Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych (postanowienia ogólne) 1 Niniejszy regulamin określa zasady udzielania pożyczek gotówkowych przez pożyczkodawcę osobom fizycznym. (definicje i terminy stosowane w umowie pożyczki) 2 Definicje i terminy stosowane w niniejszym regulaminie oraz w umowie pożyczki oznaczają: 1. Pożyczkodawca CareCash sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 28/21, , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł. 2. Pożyczkobiorca osoba fizyczna korzystająca z usług Pożyczkodawcy, to jest zaciągająca zobowiązanie, którym są środki pieniężne, w formie Pożyczki otrzymanej od Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorcą może być jedynie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca osobą pełnoletnią. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wymagań stawianych przez Pożyczkodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie pożyczki. 3. Pożyczka środki pieniężne pożyczone przez Pożyczkobiorcę od Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie pożyczki oraz niniejszym Regulaminie. 4. Umowa pożyczki umowa określająca szczegółowe warunki udzielenia przez Pożyczkodawcę Pożyczki Pożyczkobiorcy. 5. Umowa ramowa umowa określająca warunki udzielania Pożyczek Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawce na uproszczonych warunkach. 6. Strona Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca 7. Strony Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca, jeśli występują łącznie. 8. Strona internetowa udostępniony przez Pożyczkodawcę portal internetowy, dostępny pod adresem umożliwiający wymianę informacji między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą oraz miejsce, gdzie udostępniony jest Regulamin świadczenia usług oraz inne informacje przekazywane przez Pożyczkobiorcę 9. Całkowita kwota kredytu - suma wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy na podstawie umowy o kredyt. 10. Całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, które pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje. 11. Całkowita kwota do zapłaty przez pożyczkobiorcę - suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu. 12. Okres spłaty pożyczki okres, w ciągu którego Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkę na konto bankowe Pożyczkodawcy wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami. 13. Data spłaty pożyczki ostatni dzień okresy spłaty pożyczki, pod warunkiem CareCash Sp. z o.o. Strona 1 z 9

2 uregulowania przez Pożyczkobiorcę w tym terminie wszystkich należności wobec Pożyczkodawcy lub ostatni dzień w którym Pożyczkobiorca spłacił Pożyczkodawcy kwotę Pożyczki wraz z należnymi odsetkami i kosztami 14. Dzień spłaty ustalony w Umowie pożyczki dzień miesiąca, w którym Pożyczkodawca jest zobowiązany do wpłacenia na konto bankowe Pożyczkodawcy określoną w umowię Kwotę do spłaty. W Przypadku, gdy w danym miesiącu nie ma takiego dnia, właściwy do spłaty jest ostatni dzień danego miesiąca. 15. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczana zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim 16. Poręczyciel osoba poręczająca spłatę Pożyczki w przypadku jej niespłacenia przez Pożyczkobiorcę 17. Firma poręczeniowa przedsiębiorstwo, z którym współpracuje Pożyczkodawca w zakresie poręczania pożyczek gotówkowych 18. Rata miesięczna rata dotycząca pożyczek gotówkowych udzielanych na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Rata jest to określona kwota pieniężna, którą Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać na Rachunek bankowy Pożyczkodawcy w odstępach miesięcznych w celu spłaty Pożyczki wraz z należnymi kosztami i odsetkami. 19. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy rachunek bankowy prowadzony przez dowolny Bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Pożyczkobiorcy, którego numer Pożyczkobiorca udostępnia Pożyczkodawcy w celu wykonania przelewu kwoty pieniężnej z tytułu zawartej Umowy pożyczki 20. Rachunek bankowy Pożyczkodawcy rachunek bankowy prowadzony przez dowolny Bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę pożyczki wraz z należnymi kosztami i odsetkami lub poszczególne raty miesięczne. Rachunkiem właściwym jest: Osoby trzecie osoby nie będące stronami umowy 22. Klient osoba fizyczna zainteresowana usługami, produktami Pożyczkodawcy oferowanymi przez Pożyczkodawcę oraz przez firmy i/lub osoby reprezentujące Pożyczkodawcę, a także osoba fizyczna która złożyła wniosek o udzielenie pożyczki. 3 (wniosek o udzielenie pożyczki) 1. Wniosek o udzielenie pożyczki może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 2. Wniosek o udzielenie pożyczki może zostać złożony za pomocą: strony internetowej, bezpośrednio pracownikom pożyczkodawcy lub za pośrednictwem współpracujących biur sprzedaży, których lista jest dostępna na stronie internetowej pożyczkodawcy. 3. Podczas składania wniosku o udzielenie pożyczki, klient jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich wymaganych przez pożyczkodawcę dokumentów i informacji. 4. Podanie nieprawdziwych informacji, wprowadzających w błąd Pożyczkodawcę czego skutkiem będzie niekorzystne rozporządzanie mieniem przez Pożyczkodawcę może powodować odpowiedzialność karną opisaną przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy pożyczki, pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy system rozliczeń za pośrednictwem strony internetowej, gdzie pożyczkobiorca może obserwować swoje aktualne CareCash Sp. z o.o. Strona 2 z 9

3 zadłużenie. 6. Pożyczkodawca ma prawo odmówienia przyjęcia wniosku klienta, jak również po przyjęcia wniosku ma prawo odmówić udzielenia pożyczki. Jeżeli pożyczkodawca odmówi udzielenia pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych pożyczkodawcy, pożyczkodawca niezwłocznie przekaże klientowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. 7. Składając wniosek o udzielenie pożyczki klient potwierdza, że wszystkie przedstawione przez niego dane są prawdziwe, nie posiada jakichkolwiek zaległości w spłatach pożyczek, kredytów, z tytułu jakichkolwiek umów a zwłaszcza należności prawnych i podatkowych wobec Skarbu Państwa. 8. Składając wniosek o udzielenie pożyczki, klient oświadcza, że nie są prowadzone przeciwko niemu jakiekolwiek postępowania sądowe lub egzekucyjne o zapłatę należności. 9. Składając wniosek o udzielenie pożyczki, klient oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności w związku z którymi może nastąpić pogorszenie się jego sytuacji finansowej. 10. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą pełnoletnią. 11. Klient składając wniosek nie może być wpływem alkoholu, środków psychotropowych, narkotyków, lub jakichkolwiek innych substancji mogących ograniczyć jego świadome i swobodne podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli. 12. Pożyczkodawca ma prawo rządać dodatkowych dokumentów lub informacji od klienta, jeśli treść dokumentów, lub świadczeń przedstawionych przez klienta budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, lub podane przez klienta dane są niepełne. Nieuzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych. 13. Okres umowy pożyczki rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy pożyczki. 14. Klient składający wniosek jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota do wypłaty. W przypadku niepodania numeru rachunku bankowego, wniosek o udzielenie pożyczki zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. 15. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia prawidłowo złożonego wniosku o pożyczkę w terminie jak najszybszym, nie później niż w ciągu pełnych 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu do 10 dni roboczych. 16. Udzielenie pożyczki następuje w sposób określony w niniejszym regulaminie i umowie pożyczki, na wskazanych w nich zasadach i czasie. 17. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Pożyczkodawcę jest ważne przez 5 dni roboczych od dnia wydania decyzji, po tym terminie wniosek zostaje anulowany o ile w tym okresie nie została podpisana umowa pożyczki. Klient ma prawo złożyć wniosek powtórnie, o ile zawiera on wszystkie wymagane dokumenty i informacje, oraz z zastrzeżeniem dokonania niezbędnych aktualizacji co do dokumentów oraz oświadczeń. 18. Pożyczkobiorca regulujący terminowo wszystkie należności wobec Pożyczkodawcy może złożyć wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki na 5 dni roboczych przed upływem terminu spłaty ostatniej raty pożyczki. 19. Wraz z wnioskiem, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przekazania Klientowi materiałów informacyjnych, broszur reklamowych oraz dobrowolnych ankiet wspomagających pracę Pożyczkodawcy i/lub przedsiębiorców i instytucji współpracujących z Pożyczkodawcą w zakresie weryfikacji, informatyki, finansów i CareCash Sp. z o.o. Strona 3 z 9

4 innych. 20. W przypadku pożyczek nie opisanych niniejszym regulaminem, klient ma prawo złożyć wniosek w terminie i zasadach określonych w ofercie. 21. W przypadku klientów składających wniosek po raz pierwszy, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo wymagania większej ilości informacji, niż opisana niniejszym regulaminem, zwłaszcza jeśli chodzi o szczegółowe wyjaśnienia zagadnień poruszanych podczas rozmowy między Klientem a przedstawicielem Pożyczkodawcy. 22. Aktualna oferta pożyczek opisana jest szczegółowo na Stronie internetowej. 23. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do tworzenia ofert ograniczonych czasowo, terytorialnie lub w jakikolwiek inny sposób, dla których zasady są jasno określone w niniejszym regulaminie w zakresie podstawowym, oraz szczegółowo w regulaminie pożyczek objętych specjalną ofertą. 24. Aktualna oferta Pożyczkodawcy jest dostępna również pod wskazanymi przez Pożyczkodawcę numerami telefonu oraz u przedstawicieli Pożyczkodawcy, przy czym Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość upoważnienia poszczególnych przedstawicieli tylko do oferowania wybranych przez Pożyczkodawcę ofert. 4 (udzielenie pożyczki) 1. Po złożeniu przez klienta wniosku i wydaniu przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia pożyczki, strony mogą zawrzeć umowę pożyczki. 2. Decyzję w sprawie udzielenia pożyczki, PD lub jego przedstawiciel może przekazać klientowi za pośrednictwem następujących form kontaktu: rozmowa osobista przedstawiciela z klientem w biurze przedstawiciela rozmowa osobista przedstawiciela z klientem w innym miejscu rozmowa telefoniczna wiadomość sms wiadomość informacja w panelu klienta dostępna po zalogowaniu za pośrednictwem Strony internetowej przesyłka listowa 3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w niniejszym regulaminie, Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia pożyczki, zwłaszcza w przypadku zgłoszenia klienta po terminie opisanym w niniejszym regulaminie. 4. Umowa pożyczki zostaje zawarta w formie pisemnej poprzez podpisanie przez klienta oraz pożyczkodawcę umowy pożyczki z wykorzystaniem aktualnego wzoru umowy pożyczki stosowanego przez pożyczkodawcę. 5. Wzór umowy pożyczki zawieranej z klientem jest dostępny do wglądu u pracowników i przedstawicieli Pożyczkodawcy. 6. Wzór umowy pożyczki może być udostępniany za pośrednictwem strony internetowej i/lub za pośrednictwem panelu klienta dostępnego po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej Pożyczkodawcy. 7. Każda pożyczka będzie zabezpieczona, chyba że pożyczkodawca w treści pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia pożyczki wyraźnie wskaże inaczej. Forma zabezpieczenia pożyczki zostanie określona w pozytywnej decyzji dotyczącej udzielania pożyczki. 8. Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowić mogą w szczególności: a) weksel własny i poręczenie wekslowe, b) gwarancja bankowa, c) blokada środków na rachunku bankowym, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie, CareCash Sp. z o.o. Strona 4 z 9

5 e) zastaw rejestrowy, f) ubezpieczenie pożyczki, g) hipoteka na nieruchomości, h) cesja wierzytelności, i) akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc. 9. Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie. 10. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą. 11. Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca. 5 (godziny i miejsce pracy) 1. Pożyczkodawca obsługuje klientów w godzinach wskazanych na Stronie internetowej, w dni robocze. 2. Pożyczkodawca może podjąć się zawarcia umowy z klientem w dniach i/lub godzinach opisanych na Stronie internetowej na wniosek klienta i za zgodą pożyczkodawcy. 3. Pożyczkodawca obsługuje klientów w miastach wskazanych na stronie internetowej. 4. Pożyczkodawca może obsługiwać klientów z innych miejscowości, na wniosek pożyczkobiorcy i za zgodą pożyczkodawcy. 5. W przypadku kontaktu w godzinach i dniach innych niż wymienione na stronie internetowej, Pożyczkodawca może obsłużyć klientów zwłaszcza w przypadku kontaktu drogą mailową. 6. Pożyczkodawca zastrzega sobie do czasowego lub stałego zaprzestania obsługiwania określoncyh miast, wcześniej obsługiwanych, bez podania przyczyny. 7. Godziny i dni kontaktu z pracownikami firm współpracujących z Pożyczkodawcą, a nie będącymi pracownikami Pożyczkodawcy są określone przez osoby zarządzające firmami współpracującymi z Pożyczkodawcą. 8. Wszystkie problemy, spory i inne kwestie wynikłe z tytułu podania niewłaściwych godzin i/lub dni pracy przez firmy współpracujące nie leżą w gestii Pożyczkodawcy i klient nie może domagać się rekompensaty od Pożyczkodawcy. 9. Kontakt z Pożyczkodawcą za pomocą drogi mailowej lub systemu informatycznego dostępnego za pomocą panelu klienta na Stronie internetowej są rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności zgłoszeń, w godzinach pracy pracowników Pożyczkodawcy lub poza tymi godzinami. 10. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje powstałe w związku z ograniczonymi godzinami pracy banków i systemów rozliczeniowych, zwłaszcza w kwestii realizacji przelewów za pośrednictwem systemu ELIXIR. 6 (opłaty i prowizje) 1. Pożyczkodawca ma prawo pobierać prowizje i opłaty opisane w załączniku nr 1 do Umowy Pożyczki. 2. Pożyczkodawca może współpracować z ubezpieczycielem świadczącym usługi na rzecz klientów, w takim przypadku pożyczkodawca niezwłocznie przekaże informacje dla potencjalnych klientów. 3. Pożyczkodawca od udzielonej Pożyczki pobiera odsetki w kwocie równej czterokrotności stopy lombardowej w dniu zawarcia umowy pożyczki 4. Pożyczkodawca może zwiększyć wysokość opłat jedynie w przypadku konieczności dojazdu przedstawiciela do Klienta na terenie nie obsługiwanym przez Pożyczkodawcę, po potwierdzeniu zgody na podwyższenie kosztów uzyskanej od CareCash Sp. z o.o. Strona 5 z 9

6 Klienta. 5. Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy monity w terminach i kosztach opisanych w umowie pożyczki. 7 (nieterminowa spłata pożyczki) 1. Pożyczkobiorca ma obowiązek dokonywać terminowych spłat pożyczki lub jej poszczególnych rat. 2. W przypadku spłat wykonywanych po terminie, Pożyczkodawca ma prawo wysłać monity przypominające o konieczności spłat w terminach określonych w załączniku numer 1 dołączonego do niniejszego regulaminu. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do opłaty kosztów wynikłych z wysłanych monitów tak samo, jak wobec należności głównej. 4. Pożyczkodawca w terminie określonym w załączniku numer 1 wysyła do Pożyczkobiorcy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, Pożyczkodawca wystąpi przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę sądową bezpośrednio, lub przy pomocy pełnomocników. 5. Od całości kwoty zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić odsetki właściwe dla wskazanego przez Pożyczkodawcę w załączniku nr 1 odsetek od należności przeterminowanych 6. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych w zakresie wymaganym osobom i/lub przedsiębiorcom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie windykacji należności oraz komunikacji związanej z zadłużeniem przeterminowanym. 7. Klient oświadcza, że jest świadomy i wyraża zgodę, na przekazanie przez Pożyczkobiorcę informacji o przeterminowanym zadłużeniu wobec Pożyczkodawcy w przypadkach określonych prawnie i na mocy umów Pożyczkodawcy z właściwymi instytucjami do biur informacji gospodarczej gromadzących dane na temat nierzetelnych dłużników i długów przeterminowanych. 8. Klient oświadcza że jest świadomy że w przypadku braku spłaty kwoty pożyczki w całości lub jakiejkolwiek części, Pożyczkodawca będzie uprawniony do skorzystania z prawnych form zabezpieczenia pożyczki. 9. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku gdy druga Strona narusza jej istotne postanowienia i nie usunie takiego naruszenia w dodatkowym wyznaczonym 14 dniowym terminie. 10. Pożyczka wraz z niezapłaconymi odsetkami za faktyczny okres kredytowania podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty 8 (przedłużenie umowy pożyczki) 1. Przedłużenie umowy pożyczki zawartej na podstawie niniejszego regulaminu nie jest możliwe. 2. Pożyczkobiorca ma możliwość otrzymania kolejnej pożyczki w momencie całkowitej spłaty zadłużenia, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami, w tym w szczególności odsetkami karnymi i monitami. 3. W przypadku zawarcia umowy na 1 miesiąc PB może zapłacić wyłącznie odsetki umowne oraz koszty przenosząc wymagalność kapitału na nastepny miesiąc. W następnym okresie rozliczeniowym wymagalny jest kapitał wraz z kolejnymi odsetkami umownymi oraz prowizją w tej samej wysokości. 9 (spłata pożyczki) 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do terminowej spłaty pożyczki. 2. Obowiązkiem Pożyczkobiorcy jest spłata wszystkich należnych pożyczkodawcy kosztów, prowizji, odsetek w tym w szczególności kosztów odsetek karnych od CareCash Sp. z o.o. Strona 6 z 9

7 należności przeterminowanych oraz kosztów monitów. 3. Pożyczkobiorca podpisując umowę pożyczki potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się spłacać należne raty w terminach i kwotach opisanych w umowie pożyczki. 4. Pożyczkodawca ma prawo wysłać na 5 dni przed terminem płatności raty przypomnienie o konieczności spłaty na numer telefoniczny i/lub adres mailowy wskazany przez Pożyczkobiorcę. 5. Pożyczkobiorca ma prawo spłaty pożyczki w części lub całości przed terminem płatności raty stosownie do postanowień Umowy pożyczki. 6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić wszystkie kwoty i należności na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w sposób określony w umowie. 7. Płatność zostaje uznana przez Pożyczkodawcę za uregulowaną w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Pożyczkodawcy. 8. Pożyczkodawca wykonuje wszystkich płatności wobec Pożyczkobiorcy w walucie, w której została udzielona pożyczka. 9. W tytule przelewu spłaty pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się zamieścić następujące dane we wskazanej kolejności: CC/userId/userNick/wariant, gdzie userid to identyfikator nadany pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę, a usernick to login nadany pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem danych wskazanych powyżej. 10. Dane Pożyczkodawcy do przelewu Pożyczkobiorca otrzymuje wraz z umową pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą. 11. Pożyczkodawca ma prawo do zaliczenia wpłacanych przez pożyczkobiorcę kwot według następujących Wariantów: Wariant CF: podstawowa kwota pożyczki prowizja za udzielenie pożyczki koszty odsetek koszty odsetek karnych koszty monitów Wariant MR lub SP: stosunkowo podstawowa kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki oraz odsetki koszty odsetek karnych koszty monitów Wariant IO: koszty odsetek koszty odsetek karnych koszty monitów podstawowa kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki 12. Wybór odpowiedniego wariantu z wariantów wskazanych powyżej w pkt. 11 niniejszego paragrafu będzie dokonany w Umowie Pożyczki. 13. W przypadku, gdy po zaliczenia wpłaconych przez pożyczkodawcę kwot na wszystkie należności i ostatecznym rozliczenia Pożyczki wraz ze wszystkimi prowizjami odsetkami i innymi kosztami powstanie nadpłata (dalej: Nadpłata ), to Nadpłata ta jest zwracana Pożyczkodawcy. Nadpłata jest zwracana niezwłocznie po jej zaksięgowaniu. 10 (czyny zakazane) 1. W przypadku świadomego podania przez klienta nieprawdziwych danych mogących CareCash Sp. z o.o. Strona 7 z 9

8 wprowadzić Pożyczkodawcę w błąd i narazić na straty Pożyczkodawca ma prawo odmowy dalszych kontaktów z Klientem. 2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa z tytułu opisanego przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Pożyczkodawca zgłasza sprawę właściwemu organowi Policji lub Prokuratury celem wyjaśnienia sytuacji możliwego przestępstwa. 3. W przypadku gdy klient jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków psychotropowych, narkotyków lub innych środków mogących zmieniać stan świadomości, Pożyczkodawca ma prawo odmówić obsługi Klienta jednorazowo, lub zrezygnować ze świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz takiej osoby w przyszłości. 4. W przypadku gdy klient zachowuje się niestosownie w stosunku do pracowników lub współpracowników Pożyczkodawcy, zwłaszcza jeśli jest wulgarny lub wykazuje objawy agresji, Pożyczkodawca może zrezygnować z obsługi Klienta jednorazowo, lub zrezygnować ze świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz takiej osoby w przyszłości. 5. Pożyczkodawca ma prawo odmówić obsługi Klienta, który we wcześniejszych kontaktach z przedsiębiorcami współpracującymi z Pożyczkodawcą wykazywał znamiona określonych w poprzednich punktach. 6. W przypadku wykrycia podania nieprawdziwych danych pożyczkodawca może rządać od pożyczkobiorcy zwrotu udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami i kosztami w trybie natychmiastowym. 11 (ochrona danych osobowych) 1. Pożyczkodawca gromadzi i przechowuje informacje klientów w celach związanych z: przedmiotem działalności podstawowej zawieraniem i wykonywaniem umów objęciem klientów ubezpieczeniem w przypadku współpracy z ubezpieczycielem dochodzeniem roszczeń marketingiem produktów i usług Pożyczkodawcy marketingiem produktów i usług podmiotó współpracujących z Pożyczkodawcą sprzedażą wierzytelności uzyskiwaniem danych statystycznych 2. Zakres informacji o których mowa powyżej może zostać rozszerzony w przypadku zawarcia umowy. 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Pożyczkodawcę, oraz ich poprawiania. 4. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. 5. Pożyczkodawca zapewnia należyte bezpieczeństwo przechowywanych danych, oraz oświadcza, że posiada wszystkie należne zezwolenia w zakresie prowadzenia baz danych i gormadzenia danych osobowych osób fizycznych. 6. Pożyczkodawca ma prawo do przekazywania danych osobowych Pożyczkobiorcy w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie osobom i przedsiębiorcom współpracującym z Pożyczkodawcą. 7. Pożyczkodawca ma prawo udostępniania danych osobowych Pożyczkobiorcy w charakterze danych osobowych statystycznych, bez podania szczegółowych danych osobowych podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą. 8. Każdy Pożyczkobiorca oraz Klient na swój wniosek oraz w przypadku wyrażenia na to zgody przez Pożyczkodawcę (dalej: Użytkownik ) otrzyma konto w systemie CareCash Sp. z o.o. Strona 8 z 9

9 informatycznym Pożyczkodawcy (dalej: System ) w postaci loginu oraz hasła za pośrednictwem którego poprzez łącze internetowe będzie mógł dokonać sprawdzenia salda pożyczki oraz będzie mógł uzyskać informację o aktualnej ofercie oraz promocjach. 9. Dostęp do systemu dla Pożyczkobiorców jest bezpłatny. Udostępniane hasło jest hasłem jednorazowego użytku, które będzie musiało zostać zmienione przez Użytkownika podczas pierwszego logowania do Systemu. 10. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie: jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości; sposób, w jaki konta będą wykorzystywane przez Użytkowników; skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika; przerwy w funkcjonowaniu dostępu do Systemu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Pożyczkodawcy; utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi; niemożność zalogowania się w Systemie, spowodowaną w szczególności jakością połączenia z Internetem, awarią operatora internetowego lub energetycznego oraz złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika; skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło dostępowe Użytkownika lub które to hasło złamały; nieprawidłowe działanie serwisów indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych; 11. Klient przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez podpisanie stosownego oświadczenia wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204) oraz na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem innych środków komunikacji. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody wysyłając stosowne oświadczenie do Administratora Danych na lub na adres siedziby spółki z dopiskiem Do Administrator Danych. 12 (reklamacje) 1. Wszystkie reklamacje należy złożyć pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Pożyczkodawcy. 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania reklamacji złożonych w sposób inny, niż w punkie 1 niniejszego paragrafu. 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu otrzymania reklamacji w formie opisanej niniejszym regulaminem przez Pożyczkobiorcę. 13 (pozostałe warunki i postanowienia końcowe) 1. Językiem właściwym do korespondencji pomiędzy Pożyczkodawcą a klientem jest język polski. 2. Wszystkie umowy powinny być zawierane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zmiany w umowie powinny być zawierane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności chyba, że z treści zawartej umowy lub postanowień CareCash Sp. z o.o. Strona 9 z 9

10 niniejszego Regulaminu wynika inaczej. 4. Aktualna tabela opłat i prowizji znajduje się na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca będzie w każdym czasie uprawniony do zmiany tabeli opłat i prowizji, na warunkach wskazanych w Umowie pożyczki.... akceptuję CareCash Sp. z o.o. Strona 10 z 9

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą:

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo