Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych (postanowienia ogólne) 1 Niniejszy regulamin określa zasady udzielania pożyczek gotówkowych przez pożyczkodawcę osobom fizycznym. (definicje i terminy stosowane w umowie pożyczki) 2 Definicje i terminy stosowane w niniejszym regulaminie oraz w umowie pożyczki oznaczają: 1. Pożyczkodawca CareCash sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 28/21, , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł. 2. Pożyczkobiorca osoba fizyczna korzystająca z usług Pożyczkodawcy, to jest zaciągająca zobowiązanie, którym są środki pieniężne, w formie Pożyczki otrzymanej od Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorcą może być jedynie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca osobą pełnoletnią. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wymagań stawianych przez Pożyczkodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie pożyczki. 3. Pożyczka środki pieniężne pożyczone przez Pożyczkobiorcę od Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie pożyczki oraz niniejszym Regulaminie. 4. Umowa pożyczki umowa określająca szczegółowe warunki udzielenia przez Pożyczkodawcę Pożyczki Pożyczkobiorcy. 5. Umowa ramowa umowa określająca warunki udzielania Pożyczek Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawce na uproszczonych warunkach. 6. Strona Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca 7. Strony Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca, jeśli występują łącznie. 8. Strona internetowa udostępniony przez Pożyczkodawcę portal internetowy, dostępny pod adresem umożliwiający wymianę informacji między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą oraz miejsce, gdzie udostępniony jest Regulamin świadczenia usług oraz inne informacje przekazywane przez Pożyczkobiorcę 9. Całkowita kwota kredytu - suma wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy na podstawie umowy o kredyt. 10. Całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, które pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje. 11. Całkowita kwota do zapłaty przez pożyczkobiorcę - suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu. 12. Okres spłaty pożyczki okres, w ciągu którego Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkę na konto bankowe Pożyczkodawcy wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami. 13. Data spłaty pożyczki ostatni dzień okresy spłaty pożyczki, pod warunkiem CareCash Sp. z o.o. Strona 1 z 9

2 uregulowania przez Pożyczkobiorcę w tym terminie wszystkich należności wobec Pożyczkodawcy lub ostatni dzień w którym Pożyczkobiorca spłacił Pożyczkodawcy kwotę Pożyczki wraz z należnymi odsetkami i kosztami 14. Dzień spłaty ustalony w Umowie pożyczki dzień miesiąca, w którym Pożyczkodawca jest zobowiązany do wpłacenia na konto bankowe Pożyczkodawcy określoną w umowię Kwotę do spłaty. W Przypadku, gdy w danym miesiącu nie ma takiego dnia, właściwy do spłaty jest ostatni dzień danego miesiąca. 15. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczana zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim 16. Poręczyciel osoba poręczająca spłatę Pożyczki w przypadku jej niespłacenia przez Pożyczkobiorcę 17. Firma poręczeniowa przedsiębiorstwo, z którym współpracuje Pożyczkodawca w zakresie poręczania pożyczek gotówkowych 18. Rata miesięczna rata dotycząca pożyczek gotówkowych udzielanych na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Rata jest to określona kwota pieniężna, którą Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać na Rachunek bankowy Pożyczkodawcy w odstępach miesięcznych w celu spłaty Pożyczki wraz z należnymi kosztami i odsetkami. 19. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy rachunek bankowy prowadzony przez dowolny Bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Pożyczkobiorcy, którego numer Pożyczkobiorca udostępnia Pożyczkodawcy w celu wykonania przelewu kwoty pieniężnej z tytułu zawartej Umowy pożyczki 20. Rachunek bankowy Pożyczkodawcy rachunek bankowy prowadzony przez dowolny Bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę pożyczki wraz z należnymi kosztami i odsetkami lub poszczególne raty miesięczne. Rachunkiem właściwym jest: Osoby trzecie osoby nie będące stronami umowy 22. Klient osoba fizyczna zainteresowana usługami, produktami Pożyczkodawcy oferowanymi przez Pożyczkodawcę oraz przez firmy i/lub osoby reprezentujące Pożyczkodawcę, a także osoba fizyczna która złożyła wniosek o udzielenie pożyczki. 3 (wniosek o udzielenie pożyczki) 1. Wniosek o udzielenie pożyczki może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 2. Wniosek o udzielenie pożyczki może zostać złożony za pomocą: strony internetowej, bezpośrednio pracownikom pożyczkodawcy lub za pośrednictwem współpracujących biur sprzedaży, których lista jest dostępna na stronie internetowej pożyczkodawcy. 3. Podczas składania wniosku o udzielenie pożyczki, klient jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich wymaganych przez pożyczkodawcę dokumentów i informacji. 4. Podanie nieprawdziwych informacji, wprowadzających w błąd Pożyczkodawcę czego skutkiem będzie niekorzystne rozporządzanie mieniem przez Pożyczkodawcę może powodować odpowiedzialność karną opisaną przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy pożyczki, pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy system rozliczeń za pośrednictwem strony internetowej, gdzie pożyczkobiorca może obserwować swoje aktualne CareCash Sp. z o.o. Strona 2 z 9

3 zadłużenie. 6. Pożyczkodawca ma prawo odmówienia przyjęcia wniosku klienta, jak również po przyjęcia wniosku ma prawo odmówić udzielenia pożyczki. Jeżeli pożyczkodawca odmówi udzielenia pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych pożyczkodawcy, pożyczkodawca niezwłocznie przekaże klientowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. 7. Składając wniosek o udzielenie pożyczki klient potwierdza, że wszystkie przedstawione przez niego dane są prawdziwe, nie posiada jakichkolwiek zaległości w spłatach pożyczek, kredytów, z tytułu jakichkolwiek umów a zwłaszcza należności prawnych i podatkowych wobec Skarbu Państwa. 8. Składając wniosek o udzielenie pożyczki, klient oświadcza, że nie są prowadzone przeciwko niemu jakiekolwiek postępowania sądowe lub egzekucyjne o zapłatę należności. 9. Składając wniosek o udzielenie pożyczki, klient oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności w związku z którymi może nastąpić pogorszenie się jego sytuacji finansowej. 10. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą pełnoletnią. 11. Klient składając wniosek nie może być wpływem alkoholu, środków psychotropowych, narkotyków, lub jakichkolwiek innych substancji mogących ograniczyć jego świadome i swobodne podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli. 12. Pożyczkodawca ma prawo rządać dodatkowych dokumentów lub informacji od klienta, jeśli treść dokumentów, lub świadczeń przedstawionych przez klienta budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, lub podane przez klienta dane są niepełne. Nieuzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych. 13. Okres umowy pożyczki rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy pożyczki. 14. Klient składający wniosek jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota do wypłaty. W przypadku niepodania numeru rachunku bankowego, wniosek o udzielenie pożyczki zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. 15. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia prawidłowo złożonego wniosku o pożyczkę w terminie jak najszybszym, nie później niż w ciągu pełnych 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu do 10 dni roboczych. 16. Udzielenie pożyczki następuje w sposób określony w niniejszym regulaminie i umowie pożyczki, na wskazanych w nich zasadach i czasie. 17. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Pożyczkodawcę jest ważne przez 5 dni roboczych od dnia wydania decyzji, po tym terminie wniosek zostaje anulowany o ile w tym okresie nie została podpisana umowa pożyczki. Klient ma prawo złożyć wniosek powtórnie, o ile zawiera on wszystkie wymagane dokumenty i informacje, oraz z zastrzeżeniem dokonania niezbędnych aktualizacji co do dokumentów oraz oświadczeń. 18. Pożyczkobiorca regulujący terminowo wszystkie należności wobec Pożyczkodawcy może złożyć wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki na 5 dni roboczych przed upływem terminu spłaty ostatniej raty pożyczki. 19. Wraz z wnioskiem, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przekazania Klientowi materiałów informacyjnych, broszur reklamowych oraz dobrowolnych ankiet wspomagających pracę Pożyczkodawcy i/lub przedsiębiorców i instytucji współpracujących z Pożyczkodawcą w zakresie weryfikacji, informatyki, finansów i CareCash Sp. z o.o. Strona 3 z 9

4 innych. 20. W przypadku pożyczek nie opisanych niniejszym regulaminem, klient ma prawo złożyć wniosek w terminie i zasadach określonych w ofercie. 21. W przypadku klientów składających wniosek po raz pierwszy, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo wymagania większej ilości informacji, niż opisana niniejszym regulaminem, zwłaszcza jeśli chodzi o szczegółowe wyjaśnienia zagadnień poruszanych podczas rozmowy między Klientem a przedstawicielem Pożyczkodawcy. 22. Aktualna oferta pożyczek opisana jest szczegółowo na Stronie internetowej. 23. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do tworzenia ofert ograniczonych czasowo, terytorialnie lub w jakikolwiek inny sposób, dla których zasady są jasno określone w niniejszym regulaminie w zakresie podstawowym, oraz szczegółowo w regulaminie pożyczek objętych specjalną ofertą. 24. Aktualna oferta Pożyczkodawcy jest dostępna również pod wskazanymi przez Pożyczkodawcę numerami telefonu oraz u przedstawicieli Pożyczkodawcy, przy czym Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość upoważnienia poszczególnych przedstawicieli tylko do oferowania wybranych przez Pożyczkodawcę ofert. 4 (udzielenie pożyczki) 1. Po złożeniu przez klienta wniosku i wydaniu przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia pożyczki, strony mogą zawrzeć umowę pożyczki. 2. Decyzję w sprawie udzielenia pożyczki, PD lub jego przedstawiciel może przekazać klientowi za pośrednictwem następujących form kontaktu: rozmowa osobista przedstawiciela z klientem w biurze przedstawiciela rozmowa osobista przedstawiciela z klientem w innym miejscu rozmowa telefoniczna wiadomość sms wiadomość informacja w panelu klienta dostępna po zalogowaniu za pośrednictwem Strony internetowej przesyłka listowa 3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w niniejszym regulaminie, Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia pożyczki, zwłaszcza w przypadku zgłoszenia klienta po terminie opisanym w niniejszym regulaminie. 4. Umowa pożyczki zostaje zawarta w formie pisemnej poprzez podpisanie przez klienta oraz pożyczkodawcę umowy pożyczki z wykorzystaniem aktualnego wzoru umowy pożyczki stosowanego przez pożyczkodawcę. 5. Wzór umowy pożyczki zawieranej z klientem jest dostępny do wglądu u pracowników i przedstawicieli Pożyczkodawcy. 6. Wzór umowy pożyczki może być udostępniany za pośrednictwem strony internetowej i/lub za pośrednictwem panelu klienta dostępnego po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej Pożyczkodawcy. 7. Każda pożyczka będzie zabezpieczona, chyba że pożyczkodawca w treści pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia pożyczki wyraźnie wskaże inaczej. Forma zabezpieczenia pożyczki zostanie określona w pozytywnej decyzji dotyczącej udzielania pożyczki. 8. Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowić mogą w szczególności: a) weksel własny i poręczenie wekslowe, b) gwarancja bankowa, c) blokada środków na rachunku bankowym, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie, CareCash Sp. z o.o. Strona 4 z 9

5 e) zastaw rejestrowy, f) ubezpieczenie pożyczki, g) hipoteka na nieruchomości, h) cesja wierzytelności, i) akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc. 9. Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie. 10. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą. 11. Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca. 5 (godziny i miejsce pracy) 1. Pożyczkodawca obsługuje klientów w godzinach wskazanych na Stronie internetowej, w dni robocze. 2. Pożyczkodawca może podjąć się zawarcia umowy z klientem w dniach i/lub godzinach opisanych na Stronie internetowej na wniosek klienta i za zgodą pożyczkodawcy. 3. Pożyczkodawca obsługuje klientów w miastach wskazanych na stronie internetowej. 4. Pożyczkodawca może obsługiwać klientów z innych miejscowości, na wniosek pożyczkobiorcy i za zgodą pożyczkodawcy. 5. W przypadku kontaktu w godzinach i dniach innych niż wymienione na stronie internetowej, Pożyczkodawca może obsłużyć klientów zwłaszcza w przypadku kontaktu drogą mailową. 6. Pożyczkodawca zastrzega sobie do czasowego lub stałego zaprzestania obsługiwania określoncyh miast, wcześniej obsługiwanych, bez podania przyczyny. 7. Godziny i dni kontaktu z pracownikami firm współpracujących z Pożyczkodawcą, a nie będącymi pracownikami Pożyczkodawcy są określone przez osoby zarządzające firmami współpracującymi z Pożyczkodawcą. 8. Wszystkie problemy, spory i inne kwestie wynikłe z tytułu podania niewłaściwych godzin i/lub dni pracy przez firmy współpracujące nie leżą w gestii Pożyczkodawcy i klient nie może domagać się rekompensaty od Pożyczkodawcy. 9. Kontakt z Pożyczkodawcą za pomocą drogi mailowej lub systemu informatycznego dostępnego za pomocą panelu klienta na Stronie internetowej są rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności zgłoszeń, w godzinach pracy pracowników Pożyczkodawcy lub poza tymi godzinami. 10. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje powstałe w związku z ograniczonymi godzinami pracy banków i systemów rozliczeniowych, zwłaszcza w kwestii realizacji przelewów za pośrednictwem systemu ELIXIR. 6 (opłaty i prowizje) 1. Pożyczkodawca ma prawo pobierać prowizje i opłaty opisane w załączniku nr 1 do Umowy Pożyczki. 2. Pożyczkodawca może współpracować z ubezpieczycielem świadczącym usługi na rzecz klientów, w takim przypadku pożyczkodawca niezwłocznie przekaże informacje dla potencjalnych klientów. 3. Pożyczkodawca od udzielonej Pożyczki pobiera odsetki w kwocie równej czterokrotności stopy lombardowej w dniu zawarcia umowy pożyczki 4. Pożyczkodawca może zwiększyć wysokość opłat jedynie w przypadku konieczności dojazdu przedstawiciela do Klienta na terenie nie obsługiwanym przez Pożyczkodawcę, po potwierdzeniu zgody na podwyższenie kosztów uzyskanej od CareCash Sp. z o.o. Strona 5 z 9

6 Klienta. 5. Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy monity w terminach i kosztach opisanych w umowie pożyczki. 7 (nieterminowa spłata pożyczki) 1. Pożyczkobiorca ma obowiązek dokonywać terminowych spłat pożyczki lub jej poszczególnych rat. 2. W przypadku spłat wykonywanych po terminie, Pożyczkodawca ma prawo wysłać monity przypominające o konieczności spłat w terminach określonych w załączniku numer 1 dołączonego do niniejszego regulaminu. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do opłaty kosztów wynikłych z wysłanych monitów tak samo, jak wobec należności głównej. 4. Pożyczkodawca w terminie określonym w załączniku numer 1 wysyła do Pożyczkobiorcy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, Pożyczkodawca wystąpi przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę sądową bezpośrednio, lub przy pomocy pełnomocników. 5. Od całości kwoty zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić odsetki właściwe dla wskazanego przez Pożyczkodawcę w załączniku nr 1 odsetek od należności przeterminowanych 6. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych w zakresie wymaganym osobom i/lub przedsiębiorcom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie windykacji należności oraz komunikacji związanej z zadłużeniem przeterminowanym. 7. Klient oświadcza, że jest świadomy i wyraża zgodę, na przekazanie przez Pożyczkobiorcę informacji o przeterminowanym zadłużeniu wobec Pożyczkodawcy w przypadkach określonych prawnie i na mocy umów Pożyczkodawcy z właściwymi instytucjami do biur informacji gospodarczej gromadzących dane na temat nierzetelnych dłużników i długów przeterminowanych. 8. Klient oświadcza że jest świadomy że w przypadku braku spłaty kwoty pożyczki w całości lub jakiejkolwiek części, Pożyczkodawca będzie uprawniony do skorzystania z prawnych form zabezpieczenia pożyczki. 9. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku gdy druga Strona narusza jej istotne postanowienia i nie usunie takiego naruszenia w dodatkowym wyznaczonym 14 dniowym terminie. 10. Pożyczka wraz z niezapłaconymi odsetkami za faktyczny okres kredytowania podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty 8 (przedłużenie umowy pożyczki) 1. Przedłużenie umowy pożyczki zawartej na podstawie niniejszego regulaminu nie jest możliwe. 2. Pożyczkobiorca ma możliwość otrzymania kolejnej pożyczki w momencie całkowitej spłaty zadłużenia, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami, w tym w szczególności odsetkami karnymi i monitami. 3. W przypadku zawarcia umowy na 1 miesiąc PB może zapłacić wyłącznie odsetki umowne oraz koszty przenosząc wymagalność kapitału na nastepny miesiąc. W następnym okresie rozliczeniowym wymagalny jest kapitał wraz z kolejnymi odsetkami umownymi oraz prowizją w tej samej wysokości. 9 (spłata pożyczki) 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do terminowej spłaty pożyczki. 2. Obowiązkiem Pożyczkobiorcy jest spłata wszystkich należnych pożyczkodawcy kosztów, prowizji, odsetek w tym w szczególności kosztów odsetek karnych od CareCash Sp. z o.o. Strona 6 z 9

7 należności przeterminowanych oraz kosztów monitów. 3. Pożyczkobiorca podpisując umowę pożyczki potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się spłacać należne raty w terminach i kwotach opisanych w umowie pożyczki. 4. Pożyczkodawca ma prawo wysłać na 5 dni przed terminem płatności raty przypomnienie o konieczności spłaty na numer telefoniczny i/lub adres mailowy wskazany przez Pożyczkobiorcę. 5. Pożyczkobiorca ma prawo spłaty pożyczki w części lub całości przed terminem płatności raty stosownie do postanowień Umowy pożyczki. 6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić wszystkie kwoty i należności na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w sposób określony w umowie. 7. Płatność zostaje uznana przez Pożyczkodawcę za uregulowaną w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Pożyczkodawcy. 8. Pożyczkodawca wykonuje wszystkich płatności wobec Pożyczkobiorcy w walucie, w której została udzielona pożyczka. 9. W tytule przelewu spłaty pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się zamieścić następujące dane we wskazanej kolejności: CC/userId/userNick/wariant, gdzie userid to identyfikator nadany pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę, a usernick to login nadany pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem danych wskazanych powyżej. 10. Dane Pożyczkodawcy do przelewu Pożyczkobiorca otrzymuje wraz z umową pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą. 11. Pożyczkodawca ma prawo do zaliczenia wpłacanych przez pożyczkobiorcę kwot według następujących Wariantów: Wariant CF: podstawowa kwota pożyczki prowizja za udzielenie pożyczki koszty odsetek koszty odsetek karnych koszty monitów Wariant MR lub SP: stosunkowo podstawowa kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki oraz odsetki koszty odsetek karnych koszty monitów Wariant IO: koszty odsetek koszty odsetek karnych koszty monitów podstawowa kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki 12. Wybór odpowiedniego wariantu z wariantów wskazanych powyżej w pkt. 11 niniejszego paragrafu będzie dokonany w Umowie Pożyczki. 13. W przypadku, gdy po zaliczenia wpłaconych przez pożyczkodawcę kwot na wszystkie należności i ostatecznym rozliczenia Pożyczki wraz ze wszystkimi prowizjami odsetkami i innymi kosztami powstanie nadpłata (dalej: Nadpłata ), to Nadpłata ta jest zwracana Pożyczkodawcy. Nadpłata jest zwracana niezwłocznie po jej zaksięgowaniu. 10 (czyny zakazane) 1. W przypadku świadomego podania przez klienta nieprawdziwych danych mogących CareCash Sp. z o.o. Strona 7 z 9

8 wprowadzić Pożyczkodawcę w błąd i narazić na straty Pożyczkodawca ma prawo odmowy dalszych kontaktów z Klientem. 2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa z tytułu opisanego przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Pożyczkodawca zgłasza sprawę właściwemu organowi Policji lub Prokuratury celem wyjaśnienia sytuacji możliwego przestępstwa. 3. W przypadku gdy klient jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków psychotropowych, narkotyków lub innych środków mogących zmieniać stan świadomości, Pożyczkodawca ma prawo odmówić obsługi Klienta jednorazowo, lub zrezygnować ze świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz takiej osoby w przyszłości. 4. W przypadku gdy klient zachowuje się niestosownie w stosunku do pracowników lub współpracowników Pożyczkodawcy, zwłaszcza jeśli jest wulgarny lub wykazuje objawy agresji, Pożyczkodawca może zrezygnować z obsługi Klienta jednorazowo, lub zrezygnować ze świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz takiej osoby w przyszłości. 5. Pożyczkodawca ma prawo odmówić obsługi Klienta, który we wcześniejszych kontaktach z przedsiębiorcami współpracującymi z Pożyczkodawcą wykazywał znamiona określonych w poprzednich punktach. 6. W przypadku wykrycia podania nieprawdziwych danych pożyczkodawca może rządać od pożyczkobiorcy zwrotu udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami i kosztami w trybie natychmiastowym. 11 (ochrona danych osobowych) 1. Pożyczkodawca gromadzi i przechowuje informacje klientów w celach związanych z: przedmiotem działalności podstawowej zawieraniem i wykonywaniem umów objęciem klientów ubezpieczeniem w przypadku współpracy z ubezpieczycielem dochodzeniem roszczeń marketingiem produktów i usług Pożyczkodawcy marketingiem produktów i usług podmiotó współpracujących z Pożyczkodawcą sprzedażą wierzytelności uzyskiwaniem danych statystycznych 2. Zakres informacji o których mowa powyżej może zostać rozszerzony w przypadku zawarcia umowy. 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Pożyczkodawcę, oraz ich poprawiania. 4. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. 5. Pożyczkodawca zapewnia należyte bezpieczeństwo przechowywanych danych, oraz oświadcza, że posiada wszystkie należne zezwolenia w zakresie prowadzenia baz danych i gormadzenia danych osobowych osób fizycznych. 6. Pożyczkodawca ma prawo do przekazywania danych osobowych Pożyczkobiorcy w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie osobom i przedsiębiorcom współpracującym z Pożyczkodawcą. 7. Pożyczkodawca ma prawo udostępniania danych osobowych Pożyczkobiorcy w charakterze danych osobowych statystycznych, bez podania szczegółowych danych osobowych podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą. 8. Każdy Pożyczkobiorca oraz Klient na swój wniosek oraz w przypadku wyrażenia na to zgody przez Pożyczkodawcę (dalej: Użytkownik ) otrzyma konto w systemie CareCash Sp. z o.o. Strona 8 z 9

9 informatycznym Pożyczkodawcy (dalej: System ) w postaci loginu oraz hasła za pośrednictwem którego poprzez łącze internetowe będzie mógł dokonać sprawdzenia salda pożyczki oraz będzie mógł uzyskać informację o aktualnej ofercie oraz promocjach. 9. Dostęp do systemu dla Pożyczkobiorców jest bezpłatny. Udostępniane hasło jest hasłem jednorazowego użytku, które będzie musiało zostać zmienione przez Użytkownika podczas pierwszego logowania do Systemu. 10. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie: jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości; sposób, w jaki konta będą wykorzystywane przez Użytkowników; skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika; przerwy w funkcjonowaniu dostępu do Systemu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Pożyczkodawcy; utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi; niemożność zalogowania się w Systemie, spowodowaną w szczególności jakością połączenia z Internetem, awarią operatora internetowego lub energetycznego oraz złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika; skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło dostępowe Użytkownika lub które to hasło złamały; nieprawidłowe działanie serwisów indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych; 11. Klient przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez podpisanie stosownego oświadczenia wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204) oraz na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem innych środków komunikacji. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody wysyłając stosowne oświadczenie do Administratora Danych na lub na adres siedziby spółki z dopiskiem Do Administrator Danych. 12 (reklamacje) 1. Wszystkie reklamacje należy złożyć pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Pożyczkodawcy. 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania reklamacji złożonych w sposób inny, niż w punkie 1 niniejszego paragrafu. 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu otrzymania reklamacji w formie opisanej niniejszym regulaminem przez Pożyczkobiorcę. 13 (pozostałe warunki i postanowienia końcowe) 1. Językiem właściwym do korespondencji pomiędzy Pożyczkodawcą a klientem jest język polski. 2. Wszystkie umowy powinny być zawierane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zmiany w umowie powinny być zawierane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności chyba, że z treści zawartej umowy lub postanowień CareCash Sp. z o.o. Strona 9 z 9

10 niniejszego Regulaminu wynika inaczej. 4. Aktualna tabela opłat i prowizji znajduje się na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca będzie w każdym czasie uprawniony do zmiany tabeli opłat i prowizji, na warunkach wskazanych w Umowie pożyczki.... akceptuję CareCash Sp. z o.o. Strona 10 z 9

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo