Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. dr hab. Anna Barcik Górno l ska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management Streszczenie: Artyku jest prób zaprezentowania znaczenia public relations w gospodarce rynkowej. Na gruncie polskiej nauki jest to dzia anie nowe i w obecnych warunkach w Polsce niezb dne w kreowaniu dobrej opinii spo ecznej wobec przedsi biorstw. Tre artyku u przedstawia mechanizmy tworzenia to samo ci organizacji i w asnych relacji z otoczeniem. Przeciwstawione dwie dziedziny public relations ukazuj sprzeczno ci pomi dzy nimi, a tak e pozytywne i negatywne oddzia ywanie na spo ecze stwo obu dziedzin public relations. S owa kluczowe: to samo organizacji, relacje z otoczeniem, oddzia ywanie na spo ecze stwo Abstract: The article attempts to demonstrate the importance of public relations in a market economy. This approach is new in Polish science and in current conditions in Poland it is essential to create good public opinion for companies. The article presents the mechanisms of creating the identity of organizations and their relationship with stakeholders. Opposed are two fields of public relations, showing the contradictions between them, as well as their positive and negative impacts on society. Keywords: the identity of the organization, relations with the environment, impact on society Wprowadzenie Public relations nie jest now dziedzin nauki, ale dopiero w ostatnich dziesi tkach lat zosta a zauwa ona zarówno przez badaczy, jak te przez praktyków, i jej rozwój potoczy si b yskawicznie. Dzisiaj wszystkie organizacje i pa stwa pos uguj si public relations (potocznie zwanym piarem), dla budowania wizerunku oraz tworzenia po danych wi zi z otoczeniem. Termin public relations wywodzi si ze Stanów Zjednoczonych. U y go po raz pierwszy prezydent Tomasz Jefferson w 1787 roku, a 50 lat pó niej na Uniwersytecie w Yale ustalono definicj tego s owa w ówczesnym znaczeniu 1. Okre lano je jako stosunki spo eczne, czy relacje spo eczne 2. Okre lenie to nie oddaje istoty public relations. W nowoczesnym uj ciu public relations oznacza dzia anie, stan i sztuk zarz dzania organizacj. 1 L. Kupiec, A. Augustyn, Public relations, Wyd. WSF; Bia ystok 2004, s E.M. Cenker, Public relations, WSB, Pozna, s. 13.

2 10 A. Barcik Dzia alno to utrzymanie dobrych stosunków z otoczeniem w celu przystosowania wzajemnego organizacji i otoczenia. Stan za to stopie dzia alno ci w zakresie pozyskiwania zrozumienia spo ecznego dla celów organizacji. Sztuka to umiej tno organizacyjna tej dzia alno ci 3. Reasumuj c te rozwa ania, stwierdzi mo na, e public relations jest funkcj zarz dzania o ci g ym i planowym charakterze dzia ania, maj cego na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia mi dzy organizacj a otoczeniem, ustala kierunki dzia ania i metod post powania oraz realizuje program dzia ania w celu uzyskania akceptacji 4. Podstawowym instrumentem dzia ania public relations jest komunikacja tworzenia dobrego wizerunku w oczach opinii publicznej, aby osi gn poprzez informacj lepsz wspó prac lub skuteczniej realizowa interesy. Jako funkcja zarz dzania obejmuje zarz dzanie sytuacjami kryzysowymi. Kszta tuje obraz - wyobra enia o organizacji, o rzeczywisto ci spo ecznej i politycznej. Proces postrzegania rzeczywisto ci ma charakter subiektywny, ukszta towany na podstawie okre lonych informacji i wra e. Wyznacza on zachowanie ludzi wobec organizacji. Public relations jest now form promowania organizacji, jest now drog dotarcia do otoczenia wewn trznego i zewn trznego. Public relations jest te dziedzin mi dzy sztuk komunikowania si z lud mi, wp ywania na ma e, a przede wszystkim na du e zbiorowo ci, poprzez wyeksponowanie organizacji i jej reputacji. Dobre imi organizacji to kapita, to gwarancja funkcjonowania i rozwoju, to pewno zysków i zwi kszenie wiarygodno ci oraz wzbudzenie zaufania. Z kolei przychylno otoczenia daje wi ksze szanse na powodzenie w turbulentnym wiecie wspó czesnej gospodarki wolnego rynku. Modele public relations w wietle teorii Wykreowane teoretyczne modele public relations zwi zane s z informacj i perswazj, maj c zmienia postawy ludzi wobec organizacji, tak aby si do siebie zbli a y. Na podstawie analizy komunikowania si sformu- owano cztery modele: I. Model rzecznictwa prasowego. II. Model jednokierunkowego komunikowania opinii publicznej. III. Model dwukierunkowego komunikowania asymetrycznego. IV. Model dwukierunkowego komunikowania si symetrycznego. Pierwszy model jest medialny, nastawiony na wspó prac z pras i TV, polegaj cy na przekazywaniu dobrych informacji i zapobieganiu oraz demontowaniu niew a ciwych. Z teoretycznego punktu widzenia jest to model propagandowy stosowany przez podmioty gospodarcze i polityczne, gdzie prawda nie by a istotna, liczy si efekt 5. Wspó cze nie model ten stosowany jest w kulturze masowej, w sporcie i w kampaniach wyborczych. 3 L. Kupiec, A. Augustyn, Public, op. cit., s J. Crisford, Public relations Advances, London 1974, s B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2011, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

3 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 11 Drugi model akcentuje system komunikacyjny skierowany do opinii publicznej, oparty na rzetelnej i prawdziwej informacji. Wed ug twórcy tego modelu Jvy Lee, jego celem jest jednostronna, jednokierunkowa informacja, lansuj ca pozytywny wizerunek organizacji. 6 Trzeci model asymetrycznej komunikacji, autorstwa E.L. Bernaysa, oparty jest na dwukierunkowej informacji z uwzgl dnieniem bada naukowych i argumentacji perswazyjnej. Asymetryczno komunikacji zaznacza si w przewadze jednostronnej komunikacji, mimo sprz enia zwrotnego. Model ten stosowany jest w biznesie 7. Ostatni, czwarty model dwukierunkowego komunikowania si, zwanego symetrycznym, oparty jest na dialogu i negocjacji. Jest to dochodzenie do pe nego zrozumienia i akceptacji obu stron, które tworz zrównowa on, symetryczn pozycj, wyra aj c si w zasadzie wygrana - wygrana. Jest to model demokratycznego zarz dzania. Do tych modeli mo na pod czy modele komunikacji w sferze publicznej. S to: 1. Model propagandowy, który posiada wiele cech podobnych do modelu medialnego. Jest to informacja jednokierunkowa, hierarchicznie przep ywaj ca po szczeblach ról publicznych. 2. Model marketingowy dotyczy marketingu politycznego. W miejsce organizacji pojawia si polityk i instytucje polityczne, a tak e komunikacja skierowana jest do publiczno ci. Autorem tego modelu by F.D. Roosevelt, który w XX wieku, w latach 30., zastosowa marketing polityczny. Wspó cze nie modelem tym pos uguj si kampanie wyborcze, zbli ony jest do II i III modelu public relations - komunikacji asymetrycznej. 3. Model dialogowy koncentruje si na debacie publicznej, na negocjacjach, gdy jego celem jest wymiana argumentów, oparty jest wi c na stylu rzeczowym i zmierza do osi gni cia zgody pomi dzy komunikuj cymi si stronami. Zbli ony jest do modelu czwartego tzw. komunikacji symetrycznej 8. Oblicza public relations Pozytywna dzia alno public relations ukierunkowana jest na realizacj trzech funkcji, którymi s : 1. Funkcja integracyjna, czyli dostosowanie organizacji do otoczenia celem uzyskania akceptacji i wspólnie podj cie dzia a. 2. Funkcja koordynuj ca, czyli zharmonizowanie wszystkich sposobów dzia ania z public relations w celu uzyskania po danego obrazu organizacji. 6 K. Wójcik, Public relations w systemie komunikacyjnym organizacji, Wyd. WSH, Radom 2004, s L. Barnays, Cristallinzing Public, Boni&Liveright, New York 1923, s B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. Astrum, Wroc aw 2001, s ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

4 12 A. Barcik 3. Funkcja komunikacyjna, czyli ci g e, planowe, dwukierunkowe przesy anie informacji w celu osi gni cia sprz enia zwrotnego i wytworzenia po danego wizerunku 9. Funkcje te prowadz do kreowania pozytywnej to samo ci oraz wizerunku organizacji w celu pozyskania dobrej opinii, poniewa jest ona gwarantem powodzenia i osi gania sukcesu. Dobr opini, inaczej reputacj, zdobywa si poprzez s owo - komunikacj. Warunkiem pozytywnej komunikacji s prawdziwe i rzetelne informacje, bo one stanowi ród o skuteczno- ci lub pora ki. Wizerunek to obraz organizacji w ród ludzi. Jest on uzale niony od swoistej strategii zarz dzania, jak planowanie, wdra anie, emocjonalne post powanie, negocjowanie i komunikacja. Z wyliczenia elementów tej strategii wynika, e relacje z otoczeniem powinny by jawne, rzetelne, prawdziwe, otwarte i nastawione nie tylko na mówienie, ale tak e na s uchanie. W tej strategii wa na jest umiej tno prowadzenie debat, dyskusji i rozmów w taki sposób, aby lepiej si zaprezentowa : kreowanie wizerunku za pomoc s ów, bo s owa s najprostsz broni, jak si ludzko pos uguje 10. Dlatego mass media stanowi najwi ksz platform wzajemnego komunikowania, a obecnie jest ni tak e Internet. Relacje pomi dzy public relations a mediami to: zakres wp ywania organizacji na wiadomo, wiedz i zachowania ludzi z ró nych grup spo- ecznych, to sposób dotarcia do otoczenia, do publiczno ci masowej o ró nych cechach demograficznych. Kontakt ze rodkiem masowego przekazu to rzecz najwa niejsza w dzia alno ci public relations, gdy w ten sposób mo na liczy, e niezale no masowego przekazu jest wiarygodna, a informacje przyjmowane przez odbiorców s prawdziwe. Koncepcja zatem wspó pracy z mediami powinna zapewni w a ciw informacj oraz kszta towa w a ciwe stosunki z redakcjami 11. Jednak rzeczywisto jest inna. Obrazuje j w swym dziele S. Black, w postaci modelu góry lodowej symbolizuj cej trudne i skomplikowane dzia- ania public relations, dziel c je na niecodzienne - ukryte i widoczne ich efekty oraz reaktywne, które nie zawsze daj pozytywne i widoczne efekty, cz sto te dzia ania s uto samiane z syzyfow prac. W interpretacji S. Black oznacza to, e wi kszo dzia a jest ukryta przed odbiorcami, tak jak ukryta jest podwodna cz góry lodowej 12. Pozytywna opinia jest wt aczana ludziom do g owy przez piarowców bez wi kszego oporu z ich strony. Cz sto powtarzane informacje staj si kanonami post powania, percypowania jako w asne pogl dy, w asne opinie i s dy. Zauwa y mo na, e opiniotwórcza rola wszechobecnych mediów na kreowanie wydarze, faktów i uczu jest widoczna w ostatnich latach tak e w Polsce. Id c za ameryka skim teoretykiem H.D. Lasswellem, uwa a nale y tego rodzaju public relations za propagand. Wyró ni on trzy jej rodzaje: bia, czarn i szar W. Budzynski, Public relations, Poltext, Warszawa 2001, s Cytowanena E. Hope, Public relations, Scientisic Publishing Group, Gda sk 2004, s A. Murdock, J zyk public relations?, Warszawa 1998, s S. Black, Public relations, Dom wydawniczy ABC, Warszawa H.D. Lasswell, Propaganda technique in the world war, New York Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

5 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 13 W tym miejscu omówiony zostanie wywiad bia y, pozosta e w dalszej cz ci artyku u. Otó komunikacja bia a jest jawna i otwarta, a nadawca i odbiorca jest znany. Jest ona funkcj oddzia ywania na otoczenie. Zajmuje si konkretnymi problemami organizacji w otoczeniu. Podstaw jest tutaj ledzenie procesów legislacyjnych, gospodarczych, politycznych, analiza wp ywu polityki i zarz dzania na resorty, bran e i firmy. Zdobyte informacje s u do wymiany wiedzy z otoczeniem, do skutecznego realizowania dzia- a public relations na rynku. Wywiad bia y nazwano kultur informacji, gdy daje mo liwo tworzenia elastycznych scenariuszy, które mog by dostosowane do zmiennego otoczenia. Wywiad bia y jest sk adnikiem strategii public relations, a wi c zarz dzania, i jest legaln koncepcj pozyskiwania oraz przekazywania informacji, a tak e z etycznego punktu widzenia jest moralny, za z polityczno-spo ecznego punktu widzenia jest demokratyczny. Public relations powinien by oparty na etyce - warto ciach, w a ciwych postawach i prawdzie w komunikowaniu wizerunku organizacji. Taki public relations budzi zaufanie wobec organizacji i jest jak sumienie. Etyczno public relations obejmuje standardy zachowa zgodne z wzorami zachowa zawartych w Kodeksie etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z roku Ka dy pracownik, podpisuj c ten kodeks, zobowi zany jest do jego respektowania w swojej pracy, kreuj c w ten sposób pozytywn reputacj zawodu. Najwa niejsze zasady kodeksu dotycz : rzetelno ci i uczciwo ci dzia a, prawdomówno ci i relacjonowania faktów bez zniekszta ce, nierozpowszechniania informacji nieprawdziwych, nie cis ych lub wprowadzaj cych w b d, zachowanie prywatno ci, czci i godno ci osobistej adresatów swych dzia a, zachowanie tajemnicy powierzonej przez klientów, nieuleganie korupcji, a tak e nieanga owanie si w korupcj mass mediów, zabronione jest nieuczciwe konkurowanie z innym pracownikiem public relations i szkodzenie jego reputacji 14. Kodeks wskazuje, e prawda i wiarygodno s najwa niejszymi wyznacznikami public relations. Z zasadami tymi koreluje tzw. 10 przykaza etycznych PR. Oto one: uczciwo, szacunek dla innych, grzeczno, fair play, umiej tno wybaczania, punktualno, unikanie przemocy, cierpliwo, lojalno, dyscyplina. Public relations w wietle powy szych zasad etycznych pe ni rol integruj c i harmonizuj c w zarz dzaniu organizacji. Przenikaj si i cz cele organizacji z celami tworzenia odpowiedzialnego spo ecze stwa obywatelskiego, co wi e si z pog bianiem idei demokratycznych. W dojrza ych systemach demokratycznych wykorzystywanie instrumentów public relations 14 ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

6 14 A. Barcik jest wyrazem ich dojrza o ci i profesjonalizmu 15. Tymczasem nie zawsze tak jest, o czym mowa poni ej. Negatywne oblicze public relations czarny piar S owo czarny piar pojawi o si w latach powojennych jako pok osie propagandy, za w Polsce od kilku lat w rodowiskach polityków i biznesie. Termin ten oznacza wiadomie zaplanowane dzia anie informacyjne na szkod innego podmiotu (instytucji, organizacji, narodu lub indywidualnego cz owieka). Jest to dzia anie zawsze skryte, wykorzystuj ce informacje bez zgody osoby, czy instytucji, której dotyczy i maj ce na celu podwa anie czyjej pozycji na rynku, autorytetu i wiarygodno ci lub te wizerunku firmy lub osoby 16. Czarny piar jest zatem zaprzeczeniem dzia alno ci public relations, opartej na relacjach pozytywnych, na zaufaniu, na etycznych zasadach. Jest to, jak pisze E. Hope: wynaturzona, karykaturalna forma, wykorzystuj ca techniki manipulacji 17, jest przewrotna, k amliwa, pos uguj ca si nielegalnymi i nieetycznymi rodkami, ale dzia a skutecznie. Zasadniczym instrumentem dzia ania czarnego piaru jest wywiad czarny i szary. S u one jako metoda do dezintegracji przeciwników, a integracji zwolenników. Funkcja dezintegracyjna s u y pogn bieniu i os abieniu przeciwnika w oczach opinii publicznej. Do tego celu w wywiadzie czarnym i szarym s u media. Celem dzia ania czarnego i szarego piaru jest wywo anie uczucia depersonalizacji i zagubienia, unifikacji pogl dów, postaw, emocji, opinii 18. Typowym przejawem czarnego piaru jest manipulacja, powszechnie nazywana podst pnym sposobem dzia ania. Wed ug M. Karwota manipulacja to wykorzystanie przewagi taktycznej uzale nionej od chytrych i dalekowzrocznych manewrów w prowadzonej grze i dalej: przewaga ta wyra a si w ca kowitym panowaniu nad uczuciami, pragnieniami i wyobra eniami czarnego piaru nad ludzkimi decyzjami 19. Czarny piar charakteryzuje si wielos owiem, które opanowa y sztuk j zyka, maskuje prawd, przykrywaj c j s own zas on. Manipulacja z istoty swej jest negatywna i destrukcyjna, bowiem prowadzi do uprzedmiotowienia cz owieka poprzez przymus lub przemoc, gdy jest pogwa ceniem jego to samo ci i godno ci, czyni c go bezwolnym uczestnikiem przebiegu zdarze. Metodami osi gni cia przewagi poprzez dzia ania manipulacyjne s : uprzedzenie, czyli stosowanie tzw. manewru prewencyjnego, dywersyjnego w stosunku do podejmowanych dzia a przeciwników, wzbudzanie uprzedze (negatywnych odczu ) przez ró ne formy dyskredytacji, wprowadzenie celowo i wiadomie opini w b d, np. blef, myl ca sugestia, k amstwo, oszustwo, mo e to by te zwodzenie celem wywo ania stanu niepewno ci, 15 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie, op. cit., s J. Ol dzki, Czarne sztuczki - propaganda i public relations, /w:/ D. Tworzyd o, T. Soli ski (red.), Public relations w zarz dzaniu firm, Wyd. Wy sza Szko a Informatyki i Bankowo ci, Rzeszów, 2004, s J. Olendzki, Czarne sztuczki, op. cit., s Ibidem, s M. Karwot, Teoria prowokacji, PWN, Warszawa, 2007, s. 54. Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

7 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 15 pozorowanie wydarze, wypowiedzi na wyrost, dezorientowanie, przewlekanie podejmowania decyzji i dzia a oraz jednostronne przes dzanie spraw 20. Swoist cech manipulacji jest podst pno, nosz ca znamiona premedytacji, czyli zaplanowana i konsekwentnie, metodycznie, zgodnie z ustalonym planem przeprowadzana. Taki tok dzia ania jest prób odwrócenia sytuacji, zagro enia w celu przej cia inicjatywy i podj cia woli steruj cego wobec sterowanego. W ród metod manipulacji wielu teoretyków - badaczy (Karwot, Ol dzki i inni) wymieniaj dezinformacj, dezorientacj, dywersj, dezintegracj, maj ce na celu prowokowanie zachowa, nagonk, tworzenie pozorów i pretekstów, aby zdyskredytowa przeciwnika. Strategia czarnego piaru (negatywnego) opiera si na 10 zasadach dzia ania w przestrzeni publicznej: 1. Odwrócenie uwagi - jest to kluczowa strategia, polegaj ca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez ekonomiczny i polityczny establiment. Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów spo ecznych jest zniewolona przez niewa ne sprawy i zaj ta, bez czasu na my lenie i w asne analizy oraz konkluzje. 2. Tworzenie sztucznych problemów i z góry przekazywanie rozwi za. Jest to metoda a cuchowa problem-akcja-reakcja-rozwi zanie. Problem tworzy sytuacj, okazj wywo ania reakcji odbiorców, domagaj cych si rozwi zania, np. wywo anie afery ulicznej, jakiego ataku, tak aby spo ecze stwo zaakceptowa o zaostrzenie norm prawnych za cen w asnej wolno ci lub wykreowania kryzysu ekonomicznego, aby usprawiedliwi ci cia w prawach pracowniczych i socjalnych. 3. Odwlekanie zmiany celem wywo ania akceptacji jej jako bolesnej konieczno ci. Strategia odwlekania daje spo ecze stwu czas na przyj cie zmiany w wiadomo ci rezygnacji. 4. Wskazanie spo ecze stwu sztucznego wroga i zwalczanie go technik smearcampaign, polegaj ce na fa szywym przedstawieniu osoby, partii czy organizacji, poprzez insynuacj, mówienie pó prawdy, k amstw lub przemilczanie sukcesów, np. stawianie nieudowodnionych zarzutów, z ego prowadzenia si osoby lub kryminalnych wykrocze. Inn technik niszczenia sztucznego wroga jesy labeling, czyli negatywne s owne kategoryzowanie podwa anie jego pozycji, obni anie jego autorytetu, celem wyeliminowania go z gry. 5. Przemawianie do spo ecze stwa j zykiem protekcjonalnym celem zamglenia obrazu i uzyskania bezkrytycznych reakcji. Skupienie si na emocjach, a nie na refleksji. Jest to klasyczna technika stosowana w czarnym piarze, zmierzaj ca do zaszczepienia grupom spo- ecznym po danych idei i wywo ania okre lonych zachowa. 20 M. Karwot, Teoria, op. cit., s ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

8 16 A. Barcik 6. Utrzymanie spo ecze stwa w ignorancji i przeci tno ci celem zniewolenia oraz wywo ania poczucia bezradno ci i niezrozumienia. Utwierdzanie go, e ograniczenie si do spraw osobistych i unikanie zainteresowania polityk, to walory cenione w cywilizowanym wiecie. 7. Zamienianie pora ki na sukces, a wi c ka de dzia anie, nawet bez efektów, ma by sukcesem. Ka da decyzja jest jedynie s uszna i zwyci ska, nawet niepodejmowanie decyzji uznawane jest za doskona taktyk. Wszelka krytyka oceniana jest jako przejaw agresji i nietolerancji oraz ró nego rodzaju fobie, za wszelkie niedostatki i braki zrzucane s na poprzedników, kierowanie niepokornych na badania psychiatryczne. 8. Zak amanie rzeczywisto ci, czyli dzia anie z premedytacj podj te z ukrycia, wskazuj ce na niedostatki rzeczywisto ci, celem osi gni cia korzy ci wizerunkowych. Elementem premedytacji jest kalkulacja - rozwa anie, przewidywanie, oszacowanie szans powodzenia. Ilustracj takiego wyrachowania jest przyk ad zielonej wyspy, opartej na podszywaniu si pod sukcesy innych i zr czne upublicznienie i sterowanie obrazami nie z tej rzeczywisto ci. I taka niesprawdzona teoria, wyspekulowany absurd zdobywaj poklask spo eczny. 9. Zachowanie wyzywaj ce - wyzwiska jako akt agresji. Wyzwisko jest okre leniem pogardliwym, o mieszaj cym, maj cym na celu odrzucenie kogo, lub grupy, nastawione na destrukcj, na wrogo wobec kogo, aby przyczyni si do degradacji w opinii spo ecznej. Ma spowodowa nie tylko przykro lub upokorzenie, ale równie obni- enie poziomu oceny i godno ci adresata. Jest to zachowanie prymitywne, wiadcz ce o intelektualnej przeci tno ci. 10. Intryga jako rodzaj uwik ania - b dne ko o. Jest to dzia anie rozmy lne, wyrafinowane, utajnione, skierowane przeciw komu w z ej wierze, jako zamiar zaszkodzenia, a nawet zniszczenia, czyli wyeliminowania. Intryga jest dzia aniem z premedytacj, wywiera wp yw na wybrany obiekt i jak sie paj cza oplata go i wci ga w pu apk oraz przeciwstawiaj c go samemu wci ga w b dne ko o. S u y jako dobrze znana socjotechnika w walkach i sporach politycznych 21. Zarz dzanie public relations w organizacji Zadania public relations skierowane s na tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji i kszta towania wzajemnych relacji organizacji z otoczeniem. Podstawowym instrumentem realizacji tego zadania jest zarz dzanie komunikacj i informacj. G ównym celem zarz dzania informacj jest sformu owanie odpowiedniej strategii w czania w tok dzia ania takiej informacji, która spe nia yby PR. Strategi t B. McNair nazywa zarz dzaniem komuni- 21 M. Karwot, Teoria, op. cit., s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

9 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 17 kacj 22. Okre la je jako ci g powi zanych ze sob dzia a steruj cych przep ywem informacji od nadawcy do sfery publicznej - wewn trznej samej organizacji i zewn trznej; w teorii zarz dzania komunikacj wyró niono kilka systemów: system komunikowania organizacyjnego, system komunikacji masowej, system komunikacji publicznej, system komunikacji propagandowej, system komunikacji spo ecznej 23. Powy szy podzia jest zmienny, uzale niony od kana ów przekazywania informacji oraz jej tre ci, a tak e publiczno ci: wewn trznej (obiekt zamkni ty) i zewn trznej (masowy otwarty obiekt). Ze wzgl du na te w a ciwo ci komunikacji, zarz dzanie ni obejmuje tak e selekcjonowanie odbiorców oraz cenzurowanie tre ci komunikatu. Kandydat Obszar wizualny, zachowanie, ideologia, etyka Opinie, s dy wyra ane przez media Pozycja spo eczna kandydata Opinie wynikaj ce z interpersonalnych i interakcyjnych preferowa PR Relacje public relations z publiczno ci Schemat 1. Kszta towanie obszaru przez public relations Scheme 1. Formation of the area by the Public Relations ród o: opracowano na podstawie: M. Herreras Arconada, Teoria Le nica do La propaganda, Barcelona 1989, s Source: based on: M. Herreras Arconada, Teoria Le nica do La propaganda, Barcelona 1989, p Strategia informatyczna public relations skupia si tak e na doborze i kierowaniu wspó prac z mediami. Dot d wypracowano wiele metod i technik wspó pracy organizacji z mediami. Znane s : debata w telewizji, stoso- 22 B. McNair, Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Wyd. WNSHiD, Pozna 1998, s T. Goban-Klas, System informacji w pa stwie a system komunikacji spo ecznej, Przekazy i Opinie, nr 2, s. 16. ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

10 18 A. Barcik wana najcz ciej w kampanii wyborczej zarówno samorz dowej, jak i parlamentarnej, która prowadzona jest na ywo w czasie najwi kszej ogl dalno- ci. Debata szerszej publiczno ci daje mo liwo poznania kandydata, zadanie mu pytania, przedstawienia swojego punktu widzenia, polemizuj c z jego stanowiskiem. Do zada public relations nale y omówienie z telewizj czasu antenowego, ustalenie programu wyst pienia danych kandydatów, zasugerowanie pyta stawianych przez dziennikarzy, wykreowanie wizerunku kandydata, jakiego najbardziej oczekuje publiczno. Kreowanie po danego wizerunku w opinii spo ecznej to kszta towanie wizji lidera biznesowego, partyjnego, czy spo ecznego. Poni szy schemat wskazuje na mechanizm powstawania wizerunku publicznego poprzez media, wytwarzanego w wiadomo ci odbiorców przez PR. Istota zarz dzania wizerunkiem to przekonanie mediów, aby odpowiednio re yserowa y przekazy i skutecznie podtrzymywa y przyjazne stosunki z dziennikarzami, przygotowuj cymi to samo, biografi, status kandydata, retuszuj c nie tylko wygl d zewn trzny, ale tak e pseudo- rzeczywisto, aby zafascynowa tymi walorami opini publiczn 24. Instrumenty public relations w komunikowaniu publicznym s uzale nione od kontekstu kulturowego i systemu ustrojowego. W demokratycznych formacjach ustrojowych przep yw informacji jest swobodny. Znajduj cy si w wysokim kontek cie kulturowym - co oznacza, e opinia publiczna nie podlega adnej presji i w sposób obiektywny dochodzi do w asnych s dów. Natomiast w systemach totalitarnych, w niskim kontek cie kultury, przep yw informacji jest cenzurowany, a tre selekcjonowana, wówczas mówi si o wyalienowaniu publicznym oraz presji public relations na tworzenie wizerunku, nie mo e te by mowy o obywatelskim komunikowaniu si w rozwi zywaniu problemów spo eczno-gospodarczych i politycznych. Podsumowanie Public relations jest dziedzin wykreowan przez wspó czesne czasy. Jest sztuk zarz dzania, powo an do niesienia pomocy organizacj w pozyskiwaniu pozytywnego obrazu w otoczeniu zewn trznym i wewn trznym. Public relations tworzy forum debaty publicznej i u atwia rozwi zywanie problemów spo ecznych. Celem public relations jest rzetelne informowanie opinii, oparte na prawdzie i wiarygodno ci, zawsze ukierunkowane na godno cz owieka, dlatego przekazy winny by uczciwe. Public relations spe nia kilka funkcji: integracyjn, adaptacyjn, informacyjn i koordynacyjn. Instrumentami dzia ania s media, dlatego partnerskie relacje s bardzo wa ne w kreowaniu dobrej reputacji organizacji. Obok bia ej, pozytywnej dzia alno ci public relations istnieje jego drugie oblicze, tzw. czarny piar, b d cy ca kowitym zaprzeczeniem idei prawdziwego public relations, si gaj cym po wzory do propagandy, prowadz c do dezor- 24 M. Urban, Mechanizmy legitymizacji przywódców politycznych w wietle teorii i praktyki marketingu politycznego, /w:/ T. Bodio (red.), Przywództwo polityczne Studia Politologiczne, Elipsa, Warszawa 2001, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

11 Public relations sztuk zarz dzania organizacjami 19 ganizacji, dyskredytacji, dezinformacji, dywersji, dezintegracji w celu wyeliminowania przeciwnika. Jest to wyj tkowo gro na i niebezpieczna odmiana public relations, oparta na niszczeniu, fa szu i k amstwie. Wobec szybkiego rozwoju mediów, zw aszcza telewizji i Internetu oraz sieci elektronicznych wzrasta znaczenie i rola pierwotnego public relations pe ni cego pozytywn funkcj w zarz dzaniu organizacj. Bibliografia Barnays L., Cristallinzing Public, New York Black S., Public relations, Dom wydawniczy ABC, Warszawa Budzynski W., Public relations, Poltex, Warszawa Cenker E.M., Public relations, WSB, Pozna Crisford J., Public relations, Advances, London Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria publikowania publicznego i politycznego, Wyd. Astrum, Wroc aw Hope E., Public relations, Scientific Publishing Group, Gda sk Karwot M., Teoria prowokacji, PWN, Warszawa Kupiec L., Augustyn A., Public relations, WSFiZ, Bia ystok Lasswell M.D., Propaganda technique in the world war, New York McNair B., Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Wyd. WNSHiD, Pozna Murdach A., Prezentacje i wyst pienia w public relations, Poltex, Warszawa Murdach A., J zyk public relations, Poltex, Warszawa Pata., Public relations, Centrum Informacji Menad era, Warszawa Rozwadowska B., Public relations, Studio Emka, Warszawa Urban M., Mechanizmy legitymizacji przywódców politycznych w wietle teorii i praktyki marketingu politycznego, Studia Politologiczne, Warszawa Wiszniowski R., Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, /w:/ Jaros awski A.,Solkomiak L. (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, UW, Wroc aw Wójcik K., Public relations od A-Z, Placet, Warszawa emor P., La communication poblique, Paris PUF ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

12 20 A. Barcik Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA MARKETING KREOWANIE WIZERUNKU POLITYKA W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ NA PRZYK ADZIE LIDERÓW POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ

SOCIAL MEDIA MARKETING KREOWANIE WIZERUNKU POLITYKA W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ NA PRZYK ADZIE LIDERÓW POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH Tom 6(42), numer 1 2014 MA GORZATA ADAMIK-SZYSIAK * SOCIAL MEDIA MARKETING KREOWANIE WIZERUNKU POLITYKA W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ NA PRZYK ADZIE LIDERÓW POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo