Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. dr hab. Anna Barcik Górno l ska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management Streszczenie: Artyku jest prób zaprezentowania znaczenia public relations w gospodarce rynkowej. Na gruncie polskiej nauki jest to dzia anie nowe i w obecnych warunkach w Polsce niezb dne w kreowaniu dobrej opinii spo ecznej wobec przedsi biorstw. Tre artyku u przedstawia mechanizmy tworzenia to samo ci organizacji i w asnych relacji z otoczeniem. Przeciwstawione dwie dziedziny public relations ukazuj sprzeczno ci pomi dzy nimi, a tak e pozytywne i negatywne oddzia ywanie na spo ecze stwo obu dziedzin public relations. S owa kluczowe: to samo organizacji, relacje z otoczeniem, oddzia ywanie na spo ecze stwo Abstract: The article attempts to demonstrate the importance of public relations in a market economy. This approach is new in Polish science and in current conditions in Poland it is essential to create good public opinion for companies. The article presents the mechanisms of creating the identity of organizations and their relationship with stakeholders. Opposed are two fields of public relations, showing the contradictions between them, as well as their positive and negative impacts on society. Keywords: the identity of the organization, relations with the environment, impact on society Wprowadzenie Public relations nie jest now dziedzin nauki, ale dopiero w ostatnich dziesi tkach lat zosta a zauwa ona zarówno przez badaczy, jak te przez praktyków, i jej rozwój potoczy si b yskawicznie. Dzisiaj wszystkie organizacje i pa stwa pos uguj si public relations (potocznie zwanym piarem), dla budowania wizerunku oraz tworzenia po danych wi zi z otoczeniem. Termin public relations wywodzi si ze Stanów Zjednoczonych. U y go po raz pierwszy prezydent Tomasz Jefferson w 1787 roku, a 50 lat pó niej na Uniwersytecie w Yale ustalono definicj tego s owa w ówczesnym znaczeniu 1. Okre lano je jako stosunki spo eczne, czy relacje spo eczne 2. Okre lenie to nie oddaje istoty public relations. W nowoczesnym uj ciu public relations oznacza dzia anie, stan i sztuk zarz dzania organizacj. 1 L. Kupiec, A. Augustyn, Public relations, Wyd. WSF; Bia ystok 2004, s E.M. Cenker, Public relations, WSB, Pozna, s. 13.

2 10 A. Barcik Dzia alno to utrzymanie dobrych stosunków z otoczeniem w celu przystosowania wzajemnego organizacji i otoczenia. Stan za to stopie dzia alno ci w zakresie pozyskiwania zrozumienia spo ecznego dla celów organizacji. Sztuka to umiej tno organizacyjna tej dzia alno ci 3. Reasumuj c te rozwa ania, stwierdzi mo na, e public relations jest funkcj zarz dzania o ci g ym i planowym charakterze dzia ania, maj cego na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia mi dzy organizacj a otoczeniem, ustala kierunki dzia ania i metod post powania oraz realizuje program dzia ania w celu uzyskania akceptacji 4. Podstawowym instrumentem dzia ania public relations jest komunikacja tworzenia dobrego wizerunku w oczach opinii publicznej, aby osi gn poprzez informacj lepsz wspó prac lub skuteczniej realizowa interesy. Jako funkcja zarz dzania obejmuje zarz dzanie sytuacjami kryzysowymi. Kszta tuje obraz - wyobra enia o organizacji, o rzeczywisto ci spo ecznej i politycznej. Proces postrzegania rzeczywisto ci ma charakter subiektywny, ukszta towany na podstawie okre lonych informacji i wra e. Wyznacza on zachowanie ludzi wobec organizacji. Public relations jest now form promowania organizacji, jest now drog dotarcia do otoczenia wewn trznego i zewn trznego. Public relations jest te dziedzin mi dzy sztuk komunikowania si z lud mi, wp ywania na ma e, a przede wszystkim na du e zbiorowo ci, poprzez wyeksponowanie organizacji i jej reputacji. Dobre imi organizacji to kapita, to gwarancja funkcjonowania i rozwoju, to pewno zysków i zwi kszenie wiarygodno ci oraz wzbudzenie zaufania. Z kolei przychylno otoczenia daje wi ksze szanse na powodzenie w turbulentnym wiecie wspó czesnej gospodarki wolnego rynku. Modele public relations w wietle teorii Wykreowane teoretyczne modele public relations zwi zane s z informacj i perswazj, maj c zmienia postawy ludzi wobec organizacji, tak aby si do siebie zbli a y. Na podstawie analizy komunikowania si sformu- owano cztery modele: I. Model rzecznictwa prasowego. II. Model jednokierunkowego komunikowania opinii publicznej. III. Model dwukierunkowego komunikowania asymetrycznego. IV. Model dwukierunkowego komunikowania si symetrycznego. Pierwszy model jest medialny, nastawiony na wspó prac z pras i TV, polegaj cy na przekazywaniu dobrych informacji i zapobieganiu oraz demontowaniu niew a ciwych. Z teoretycznego punktu widzenia jest to model propagandowy stosowany przez podmioty gospodarcze i polityczne, gdzie prawda nie by a istotna, liczy si efekt 5. Wspó cze nie model ten stosowany jest w kulturze masowej, w sporcie i w kampaniach wyborczych. 3 L. Kupiec, A. Augustyn, Public, op. cit., s J. Crisford, Public relations Advances, London 1974, s B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2011, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

3 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 11 Drugi model akcentuje system komunikacyjny skierowany do opinii publicznej, oparty na rzetelnej i prawdziwej informacji. Wed ug twórcy tego modelu Jvy Lee, jego celem jest jednostronna, jednokierunkowa informacja, lansuj ca pozytywny wizerunek organizacji. 6 Trzeci model asymetrycznej komunikacji, autorstwa E.L. Bernaysa, oparty jest na dwukierunkowej informacji z uwzgl dnieniem bada naukowych i argumentacji perswazyjnej. Asymetryczno komunikacji zaznacza si w przewadze jednostronnej komunikacji, mimo sprz enia zwrotnego. Model ten stosowany jest w biznesie 7. Ostatni, czwarty model dwukierunkowego komunikowania si, zwanego symetrycznym, oparty jest na dialogu i negocjacji. Jest to dochodzenie do pe nego zrozumienia i akceptacji obu stron, które tworz zrównowa on, symetryczn pozycj, wyra aj c si w zasadzie wygrana - wygrana. Jest to model demokratycznego zarz dzania. Do tych modeli mo na pod czy modele komunikacji w sferze publicznej. S to: 1. Model propagandowy, który posiada wiele cech podobnych do modelu medialnego. Jest to informacja jednokierunkowa, hierarchicznie przep ywaj ca po szczeblach ról publicznych. 2. Model marketingowy dotyczy marketingu politycznego. W miejsce organizacji pojawia si polityk i instytucje polityczne, a tak e komunikacja skierowana jest do publiczno ci. Autorem tego modelu by F.D. Roosevelt, który w XX wieku, w latach 30., zastosowa marketing polityczny. Wspó cze nie modelem tym pos uguj si kampanie wyborcze, zbli ony jest do II i III modelu public relations - komunikacji asymetrycznej. 3. Model dialogowy koncentruje si na debacie publicznej, na negocjacjach, gdy jego celem jest wymiana argumentów, oparty jest wi c na stylu rzeczowym i zmierza do osi gni cia zgody pomi dzy komunikuj cymi si stronami. Zbli ony jest do modelu czwartego tzw. komunikacji symetrycznej 8. Oblicza public relations Pozytywna dzia alno public relations ukierunkowana jest na realizacj trzech funkcji, którymi s : 1. Funkcja integracyjna, czyli dostosowanie organizacji do otoczenia celem uzyskania akceptacji i wspólnie podj cie dzia a. 2. Funkcja koordynuj ca, czyli zharmonizowanie wszystkich sposobów dzia ania z public relations w celu uzyskania po danego obrazu organizacji. 6 K. Wójcik, Public relations w systemie komunikacyjnym organizacji, Wyd. WSH, Radom 2004, s L. Barnays, Cristallinzing Public, Boni&Liveright, New York 1923, s B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. Astrum, Wroc aw 2001, s ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

4 12 A. Barcik 3. Funkcja komunikacyjna, czyli ci g e, planowe, dwukierunkowe przesy anie informacji w celu osi gni cia sprz enia zwrotnego i wytworzenia po danego wizerunku 9. Funkcje te prowadz do kreowania pozytywnej to samo ci oraz wizerunku organizacji w celu pozyskania dobrej opinii, poniewa jest ona gwarantem powodzenia i osi gania sukcesu. Dobr opini, inaczej reputacj, zdobywa si poprzez s owo - komunikacj. Warunkiem pozytywnej komunikacji s prawdziwe i rzetelne informacje, bo one stanowi ród o skuteczno- ci lub pora ki. Wizerunek to obraz organizacji w ród ludzi. Jest on uzale niony od swoistej strategii zarz dzania, jak planowanie, wdra anie, emocjonalne post powanie, negocjowanie i komunikacja. Z wyliczenia elementów tej strategii wynika, e relacje z otoczeniem powinny by jawne, rzetelne, prawdziwe, otwarte i nastawione nie tylko na mówienie, ale tak e na s uchanie. W tej strategii wa na jest umiej tno prowadzenie debat, dyskusji i rozmów w taki sposób, aby lepiej si zaprezentowa : kreowanie wizerunku za pomoc s ów, bo s owa s najprostsz broni, jak si ludzko pos uguje 10. Dlatego mass media stanowi najwi ksz platform wzajemnego komunikowania, a obecnie jest ni tak e Internet. Relacje pomi dzy public relations a mediami to: zakres wp ywania organizacji na wiadomo, wiedz i zachowania ludzi z ró nych grup spo- ecznych, to sposób dotarcia do otoczenia, do publiczno ci masowej o ró nych cechach demograficznych. Kontakt ze rodkiem masowego przekazu to rzecz najwa niejsza w dzia alno ci public relations, gdy w ten sposób mo na liczy, e niezale no masowego przekazu jest wiarygodna, a informacje przyjmowane przez odbiorców s prawdziwe. Koncepcja zatem wspó pracy z mediami powinna zapewni w a ciw informacj oraz kszta towa w a ciwe stosunki z redakcjami 11. Jednak rzeczywisto jest inna. Obrazuje j w swym dziele S. Black, w postaci modelu góry lodowej symbolizuj cej trudne i skomplikowane dzia- ania public relations, dziel c je na niecodzienne - ukryte i widoczne ich efekty oraz reaktywne, które nie zawsze daj pozytywne i widoczne efekty, cz sto te dzia ania s uto samiane z syzyfow prac. W interpretacji S. Black oznacza to, e wi kszo dzia a jest ukryta przed odbiorcami, tak jak ukryta jest podwodna cz góry lodowej 12. Pozytywna opinia jest wt aczana ludziom do g owy przez piarowców bez wi kszego oporu z ich strony. Cz sto powtarzane informacje staj si kanonami post powania, percypowania jako w asne pogl dy, w asne opinie i s dy. Zauwa y mo na, e opiniotwórcza rola wszechobecnych mediów na kreowanie wydarze, faktów i uczu jest widoczna w ostatnich latach tak e w Polsce. Id c za ameryka skim teoretykiem H.D. Lasswellem, uwa a nale y tego rodzaju public relations za propagand. Wyró ni on trzy jej rodzaje: bia, czarn i szar W. Budzynski, Public relations, Poltext, Warszawa 2001, s Cytowanena E. Hope, Public relations, Scientisic Publishing Group, Gda sk 2004, s A. Murdock, J zyk public relations?, Warszawa 1998, s S. Black, Public relations, Dom wydawniczy ABC, Warszawa H.D. Lasswell, Propaganda technique in the world war, New York Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

5 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 13 W tym miejscu omówiony zostanie wywiad bia y, pozosta e w dalszej cz ci artyku u. Otó komunikacja bia a jest jawna i otwarta, a nadawca i odbiorca jest znany. Jest ona funkcj oddzia ywania na otoczenie. Zajmuje si konkretnymi problemami organizacji w otoczeniu. Podstaw jest tutaj ledzenie procesów legislacyjnych, gospodarczych, politycznych, analiza wp ywu polityki i zarz dzania na resorty, bran e i firmy. Zdobyte informacje s u do wymiany wiedzy z otoczeniem, do skutecznego realizowania dzia- a public relations na rynku. Wywiad bia y nazwano kultur informacji, gdy daje mo liwo tworzenia elastycznych scenariuszy, które mog by dostosowane do zmiennego otoczenia. Wywiad bia y jest sk adnikiem strategii public relations, a wi c zarz dzania, i jest legaln koncepcj pozyskiwania oraz przekazywania informacji, a tak e z etycznego punktu widzenia jest moralny, za z polityczno-spo ecznego punktu widzenia jest demokratyczny. Public relations powinien by oparty na etyce - warto ciach, w a ciwych postawach i prawdzie w komunikowaniu wizerunku organizacji. Taki public relations budzi zaufanie wobec organizacji i jest jak sumienie. Etyczno public relations obejmuje standardy zachowa zgodne z wzorami zachowa zawartych w Kodeksie etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z roku Ka dy pracownik, podpisuj c ten kodeks, zobowi zany jest do jego respektowania w swojej pracy, kreuj c w ten sposób pozytywn reputacj zawodu. Najwa niejsze zasady kodeksu dotycz : rzetelno ci i uczciwo ci dzia a, prawdomówno ci i relacjonowania faktów bez zniekszta ce, nierozpowszechniania informacji nieprawdziwych, nie cis ych lub wprowadzaj cych w b d, zachowanie prywatno ci, czci i godno ci osobistej adresatów swych dzia a, zachowanie tajemnicy powierzonej przez klientów, nieuleganie korupcji, a tak e nieanga owanie si w korupcj mass mediów, zabronione jest nieuczciwe konkurowanie z innym pracownikiem public relations i szkodzenie jego reputacji 14. Kodeks wskazuje, e prawda i wiarygodno s najwa niejszymi wyznacznikami public relations. Z zasadami tymi koreluje tzw. 10 przykaza etycznych PR. Oto one: uczciwo, szacunek dla innych, grzeczno, fair play, umiej tno wybaczania, punktualno, unikanie przemocy, cierpliwo, lojalno, dyscyplina. Public relations w wietle powy szych zasad etycznych pe ni rol integruj c i harmonizuj c w zarz dzaniu organizacji. Przenikaj si i cz cele organizacji z celami tworzenia odpowiedzialnego spo ecze stwa obywatelskiego, co wi e si z pog bianiem idei demokratycznych. W dojrza ych systemach demokratycznych wykorzystywanie instrumentów public relations 14 ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

6 14 A. Barcik jest wyrazem ich dojrza o ci i profesjonalizmu 15. Tymczasem nie zawsze tak jest, o czym mowa poni ej. Negatywne oblicze public relations czarny piar S owo czarny piar pojawi o si w latach powojennych jako pok osie propagandy, za w Polsce od kilku lat w rodowiskach polityków i biznesie. Termin ten oznacza wiadomie zaplanowane dzia anie informacyjne na szkod innego podmiotu (instytucji, organizacji, narodu lub indywidualnego cz owieka). Jest to dzia anie zawsze skryte, wykorzystuj ce informacje bez zgody osoby, czy instytucji, której dotyczy i maj ce na celu podwa anie czyjej pozycji na rynku, autorytetu i wiarygodno ci lub te wizerunku firmy lub osoby 16. Czarny piar jest zatem zaprzeczeniem dzia alno ci public relations, opartej na relacjach pozytywnych, na zaufaniu, na etycznych zasadach. Jest to, jak pisze E. Hope: wynaturzona, karykaturalna forma, wykorzystuj ca techniki manipulacji 17, jest przewrotna, k amliwa, pos uguj ca si nielegalnymi i nieetycznymi rodkami, ale dzia a skutecznie. Zasadniczym instrumentem dzia ania czarnego piaru jest wywiad czarny i szary. S u one jako metoda do dezintegracji przeciwników, a integracji zwolenników. Funkcja dezintegracyjna s u y pogn bieniu i os abieniu przeciwnika w oczach opinii publicznej. Do tego celu w wywiadzie czarnym i szarym s u media. Celem dzia ania czarnego i szarego piaru jest wywo anie uczucia depersonalizacji i zagubienia, unifikacji pogl dów, postaw, emocji, opinii 18. Typowym przejawem czarnego piaru jest manipulacja, powszechnie nazywana podst pnym sposobem dzia ania. Wed ug M. Karwota manipulacja to wykorzystanie przewagi taktycznej uzale nionej od chytrych i dalekowzrocznych manewrów w prowadzonej grze i dalej: przewaga ta wyra a si w ca kowitym panowaniu nad uczuciami, pragnieniami i wyobra eniami czarnego piaru nad ludzkimi decyzjami 19. Czarny piar charakteryzuje si wielos owiem, które opanowa y sztuk j zyka, maskuje prawd, przykrywaj c j s own zas on. Manipulacja z istoty swej jest negatywna i destrukcyjna, bowiem prowadzi do uprzedmiotowienia cz owieka poprzez przymus lub przemoc, gdy jest pogwa ceniem jego to samo ci i godno ci, czyni c go bezwolnym uczestnikiem przebiegu zdarze. Metodami osi gni cia przewagi poprzez dzia ania manipulacyjne s : uprzedzenie, czyli stosowanie tzw. manewru prewencyjnego, dywersyjnego w stosunku do podejmowanych dzia a przeciwników, wzbudzanie uprzedze (negatywnych odczu ) przez ró ne formy dyskredytacji, wprowadzenie celowo i wiadomie opini w b d, np. blef, myl ca sugestia, k amstwo, oszustwo, mo e to by te zwodzenie celem wywo ania stanu niepewno ci, 15 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie, op. cit., s J. Ol dzki, Czarne sztuczki - propaganda i public relations, /w:/ D. Tworzyd o, T. Soli ski (red.), Public relations w zarz dzaniu firm, Wyd. Wy sza Szko a Informatyki i Bankowo ci, Rzeszów, 2004, s J. Olendzki, Czarne sztuczki, op. cit., s Ibidem, s M. Karwot, Teoria prowokacji, PWN, Warszawa, 2007, s. 54. Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

7 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 15 pozorowanie wydarze, wypowiedzi na wyrost, dezorientowanie, przewlekanie podejmowania decyzji i dzia a oraz jednostronne przes dzanie spraw 20. Swoist cech manipulacji jest podst pno, nosz ca znamiona premedytacji, czyli zaplanowana i konsekwentnie, metodycznie, zgodnie z ustalonym planem przeprowadzana. Taki tok dzia ania jest prób odwrócenia sytuacji, zagro enia w celu przej cia inicjatywy i podj cia woli steruj cego wobec sterowanego. W ród metod manipulacji wielu teoretyków - badaczy (Karwot, Ol dzki i inni) wymieniaj dezinformacj, dezorientacj, dywersj, dezintegracj, maj ce na celu prowokowanie zachowa, nagonk, tworzenie pozorów i pretekstów, aby zdyskredytowa przeciwnika. Strategia czarnego piaru (negatywnego) opiera si na 10 zasadach dzia ania w przestrzeni publicznej: 1. Odwrócenie uwagi - jest to kluczowa strategia, polegaj ca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez ekonomiczny i polityczny establiment. Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów spo ecznych jest zniewolona przez niewa ne sprawy i zaj ta, bez czasu na my lenie i w asne analizy oraz konkluzje. 2. Tworzenie sztucznych problemów i z góry przekazywanie rozwi za. Jest to metoda a cuchowa problem-akcja-reakcja-rozwi zanie. Problem tworzy sytuacj, okazj wywo ania reakcji odbiorców, domagaj cych si rozwi zania, np. wywo anie afery ulicznej, jakiego ataku, tak aby spo ecze stwo zaakceptowa o zaostrzenie norm prawnych za cen w asnej wolno ci lub wykreowania kryzysu ekonomicznego, aby usprawiedliwi ci cia w prawach pracowniczych i socjalnych. 3. Odwlekanie zmiany celem wywo ania akceptacji jej jako bolesnej konieczno ci. Strategia odwlekania daje spo ecze stwu czas na przyj cie zmiany w wiadomo ci rezygnacji. 4. Wskazanie spo ecze stwu sztucznego wroga i zwalczanie go technik smearcampaign, polegaj ce na fa szywym przedstawieniu osoby, partii czy organizacji, poprzez insynuacj, mówienie pó prawdy, k amstw lub przemilczanie sukcesów, np. stawianie nieudowodnionych zarzutów, z ego prowadzenia si osoby lub kryminalnych wykrocze. Inn technik niszczenia sztucznego wroga jesy labeling, czyli negatywne s owne kategoryzowanie podwa anie jego pozycji, obni anie jego autorytetu, celem wyeliminowania go z gry. 5. Przemawianie do spo ecze stwa j zykiem protekcjonalnym celem zamglenia obrazu i uzyskania bezkrytycznych reakcji. Skupienie si na emocjach, a nie na refleksji. Jest to klasyczna technika stosowana w czarnym piarze, zmierzaj ca do zaszczepienia grupom spo- ecznym po danych idei i wywo ania okre lonych zachowa. 20 M. Karwot, Teoria, op. cit., s ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

8 16 A. Barcik 6. Utrzymanie spo ecze stwa w ignorancji i przeci tno ci celem zniewolenia oraz wywo ania poczucia bezradno ci i niezrozumienia. Utwierdzanie go, e ograniczenie si do spraw osobistych i unikanie zainteresowania polityk, to walory cenione w cywilizowanym wiecie. 7. Zamienianie pora ki na sukces, a wi c ka de dzia anie, nawet bez efektów, ma by sukcesem. Ka da decyzja jest jedynie s uszna i zwyci ska, nawet niepodejmowanie decyzji uznawane jest za doskona taktyk. Wszelka krytyka oceniana jest jako przejaw agresji i nietolerancji oraz ró nego rodzaju fobie, za wszelkie niedostatki i braki zrzucane s na poprzedników, kierowanie niepokornych na badania psychiatryczne. 8. Zak amanie rzeczywisto ci, czyli dzia anie z premedytacj podj te z ukrycia, wskazuj ce na niedostatki rzeczywisto ci, celem osi gni cia korzy ci wizerunkowych. Elementem premedytacji jest kalkulacja - rozwa anie, przewidywanie, oszacowanie szans powodzenia. Ilustracj takiego wyrachowania jest przyk ad zielonej wyspy, opartej na podszywaniu si pod sukcesy innych i zr czne upublicznienie i sterowanie obrazami nie z tej rzeczywisto ci. I taka niesprawdzona teoria, wyspekulowany absurd zdobywaj poklask spo eczny. 9. Zachowanie wyzywaj ce - wyzwiska jako akt agresji. Wyzwisko jest okre leniem pogardliwym, o mieszaj cym, maj cym na celu odrzucenie kogo, lub grupy, nastawione na destrukcj, na wrogo wobec kogo, aby przyczyni si do degradacji w opinii spo ecznej. Ma spowodowa nie tylko przykro lub upokorzenie, ale równie obni- enie poziomu oceny i godno ci adresata. Jest to zachowanie prymitywne, wiadcz ce o intelektualnej przeci tno ci. 10. Intryga jako rodzaj uwik ania - b dne ko o. Jest to dzia anie rozmy lne, wyrafinowane, utajnione, skierowane przeciw komu w z ej wierze, jako zamiar zaszkodzenia, a nawet zniszczenia, czyli wyeliminowania. Intryga jest dzia aniem z premedytacj, wywiera wp yw na wybrany obiekt i jak sie paj cza oplata go i wci ga w pu apk oraz przeciwstawiaj c go samemu wci ga w b dne ko o. S u y jako dobrze znana socjotechnika w walkach i sporach politycznych 21. Zarz dzanie public relations w organizacji Zadania public relations skierowane s na tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji i kszta towania wzajemnych relacji organizacji z otoczeniem. Podstawowym instrumentem realizacji tego zadania jest zarz dzanie komunikacj i informacj. G ównym celem zarz dzania informacj jest sformu owanie odpowiedniej strategii w czania w tok dzia ania takiej informacji, która spe nia yby PR. Strategi t B. McNair nazywa zarz dzaniem komuni- 21 M. Karwot, Teoria, op. cit., s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

9 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 17 kacj 22. Okre la je jako ci g powi zanych ze sob dzia a steruj cych przep ywem informacji od nadawcy do sfery publicznej - wewn trznej samej organizacji i zewn trznej; w teorii zarz dzania komunikacj wyró niono kilka systemów: system komunikowania organizacyjnego, system komunikacji masowej, system komunikacji publicznej, system komunikacji propagandowej, system komunikacji spo ecznej 23. Powy szy podzia jest zmienny, uzale niony od kana ów przekazywania informacji oraz jej tre ci, a tak e publiczno ci: wewn trznej (obiekt zamkni ty) i zewn trznej (masowy otwarty obiekt). Ze wzgl du na te w a ciwo ci komunikacji, zarz dzanie ni obejmuje tak e selekcjonowanie odbiorców oraz cenzurowanie tre ci komunikatu. Kandydat Obszar wizualny, zachowanie, ideologia, etyka Opinie, s dy wyra ane przez media Pozycja spo eczna kandydata Opinie wynikaj ce z interpersonalnych i interakcyjnych preferowa PR Relacje public relations z publiczno ci Schemat 1. Kszta towanie obszaru przez public relations Scheme 1. Formation of the area by the Public Relations ród o: opracowano na podstawie: M. Herreras Arconada, Teoria Le nica do La propaganda, Barcelona 1989, s Source: based on: M. Herreras Arconada, Teoria Le nica do La propaganda, Barcelona 1989, p Strategia informatyczna public relations skupia si tak e na doborze i kierowaniu wspó prac z mediami. Dot d wypracowano wiele metod i technik wspó pracy organizacji z mediami. Znane s : debata w telewizji, stoso- 22 B. McNair, Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Wyd. WNSHiD, Pozna 1998, s T. Goban-Klas, System informacji w pa stwie a system komunikacji spo ecznej, Przekazy i Opinie, nr 2, s. 16. ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

10 18 A. Barcik wana najcz ciej w kampanii wyborczej zarówno samorz dowej, jak i parlamentarnej, która prowadzona jest na ywo w czasie najwi kszej ogl dalno- ci. Debata szerszej publiczno ci daje mo liwo poznania kandydata, zadanie mu pytania, przedstawienia swojego punktu widzenia, polemizuj c z jego stanowiskiem. Do zada public relations nale y omówienie z telewizj czasu antenowego, ustalenie programu wyst pienia danych kandydatów, zasugerowanie pyta stawianych przez dziennikarzy, wykreowanie wizerunku kandydata, jakiego najbardziej oczekuje publiczno. Kreowanie po danego wizerunku w opinii spo ecznej to kszta towanie wizji lidera biznesowego, partyjnego, czy spo ecznego. Poni szy schemat wskazuje na mechanizm powstawania wizerunku publicznego poprzez media, wytwarzanego w wiadomo ci odbiorców przez PR. Istota zarz dzania wizerunkiem to przekonanie mediów, aby odpowiednio re yserowa y przekazy i skutecznie podtrzymywa y przyjazne stosunki z dziennikarzami, przygotowuj cymi to samo, biografi, status kandydata, retuszuj c nie tylko wygl d zewn trzny, ale tak e pseudo- rzeczywisto, aby zafascynowa tymi walorami opini publiczn 24. Instrumenty public relations w komunikowaniu publicznym s uzale nione od kontekstu kulturowego i systemu ustrojowego. W demokratycznych formacjach ustrojowych przep yw informacji jest swobodny. Znajduj cy si w wysokim kontek cie kulturowym - co oznacza, e opinia publiczna nie podlega adnej presji i w sposób obiektywny dochodzi do w asnych s dów. Natomiast w systemach totalitarnych, w niskim kontek cie kultury, przep yw informacji jest cenzurowany, a tre selekcjonowana, wówczas mówi si o wyalienowaniu publicznym oraz presji public relations na tworzenie wizerunku, nie mo e te by mowy o obywatelskim komunikowaniu si w rozwi zywaniu problemów spo eczno-gospodarczych i politycznych. Podsumowanie Public relations jest dziedzin wykreowan przez wspó czesne czasy. Jest sztuk zarz dzania, powo an do niesienia pomocy organizacj w pozyskiwaniu pozytywnego obrazu w otoczeniu zewn trznym i wewn trznym. Public relations tworzy forum debaty publicznej i u atwia rozwi zywanie problemów spo ecznych. Celem public relations jest rzetelne informowanie opinii, oparte na prawdzie i wiarygodno ci, zawsze ukierunkowane na godno cz owieka, dlatego przekazy winny by uczciwe. Public relations spe nia kilka funkcji: integracyjn, adaptacyjn, informacyjn i koordynacyjn. Instrumentami dzia ania s media, dlatego partnerskie relacje s bardzo wa ne w kreowaniu dobrej reputacji organizacji. Obok bia ej, pozytywnej dzia alno ci public relations istnieje jego drugie oblicze, tzw. czarny piar, b d cy ca kowitym zaprzeczeniem idei prawdziwego public relations, si gaj cym po wzory do propagandy, prowadz c do dezor- 24 M. Urban, Mechanizmy legitymizacji przywódców politycznych w wietle teorii i praktyki marketingu politycznego, /w:/ T. Bodio (red.), Przywództwo polityczne Studia Politologiczne, Elipsa, Warszawa 2001, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

11 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 19 ganizacji, dyskredytacji, dezinformacji, dywersji, dezintegracji w celu wyeliminowania przeciwnika. Jest to wyj tkowo gro na i niebezpieczna odmiana public relations, oparta na niszczeniu, fa szu i k amstwie. Wobec szybkiego rozwoju mediów, zw aszcza telewizji i Internetu oraz sieci elektronicznych wzrasta znaczenie i rola pierwotnego public relations pe ni cego pozytywn funkcj w zarz dzaniu organizacj. Bibliografia Barnays L., Cristallinzing Public, New York Black S., Public relations, Dom wydawniczy ABC, Warszawa Budzynski W., Public relations, Poltex, Warszawa Cenker E.M., Public relations, WSB, Pozna Crisford J., Public relations, Advances, London Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria publikowania publicznego i politycznego, Wyd. Astrum, Wroc aw Hope E., Public relations, Scientific Publishing Group, Gda sk Karwot M., Teoria prowokacji, PWN, Warszawa Kupiec L., Augustyn A., Public relations, WSFiZ, Bia ystok Lasswell M.D., Propaganda technique in the world war, New York McNair B., Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Wyd. WNSHiD, Pozna Murdach A., Prezentacje i wyst pienia w public relations, Poltex, Warszawa Murdach A., J zyk public relations, Poltex, Warszawa Pata., Public relations, Centrum Informacji Menad era, Warszawa Rozwadowska B., Public relations, Studio Emka, Warszawa Urban M., Mechanizmy legitymizacji przywódców politycznych w wietle teorii i praktyki marketingu politycznego, Studia Politologiczne, Warszawa Wiszniowski R., Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, /w:/ Jaros awski A.,Solkomiak L. (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, UW, Wroc aw Wójcik K., Public relations od A-Z, Placet, Warszawa emor P., La communication poblique, Paris PUF ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

12 20 A. Barcik Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. Zarządzanie czasem i priorytetami. Metody: Cele szkolenia: Wybrane zagadnienia: Uczestnicy nauczą się:

Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. Zarządzanie czasem i priorytetami. Metody: Cele szkolenia: Wybrane zagadnienia: Uczestnicy nauczą się: 1 Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. ~ P. Rosegger Zarządzanie czasem i priorytetami > > Nauka ergonomicznego wykorzystania czasu > > Planowanie pracy w odniesieniu do ustalonych celów > >

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? Społeczna odpowiedzialność to etyczne prowadzenie biznesu, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami otoczenia firmy, uczciwość w stosunku do interesariuszy.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Świadomość, która obala stereotypy Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Plan prezentacji 1. Jak to się zaczęło? 2. Komu to pomoże? 3. Choroby psychiczne stereotypy. 4. Opinie Polaków

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki mgr Anna Dolczewska Samela psycholog kliniczny, terapeuta tel.: 607 25 48 27 e-mail: samela@konto.pl WCZESNA ADOLESCENCJA 13 17 rok życia CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Kodeks Etyki Producenta Filmowego Koło Producentów Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Preambuła. Kodeks Etyki Producenta Filmowego Koło Producentów Stowarzyszenia Filmowców Polskich Preambuła My, producenci filmowi, zrzeszeni w Kole Producentów Stowarzyszenia Filmowców Polskich, największej polskiej organizacji skupiającej ludzi filmu, - mając na uwadze wieloletnią tradycję i dorobek

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Zadania działalności wychowawczej i profilaktycznej są realizowane przez wszystkich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ PROGRAM SESJI:

PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ PROGRAM SESJI: PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ : 1. Analiza potrzeb szkolenowych jako pierwszy etap przygotowania. 2. Narzędzia i metody stosowane w analizie potrzeb szkoleniowych: Kwestionariusz,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej mgr Marzena Kruk Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 GMINA POMIECHÓWEK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 GMINA POMIECHÓWEK Załącznik do Uchwały Nr VII/21/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31.03.2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 GMINA POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo