia oraz rozwoju w każdym społeczeństwie. Być może, że właśnie ta przyjazna atmosfera sprzyja ekspansji wspomnianej karykatury PR (wariantu biznesowego) w każdym państwie, niezależnie od jego politycznych i społecznych struktur; demokratycznego, monopartyjnego czy totalitarnego systemu. W rzeczy samej ta piąta w kolejności wersja pojęcia PR jest w stanie wchłonąć negatywne cechy wersji trzeciej oraz czwartej, gdyż ich wspólnym mianownikiem jest używanie tych samych technik promocyjnych czy propagandowych. W marketingu dominującym motywem działalności informacyjnej jest zwiększanie wpływu na postępowanie zakupowe i kształtowanie pozytywnej postawy klientów wobec organizacji jako oferenta usług czy towarów. Cel ten jest realizowany w ramach wszystkich środków zintegrowanej komunikacji marketingowej, gdzie pojęcie public relations w praktyce sprowadza się tylko do media relations, i tak powinno być nazywane. W Stanach Zjednoczonych marketing jako pojęcie pojawił się już po spopularyzowaniu terminu publicity oraz public relations. O wykorzystaniu doświadczeń PR do promocji firm i sprzedaży towarów zdecydowano wiele lat później, gdy reklama nie mogła już sprostać coraz większym wymaganiom marketingu oraz oczekiwaniom biznesu. Podstawową tezą tego artykułu i autorskiego wprowadzenia do prezentowanych w niniejszej publikacji różnorodnych i dyskusyjnych opinii wielu badaczy jest teza, że: PR powinno się traktować jako dziedzinę samodzielną, niezależną od marketingu (w odróżnieniu od innych narzędzi promocji wykorzystywanych w marketingu). Brak racjonalnej dyskusji o PR i marketingu wpływa na zacieranie różnic i granic między PR a promocją i w konsekwencji sprzyja stosowaniu tych samych miar wobec biznesu, jak i wobec PR: to tak jak dziennikarstwo nazywano by biznesem, a właścicieli mediów dziennikarzami. W public relations trzeba tyle samo mówić i pisać co słuchać, gdyż istotą tej działalności jest sztuka prowadzenia dialogu z otoczeniem, dialogu prowadzonego wszystkimi dostępnymi narzędziami i środkami. ( ) W wielu publikacjach dyskutuje się nad rolą public relations w kształtowaniu wizerunku organizacji. Jest to przekonanie bardzo dyskusyjne, gdyż tworzenie wizerunku jest procesem złożonym i wrażliwym na wiele trudno zdefiniowalnych i niezależnych od nas

4 współczynników. Dlatego dużym nadużyciem jest twierdzenie, że budowaniem wizerunku zajmują się specjaliści public relations bardziej uzasadnione byłoby określenie odpowiedzialności PR-owców za planowanie działań komunikacyjnych mających wpływ na wizerunek instytucji. ( ) Z badania przeprowadzonego w 2004 roku przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że PR nie funkcjonuje zupełnie w 36 % polskich firm. Tylko 42% firm miało wówczas dział PR, a 22% zatrudniało specjalistę PR. Jak pisze P. Czarnowski (2009), jeden z najdłużej obecnych na krajowym rynku praktyków i menedżerów PR, te pozornie pozytywne dane są i tak mylące, gdyż w większości polskich firm dział PR zlokalizowany jest w dziale marketingu, w związku z czym nie może pełnić funkcji prawdziwego, strategicznego PR i w rzeczywistości pełni zadania promocyjne, czyli taniej reklamy jest więc dokładnym zaprzeczeniem profesji i etyki PR. Z kolei specjaliści PR to najczęściej byli dziennikarze i celebryci utożsamiajacy PR tylko z promocją, lub marketingowcy patrzący na PR z perspektywy realizowania bieżącego planu sprzedaży. Według Czarnowskiego (2009), public relations spostrzegany jest jako tani substytut reklamy, działanie okazjonalne, obliczone na natychmiastowe skutki, głównie wspierające chwilową sprzedaż. W Polsce więc PR robi się w akcjach i kampaniach, a jego podstawowym narzędziem jest tzw. event, czyli wydarzenie promocyjne. W Polsce panuje bowiem przekonanie, że wizerunek firmy nie zależy od opinii odbiorcy, ale można go kupić w kampaniach ogłoszeniowych. Wymienione badania dowodzą, że co czwarta firma spośród tych, które twierdzą, że mają PR, przyznawała się w 2004 roku do zlokalizowania osób tym się zajmujących w dziale marketingu lub reklamy. Warto wspomnieć, że z badań przeprowadzonych jesienią 2005 roku na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych osób (Olędzki, Tworzydło, 2006, 37-44) dowiedzieliśmy się, że zdecydowana większość znających ten termin respondentów ma o zawodzie PR pozytywne opinie. Uznają ponadto, że jest to specjalizacja zawodowa potrzebna nie tylko międzynarodowym firmom, ale także polskim przedsiębiorcom i osobom kandydującym do urzędów państwowych. Termin public relations nie jest jednakże znany większości polskiej opinii publicznej. Tylko 30 % populacji uważa, iż rozumie o czym mówi, kiedy padają te dwa słowa. Są to przede wszystkim ludzie z wyższym wykształceniem lub przedstawiciele młodego pokolenia i studenci. Wszystkie te osoby mieszkają w dużych aglomeracjach i najczęściej zaliczają się do zamożnych materialnie. Mniej można być usatysfakcjonowanym z faktu, iż pytanym osobom public relations kojarzy się często z działalnością reklamową w biznesie uprawianą przy pomocy środków masowego przekazu i dziennikarzy. Starsze pokolenie respondentów (czterdziestolatkowie) przede wszystkim rozumie PR jako promocję wizerunku (cokolwiek by to znaczyło), najmłodsi zaś i studenci kojarzą PR z ogólnym komunikowaniem międzyludzkim, co zapowiada pewną korzystną tendencję w zmianie postrzegania PR jako instrumentu marketingowego na korzyść instrumentu społecznej odpowiedzialności w komunikowaniu się każdej instytucji z otoczeniem.

5 Bardziej konkretna wiedza badanych o obowiązkach ludzi zajmujących się public relations nie odbiegała zdecydowanie od faktycznego zakresu pracy większości specjalistów w tym zawodzie, to znaczy wśród respondentów przeważał obraz człowieka zajętego współpracą z dziennikarzami, zajmującego się reklamową promocją firmy i jej produktów, przygotowywaniem odpowiednich materiałów promocyjnych itp. Jest to stereotyp polskiego PR-owca początku XXI wieku rezultat fragmentarycznych informacji o tym, czym faktycznie zajmują się ci ludzie w polskich przedsiębiorstwach i jak przedstawiani są w polskich mediach przez dziennikarzy. Można powiedzieć, iż jest to wizerunek powstały na podstawie praktyki działania PR-owców, widziany oczyma dziennikarzy 1. Coraz pilniejsza staje się potrzeba zainicjowania debaty publicznej nad ideą społecznej odpowiedzialności public relations, która już w swojej nazwie ma charakter publicznej, czyli otwartej i transparentnej komunikacji. Zatem można uznać, że zasada społecznej odpowiedzialności należy do prawideł odzwierciedlających etos tego zawodu oraz znacząco wpływa na efektywność prowadzonej działalności PR. W codziennej praktyce zawodowej oznacza to przyzwoitość i traktowanie wszystkich uczestników procesu komunikacji jako równoprawnych partnerów. Zauważalny jest dylemat hierarchii wartości zasad etyki i prowadzenia biznesu PR-owego według obowiązujących praw rynku. Ten dylemat obecnie, w XXI wieku, może okazać się jednak pozorny, gdy przyjmiemy, że nie ma żadnych powodów zarówno do konfrontacji, jak i do uniformizowania PR i coraz bardziej popularnej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). PR jest przecież tylko działaniem komunikacyjnym, a CSR konkretnym działaniem dobroczynnym instytucji dla otoczenia. Wspólna jest perspektywa prospołecznego kierunku rozwoju komunikacji i publicznej dobroczynności, a obowiązkiem PR-owców jest informowanie o CSR. Planowanie skutków działań PR mieszczących się w kategorii społecznej odpowiedzialności jest nie tylko wyrazem postawy etycznej każdego PRowca, lecz wyrazem profesjonalizmu. To pozytywny objaw racjonalnego myślenia, które obserwujemy już w innych krajach. W ostatnich latach coraz większą popularność na świecie zyskują strategie przyjęte przez tzw. produkty Social Responsible Investments (SRI) uwzględniające wartości etyczne, ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialność biznesu. Szef Credit Suisse np. uważa, że będzie to nowy megatrend w nadchodzącym dziesięcioleciu (Chmielewska-Racławska, 2008). SRI pozostają odporne na kryzys gospodarczy i zainteresowanie nimi rośnie szczególnie wśród zamożnych inwestorów. Taka moda na etyczne inwestycje mogła pojawić się dzięki wzrastającemu zainteresowaniu mediów ekologią i prawami człowieka, co wykorzystują politycy jako platformę do dyskusji i nacisków na instytucje i spółki oraz zmiany w przepisach zachęcających firmy do działań społecznie odpowiedzialnych. ( ) 1 W czasie przeprowadzanych badań dziennikarze Gazety Wyborczej i radiowej Trójki ogłosili konkurs na najlepsze określenie fachowca od public relations. Padły następujące, znamienne, dla popularnych opinii o PR propozycje: wizerunkowiec, firmownik, publicznik, sławik, rozgłośnik, reprezenter, zachwalec, zachwaler, firmochwał, splendornik, pozytywniał, koloryzator, relatywista, reputaor, idealizator, lukiernik, estymoplecznik, renomoplecznik, dobromów, profirmownik.

6 Olędzki J., O społecznym znaczeniu public relations w demokracji. Wprowadzenie literatura: Biernat J. (2006), Wartość public relations kapitał relacji. Referat na kwietniowym V Kongresie Public Relations w Rzeszowie. Campbell W. J. (2004), 1897 American journalism s exceptional year, Journalism History 29, (4) Winter 2004 Chmielewska-Racławska M. (2008), Ekologia i odpowiedzialność etyczna nowym megatrendem światowego biznesu, The Wall Street Journal Polska Dziennik Finansowy 23 czerwca Czarnowski P. (2009), Zanim powiesz public relations, CEO: Magazyn Top Menedżerów za: z 20 maja Grunig J.E., Hunt T. (1984), Managing public relations. Holt, Rinehart & Winston, New York Grunig J.E., Goodman M. B., Jill A. B, Genest M. (2001), Reputation management: the new face of corporate public relations?, Public Relations Review Misala J. (red.) (2006), Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom. Olędzki J., Tworzydlo D. (2006), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Olędzki J. (2009), Etyka w polskim public relations. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa Ruler B., van, Vercic D. (edit.) (2004), Public relations and communication management in Europe: a nationby-nation introduction to public relations theory and practice, Berlin, New York: Mouton de Grouter. Seitel F. P. (2003), Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa Vercic D. (2001), On the definition of public relations: a European view, Public Relations Review 27

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie widać?

Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie widać? Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 1. Firmy pod presją. Jak zarządzać ryzykiem, którego nie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Artykuł pochodzi z publikacji: Społeczna recepcja Public Relations, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Bożena Breczko 1.1. Istota sponsoringu

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

w instytucjach naukowych i badawczych

w instytucjach naukowych i badawczych Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych mgr Aneta Olejniczak Instytut Lotnictwa Wprowadzenie Ogromne przemiany dokonujące się przez ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka 26 Artykuły MBA. CE 2/2012 Management and Business Administration. Central Europe 2/2012 (115): s. 26 40, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo