Public relations jako narzędzie budowy wizerunku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public relations jako narzędzie budowy wizerunku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej"

Transkrypt

1 prace ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 1, ISSN Copyright by Wroclaw Medical University Janina Kapłunowska, Piotr Nowicki Public relations jako narzędzie budowy wizerunku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej Public Relations as a Tool of Building the Image of Private Health Care Facilities Zakład Organizacji i Zarządzania, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Streszczenie Wprowadzenie. Potrzeba korzystania z działu marketingu, jakim jest public relations (PR), w służbie zdrowia pojawiła się wraz z podziałem placówek medycznych na publiczne i niepubliczne. Zarządzanie z uwzględnieniem działań public relations daje możliwość niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej budowania atmosfery zaufania w otoczeniu firmy, cieszenia się dobrym wizerunkiem i zachęcania pacjentów do skorzystania z oferowanych usług, co przekłada się na zyski w przyszłości. Cel pracy. Uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ-y) w procesie budowy wizerunku stosują działania PR, jakie narzędzia PR są wykorzystywane najczęściej i w jakim stopniu, kto w placówce medycznej jest odpowiedzialny za działalność PR? Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą wywiadu za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego. Zbadanych zostało dziesięć NZOZ-ów na terenie Wrocławia. Otrzymane wyniki wyrażono wartościami procentowymi. Wyniki. Prowadzenie działań PR deklaruje 90,0% przebadanych NZOZ-ów, ten sam odsetek respondentów widzi potrzebę prowadzenia tych działań i zamierza rozwijać swoją działalność w tym obszarze. Najwięcej narzędzi PR spośród zbadanych NZOZ-ów stosują placówki świadczące kompleksowe usługi dla osób prywatnych i firm (72,36%). Wnioski. Rodzaj świadczonych usług ma wpływ na sposób prowadzenia PR. Placówki medyczne dostrzegają wartość i istotę PR, część z nich nie potrafi się jednak nim posługiwać (Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 1, 47 55). Słowa kluczowe: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, public relations, wizerunek, narzędzia PR. Abstract Background. The need to utilise from the marketing department, such as PR, in the health care system commenced together with a division of medical facilities into public (ZOZ) and private (NZOZ). Management with a consideration of public relations activities, gives private health care facilities the opportunity to build an atmosphere of trust in the company s surrounding, benefit from a good image, and encourage patients to utilise from services offered, which means profits in the future. Objectives. Provide answers to the following questions: do NZOZ (private health care facilities) apply PR activities in the process of building their image, who is responsible for them, and which tools are used the most often. Material and Methods. The study comprised 10 NZOZ in Wroclaw city and was conducted in Tests were carried out using the interview method, based on an author s questionnaire. Results. Utilisation of PR activities was declared by 90.0% of NZOZ taking part in the questionnaire, and the same proportion of respondents recognises the need to carry out such activities and aims at developing its activity in this sector. NZOZ facilities taking part in the questionnaire which offer complex services, for both private and company customers (72.36%) use the largest number of PR tools. Conclusions. Types of medical services have an impact on the utilisation of PR activities. Health care facilities are aware of value and essence of PR, however some of them don t know how to use it (Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 1, 47 55). Key words: private health care facilities, public relations, image, PR tools.

2 48 J. Kapłunowska, P. Nowicki Instytucje ochrony zdrowia, zważywszy na ich społeczną misję, muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią i być organizacjami godnymi zaufania. Nadrzędnym celem każdej z nich powinno być działanie na rzecz pacjenta, a jego zdrowie ma stanowić najwyższą wartość. Współczesny pacjent decydujący się na leczenie w prywatnej jednostce opieki zdrowotnej wybiera ją bardzo starannie. Czynnikami mającymi wpływ na ten proces jest nie tylko bogata oferta na rynku usług lub coraz większa świadomość wartości własnego zdrowia, ale także fakt, iż koszty leczenia pokrywa osobiście pacjent. Rynkowy sukces w środowisku medycznym to wypracowanie wizerunku kompletnego i spójnego, opierającego się na jakości świadczonych usług. Aby było to możliwe jest konieczne prowadzenie w tym kierunku stałych i planowych działań z zakresu public relations. Toczą się burzliwe dyskusje wielu specjalistów danej dziedziny na temat definicji tego terminu, jedna z nich brzmi: Public relations jest to planowa, ciągła i prowadzona z uwzględnieniem wyników systematycznych badań działalność, polegająca na przekazywaniu przez przedsiębiorstwo specjalnie przygotowanych w różnej formie informacji, w celu stworzenia w podmiotowym otoczeniu jego pożądanego obrazu, pozwalającego na lepsze zintegrowanie się z tym otoczeniem oraz ułatwiającego realizację podstawowych celów biznesowych. Działalność ta może być prowadzona także przez inne organizacje, w tym nienastawione na realizację zysku [1]. Przedsiębiorstwa są nastawione przede wszystkim na utrzymanie klienta oraz wykreowanie dobrego wizerunku, co łączy się z ich pozytywnym postrzeganiem na rynku, a także płynącymi z tego zyskami w przyszłości. Z kolei pracując nad wizerunkiem placówki medycznej chodzi nie tylko o zysk, ale nade wszystko o dobro leczących się w niej ludzi. Public relations mądrze wykorzystywane, łączy w sobie korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla organizacji medycznej. Medyczny PR to wsparcie strategicznego zarządzania, budowania tożsamości organizacji, jak i podstawa niezbędnej w ochronie zdrowia komunikacji z pacjentem. Do zakresu public relations należą m.in. takie działania, jak: tworzenie tożsamości firmy (Corporate Identity), publicity (Media Relations), czyli współpraca ze środkami masowego przekazu, zarządzanie sytuacją kryzysową, redagowanie wydawnictw własnych, sponsoring, lobbing, pewne formy reklamy, której celem ma być tworzenie wyobrażenia o całej firmie, nie tylko o jej produktach czy usługach. Public relations to zintegrowane działania na wielu płaszczyznach, służące nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z otoczeniem przez budowanie pozytywnego wizerunku firmy, spełnianie oczekiwań pacjentów i samorozwoju firmy w obszarze procesu zarządzania. Aby przekonać się jaki charakter mają działania PR i jaką odgrywają rolę w procesie zarządzania placówką medyczną, przeprowadzono badania. Materiał i metody Badania przeprowadzono w 2010 r. wśród dziesięciu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Wrocławia. O wyborze placówek decydowała częstość pojawiania się pozytywnych opinii o zakładzie wśród internautów na forach dyskusyjnych i portalach medycznych. Wywiad przeprowadzono indywidualnie z osobą pełniącą funkcje kierownicze w danej placówce, menadżerem, bądź z pracownikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za działalność PR w przypadku, gdy takie stanowisko było wyodrębnione w zakładzie. Podczas wywiadu posłużono się autorskim kwestionariuszem pytań, który składał się z pytań zamkniętych i otwartych. Respondentów pytano o to czy w zarządzaniu placówką są wykorzystywane działania PR, kto jest za nie odpowiedzialny, jakie konkretnie narzędzia i w jakim stopniu są stosowane, a także czy zakład opieki zdrowotnej widzi w przyszłości potrzebę rozwoju w tym obszarze. W celu uzyskania bardziej wiarygodnych wyników, badania przeprowadzono anonimowo bez ujawniania nazw placówek, o czym respondenci zostali poinformowani przed rozpoczęciem wywiadu. Analizę uzyskanych danych przeprowadzono z uwzględnieniem podziału poszczególnych placówek na 4 grupy: placówki świadczące kompleksowe usługi dla osób prywatnych i firm, placówki świadczące usługi w obszarze POZ; placówki udzielające świadczeń wysokospecjalistycznych w określonej dziedzinie medycyny; placówki stomatologiczne. Do analizy otrzymanych wyników niezbędna była krótka charakterystyka poszczególnych NZOZ-ów (tabela 1). W celu porównania ze sobą badanych placówek wykonano także zestawienie (tabela 2) zdobytych punktów za każde stosowane przez placówkę narzędzie PR przydzielono 1 punkt. Punktacja taka ułatwiła przeanalizowanie występujących zależności między rodzajem świadczonych przez placówkę usług a stosowanymi przez nią narzędziami PR. Wyniki Działania public relations prowadzi 90,0% przebadanych NZOZ-ów, z czego ponad połowa (66,66%) ma spisaną strategię działań PR. Na jakich elementach są oparte strategie działań PR w placówkach obrazuje ryc. 1.

3 Public relations jako narzędzie budowy wizerunku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 49 Tabela 1. Krótka charakterystyka badanych NZOZ-ów Table 1. Short characteristic of NZOZ facilities taking part in the questionnaire Utworzenie NZOZ-u (Formation of NZOZ) Zakres świadczeń (Range of services) Kontrakt z NFZ (Contract with NFZ) Wyróżnienia (Preference) Utworzenie NZOZ-u (Formation of NZOZ) Zakres świadczeń (Range of services) Kontrakt z NFZ (Contract with NFZ) Wyróżnienia (Preference) NZOZ 1* NZOZ 2* NZOZ 3 NZOZ 4 NZOZ oferta kompleksowa: opieka podstawowa, specjalistyczna, badania diagnostyczne, usługi szpitalne, wizyty kontrolne oferta kompleksowa: opieka podstawowa, specjalistyczna, badania diagnostyczne, usługi szpitalne, wizyty kontrolne podstawowa opieka zdrowotna podstawowa opieka zdrowotna Certyfikat ISO 9001:2000, laureat Godła jakości obsługi 2009, nagroda Media trendy, Najlepsze produkty dla biznesu , tytuł Laur Klienta 2008, Marka wysokiej reputacji i inne Certyfikat ISO 9001:2000, laureat Godła jakości obsługi 2009, nagroda Media trendy Najlepsze produkty dla biznesu , tytuł Laur Klienta 2008, Marka wysokiej reputacji i inne Certyfikat ISO 9001:2000, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wdrożył System Zarządzania Jakością Certyfikat ISO 9001:2008, Perły medycyny, inne podstawowa opieka zdrowotna NZOZ 6 NZOZ 7 NZOZ 8 NZOZ 9 NZOZ wysokospecjalistyczne z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej oraz endokrynologicznej dermatologicznostomatologiczne kompleksowe usługi stomatologiczne kompleksowe usługi stomatologiczne + + * międzynarodowa sieć placówek, badaniu poddano dwie na terenie Wrocławia. * chain of international health care facilities. Study were two in Wroclaw. Certyfikat ISO 9001:2000, Dolnośląska Nagroda Jakości 2005, Certyfikat Dobroczynności Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą kompleksowe usługi stomatologiczne

4 50 J. Kapłunowska, P. Nowicki misje firmy, cele PR (mission, business objectives) grupy docelowe (target groups) budżet PR (PR budget) treści PR (PR content) techniki PR (PR techniques) badanie skuteczności (study effectiveness) Ryc. 1. Elementy zawarte w strategii PR poszczególnych placówek Fig. 1. Elements included in the PR strategy of individual facilities 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% odsetek placówek (persentage of facilities) symbol firmowy (corporate symbol) kolor (color) typografia (typography) druki firmowe (business stationery) wydawnictwa firmowe (corporate publications) oznakowania (signage) pojazdy i uniformy (vehicles and uniforms) architektura i wystrój wnętrz (architecture and interior design) rozmowy telefoniczne (telephone calls) opieka nad pacjentem (patient care) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% odsetek placówek (persentage of facilities) Ryc. 2. Elementy identyfikacji wizualnej stosowane przez badane NZOZ-y Fig. 2. Visual identification elements utilised by NZOZ facilities taking part in the questionnaire szkolenia zewnętrzne personelu (trainings) programy motywacyjne (incentive programs) ulotki (flyers) uniformy służbowe (uniforms) własne wizytówki (business cards) konferencje (conferences) system komunikacji bezpośredniej (a system of direct communications) serwis telefoniczny (phone service) konkursy dla pracowników (competitions) rekreacja (activities) wydarzenia specjalne (special events) skrzynka ŻZ (requests and complaints box) radiowęzeł (wire broadcasting) baza danych o pracownikach (a database of employees) życzenia okolicznościowe i gratulacje (greetings and congratulations) imprezy okolicznościowe (events) tablice ogłoszeń (bulletin boards) wydawnictwa firmowe (corporate publications) poczta elektroniczna ( ) Intranet (Intranet) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% odsetek placówek (persentage of facilities) Ryc. 3. Rodzaje technik komunikacji wewnętrznej stosowane przez badane placówki Fig. 3. Types of internal communication techniques used by facilities taking part in the questionnaire Osobą odpowiedzialną za działania PR placówek w połowie przypadków był menedżer. 30,0% placówek do roli koordynatora public relations wyznaczyło pracownika placówki odpowiedzialnego za reklamę. W 20,0% NZOZ-ów funkcję tą przejmuje pracownik agencji PR, taką samą wartość przypisano członkowi zarządu w danym NZOZ-ie. W celu zbadania działań nakierowanych na budowę tożsamości placówki opracowano pytania odnoszące się do systemu identyfikacji wizualnej

5 Public relations jako narzędzie budowy wizerunku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 51 inne formy (other forms) wywiad telewizyjny w tym sponsorowany (interview in TV also sponsored) wywiad radiowy w tym sponsorowany (interview in radio also sponsored) wywiad prasowy w tym sponsorowany (interview in press also sponsored) konferencja prasowa (press conference) opracowanie na zlecenie prasy (a study commissioned by the press) artykuły sponsorowane (sponsored articles) serwis fotograficzny (photo service) komunikat informacyjny (informational message) informacja specjalistyczna (information specialist) oświadczenie prasowe (press statement) notatka towarzysząca (the accompanying memorandum) opracowanie prasowe (description release) informacja bieżąca (current information) Ryc. 4. Formy przekazu informacji mediom stosowane przez badane NZOZ-y 0% 20% 40% 60% 80% 100% odsetek placówek (persentage of facilities) Fig. 4. Forms of transmitting information to media used by NZOZ facilities taking part in the questionnaire współpraca z portalami internetowymi (cooperation with Internet portals) Intranet (Intranet) blog firmowy (company blog) e-newsletter (e-newsletter) marketing wirusowy (viral marketing) sponsorowanie list dyskusyjnych (mailing lists sponsoring) sponsorowanie biuletynów (newsletter sponsoring) sponsoring witryn (website sponsoring) grupy i systemy grup dyskusyjnych (forum) formy PR wykorzystujące pocztę elektroniczną (PR forms which are using ) internal relations (Internal relations) biuro prasowe (press room) firmowa strona www (website) 0% 20% 40% 60% 80% 100% odsetek placówek (persentage of facilities Ryc. 5. Formy wykorzystania Internetu przez badane NZOZ-y Fig. 5. Forms of using the Internet by NZOZ facilities taking part in the questionnaire sprawozdanie z działalności (activity report) album, książka (album, book) broszura (brochure) ulotka (leaflet) 0% 20% 40% 60% 80% 100% odsetek placówek (persentage of facilities) Ryc. 6. Rodzaje wydawnictw zewnętrznych stosowanych przez badane NZOZ-y Fig. 6. Kinds of external publishing houses utilised by NZOZ facilities taking part in the questionnaire i kultury organizacyjnej oraz komunikacji wewnątrz firmy. Do analizy funkcjonowania pierwszego obszaru posłużyło pytanie: czy placówka medyczna ma opracowany tzw. Podręcznik standardów identyfikacji wizualnej i jeśli tak, to kto jest jego autorem? Z podanych odpowiedzi wynika, że podręcznik ma 40,0% przebadanych placówek, a za jego opracowanie w 75,0% przypadków jest odpowiedzialne studio reklamowe/graficzne, w pozostałych 25,0% autorem podręcznika był PR-owiec.

6 52 J. Kapłunowska, P. Nowicki Tabela 2. Porównanie NZOZ-ów pod względem stosowanych narzędzi PR Table 2. Comparison of NZOZ facilities in respect of PR tools used Narzędzia Public Relations (Public Relation tools) Prowadzi działalność PR (PR activity) Spisana strategia PR (misja/cele firmy, grupy docelowe, budżet, treści, techniki, badanie skuteczności)* (Written PR strategy (mission/business objectives, target groups, budget, content, techniques, study effectiveness)*) Podręcznik identyfikacji wizualnej (Brand identity guide) Wykorzystywane elementy podręcznika ident. wizualnej (symbol firmowy, kolor, typografia, druki firmowe, wydawnictwa firmowe, oznakowania, pojazdy/uniformy, architektura/wystrój wnętrz, rozmowy telefoniczne, opieka nad pacjentem)* (Elements which are used by corporate included in brand identity guide (corporate symbol, color, typography, business stationery, corporate publications, signage, vehicles/uniforms, architecture/interior design, telephone calls, patient care)*) Spisany zespół norm, wartości i standardów zachowań (Written set of norms, values and standards of behavior) Techniki komunikacji wewnętrznej (intranet, poczta elektroniczna, wydawnictwa firmowe, tablice ogłoszeń, imprezy okolicznościowe, życzenia i gratulacje okolicznościowe, baza danych o pracownikach, radiowęzeł, skrzynka ŻZ, wydarzenia specjalne, rekreacja, konkursy, serwis telefoniczny, system komunikacji bezpośredniej, konferencje, wizytówki, uniformy, ulotki, programy motywacyjne, szkolenia zewnętrzne personelu)* (Internal communication techniques (intranet, , corporate publications, bulletin boards, events, greetings and congratulations, a database of employees, wire broadcasting, requests and complaints box, special events, activities, competitions, phone service, a system of direct communications, conferences, business cards, uniforms, flyers, incentive programs, trainings)*) Współpraca z mediami (ogólnopolskie, regionalne, branżowe)* (Media relations (national media, local media, media industry)*) Stosowane formy przekazu informacji (inf. bieżąca, opracowanie prasowe, notatka towarzysząca, oświadczenie prasowe, inf. specjalistyczna, komunikat informacyjny, serwis fotograficzny, artykuły sponsorowane, opracowanie na zlecenie prasy, konferencja prasowa, wywiad prasowy/radiowy/telewizyjny, wywiady sponsorowane prasowe/radiowe/telewizyjne, inne)* (Forms of communication (current information, description release, the accompanying memorandum, press statement, information specialist, informational message, photo service, sponsored articles, a study commissioned by the press, press conference, interview press/radio/television, sponsored interviws press/radio/television, other forms)*) Internet (strona www, biuro prasowe, Internal relations, formy PR wykorzystujące pocztę el., grupy dyskusyjne, sponsoring witryn/biuletynów/list dyskusyjnych, marketing wirusowy, e-newsletter, blog firmowy, intranet, współpraca z portalami internetowymi)* (The Internet (website, press room, internal relations, PR forms which are using , forum, sponsoring sites/newsletters/ mailing lists, viral marketing, e-newsletter, company blog, intranet, cooperation with Internet portals)*) NZOZ

7 Public relations jako narzędzie budowy wizerunku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 53 NZOZ Narzędzia Public Relations (Public Relation tools) Wydawnictwa firmowe zakładowe (gazeta, magazyn, wkładka do gazety)* (Custom publishing company (newspaper, magazine, an insert in the newspaper)*) Wydawnictwa firmowe zewnętrzne (ulotka, broszura prospekt/biuletyn/informacyjna/indoktrynalna/instytucjonalna, album, książka, sprawozdanie analityczne, sprawozdanie z działalności)* (Custom publishing External (leaflet, booklet-brochure newsletter/informational/institutional, album, book, an analytical report, activity report)*) Sponsoring (Sponsoring) Lobbing (Lobbing) Wykorzystanie PR do przewidywania sytuacji kryzysowej (Using PR to prevent crisis) 2 4 ILOŚĆ PUNKTÓW maks. 76 (POINTS max. 76) * jeden punkt za każde narzędzie PR * one point for each PR tool Kolejno niezależnie od uzyskanej odpowiedzi o posiadaniu podręcznika zapytano, które z elementów wizualizacji są stosowane przez zakład. Wyniki zobrazowano na ryc. 2. Spisany i obowiązujący zespół norm, wartości, wzorów zachowań, postaw, założeń oraz symboli, które wyznaczają sposób myślenia i działania w danej firmie oraz określają standardy komunikacji i postępowania ma 90,0% placówek. W przypadku pozostałych 10,0% zespół norm i zachowań nie był w formie spisanej, jednak nieformalnie obowiązywał. W procesie budowania komunikacji wewnętrznej placówki skupiają się przede wszystkim na systemie komunikacji bezpośredniej oraz na szkoleniach zewnętrznych personelu, obie formy działalności deklaruje 100,0% placówek (ryc. 3). Obszarem istotnym w działaniach PR jest kontakt z mediami. Współpracę z nimi potwierdza 90,0% placówek, z czego 80,0% z nich kontaktuje się w tym samym czasie z mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i branżowymi. 60,0% NZOZ-ów ma wybraną gazetę lub gazety (najczęściej 1, 2), z którymi stale współpracuje. Regularną współpracę prowadzi zaledwie 10,0% NZOZ-ów. Stosowane formy przekazu informacji przedstawia ryc. 4. Wykorzystanie Internetu jako ważnego narzędzia w PR deklaruje 90,0% NZOZ-ów, 10,0% wcale z niego nie korzysta. Jak pokazuje ryc. 5 formy wykorzystania Internetu w placówce medycznej są tradycyjne, służy on głównie do prowadzenia strony internetowej firmy. Wyniki dotyczące prowadzenia wydawnictw firmowych wyglądają następująco: 80,0% badanych prowadzi wydawnictwa firmowe, z czego 40,0% placówek prowadzi zarówno wydawnictwa firmowe wewnętrzne (najczęściej jest to wkładka do gazety lokalnej), jak i zewnętrzne. Rycina 6 przedstawia rodzaje wydawnictw zewnętrznych wykorzystywanych przez placówki. Sponsoring w celach wizerunkowych wykorzystuje 70,0% NZOZ-ów. Sferą sponsoringu wskazaną przez 50,0% placówek prowadzących działalność sponsorską jest działalność socjalna, 20,0% respondentów wymieniło także kulturę i sport. Najczęstszymi sposobami sponsorowania są świadczenia pieniężne i świadczenia usług oba stosowane w 40,0% placówek. Odsetek NZOZ-ów wykorzystujących działania PR do przewidywania sytuacji kryzysowej wynosi 20,0%, z czego tylko połowa ma opracowaną tzw. książkę kryzysową. Żadna z przebadanych jednostek nie prowadzi działań lobbingowych na forum stowarzyszenia branżowego lub jakiejś innej organizacji. 90,0% respondentów widzi potrzebę prowadzenia działań PR i zamierza rozwijać swoją działalność w tym obszarze.

8 54 J. Kapłunowska, P. Nowicki Wyniki jakie osiągnęły biorące udział w badaniu NZOZ-y kształtują się w ten sposób, że najwięcej punktów łącznie uzyskały NZOZ 1, 2, w przeliczeniu na punkty procentowe 72,36%. Kolejno NZOZ 6, 7 61,83%, NZOZ 8, 9, 10 49,12%, oraz NZOZ 3, 4, 5 29,81% (tabela 2). Omówienie Wprowadzenie do rozważań niech stanowi pytanie: czy zakładom opieki zdrowotnej jest potrzebny wizerunek? Wydawać by się mogło, że nie ma konieczności prowadzenia jakichkolwiek działań wizerunkowych w placówce medycznej, gdyż pacjent wcześniej czy później sam do niej trafi. Analizując przemiany w instytucjach opieki zdrowotnej, punktem zwrotnym w zarządzaniu nimi staje się jednak przełom lat 90. i 2000 roku kiedy pojawiła się orientacja konkurencyjna ukierunkowana na kształtowanie zasad i instrumentów tworzenia wielowymiarowej, długotrwałej zdolności do konkurowania na rynku [2]. Zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że nie wystarczy być na rynku, ale także trzeba się na nim wyróżniać i zabiegać o pacjenta. W procesie zarządzania należy także uwzględnić wymiar prospołeczny. Nadrzędną wartością przy wyznaczaniu celów placówki medycznej musi być dobro i zdrowie pacjenta. W związku z powyższym ze względu na pełnioną misję społeczną instytucje ochrony zdrowia powinny mieć dobrą reputację i wzbudzać zaufanie wśród pacjentów. Niestety, ogólna ocena opieki zdrowotnej wśród społeczeństwa w Polsce jest znacznie częściej negatywna niż pozytywna, 1/3 ankietowanych zgodziła się ze stwierdzeniem, iż obecny system ochrony zdrowia w Polsce jest zdecydowanie zły, a zatem potrzebne są w nim zasadnicze zmiany [3]. Z badań przeprowadzonych w lutym 2010 r. przez CBOS wynika, że 36% respondentów biorących udział w badaniu jest zdecydowanie niezadowolonych z systemu opieki zdrowotnej, a 39% raczej niezadowolonych. Raczej zadowolonych z funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej było 20% badanych, natomiast zdecydowanie zadowolonych było zaledwie 2% respondentów [4]. Należy zwrócić uwagę, że pacjent w większości przypadków wyraża swoją opinię o służbie zdrowia jako o całym systemie, bez podziału na publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Z tych samych badań CBOS-u wiemy, że od 2004 r. zauważalny jest bardzo powolny, ale systematyczny wzrost liczby respondentów korzystających wyłącznie z usług prywatnych. Fakt, iż odsetek osób leczących się prywatnie jest niewielki, ale jednak wciąż zwiększający się powinien być motywacją dla NZOZ-ów do pozyskiwania nowych pacjentów i wprowadzania działań budujących pozytywny wizerunek placówki. Koniecznością zatem staje się wprowadzenie działań PR. Na bazie danych przeprowadzonych na próbie największych polskich firm zidentyfikowano dość dużą dynamikę rozwoju branży PR. Według ponad 76% ekspertów i specjalistów PR zatrudnionych w badanych firmach, branża rozwija się szybko (15% respondentów na pytanie o to, jak rozwija się ich branża w Polsce, twierdzi, że bardzo szybko). Tylko 3,3% badanych stwierdza, iż branża PR w Polsce rozwija się wolno lub bardzo wolno [5]. Wyniki te potwierdzają więc, że warto działać w tym obszarze. Dostrzega to 90,0% przebadanych NZOZ-ów choć tylko 66,66% z nich ma spisaną strategię to jej elementy (treści PR, techniki, budżet, grupy docelowe, misję/cele, badanie skuteczności) stosują wszystkie przebadane placówki. W żadnej z objętych badaniem placówek nie było stworzonego samodzielnego stanowiska dla specjalisty PR, 50,0% placówek obowiązki te powierzyło menedżerowi. Po analizie wyników można wnioskować, że dostrzega się istotę działań PR, jednak traktuje się je jeszcze nie jako element zarządzania placówką medyczną, lecz jako dodatek do niego. Wizerunek zakładu powstaje na podstawie jego tożsamości, tj. zarówno wizualizacji firmy, jak i jej kultury organizacyjnej i komunikowania się z otoczeniem. Literatura określa, że system identyfikacji wizualnej jest stosowany w instytucjach medycznych dość powszechnie, gdyż często działania w tym właśnie zakresie są pierwszym elementem tworzenia wizerunku. Wyniki badań dostarczają informacji o tym, że aż 60,0% z przebadanych placówek nie ma spisanego podręcznika identyfikacji wizualnej, jednak pytanie o zastosowanie elementów wizualizacji pokazuje, że mimo braku podręcznika jego elementy są wykorzystywane w codziennej działalności wszystkich badanych NZOZ-ów. Badając sposoby budowania komunikacji wewnętrznej w placówkach zauważono, że małą uwagę przywiązywano do sfery emocjonalnej pracowników. Choć 100,0% NZOZ-ów zdeklarowało możliwość bezpośredniego kontaktu personelu z zarządem, niemalże pominięto jednak możliwość anonimowego złożenia przez pracownika swoich uwag bądź zażaleń z użyciem skrzynki ŻZ. Udostępnia ją jedynie 20,0% placówek. Taki sam odsetek przewiduje programy motywacyjne, które mogłyby być doskonałym narzędziem motywującym pracownika do rozwoju i wpływającym na jego identyfikację z firmą, co z kolei przyczyniłoby się do zwiększenia jakości wykonywanych usług i wzrostu wydajności pracy. Równie rzadko w 20,0% placówek, są wprowadzane konkursy i rekreacja, będące dla pracowników pewnego rodzaju rekompensatą i podziękowaniem za trud pracy. Duży nacisk kładziono natomiast

9 Public relations jako narzędzie budowy wizerunku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 55 na szkolenia zewnętrzne personelu prowadzi je 100,0% NZOZ-ów, co świadczy o widzianej przez placówki potrzebie stałego podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Jednym z celów PR jest zdobycie przychylności opinii publicznej, aby to osiągnąć należy właściwie współpracować z mediami. Najczęstszym sposobem kontaktu z dziennikarzami, obok informacji bieżącej (50,0%), stosowanym przez przebadane NZOZ-y okazały się różne formy wywiadu (50,0%), jednak zaledwie 30,0% placówek ma wyznaczoną do tego celu osobę. Należy pamiętać, że ludzie bez doświadczenia medialnego najczęściej popełniają błąd niedostosowania swojego komunikatu do odbiorcy. Dziennikarz nie ma obowiązku znać terminów medycznych i fachowego żargonu. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej osoby do reprezentowania zakładu na zewnątrz. Najlepiej jest także mieć stałą gazetę lub wybranych dziennikarzy, z którymi się współpracuje. Wyniki badań pokazują jednak, że tylko 10,0% placówek kontaktuje się z konkretnymi dziennikarzami. Wciąż dość tradycyjnie wykorzystuje się Internet, głównie do budowy wizerunku przez tworzenie strony internetowej (80,0%). Stosowanie nowoczesnych metod, takich jak sponsorowanie biuletynów lub zewnętrzne, internetowe biuro prasowe jest znikome pojawia się w 10,0% placówek. W czasach, gdy medium to jest bardzo mocno spopularyzowane liczy się kreatywność, im więcej niekonwencjonalnych rozwiązań na witrynie internetowej NZOZ-u, tym większe są szanse na zauważenie go przez klienta. Całkiem dobrze wygląda prowadzenie przez badane placówki wydawnictw firmowych, działalność tą prowadzi 80,0% badanych. Stosują oni głównie ulotkę (80,0%), nie doceniając przy tym sprawozdań z działalności (20,0%), które niosą za sobą zwiększenie zaufania do placówki w jej otoczeniu zewnętrznym. Placówki medyczne dostrzegają wagę sponsoringu w budowaniu dobrej reputacji, potwierdzają to uzyskane odpowiedzi na pytanie o prowadzeniu działań sponsorskich, gdzie 70,0% zakładów takie działania rzeczywiście stosuje. Najwięcej NZOZów (50,0%) prowadzi działalność socjalną, wpływ na ten fakt ma zapewne charakter prospołeczny działalności instytucji zdrowotnych. Jak przewidywano, lobbing był kojarzony zdecydowanie w sposób pejoratywny w każdym z przebadanych NZOZ-ów. Dlatego na pytanie: czy placówka jest inicjatorem działań lobbingowych na forum stowarzyszenia branżowego lub innej organizacji, wszyscy respondenci odpowiedzieli zdecydowanie przecząco. Przebadane placówki medyczne nie widzą potrzeby posiadania tzw. książki kryzysowej, funkcjonuje ona tylko w 10,0% placówek. Odpowiadając na to pytanie respondenci podkreślali, że kryzysy w zakładzie nie zdarzały się wcześniej, a ewentualne ich nie dotyczą. Takie podejście nie jest odpowiednie, gdyż jak powszechnie wiadomo, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Analizując wcześniej trudności z jakimi może się spotkać zakład opieki zdrowotnej oraz czynniki mające na to wpływ jest większe prawdopodobieństwo odpowiedniej i właściwej reakcji w stosunkowo krótkim czasie. Zestawienie wyników badań dla poszczególnych NZOZ-ów (tabela 2) i wcześniejsza ich charakterystyka (tabela 1) pozwalają stwierdzić, że najmniej narzędzi PR stosują przychodnie POZ (NZOZ 3, 4, 5). Po dokonaniu odpowiednich obliczeń okazało się, że przebadane placówki POZ wykorzystują 29,81% dostępnych narzędzi PR. Wynika to z zakresu świadczonych usług, gdzie większość z nich jest udzielana w ramach NFZ. Placówki istniejące wcześniej na rynku w postaci SP ZOZ-ów po przekształceniu zachowały swoich dotychczasowych pacjentów, więc specjalnie nie musiały się ubiegać o pozyskanie nowych. Zdecydowanie najlepszy wynik (77,63% i 67,10% dostępnych narzędzi PR) osiągnęły placówki mające od kilku lat mocną pozycję na rynku i działające od początku jako prywatne firmy medyczne oferujące pełny zakres świadczeń zarówno dla osób prywatnych, jak i firm (NZOZ 1, 2). Te placówki odznaczają się także wdrożeniem kompleksowego zarządzania jakością, a co najważniejsze działania PR w tych instytucjach są starannie planowane, regularnie przeprowadza się badanie satysfakcji pacjentów i organizuje bezpłatne badania diagnostyczne. Analizując uzyskane przez zakłady punkty widać także, że stosują one najwięcej narzędzi w obszarze komunikacji wewnętrznej, co przyczynia się do budowania silnej tożsamości firmy wśród pracowników, utożsamiania się ich z instytucją i w efekcie tworzenia silnej marki. Wysoką pozycję zajmują również placówki wysokospecjalistyczne: NZOZ 6 69,73% i NZOZ 7 53,94%. Ze względu na koncentrację na wybranych specjalizacjach zakłady te mają skonkretyzowaną grupę odbiorców, ułatwia to dostosowanie wysyłanego przez firmę komunikatu. Placówki te kładą duży nacisk na prowadzenie systemu identyfikacji wizualnej, a także korzystanie z technik komunikacji wewnętrznej. Warto podkreślić, że NZOZ 7 prowadzi działalność dopiero od roku, a już intensywnie stosuje narzędzia PR. Ostatnią grupą badanych były placówki świadczące usługi stomatologiczne (NZOZ 8, 9, 10). Stopień wykorzystywania przez nie narzędzi PR prezentuje się następująco: NZOZ 8 52,63%, NZOZ 9 59,21%, NZOZ 10 35,52%. Najwięcej

Internet jako narzędzie pozyskiwania pacjentów (na podstawie danych prywatnego centrum stomatologicznego we Wrocławiu)

Internet jako narzędzie pozyskiwania pacjentów (na podstawie danych prywatnego centrum stomatologicznego we Wrocławiu) prace ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 4, 327 332 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Janina Kapłunowska 1, Piotr Nowicki 2 Internet jako narzędzie pozyskiwania pacjentów (na podstawie

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak

Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak A L. J E R O Z O L I M S K I E 4 4 ; 0 0-0 2 4 W A R S Z A W A SPIS TREŚCI 1.1. BACKGROUND... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

Promocja biblioteki - czyli po co "sprzedawać" bezpłatne usługi

Promocja biblioteki - czyli po co sprzedawać bezpłatne usługi Promocja biblioteki - czyli po co "sprzedawać" bezpłatne usługi Marcin Leszczyński Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego Działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć wyróżniającą się jakość w placówce ochrony zdrowia

Jak stworzyć wyróżniającą się jakość w placówce ochrony zdrowia Jak stworzyć wyróżniającą się jakość w placówce ochrony zdrowia - studium przypadku na podstawie doświadczenia z certyfikacji Paweł Sikora Ogólnopolski program oceny jakości obsługi pacjenta Przyjazna

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ?

DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ? DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ? dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im.

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com.

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com. PORTFOLIO NASZA DEWIZA - WIEMY, WIDZIMY, ROZUMIEMY I-SEE DESIGN oferuje zintegrowane działania w zakresie kreowania wizerunku firmy i realizacji produktów takich jak: publikacje, katalogi produktowe, foldery

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Rebranding. Kiedy warto zmienić markę placówki medycznej i jak to zrobić? (case study)

Rebranding. Kiedy warto zmienić markę placówki medycznej i jak to zrobić? (case study) Rebranding Kiedy warto zmienić markę placówki medycznej i jak to zrobić? (case study) Marzena Kowalska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Grupa LUX MED III Forum Marketingu i PR w Ochronie

Bardziej szczegółowo

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT audit/2014 I III EDYCJA IT Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT Organizator: Patroni medialni: ZAŁOŻENIA audit/2014 Dynamiczny rozwój branży IT spowodował, że jednymi

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie główne moduł A

Szkolenie główne moduł A Cykl szkoleniowy Jesień 2010 Szkolenie główne moduł A 17 szkoleń w 17 miastach 07.09 25.11.2010 Dlaczego public relations? Działania public relations i powstający w ich efekcie wizerunek stają się coraz

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin określa zasady i warunki przystąpienia do programu wsparcia rozwoju małych i średnich firm "MARKA SUKCESU".

REGULAMIN. Regulamin określa zasady i warunki przystąpienia do programu wsparcia rozwoju małych i średnich firm MARKA SUKCESU. REGULAMIN Regulamin określa zasady i warunki przystąpienia do programu wsparcia rozwoju małych i średnich firm "MARKA SUKCESU". Pojęcia: Marka Sukcesu" program wsparcia dla firm z sektora MŚP, realizowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY O CUSTOM PUBLISHING za wikipedią 1 2 3 TO NARZĘDZIE MARKETINGOWE, WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI WYDAWNICZE W CELU OSIĄGNIĘCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 w kategorii Strategia społecznego zaangażowania Uprawnione do złożenia wniosku zgłoszeniowego są przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz fundacje firm mających siedzibę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Katowice, data 25.11.2010 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PLAN WYSTĄPIENIA Tożsamość a wizerunek firmy Elementy składowe i wyróżniki tożsamości Funkcje i rodzaje wizerunku System

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie monitoringu mediów w PR

Wykorzystanie monitoringu mediów w PR Wykorzystanie monitoringu mediów w PR Wyniki badania ankietowego skierowanego do specjalistów ds. komunikacji w Polsce Badanie przeprowadzone przez PRoto.pl Partner badania Instytut Monitorowania Mediów

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk Autor: Grzegorz Lemantowicz IntraCON ul. Łagiewnicka 118/6 tel. 32 249 83 06 GSM 0606 406 274 Oferta ogól IntraCON opracowanie materiałów reklamowych i druk Pasja tworzenia: logotypy, zki graficzne, identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo