Zrównoważony rozwój raport 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrównoważony rozwój raport 2011"

Transkrypt

1 Zrównoważony rozwój raport 2011 Ekologia zasobów Efektywne wykorzystanie Zmiany klimatyczne Bezpieczeństwo pracy Ekonomia Odpowiedzialność społeczna

2

3 Zrównoważony rozwój raport 2011

4 Spis treści

5 l O raporcie Po publikacji z roku 2009 jest to drugi raport o zrównoważonym roz woju, który prezentuje firma Viess Viess mann Raport niniejszy opracowany został w oparciu o uznane na całym świecie wytyczne Globar Reporting Initiative (GRI), zgodnie z którymi firma przedstawia swoje działania dotyczące najistotniejszych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem W ten sposób powstaje punkt odniesienia, umożliwiający porównanie i ocenę wkładu w ideę zrównoważonego rozwoju w przy szłości Raport o zrównoważonym rozwoju dotyczy całej Viessmann Group i zawiera głównie informacje o działaniach koncernu w latach 2009 i 2010 Słowo wstępne Dr Martin Viessmann 7 Wstęp 8 Wyzwania związane z zaopatrywaniem w energię i ochroną klimatu 1. Firma 12 Viessmann climate of innovation Zasady firmy Podręcznik zarządzania zasadą Compliance : kompas etyczny i prawny Strategiczne cele firmy VitoTop: ciągły proces udoskonalania w firmie Viessmann System produkcyjny Viessmann polityka stałego ulepszania procesu produkcji Zarządzanie pomysłami w firmie Viessmann wykorzystywanie potencjału efektywności dla zwiększania konkurencyjności Kamienie milowe: zaangażowanie Viessmann Group w ideę zrównoważonego rozwoju Inwestycja w odnawialne źródła energii: Viessmann zwiększa produkcję rur solarnych w Chinach Podnoszenie kompetencji w zakresie biogazu: lider na rynku, firma Schmack należy do Viessmann Group 2. Środowisko 32 Kompleksowy system zarządzania środowiskiem określa cele i procesy Zwiększona efektywność zasobów Bezpośrednie i pośrednie aspekty ekologiczne Program zrównoważonego rozwoju Efektywność Plus : zwiększona efektywność zasobów, zmniejszone emisje CO 2 Nowe elementy programu Efektywność Plus : centralny odzysk ciepła i instalacje biogazowe Logistyka: wzrost efektywności i lepsza jakość dostaw Best Practice w Viessmann Group 3. Klienci i dostawcy 58 Szeroka oferta informacyjna i szkoleniowa dla partnerów handlowych Akademia Viessmann szkolimy naszych partnerów Fora energetyczne Viessmann to okazja to zdobycia wiedzy i wyrobienia własnej opinii Koncepcja zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zakupu produktów gwarancją jakości i niezawodności dostawców 4. Produkty 70 Technika grzewcza Viessmann: efektywna i ekologiczna Innowacyjne produkty: badania i rozwój na rzecz trwałego wzrostu 5. Pracownicy 76 Odpowiedzialność za pracowników Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Badanie opinii pracowników: wysokie zadowolenie z pracy i impuls dla zmian na lepsze 6. Polityka i społeczeństwo 86 Razem możemy więcej Przewodnictwo na forum energetycznym w Hesji Zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego Północnej Hesji Skuteczne wspieranie młodych talentów w sportach zimowych Fundacja Viessmann w Allendorf: zobowiązanie do odpowiedzialności Indeks 94

6 Słowo wstępne

7 l Ogromnymi wyzwaniami naszych czasów są: zmiana klimatu, przewidywalne zmniejszenie zasobów naturalnych, postępująca internacjonalizacja gospodarki i rozwój demograficzny, któremu towarzyszy starzenie się społeczeństwa Dlatego stale wzrasta znaczenie przyszłościowych działań i zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia Jako firma rodzinna już w trzecim pokoleniu i wiodący producent techniki grzewczej na świecie nie unikamy tej odpowiedzialności Zrównoważony rozwój stanowi podstawę naszych działań i jest mocno zakotwiczony w zasadach funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej Przykładamy wagę do tego, aby wszystkie procesy były przyjazne środowisku i wspieramy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii Naszym celem jest ochrona klimatu i utrzymanie naturalnych podstaw życia Angażujemy się w działalność naukową, artystyczną i kulturalną, stanowiące istotne wartości społeczne Strategia zrównoważonego rozwoju, opracowana w oparciu o taką postawę, zapewnia trwałość i konkurencyjność niezależnej firmy rodzinnej, jaką jest Viessmann Istotnymi obszarami działalności są w naszej opinii: ochrona klimatu, poszanowanie środowiska i wydajność zasobów w całej firmie, stwarzającej ponad miejsc pracy na całym świecie Konieczność ochrony klimatu i oszczędzania energii w branży grzewczej prowadzi do opracowywania szczególnie energooszczędnych produktów oraz do wzrostu stopnia wykorzystania energii odnawialnych Z tymi zmianami strukturalnymi wiążą się nie tylko ryzyko i wyzwania, lecz również ogromne szanse Sektor grzewczy i energetyczny staje się wiodącą gałęzią przemysłu Odnotowuje najwyższe wskaźniki wzrostu w przypadku inwestycji i miejsc pracy Ochrona klimatu, innowacyjność i sukces ekonomiczny są dziś ze sobą nierozerwalnie związane lub innymi słowy zrównoważony rozwój się opłaca Zrównoważony rozwój przede wszystkim jednak musi być stale wprowadzany w życie Najnowszy raport o zrównoważonym rozwoju Viessmann Group informuje więc zarówno o strategicznych założeniach naszego zaangażowania w koncepcję zrównoważonego rozwoju, jak też o poszczególnych krokach prowadzących do realizacji naszych założeń Raport ten skierowany jest do naszych najważniejszych partnerów: klientów, współpracowników, dostawców, przedstawicieli polityki i administracji, mediów, związków i organizacji, ale również do szerokiej opinii publicznej Wspólnie z Państwem chcemy troszczyć się o to, aby zasada zrównoważonego rozwoju determinowała działania naszej firmy również w przyszłości Dlatego też mamy nadzieję na konstruktywną dyskusję i partnerski dialog ze wszystkimi grupami społecznymi Dr Martin Viessmann

8 Wstęp Wyzwania związane z zaopatrywaniem w energię i ochroną klimatu Ochrona klimatu oraz przyszłościowe, przyjazne dla środowiska i ekonomiczne zaopatrywanie w energię są dzisiaj największymi wyzwaniami ludzkości. Z jednej strony kopalne źródła energii są skończone Każdego roku zużywamy tyle, ile powstawało przez miliony lat Od roku 1970 zużycie energii na świecie podwoiło się, a do roku 2030 ma się potroić Popyt na energię napędzany jest stale rosnącym głodem energii takich krajów, jak Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja czy Indie Pod jego wpływem w latach ceny ropy wzrosły pięciokrotnie Wprawdzie wskutek światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego znowu spadły, jednak oczywistym jest fakt, że tania energia należy już do przeszłości W dłuższej per spektywie należy liczyć się ze wzrostem cen i ich silniejszymi wahaniami Oznacza to, iż szczególne światowe wydarzenia polityczne i ekonomiczne, jak na przykład te, które mia ły ostatnio miejsce w Japonii czy Północnej Afryce, będą zwiększały częstotliwość wahań cen energii

9 l Z drugiej strony rosnące wykorzystanie ener gii kopalnych na świecie pociąga za sobą nie tylko daleko idące skutki ekonomiczne Dzisiaj nikt już nie kwestionuje tego, że emisje dwu tlenku węgla, spowodowane zużyciem węgla, ropy i gazu, mają decydujący udział w znaczą cym ociepleniu ziemskiej atmosfery Ochrona klimatu wymaga znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla Świat nauki oraz polityki jest zgodny, co to faktu, że wzrost temperatur w stosunku do okresu przedindustrialnego nie może prze kroczyć 2ºC, jeżeli chcemy uniknąć globalnej zmiany klimatu i jej nie podlegających kontroli skutków W przeciwnym wypadku grożą nam topnienie czap lodowych i lodowców, zatopie nie wybrzeży i wysp, spowodowane podwyż szaniem się poziomu morza, powiększanie się obszarów dotkniętych suszą oraz znaczny wzrost erozji gleb W tym celu konieczna jest przynajmniej dwu krotna redukcja emisji dwutlenku węgla w sto sunku do roku 1990, którą należy osiągnąć do roku 2050 Jednakże do dzisiaj wzrosła ona o 40 procent Instytut Badań nad Skutkami Zmian Klimatu w Poczdamie zakłada, że w roku 2050 atmosfera naszej planety będzie w stanie przyjąć już tylko 750 miliardów ton dwutlenku węgla, jeżeli globalne ocieplenie ma zostać ograniczone do 2ºC Oznacza to, że średnie emisje na osobę na świecie muszą zostać zredukowane do mniej niż dwóch ton rocznie Ta zmiana musi nastąpić do roku 2020 Dzisiaj każdy obywatel Stanów Zjedno czonych produkuje średnio 20 ton, każdy Nie miec dziesięć ton, a każdy mieszkaniec Chin już pięć ton Dla krajów uprzemysłowionych oznaczałoby to, iż do roku 2050 muszą one zredukować swoje emisje dwutlenku węgla o 80 do 95 procent Rezygnacja z ochrony klimatu jest kosztowna Niezbędne działania na rzecz ochrony klimatu nie są tanie Generują koszty w wysokości do trzech procent rocznych wyników gospodar czych poszczególnych krajów Oznacza to, że Niemcy muszą się liczyć z koniecznością pod jęcia działań mających na celu ochronę klima tu o łącznym rocznym koszcie w wysokości 15 do 75 miliardów euro O wiele drożej kosz towałaby jednak rezygnacja z ochrony klimatu W tym przypadku eksperci liczą się z rocznym wzrostem szkód spowodowanych zmianami klimatu w wysokości procent produktu krajowego brutto Dla Niemiec oznaczałoby to 375 do 500 miliardów euro, w odniesieniu do obecnego PKB kraju Polityczne cele i strategie Sądząc po wyzwaniach jakie stwarza obecna sytuacja klimatyczna i energetyczna, globalna polityka jak dotąd nie sprostała oczekiwaniom Brakuje zarówno podjęcia uchwały w spra wie nowego traktatu o ochronie światowe go klimatu, który miałby wejść w życie w roku 2012, jak również wiążących ustaleń dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla i dyrektyw dla poszczególnych krajów Nie zmieniła tego również najnowsza konferencja klimatyczna w Cancun, chociaż początkowo była pełna zgodność co do celu, jakim jest uniknięcie globalnego ocieplenia do roku 2050 o więcej niż 2ºC W odróżnieniu od tego, od szczytu unijnego w Lizbonie w roku 2007 UE pracuje nad realizacją jasno określonych celów dotyczą cych ochrony klimatu i oszczędności energii Do roku 2020 mają zostać spełnione następu jące dyrektywy: redukcja zużycia energii pierwotnej o 20 procent wzrost udziału energii odnawialnych o 20 procent redukcja emisji CO 2 o 20 procent Głosowanie parlamentarzystów w Niemieckim Bundestagu po za kończeniu debaty na temat polityki energetycznej i klimatycznej, 2010

10 Wstęp Zużycie energii na świecie z uwzględnieniem różnych nośników energii Mld t/a ropa naftowa węgiel gaz biomasa energia nuklearna energie odnawialne W celu osiągnięcia wytycznych polityki energetycznej ustalono podwójną strategię, obejmującą zarówno zwiększenie wydajności energetycznej, jak i wykorzystanie energii odnawialnych w celu zastąpienia nimi energii kopalnych W oparciu o dyrektywy unijne Rząd Federal ny opracował, w roku 2007, Zintegrowany Program Energetyczny i Klimatyczny, którego cele przyjął również kolejny rząd Do roku 2020 ma nastąpić: Źródło: International Energy Agency 2006 Emisje CO 2 na świecie Emisje CO 2 w miliardach ton Źródło: BMWI Energiedaten Woda 0,8 % Wiatr 1,6 % Biomasa 7,0 % Inne energie odnawialne 0,7 % Zużycie w mld toe/a (toe: Tony ekwiwalentu ropy naftowej) Emisje Zmiany emisji Do roku 2050 emisje dwutlenku węgla muszą zostać zmniej szone o połowę Od roku 1990 emisje wzrosły jednak o 25% Zużycie wszystkich nośników energii w Niemczech w roku 2010 Wśród energii odnawialnych biomasa ma zdecydowanie największy udział w zużyciu węgiel kamienny 12,1% energia jądrowa 11,2% węgiel brunatny 9,9% gaz ziemny 22,1% ropa naftowa 34,6% energie odnawialne 10,1% redukcja emisji dwutlenku węgla o 40 procent w stosunku do roku 1990 podwojenie produktywności energetycznej w stosunku do roku 1990 zwiększenie udziału energii odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej do przynajmniej 30 procent zwiększenie udziału energii odnawialnych w sektorze grzewczym do 14 procent zwiększenie udziału biopaliw do procent zwiększenie udziału energii elektrycznej z kogeneracji do 25 procent Rynek grzewczy stwarza ogromny potencjał Cele te da się osiągnąć jedynie, jeżeli rynek grzewczy, jako największy konsument ener gii, będzie miał istotny udział w ich realizacji W Niemczech ogrzewanie budynków i produk cja ciepłej wody stanowią bowiem 40 procent całkowitego zużycia energii Przy tym mniej niż 20 procent instalacji z energetycznego punktu widzenia odpowiada aktualnym stan dardom techniki Pozostałe są przestarzałe i nieefektywne Tylko około instala cji, co stanowi 4 procent całości, jest każdego roku modernizowanych Ilość modernizowa nych obiektów dotyczy to zarówno ogrze wania, jak i ocieplenia przegród zewnętrznych musiałaby zostać podwojona, aby do roku 2020 udało się doprowadzić stan budynków do stanu akceptowalnego z energetycznego punktu widzenia Źródło: BMU 03/2010

11 10 l 11 W końcowym efekcie zużycie energii kopalnych przez rynek grzewczy zostałoby zredukowane o jedna trzecią Odpowiada to około 12 procentom łącznego zużycia energii w Niemczech i ponad połowie łącznych oszczędności założonych przez Rząd Federal ny Technika, potrzebna dla osiągnięcia tego celu, jest dostępna na rynku, a odpowiednie inwestycje są opłacalne amortyzują się poprzez oszczędności na kosztach energii Koncepcja energetyczna z naciskiem na efektywność energetyczną budynków Aktualna koncepcja energetyczna Rządu Federalnego koncentruje się na efektywno ści energetycznej budynków oraz na bu downictwie energooszczędnym i formułuje konkretne wytyczne: Aktualna koncepcja energetyczna Rządu Federalnego, opublikowana we wrześniu 2010 zredukowanie zapotrzebowania na ciepło o 20 procent do roku 2020 zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną o 80 procent do roku 2050 osiągnięcie neutralnego dla klimatu stanu budynków do roku 2050 podwojenie rocznej liczby modernizowa nych budynków dzięki nowoczesnej ofen sywie modernizacyjnej Europa zwiększa tempo Dyrektywa unijna Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), która musi zostać przekształcona przez kraje członkow skie w ich narodowe przepisy prawne, zaleca osiągnięcie standardu domu pasywnego w nowych budynkach już w roku 2020, nato miast dla budynków administracji publicznej już w roku 2018 Rozpocząć modernizację Pomimo tych założeń prace modernizacyj ne nadal nie rozpoczęły się na dobre Aby osiągnąć postawione cele, w latach trzeba było odnowić milion instalacji rocznie Dotychczas w Niemczech było to jednak tylko średnio Oznacza to, że od roku 2012 konieczna będzie modernizacja dwóch milionów instalacji rocznie, aby do roku 2020 jeszcze możliwe było sprostanie postawionym wyzwaniom Pod warunkiem, że polityka stworzy ku temu odpowiednie warunki i podejmie działania prowadzące do osiągnięcia tych celów, można założyć oży wienie się rynku Wymaga to informowania i edukacji konsu mentów oraz skutecznej i przewidywalnej polityki wspierania inwestycji W przeciwnym razie na świecie panować będzie brak świado mości odnośnie potencjału pokrycia zapo trzebowania energetycznego przez energie odnawialne Nawet przy całkowitym wykorzy staniu tego potencjału energie odnawialne są w stanie pokryć jedynie 60 procent zapotrze bowania Pozostała część musi zostać zaspo kojona energiami kopalnymi oraz zmniejszana poprzez zwiększanie efektywności energe tycznej Ropa naftowa i gaz zachowają swoje znaczenie w najbliższym czasie Zwiększenie efektywności, zarówno w przypadku ropy i gazu, jak również energii odnawialnych, oferuje największy potencjał dla kształtowa nia ekonomicznego i przyjaznego dla klimatu zaopatrywania w energię Efektywność energetyczna jest najważniejszym zasobem Energii, którą zaoszczędzimy nie musimy ani pozyskiwać, ani za nią płacić Wspieranie się opłaca decydujące jest poczucie pewności Zapewnienie konsumentom poczucia bez pieczeństwa to również budowanie zaufania opartego na stabilnych zasadach wspierania ich działań Jak dotąd polityka wspierania nie była do końca oparta na tej zasadzie Chwilowe przerwanie działań wspierających i ukrócenie środków finansowych Programu Pobudzania Rynku na modernizacje syste mów grzewczych z zastosowaniem energii odnawialnych, udaremniło nie tylko starania o osiągnięcie celów polityki energetycznej i klimatycznej Ich skutkiem było również skurczenie się rynku grzewczego o około 3 procent w roku 2010; w przypadku źródeł ciepła wykorzystujących energie odnawialne, były to nawet liczby dwucyfrowe

12 1 Firma

13 12 l 13 1 Firma

14 1 Firma Kompleksowy program dla wszyst kich nośników energii Centrala energetyczna w Allendorfie (Eder)

15 14 l 15 Viessmann climate of innovation Viessmann Group jest jednym z wiodących na świecie producentów techniki grzewczej. Posiada w swojej ofercie indywidualne rozwiązania efektywnych systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii. Ta założona w 1917 roku firma rodzinna ma formę spółki komandytowej (GmbH & Co KG) i jest zarządzana przez radę nadzorczą pod przewodnictwem prezesa zarządu, Dr Martina Viessmanna Łączny obrót koncernu, zatrud niającego pracowników, wynosi ponad 1,7 miliarda euro Z 22 zakładami produkcyjnymi w 10 kra jach, siecią dystrybucji obejmującą 74 kraje i 120 biur handlowych na całym świecie, firma Viessmann nastawiona jest na działal ność międzynarodową 56 procent obrotu firmy wypracowywane jest za granicą Kompletny program dla wszystkich nośników energii i wszystkich obszarów zastosowań Domy jednorodzinne lub dwurodzinne, duże budynki mieszkalne i przemysłowe, czy lo kalne sieci grzewcze dla każdego obszaru zastosowania Viessmann oferuje odpowied nie rozwiązania systemowe z urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi każdy rodzaj energii i o mocy od 1,5 do kw W ofercie firmy Viessmann znajdują się wi szące kotły kondensacyjne o mocach od 3,8 do 105 kw oraz stojące kotły o mocach od 3,8 do 660 kw, jak również moduły koge neracyjne na gaz ziemny i biogaz o mocach od 18 do 401 kw lub od 36 do 549 kw th Oferta systemów wykorzystujących energię odnawialną obejmuje instalacje solarne z pła skimi i próżniowymi kolektorami rurowymi do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń; specjalne kotły i piece od 4 do kw na szczapy, wióry i pellet; pompy ciepła od 1,5 do 1500 kw wykorzystujące ciepło z ziemi, wód gruntowych oraz powietrza; a także systemy fotowoltaiczne Ponadto firma Viessmann dysponuje kompleksową ofertą w technologii produkcji biogazu, począwszy od projektu po wykonanie i zarządzanie zasobami Pracownicy Viessmann łącznie 9400 Siedziba Główna w Allendorfie Produkcja w kraju Produkcja za granicą Dystrybucja za granicą 2 100

16 1 Firma Kompletna oferta firmy Viessmann obejmuje również komponenty regulacji i komunikacji danych, grzejniki, ogrzewanie podłogowe, a także składowanie paliw Szeroki zakres usług Swoim partnerom handlowym Viessmann oferuje szeroką paletę usług, które ułatwiają ich codzienną pracę Należą do nich pomoc działu technicznego firmy, oprogramowanie, dostosowane do specyficznych potrzeb, takich jak projektowanie instalacji grzewczych, wsparcie poprzez reklamę firmy i akcje wspie rające sprzedaż oraz przyjazny w obsłudze system informacji i zamówień, dostępny online 24 godziny na dobę W Akademii Viessmann wszystkie systemy grzewcze są gotowe do uruchomienia w ramach szkoleń do tyczących określonych produktów Akademia Viessmann Zmiany strukturalne i rozwój techniki grzew czej powodują większe zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie nowoczesnych rozwią zań Takim wyzwaniom stawia czoła Akade mia Viessmann Oferuje ona szeroką paletę programów szkoleniowych i podnoszących kwalifikacje, skierowaną do rolników, architek tów, spółdzielni mieszkaniowych, kominiarzy czy jednostek edukacyjnych o profilu technicz nym Każdego roku ponad specjalistów na całym świecie uczestniczy w szkoleniach Akademii Viessmann W Akademii Viessmann specjaliści z branży biorą udział w komplekso wych szkoleniach

17 16 l 17 Struktura Zarządu Rada Zarządzająca Prezes Zarządu & CEO Dr Martin Viessmann CTO Dr Klaus-Peter Kegel CSO Stefan Heer CFO Joachim Janssen CAdmO Klaus Gantner Centralne zarządzanie jakością Technologia Region Sprzedaży Zachód Centralne zarządzanie produkcją Bilanse Podatki HR PR Lean Production Management Region Sprzedaży - Wschód Marketing Kontroling Centr Zaopatrz, Projekty zakupów /zaopatrzenia Rewizja Centralne sterowanie produkcją Akademia Finanse Dział budowlany Centralne sterowanie produkcją Serwis Sprzedaży na świecie Centralne planowanie potrzeb dystry Prawo Compliance Ubezpieczenia Rozwój firmy Logistyka dystrybucji Serwis IT Shared Services Viessmann Photovoltaik GmbH Biogaz Struktura firmy Viessmann Werke GmbG & Co KG Allendorf Dystrybucja (Działalność w 74 krajach z 32 własnymi spółkami i 120 oddziałami ds sprzedaży) Produkcja/Budowa instalacji (22 spółki w 10 krajach) Centralne Usługi Region sprzedaży Zachód Oddziały firmy ds. sprzedaży Region sprzedaży Wschód Zakłady Viessmann GmbH Viessmann Manuf Comp Inc Waterloo, Kanada BIOFerm GmbH Schwandorf Viessmann Logistik Internat GmbH Belgia Chiny Dania Niemcy Finlandia Francja Wlk Brytania Hongkong Włochy Kanada Luksemburg Holandia Austria Szwecja Szwajcaria Hiszpania USA Bułgaria Estonia Chorwacja Łotwa Litwa Polska Rumunia Serbia Przedstawicielstwa Słowacja Słowenia Czechy Turcja Ukraina Węgry Zjedn Emiraty Arabskie Viessmann Pompy ciepła GmbH Viessmann Elektronika GmbH Zakłady Viessmann Berlin GmbH Viessmann Heating Tech Ltd Pekin, Chiny Viessmann Solar Energy Ltd Dachang, Chiny Köb Drzewne systemy grzewcze GmbH, Hard BIOFerm USA, Inc Madison, WI, USA Schmack Biogas GmbH Schwandorf Schmack Carbotech GmbH Essen Viessmann Shared Services GmbH Viessmann IT Services GmbH Grecja Cypr Kaliningrad Kazachstan Mongolia Korea Południowa Uzbekistan Białoruś WESO Aurora Hütte GmbH, Gladenbach Mawera Holzfeuerungen GmbH, Hard Schmack Biogas Komponenten GmbH Australia Irlandia Japonia Korea Nowa Zelandia Norwegia Portugalia Tajwan Tajlandia Dystrybutorzy Afganistan Egipt Albania Armenia Azerbejdżan Bahrajn Bośnia Indie Irak Iran Jemen Jordania Katar Kosowo Liban Mołdawia Czarnogóra Oman Pakistan Palestyna Singapur Sri Lanka Syria Turkmenistan Viessmann Faulquemont SAS Francja Viessmann Technika Sp z o o Legnica, Polska Viessmann Technika Dombovár Kft, Węgry ESS Energie Systeme GmbH, Landsberg KWT Technika chło dząca i grzewcza AG Worb, Szwajcaria Schmack Biogas Srl Bozen, Włochy Schmack Biogas Service GmbH

18 1 Firma Zasady firmy Już w roku 1966 w postaci zasad funkcjono wania firmy sformułowaliśmy wartości, które także dzisiaj, wzbogacone o nowe wartości, stanowią główne punkty odniesienia w kształ towaniu naszego wizerunku Wszystkie razem wyznaczają charakterystyczny profil firmy Viessmann na rynku Z jednej strony opisują obyczaje, które tworzą kulturę naszej firmy, z drugiej specyficzny zakres zadań i odpowiedzialności jaki z nich wynika Innowacyjność Jesteśmy technologicznym pionierem i ini cjatorem nowych rozwiązań w naszej branży Nieustannie opracowujemy nowatorskie pro dukty i rozwiązania, które stają się następnie kamieniami milowymi techniki grzewczej Także w przyszłości to my będziemy determi nować postęp techniczny Zrównoważony rozwój Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej Przykładamy wagę do tego, aby wszystkie procesy były przyjazne środowisku i wspieramy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii Naszym celem jest ochrona klimatu i utrzymanie naturalnych podstaw życia Angażujemy się w działalność naukową, artystyczną i kulturalną, stanowiące istotne wartości społeczne

19 18 l 19 Najwyższa jakość Efektywność Oferujemy najwyższą jakość i dążymy do per fekcji we wszystkich obszarach działalności firmy W naszych działaniach przyświeca nam motto: Nic nie jest na tyle dobre, aby nie mogło zostać ulepszone Nasze produkty są łatwe w obsłudze, długowieczne i przyszło ściowe Pracujemy w zoptymalizowanych struktu rach i procesach, kładąc nacisk na możliwie najwyższą efektywność materiałów, pracy oraz energii W ten sposób zapewniamy sobie nie tylko wysoką opłacalność naszych działań, lecz również chronimy środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby Kompleksowa oferta Wiarygodność W zależności od specyficznych potrzeb rynków światowych, oferujemy indywidualne rozwiązania systemowe dla wszystkich nośni ków energii i obszarów zastosowania techniki grzewczej i klimatyzacyjnej oraz obszerny zakres usług Nasze produkty oszczędzają energię i chronią klimat Jesteśmy niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym i wiarygodnym partnerem w inte resach Nasza współpraca z klientami i do stawcami ma partnerski charakter, a jej celem jest obustronna korzyść Jesteśmy świadomi wartości każdego człowieka w firmie, a komu nikacja z nami jest otwarta i pełna zaufania Zdolnym i ambitnym pracownikom stwarzamy szanse rozwoju

20 1 Firma Compliance Przestrzeganie zasad, przepisów i wewnętrznych instrukcji Dostęp do informacji i odpowiedzialność wszystkich pracowników Szkolenie kadry kierowniczej Wymiana informacji z Compliance Officer Kontrola Konsekwencje w przypadku łamania zasad Compliance Podręcznik zarządzania zasadą Compliance

21 20 l 21 Podręcznik zarządzania zasadą Compliance : kompas etyczny i prawny Podstawowe zasady obowiązujące wszystkich pracowników Viessmann Group przyczyniają się do umacniania renomy firmy, jako godnego zaufania i uczciwego partnera. Od momentu powstania, przed prawie 100 laty, firma Viessmann wypracowała sobie opinię godnego zaufania i uczciwego partnera w interesach Te wartości, w parze w najwyższą jakością, czynią z Viessmann Group poważanego i wiodącego producenta techniki grzewczej w skali światowej Opinię tę chcemy utrzymać i rozbudowywać również w przyszłości Etycznym i prawnym kompasem podczas realizacji tego zadania jest podręcznik zarzą dzania zasadą Compliance obowiązujący w całym koncernie od roku 2010 Zawiera on podstawowe zasady naszego postępowa nia w ramach Viessmann Group, jak również w stosunku do naszych partnerów handlo wych i opinii publicznej Przestrzeganie zasad, przepisów i wewnętrznych instrukcji Podręcznik zarządzania zasadą Compliance uzupełnia i precyzuje zasady funkcjonowania firmy, jakimi są wiarygodność, efektywność i zrównoważony rozwój Zarząd firmy oczeku je od każdego pracownika, a tym bardziej od kadry kierowniczej Viessmann Group, ścisłego przestrzegania zasad zawartych w podręcz niku Osoba pierwszego kontaktu: Compliance Officer Obok kierowników poszczególnych działów do dyspozycji pracowników jest również Com pliance Officer Viessmann Group, udzielający na życzenie konsultacji w sposób dyskretny i anonimowy W konsekwencji naruszenia za sad Compliance podjęto dotychczas następu jące działania: kontrola wewnętrzna lub prze prowadzona przez specjalistów spoza firmy, doradztwo prawne, przedstawienie zarządowi raportu, zmiany organizacyjne i konsekwencje osobiste W interesie szerokiego dostępu do informa cji o zasadach Compliance dla wszystkich pracowników firmy Viessmann w roku 2010 przeprowadzono liczne szkolenia dla kadry zarządzającej, wśród której znaleźli się mena gerowie sprzedaży, kierownicy działów ser wisu w Niemczech lub za granicą, jak również księgowi wewnętrzni W Podręczniku zarządzania zasadą Com pliance zawarto najważniejsze reguły dotyczące przestrzegania zasad, przepisów i wewnętrznych instrukcji Odnosi się on zatem zarówno do obowiązku zachowania dyskrecji przez wszystkich pracowników, jak i do zasady równego traktowania oraz zakazu przekupstwa i korupcji Precyzuje również zasady dotyczące współpracy z klientami i dostawcami oraz tematykę bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i danych Zawie ra również listę konsekwencji prawnych w przypadku naruszenia zasad Compliance dla pracowników i firm

22 1 Firma Strategiczne cele firmy Droga do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju prowadzi poprzez zdefiniowane procesy zarządzania firmą Viessmann, których podstawę stanowi zasada Top-Down w systemie kierowania. W cyklicznym procesie planowania zarząd Viessmann Group ustala cele i strategie rozwoju firmy Priorytetowym celem strategicznym firmy jest utrzymanie pozycji niezależnego i samodziel nego przedsiębiorstwa rodzinnego Będąc nim, Viessmann przywiązuje szczególną wagę do odpowiedzialnego i długotermi nowego sposobu działania Z tego względu zrównoważony rozwój jest silnie zakotwiczo ny także w zasadach funkcjonowania firmy We wszystkich procesach zwracamy uwagę na harmonizowanie ekonomii, ekologii i odpo wiedzialności społecznej Instrument zarządzania firmą Porozumienie ws. zadań i rezultatów W celu wzajemnego zazębienia strategicz nego zarządzania z systemem kierowania przedsiębiorstwem, a także uwrażliwienia i nakierowania pracowników na cele firmy, w procesie Top-Down wypracowywane są cele robocze, zadania, działania oraz kryteria oceny sukcesu Wykorzystywane są przy tym zasady porozumienia ws zadań i rezultatów Zgodnie z nimi, w pierwszej kolejności prezesi poszczególnych spółek oraz kierownicy po szczególnych działów, na podstawie strate gicznych celów firmy, wypracowują jakościo we i ilościowe cele funkcjonalne dla swoich spółek i działów Pracownicy opracowują sposoby działania i realizują je Następnie przełożeni wypracowują strategie realizacji poszczególnych celów w kierowa nych przez siebie działach i powierzają zadania swoim pracownikom Ci z kolei planują ade kwatne działania, terminy i wskaźniki pomiaru, a następnie przekazują je swoim przełożonym W bieżącym procesie pracy pracownicy otrzy mują wsparcie i asystę w postaci regularnych rozmów na temat stopnia realizacji zadań i spotkań szkoleniowych Dr Martin Viessmann otwiera Managementforum, w którym uczestniczy kadra zarządzająca Viessmann Group

23 22 l 23 Sytuacja wyjściowa Zasady funkcjonowania firmy Cele strategiczne Sytuacja firmy Rynek i konkurencja Wartości Kierownictwo firmy Zarząd Strategia firmy Strategiczne cele funkcjonalne, plany dot. ochrony środowiska Spółki i ich działy Spółki Viessmann Zadania, działania Przełożeni, pracownicy

24 1 Firma VitoTop: ciągły proces doskonalenia w firmie Viessmann Idea VitoTop oparta jest na zasadzie ciągłego procesu udoskonalania. W ten sposób w naszej firmie zwiększana jest produktywność, począwszy od dostawców, a skończywszy na klientach końcowych. Koncentracja na wartości dodanej Celem VitoTop jest zwiększenie wydajności na wszystkich ogniwach całego łańcucha procesów, począwszy od dostawców, a skoń czywszy na klientach końcowych Poprzez eliminację działań, które nie przynoszą war tości dodanej, zwiększana jest efektywność w zakresie produkcji, jak również w admini stracji, w dystrybucji oraz wśród poddostaw ców Działaniami nie przynoszącymi wartości dodanej są na przykład: zbędny transport, błędy produkcyjne i związany z nimi dodatko wy nakład pracy, nadprodukcja czy zbyt duże zapasy magazynowe Jakość jest równocześnie metodą i celem Stale poszukując ulepszeń, Viessmann posta wił sobie cel: w 99,99 procent pozbawiona błędów jakość produktów i procesów VitoTop jest stałym elementem filozofii firmy Stanowi wstępny etap do zarządzania zmia nami Change Management, który z kolei steruje procesami optymalizacji w całym koncernie W kontekście filozofii firmy, zorientowanej na zrównoważony rozwój i ochronę środo wiska, Change Management odgrywa bardzo istotną rolę Do procesu zarządzania zmianami można zaliczyć wszystkie zadania, działania i czynności prowadzące do daleko idących wewnętrznych zmian w przedsiębior stwie Należą do nich np : wdrażanie nowych strategii, struktur, systemów, procesów czy wzorów zachowań Zasady VitoTop Celem VitoTop jest zorientowanie wszystkich procesów w przedsię biorstwie na podnoszenie wydajno ści oraz unikanie marnotrawstwa pracownicy metody rynek zlecenia produkcja produkt Ponadto ma prowadzić do wzrostu zadowolenia klientów, dzięki bez zwłocznej realizacji ich zamówień i zapytań Idealną sytuacją byłaby równoczesna produkcja, podczas której wszystkie części byłyby goto we w tym samym momencie życzenia klienta zadowolenie klienta wahania są uwarunkowane: specyfiką i przebie giem sezonu zmiennymi łagodzenie wahań poprzez codzienną aktualizację informa cji o zapotrzebowaniu produkcja zgodnie z rytmem, nadawa nym przez klienta dostawca

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU RAPORT 2013 RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 2013 SPIS TREŚCI Oświadczenie Comarch skierowane do interesariuszy firmy w zakresie raportowania kwestii pozafinansowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydanie 2009/2010, Numer 27 Magazyn Grupy KAEFER KAEFER Nasza strategia na przyszłość PRZEMYSŁ Proekologiczne technologie dla Projektu Albian Sands Dolphin Energy przyznaje nam kontrakt na prace serwisowe

Bardziej szczegółowo