JAKO METODA POZYSKIWANIA CZYTELNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKO METODA POZYSKIWANIA CZYTELNIKA"

Transkrypt

1 JAKO METODA POZYSKIWANIA CZYTELNIKA Katarzyna Kotowska BU UWM w Olsztynie

2 PLAN PREZENTACJI Biblioteka w XXI wieku misja i przedsiębiorczość Public Relations (PR) istota zjawiska PR wewnętrzny biblioteki PR zewnętrzny biblioteki Cel: satysfakcja czytelnika nowe formy bibliotecznego PR

3 BIBLIOTEKA W XXI WIEKU Urynkowienie sfer życia biblioteka jako przedsiębiorstwo -organizacja niedochodowa z ang. non profit organization

4 CECHY ORGANIZACJI NON PROFIT: Niekomercyjna Niezarobkowa Cel: społecznie użyteczna Odbiorca: konkretna osoba, grupy oraz całe społeczeństwo Charakter produktu/usług: ukierunkowanych na tworzenie warunków życia i rozwoju zgodnych z potrzebami i aspiracjami kulturowymi oraz cywilizacyjnymi obywateli Biblioteka XXI wieku Magdalena Krzyżanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Warszawa 2000

5 WPŁYW MARKETINGU NA BIBLIOTEKĘ Przyjęcie przez bibliotekę koncepcji marketingowej oznacza zmianę sposobu realizacji jej głównych celów poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku biblioteki i dostarczaniu satysfakcji użytkownikowi, co w konsekwencji ma doprowadzić do rozwoju placówki. Biblioteka XXI wieku

6 NAJPOPULARNIEJSZA KONCEPCJA MARKETINGU MARKETING-MIX (4P): produkt (product), cena (price), dystrybucja (place) promocja (promotion) Biblioteka XXI wieku

7 MARKETING-MIX W BIBLIOTECE Produkt biblioteczny (dobra materialne, usługi), Cena (opłaty za uszkodzenie lub nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, zwrot kosztów wypożyczeń międzybibliotecznych itd.), Dystrybucja (miejsce, sposób i czas wykonania usługi bibliotecznej), Promocja (działania i instrumenty pełniące funkcje informacyjną oraz służących pozyskiwaniu akceptacji czytelników; np: reklama, osobista oferta promocyjna i public relations), Ludzie, Procesy (płynność i równoległość czynności w celu spełnienia oczekiwań użytkownika), Świadectwo materialne (wizualne i materialne elementy biblioteki). Joanna Kamioska, Zastosowanie marketingu w bibliotekach jako niedochodowych organizacjach usługowych, w: Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty, (red.) Maja Wojciechowska, Gdaosk 2007 Biblioteka XXI wieku

8 PUBLIC RELATIONS (PR) ISTOTA ZJAWISKA Mów prawdę o działaniach organizacji, nawet wówczas gdy z tego powodu dozna szkód The public should be Damned, The Public should be informed (społeczeństwo nie powinno być lekceważone, społeczeństwo powinno być informowane) -Ivy Ledbetter Lee (Lata 20 XX wieku)

9 DEFINICJA PUBLIC RELATIONS Planowe i nieustanne dążenie do stworzenia dobrej reputacji firmy i zrozumienia między instytucją i jej odbiorcami, Funkcja zarządzania, która ocenia nastawienie społeczne, ustala kierunki działania i sposób postępowania osoby fizycznej lub prawnej (firmy) zgodnie z interesem społecznym oraz realizuje program działań w celu uzyskania społecznego zrozumienia i akceptacji, Działania promocyjne, których celem jest stworzenie i utrzymywanie zaufania do przedsiębiorstwa w otoczeniu, w jakim ono funkcjonuje, Uczciwa i obiektywna, fachowa i kompetentna, pełna i szybka, przyjazna i odpowiedzialna informacja Public Relations

10 70 lat DROGA PR-U DO POLSKI USA (lata20 XX w. ) Europa: (lata XX w.) Wielka Brytania Niemcy Francja (1945 r.) Polska (1995 r.) - powstanie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Public Relations

11 TERMIN PUBLIC RELATIONS W BIBLIOTECE pierwszy raz pojawia się w periodyku zawodowym Bibliotekarz. Elżbieta Budkiewicz i Renata Mroczek opisały tam działania aktywizujące pracę Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego, wspominając m.in. że Niezaprzeczalna jest rola wystaw w zakresie public relations. Public relations jest zespołem celowo zorganizowanych działań zapewniających systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem, tworzenie pozytywnego rozgłosu i korzystnej dla biblioteki atmosfery. Public Relations Elżbieta Budkiewicz i Renata Mroczek, Marketingowa rola wystaw bibliotekarstwo aktywne, Bibliotekarz 11 (1995)

12 PUBLIC RELATIONS BIBLIOTEKI: ZADANIE utrzymanie jak najlepszego obrazu biblioteki w oczach jej użytkowników (obecnych i przyszłych) społeczności lokalnej, władz, sponsorów i innych ewentualnych instytucji finansujących jej działanie Marian Huczek, Public Relation a wizerunek biblioteki, Biuletyn EBIB 56 (2004) Public Relations

13 DO SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ BIBLIOTECZNEGO PR NALEŻĄ: obiektywne i wszechstronne informowanie, ułatwianie zrozumienia przekazywanych treści oraz edukowanie użytkowników, rozwijanie efektywnej komunikacji jedno- i dwukierunkowej, wpływanie na zachowania i postawy klientów, budowanie zaufania i klimatu dla akceptacji produktów bibliotecznych, kreowanie prestiżu i wizerunku biblioteki, sprzyjanie rozwojowi społeczności, w której funkcjonuje biblioteka, wskazanie kierunku zmian i rozwoju biblioteki. Public Relations Małgorzata Dudziak-Kowalska, Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, Biuletyn EBIB 56 (2004)

14 FUNKCJE, JAKIE SPEŁNIA PR BIBLIOTECZNY: zewnętrzna oddziaływanie na otoczenie, wewnętrzna - oddziaływanie na własną załogę i kadrę kierowniczą w celu kształtowania postawy lojalności względem pracodawcy, wzbudzanie odpowiedzialności za powodzenie biblioteki. Małgorzata Tarka, Public relations w bibliotece, Biuletyn EBIB 84 (2007) Public Relations

15 PR ZEWNĘTRZNY BIBLIOTEKI Biblioteki jako podmiot konkurujący na rynku Biorąc pod uwagę dwa podstawowe czynniki, tj. krąg klientów oraz oferowany produkt, można wyróżnić cztery typy strategii. Agnieszka Zawada, O promocji biblioteki, Biuletyn EBIB 32 (2002)

16 TYPY STRATEGII MARKETINGOWYCH: Penetracji rynku polega na poszukiwaniu możliwości zwiększenia liczby odwiedzających bibliotekę czytelników, liczby wypożyczanych książek, upowszechnienia kultury, budzenia zainteresowania czytelnictwem. Rozwoju produktu oznacza zmianę, modyfikację właściwości użytkowych, np. wypożyczanie książek przy pomocy komputera. Rozwoju rynku może być stosowana, kiedy bibliotece zależy na pozyskiwaniu nowych grup czytelników, lub zmieniania tematyki i rodzaju oferowanych materiałów bibliotecznych. Innowacyj ności polega na oferowaniu nowych produktów czy usług, np. e-booki czy Internet w bibliotece. PR zewnętrzny

17 DZIAŁANIE KIEROWNICTWA W RAMACH PR-U: badania (którym podlegają opinie, postawy i oczekiwania ludzi, czyli badania socjologiczne oraz monitoring mediów oraz analiza SWOT), planowanie działań (którego celem jest przede wszystkim stworzenie pozytywnego wizerunku), realizacja działań, ocena ich efektywności. PR zewnętrzny

18 PRZYKŁAD SWOT, CZYLI UNIWERSALNEGO NARZĘDZIA ANALIZY STRATEGICZNEJ MOCNE STRONY (S) nowoczesna sieć obiektów łatwy dostęp konkurencyjność (bezpłatny dostęp) bogate zbiory SŁABE STRONY (W) wąski asortyment usług brak poparcia komitetów osiedlowych, społecznych słaba kondycja finansowa brak nowości wydawniczych SZANSE (O) pozyskiwanie inwestorów rozszerzenie asortymentu inflacja (ubożenie społeczeństwa) komputeryzacja ZAGROŻENIA (T) niskie ceny książek w księgarniach preferencja wyboru TV, DVD kurczenie się rynku (niż demograficzny) PR zewnętrzny

19 PR TO PLANOWANIE TWORZENIA OPINII O BIBLIOTECE W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM, KTÓREGO CZĘŚCIĄ SĄ: społeczność lokalna największa grupa formująca opinię o bibliotece, czytelnicy i potencjalni czytelnicy grupa obecnych i przyszłych użytkowników biblioteki; współpracownicy osoby i instytucje współpracujące z biblioteką, organy nadzorujące ministerstwa, urzędy marszałkowskie, urzędy miejskie, media dziennikarze jako środowiska najbardziej opiniotwórcze. PR zewnętrzny

20 ELEMENTY PR-U ZEWNĘTRZNEGO Wizerunek bibliotekarza i biblioteki Materiały firmowe Strona internetowa biblioteki Media relations Działalność kulturotwórcza

21 WIZERUNEK BIBLIOTEKARZA Zbyt często, gdy myślimy o bibliotekarzach, myślimy o materiałach, którymi oni dysponują, zamiast postrzegać ich jako wyszkolonych pośredników likwidujących przepaście między klientami informacji a dostępnym spectrum pierwotnych i wtórnych źródeł informacji Blaise Cronin, New technology and marketing the challenge for librarians 1982 PR zewnętrzny

22 BIBLIOTEKARZ MEDIATEKARZ PR zewnętrzny

23 PROMOCJA NOWEGO IMAGE: Bibliotekarz jest rzutkim fachowcem, korzystającym z nowoczesnej technologii! Blogi bibliotekarskie; Portale bibliotekarskie: EBIB, Bibliosfera, Pulowerek.pl PR zewnętrzny

24 MATERIAŁY FIRMOWE Logo i logotyp biblioteki, Ekslibris, Wizytówki Informatory Zakładki Identyfikatory itp. PR zewnętrzny

25 PROFESJONALNA STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI prezentowanie wysokiego poziomu estetycznego, wyróżnianie się spośród innych ciekawą formą graficzną i prostotą dostępu do informacji na niej umieszczonych; stała aktualizacja; prezentowanie dorobku naukowego pracowników, zatrudnienie osoby merytorycznie odpowiedzialnej za materiały zamieszczone na stronie, zindeksowanie strony w popularnej przeglądarce np. Google. Robert Beller, Public relations biblioteki, Poradnik Bibliotekarza 12 (2006) PR zewnętrzny

26 MEDIA RELATIONS organizacja kontaktów z mediami, opracowanie hierarchii informacji przekazywanych mediom, umiejętność konstruowania form medialnych (oświadczenia prasowe, komunikaty informacyjne i inne formy), organizowanie briefingów dla dziennikarzy, udzielanie wywiadów, opieka medialna imprez bibliotecznych PR zewnętrzny

27 KREATYWNE FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI Organizowanie seminariów, konferencji oraz coraz bardziej popularnych dni otwartych biblioteki; Prelekcja / wykład otwarty znanej osobistości w bibliotece; Wystawy, konkursy, uczestnictwo w targach; Lobbing biblioteczny (kuluarowe kształtowanie wizerunku biblioteki). Edward Lutczyn w Bibliotece Publicznej w Będzinie PR zewnętrzny

28 PR WEWNĘTRZNY BIBLIOTEKI kształtowanie zrozumienia i zaufania pracowników do polityki biblioteki oraz decyzji kierownictwa wyjaśnienie roli pracowników w procesie realizowania misji i celów biblioteki

29 SZCZEGÓŁOWE CELE WEWNĘTRZNEGO PR-U: kształtowanie postaw lojalności pracowników względem kierownictwa biblioteki i współpracowników, tworzenie sprzyjającej atmosfery pracy, zapobieganie konfliktom i poczuciu zagrożenia i niepewności pracowników, motywowanie do wypełnienia zadań i aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach podejmowanych przez bibliotekę, zdobywania poparcia dla wprowadzenia zmian w bibliotece, informowanie o zmianach w oczekiwaniach grup społecznych, przeciwdziałanie fluktuacji kadr i poprawa efektywności działania całej załogi. PR wewnętrzny Marian Huczek i Irena Socha, Wewnętrzne public relations biblioteki publicznej, w: Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non profit, (red.) Andrzej Chodyński, Marian Huczek i Irena Socha, Sosnowiec 2005

30 TECHNIKI KOMUNIKOWANIA WEWNĘTRZNEGO: tablice ogłoszeń, pracownicza poczta elektroniczna, spotkania bezpośrednie przełożony-podwładny, konferencje i spotkania zespołu, sprawozdanie roczne dla pracowników, skrzynka na pomysły, życzenia i spotkania okolicznościowe, pracownicze imprezy okolicznościowo-integrujące, formy drukowane (gazetka pracownicza, kronika biblioteki), znaki indentyfikacyjne. PR wewnętrzny

31 SUKCES WEWNĘTRZNEGO PR-U BIBLIOTEKI Zainteresowanie potrzebami socjalnymi pracowników Osiągnięcie pożądanej relacji zwrotnej na linii pracownikpracodawca i pracodawcapracownik Dobrze wykorzystany potencjał personelu PR wewnętrzny

32 CEL: SATYSFAKCJA CZYTELNIKA NOWE FORMY BIBLIOTECZNEGO PR Narzędzia biblioteki Web 2.0 (czat, blog, komunikatory, fora) Portale społecznościowe

33 NOWE ROZWIĄZANIA W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU Narzędzia nowoczesnego PR

34 Stały dyżur Rozbudowana sieć komunikatorów Specjalizacja konsultanta Narzędzia nowoczesnego PR

35 BIBLIOTEKA JAKO CZĘŚĆ INTERNETOWEJ SPOŁECZNOŚCI Wskaźnik akceptacji Interakcja Narzędzia nowoczesnego PR

36 WYSPECJALIZOWANE ODDZIAŁY PR W BIBLIOTECE Narzędzia nowoczesnego PR

37 AKTYWNOŚĆ! Biuletyn Biblioteczny: -promocja czytelnictwa, zbiorów, nowości; -archiwum/kronika biblioteki; Informacje biblioteczne na poczcie mailowej Stały e-kontakt Narzędzia nowoczesnego PR

38 PROPAGOWANIE KULTUROTWÓRCZEJ FUNKCJI BIBLIOTEKI Narzędzia nowoczesnego PR

39 Archiwum galerii i wystaw Narzędzia nowoczesnego PR

40 BIBLIOTECZNE E-DZIENNIKI Narzędzia nowoczesnego PR

41 PROPAGOWANIE E-TEKSTÓW Wersje elektroniczne skryptów wydawanych przez uczelnię Zasoby zawarte w Bibliotece Cyfrowej (tu Pomorska) Możliwość pobierania zagadnień na telefon komórkowy Narzędzia nowoczesnego PR E-książki w sieci

42 KROK W KROK Z NOWYMI TRENDAMI CZYTELNICZYMI E-PAPIER Narzędzia nowoczesnego PR

43 PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PR-OWYCH W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ UWM W OLSZTYNIE Zaistnienie w e-społeczności (profil biblioteki na portalach społecznościowych, komunikatory) Zakup tabletów (promocja nowoczesnych trendów czytelniczych) Kursy językowe dla bibliotekarzy! Narzędzia nowoczesnego PR

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Kotowska

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01

Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, poziom II Sylabus modułu: Marketing biblioteczny 02-BN- S2-MB01 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto kreować wizerunek?

Dlaczego warto kreować wizerunek? Wprowadzenie do public relations dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego warto kreować wizerunek? czy? 1 Dlaczego warto kreować wizerunek? Telefon Kupić czy? iphone?

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Komunikacja w biznesie dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

w instytucjach naukowych i badawczych

w instytucjach naukowych i badawczych Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych mgr Aneta Olejniczak Instytut Lotnictwa Wprowadzenie Ogromne przemiany dokonujące się przez ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY

METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA ZSG nr 1 w Krakowie 09.11.2006r. Opracowanie Zofia Smoleń-Jajeśnica Błogosławiąc potrzeby, błogosławimy nienasycenie. Potrzeby są niewyczerpanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. DLACZEGO PROMOCJA JEST TAK WAŻNA?... 3 2. PROMOCJA I MARKETING W PODMIOTACH INTEGRACJI (PI)... 4 3. PLAN MINIMUM CO ZAWIERA?...

Spis treści 1. DLACZEGO PROMOCJA JEST TAK WAŻNA?... 3 2. PROMOCJA I MARKETING W PODMIOTACH INTEGRACJI (PI)... 4 3. PLAN MINIMUM CO ZAWIERA?... Spis treści 1. DLACZEGO PROMOCJA JEST TAK WAŻNA?... 3 2. PROMOCJA I MARKETING W PODMIOTACH INTEGRACJI (PI)... 4 2.1. DEFINICJE... 4 2.2. ODPOWIEDZIALNY MARKETING W PI... 5 3. PLAN MINIMUM CO ZAWIERA?...

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych

Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych Aneta Olejniczak Instytut Lotnictwa, Warszawa Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych Ogromne przemiany dokonujące się przez ostatnie lata w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo