WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS. Anita Berezowska Izabela Krzysiak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS. Anita Berezowska Izabela Krzysiak"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS Anita Berezowska Izabela Krzysiak

2 Spis treści 1. Wstęp Definicja public relations Cele i zadania PR Adresaci public relations Formy PR Public relations w ujęciu modelowym Tworzenie strategii public relations Narzędzia PR; rożne środki oddziaływania w PR Media relations Narzędzia PR Public relations w Internecie: e-pr Różne narzędzia PR w Internecie

3 1. Wstęp Public relations dla jednych stanowi bardzo istotny, strategiczny element w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przez innych traktowany jest, jako mało znaczący dodatek do promocji. Określenie, czym jest public relations, nie jest łatwym zadaniem, nie daje się, bowiem ująć w jednolite ramy. Istnieje wiele definicji PR Definicja public relations Pojęcie public relations jest to zespół celowo zorganizowanych działań, zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem 1 zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym, który ma służyć wypełnieniu misji organizacji. Według S.Black a: "Public relations" to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji". Komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem w ramach PR ma na celu wywołanie pożądanych postaw a następnie działań. Ideą stosowania public relations jest rozszerzenie, utrwalenie oraz doskonalenie stosunków wraz z rozwijaniem zaufania otoczenia do przedsiębiorstwa i kształtowaniem przychylnej atmosfery wokół jego działalności. 2. Cele i zadania PR Celem public relations jest pozyskanie akceptacji i życzliwości wobec działań organizacji, które sprzyjałyby rozwojowi i zarazem wzmacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstw. Public relations dąży do tego, aby przedsiębiorstwo zawarło w swojej polityce potrzeby społeczne oraz aby pomagało w rozwiązywaniu problemów z tego zakresu. Zadaniem public relations jest przekonanie szeroko pojętego otoczenia, iż organizacja postępuje zgodnie z jego interesem, czyli jest społecznie użyteczna. W praktyce PR polega na komunikowaniu się, które jest złożonym procesem o charakterze dwukierunkowym. Public relations obejmuje różne formy komunikowania, poczynając od komunikacji masowej poprzez polityczną, wewnątrzzakładową kończąc na komunikacji międzyludzkiej. Do podstawowych zadań PR należy: Inne koncepcje za podstawę public relations przyjmują zaufanie, które jest traktowane zarówno, jako cel, jak i efekt działania PR. Na podstawie tej myśli przebieg procesu budowy zaufania można przedstawić za pomocą tzw. Piramidy czterech Z. 1 Lechosław Garbarski, Ireneusz Rutkowski, Wojciech Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2000, str

4 Piramida czterech Z Źródło: Barbara Rozwadowska, Public Relations, Studio Emka, Warszawa 2002, str. 17. Pierwszym etapem budowy zaufania jest zwrócenie na siebie uwagi opinii publicznej, które polega na tym, iż otoczenie musi zauważyć istnienie organizacji chociażby poprzez przyswojenie sobie jej nazwy. Następnie przedstawia się informacje szczegółowe, jest to faza zapoznania się. Informacje te muszą być odpowiednio dostosowane do odbiorców, aby nie mieli problemu z ich zrozumieniem, wówczas zostanie osiągnięta faza trzecia tzn. zrozumienie, którego efektem będzie zaufanie. Public relations spełnia wiele funkcji, za najważniejsze z nich uznaje się: analizowanie, informowanie, doradzanie, komunikowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie oraz koordynowanie całej działalności komunikacyjnej organizacji, która odnosi się miedzy innymi do reklamy, sprzedaży osobistej czy komunikacji wewnętrznej. Działania przedsiębiorstwa w sferze PR są związane pośrednio z działalnością w dziedzinie sprzedaży produktów. Efekty działań public relations nie dają się łatwo mierzyć. Nie można oczekiwać od PR bezpośredniej pomocy sprzedaży produktu w krótkim okresie, można natomiast oczekiwać tego w rezultacie poprawy stosunków z otoczeniem, które wywiera wpływ na działalność i wyniki przedsiębiorstwa. Podejmowanie działań w sferze public relations przyczynia się jedynie w sposób pośredni do wspierania procesów sprzedaży produktów na rynku. 4

5 2.1. Adresaci public relations Działania w sferze PR oddziałują nie na pojedyncze jednostki, lecz na grupy ludzi (konsumentów, dostawców, odbiorców itd.). Stosowanie działań w zakresie public relations jest skuteczne, gdy opiera się na wspólnym przedmiocie zainteresowań. Poczynania te muszą być różne w stosunku do różnych grup otoczenia, dlatego należy przeprowadzić analizę zainteresowań poszczególnych grup. W odniesieniu do różnych grup otoczenia zadania stojące przed działaniami typu PR są różne. Ogólnie biorąc polegają one na: 1. W stosunku do finalnych nabywców: upowszechnianiu informacji na temat produkcji, dystrybucji, zastosowań wytwarzanych produktów. 2. W stosunku do pracowników własnego przedsiębiorstwa: stwarzaniu możliwości szkolenia w dziedzinie kontaktów z otoczeniem, kreowaniu postaw zadowolenia z pracy, przedsiębiorstwa oraz wytwarzanych przez nie produktów. 3. W stosunku do dostawców: informowaniu o osiągnięciach przedsiębiorstwa oraz perspektywach korzystnej współpracy, dostarczaniu informacji o możliwościach wytwarzania nowych produktów. 4. W stosunku do akcjonariuszy upowszechnianiu informacji o perspektywach działania przedsiębiorstwa, planach, koniecznych nakładach finansowych. 5. W stosunków do mieszkańców miasta siedziby przedsiębiorstwa: upowszechnianiu informacji o przedsiębiorstwie i jego produktach, informowaniu o celach i sposobach działania przedsiębiorstwa oraz o jego akcjach na rzecz najbliższego otoczenia. W public relations podobnie jak w marketingu, dokonuje się segmentacji publiczności. Wynika to z faktu, iż pomiędzy poszczególnymi częściami otoczenia istnieją różnice od względem wiedzy i nastawienia do organizacji, przez co nie jest możliwe jednolite docieranie z informacjami do wszystkich. PR czerpie z marketingu również dane na temat zachowań konsumentów oraz informacje demograficzne. Efektem procesu segmentacji nie jest jednak wydzielenie grup adresatów według ich potrzeb wyrażających się w popycie, ale według ich wiedzy i nastawienia do przedsiębiorstwa. 3. Formy PR F. Ronneberger i M. Ruhl wyróżniają 3 formy public relations: 1. Mikro-PR, czyli public relations organizacji. Rolę i znaczenie public relations rozpatruje się w kontekście wpływu, jaki te działania wywierają na organizację bądź jej część. 2. Mezo-PR, czyli public relations określonych rynków. W tym ujęciu public relations odnoszone jest do określonych systemów społecznych, takich jak np. polityka, nauka, rodzina, gospodarka. 5

6 3. Makro-PR, czyli public relations społeczeństw. W tym przypadku bada się, w jaki sposób public relations wpływa na całe społeczeństwo. Największą zaletą tego sposobu klasyfikacji PR jest systematyzowanie pewnych pojęć oraz uświadamianie społecznej roli PR. 4. Public relations w ujęciu modelowym Jako pierwsi public relations w ujęciu modelowym zaproponowali J.Grunig oraz T.Hunt. Stworzony przez nich schemat, pokazuje nie tylko rozwój tej dziedziny w XX wieku, ale także, w jaki sposób jest praktykowana obecnie. Model I Publicity Cztery modele public relations II Informowanie opinii publicznej Zadania PR Propaganda Rozpowszechnianie informacji Cel organizacji Rola PR Sposoby komunikowania Model komunikowania Kontrola, zapanowanie nad opinią publiczną Doradztwo dla organizacji Komunikacja jednostronna Pozyskanie opinii publicznej Informowanie Jednostronna- liczy się jednak prawda III Asymetryczna komunikacja dwustronna Przekonywanie na podstawie prawdziwych informacji Kontrola, zapanowanie nad opinią publiczną Doradztwo dla organizacji Dwustronna, nierówna Nadawca- odbiorca Nadawca- odbiorca Nadawca- odbiorca z informacją zwrotną (feedback) IV Systematyczna komunikacja dwustronna Szukanie obustronnego zrozumienia poprzez dialog Zgodność z opinią publiczną Pośrednictwo między organizacją i otoczeniem Dwustronna, zmierzająca do wyrównania Dialog otarty od grupy do grupy Rola badań Niewielka- liczy się skutek Niewielka- wycinki prasowe Badanie nastawienia przed i po kampanii PR Sprawdzanie wzajemnego zrozumienia prze opinię publiczną i organizację Przedstawiciele P.T.Barenum Ivy Lee Edward L. Bernays Edward L. Bernays Obecnie stosowane przez np. Szacunkowy procent organizacji stosujących model obecnie Sport, teatr, promocja sprzedaży, partie polityczne, Kościoły Władze, związki, organizacje non profit, przedsiębiorstwa Gospodarki konkurencyjne, agencje (później) Organizacje nastawione społecznie, przedsiębiorstwa 15% 50% 20% 15% Źródło: Barbara Rozwadowska, Public Relations, Studio Emka, Warszawa 2002, str.49. 6

7 Model: Publicity W tym modelu- PR i promocje traktuje się na równi. Organizacja skupia się głównie na współpracy z mass mediami, zapobiegając o pozytywne publikację i broniąc się przed niekorzystnymi. Ten PR ma charakter doradczy. W modelu publicity wychodzi się z założenia, że public relations to sztuka, w związku, z czym jego efektów nie da się zmierzyć. Model: Informowanie opinii publicznej W tym modelu głównym celem PR staje się pozyskanie opinii publicznej poprzez szczerą informację. Organizacja mówi prawdę nawet, jeśli nie jest to dla niej korzystne. Model: Asymetryczna komunikacja dwustronna Zadaniem PR staje się przekonywanie opinii publicznej do tego, aby przyjmowała ona punkt widzenia organizacji. Komunikacja jest dwustronna i polega na obserwowaniu mediów, prowadzeniu badań opinii publicznej. Model: Symetryczna komunikacja dwustronna Najważniejszym celem PR jest nie tylko pomoc organizacji w redukowaniu negatywnych wrażeń i wpływów na opinię, ale także dopasowanie jej działalności do oczekiwań otoczenia. Podstawą działania jest dialog, który nie opiera się na przekazywaniu informacji, tylko na słuchaniu. 5. Tworzenie strategii public relations Budowa strategii PR to pewien proces, na który składają się następujące po sobie fazy. Wśród nich najczęściej wyróżnia się cztery: 1) Analiza sytuacji, czyli badanie sytuacji wyjściowej, określenie aktualnego i pożądanego wizerunku. 2) Planowanie, czyli określenie celów i adresatów działań, wybór mediów, opracowanie harmonogramów i kosztorysów. 3) Realizację, czyli przeprowadzanie poszczególnych akcji. 4) Kontrolę wyników, czyli zbadanie skuteczności podjętych działań. To ujęcie procesu PR jest dość ogólne i dlatego czasem bardziej się je uszczegóławia. Zazwyczaj chodzi o to by w fazie planowania wyodrębnić część strategiczną (wytyczenie kierunków) oraz taktyczną (wybór instrumentów, określenie treści przekazu). W bardziej szczegółowym ujęciu dokonuje się wzbogacenia poprze zrobicie każdej fazy na działania szczegółowe. 7

8 Proces public relations Źródło: Barbara Rozwadowska, Public Relations, Studio Emka, Warszawa 2002, str Narzędzia PR; rożne środki oddziaływania w PR Narzędziami PR (technikami, instrumentami) nazywamy sposoby działania, umiejętności pozwalające organizacji na osiągnięcie zamierzonych celów, przekształcenie poniesionych nakładów na wyniki oraz na poprawną komunikację firmy z otoczeniem. Wybór środków oddziaływania na opinię publiczną zależy od wielu czynników, do których zaliczamy: Rodzaj problemu, który ma być rozwiązany z pomocą PR Zasięg oddziaływania, a przede wszystkim rodzaj adresatów Dostępne techniki informacyjne Zasoby środków, które mogą być przeznaczone na sfinansowanie działań PR 6.1. Media relations Media relations to relacje z mediami. Jest to jedno z najczęściej wykorzystywanych działań PR. Polegają na utrzymywaniu kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w mediach (prasie, radio, telewizji) pojawiają się informacje o osiągnięciach i dokonaniach organizacji. Aby te informacje się pojawiły, konieczne jest korzystanie z odpowiednich narzędzi (narzędzia media relations). Są to m.in.: informacja prasowa, wywiad okolicznościowy w 8

9 gazecie, relacja telewizyjna z imprezy, program radiowy, zaproszenie dziennikarzy na uroczystości, stała rubryka w gazecie lokalnej itp Narzędzia PR Public relations może wykorzystywać różne środki komunikowania się z otoczeniem. Podstawowe środki to: 2 Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami otoczenia. Mogą one być organizowane za pośrednictwem konferencji i seminariów, na których można np. zwiedzać przedsiębiorstwo, umożliwia to klientom zapoznanie się ze sposobem oraz warunkami wytwarzania produktów. Założeniem PR jest wytworzenie wśród klientów pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. *Przykładem takiego działania są Dni Otwarte Telewizji Polskiej, podczas których można zwiedzać studia i przyglądać się z bliska pracy w telewizji. Środki masowego przekazu, zwłaszcza prasa. PR polega na organizowaniu okresowych konferencji prasowych lub na zamieszczaniu w prasie informacji, komunikatów o działalności przedsiębiorstwa. Wyróżnia się następujące rodzaje komunikatów prasowych: Informacja bieżąca (news release) - jest to krótka, aktualna informacja przedstawiona w zwięzłej formie. Opracowanie prasowe (background release) - jest to obszerny, często kilkustronicowy tekst zawierający kompleksową informację o firmie. Materiał ten nie jest przeznaczony bezpośrednio do druku służy uzupełnieniu wiedzy dziennikarza. Oświadczenie prasowe (press statement) - jest to komunikat prasowy stosowany okazjonalnie i zawierający oficjalny tekst oświadczenia bez komentarzy. Głównym celem oświadczenia jest rozwianie wątpliwości, wyjaśnienie prawdziwych przyczyn pewnych zdarzeń oraz oczyszczenie z zarzutów. Informacja specjalistyczna (feature release) - jest to opracowanie które koncentruje się na jednym wybranym zagadnieniu specjalistycznym. Wysyłane się je głównie do redakcji magazynów fachowych. Komunikat informacyjny (press release) - są to materiały, które służą podtrzymywaniu kontaktu z mediami i przypominaniu im o istnieniu organizacji. Publikacje własne, są to między innymi broszury, prospekty, foldery, informatory, czasopisma zakładowe, sprawozdania, ogłoszenia prasowe. * Przykładem czasopisma zakładowego jest Przyjaciel przy pracy. Jest to miesięcznik ilustrowany, który poświęcony jest ochronie człowieka w środowisku pracy. Skierowany jest do pracodawców, pracowników służby bhp, państwowych i społecznych inspektorów pracy, członków zakładowych komisji ochrony pracy. Publikacje i filmy, które są opracowywane przez przedsiębiorstwo w celu poinformowania otoczenia o różnych przejawach jego działalności oraz o organizowanych usługach. Organizowanie i popieranie ważnych akcji społecznych. * Przykładem takiego działania jest Firma Żywiec Zdrój, która realizuje kolejną edycję programu Moje Silne Drzewo. Akcja prowadzona jest przy współpracy z Fundacją Nasza 2 Lechosław Garbarski, Ireneusz Rutkowski, Wojciech Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2000, str

10 Ziemia oraz leśnikami z regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki tej akcji każdy może zasadzić swoje drzewo przyczyniając się do polepszenia środowiska. *Kolejnym przykładem jest Coca-Cola, która poprzez wspieranie różnorodnych inicjatyw potwierdziła jak ważne jest stwarzanie możliwości rozwoju i wspieranie pasji młodych ludzi. Coca- Cola Cup to przedsięwzięcie firmy skierowane do młodzieży. Jest to turniej piłki nożnej dla dzieci w wielu gimnazjalnym, który objęty jest dodatkowo patronatem znanych postaci piłkarskich, ma on na celu wyszukanie młodych piłkarskich talentów. *Następnym przykładem firmy, która podejmuje takie działania jest Danone, który w 2003 roku zainicjował program społeczny Podziel się Posiłkiem. Jego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Danone wraz z Fundacją POLSAT od kilku lat realizuje cele programu Podziel się Posiłkiem. Program ten może być realizowany dzięki zaangażowaniu konsumentów Danone`a. To oni od sierpnia do października kupując produkty Danone`a oznaczone talerzykiem Podziel się Posiłkiem pomagają dożywiać dzieci. Jest to mechanizm marketingu zaangażowanego społecznie - część zysków ze sprzedaży tych produktów Danone przekazuje na walkę z niedożywieniem dzieci. Działania w sferze PR powinny być zintegrowane z innymi elementami strategii aktywizacji sprzedaży, a zwłaszcza z promocją i reklamą. Tworzą one, bowiem łącznie dodatkową sferę systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. 7. Public relations w Internecie: e-pr Internet stanowi bardzo dobry kanał bezpośredniej, dwustronnej komunikacji z odbiorcami. W prowadzonej rozmowie szybka i szczera informacja zwrotna jest dozwolona i to właśnie ta możliwość jest największą siłą, jak i zagrożeniem podczas prowadzenia kampanii e-pr. Definiując e-pr mamy na myśli działania public relations w głównej mierze skupiające się na narzędziach dostępnych w Internecie. Do narzędzi e-pr można zaliczyć: biura prasowe on-line, konferencje prasowe on-line oraz konkursy on-line. Celem e-pr jest wpłynięcie na opinię odbiorców przekazu i wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy lub serwisu w Internecie. Przyczynia się on też do zwiększenia popularności, oglądalności strony WWW. Największe zainteresowanie e-pr-em wykazują nowatorskie i zaawansowane technologicznie firmy. Następną grupą są międzynarodowe koncerny, które oferują tzw. dobra szybko zbywalne. Ważną grupę stanowią również firmy internetowe. Działaniami podejmowanymi w Internecie przez firmy w celu poprawy ich wizerunku są: 3 - Czytanie komentarzy zamieszczanych na forach i serwisach społecznościowych 34% - Prowadzenie strony firmowej na serwisie społecznościowym, na której internauci mogą zadawać pytania 33% - Doraźny kontakt i dystrybucja informacji do osób piszących o marce, np. na mikroblogu 25% - Prowadzenie firmowego bloga 21% - Tworzenie firmowych filmów video 16% 3 10

11 - Sponsorowanie serwisów np. do pobierania plików 12% - Dołączenie do znajomych na serwisie społecznościowym 10% Przykładem wykorzystania serwisów społecznościowych do zaprezentowania dobrego wizerunku firmy jest Apple na Facebooku. Osoba, która zaprosiła najwięcej swoich znajomych na firmowe konto firmy, dostawała najnowszego Mac Booka Air. Efekt był natychmiastowy w ciągu kilku dni profil zdobył ponad 100 tys. użytkowników. Polskim przykładem jest działalność serwisu Fotka.pl. Jego użytkownicy, po dołączeniu do klanu Umbro mogli ściągać dzwonki, tapety i muzykę. Pomysł kupiło" ponad 66 tys. internautów. E-PR może być niezwykle skutecznym narzędziem promocji, ale wiąże się on z zagrożeniami, ponieważ użytkownicy mogą nie tylko chwalić produkty czy usługi, ale mogą również ocenić je negatywnie Różne narzędzia PR w Internecie Można wyróżnić różne narzędzia PR w Internecie: 4 komunikacja z mediami - za pomocą poczty elektronicznej wysyłane są biuletyny i informacje dotyczące firmy przeznaczone dla innych rodzajów mediów, komunikacja z klientami - tak jak w wyżej wymienionych kontaktach z mediami wysyłane są biuletyny przeznaczone dla klientów. Dotyczy także FAQ (Frequently Asked Questions), czyli lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, mająca na celu pomoc odwiedzającym stronę WWW w znalezieniu interesujących ich informacji, macierzyste strony organizacji- pozwalają na stworzenie wirtualnej społeczności, biorącej aktywny udział w procesie jej ewolucji. Dzięki stronie internetowej możliwa jest komunikacja firmy z otoczeniem, przekazywanie informacji, prezentacja produktów i oferowanych usług, budowanie oraz wzmacnianie tożsamości marki, sprzedaż on-line i wiele innych zadań o organizacje zatrudniające dużą liczbę pracowników korzystają również z Intranetu, czyli sieci wewnętrznej, zapewniającej bezpośrednią komunikację pomiędzy poszczególnymi stanowiskami oraz swobodny przepływ informacji i dokumentów internetowe biuro prasowe (press room)- umożliwia ono współpracę z każdego rodzaju mediami. Umieszcza się na nim między innymi liczne publikacje, informacje prasowe oraz zdjęcia i materiały audio-video (press release). biuletyny elektroniczne- rozsyłane do wszystkich zainteresowanych osób, znajdujących się w bazie danych firmy, e-sponsoring - strony sponsorowane, akcje charytatywne, w tym Polska Strona Głodu (http://www.pajacyk.pl), gry internetowe - specjalnie przygotowane, zazwyczaj niezbyt skomplikowane gry, zamieszczone na stronie WWW, które służą lepszemu poznaniu firmy oraz jej produktów e-kartki - usługa pozwalająca użytkownikowi wysłanie innej osobie wirtualnej kartki z życzeniami, pozdrowienia, gratulacjami, chat rooms, listy dyskusyjne, fora internetowe - specjalnie przygotowane usługi, dołączone do stron WWW, pozwalające wszystkim przeglądającym serwis na 4 11

12 wypowiedzenie się na dany temat, skontaktowanie się z innymi użytkownikami w celu wymiany poglądów, poznanie innych użytkowników sieci w celach towarzyskich. 12

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl internetowe biuro prasowe www. Co to jest internetowe biuro prasowe? Internetowe biuro prasowe to narzędzie ułatwiające prowadzenie działań Public Relations w Internecie. Pomaga ono w dystrybucji komunikatów

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Adam Drab Gr. 1 Studia dzienne Instytut Zarządzania i Marketingu Akademia im. Jana Długosza adrab(et)barons.ch 607 10 44 91 ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Częstochowa 2011 PR Analiza semantyczna Analiza

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca. Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014

Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca. Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014 Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014 I. Wstęp Zatwierdzony przez Komisję Zarządzająca Plan Finansowego Funduszu Promocji Ryb na rok 2014 obejmował sześć zadań, zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego.

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Fotokody czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Warszawa, kwiecień 2009 1. Dostęp do szerszej informacji Dzięki fotokodom mamy dostęp do szerszych informacji związanych z interesującym

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Media relations w samorządach lokalnych i w przedsiębiorstwach prywatnych. Analiza porównawcza. Projekt przy współpracy:

Media relations w samorządach lokalnych i w przedsiębiorstwach prywatnych. Analiza porównawcza. Projekt przy współpracy: Media relations w samorządach lokalnych i w przedsiębiorstwach prywatnych. Analiza porównawcza Projekt przy współpracy: Z KIM I JAK? METODOLOGIA POZYSKANYCH DANYCH METODOLOGIA BADANIE ILOŚCIOWE (CATI)

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Fundacja Lux Veritatis powstała w 1998 roku w Warszawie, a założycielami jej są ojcowie redemptoryści: Jan Król i Tadeusz Rydzyk. 1

Bardziej szczegółowo

Promocja. mgr J. Tkaczyk

Promocja. mgr J. Tkaczyk Promocja mgr J. Tkaczyk Czym jest promocja? łacińskie PROMOVEO oznacza poruszać naprzód Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży PR Sponsorowanie A I D A Promocja Instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Sztuka budowania wizerunku firmy

Sztuka budowania wizerunku firmy Sztuka budowania wizerunku firmy Autor: Marcin Kowalski Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zwane również Public Relations (PR) odgrywa coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa na rynku. Przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą.

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. Co to jest Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. System zintegrowanego marketingu, który integruje w 1 miejscu m.in. e-mail marketing ze śledzeniem kontaktów i szczegółowym raportowaniem.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE

LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE OPRACOWUJEMY I ZARZĄDZAMY TREŚCIAMI KOMUNIKATÓW (contentem) REALIZUJĄC KONKRETNE CELE BIZNESOWE AKTYWIZUJEMY KLIENTÓW za pomocą wartościowej treści DOCIERAMY DO

Bardziej szczegółowo

Communication + Content = Community. czyli nowe trendy w Public Relations

Communication + Content = Community. czyli nowe trendy w Public Relations Communication + Content = Community czyli nowe trendy w Public Relations Karolina Janik, Prezes Zarządu Personal PR Sp. z o.o. Arkadiusz Bruliński, Rzecznik Prasowy GPEC Sp. z o.o. Agenda Pomysłowe i niskobudżetowe

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-BRANDING Wszystko co powinieneś wiedzieć, aby nazwa organizacji i jej znak graficzny były rozpoznawalne w Internecie Celem standardu jest zbudowanie rozpoznawalnej marki (nazwy i logotypu) organizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo prasowe

Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo prasowe Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo prasowe 1. Dziennikarstwo prasowe 3 30 O K 2. Warsztat dziennikarza prasowego 6 60 O Pw 3.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia:

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: - Spędzi 10 tys. godzin grając w gry komputerowe - Wyśle 200 tys. emaili i sms - Przesiedzi przed TV 10 tys. godzin oglądając ok. pół milina

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY

OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY OFERTA STWÓRZ WŁASNĄ OFERTĘ REKLAMOWĄ W FORMIE GAZETY O CUSTOM PUBLISHING za wikipedią 1 2 3 TO NARZĘDZIE MARKETINGOWE, WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI WYDAWNICZE W CELU OSIĄGNIĘCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna www.inwestortv.pl OFERTA Transmisje online Prezentacje wyników kwartalnych Filmy korporacyjne Prezentacje inwestorskie IPO Telewizja korporacyjna Transmisje online Prezentacja wyników finansowych Transmisja

Bardziej szczegółowo