Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Spis treści Wstęp 3 Czym jest outplacement? 5 Historia outplacementu 8 Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia 10 Rodzaje outplacementu 20 Wdrażanie programu outplacementowego 37 Finansowanie programów outplacementowych 49 Korzyści związane z przeprowadzaniem outplacementu 61 Outplacement w małej firmie 77 Warto przeczytać 80 2

3 Wstęp Pojęcie outplacementu wciąż jest bardzo słabo znane wielkopolskim przedsiębiorcom. Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce w 2011 r., outplacement jest znany zaledwie co piątemu przedsiębiorcy, zaś mniej niż 5% badanych firm udzieliło pomocy odchodzącym pracownikom. Tak niskie zaangażowanie pracodawców w projekty outplacementowe zderza się z oczekiwaniami zwalnianych pracowników 97% z nich oczekuje w takiej sytuacji wsparcia od swojego pracodawcy. Wstęp Niniejszy podręcznik ma za zadanie wypełnić lukę w świadomości wielkopolskich przedsiębiorców i przybliżyć ideę projektów outplacementowych. Wspomniane powyżej badania nie wskazały konkretnych obszarów związanych z tematyką outplacementu, które powinny zostać wsparte rekomendacjami. Pokazały natomiast jak potrzebne jest upowszechnianie wiedzy na temat takich procesów. Prezentowana publikacja ma więc przybliżyć pojęcie outplacementu, poprowadzić przez etapy jego wdrażania oraz wskazać korzyści, jakie się z nim wiążą. Informacje teoretyczne przeplatane są wypowiedziami przedsiębiorców, przedstawicieli firm realizujących projekty outplacementowe oraz osób bezpośrednio objętych wsparciem, zebranymi w czasie przeprowadzanych badań. Wybrane wypowiedzi mogą służyć jako przykłady dobrych praktyk stosowanych w wielkopolskich firmach. 3

4 Mamy nadzieję, że pozytywne nastawienie wielkopolskich przedsiębiorców do wspierania zwalnianych pracowników uzupełnione o informacje zebrane w Podręczniku przyczynią się do popularyzacji outplacementu w Wielkopolsce. Publikacja Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców powstała w ramach projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wstęp 4

5 Czym jest outplacement? Istnieje wiele definicji outplacementu, spośród których żadna nie zdobyła pozycji dominującej. Sama budowa słowa out placement nasuwa skojarzenia z czymś poza czy też z umieszczaniem na zewnątrz, co nie do końca znajduje odzwierciedlenie w jego rzeczywistym znaczeniu. Często także pojęcie to mylone jest z outsourcingiem, czyli przekazaniem obsługi części działalności przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej. Polskim odpowiednikiem słowa outplacement jest zwrot zwolnienia monitorowane oba pojęcia mogą być używane zamiennie. Czym jest outplacement? Przykładowe definicje outplacementu: Definicja O Donella outplacement to doradztwo mające na celu pomoc byłym pracownikom poprzez ocenę ich obecnych umiejętności, świadczenie wsparcia administracyjnego i niesienie pomocy w przyswajaniu umiejętności poszukiwania pracy. Definicja Healy ego outplacement to działanie, którego zadaniem jest zredukowanie niepewności i napięcia spowodowanego przerwaniem kariery po to, by zwiększyć u odchodzących pracowników przekonanie, że mogą znaleźć inną interesującą posadę. Źródło: W. Małachowski, Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa

6 Istniejące definicje outplacementu mimo różnic, łączy uwzględnianie tych samych cech: jest to grupa działań (proces, program), realizowanych przez przedsiębiorstwa zwalniające pracowników, których celem jest pomoc odchodzącym pracownikom w odnalezieniu się na rynku pracy i poradzeniu sobie z trudną sytuacją utraty zatrudnienia. Czym jest outplacement? Istotą działań outplacementowych jest zatem troska przedsiębiorców o los zwalnianych pracowników wyrażona działaniami mającymi przygotować ich do zmierzenia się z rynkiem pracy. Podejmując takie działania pracodawca wychodzi poza minimalne, wynikające z kodeksu pracy zobowiązania, starając się rozstać z pracownikiem w dobrej atmosferze, budując także dobry wizerunek firmy, nawet w tak trudnym momencie. Warto podkreślić, że outplacement nie odnosi się bezpośrednio do zapewnienia nowego miejsca pracy osobie zwalnianej, a jedynie do zwiększenia jej szans na rynku pracy. Zatem celem działań outplacementowych nie jest znalezienie pracy, choć przy dobrze opracowanym procesie zwolnień monitorowanych może to być jeden z oczekiwanych rezultatów. Planując bowiem program outplacementowy można założyć, że np. 70% spośród osób biorących udział w programie w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu znajdzie zatrudnienie. 6

7 Czym jest outplacement? Outplacement staje się coraz ważniejszym narzędziem zarządzania firmą także dzięki wzrostowi znaczenia dwóch innych pojęć związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem: employer branding u zarządzania wizerunkiem firmy w oczach pracowników oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility CSR). W przypadku employer branding działania outplacementowe budują pozytywny wizerunek firmy zarówno u osób opuszczających przedsiębiorstwo, które docenią sam akt niesienia wsparcia, jak i wśród osób, które pozostają w firmie i będą miały świadomość odpowiedzialności pracodawcy za ich losy, nawet w momencie podjęcia decyzji o zwolnieniu (korzyściom związanych z procesem outplacementu został poświęcony osobny rozdział podręcznika). Społeczna odpowiedzialność biznesu jest pojęciem szerszym niż employer branding odnosi się do ogółu działań podejmowanych przez firmy względem ich zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia. Mówiąc o firmach społecznie odpowiedzialnych podkreśla się ich zainteresowanie pozabiznesowymi (choć mającymi realny wpływ na pozycję biznesową) aspektami prowadzonej działalności troską o społeczność lokalną, środowisko, etyką podejmowanych działań oraz troską o pracownika, także w momencie podjęcia decyzji o jego zwolnieniu. Działania outplacementowe wpisują się w ostatnie z wymienionych działań. Świadomość pojęcia outplacementu jest wciąż na bardzo niskim poziomie jak wskazują przeprowadzone w ramach projektu badania, w zależności od badanej branży znajomość pojęcia wynosiła od 16,1% do 22,6%. 7

8 Historia outplacementu Historia outplacementu ma swój początek w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu II wojny światowej. Zakończenie działań wojennych spowodowało konieczność zmniejszenia armii, a co za tym idzie znalezienia zajęcia dla rzeszy wojskowych, dla których nie było już w niej miejsca. Mimo dynamicznie rozwijającej się latach 50. i 60. gospodarki USA znalezienie zajęcia dla byłych wojskowych nie było łatwe rynek zmienił się na tyle, że kwalifikacje większości z nich nie były przydatne i wymagały uaktualnienia. Historia outplacementu Zadania opracowania sposobów, w jaki można by pomóc poszukującym pracy byłym żołnierzom, podjął się na zlecenie Society of Advancement of Management Bernard Haldane wtedy naczelny The New York Journal of Commerce. Na postawie analizy sytuacji na rynku oraz rozmów z weteranami opracował metodę określenia kluczowych predyspozycji zawodowych kandydata. Dzięki tej metodzie można było określić najbardziej odpowiednie dla poszukującego pracy zawody. Następnym etapem wsparcia były warsztaty uczące poruszania się po rynku pracy oraz autoprezentacji. Tak zaprojektowane działania zostały zaakceptowane przez zleceniodawców. Zainteresowanie programem było bardzo duże w ciągu dwóch lat pomoc uzyskało ponad byłych żołnierzy. 8

9 W Europie outplacement pojawił się znacznie później dopiero w latach 80. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Firma Wessex Helicopter z powodu utraty zamówień musiała zwolnić znaczną część pracowników. Duża część zwalnianych osób po raz pierwszy musiała szukać zatrudnienia, stąd też z obawy o ich przyszłość zawodową przedsiębiorstwo zdecydowało się skorzystać z usług firmy doradczej. Historia outplacementu W Polsce pojęcie outplacement zaczęło pojawiać się na początku lat dziewięćdziesiątych. Przedsiębiorstwa musiały przystosować się do nowej rzeczywistości rynkowej. Dostosowanie się często skutkowało koniecznością redukcji zatrudnienia bezrobocie ukryte stawało się bezrobociem realnym. Początek transformacji to także początek procesów prywatyzacji wiążących się ze zmniejszaniem rozrośniętych w prywatyzowanych przedsiębiorstwach kosztów funkcjonowania, także poprzez zwiększenie efektywności zatrudnienia. Jednak uregulowania prawne odnoszące się do zwolnień monitorowanych pojawiły się dopiero czternaście lat później w 2004 r. 9

10 Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Przeprowadzanie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych często wiąże się z koniecznością redukcji zatrudnienia. Pracodawcy przeprowadzający zwolnienia mogą, poza przepisami kodeksu pracy, podlegać pod ustawę regulującą postępowanie w przypadku zwolnień grupowych oraz ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zwolnienia grupowe Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. poz. 844 z późn. zm.) kluczowym wskaźnikiem służącym określeniu, czy w danej sytuacji mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, jest liczba zatrudnianych pracowników oraz liczba osób przewidzianych do zwolnienia w okresie 30 dni. 10

11 Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Według ustawy, ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 pracowników zamierza zwolnić z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia lub porozumienia stron, w okresie 30 dni co najmniej: 10 pracowników w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zatrudniania od 20 do 100 pracowników; 10% pracowników w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 100, jednak mniej niż 300 pracowników; 30 pracowników w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 300 pracowników. Jeżeli wielkość przedsiębiorstwa oraz liczba i tryb przeprowadzanych zwolnień kwalifikują je jako zwolnienia grupowe, pracodawca zobowiązany jest do podjęcia konsultacji z działającymi na terenie zakładu organizacjami związkowymi. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie działają związki zawodowe, konsultacje takie powinny zostać przeprowadzone z przedstawicielami pracowników wyłonionymi na zasadach określonych przez regulamin przedsiębiorstwa. Na przyjęcie porozumienia ustawa przewiduje 20 dni. Jeżeli w tym terminie dojście do porozumienia nie jest możliwe, pracodawca ustala regulamin zwolnień uwzględniając sugestie związków zawodowych bądź przedstawicieli pracowników. Regulamin zwolnień zostaje przekazany także właściwemu powiatowemu urzędowi pracy. 11

12 Zgodnie z ustawą pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe jest zobligowany do wypłaty odpraw pieniężnych. Ich wielkość zależy od stażu pracy u pracodawcy, który zwolnienia przeprowadza: Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy krócej niż 2 lata wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia; pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy więcej niż 2, a krócej niż 8 lat wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia; pracownicy zatrudnieni u danego przedsiębiorcy ponad 8 lat wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zwolnienia monitorowane Dodatkowym uregulowaniom podlegają pracodawcy, którzy zamierzają zwolnić w okresie 3 miesięcy przynajmniej 50 pracowników. W takim przypadku pracodawca zobowiązany jest do stosowania zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Zgodnie z Art. 70 ustawy pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia procedury zwolnień monitorowanych innymi słowy outplacementu. 12

13 Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Pierwszym krokiem przeprowadzania zwolnień monitorowanych jest uzgodnienie z właściwym dla przedsiębiorstwa powiatowym urzędem pracy zakresu i formy pomocy dla zwalnianych osób. Oprócz osób przewidzianych do zwolnienia oraz osób już przebywających na wypowiedzeniu adresatami programu pomocy są też osoby, które utraciły pracę w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Jak wskazują przeprowadzone w ramach projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce badania, z jednej strony brak jest wśród przedsiębiorców wiedzy na temat możliwości współpracy Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), z drugiej zaś pracownicy PUP-ów postrzegają pracodawców jako biernych i niechętnych współpracy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne nieprzystawanie funkcjonowania urzędu do sposobu działania firm prywatnych. Mając na uwadze sposób działania urzędów, kontaktując się z PUP dla zaoszczędzenia czasu i otrzymania wiążących odpowiedzi warto od razu korzystać z pisemnej formy kontaktu w odpowiedzi urząd wskazuje zwykle właściwą osobę do kontaktu. Pracownicy PUP zazwyczaj chętnie doradzają w zakresie przeprowadzania zwolnień monitorowanych i roli PUP. Do działań, które mają na celu pomoc zwalnianym pracownikom, zalicza się poniższe formy wsparcia. 13

14 Pośrednictwo pracy (Art. 36 Ustawy). Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia 1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; 2) pozyskiwaniu ofert pracy; 2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy; 3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; 4) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; 5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; 6) współdziałaniu Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; 7) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. 14

15 Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Kolejną formą wsparcia jest (Art. 38). poradnictwo zawodowe Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu: 1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na: a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych, c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 2) pracodawcom pomocy: a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych. 15

16 Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Innym narzędziem jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Art. 39). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez: 1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy; 2) uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych; 3) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Pracodawca może pomagać zwolnionym pracownikom w okresie do sześciu miesięcy od momentu zwolnienia, także poprzez wsparcie ich uczestnictwa w szkoleniach (Art. 2 ust. 1 pkt 7). W ramach zwolnień monitorowanych pracodawca może przyznać na wniosek zainteresowanego świadczenie szkoleniowe na czas uczestnictwa pracownika w szkoleniu. Na podstawie zawartej z pracownikiem umowy pracodawca wypłaca co miesiąc zwolnionemu pracownikowi świadczenie szkoleniowe w wysokości wynagrodzenia pracownika obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownikowi zaś przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego oraz jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy. 16

17 Pracodawca wypłacający świadczenie szkoleniowe może uzyskać zwrot składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Podejmowane przez pracodawcę działania powinny mieć charakter programu, zatem muszą składać się na ciąg przemyślanych działań, określonych w czasie oraz wskazywać grupy osób, które zostaną objęte wsparciem. Pracodawca wypłacający świadczenie szkoleniowe może uzyskać zwrot składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podejmowane przez pracodawcę działania powinny mieć charakter programu zatem muszą składać się na ciąg przemyślanych działań, określonych w czasie wraz ze wskazaniem grupy osób objętych wsparciem. 17

18 Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek informowania PUP o przeprowadzanych zwolnieniach grupowych i zaplanowanych działaniach mających na celu wsparcie odchodzących pracowników. Nie zobowiązują jednak do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przy realizacji samego programu. Realizatorem programu może być instytucja szkoleniowa, agencja zatrudnienia lub Powiatowy Urząd Pracy. Warto jednak dowiedzieć się w PUP, w jaki sposób może on wesprzeć działania na rzecz zwalnianych pracowników np. organizując spotkanie na temat rynku pracy, umawiając z doradcą zawodowym bądź też informując o sposobach korzystania z oferty urzędu. Jak wynika z obowiązującego prawodawstwa, jedyną sytuacją, w której pracodawca musi zaproponować program pomocy dla odchodzących pracowników, jest sytuacja gdzie pracę straci przynajmniej 50 pracowników w ciągu trzech miesięcy. Zatem w świetle obowiązującego prawa zwolnienia monitorowane nigdy nie będą obowiązkiem firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Mimo to warto wziąć pod uwagę, że aż 97% pracowników oczekuje pomocy ze strony pracodawcy w momencie zwolnienia. Widać więc, jak wiele w dziedzinie outplacementu zależy od świadomości pracodawców dotyczącej procesu zwolnień monitorowanych oraz wiedzy, w jaki sposób można takie programy realizować. 18

19 Tabela 1. Niektóre obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia Obowiązki pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia WIELKOŚĆ ZWOLENIA Zwolnienia grupowe: - zwolnienia min. 10 pracowników firmy zatrudniającej do 100 pracowników - zwolnienia min. 10% pracowników firmy zatrudniającej od 100 do zwolnienia min. 30 pracowników firmy zatrudniającej powyżej 300 pracowników W OKRESIE 30 DNI Zwolnienia monitorowane: Zwolnienie przynajmniej 50 pracowników w ciągu trzech miesięcy Zwolnienia niepodlegające wymienionym ustawom REGULACJA PRAWNA Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Art. 70) Kodeks pracy OBOWIĄZKI PRACODAWCY Odprawa pieniężna w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy Powiadomienie powiatowego urzędu pracy o zamiarze przeprowadzania zwolnień grupowych Konieczność uzgodnienia z Powiatowym Urzędem Pracy form i zakresu pomocy dla zwalnianych pracowników M. in. obowiązek zachowania właściwych okresów wypowiedzenia 19

20 Rodzaje outplacementu Istotą działań outplacementowych jest wsparcie osób tracących pracę w procesie poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Jednak w ramach prowadzonych działań można wyodrębnić kilka typów outplacementu. Podział I ODBIORCY PROGRAMU Rodzaje outplacementu Najbardziej popularny podział usług outplacementowych dotyczy rozróżnienia grupy docelowej. W zależności od tego, czy mówimy o usłudze zaprojektowanej dla grupy osób, czy też usłudze dedykowanej pod kątem potrzeb jednostki, mówimy o outplacemencie grupowym lub indywidulanym. 20

21 OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY program przygotowany pod kątem konkretnej osoby; najczęściej dotyczy kadry zarządzającej, szczególnie ważnej dla firmy np. ze względu na posiadaną wiedzę ; skupia się na znalezieniu nowego miejsca pracy, czasem przy pomocy head hunterów; mimo, iż jest dość kosztowny, może zapobiec przekazywaniu cennych informacji, tajemnic firmy oraz tworzeniu czarnego PR u konkurencji. OUTPLACEMENT GRUPOWY Rodzaje outplacementu program przygotowywany dla grupy zwalnianych pracowników, uwzględniający tylko w niewielkim stopniu ich indywidualne potrzeby; skupia się na wzroście umiejętności poruszania się na rynku pracy (warsztaty, spotkania z doradcą zawodowym); koszt objęcia wsparciem jednej osoby jest niższy niż w przypadku outplacementu indywidualnego. Oba rodzaje outplacementu mogą występować łącznie. 21

22 Podział II PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM Kluczowym dla tego rozróżnienia jest określenie, czy proces będzie realizowany przez restrukturyzującą się firmę w oparciu o posiadane zasoby, czy też realizatorem będzie firma zewnętrzna. OUTPLACEMENT ZEWNĘTRZNY Rodzaje outplacementu realizowany przez konsultantów zewnętrznych posiadających doświadczenie w realizacji podobnych projektów; nie obciąża działu personalnego w tak dużym stopniu, jak outplacement wewnętrzny; konsultanci działają w oparciu o zewnętrzną, obiektywną ocenę sytuacji; konsultanci nie występują w trudnej, podwójnej roli osoby wręczającej wypowiedzenie i jednocześnie oferującej pomoc; może być dość kosztownym przedsięwzięciem. 22

23 OUTPLACEMENT WEWNĘTRZNY Rodzaje outplacementu najczęściej realizowany przez dział kadr oraz kadrę zarządzającą (czasem kierowników działów); nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, jak outplacement zewnętrzny, pod tym kątem jest bardziej dostępny nawet dla niedużych firm; może być dodatkowym obciążeniem dla działu personalnego, zakłócającym jego bieżącą pracę; wymaga od pracowników zarządzających przynajmniej minimalnej wiedzy na temat outplacementu; dobra znajomość odchodzących pracowników pomaga w zaproponowaniu właściwego rodzaju pomocy; dobra znajomość branży i kontakty z innymi przedsiębiorstwami pomagają w znalezieniu innego miejsca pracy. Oba rodzaje outplacementu mogą występować łącznie. 23

24 Podział III CELE PROGRAMU Rodzaje outplacementu można wyróżnić także na podstawie celów, do jakich się odnoszą. Mimo, iż znalezienie nowego miejsca nie jest celem outplacementu (jest nim bowiem zwiększenie kompetencji i szans na rynku pracy), można wyróżnić outplacement zorientowany na wynik czyli znalezienie nowej pracy, bądź też outplacement zorientowany na proces. OUTPLACEMENT ZORIENTOWANY NA WYNIK istotą procesu jest objęcie przez pracownika nowej posady; Rodzaje outplacementu długotrwałe programy, w związku z czym dość drogie; ze względu na swój cel najskuteczniejsze. OUTPLACEMENT ZORIENTOWANY NA PROCES nacisk kładziony jest na rodzaje wsparcia np. konsultacje, szkolenia, warsztaty, nie zaś cel w postaci zdobycia nowego miejsca pracy; trudno ocenić efektywność działań na ile znalezienie nowej pracy miało miejsce dzięki zaoferowanemu wsparciu. 24

25 Podział IV ZAKRES POMOCY W zależności od tego, czy w zakresie outplacementu dana osoba wspierana jest jedynie w poszukiwaniu ofert pracy, czy też dodatkowo może liczyć na wsparcie podczas procesu rekrutacji oraz pomoc w ustalaniu nowych warunków pracy u nowego pracodawcy, możemy mówić o outplacemencie zorientowanym na samodzielność bądź asystującym w zatrudnieniu. OUTPLACEMENT NASTAWIONY NA SAMODZIELNOŚĆ celem jest wspieranie działań na rynku pracy poprzez przedstawianie ofert pracy, doradztwo, warsztaty. Rodzaje outplacementu OUTPLACEMENT ASYSTUJĄCY PRZY ZATRUDNIENIU bardziej zaangażowana forma outplacementu; zakłada pomoc w znalezieniu konkretnego pracodawcy oraz wsparcie w czasie rekrutacji reprezentowanie kandydata przed przyszłym pracodawcą oraz negocjowanie warunków współpracy. 25

26 Podział V PRZEKWALIFIKOWANIE W zależności od tego, czy celem podejmowanych działań jest wyposażenie w nowe kwalifikacje, które zwiększą szanse kandydata na rynku pracy, czy też wzmocnienie potencjału poprzez podkreślenie posiadanych kwalifikacji, możemy mówić o outplacemencie przekwalifikowującym lub outplacemencie wspomagającym. OUTPLACEMENT PRZEKWALFIKOWUJĄCY uczestnik zdobywa nowe kompetencje zawodowe oraz znajduje miejsce pracy w nowym zawodzie; Rodzaje outplacementu szczególnie przydatny w sytuacji długookresowego braku na rynku ofert pracy dla danego zawodu. OUTPLACEMENT WSPOMAGAJĄCY celem jest doszlifowanie kompetencji uczestnika programu, wskazanie mocnych stron profilu i próba usunięcia braków obniżających atrakcyjność kandydata do pracy. 26

27 OUTPLACEMENT PEŁNY łączy w sobie zarówno wsparcie uczestnika w poszukiwaniu pracy poprzez warsztaty, szkolenia, doradztwo oraz uzupełnianie kwalifikacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy. Podział VI MIEJSCE OUTPLACEMENTU W STRATEGII FIRMY Rodzaje outplacementu Ponieważ mówiąc o outplacemencie wciąż podkreśla się, jak niewielka jest świadomość pracodawców dotycząca tego rodzajów działań, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z outplacementem jako elementem strategii firmy, czy też jedynie z jednorazowym przedsięwzięciem, można wyróżnić outplacement będący elementem strategii firmy, jak i outplacement ad hoc. OUTPLACEMENT BĘDĄCY STAŁYM ELEMENTEM STRATEGII FIRMY domena zachodnich koncernów, gdzie działania outplacementowe są powszechnym standardem; dobrze opracowane sposoby działania podczas redukcji zatrudnienia; świadome wykorzystywanie outplacementu w budowaniu wizerunku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. 27

28 OUTPLACEMENT REALIZOWANY AD HOC działania outplacementowe nie są stałym elementem zarządzania; często działania podejmowane dość późno i chaotycznie ze względu na brak wypracowanych modeli postępowania; brak wiedzy i determinacji do wykorzystania outplacementu do budowy wizerunku firmy. Podział VII SPOSÓB PRACY Z UCZESTNIKIEM PROGRAMU OUTPLACEMENTU Rodzaje outplacementu W zależności od programu i sposobów korzystania z niego wyróżnia się 3 rodzaje outplacementu: kafeteryjny, just-in-time oraz outplacement ze wsparciem administracyjnym. OUTPLACEMENT KAFETERYJNY polega na przedstawieniu wachlarza możliwości wsparcia i wyborze przez uczestnika jego zdaniem najbardziej pożądanych form pomocy. 28

29 OUTPLACEMENT JUST-IN-TIME polega na doraźnej pomocy doradcy w zależności od potrzeb uczestnika; uczestnik sam kontaktuje się z doradcą. OUTPLACEMENT ZE WSPARCIEM ADMINISTRACYJNYM wsparcie outplacementowe uzupełnione jest przez odpowiednie zaplecze techniczne wyposażone biuro czy też obsługę sekretarską. Rodzaje outplacementu Wymienione typy outplacementu nie są wszystkimi, jakie można znaleźć w literaturze przedmiotu. Dodatkowo można uwzględniać rolę Internetu, udział w programie uczestników w wieku przedemerytalnym czy nacisk kładziony na przedsiębiorczość i założenie działalności gospodarczej, uzyskując w ten sposób jeszcze bardziej szczegółowe charakterystyki różnych typów i rodzajów outplacementu. 29

30 Narzędzia wykorzystywane w projektach outplacementowych Przedstawione typy outplacementu są pomocne przy nakreślaniu ogólnych ram programu outplacementowego, które powinny w dalszym etapie zostać uzupełnione o konkretne sposoby pomocy odbiorcom programu. Warto zatem poznać usługi, jakie mogą być świadczone na rzecz zwalnianych osób. Ustawa o instrumentach rynku pracy i aktywizacji zawodowej wylicza narzędzia aktywizacji zawodowej (Rozdział 11 Ustawy z 2004 r.), jednak planując projekt outplacementowy warto wiedzieć, czym poszczególne rodzaje wsparcia się charakteryzują. Ich przebieg może być różny w zależności od firmy i uczestników programu. Rodzaje outplacementu Poniżej krótka charakterystyka głównych rodzajów i form pomocy dla zwalnianych pracowników: Pomoc psychologiczna Utrata pracy jest bardzo trudnym i jednym z najbardziej stresujących w życiu doświadczeniem. Oprócz pogorszenia sytuacji materialnej pogarsza się samoocena, do tego dochodzi stres i presja otoczenia związana z koniecznością szybkiego znalezienia nowej pracy. Jednym z istotnych narzędzi wykorzystywanych w procesie outplacementu jest pomoc psychologiczna. Tego rodzaju pomoc może być świadczona w formie warsztatów bądź w formie indywidualnych spotkań z psychologiem. Istotą pomocy jest przejście od możliwego stadium załamania psychicznego do stadium działania nastawionego na polepszenie swojej sytuacji na rynku pracy. 30

31 Pomoc w przekwalifikowaniu się Innym narzędziem stosowanym w procesach outplacementowych jest pomoc w zmianie zawodu (przekwalifikowanie się) czy też nabyciu nowych, pożądanych na rynku pracy umiejętności. Tutaj również potrzebne jest wsparcie psychologa bądź doradcy zawodowego jego zadaniem jest określenie takiej ścieżki rozwoju, by wykorzystać w maksymalnym stopniu predyspozycje danej osoby. Następnym krokiem jest znalezienie takiego szkolenia, które pozwoli zdobyć pożądane kwalifikacje. Często zdarza się, że przy skutecznym wsparciu psychologa utrata pracy może stać się początkiem nowej, ciekawszej ścieżki zawodowej. Pomoc w poruszaniu się na rynku pracy Rodzaje outplacementu Jak wspomniano przy okazji definicji pojęcia outplacement, jest to działanie mające na celu zwiększenie szans na rynku pracy. W związku z czym dużą część programów outplacementowych stanowią warsztaty dotyczące poruszania się na rynku pracy. Działania takie mają szczególne znaczenie dla osób, które posiadają długi staż pracy u jednego pracodawcy i ich doświadczenia z rynkiem pracy są dość odległe i nieadekwatne do współczesnego rynku pracy. W ramach tego rodzaju warsztatów zwykle porusza się następujące zagadnienia: określenie swoich mocnych stron na rynku pracy; budowanie planu kariery; 31

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE QUIZU. Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery!

PODSUMOWANIE QUIZU. Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery! PODSUMOWANIE QUIZU Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery! Podczas trwania III Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowego (19 23.10.2015 r.), organizowanych podczas Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 8 maja 2009 roku

Rzeszów, 8 maja 2009 roku Odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu otwartego nr 10/POKL/8.1.2/2009 które odbyło się w dniu 29.04.2009 roku Rzeszów, 8 maja 2009 roku 1. Czy w typie 3 projektów

Bardziej szczegółowo

Prawem nie sposób dokonać tego, co osiągnięte być powinno za pomocą obyczaju. Monteskiusz

Prawem nie sposób dokonać tego, co osiągnięte być powinno za pomocą obyczaju. Monteskiusz Prawem nie sposób dokonać tego, co osiągnięte być powinno za pomocą obyczaju. Monteskiusz Szanowni Państwo, Okres pozostawania bez pracy, konieczność włożenia dużego wysiłku w przekwalifikowanie się, zdobycie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

Projekt outplacementowy na Śląsku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt outplacementowy na Śląsku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt outplacementowy na Śląsku Oferta projektu: - poradnictwo zawodowe, - poradnictwo psychologiczne, - pośrednictwo pracy, - jednorazowy dodatek relokacyjny, - szkolenia zawodowe, - wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE

REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE

REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU Projekty Outplecementowe Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na szkolenie swoich pracowników 40 mln zł trafi w roku 2014 do nowopowstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki przeznaczone będą na podnoszenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

OUTPLACEMENT - program pomocowy dla zwalnianych pracowników

OUTPLACEMENT - program pomocowy dla zwalnianych pracowników OUTPLACEMENT - program pomocowy dla zwalnianych pracowników Opis Geneza Outplacementu Pierwsze działania z zakresu aktywizacji zawodowej zostały skierowane do żołnierzy powracających z frontu po II Wojnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wrzesień 2012 10-12.09 24-25.09 4-5.10 15.10 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.09 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r.

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. CAZ-540-2/JR/11 Pajęczno, dn. 31.05.2011r. Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. Termin zajęć Temat zajęć Godzina rozpoczęcia zajęć 13.07.2011r.

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Wolsztyn, październik 2015 Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NA 2014 ROK

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NA 2014 ROK Projekt systemowy POKL 06.01.03-30-007/08 Od bierności do aktywności współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KARTA DORADZTWA ZAWODOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU W kierunku nowego zatrudnienia Poddziałanie 8.1.2 PO KL

KARTA DORADZTWA ZAWODOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU W kierunku nowego zatrudnienia Poddziałanie 8.1.2 PO KL Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 85312320-8) KARTA DORADZTWA ZAWODOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU W kierunku nowego zatrudnienia Poddziałanie 8.1.2 PO KL NR KARTY:... PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo