Zrównoważony rozwój raport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrównoważony rozwój raport 2011"

Transkrypt

1 Zrównoważony rozwój raport 2011 Ekologia zasobów Efektywne wykorzystanie Zmiany klimatyczne Bezpieczeństwo pracy Ekonomia Odpowiedzialność społeczna

2

3 Zrównoważony rozwój raport 2011

4 Spis treści

5 l O raporcie Po publikacji z roku 2009 jest to drugi raport o zrównoważonym roz woju, który prezentuje firma Viess Viess mann Raport niniejszy opracowany został w oparciu o uznane na całym świecie wytyczne Globar Reporting Initiative (GRI), zgodnie z którymi firma przedstawia swoje działania dotyczące najistotniejszych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem W ten sposób powstaje punkt odniesienia, umożliwiający porównanie i ocenę wkładu w ideę zrównoważonego rozwoju w przy szłości Raport o zrównoważonym rozwoju dotyczy całej Viessmann Group i zawiera głównie informacje o działaniach koncernu w latach 2009 i 2010 Słowo wstępne Dr Martin Viessmann 7 Wstęp 8 Wyzwania związane z zaopatrywaniem w energię i ochroną klimatu 1. Firma 12 Viessmann climate of innovation Zasady firmy Podręcznik zarządzania zasadą Compliance : kompas etyczny i prawny Strategiczne cele firmy VitoTop: ciągły proces udoskonalania w firmie Viessmann System produkcyjny Viessmann polityka stałego ulepszania procesu produkcji Zarządzanie pomysłami w firmie Viessmann wykorzystywanie potencjału efektywności dla zwiększania konkurencyjności Kamienie milowe: zaangażowanie Viessmann Group w ideę zrównoważonego rozwoju Inwestycja w odnawialne źródła energii: Viessmann zwiększa produkcję rur solarnych w Chinach Podnoszenie kompetencji w zakresie biogazu: lider na rynku, firma Schmack należy do Viessmann Group 2. Środowisko 32 Kompleksowy system zarządzania środowiskiem określa cele i procesy Zwiększona efektywność zasobów Bezpośrednie i pośrednie aspekty ekologiczne Program zrównoważonego rozwoju Efektywność Plus : zwiększona efektywność zasobów, zmniejszone emisje CO 2 Nowe elementy programu Efektywność Plus : centralny odzysk ciepła i instalacje biogazowe Logistyka: wzrost efektywności i lepsza jakość dostaw Best Practice w Viessmann Group 3. Klienci i dostawcy 58 Szeroka oferta informacyjna i szkoleniowa dla partnerów handlowych Akademia Viessmann szkolimy naszych partnerów Fora energetyczne Viessmann to okazja to zdobycia wiedzy i wyrobienia własnej opinii Koncepcja zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zakupu produktów gwarancją jakości i niezawodności dostawców 4. Produkty 70 Technika grzewcza Viessmann: efektywna i ekologiczna Innowacyjne produkty: badania i rozwój na rzecz trwałego wzrostu 5. Pracownicy 76 Odpowiedzialność za pracowników Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Badanie opinii pracowników: wysokie zadowolenie z pracy i impuls dla zmian na lepsze 6. Polityka i społeczeństwo 86 Razem możemy więcej Przewodnictwo na forum energetycznym w Hesji Zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego Północnej Hesji Skuteczne wspieranie młodych talentów w sportach zimowych Fundacja Viessmann w Allendorf: zobowiązanie do odpowiedzialności Indeks 94

6 Słowo wstępne

7 l Ogromnymi wyzwaniami naszych czasów są: zmiana klimatu, przewidywalne zmniejszenie zasobów naturalnych, postępująca internacjonalizacja gospodarki i rozwój demograficzny, któremu towarzyszy starzenie się społeczeństwa Dlatego stale wzrasta znaczenie przyszłościowych działań i zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia Jako firma rodzinna już w trzecim pokoleniu i wiodący producent techniki grzewczej na świecie nie unikamy tej odpowiedzialności Zrównoważony rozwój stanowi podstawę naszych działań i jest mocno zakotwiczony w zasadach funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej Przykładamy wagę do tego, aby wszystkie procesy były przyjazne środowisku i wspieramy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii Naszym celem jest ochrona klimatu i utrzymanie naturalnych podstaw życia Angażujemy się w działalność naukową, artystyczną i kulturalną, stanowiące istotne wartości społeczne Strategia zrównoważonego rozwoju, opracowana w oparciu o taką postawę, zapewnia trwałość i konkurencyjność niezależnej firmy rodzinnej, jaką jest Viessmann Istotnymi obszarami działalności są w naszej opinii: ochrona klimatu, poszanowanie środowiska i wydajność zasobów w całej firmie, stwarzającej ponad miejsc pracy na całym świecie Konieczność ochrony klimatu i oszczędzania energii w branży grzewczej prowadzi do opracowywania szczególnie energooszczędnych produktów oraz do wzrostu stopnia wykorzystania energii odnawialnych Z tymi zmianami strukturalnymi wiążą się nie tylko ryzyko i wyzwania, lecz również ogromne szanse Sektor grzewczy i energetyczny staje się wiodącą gałęzią przemysłu Odnotowuje najwyższe wskaźniki wzrostu w przypadku inwestycji i miejsc pracy Ochrona klimatu, innowacyjność i sukces ekonomiczny są dziś ze sobą nierozerwalnie związane lub innymi słowy zrównoważony rozwój się opłaca Zrównoważony rozwój przede wszystkim jednak musi być stale wprowadzany w życie Najnowszy raport o zrównoważonym rozwoju Viessmann Group informuje więc zarówno o strategicznych założeniach naszego zaangażowania w koncepcję zrównoważonego rozwoju, jak też o poszczególnych krokach prowadzących do realizacji naszych założeń Raport ten skierowany jest do naszych najważniejszych partnerów: klientów, współpracowników, dostawców, przedstawicieli polityki i administracji, mediów, związków i organizacji, ale również do szerokiej opinii publicznej Wspólnie z Państwem chcemy troszczyć się o to, aby zasada zrównoważonego rozwoju determinowała działania naszej firmy również w przyszłości Dlatego też mamy nadzieję na konstruktywną dyskusję i partnerski dialog ze wszystkimi grupami społecznymi Dr Martin Viessmann

8 Wstęp Wyzwania związane z zaopatrywaniem w energię i ochroną klimatu Ochrona klimatu oraz przyszłościowe, przyjazne dla środowiska i ekonomiczne zaopatrywanie w energię są dzisiaj największymi wyzwaniami ludzkości. Z jednej strony kopalne źródła energii są skończone Każdego roku zużywamy tyle, ile powstawało przez miliony lat Od roku 1970 zużycie energii na świecie podwoiło się, a do roku 2030 ma się potroić Popyt na energię napędzany jest stale rosnącym głodem energii takich krajów, jak Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja czy Indie Pod jego wpływem w latach ceny ropy wzrosły pięciokrotnie Wprawdzie wskutek światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego znowu spadły, jednak oczywistym jest fakt, że tania energia należy już do przeszłości W dłuższej per spektywie należy liczyć się ze wzrostem cen i ich silniejszymi wahaniami Oznacza to, iż szczególne światowe wydarzenia polityczne i ekonomiczne, jak na przykład te, które mia ły ostatnio miejsce w Japonii czy Północnej Afryce, będą zwiększały częstotliwość wahań cen energii

9 l Z drugiej strony rosnące wykorzystanie ener gii kopalnych na świecie pociąga za sobą nie tylko daleko idące skutki ekonomiczne Dzisiaj nikt już nie kwestionuje tego, że emisje dwu tlenku węgla, spowodowane zużyciem węgla, ropy i gazu, mają decydujący udział w znaczą cym ociepleniu ziemskiej atmosfery Ochrona klimatu wymaga znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla Świat nauki oraz polityki jest zgodny, co to faktu, że wzrost temperatur w stosunku do okresu przedindustrialnego nie może prze kroczyć 2ºC, jeżeli chcemy uniknąć globalnej zmiany klimatu i jej nie podlegających kontroli skutków W przeciwnym wypadku grożą nam topnienie czap lodowych i lodowców, zatopie nie wybrzeży i wysp, spowodowane podwyż szaniem się poziomu morza, powiększanie się obszarów dotkniętych suszą oraz znaczny wzrost erozji gleb W tym celu konieczna jest przynajmniej dwu krotna redukcja emisji dwutlenku węgla w sto sunku do roku 1990, którą należy osiągnąć do roku 2050 Jednakże do dzisiaj wzrosła ona o 40 procent Instytut Badań nad Skutkami Zmian Klimatu w Poczdamie zakłada, że w roku 2050 atmosfera naszej planety będzie w stanie przyjąć już tylko 750 miliardów ton dwutlenku węgla, jeżeli globalne ocieplenie ma zostać ograniczone do 2ºC Oznacza to, że średnie emisje na osobę na świecie muszą zostać zredukowane do mniej niż dwóch ton rocznie Ta zmiana musi nastąpić do roku 2020 Dzisiaj każdy obywatel Stanów Zjedno czonych produkuje średnio 20 ton, każdy Nie miec dziesięć ton, a każdy mieszkaniec Chin już pięć ton Dla krajów uprzemysłowionych oznaczałoby to, iż do roku 2050 muszą one zredukować swoje emisje dwutlenku węgla o 80 do 95 procent Rezygnacja z ochrony klimatu jest kosztowna Niezbędne działania na rzecz ochrony klimatu nie są tanie Generują koszty w wysokości do trzech procent rocznych wyników gospodar czych poszczególnych krajów Oznacza to, że Niemcy muszą się liczyć z koniecznością pod jęcia działań mających na celu ochronę klima tu o łącznym rocznym koszcie w wysokości 15 do 75 miliardów euro O wiele drożej kosz towałaby jednak rezygnacja z ochrony klimatu W tym przypadku eksperci liczą się z rocznym wzrostem szkód spowodowanych zmianami klimatu w wysokości procent produktu krajowego brutto Dla Niemiec oznaczałoby to 375 do 500 miliardów euro, w odniesieniu do obecnego PKB kraju Polityczne cele i strategie Sądząc po wyzwaniach jakie stwarza obecna sytuacja klimatyczna i energetyczna, globalna polityka jak dotąd nie sprostała oczekiwaniom Brakuje zarówno podjęcia uchwały w spra wie nowego traktatu o ochronie światowe go klimatu, który miałby wejść w życie w roku 2012, jak również wiążących ustaleń dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla i dyrektyw dla poszczególnych krajów Nie zmieniła tego również najnowsza konferencja klimatyczna w Cancun, chociaż początkowo była pełna zgodność co do celu, jakim jest uniknięcie globalnego ocieplenia do roku 2050 o więcej niż 2ºC W odróżnieniu od tego, od szczytu unijnego w Lizbonie w roku 2007 UE pracuje nad realizacją jasno określonych celów dotyczą cych ochrony klimatu i oszczędności energii Do roku 2020 mają zostać spełnione następu jące dyrektywy: redukcja zużycia energii pierwotnej o 20 procent wzrost udziału energii odnawialnych o 20 procent redukcja emisji CO 2 o 20 procent Głosowanie parlamentarzystów w Niemieckim Bundestagu po za kończeniu debaty na temat polityki energetycznej i klimatycznej, 2010

10 Wstęp Zużycie energii na świecie z uwzględnieniem różnych nośników energii Mld t/a ropa naftowa węgiel gaz biomasa energia nuklearna energie odnawialne W celu osiągnięcia wytycznych polityki energetycznej ustalono podwójną strategię, obejmującą zarówno zwiększenie wydajności energetycznej, jak i wykorzystanie energii odnawialnych w celu zastąpienia nimi energii kopalnych W oparciu o dyrektywy unijne Rząd Federal ny opracował, w roku 2007, Zintegrowany Program Energetyczny i Klimatyczny, którego cele przyjął również kolejny rząd Do roku 2020 ma nastąpić: Źródło: International Energy Agency 2006 Emisje CO 2 na świecie Emisje CO 2 w miliardach ton Źródło: BMWI Energiedaten Woda 0,8 % Wiatr 1,6 % Biomasa 7,0 % Inne energie odnawialne 0,7 % Zużycie w mld toe/a (toe: Tony ekwiwalentu ropy naftowej) Emisje Zmiany emisji Do roku 2050 emisje dwutlenku węgla muszą zostać zmniej szone o połowę Od roku 1990 emisje wzrosły jednak o 25% Zużycie wszystkich nośników energii w Niemczech w roku 2010 Wśród energii odnawialnych biomasa ma zdecydowanie największy udział w zużyciu węgiel kamienny 12,1% energia jądrowa 11,2% węgiel brunatny 9,9% gaz ziemny 22,1% ropa naftowa 34,6% energie odnawialne 10,1% redukcja emisji dwutlenku węgla o 40 procent w stosunku do roku 1990 podwojenie produktywności energetycznej w stosunku do roku 1990 zwiększenie udziału energii odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej do przynajmniej 30 procent zwiększenie udziału energii odnawialnych w sektorze grzewczym do 14 procent zwiększenie udziału biopaliw do procent zwiększenie udziału energii elektrycznej z kogeneracji do 25 procent Rynek grzewczy stwarza ogromny potencjał Cele te da się osiągnąć jedynie, jeżeli rynek grzewczy, jako największy konsument ener gii, będzie miał istotny udział w ich realizacji W Niemczech ogrzewanie budynków i produk cja ciepłej wody stanowią bowiem 40 procent całkowitego zużycia energii Przy tym mniej niż 20 procent instalacji z energetycznego punktu widzenia odpowiada aktualnym stan dardom techniki Pozostałe są przestarzałe i nieefektywne Tylko około instala cji, co stanowi 4 procent całości, jest każdego roku modernizowanych Ilość modernizowa nych obiektów dotyczy to zarówno ogrze wania, jak i ocieplenia przegród zewnętrznych musiałaby zostać podwojona, aby do roku 2020 udało się doprowadzić stan budynków do stanu akceptowalnego z energetycznego punktu widzenia Źródło: BMU 03/2010

11 10 l 11 W końcowym efekcie zużycie energii kopalnych przez rynek grzewczy zostałoby zredukowane o jedna trzecią Odpowiada to około 12 procentom łącznego zużycia energii w Niemczech i ponad połowie łącznych oszczędności założonych przez Rząd Federal ny Technika, potrzebna dla osiągnięcia tego celu, jest dostępna na rynku, a odpowiednie inwestycje są opłacalne amortyzują się poprzez oszczędności na kosztach energii Koncepcja energetyczna z naciskiem na efektywność energetyczną budynków Aktualna koncepcja energetyczna Rządu Federalnego koncentruje się na efektywno ści energetycznej budynków oraz na bu downictwie energooszczędnym i formułuje konkretne wytyczne: Aktualna koncepcja energetyczna Rządu Federalnego, opublikowana we wrześniu 2010 zredukowanie zapotrzebowania na ciepło o 20 procent do roku 2020 zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną o 80 procent do roku 2050 osiągnięcie neutralnego dla klimatu stanu budynków do roku 2050 podwojenie rocznej liczby modernizowa nych budynków dzięki nowoczesnej ofen sywie modernizacyjnej Europa zwiększa tempo Dyrektywa unijna Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), która musi zostać przekształcona przez kraje członkow skie w ich narodowe przepisy prawne, zaleca osiągnięcie standardu domu pasywnego w nowych budynkach już w roku 2020, nato miast dla budynków administracji publicznej już w roku 2018 Rozpocząć modernizację Pomimo tych założeń prace modernizacyj ne nadal nie rozpoczęły się na dobre Aby osiągnąć postawione cele, w latach trzeba było odnowić milion instalacji rocznie Dotychczas w Niemczech było to jednak tylko średnio Oznacza to, że od roku 2012 konieczna będzie modernizacja dwóch milionów instalacji rocznie, aby do roku 2020 jeszcze możliwe było sprostanie postawionym wyzwaniom Pod warunkiem, że polityka stworzy ku temu odpowiednie warunki i podejmie działania prowadzące do osiągnięcia tych celów, można założyć oży wienie się rynku Wymaga to informowania i edukacji konsu mentów oraz skutecznej i przewidywalnej polityki wspierania inwestycji W przeciwnym razie na świecie panować będzie brak świado mości odnośnie potencjału pokrycia zapo trzebowania energetycznego przez energie odnawialne Nawet przy całkowitym wykorzy staniu tego potencjału energie odnawialne są w stanie pokryć jedynie 60 procent zapotrze bowania Pozostała część musi zostać zaspo kojona energiami kopalnymi oraz zmniejszana poprzez zwiększanie efektywności energe tycznej Ropa naftowa i gaz zachowają swoje znaczenie w najbliższym czasie Zwiększenie efektywności, zarówno w przypadku ropy i gazu, jak również energii odnawialnych, oferuje największy potencjał dla kształtowa nia ekonomicznego i przyjaznego dla klimatu zaopatrywania w energię Efektywność energetyczna jest najważniejszym zasobem Energii, którą zaoszczędzimy nie musimy ani pozyskiwać, ani za nią płacić Wspieranie się opłaca decydujące jest poczucie pewności Zapewnienie konsumentom poczucia bez pieczeństwa to również budowanie zaufania opartego na stabilnych zasadach wspierania ich działań Jak dotąd polityka wspierania nie była do końca oparta na tej zasadzie Chwilowe przerwanie działań wspierających i ukrócenie środków finansowych Programu Pobudzania Rynku na modernizacje syste mów grzewczych z zastosowaniem energii odnawialnych, udaremniło nie tylko starania o osiągnięcie celów polityki energetycznej i klimatycznej Ich skutkiem było również skurczenie się rynku grzewczego o około 3 procent w roku 2010; w przypadku źródeł ciepła wykorzystujących energie odnawialne, były to nawet liczby dwucyfrowe

12 1 Firma

13 12 l 13 1 Firma

14 1 Firma Kompleksowy program dla wszyst kich nośników energii Centrala energetyczna w Allendorfie (Eder)

15 14 l 15 Viessmann climate of innovation Viessmann Group jest jednym z wiodących na świecie producentów techniki grzewczej. Posiada w swojej ofercie indywidualne rozwiązania efektywnych systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii. Ta założona w 1917 roku firma rodzinna ma formę spółki komandytowej (GmbH & Co KG) i jest zarządzana przez radę nadzorczą pod przewodnictwem prezesa zarządu, Dr Martina Viessmanna Łączny obrót koncernu, zatrud niającego pracowników, wynosi ponad 1,7 miliarda euro Z 22 zakładami produkcyjnymi w 10 kra jach, siecią dystrybucji obejmującą 74 kraje i 120 biur handlowych na całym świecie, firma Viessmann nastawiona jest na działal ność międzynarodową 56 procent obrotu firmy wypracowywane jest za granicą Kompletny program dla wszystkich nośników energii i wszystkich obszarów zastosowań Domy jednorodzinne lub dwurodzinne, duże budynki mieszkalne i przemysłowe, czy lo kalne sieci grzewcze dla każdego obszaru zastosowania Viessmann oferuje odpowied nie rozwiązania systemowe z urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi każdy rodzaj energii i o mocy od 1,5 do kw W ofercie firmy Viessmann znajdują się wi szące kotły kondensacyjne o mocach od 3,8 do 105 kw oraz stojące kotły o mocach od 3,8 do 660 kw, jak również moduły koge neracyjne na gaz ziemny i biogaz o mocach od 18 do 401 kw lub od 36 do 549 kw th Oferta systemów wykorzystujących energię odnawialną obejmuje instalacje solarne z pła skimi i próżniowymi kolektorami rurowymi do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń; specjalne kotły i piece od 4 do kw na szczapy, wióry i pellet; pompy ciepła od 1,5 do 1500 kw wykorzystujące ciepło z ziemi, wód gruntowych oraz powietrza; a także systemy fotowoltaiczne Ponadto firma Viessmann dysponuje kompleksową ofertą w technologii produkcji biogazu, począwszy od projektu po wykonanie i zarządzanie zasobami Pracownicy Viessmann łącznie 9400 Siedziba Główna w Allendorfie Produkcja w kraju Produkcja za granicą Dystrybucja za granicą 2 100

16 1 Firma Kompletna oferta firmy Viessmann obejmuje również komponenty regulacji i komunikacji danych, grzejniki, ogrzewanie podłogowe, a także składowanie paliw Szeroki zakres usług Swoim partnerom handlowym Viessmann oferuje szeroką paletę usług, które ułatwiają ich codzienną pracę Należą do nich pomoc działu technicznego firmy, oprogramowanie, dostosowane do specyficznych potrzeb, takich jak projektowanie instalacji grzewczych, wsparcie poprzez reklamę firmy i akcje wspie rające sprzedaż oraz przyjazny w obsłudze system informacji i zamówień, dostępny online 24 godziny na dobę W Akademii Viessmann wszystkie systemy grzewcze są gotowe do uruchomienia w ramach szkoleń do tyczących określonych produktów Akademia Viessmann Zmiany strukturalne i rozwój techniki grzew czej powodują większe zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie nowoczesnych rozwią zań Takim wyzwaniom stawia czoła Akade mia Viessmann Oferuje ona szeroką paletę programów szkoleniowych i podnoszących kwalifikacje, skierowaną do rolników, architek tów, spółdzielni mieszkaniowych, kominiarzy czy jednostek edukacyjnych o profilu technicz nym Każdego roku ponad specjalistów na całym świecie uczestniczy w szkoleniach Akademii Viessmann W Akademii Viessmann specjaliści z branży biorą udział w komplekso wych szkoleniach

17 16 l 17 Struktura Zarządu Rada Zarządzająca Prezes Zarządu & CEO Dr Martin Viessmann CTO Dr Klaus-Peter Kegel CSO Stefan Heer CFO Joachim Janssen CAdmO Klaus Gantner Centralne zarządzanie jakością Technologia Region Sprzedaży Zachód Centralne zarządzanie produkcją Bilanse Podatki HR PR Lean Production Management Region Sprzedaży - Wschód Marketing Kontroling Centr Zaopatrz, Projekty zakupów /zaopatrzenia Rewizja Centralne sterowanie produkcją Akademia Finanse Dział budowlany Centralne sterowanie produkcją Serwis Sprzedaży na świecie Centralne planowanie potrzeb dystry Prawo Compliance Ubezpieczenia Rozwój firmy Logistyka dystrybucji Serwis IT Shared Services Viessmann Photovoltaik GmbH Biogaz Struktura firmy Viessmann Werke GmbG & Co KG Allendorf Dystrybucja (Działalność w 74 krajach z 32 własnymi spółkami i 120 oddziałami ds sprzedaży) Produkcja/Budowa instalacji (22 spółki w 10 krajach) Centralne Usługi Region sprzedaży Zachód Oddziały firmy ds. sprzedaży Region sprzedaży Wschód Zakłady Viessmann GmbH Viessmann Manuf Comp Inc Waterloo, Kanada BIOFerm GmbH Schwandorf Viessmann Logistik Internat GmbH Belgia Chiny Dania Niemcy Finlandia Francja Wlk Brytania Hongkong Włochy Kanada Luksemburg Holandia Austria Szwecja Szwajcaria Hiszpania USA Bułgaria Estonia Chorwacja Łotwa Litwa Polska Rumunia Serbia Przedstawicielstwa Słowacja Słowenia Czechy Turcja Ukraina Węgry Zjedn Emiraty Arabskie Viessmann Pompy ciepła GmbH Viessmann Elektronika GmbH Zakłady Viessmann Berlin GmbH Viessmann Heating Tech Ltd Pekin, Chiny Viessmann Solar Energy Ltd Dachang, Chiny Köb Drzewne systemy grzewcze GmbH, Hard BIOFerm USA, Inc Madison, WI, USA Schmack Biogas GmbH Schwandorf Schmack Carbotech GmbH Essen Viessmann Shared Services GmbH Viessmann IT Services GmbH Grecja Cypr Kaliningrad Kazachstan Mongolia Korea Południowa Uzbekistan Białoruś WESO Aurora Hütte GmbH, Gladenbach Mawera Holzfeuerungen GmbH, Hard Schmack Biogas Komponenten GmbH Australia Irlandia Japonia Korea Nowa Zelandia Norwegia Portugalia Tajwan Tajlandia Dystrybutorzy Afganistan Egipt Albania Armenia Azerbejdżan Bahrajn Bośnia Indie Irak Iran Jemen Jordania Katar Kosowo Liban Mołdawia Czarnogóra Oman Pakistan Palestyna Singapur Sri Lanka Syria Turkmenistan Viessmann Faulquemont SAS Francja Viessmann Technika Sp z o o Legnica, Polska Viessmann Technika Dombovár Kft, Węgry ESS Energie Systeme GmbH, Landsberg KWT Technika chło dząca i grzewcza AG Worb, Szwajcaria Schmack Biogas Srl Bozen, Włochy Schmack Biogas Service GmbH

18 1 Firma Zasady firmy Już w roku 1966 w postaci zasad funkcjono wania firmy sformułowaliśmy wartości, które także dzisiaj, wzbogacone o nowe wartości, stanowią główne punkty odniesienia w kształ towaniu naszego wizerunku Wszystkie razem wyznaczają charakterystyczny profil firmy Viessmann na rynku Z jednej strony opisują obyczaje, które tworzą kulturę naszej firmy, z drugiej specyficzny zakres zadań i odpowiedzialności jaki z nich wynika Innowacyjność Jesteśmy technologicznym pionierem i ini cjatorem nowych rozwiązań w naszej branży Nieustannie opracowujemy nowatorskie pro dukty i rozwiązania, które stają się następnie kamieniami milowymi techniki grzewczej Także w przyszłości to my będziemy determi nować postęp techniczny Zrównoważony rozwój Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej Przykładamy wagę do tego, aby wszystkie procesy były przyjazne środowisku i wspieramy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii Naszym celem jest ochrona klimatu i utrzymanie naturalnych podstaw życia Angażujemy się w działalność naukową, artystyczną i kulturalną, stanowiące istotne wartości społeczne

19 18 l 19 Najwyższa jakość Efektywność Oferujemy najwyższą jakość i dążymy do per fekcji we wszystkich obszarach działalności firmy W naszych działaniach przyświeca nam motto: Nic nie jest na tyle dobre, aby nie mogło zostać ulepszone Nasze produkty są łatwe w obsłudze, długowieczne i przyszło ściowe Pracujemy w zoptymalizowanych struktu rach i procesach, kładąc nacisk na możliwie najwyższą efektywność materiałów, pracy oraz energii W ten sposób zapewniamy sobie nie tylko wysoką opłacalność naszych działań, lecz również chronimy środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby Kompleksowa oferta Wiarygodność W zależności od specyficznych potrzeb rynków światowych, oferujemy indywidualne rozwiązania systemowe dla wszystkich nośni ków energii i obszarów zastosowania techniki grzewczej i klimatyzacyjnej oraz obszerny zakres usług Nasze produkty oszczędzają energię i chronią klimat Jesteśmy niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym i wiarygodnym partnerem w inte resach Nasza współpraca z klientami i do stawcami ma partnerski charakter, a jej celem jest obustronna korzyść Jesteśmy świadomi wartości każdego człowieka w firmie, a komu nikacja z nami jest otwarta i pełna zaufania Zdolnym i ambitnym pracownikom stwarzamy szanse rozwoju

20 1 Firma Compliance Przestrzeganie zasad, przepisów i wewnętrznych instrukcji Dostęp do informacji i odpowiedzialność wszystkich pracowników Szkolenie kadry kierowniczej Wymiana informacji z Compliance Officer Kontrola Konsekwencje w przypadku łamania zasad Compliance Podręcznik zarządzania zasadą Compliance

21 20 l 21 Podręcznik zarządzania zasadą Compliance : kompas etyczny i prawny Podstawowe zasady obowiązujące wszystkich pracowników Viessmann Group przyczyniają się do umacniania renomy firmy, jako godnego zaufania i uczciwego partnera. Od momentu powstania, przed prawie 100 laty, firma Viessmann wypracowała sobie opinię godnego zaufania i uczciwego partnera w interesach Te wartości, w parze w najwyższą jakością, czynią z Viessmann Group poważanego i wiodącego producenta techniki grzewczej w skali światowej Opinię tę chcemy utrzymać i rozbudowywać również w przyszłości Etycznym i prawnym kompasem podczas realizacji tego zadania jest podręcznik zarzą dzania zasadą Compliance obowiązujący w całym koncernie od roku 2010 Zawiera on podstawowe zasady naszego postępowa nia w ramach Viessmann Group, jak również w stosunku do naszych partnerów handlo wych i opinii publicznej Przestrzeganie zasad, przepisów i wewnętrznych instrukcji Podręcznik zarządzania zasadą Compliance uzupełnia i precyzuje zasady funkcjonowania firmy, jakimi są wiarygodność, efektywność i zrównoważony rozwój Zarząd firmy oczeku je od każdego pracownika, a tym bardziej od kadry kierowniczej Viessmann Group, ścisłego przestrzegania zasad zawartych w podręcz niku Osoba pierwszego kontaktu: Compliance Officer Obok kierowników poszczególnych działów do dyspozycji pracowników jest również Com pliance Officer Viessmann Group, udzielający na życzenie konsultacji w sposób dyskretny i anonimowy W konsekwencji naruszenia za sad Compliance podjęto dotychczas następu jące działania: kontrola wewnętrzna lub prze prowadzona przez specjalistów spoza firmy, doradztwo prawne, przedstawienie zarządowi raportu, zmiany organizacyjne i konsekwencje osobiste W interesie szerokiego dostępu do informa cji o zasadach Compliance dla wszystkich pracowników firmy Viessmann w roku 2010 przeprowadzono liczne szkolenia dla kadry zarządzającej, wśród której znaleźli się mena gerowie sprzedaży, kierownicy działów ser wisu w Niemczech lub za granicą, jak również księgowi wewnętrzni W Podręczniku zarządzania zasadą Com pliance zawarto najważniejsze reguły dotyczące przestrzegania zasad, przepisów i wewnętrznych instrukcji Odnosi się on zatem zarówno do obowiązku zachowania dyskrecji przez wszystkich pracowników, jak i do zasady równego traktowania oraz zakazu przekupstwa i korupcji Precyzuje również zasady dotyczące współpracy z klientami i dostawcami oraz tematykę bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i danych Zawie ra również listę konsekwencji prawnych w przypadku naruszenia zasad Compliance dla pracowników i firm

22 1 Firma Strategiczne cele firmy Droga do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju prowadzi poprzez zdefiniowane procesy zarządzania firmą Viessmann, których podstawę stanowi zasada Top-Down w systemie kierowania. W cyklicznym procesie planowania zarząd Viessmann Group ustala cele i strategie rozwoju firmy Priorytetowym celem strategicznym firmy jest utrzymanie pozycji niezależnego i samodziel nego przedsiębiorstwa rodzinnego Będąc nim, Viessmann przywiązuje szczególną wagę do odpowiedzialnego i długotermi nowego sposobu działania Z tego względu zrównoważony rozwój jest silnie zakotwiczo ny także w zasadach funkcjonowania firmy We wszystkich procesach zwracamy uwagę na harmonizowanie ekonomii, ekologii i odpo wiedzialności społecznej Instrument zarządzania firmą Porozumienie ws. zadań i rezultatów W celu wzajemnego zazębienia strategicz nego zarządzania z systemem kierowania przedsiębiorstwem, a także uwrażliwienia i nakierowania pracowników na cele firmy, w procesie Top-Down wypracowywane są cele robocze, zadania, działania oraz kryteria oceny sukcesu Wykorzystywane są przy tym zasady porozumienia ws zadań i rezultatów Zgodnie z nimi, w pierwszej kolejności prezesi poszczególnych spółek oraz kierownicy po szczególnych działów, na podstawie strate gicznych celów firmy, wypracowują jakościo we i ilościowe cele funkcjonalne dla swoich spółek i działów Pracownicy opracowują sposoby działania i realizują je Następnie przełożeni wypracowują strategie realizacji poszczególnych celów w kierowa nych przez siebie działach i powierzają zadania swoim pracownikom Ci z kolei planują ade kwatne działania, terminy i wskaźniki pomiaru, a następnie przekazują je swoim przełożonym W bieżącym procesie pracy pracownicy otrzy mują wsparcie i asystę w postaci regularnych rozmów na temat stopnia realizacji zadań i spotkań szkoleniowych Dr Martin Viessmann otwiera Managementforum, w którym uczestniczy kadra zarządzająca Viessmann Group

23 22 l 23 Sytuacja wyjściowa Zasady funkcjonowania firmy Cele strategiczne Sytuacja firmy Rynek i konkurencja Wartości Kierownictwo firmy Zarząd Strategia firmy Strategiczne cele funkcjonalne, plany dot. ochrony środowiska Spółki i ich działy Spółki Viessmann Zadania, działania Przełożeni, pracownicy

24 1 Firma VitoTop: ciągły proces doskonalenia w firmie Viessmann Idea VitoTop oparta jest na zasadzie ciągłego procesu udoskonalania. W ten sposób w naszej firmie zwiększana jest produktywność, począwszy od dostawców, a skończywszy na klientach końcowych. Koncentracja na wartości dodanej Celem VitoTop jest zwiększenie wydajności na wszystkich ogniwach całego łańcucha procesów, począwszy od dostawców, a skoń czywszy na klientach końcowych Poprzez eliminację działań, które nie przynoszą war tości dodanej, zwiększana jest efektywność w zakresie produkcji, jak również w admini stracji, w dystrybucji oraz wśród poddostaw ców Działaniami nie przynoszącymi wartości dodanej są na przykład: zbędny transport, błędy produkcyjne i związany z nimi dodatko wy nakład pracy, nadprodukcja czy zbyt duże zapasy magazynowe Jakość jest równocześnie metodą i celem Stale poszukując ulepszeń, Viessmann posta wił sobie cel: w 99,99 procent pozbawiona błędów jakość produktów i procesów VitoTop jest stałym elementem filozofii firmy Stanowi wstępny etap do zarządzania zmia nami Change Management, który z kolei steruje procesami optymalizacji w całym koncernie W kontekście filozofii firmy, zorientowanej na zrównoważony rozwój i ochronę środo wiska, Change Management odgrywa bardzo istotną rolę Do procesu zarządzania zmianami można zaliczyć wszystkie zadania, działania i czynności prowadzące do daleko idących wewnętrznych zmian w przedsiębior stwie Należą do nich np : wdrażanie nowych strategii, struktur, systemów, procesów czy wzorów zachowań Zasady VitoTop Celem VitoTop jest zorientowanie wszystkich procesów w przedsię biorstwie na podnoszenie wydajno ści oraz unikanie marnotrawstwa pracownicy metody rynek zlecenia produkcja produkt Ponadto ma prowadzić do wzrostu zadowolenia klientów, dzięki bez zwłocznej realizacji ich zamówień i zapytań Idealną sytuacją byłaby równoczesna produkcja, podczas której wszystkie części byłyby goto we w tym samym momencie życzenia klienta zadowolenie klienta wahania są uwarunkowane: specyfiką i przebie giem sezonu zmiennymi łagodzenie wahań poprzez codzienną aktualizację informa cji o zapotrzebowaniu produkcja zgodnie z rytmem, nadawa nym przez klienta dostawca

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r.

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Sustainable zarządzanie realizacja strategii biznesowej, transparentność działań, przestrzeganie standardów etycznych, dbałość o wysoką jakość produktów Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

OZE opłaca się już dzisiaj

OZE opłaca się już dzisiaj OZE opłaca się już dzisiaj Konferencja prasowa, 13 lutego 2014 BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zintegrowanego systemu zarządzania. Grupa Seppeler

Podręcznik zintegrowanego systemu zarządzania. Grupa Seppeler Grupa Seppeler Stan: przedsiębiorstwa i systemu 0 przedsiębiorstwa i systemu 0.1 Słowo wstępne kierownictwa Seppeler to dobrze prosperująca zarządzana rodzinnie grupa średniej wielkości przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła

Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Przygotował:Sebastian Kaletka i Paweł Lachman PORT PC 0 PORT PC Stowarzyszenie istnieje od stycznia 2011 (wcześniejsze działania

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

TechniSat Digital GmbH, Daun (Niemcy)

TechniSat Digital GmbH, Daun (Niemcy) Firma TechniSat Digital GmbH, założona w roku 1987 w Niemczech, szybko zdobyła pozycję lidera na rynku producentów cyfrowych odbiorników telewizji satelitarnej, kablowej oraz cyfrowej telewizji naziemnej

Bardziej szczegółowo

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 W zakresie polityki energetycznej Dania przykłada ogromną wagę do wspierania efektywności energetycznej na różnych etapach, począwszy od produkcji po konsumpcję,

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

Polish non-paper on the EU strategy for heating and cooling

Polish non-paper on the EU strategy for heating and cooling Polish non-paper on the EU strategy for heating and cooling Jednym z głównych celów każdego państwa jest zapewnienie swoim obywatelom komfortu cieplnego 1. Aby móc to uczynić w warunkach geograficznych

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja instalatorów pomp ciepła - EUCERT. Certyfikacja instalatorów pomp ciepła EUCERT. Paweł Lachman prezes zarządu PORT PC

Certyfikacja instalatorów pomp ciepła - EUCERT. Certyfikacja instalatorów pomp ciepła EUCERT. Paweł Lachman prezes zarządu PORT PC Certyfikacja instalatorów pomp ciepła EUCERT Paweł Lachman prezes zarządu PORT PC Forum Wykonawcy, 13-23.04.2015 Plan prezentacji Stowarzyszenie PORT PC Szkolenia EUCERT Certyfikacja EUCERT a UDT Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

System podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w obszarze EE i OZE

System podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w obszarze EE i OZE System podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w obszarze EE i OZE Wrocław, 14.11.2012 r. Andrzej Rajkiewicz Cel projektu opracowanie krajowego systemu podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Prezentacja programu Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Prezentacja programu 1. Czym jest PolSEFF? PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest programem finansowania inwestycji małych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych Zielono-żółte bezpieczeństwo Filtry do pomp próżniowych Serwis to kwestia zaufania! Program filtrów do wszystkich pomp próżniowych Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Dobry serwis gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Program kursu dokształcania. Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna. dla małych i średnich przedsiębiorstw

Program kursu dokształcania. Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna. dla małych i średnich przedsiębiorstw Program kursu dokształcania Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna dla małych i średnich przedsiębiorstw Spis treści 1. Podsumowanie najistotniejszych elementów... 3 1.1 Cel... 3 1.2 Grupy docelowe...

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła EUCERT Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Prowadzący: Artur Karczmarczyk

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Częstochowa. miasto energetycznie świadome

Częstochowa. miasto energetycznie świadome Częstochowa miasto energetycznie świadome URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl BOŻENA HERBUŚ INŻYNIER

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo