Stan CSR w polskich firmach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan CSR w polskich firmach"

Transkrypt

1 Stan CSR w polskich firmach Raport z badania ilościowego wśród przedsiębiorców

2 Spis treści 1 Informacje o badaniu 2 3 Podsumowanie i wnioski Wyniki badania 4 Zainteresowanie ankietą auto-ewaluacyjną

3 1 Informacje o badaniu

4 Informacje o badaniu W dniach 28 czerwca do 22 lipca 2010 r. na zlecenie Związku Pracodawców Business Centre Club, GfK Polonia Sp. z o.o. przeprowadziła badanie ilościowe wśród przedsiębiorców dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. 4 Celem badania było poznanie postaw przedsiębiorców wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, motywacji i barier rozwoju CSR. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z przedsiębiorcami właścicielami firm, prezesami, członkami zarządu i kadrą zarządzającą metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) przy uwzględnieniu kwot na wielkość zatrudnienia, branżę i region. Podając informację, że dana wielkość w podgrupie respondentów różni się od tej samej wielkości wśród ogółu uczestników badania, zawsze odwołujemy się do różnic istotnych statystycznie. Zgodnie ze standardami przyjętymi w badaniach ilościowych opisane zostały zróżnicowania, które zaobserwowane przy danej wielkości próby wystąpią w populacji z prawdopodobieństwem 99%. Oznacza to, że w przypadku powtórzenia badania 100 razy odnotowalibyśmy tę samą zależność w 99 przypadkach. W takim przypadku autor posługuje się określeniem istotnie/ statystycznie częściej. W raporcie opisujemy zróżnicowania na poziomie makroregionów. W tabeli poniżej prezentujemy opis makroregionów: Centralny = woj. mazowieckie Północno-wschodni = woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie Południowo-wschodni = woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie Środkowy = woj. łódzkie Południowy = woj. opolskie i śląskie Zachodni = woj. kujawskopomorskie i wielkopolskie Północny = woj. pomorskie i zachodniopomorskie Środkowo-wschodni = woj. lubelskie Południowo-zachodni = woj. dolnośląskie i lubuskie

5 2 Podsumowanie

6 Podsumowanie i wnioski (1/2) W skali ogólnokrajowej, świadomość CSR plasuje się wciąż na dosyć niskim poziomie. Świadczy o tym tak znajomość samego pojęcia, jak i stopień aktywności w poszczególnych obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. 6 Jedynie 30% przedsiębiorców spotkało się z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu, przy czym świadomość CSR jest znacznie wyższa wśród przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw, gdzie wynosi odpowiednio 57% i 74%. Średnie i duże przedsiębiorstwa cechuje nie tylko zdecydowanie wyższa znajomość tematu, ale i większa aktywność we wszystkich obszarach CSR. Niezależnie od obszaru, w przypadku większości poszczególnych działań, duże firmy, w tym zwłaszcza firmy o najwyższych obrotach oraz firmy z udziałem skarbu państwa, wykazują się większym zaangażowaniem. Dotyczy to zwłaszcza takich działań jak: prowadzenie dialogu z przedstawicielami, dofinansowywanie zajęć sportowych/kulturalnych, ponadobowiązkowe świadczenia socjalne, bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska, ponadstandardowe certyfikaty jakości oraz sponsoring kultury i sportu. Analiza rankingu działań CSR realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa pokazuje, że najlepiej zagospodarowanym obszarem CSR jest obszar rynku, czyli działania firmy wobec dostawców / kontrahentów / pośredników / klientów / konsumentów oraz zagadnienia związane z etyką biznesu. Na liście 20 najczęściej realizowanych działań CSR znajduje się też kilka działań z obszaru miejsce pracy, w tym również zagadnienia związane z polityką równouprawnienia. Należy jednak zaznaczyć, że są to działania raczej podstawowe, takie jak przestrzeganie norm BHP, terminowe wypłacanie pensji, prowadzenie komunikacji wewnętrznej, jasne reguły dotyczące premii i bonusów, umożliwienie odbioru nadgodzin, przejrzyste kryteria awansu i oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego. Każdy z tych warunków został wskazany przez co najmniej 60% ankietowanych przedsiębiorców.

7 Podsumowanie i wnioski (2/2) Pod względem równouprawnienia, 70% przedsiębiorstw kieruje się zasadą równości płci w odniesieniu do możliwości rozwoju zawodowego i awansu oraz procesu rekrutacji/zatrudnienia, 60% w kwestii wynagrodzeń i 50% w procesie zwolnień. Niemal połowa przedsiębiorstw (częściej największe firmy) stwarza przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi. 7 W niemal połowie przedsiębiorstw na stanowiskach kierowniczych pracuje więcej mężczyzn niż kobiet, w około 30% tyle samo mężczyzn co kobiet, a w 20% - więcej kobiet niż mężczyzn. Więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych zatrudniają małe przedsiębiorstwa z branży handlowej i firmy prywatne. Polskie przedsiębiorstwa wykazują się najmniejszą aktywnością w obszarze społecznego zaangażowania. Najczęściej stosowaną formę zaangażowania społecznego - udzielanie pomocy finansowej osobom lub instytucjom wskazała mniej niż połowa przedsiębiorstw. 35% firm przekazuje część zysków na cele społeczne. Podobny odsetek uwzględnia opinię i potrzeby społeczności lokalnej, przy czym takich deklaracji częściej udzielają przedstawiciele dużych firm zlokalizowanych w małych miejscowościach. Około 30% firm sponsoruje kulturę i sport (są to częściej firmy z branży przemysłowej) i/lub współpracuje z organizacjami pozarządowymi (częściej firmy z branży handlowej). Na takie formy społecznego zaangażowania jak prowadzenie własnych projektów społecznych lub programów stypendialnych stać tylko największe przedsiębiorstwa, dlatego w skali ogółu przedsiębiorstw występują bardzo rzadko. W obszarze dotyczącym środowiska naturalnego najczęściej wymienianym działaniem jest wprowadzenie zasad dotyczących oszczędności prądu/papieru/wody. Motywacje do tego typu działań mogą stanowić zarówno względy finansowe jak i ekologiczne.

8 Podsumowanie (3/3) 40% polskich przedsiębiorstw nie zamierza obecnie angażować się w działania CSR. Około 20% z nich twierdzi, że mają inne, ważniejsze priorytety i/lub skala ich działalności jest za mała, a 15% powołuje się na niski poziom wiedzy na temat CSR. Podobny odsetek wskazało barierę finansową i/lub kadrową (brak środków, brak personelu). 13% przedsiębiorców uważa, że nie ma takiej potrzeby, przy czym 2% deklaruje wprost, że aktywność w zakresie CSR nie niesie korzyści dla firmy. 8 Podobny odsetek przedsiębiorców deklaruje, że ich firmy realizują pojedyncze działania CSR, ale nie mają jeszcze wypracowanej strategii w tym zakresie. Jedynie 10% przedsiębiorstw ma opracowaną strategię CSR, którą realizują na bieżąco. Są to zdecydowanie częściej duże przedsiębiorstwa, o obrotach powyżej 5 mln zł, z siedzibą w Warszawie. Ankieta auto-ewaluacyjna Zainteresowanie ankietą auto-ewaluacyjną plasuje się na dość wysokim poziomie. 40% ogółu ankietowanych wyraziło zainteresowanie tym narzędziem, przy czym częściej byli to przedstawiciele średnich i dużych przedsiębiorstw oraz firm, które obecnie realizują strategię CSR. Należy zatem opracować strategię promującą tak narzędzie jak i sam CSR wśród małych i najmniej zaangażowanych przedsiębiorstw.

9 3 Wyniki

10 Znajomość pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR 10 Czy spotkał(a) się Pan(i) z pojęciem społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR)? 30% przedsiębiorców spotkało się z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadomość CSR jest znacznie wyższa wśród przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw gdzie wynosi odpowiednio 57% i 74% tak nie trudno powiedzieć Zróżnicowania w poziomie znajomości pojęcia CSR odnotowujemy również na poziomie branż. I tak, przedstawiciele branży budowlanej statystycznie częściej spotkali się z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu, podczas gdy przedstawiciele firm zajmujących się handlem znacznie rzadziej (odpowiednio 45% i 22%). Znajomość pojęcia CSR wśród przedstawicieli branż transportowej, usługowej i przemysłu wynosi odpowiednio 38%, 32% i 26%.

11 Znajomość pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR Według wielkości zatrudnienia tak nie trudno powiedzieć T o t a l 1 do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 powyżej 250 Według branży tak nie trudno powiedzieć Przemysł Handel Usługi Budownictwo Transport Według regionu tak nie trudno powiedzieć Centralny Północno- Wschodni Północny Południowo- Wschodni Południowy Środkowo- Wschodni Środkowy Zachodni Południowo- Zachodni

12 Społeczne zaangażowanie firm Najczęściej wymienianą formą społecznego zaangażowania firm jest udzielanie pomocy finansowej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy niemal połowa firm udzieliła tego typu wsparcia osobom lub instytucjom. Jednym z obszarów CSR jest społeczne zaangażowanie firmy. Proszę powiedzieć, które z następujących działań Pana(i) firma realizowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 12 Na drugim miejscu w rankingu najbardziej powszechnych form społecznego zaangażowania plasuje się uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej. Wymieniło ją 35% firm. Warto dodać, że takiej odpowiedzi częściej udzielali przedstawiciele firm z udziałem skarbu państwa niż firm prywatnych (odpowiednio 66% i 50%). Około 30% przedsiębiorców wskazało sponsoring kultury i sportu oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, przy czym sponsoring jest bardziej popularny wśród firm z branży przemysłowej, zaś współpraca z NGO wśród firm z branży handlowej. Co czwarte przedsiębiorstwo udziela pomocy rzeczowej, nieco ponad 20% udostępnia bezpłatnie usługi, lokale lub sprzęt (częściej firmy z branży transportowej), a nieco ponad 10% deklaruje zaangażowanie w postaci wolontariatu pracowniczego. Udzielanie pomocy finansowej Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma Przekazywanie części zysków ze sprzedaży wybranych produktów/usług na cele społeczne Sponsoring kultury i sportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego Udzielanie pomocy rzeczowej Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu w celach społecznych Jak należało się spodziewać, wszystkie formy zaangażowania społecznego uwzględnione w badaniu są bardziej popularne wśród firm, które mają i na bieżąco realizują strategię z zakresu CSR. Przedstawiciele firm, które realizują pojedyncze działania CSR, ale nie mają jeszcze wypracowanej strategii częściej wskazywali pomoc finansową i/lub współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wolontariat pracowniczy Prowadzenie własnych projektów społecznych Prowadzenie programów stypendialnych

13 Społeczne zaangażowanie według wielkości firmy 1 do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 powyżej Warto zauważyć, iż wszystkie pięć najczęściej wskazanych form zaangażowana społecznego statystycznie częściej wymieniali przedstawiciele średnich i dużych przedsiębiorstw oraz firm o obrotach powyżej 5 mln zł. Dwie formy społecznego zaangażowania najrzadziej wymieniane wśród ogółu przedsiębiorców własne projekty społeczne oraz programy stypendialne są zdecydowanie bardziej popularne wśród dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250, przy czym pierwszą z nich częściej prowadzą firmy z branży handlowej oraz firmy zlokalizowane w województwie mazowieckim, a drugą firmy z województwa wielkopolskiego. 13 Udzielanie pomocy finansowej Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma Przekazywanie części zysków ze sprzedaży na cele społeczne Sponsoring kultury i sportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego Udzielanie pomocy rzeczowej Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu w celach społecznych Wolontariat pracowniczy Prowadzenie własnych projektów społecznych Prowadzenie programów stypendialnych

14 Społeczne zaangażowanie według branży Przemysł Handel Usługi Budownictwo Transport W kwestii społecznego zaangażowania obserwujemy tylko niewielkie zróżnicowania branżowe. Firmy z branży przemysłowej częściej udzielają pomocy finansowej i angażują się w sponsoring kultury i sportu, firmy handlowe w prowadzenie własnych projektów społecznych, firmy usługowe we współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zarówno te ostatnie jak i firmy z branży usługowej częściej udostępniają bezpłatnie usługi, lokale lub sprzęt w celach społecznych. 14 Udzielanie pomocy finansowej Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma Przekazywanie części zysków ze sprzedaży na cele społeczne Sponsoring kultury i sportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego Udzielanie pomocy rzeczowej Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu w celach społecznych Wolontariat pracowniczy Prowadzenie własnych projektów społecznych Prowadzenie programów stypendialnych

15 Społeczne zaangażowanie według regionu Centralny Północno-Wschodni Północny Południowo-Wschodni Południowy Środkowo-Wschodni Środkowy Zachodni Południowo-Zachodni 15 Udzielanie pomocy finansowej Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma Przekazywanie części zysków ze sprzedaży na cele społeczne Sponsoring kultury i sportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego Udzielanie pomocy rzeczowej Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu w celach społecznych Wolontariat pracowniczy Prowadzenie własnych projektów społecznych Prowadzenie programów stypendialnych Firmy z północnej Polski częściej podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz udzielają pomocy rzeczowej. Tą ostatnią formę zaangażowania społecznego częściej wskazywali również przedstawiciele firm z regionu środkowego. Własne projekty społeczne częściej prowadzą firmy z regionu centralnego.

16 Działania na rzecz środowiska naturalnego 16 Kolejnym obszarem CSR są działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Proszę powiedzieć które z następujących działań Pana(i) firma realizowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody/reciclingu Promowanie zachowań proekologiczne wśród, klientów, podwykonawców, dostawców Oferowanie produktów/ usług przyjaznych środowisku naturalnemu Niemal 80% polskich przedsiębiorstw wprowadziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy zalecenia dotyczące oszczędności papieru, prądu lub wody. Nieco ponad 60% firm promowało w tym okresie zachowania pro-ekologiczne wśród, klientów, podwykonawców, dostawców. Około 50% firm oferowało produkty/usługi i/lub stosowało rozwiązania przyjazne dla środowiska. Jedynie co trzecie polskie przedsiębiorstwo prowadzi bieżący monitoring i wdraża nowe przepisy i rozporządzenia w zakresie ochrony środowiska. Stosowanie technologii/ rozwiązań przyjaznych środowisku Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów/rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska Mniej niż 20% firm wsparło inicjatywy ekologiczne w ciągu ostatniego roku. Taką formę aktywności na rzecz środowiska naturalnego częściej wskazywali przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, z udziałem skarbu państwa, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Wspieranie inicjatyw ekologicznych 17

17 Działania na rzecz środowiska naturalnego według wielkości firmy 17 1 do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 powyżej Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody/ reciclingu Promowanie zachowań proekologiczne wśród, klientów, podwykonawców, dostawców Oferowanie produktów/ usług przyjaznych środowisku naturalnemu Stosowanie technologii/ rozwiązań przyjaznych środowisku Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska Wspieranie inicjatyw ekologicznych Podobnie jak w przypadku zaangażowania społecznego, istnieje silna korelacja pomiędzy aktywnością na rzecz środowiska naturalnego a wielkością firmy. Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające ) częściej oferują produkty/usługi oraz stosują technologie i rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu. Inicjatywy ekologiczne częściej wspierają duże przedsiębiorstwa, firmy z udziałem skarbu państwa, o rocznych obrotach powyżej 5 mln zł, z siedzibą w województwie mazowieckim oraz firmy z branży handlowej i usługowej. Bieżący monitoring i wdrażanie nowych regulacji w zakresie środowiska częściej występuje w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, w sektorze przemysłowym, w firmach z udziałem skarbu państwa, o rocznych obrotach powyżej 5 mln, zlokalizowanych w małych miejscowościach (do 20 tyś. mieszkańców).

18 Działania na rzecz środowiska naturalnego według branży 18 Przemysł Handel Usługi Budownictwo Transport Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody/ reciclingu Promowanie zachowań proekologiczne wśród, klientów, podwykonawców, dostawców Oferowanie produktów/ usług przyjaznych środowisku naturalnemu Stosowanie technologii/ rozwiązań przyjaznych środowisku Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska Wspieranie inicjatyw ekologicznych Przedstawiciele branży przemysłowej częściej deklarują wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru, prądu czy wody, monitorowanie i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska oraz stosowanie rozwiązań i technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego, przy czym ostatnie działanie jest jeszcze częściej realizowane przez firmy z branży budowlanej. Inicjatywy ekologiczne częściej wspierają firmy z branży handlowej i usługowej.

19 Działania na rzecz środowiska naturalnego według regionu 19 Centralny Północno-Wschodni Północny Południowo-Wschodni Południowy Środkowo-Wschodni Środkowy Zachodni Południowo-Zachodni Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody/ reciclingu Promowanie zachowań proekologiczne wśród, klientów, podwykonawców, dostawców Oferowanie produktów/ usług przyjaznych środowisku naturalnemu Stosowanie technologii/ rozwiązań przyjaznych środowisku Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska Wspieranie inicjatyw ekologicznych Pod względem zaangażowania na rzecz środowiska odnotowujemy nieliczne zróżnicowania regionalne. Firmy z regionu centralnego częściej promują zachowania proekologiczne wśród swojego otoczenia oraz wspierają inicjatywy ekologiczne, zaś przedstawiciele firm z regionu północnego częściej deklarowali bieżące monitorowanie i wdrażanie przepisów z zakresu ochrony środowiska.

20 Działania w zakresie obszaru miejsce pracy Kolejny obszar CSR to miejsce pracy, czyli wszystkie działania firmy podejmowane wobec. Proszę powiedzieć które z następujących działań Pana(i) firma realizowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 20 Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy Terminowe wypłacanie pensji Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej Jasne reguły dotyczące premii / bonusów Umożliwienie odbioru nadgodzin w postaci dod. wynagrodzenia/czasu Przejrzyste kryteria awansu Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego Prowadzenie regularnych badań satysfakcji Stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych/starszych Ponadobowiązkowe świadczenia socjalne Finansowanie, współfinansowanie opieki zdrowotnej Pomoc dla zwalnianych Dofinansowywanie zajęć sportowych, kulturalnych Prowadzenie dialogu z przedstawicielami Znakomita większość polskich przedsiębiorstw dba o przestrzeganie norm BHP i terminowe wypłacanie wynagrodzeń (odpowiednio 90% i 83% wśród ogółu firm). Niemal trzy czwarte firm prowadzi regularną komunikację wewnętrzną, informując o sytuacji firmy, w tym o problemach i zmianach w strategii firmy oraz jasno określa i informuje o regułach dotyczących premii i bonusów. Niemal 40% firm prowadzi badania satysfakcji, jednak jedynie 10% firm prowadzi dialog z przedstawicielami. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że dialog ze związkami zawodowymi i radami pracowniczymi jest częściej podejmowany w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, najczęściej tych działających w branży przemysłowej, często z udziałem skarbu państwa. Takich firm jest stosunkowo niewiele wśród ogółu polskich przedsiębiorstw.

21 Działania w zakresie obszaru miejsce pracy według wielkości firmy 1 do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 powyżej Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy Terminowe wypłacanie pensji Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej Jasne reguły dotyczące premii / bonusów Umożliwienie odbioru nadgodzin Przejrzyste kryteria awansu Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego Prowadzenie regularnych badań satysfakcji Możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i/lub starszych Ponadobowiązkowe świadczenia socjalne Finansowanie, współfinansowanie opieki zdrowotnej Pomoc dla zwalnianych Dofinansowywanie zajęć sportowych, kulturalnych Prowadzenie dialogu z przedstawicielami Niemal 30% firm stwarza możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych lub osób w wieku powyżej 50 lat. Są to częściej firmy średnie, z branży przemysłowej, zlokalizowane w miejscowościach o populacji tyś. mieszkańców. Pozostałe działania związane z miejscem pracy znacznie częściej występują w firmach średnich i dużych. Obserwujemy też zróżnicowania branżowe: przedstawiciele branży przemysłowej częściej deklarują umożliwianie pracownikom odbioru nadgodzin, zatrudnianie osób niepełnosprawnych i/lub starszych oraz prowadzenie dialogu z przedstawicielami, przedstawiciele branży usługowej oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego pracownikom, zaś przedstawiciele branży transportowej przejrzyste kryteria awansu.

22 Działania w zakresie obszaru miejsce pracy według branży Przemysł Handel Usługi Budownictwo Transport Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy Terminowe wypłacanie pensji Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej Jasne reguły dotyczące premii / bonusów Umożliwienie odbioru nadgodzin Przejrzyste kryteria awansu Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego Prowadzenie regularnych badań satysfakcji Możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i/lub starszych Ponadobowiązkowe świadczenia socjalne Finansowanie, współfinansowanie opieki zdrowotnej Pomoc dla zwalnianych Dofinansowywanie zajęć sportowych, kulturalnych Prowadzenie dialogu z przedstawicielami Przedstawiciele firm z branży przemysłowej częściej deklarują umożliwianie pracownikom odbioru nadgodzin w postaci dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego, umożliwianie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym lub starszym oraz prowadzenie dialogu z przedstawicielami. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż tym sektorze jest więcej średnich i dużych przedsiębiorstw. Posiadaniem przejrzystymi kryteriów awansu częściej szczycą się firmy transportowe, zaś oferowaniem szkoleń i możliwości rozwoju firmy usługowe.

23 Działania w zakresie obszaru miejsce pracy według regionu Centralny Północno-Wschodni Północny Południowo-Wschodni Południowy Środkowo-Wschodni Środkowy Zachodni Południowo-Zachodni Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy Terminowe wypłacanie pensji 81 Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej Jasne reguły dotyczące premii / bonusów Umożliwienie odbioru nadgodzin Przejrzyste kryteria awansu Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego Prowadzenie regularnych badań satysfakcji Możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i/lub starszych Ponadobowiązkowe świadczenia socjalne Finansowanie, współfinansowanie opieki zdrowotnej Pomoc dla zwalnianych Dofinansowywanie zajęć sportowych, kulturalnych Prowadzenie dialogu z przedstawicielami Firmy z regionu centralnego (woj. mazowieckie) częściej prowadzą badania satysfakcji oraz finansują lub współfinansują opiekę zdrowotną dla w ramach dodatkowych świadczeń socjalnych. Przedsiębiorcy z regionu południowego (woj. opolskie i śląskie) częściej deklarują oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego, zaś przedsiębiorcy z regionu południowowschodniego (woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie) częściej udzielają pomocy zwalnianym pracownikom.

24 Polityka równouprawnienia Proszę jeszcze powiedzieć, czy w Pana(i) firmie przestrzegane są zasady dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn (tzw. polityka równouprawnienia) w następujących obszarach: 24 T O T A L od 10 do 49 powyżej 250 Rozwój zawodowy, możliwości awansu Rekrutacja (zatrudnienie) Kobiety otrzymują takie samo wynagrodzenie co mężczyźni na analogicznych stanowiskach Polityka zwolnień Są przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi 1 do 9 od 50 do stosunek kobiet do mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w firmie tyle samo kobiet co mężczyzn więcej mężczyzn więcej kobiet T O T A L 1 do 9 od 10 do 49 od 50 do powyżej 250 Około 70% firm cechuje równouprawnienie pod względem możliwości rozwoju zawodowego i awansu oraz procesu rekrutacji/zatrudnienia, 60% deklaruje, że kobiety otrzymują pensje analogiczne do mężczyzn zatrudnionych na tych samych stanowiskach, a 50% kieruje się zasadami równości płci przy zwolnieniach i/lub stwarza przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi (ten ostatni warunek częściej spełniają największe firmy). Niemal połowa przedsiębiorców deklaruje, że na stanowiskach kierowniczych w ich firmach jest więcej mężczyzn niż kobiet. Więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych zatrudniają małe przedsiębiorstwa, z branży handlowej i firmy prywatne.

25 Polityka równouprawnienia według branży Proszę jeszcze powiedzieć, czy w Pana(i) firmie przestrzegane są zasady dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn (tzw. polityka równouprawnienia) w następujących obszarach: Przemysł Handel Usługi Budownictwo Transport Rozwój zawodowy, możliwości awansu Rekrutacja (zatrudnienie) Kobiety otrzymują takie samo wynagrodzenie co mężczyźni na analogicznych stanowiskach Polityka zwolnień Są przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi stosunek kobiet do mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w firmie tyle samo kobiet co mężczyzn więcej mężczyzn więcej kobiet Przemysł Handel Usługi Budownictwo Transport Firmy z branży przemysłowej częściej oferują równe możliwości rozwoju i awansu dla kobiet i mężczyzn. Takie samo wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn oraz przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi częściej oferują firmy z branży handlowej. W branży budowlanej na stanowiskach kierowniczych jest zdecydowanie więcej mężczyzn. Więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych zatrudniają firmy z branży handlowej.

26 Polityka równouprawnienia według regionu Proszę jeszcze powiedzieć, czy w Pana(i) firmie przestrzegane są zasady dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn (tzw. polityka równouprawnienia) w następujących obszarach: Centralny Północno-Wschodni Północny Południowo-Wschodni Południowy Środkowo-Wschodni Środkowy Zachodni Południowo-Zachodni Rozwój zawodowy, możliwości awansu Rekrutacja (zatrudnienie) Kobiety otrzymują takie samo wynagrodzenie co mężczyźni na analogicznych stanowiskach Polityka zwolnień Są przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi stosunek kobiet do mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w firmie Centralny 20 Północno- Wschodni tyle samo kobiet co mężczyzn więcej mężczyzn więcej kobiet Północny Południowo- Wschodni Południowy W odniesieniu do większości obszarów polityki równouprawnienia nie odnotowujemy zróżnicowań statystycznych pomiędzy regionami. Jedynie w kwestii relacji płci na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorcy z regionu zachodniego (woj. woj. kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) częściej deklarowali, że ich firmy zatrudniają więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych niż mężczyzn. 53 Środkowo- Wschodni Środkowy Zachodni Południowo- Zachodni

27 Działania w zakresie obszaru rynek Kolejny obszar CSR to rynek, rozumiany jako działania firmy wobec klientów i/lub konsumentów, kontrahentów oraz tzw. etyka biznesu. Proszę powiedzieć, które z następujących działań Pana(i) firma realizuje regularnie. 27 Rzetelne traktowanie kontrahentów/ podwykonawców/dostawców Stała, regularna, partnerska komunikacja z kontrahentami/dostawcami Uczciwa reklama/marketing Rzetelne i pełne informowanie o cechach, właściwościach produktów Niezaleganie z płatnością podatków i składek ZUS Powszechnie dostępne procedury reagowania na skargi/wnioski Badania satysfakcji klientów Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii Komunikacja kryzysowa Prowadzenie własnych badań zmierz. do rozwoju firmy/produktów/usług Transparentność - otwarte informowanie o działalności/planach/wynikach Weryfikacja kontrahentów/ podwykonawców/dostawców pod kątem CSR Relacje inwestorskie Sprawdzanie produktów/ usług pod kątem zdrowia/ bezpieczeństwa Posiadanie/staranie się o ponadstandardowe certyfikaty jakości Angażowanie klientów w działania społeczne Niemal wszyscy przedsiębiorcy uważają, że rzetelnie traktują swoich kontrahentów/podwykonawców/dostawców i że ich wzajemne relacje cechuje stała, regularna, partnerska komunikacja. Równie często deklarują przestrzeganie zasad uczciwego marketingu, rzetelnego informowania o cechach i właściwościach swoich produktów czy usług oraz niezaleganie z płatnością podatków i składek ZUS. Przedstawiciele branży przemysłowej częściej deklarowali posiadanie opracowanych procedur reagowania na skargi/wnioski, prowadzenie badań satysfakcji klientów, stosowanie innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii, sprawdzanie produktów pod kątem ich bezpieczeństwa oraz posiadanie ponadstandardowych certyfikatów jakości, przedstawiciele handlu - stosowanie uczciwej reklamy oraz angażowanie klientów w działania społeczne, natomiast przedstawiciele branży budowlanej prowadzenie przejrzystej, regularnej komunikacji z inwestorami.

28 Działania w zakresie obszaru rynek według wielkości firmy 1 do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 powyżej Rzetelne traktowanie kontrahentów/p odwykonawców / dostawców Stała, regularna, partnerska komunikacja z kontrahentami/ dostawcami Uczciwa reklama/ marketing Rzetelne i pełne informowanie o cechach, właściwościach produktów Niezaleganie z płatnością podatków i składek ZUS Powszechnie dostępne procedury reagowania na skargi/wnioski Badania satysfakcji klientów Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii Komunikacja kryzysowa Prowadzenie własnych badań Transparentność Weryfikacja kontrahentów/dost awców pod kątem CSR Relacje inwestorskie Sprawdzanie produktów/usług pod kątem zdrowia/ bezpieczeństwa Ponadstandardowe certyfikaty jakości Angażowanie klientów w działania społeczne Innowacyjne rozwiązania i nowe technologie, komunikacja kryzysowa, czy ponadstandardowe certyfikaty jakości to atuty rzadziej spotykane w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw. Dodatkowo małe przedsiębiorstwa rzadziej prowadzą regularne badania satysfakcji, własne badania rozwojowe czy weryfikację partnerów biznesowych pod kątem społecznej odpowiedzialności.

29 Działania w zakresie obszaru rynek według branży Przemysł Handel Usługi Budownictwo Transport Rzetelne traktowanie kontrahentów/p odwykonawców / dostawców Stała, regularna, partnerska komunikacja z kontrahentami/ dostawcami Uczciwa reklama/ marketing Rzetelne i pełne informowanie o cechach, właściwościach produktów Niezaleganie z płatnością podatków i składek ZUS Powszechnie dostępne procedury reagowania na skargi/wnioski Badania satysfakcji klientów Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii Komunikacja kryzysowa Prowadzenie własnych badań Transparentność Weryfikacja kontrahentów/dost awców pod kątem CSR Relacje inwestorskie Sprawdzanie produktów/usług pod kątem zdrowia/ bezpieczeństwa Ponadstandardowe certyfikaty jakości Angażowanie klientów w działania społeczne Firmy z branży przemysłowej częściej mają upowszechnione procedury reagowania na skargi/wnioski, częściej stosują innowacyjne rozwiązania i nowe technologie, prowadzą badania satysfakcji wśród klientów, posiadają ponadobowiązkowe certyfikaty jakości i sprawdzają swoje produkty pod kątem bezpieczeństwa i zdrowia. Przedstawiciele branży handlowej częściej deklarują, że ich firmy stosują uczciwą reklamę/marketing oraz angażują swoich klientów w działania społeczne, natomiast przedsiębiorcy z branży budowlanej częściej prowadzą relacje inwestorskie oraz weryfikują swoich partnerów biznesowych pod kątem CSR.

30 Działania w zakresie obszaru rynek według regionu Centralny Północno-Wschodni Północny Południowo-Wschodni Południowy Środkowo-Wschodni Środkowy Zachodni Południowo-Zachodni Rzetelne traktowanie kontrahentów/p odwykonawców / dostawców Stała, regularna, partnerska komunikacja z kontrahentami/ dostawcami Uczciwa reklama/ marketing Rzetelne i pełne informowanie o cechach, właściwościach produktów Niezaleganie z płatnością podatków i składek ZUS Powszechnie dostępne procedury reagowania na skargi/wnioski Badania satysfakcji klientów Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii Komunikacja kryzysowa Prowadzenie własnych badań Transparentność Weryfikacja kontrahentów/dost awców pod kątem CSR Relacje inwestorskie Sprawdzanie produktów/usług pod kątem zdrowia/ bezpieczeństwa Ponadstandardowe certyfikaty jakości Angażowanie klientów w działania społeczne W odniesieniu do działań w zakresie obszaru rynku obserwujemy nieliczne zróżnicowania regionalne. Firmy z regionu centralnego (woj. mazowieckie) częściej cechuje transparentność, czyli otwarte informowanie o działalności firmy, jej planach i wynikach, firmy z regionu południowego (woj. opolskie i śląskie) - relacje inwestorskie, czyli przejrzysta, regularna komunikacja z inwestorami, analitykami rynkowymi, firmy z regionu południowowschodniego (woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie) - sprawdzanie produktów pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa klientów, zaś firmy z regionu południowowschodniego (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie) angażowanie klientów w działania społeczne.

31 Ranking realizowanych działań CSR wśród ogółu przedsiębiorstw (w %) 1 Rzetelne traktowanie kontrahentów/ podwykonawców/dostawców 1 Stała, regularna, partnerska komunikacja z kont./dostawcami 95% 95% 2 Uczciwa reklama/marketing 94% 3 Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy 3 Rzetelne i pełne informowanie konsumentów/ klientów o 4 Niezaleganie z płatnością podatków i składek ZUS 90% 90% 89% 5 Terminowe wypłacanie pensji 83% 6 Procedury reagowania na skargi/wnioski powszechnie dostępne 7 Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody 80% 78% 8 Badania satysfakcji klientów 77% 9 Rozwój zawodowy, możliwości awansu 73% 10 Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej 72% 11 Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii 71% 12 Komunikacja kryzysowa 70% 13 Rekrutacja (zatrudnienie) 69% 14 Prowadzenie własnych badań rozwojowych 66% 15 Transparentność 63% 16 Umożliwienie odbioru nadgodzin w postaci dodatkowego wynagrodzenia 16 Kobiety otrzymują takie samo wynagrodzenie co mężczyźni 62% 62% 17 Promowanie zachowań pro- ekologicznych 61% 17 Przejrzyste kryteria awansu 61% 18 Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego Relacje inwestorskie - przejrzysta, regularna 19 komunikacja z inwestorami 19 Weryfikacja kontrahentów/dostawców pod kątem CSR 60% 58% 58% część I rynek miejsce pracy polityka równouprawnienia środowisko naturalne zaangażowanie społeczne Jasne reguły dotyczące premii / bonusów 71% 20 Polityka zwolnień 50% W tabelach powyżej prezentujemy ranking działań CSR najczęściej realizowanych przez polskie firmy, podając miejsce w rankingu, obszar CSR, działanie oraz odsetek firm realizujących dane działanie. Powyższy ranking prezentuje 20 najczęściej podejmowanych działań (top 20), a zarazem wszystkie działania, które uzyskały 50% wskazań lub więcej wśród ogółu polskich przedsiębiorstw. Lista top 20 działań CSR jest silnie zdominowana przez działania z obszaru rynek. Jest tu też kilka działań z obszaru miejsce pracy, w skład którego wchodzą również zagadnienia związane z polityką równouprawnienia (wyodrębnione oddzielnym kolorem dla większej czytelności) i tylko 2 dotyczące środowiska naturalnego, przy czym działanie plasujące się na 7 pozycji zalecenia dotyczące oszczędności papieru/prądu/wody może być motywowane zarówno względami finansowymi jak i ekologicznymi.

32 Ranking realizowanych działań CSR wśród ogółu przedsiębiorstw (w %) 21 Są przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi 21 Oferowanie produktów/ usług przyjaznych środowisku naturalnemu 22 Sprawdzanie produktów/ usług pod kątem zdrowia/ bezpieczeństwa klientów/ 23 Stosowanie technologii/ rozwiązań przyjaznych środowisku 48% 48% 47% 45% 23 Udzielanie pomocy finansowej 45% 24 Posiadanie/staranie się o ponadstandardowe certyfikaty jakości 25 Prowadzenie regularnych badań satysfakcji 26 Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma 27 Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie 28 Przekazywanie części zysków ze sprzedaży wybranych produktów/usług na cele 42% 38% 35% 34% 33% 29 Sponsoring kultury i sportu 30% 30 Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego 29% 31 Stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i/lub starszych 28% 32 Ponadobowiązkowe świadczenia socjalne 27% 33 Udzielanie pomocy rzeczowej 26% 34 Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu 21% 34 Angażowanie klientów w działania społeczne 21% 35 Finansowanie, współfinansowanie opieki zdrowotnej 19% 36 Pomoc dla zwalnianych 17% 36 Wspieranie inicjatyw ekologicznych 17% 37 Dofinansowywanie zajęć sportowych, kulturalnych 15% 38 Wolontariat pracowniczy 13% 40 Prowadzenie dialogu z przedstawicielami 10% 41 Prowadzenie własnych projektów społecznych 8% 42 Prowadzenie programów stypendialnych 2% część II rynek miejsce pracy polityka równouprawnienia środowisko naturalne zaangażowanie społeczne 32 W rankingu działań CSR realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa pierwsze działanie z zakresu społecznego zaangażowania pojawia się dopiero na 23 pozycji z wynikiem 45% i jest to udzielanie pomocy finansowej. Znakomita większość działań z tego obszaru uzyskała mniej niż 35% wskazań. Wśród ostatnich 10 pozycji w rankingu znajduje się wiele działań dotyczących miejsca pracy, czyli działań dotyczących firmy, w tym ponadobowiązkowe świadczenia socjalne, dofinansowanie opieki zdrowotnej, pomoc dla zwalnianych, dofinansowanie zajęć sportowych lub kulturalnych czy też prowadzenie dialogu z przedstawicielami.

33 Ważność poszczególnych obszarów CSR 33 Jak ważny jest każdy z obszarów społecznej odpowiedzialności, o których mówiliśmy dotychczas dla Pana(i) firmy? Proszę rozdzielić 100 punktów pomiędzy 4 obszary, które za chwilę odczytam, tak, aby ilość przyznanych punktów odzwierciedlała ważność danego o Zdaniem ankietowanych przedsiębiorców najważniejsze obszary społecznej odpowiedzialności biznesu to miejsce pracy i rynek. 30,2 31,1 19,5 23,8 Społeczne zaangażowanie Środowisko naturalne Miejsce pracy Rynek Obszar związany z ochroną środowiska naturalnego otrzymało nieco wyższą średnią punktów niż społeczne zaangażowanie. Pod względem zarówno rankingu jak i ważności przypisywanej poszczególnym obszarom CSR nie obserwujemy istotnych zróżnicowań ze względu na wielkość czy branżę przedsiębiorstwa.

34 Stopień wdrożenia CSR w firmie 34 Proszę powiedzieć, które z następujących stwierdzeń odzwierciedlają sytuację w Pana(i) firmie? Nasza firma nie planuje obecnie podejmować działań CSR Realizujemy pojedyncze działania CSR, ale nie mamy jeszcze strategii Mamy opracowaną strategię CSR i realizujemy ją na bieżąco Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii CSR dla firmy Konsultujemy nasze działania CSR z pracownikami Informacje dot. naszych działań CSR są dostępne publicznie Informujemy o naszych działaniach CSR w mediach Bierzemy udział w rankingach CSR Zatrudniamy osobę/osoby ds. CSR Prowadzimy społeczne raportowanie T O T A L 1 do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 powyżej % polskich przedsiębiorstw nie zamierza obecnie angażować się w działania CSR. Takiej deklaracji częściej udzielali przedstawiciele mikro i małych przedsiębiorstw, o najmniejszych obrotach (do 250 tysięcy) oraz przedsiębiorcy, którzy nie spotkali się z pojęciem CSR. Podobny odsetek przedsiębiorców deklaruje, że ich firmy realizują pojedyncze działania CSR, ale nie mają jeszcze wypracowanej strategii w tym zakresie. Takiej odpowiedzi częściej udzielali przedstawiciele średnich firm oraz firm o obrotach powyżej 5 mln zł. Niemal 10% przedsiębiorstw ma opracowaną strategię CSR, którą realizują na bieżąco. Są to zdecydowanie częściej duże przedsiębiorstwa, o obrotach powyżej 5 mln zł, z siedzibą w Warszawie. Równocześnie częściej deklarują konsultowanie swoich działań CSR z pracownikami firmy oraz upublicznianie swojej działalności w tym zakresie.

35 Stopień wdrożenia CSR w firmie według branży Przemysł Handel Usługi Budownictwo Transport Stopień wdrożenia CSR w poszczególnych branżach plasuje się na bardzo zbliżonym poziomie, jednakże warto zauważyć, że przedstawiciele branży handlowej częściej deklarują, że ich firmy mają opracowaną strategię CSR, którą realizują na bieżąco. 35 Nasza firma nie planuje obecnie podejmować działań CSR Realizujemy pojedyncze działania CSR, ale nie mamy jeszcze strategii Mamy opracowaną strategię CSR i realizujemy ją na bieżąco Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii CSR dla firmy Konsultujemy nasze działania CSR z pracownikami Informacje dot. naszych działań CSR są dostępne publicznie Informujemy o naszych działaniach CSR w mediach Bierzemy udział w rankingach CSR Zatrudniamy osobę/osoby ds. CSR Prowadzimy społeczne raportowanie

36 Stopień wdrożenia CSR w firmie według regionu Centralny Północno-Wschodni Północny Południowo-Wschodni Południowy Środkowo-Wschodni Środkowy Zachodni Południowo-Zachodni 36 Nasza firma nie planuje obecnie podejmować działań CSR Realizujemy pojedyncze działania CSR, ale nie mamy jeszcze strategii Mamy opracowaną strategię CSR i realizujemy ją na bieżąco Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii CSR dla firmy Konsultujemy nasze działania CSR z pracownikami Informacje dot. naszych działań CSR są dostępne publicznie Informujemy o naszych działaniach CSR w mediach Bierzemy udział w rankingach CSR Zatrudniamy osobę/osoby ds. CSR Prowadzimy społeczne raportowanie Przedstawiciele firm z regionu centralnego częściej deklarują, że mają i na bieżąco realizują swoją strategię CSR, konsultują poszczególne działania z pracownikami, podają do informacji publicznej informacje na temat realizowanych działań. Firmy z regionu północnowschodniego częściej realizują poszczególne działania, ale nie posiadają jeszcze wypracowanej strategii CSR, a firmy z regionu południowego podobnie jak firmy z regionu centralnego częściej konsultują działania CSR z pracownikami.

37 Bariery dotyczące większego zaangażowania w CSR PODSTAWA: respondenci, których firmy nie planują obecnie działań CSR 37 Co stoi na przeszkodzie, aby Pana(i) firma aktywnie wdrażała rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności? inne ważniejsze priorytety firma jest za mała na większe zaangażowanie w CSR Przedstawiciele firm, którzy zadeklarowali, że ich firma obecnie nie zajmuje się / nie planuje w najbliższym okresie podejmować działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, najczęściej wskazywali na inne ważniejsze priorytety i/lub wielkość firmy jako główna bariera większego zaangażowania w CSR. brak wiedzy na temat CSR brak środków brak potrzeby brak osób w firmie, które mogłyby się zająć CSR brak czasu brak korzyści / zysków dla firmy Około 14% z tych przedsiębiorców wskazało na brak wiedzy na temat CSR. Podobny odsetek wymieniło ograniczenia natury finansowej (w tym kryzys gospodarczy) i/lub kadrowej (brak osób w firmie, które mogłyby się zająć CSR). 13% ankietowanych uważa, że nie ma takiej potrzeby, przy czym 2% stwierdziło wprost, że aktywność w zakresie CSR nie niesie korzyści dla ich firmy. brak przeszkód inne bariery 2 7 W odniesieniu do barier większego zaangażowania w CSR nie odnotowujemy istotnych zróżnicowań pod względem wielkości i branży firmy. nie wiem 12

38 Motywacje do większego zaangażowania w CSR 38 Co zmotywowałoby Pana(i) firmę do większego zaangażowania się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu? Firma musiałaby być w lepszej sytuacji finansowej Ogólny rozwój firmy Ulgi podatkowe, dotacje unijne, zewnętrzne motywacje finansowe Wiarygodne dowody na to, że CSR się opłaca Ogólna poprawa sytuacji gospodarczej Najczęściej wymienianą motywacją do większego zaangażowania w CSR jest poprawa sytuacji finansowej firmy. Takiej odpowiedzi udzieliło niemal 30% przedsiębiorców, przy czym częściej byli to przedstawiciele mikro-przedsiębiorstw. 11% przedsiębiorców wskazało na ogólny rozwój firmy (więcej zleceń, większa liczba klientów). Niemal 10% przedsiębiorców oczekiwałaby ulg podatkowych lub innego rodzaju zewnętrznej motywacji finansowej, np. w postaci dotacji unijnych. Więcej czasu lub więcej Inne motywacje Nic nie spowoduje większego zaangażowania firmy w CSR % firm można przekonać za pomocą wiarygodnych dowodów na to, że CSR się opłaca. Taki sam odsetek byłby skłonny zwiększyć swoje zaangażowanie na skutek ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i/lub pod warunkiem dysponowania większym zasobem ludzkim. nie wiem 12

39 4 Zainteresowanie ankietą auto-ewaluacyjną

40 Zainteresowanie ankietą auto-ewaluacyjną W rezultacie obecnie prowadzonego projektu badawczego zostanie opracowane nowe narzędzie dla przedsiębiorców do samooceny pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu. Proszę powiedzieć, czy byłby Pan(i) zainteresowany korzystaniem z takiej ankiety? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć T O T A L 1 do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 powyżej % ankietowanych przedsiębiorców wyraziło zainteresowanie możliwością korzystania z narzędzia online do samooceny pod kątem społecznej odpowiedzialności. Zainteresowanie narzędziem częściej deklarowali przedstawiciele średnich i dużych przedsiębiorstw, branży usługowej oraz firm, które obecnie realizują strategię CSR.

41 Motywacje korzystania z ankiety auto-ewaluacyjnej 41 Co zachęciłoby Pana/Panią do korzystania z takiej ankiety auto-ewaluacyjnej? Możliwość poznania opinii konsumentów na temat CSR 38 Około 40% przedsiębiorców chciałoby poznać opinię konsumentów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Możliwość porównania mojego wyniku z wynikami dla firm z mojej branży Możliwość zapoznania się z przykładami działań podejmowanych/ Dostęp do rad na temat tego jak budować strategię CSR, jakie działania realizować Możliwość zasięgnięcia informacji na temat wybranych zagadnień CSR Podobny odsetek deklaruje, że motywacją do korzystania z narzędzia auto-ewaluacyjnego byłaby możliwość porównania wyniku firmy z wynikiem innych firm z tej samej branży. 35% przedsiębiorców chciałoby zapoznać się z przykładami działań CSR. Dostęp do rad na temat strategii CSR oraz możliwość poszerzenia wiedzy w tym zakresie również stanowi silną motywację korzystania z nowego narzędzia. inne 26

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrożenie CSR

Wsparcie na wdrożenie CSR Wsparcie na wdrożenie CSR W marcu 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs, w którym przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie na wdrożenie działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców

Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Czy firma uczestniczyła w dotychczasowych edycjach konkursu Firma Dobrze Widziana?

Czy firma uczestniczyła w dotychczasowych edycjach konkursu Firma Dobrze Widziana? INFORMACJE O FIRMIE: Nazwa Firmy: ansee consulting Michał Jaśkiewicz Adres siedziby: ul. Św. Mikołaja 61-62/6 Loża BCC: dolnośląska Osoba do kontaktów: Dominika Jaśkiewicz Telefon, e-mail: 691951065, d.jaskiewicz@ansee.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 7 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 8 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name w przedsiębiorstwach działających w Polsce Spis treści 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce

Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name w przedsiębiorstwach działających w Polsce Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Firmy rodzinne w Polsce '2014

Firmy rodzinne w Polsce '2014 2015 Projekt badawczy PARP Panel Polskich Przedsiębiorstw Koniunktura i otoczenie biznesu'2014 Firmy rodzinne w Polsce '2014 Warszawa 2015 Informacje o badaniu Badanie zrealizowała Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA W II kw. 2010 roku w serwisie rekrutacyjnym szybkopraca.pl ukazało się 4 093 ogłoszenia. W ciągu ostatnich trzech miesięcy najwięcej pracodawców zatrudniało na

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do finansowania usług szkoleniowych przez UE w latach

Nowe podejście do finansowania usług szkoleniowych przez UE w latach Nowe podejście do finansowania usług szkoleniowych przez UE w latach 2014-2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL 2007-2013 a RPO WSL 2014-2020 PO KL 2007-2013 Podejście podażowe

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA LUTY/MARZEC 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie

Mikro, małe i średnie Leasingowe CV MMŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują leasingu. Warszawa, 21 października 2014 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan i finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu prezentacja wyników badań Szczecin 23 listopada 2011 Projekt CSR wspólna sprawa dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Źródła strategii. Wprowadzenie

Źródła strategii. Wprowadzenie fot. PhotoPress Bogdan Pasek Wprowadzenie Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Zaangażowanie w CSR ( Corporate Social Responsibility

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska

Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska maj GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Informacje. o projekcie GfK Custom Research Badanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA

RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA W serwisie rekrutacyjnym Szybkopraca.pl w IV kw. 2010 roku ukazało się 4 385 ogłoszeń. W porównaniu do III kw. 2010 roku widoczne jest zmniejszenie się liczby

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA SIERPIEŃ 2016... 2 2. WYNIKI ZBIORCZE Z PIĘCIU CYKLÓW BADANIA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport dla przedstawicieli mediów

Raport dla przedstawicieli mediów Raport dla przedstawicieli mediów Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu raport prezentujący wyniki kolejnego badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., dotyczący

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 r. Warszawa, r.

Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 r. Warszawa, r. Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 r. Warszawa, 04.11.2016 r. SPORT POWSZECHNY - PRIORYTETY 1 Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach oferty ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Warszawa, marzec 2012 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport, który podsumowuje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole.

WYNIKI BADAŃ. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka. Opracowanie Katarzyna Kwapińska. www.rodzicewszkole. Rodzic Zawodowiec wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka WYNIKI BADAŃ Opracowanie Katarzyna Kwapińska Rodzice w szkole ziemia niczyja administracja oświatowa administracja samorządowa

Bardziej szczegółowo