NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV"

Transkrypt

1 NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV WARSZAWA 2002

2 REDAKCJA Adam Baniecki, Andrzej Biernat, Eugeniusz Borodij, Jacek Krochmal, Anna Laszuk, Daria Na³êcz (redaktor naczelna), Konrad Panoszewski, Izabella Rdzanek (sekretarz), Ewa Rosowska, W³adys³aw Stêpniak, Krzysztof Stryjkowski, Janusz Tandecki, Przemys³aw Wojciechowski OPRACOWANIE GRAFICZNE Andrzej Pilich ADRES REDAKCJI Warszawa, Wydzia³ Wydawnictw, ul. D³uga 6, tel , Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych Warszawa 2002 ISSN Sk³ad i ³amanie: EDUCATIO Korekta: Ewa Stempniewicz Printed in Poland Wydanie 1. Nak³ad 600 egz. Ark. wyd. 30,0. Ark. druk. 27,0 Druk: AWP Amalker

3 ARCHEION, T. CIV WARSZAWA 2002 SPIS TREŒCI Od Redakcji (Daria Na³êcz) Teoria i metodyka Ewa Rosowska Stan opracowania zasobu archiwów pañstwowych Jacek K rochmal Zasady uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego Decyzja nr 20 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z dnia 10 grudnia 2002 r. 61 Angelika Menne-Haritz Dostêp do archiwów, czyli przeformu³owanie archiwalnego paradygmatu Edukacja Helen Forde Kszta³cenie archiwistów w Wielkiej Brytanii obecne przekszta³cenia i kwestie dyskusyjne Ewa R o s o w s k a Seminarium warszawskie na temat wspó³czesnych tendencji kszta³cenia archiwistów na œwiecie Jacek K rochmal Lubelska dyskusja o potrzebie i mo liwoœciach utworzenia na studiach wy szych kierunku Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹ Jacek K rochmal Miêdzynarodowa konferencja archiwalna w Piotrkowie Trybunalskim Informatyka i archiwa Andrzej C honiawko Niektóre aspekty opracowania akt w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu przy wykorzystaniu techniki komputerowej Adam B aniecki Problematyka informatyczna podczas VI Europejskiej Konferencji Archiwalnej we Florencji Izabela M a z u r Public Record Office w Internecie Hubert W a j s III DLM Forum Konserwacja i zabezpieczanie zasobu Roland B anduch, Wojciech Krupa, Micha³ M¹czka Doœwiadczenia Archiwum Pañstwowego w Katowicach wynik³e z akcji ratowania i zabezpieczania akt podczas powodzi Bogus³awa K azimierska-van Slooten Plan Delta ochrona spuœcizny archiwalnej Holandii

4 4 SPIS TREŒCI Andrzej U lewicz, Konrad P anoszewski Metody masowego odkwaszania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych technologi¹ Biblioforum i Libertec Archiwoznawstwo Micha³ P awiñski Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej po³owie XIX w Polonika Jerzy G a u l Rejestracja poloników w Österreichisches Staatsarchivs Jerzy G a u l Polonika w Bundesarchiv-Militärarchiv we Freiburgu Katarzyna Komsta Rejestracja poloników w Oddziale Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde i Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem Dorota Soko³owska Polonika zarejestrowane w Bundesarchiv w Berlinie-Lichterfelde i Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem Dyskusje Jacek K r o c h m a l Zasady opracowania informatora o zasobie archiwalnym. Na marginesie publikacji Informator o zasobie archiwalnym, oprac. Jerzy Szumski, Bia³ystok Krzysztof S tryjkowski Francuski podrêcznik dla archiwistów zak³adowych. Isabelle Guerin-Brot, Les archives des entreprises. Conseils pratiques ïorganisations, Paris Jerzy G rzelak Niemieckie ksiêgi stanu cywilnego z terenów polskich. Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen. Niemieckie ksiêgi stanu cywilnego w Polsce w , oprac. Tomasz Brzózka, Frankfurt am Main Berlin Maria T rojanowska Zbiory materia³ów ró nej proweniencji i ich systematyzacja. Teresa Mrozek, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyœla w zasobie Archiwum Pañstwowego w Przemyœlu. Inwentarz zespo³u archiwalnego , Przemyœl Maciej D alecki Polemika z recenzj¹ Marii Trojanowskiej publikacji Teresy Mrozek 291 Od Redakcji Omówienia literatury zagranicznej Microfilm Resources for Research. A Comprehensive Catalog, Washington 2000 (Anna Barszcz) Die Preussische Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung Die Bestände in den Nordrhein Westfälischen Staatsarchiven, t.1, Staatsarchiv Münster, oprac. Peter Wiegand, Münster 2000 (Zdzis³aw Jedynak)

5 SPIS TREŒCI 5 Karel M üller Erbovní listiny v Archivech Slezska a Severní Moravy, Opava 2001 (Mieczys³awa Chmielewska) Recenzje i noty bibliograficzne Zbys³aw W ojtkowiak Nauki pomocnicze historii najnowszej. ród³oznawstwo. ród³a narracyjne, cz. 1, Pamiêtnik, tekst literacki, Poznañ 2001 (Alicja Kulecka). 303 Vademecum kancelaryjno-archiwalne, red. Krzysztof S tryjkowski, Poznañ 2001 (Andrzej Choniawko) Bibliografia Ÿróde³ watykañskich cytowanych w polskich periodykach , oprac. zbior., Warszawa Rzym 2000 (Henryk Mierzwiñski) Kazimierz B anaszek Informator o Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i Archiwach Rodzajów Si³ Zbrojnych, Warszawa 2000 (Zdzis³aw G. Kowalski, Zygmunt Kozak) Janusz Grabowski Kancelarie i dokumenty ksi¹ ¹t mazowieckich w latach Oœrodki zarz¹dzania i kultury, Warszawa 1999 (Ewa Suchodolska) Materia³y archiwalne twórczoœci naukowej geologów polskich w zbiorach Muzeum Ziemi PAN. Inwentarz spuœcizn naukowych, red. Jadwiga G arbowska, cz. 1 2, Warszawa 1996; Materia³y archiwalne z zakresu historii nauk o ziemi w zbiorach Muzeum Ziemi PAN. Inwentarz spuœcizn naukowych, red. Jadwiga Garbowska, cz. 3, Warszawa 1999; cz. 4, Warszawa 2000 (Anna Barszcz). 317 Wymiana wiêÿniów politycznych pomiêdzy II Rzecz¹pospolit¹ a Sowietami w okresie miêdzywojennym. Dokumenty i materia³y, oprac. Wojciech Materski, Warszawa 2000 (Boles³aw Woszczyñski) Wac³aw K o l a k Katalog archiwum klasztoru oo. Karmelitów w Krakowie Na Piasku (1988), Kraków 1997 (Roman Stelmach) Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego, red. nauk. Jerzy Michalewicz, Seria A, t.1, Przewodnik po archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego, red. Urszula P erkowska, Kraków 2001 (Dariusz Ganczar) Seria wydawnicza Materia³y do dziejów Koœcio³a katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, t. 1 8, oprac. i wyd. Marian Radwan, Lublin (Jerzy Cygan OFM Cap.) Przegl¹d czasopism Archivalische Zeitschrift, t. 81, 1998; t. 82, 1999 (Jerzy Grzelak) Der Archivar, 2000, nr 4 (Jan Bañbor) Archives, t. 26, 2001, nr 104 (Maciej Wilmañski) Arhivi, r. 23, 2000, nr 1 2 (Piotr Bering) Archivum, t. 44, 1999; t. 45, 2000 (Alicja Kulecka) Comma, 2001, nr 1 2 (Alicja Kulecka) La Gazette des Archives, 1998, nr ; 1999, nr ; 2000, nr (Alicja Kulecka) Janus, 1999, nr 2 (Alicja Kulecka) Levéltári Szemle, r. 49, 1999, nr 1 2; r. 50, 2000, nr 1 2 (Ryszard Grzesik)

6 6 SPIS TREŒCI Library Trends, vol. 48, 2000, nr 4 (Dariusz Ganczar) Nordisk Arkivnyt, 2000, nr 3 4 (Wojciech Krawczuk) Kronika VII Miêdzynarodowa Konferencja Archiwalna w Warszawie (Ewa Rosowska) Spotkanie organizacyjne programu Cultivate-CEE (Dariusz Ganczar) Niemiecko-polskie kolokwium edytorskie w Berlinie (Piotr Dymmel) III Krajowe Sympozjum Archiwalne (Anna Barszcz, Jacek Krochmal) Konferencja poœwiêcona komputeryzacji archiwów, bibliotek i muzeów (Dariusz Ganczar) Przekazanie drugiej partii mikrofilmów archiwaliów polskich przechowywanych w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera (Adam Grzegorz D¹browski) Konferencje Ÿród³oznawczo-historiograficzne w Bia³ymstoku w 2000 i 2001 r. (Henryk Majecki) XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (Anna Krochmal) Wystawa map i planów AGAD z XVIII i XIX w. (Henryk Bartoszewicz) Wystawa Skarby krakowskiego archiwum. Królewski Kraków w Szczecinie (Bo ena Lesiak-Przyby³) Bona Sforza wystawa na Wawelu (Bo ena Lesiak-Przyby³) Rozmowy polsko-ukraiñskie w sprawie wymiany materia³ów archiwalnych (Jacek Krochmal) Posiedzenia naukowe w archiwach pañstwowych w latach Zestawienie tytu³ów referatów (Dariusz Ganczar) Wspomnienia poœmiertne Anna Adelajda Podolak (Bogus³aw Bobusia) Stanis³aw Nawrocki (Krzysztof Stryjkowski) Izabella Marta Startek (Maria Trojanowska) Mieczys³aw Stelmach (Kazimierz Koz³owski) Bibliografie Nowoœci wydane przez Wydzia³ Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych Streszczenia obcojêzyczne Contents of the issue. Summary (Ewa Nowowiejska-Kubów) Table des matières. Résumés (Wojciech Gilewski) Ñîäåðæàíèå. Ðeçþìå (Alicja Nowak)

7 Od Redakcji Po wielu latach zwi¹zków z Archeionem, aktywnego wp³ywania na jego kszta³t, charakter i treœæ prof. dr hab. Stefan Kuczyñski zrezygnowa³ z kierowania pismem. Tak¹ decyzjê, mimo wczeœniejszych zapowiedzi, trudno przyj¹æ bez protestu. Nie³atwo jest bowiem pogodziæ siê ze zubo eniem dobrze dzia³aj¹cego, znakomicie rozumiej¹cego siê zespo³u. Z drugiej jednak strony nie sposób nie braæ pod uwagê woli Profesora. Przyjmuj¹c zatem nieodwo³aln¹ decyzjê dotychczasowego redaktora naczelnego, zwróciliœmy siê do Niego o pozostawanie w kontakcie z Archeionem, o dalsze s³u enie rad¹, dzielenie siê ideami. Za szeœæ zaœ lat ofiarnej pracy, wielkiej odpowiedzialnoœci i m¹drego sterowania rozwojem archiwistyki pragnêlibyœmy wyraziæ prof. Kuczyñskiemu najg³êbsz¹ wdziêcznoœæ. Szczególne podziêkowania sk³adamy za podjêcie trudu zmiany profilu pisma, które w wiêkszym ni dot¹d stopniu ma koncentrowaæ uwagê na problemach metodycznych, nowych technikach informatycznych, wprowadzaniu do nauki polskiej osi¹gniêæ archiwistyki œwiatowej. Ten kierunek zostanie utrzymany i w miarê mo liwoœci rozwijany. Nasz¹ wdziêcznoœæ za wieloletni¹ pracê winniœmy te odchodz¹cemu dotychczasowemu sekretarzowi redakcji Archeionu, pani Izabelli Rdzanek, która zdecydowa³a siê na skorzystanie z uprawnieñ emerytalnych. Mamy nadziejê, i zmieniony sk³ad zespo³u redakcyjnego nie zawiedzie oczekiwañ Czytelników. Daria Na³êcz

8

9 T E O R I A I M E T O D Y K A ARCHEION, T. CIV WARSZAWA 2002 EWA ROSOWSKA (Warszawa) STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH Na mocy Zarz¹dzenia nr 5 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z 8 V 2000 r. w archiwach pañstwowych przeprowadzono przegl¹d stanu opracowania zasobu archiwalnego oraz wartoœci informacyjnej œrodków ewidencyjnych do nie opracowanej czêœci zasobu. Badanie, którego podsumowanie prezentuje niniejszy raport, by³o elementem przygotowania nowelizacji przepisów metodycznych, dotycz¹cych postêpowania z materia³ami archiwalnymi w archiwach pañstwowych. G³ównym celem by³o uzyskanie wiedzy o tym, w jakim zakresie uzasadnione i mo liwe do wprowadzenia s¹ zmiany, zaproponowane przez zespó³ naukowy ds. usprawnienia opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach pañstwowych, przedstawione w Projekcie kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych. Przegl¹d przeprowadzono odrêbnie we wszystkich archiwach pañstwowych i ich oddzia³ach zamiejscowych. Odpowiedzi nades³a³o 86 respondentów. Raport z badania zosta³ przed³o ony naczelnemu dyrektorowi archiwów pañstwowych oraz Centralnej Komisji Metodycznej. Pos³u y³ jako materia³ porównawczy dla zespo³u naukowego do dalszych jego prac. Pe³ny raport opublikowano na stronie Centralnej Komisji Metodycznej: W badaniu pos³u ono siê terminami i pojêciami u ywanymi powszechnie w ewidencji archiwalnej. Strukturê opracowania zasobu ró nych archiwów, a tak- e ca³oœci zasobu archiwów pañstwowych uzyskano na podstawie zestawieñ liczbowych zespo³ów zewidencjonowanych wg rodzajów karty zespo³u (A opracowane, AN do ponownego opracowania, A i B sk³adaj¹ce siê z czêœci opracowanej i nie opracowanego dop³ywu, B nie opracowane). Kwestionariusze przegl¹du sk³ada³y siê z 3 formularzy, opisuj¹cych stan iloœciowy zasobu, oraz ankiety, maj¹cej charakter sonda owy. Archiwa wype³nia³y je na podstawie danych zgromadzonych w komputerowej bazie danych SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego). Informacje, dotycz¹ce rodzajów i liczby œrodków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych oraz ich zawartoœci informacyjnej, uzyskano drog¹ bezpoœredniego ogl¹du i oceny tej ewidencji. Rezultaty przegl¹du odzwierciedlaj¹ stan opracowania zasobu archiwów pañstwowych z 31 XII 2000 r.

10 10 EWA ROSOWSKA Przegl¹d pozwoli³ na uzyskanie ca³oœciowego, choæ nie w pe³ni wyczerpuj¹cego, obrazu opracowania zasobu w skali archiwów pañstwowych. Badanie pokaza³o dwie istotne cechy obecnego systemu ewidencji archiwalnej, które mia³y negatywny wp³yw na otrzymane wyniki. Pierwsza wynika³a z du- ej ró norodnoœci rodzajów i zmiennoœci zawartoœci informacyjnej œrodków ewidencyjno-informacyjnych, których pe³ne odzwierciedlenie w kwestionariuszach badania nie by³o mo liwe. Drugim ograniczeniem sta³ siê brak oznaczenia ró nic miêdzy archiwaliami aktowymi i nieaktowymi, mierzonymi zawsze liczb¹ jednostek archiwalnych. Chodzi tu g³ównie o materia³y takie, jak fotografie, materia³y kartograficzne, nagrania, plakaty itp., w odniesieniu do których jednostk¹ archiwaln¹ mo e byæ pojedynczy dokument. Przyk³adowo: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej poda³o, e 15 nie opracowanych zespo³ów liczy j.a. We wszystkich archiwach zaœ by³o ogó³em j.a. materia³ów nie opracowanych. Przyk³ad ten pokazuje, e pos³ugiwanie siê w ewidencji zbiorczej zasobu archiwów jednostkami archiwalnymi, bez wyró nienia rodzaju dokumentacji (aktowa, fotograficzna, kartograficzna itd.), obarczone jest istotn¹ wad¹. Dotyczy to tak e wielkoœci wyra onych w m.b. W dziedzinie tej wprowadzono niedawno zmiany, polegaj¹ce na umo liwieniu rejestracji w systemie informatycznym SEZAM nabytków i ubytków do zasobu archiwów odrêbnie dla ró nych rodzajów dokumentacji nieaktowej. Jednak e rejestracj¹ tak¹ objêto akcesje od 1999 r. Z tego powodu w zestawieniach liczbowych raportu z badania zastosowano g³ównie wartoœci wyra one liczb¹ zespo³ów (zbiorów) archiwalnych. Badanie pokaza³o, e ewidencja archiwalna na poziomie zespo³u archiwalnego charakteryzuje siê du ¹ ró norodnoœci¹. Ma to miejsce zarówno w odniesieniu do zespo³ów i zbiorów opracowanych, jak przede wszystkim do zasobu nie opracowanego. Ró norodnoœæ ta wynika, jak siê wydaje, z dwóch przyczyn: zmian przepisów, dotycz¹cych œrodków ewidencyjnych do archiwaliów przejmowanych do archiwów pañstwowych, oraz zmian i nowelizacji metodyki archiwalnej w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci. Rezultatem wprowadzanych modyfikacji jest zwiêkszaj¹ce siê zró nicowanie systemów pomocy ewidencyjno-informacyjnych. Dawnych œrodków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych zazwyczaj nie sporz¹dza siê na nowo. Dla potrzeb przegl¹du, w formularzach ujêto najczêœciej wystêpuj¹ce, zapewne nie wszystkie, sytuacje, z jakimi mo na siê spotkaæ w zakresie ewidencji archiwalnej. Badanie pokaza³o, e czêstokroæ zespo³y nie opracowane (zewidencjonowane na karcie B) sk³adaj¹ siê z kilku lub kilkunastu dop³ywów, przejmowanych w ró nych okresach, z których ka dy posiada œrodek ewidencyjny innego rodzaju, charakteryzuj¹cy siê ró n¹ zawartoœci¹ informacyjn¹ (inwentarz kartkowy roboczy lub tymczasowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy, bez œrodka ewidencyjnego itp., ró nego rodzaju pomoce kancelaryjne). Jest to zjawisko wystêpuj¹ce doœæ powszechnie we wszystkich archiwach, chocia w ró nym zakresie i skali. Dlatego podczas wype³niania formularzy przegl¹du archiwa napotyka³y trudnoœci zwi¹zane z zakwalifikowaniem posiadanych œrodków ewidencyjnych do rodzajów ewidencji podanych w kwestionariuszach.

11 STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH 11 Du ym stopniem skomplikowania charakteryzuj¹ siê tak e œrodki ewidencyjne do dop³ywów akt (odcinków zespo³u). Czêstokroæ kilka, a nawet kilkanaœcie odcinków jednego zespo³u posiada ró ne œrodki ewidencyjne, odznaczaj¹ce siê zró nicowan¹ wartoœci¹ informacyjn¹ oraz elementami opisu jednostki akt. W odniesieniu do zespo³ów, zewidencjonowanych na karcie A i B, wyst¹pi³y niekiedy niezgodnoœci danych liczbowych, zg³oszonych przez archiwa na potrzeby przegl¹du z danymi bazy SEZAM. Przyczyn¹ jest praktyka dopisywania nie opracowanych dop³ywów do karty AN lub A zespo³ów ju opracowanych. Opisane zró nicowanie, wystêpuj¹ce tak e w bazie SEZAM, komplikuje w znaczny sposób coroczn¹ statystykê ogóln¹ zasobu, sporz¹dzan¹ za pomoc¹ tej bazy, a tym samym zarz¹dzanie zasobem archiwalnym archiwów pañstwowych. Przede wszystkim jednak e jest to problem metodyczny, który dotyczy metod postêpowania z zespo³ami otwartymi lub ogólnie postêpowania w przypadku dop³ywów do zespo³ów ju opracowanych. Niejednolitoœæ i dowolnoœæ opisu archiwalnego (na ró nych poziomach: zasobu archiwum, zespo³u lub zbioru, odcinka zespo³u, jednostki archiwalnej itd.) stwarza powa ne problemy przy informatyzacji, wymagaj¹cej znormalizowania i œcis³ego zdefiniowania danych, wprowadzanych do komputerowych baz danych. Wyniki przegl¹du ujêto w trzech aspektach: 1) charakterystyki liczbowej opracowania zasobu; 2) charakterystyki œrodków ewidencyjnych do zasobu nie opracowanego; 3) wskazañ archiwów, dotycz¹cych uproszczonych metod opracowania zasobu. Charakterystyka liczbowa opracowania zasobu W zasobie archiwów pañstwowych by³o 47% nie opracowanych zespo³ów i zbiorów ( na wszystkich zespo³ów i zbiorów). Œrednio w archiwach procent zespo³ów z kart¹ B wynosi³ 48%. Zespo³ów zewidencjonowanych

12 12 EWA ROSOWSKA na karcie A i B by³o 2438, stanowi¹c 4% ogólnej liczby zespo³ów znajduj¹cych siê w zasobie archiwów pañstwowych (œrednia wartoœæ dla ró nych archiwów wynosi³a tak e 4%). W uzupe³nieniu danych, które poda³y archiwa, wykonano raport z bazy SEZAM dla zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i AN, dla których liczba j.a. opracowanych by³a mniejsza od liczby j.a. ogó³em. Uzyskano liczbê 3795 zespo³ów, któr¹ zapewne nale a³oby zsumowaæ z liczb¹ zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B. Czêœæ tych zespo³ów to rezultat niezamierzonego b³êdu podczas wprowadzania danych do bazy SEZAM, którego nie mo - na oszacowaæ. Pomimo to powy sza liczba wskazuje, i archiwa czêstokroæ nie zaznaczaj¹ w ewidencji zasobu zmiany rodzaju karty w przypadku dop³ywu akt do zespo³u opracowanego, kwalifikuj¹c do celów statystycznych zespo³y z dop³ywami nie opracowanymi jako zespo³y z kart¹ A lub AN. Czêœæ archiwów nie ewidencjonuje na karcie B dop³ywów do zespo³ów opracowanych, co œwiadczy o niejednolitej praktyce postêpowania z nie opracowanymi dop³ywami. Wskazuje to jednoczeœnie na potrzebê ujednolicenia kryteriów ewidencji na poziomie zasobu archiwum w tym zakresie. W zwi¹zku z komputeryzacj¹ ewidencji archiwalnej i coraz szerszym stosowaniem bazy danych SEZAM, zapewne uzasadnione by³oby zlikwidowanie podzia³u zespo³ów na 4 kategorie, oznaczone na kartach zespo³ów symbolami A, A i B, B, AN. Jak wskazuj¹ rezultaty przegl¹du, kryteria zaliczenia zespo³u do kategorii A i B oraz AN, oznaczaj¹cych stopieñ opracowania, s¹ nieprecyzyjne, zaœ statystyki sporz¹dzane na ich podstawie nie odzwierciedlaj¹ stanu rzeczywistego. Do celów informacji o stanie opracowania zasobu archiwów pañstwowych wystarczaj¹cy by³by podzia³ na zespo³y w ca³oœci opracowane (obecnie oznaczone symbolem A) oraz zespo³y nie opracowane, opracowane czêœciowo lub wymagaj¹ce ponownego opracowania (obecnie oznaczone symbolami A i B, B oraz AN). W zwi¹zku z dalszym rozwojem bazy danych SEZAM, stwarzaj¹cym mo liwoœæ uzyskiwania szczegó³owych aktualnych danych, nale a³oby rozwa yæ rezygnacjê z oznaczania zespo³ów symbolami. Œrodki ewidencyjne do zasobu nie opracowanego Zespo³y nie opracowane bez ewidencji (posiadaj¹ce kartê B) Ogó³em w archiwach pañstwowych 2919 zespo³ów archiwalnych nie mia³o innego œrodka ewidencyjnego oprócz karty zespo³u, co stanowi³o 10% zasobu nie opracowanego i 4% ca³ego zasobu. Wœród zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B, 1050 nie opracowanych dop³ywów nie posiada³o innej ewidencji poza kart¹ B. Bez ewidencji w zasobie archiwów pañstwowych pozostawa³o w sumie 3969 zespo³ów i odcinków zespo³ów. Do tych materia³ów nie mog¹ mieæ zastosowania jakiekolwiek uproszczone metody opracowania; w wiêkszoœci nie s¹ one udostêpniane, gdy nie posiadaj¹ praktycznie pomocy ewidencyjnych na poziomie jed-

13 STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH 13 nostki archiwalnej. Czêœæ z tych materia³ów stanowi¹ dop³ywy do zespo³ów akt stanu cywilnego (pojedyncze ksiêgi stanu cywilnego, dopisywane na karcie zespo³u). Inwentarze kartkowe Przegl¹d udokumentowa³ niejednolit¹ praktykê traktowania inwentarzy kartkowych w archiwach. W czêœci z nich zespo³y, maj¹ce robocze inwentarze kartkowe, zatwierdzone przez komisjê metodyczn¹, rejestrowane by³y w ewidencji ogólnej zasobu jako zespo³y opracowane (z kart¹ A lub AN). W innych archiwach zespo³y z tym rodzajem pomocy ewidencjonowano na karcie B. Procent zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B), posiadaj¹cych inwentarze kartkowe robocze do ca³ego zespo³u, waha³ siê w ró - nych archiwach od 0 do 79% (œrednio 20%), wynosz¹c w skali zasobu wszystkich archiwów pañstwowych 22%. W odniesieniu do zespo³ów sk³adaj¹cych siê z czêœci opracowanej i nie opracowanej (zewidencjonowanych na karcie A i B) liczba dop³ywów, do których sporz¹dzono inwentarze kartkowe robocze do ca³ego dop³ywu, jest niewielka i wynosi 220 (9% do ogólnej liczby zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B), przy czym dane te odnosz¹ siê jedynie do 26 archiwów. A 60 archiwów poda³o, e nie ma w swym zasobie nie opracowanych dop³ywów z inwentarzami kartkowymi. Istotn¹ cech¹ zasobu opracowanego (zewidencjonowanego na kartach A i AN) jest du a liczba zespo³ów posiadaj¹cych inwentarze kartkowe zatwierdzone przez komisjê metodyczn¹. Ogó³em zasób opracowany wynosi zespo³ów, w tym inwentarze kartkowe, tzw. zatwierdzone, ma 5877 zespo³ów (18%), wahaj¹c siê w konkretnych archiwach od 1% do 69% (œrednio 16%). Wœród przyczyn takiego stanu wskazaæ mo na problemy organizacyjno-techniczne (przepisanie inwentarza kartkowego na ksi¹ kowy), lecz tak e takie, jak: zmiana rozmiarów zespo³u po opracowaniu inwentarza kartkowego (nowy dop³yw lub przesuniêcie wewnêtrzne), zalecenie komisji metodycznej poprawienia inwentarza itd. Spisy zdawczo-odbiorcze Wa ne miejsce wœród zmian zaproponowanych w Projekcie kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych zajmuj¹ sprawy zwi¹zane z jakoœci¹ spisów zdawczo-odbiorczych materia³ów przejmowanych do archiwów. Za³o ono, e ten œrodek ewidencyjny stanowiæ powinien podstawê dalszych prac archiwalnych w archiwum. Dlatego w badaniu poproszono respondentów nie tylko o podanie danych liczbowych dotycz¹cych spisów zdawczo-odbiorczych, lecz zapytano tak e o ich wartoœæ informacyjn¹. Do tego celu pos³u ono siê terminem prawid³owego spisu zdawczo-odbiorczego, definiuj¹c go jako spis, na podstawie które-

14 14 EWA ROSOWSKA go mo liwa jest identyfikacja ka dej jednostki fizycznej, tzn., w którym: ka dej pozycji spisu odpowiada jedna jednostka akt, opis jednostki w spisie odpowiada opisowi na teczce, opis jednostki w spisie i na teczce zawiera co najmniej nastêpuj¹ce elementy: sygnaturê, numer jednostki (pozycja w spisie lub pozycja w spisie ³amana przez numer spisu), tytu³ jednostki, daty krañcowe, co najmniej roczne, materia³ów jednostki. Definicja ta zosta³a oparta na wymaganiach przepisów reguluj¹cych zasady przejmowania materia³ów archiwalnych do archiwów pañstwowych, obowi¹zuj¹cych w chwili przeprowadzeniu przegl¹du. Na zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B) w zasobie archiwów pañstwowych, zespo³y posiada³y spisy zdawczo- -odbiorcze (58%), wahaj¹c siê w granicach wartoœci procentowej od 0% (spisów w ogóle nie posiada³y ADM i AGAD) do 100%, wynosz¹c œrednio w archiwach 60% liczby zespo³ów nie opracowanych. Wartoœæ informacyjn¹ tych spisów odzwierciedlaj¹ liczby dotycz¹ce spisów prawid³owych i nieprawid³owych. 40% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) ma prawid³owe spisy zdawczo- -odbiorcze, 17% archiwa zadeklarowa³y jako spisy nieprawid³owe (ogó³em w archiwach pañstwowych 5282 zespo³y z takimi spisami). W celu okreœlenia obszaru zastosowania uproszczonych metod opracowania wa ne s¹ dane odnosz¹ce siê do spisów nieprawid³owych. Wartoœci graniczne liczby zespo³ów nie opracowanych z nieprawid³owymi spisami wynosz¹ w archiwach od 0 do 446; wartoœci graniczne procentowe liczby zespo³ów nie opracowanych z nieprawid³owymi spisami zdawczo-odbiorczymi waha³y siê od 0% do 68%, wynosz¹c œrednio w archiwach 21%. Interesuj¹ce jest zestawienie danych o tych œrodkach ewidencyjnych do zespo³ów zewidencjonowanych na karcie B, które pozwalaj¹ na identyfikacjê jednostki w zespole. Otrzymano nastêpuj¹ce wyniki: Liczba zespo³ów nie opracowanych Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze (40%) Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych inne pomoce, pozwalaj¹ce na identyfikacjê jednostki w zespole Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych inwentarze kartkowe robocze do ca³ego zespo³u Liczba zespo³ów nie opracowanych, do których spisy zdawczo- -odbiorcze mo na uznaæ za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ (26%) W zestawieniu tym dane dotycz¹ce ró norodnych œrodków ewidencyjnych czêœciowo zawieraj¹ siê w sobie (zespo³y nie opracowane, posiadaj¹ce jednoczeœnie spis zdawczo-odbiorczy i inwentarz kartkowy roboczy lub inn¹ pomoc, pozwalaj¹c¹ na identyfikacjê jednostki w zespole). Zestawienie pokazuje jednoczeœnie, e na 40% zespo³ów nie opracowanych, maj¹cych prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze, jedynie 26% archiwa zadeklarowa³y jako przydatne do zastosowania uproszczonego opracowania poprzez uzna-

15 STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH 15 nie prawid³owo sporz¹dzonych spisów zdawczo-odbiorczych wraz z notatk¹ informacyjn¹ o zespole za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹. Ró nica ta wynika z zaproponowanego w Projekcie kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych podzia³u zasobu archiwalnego na trzy grupy A1, A2 i A3, w odniesieniu do których ustalono dopuszczalne metody uproszczonego opracowania. W rozbiciu na zespo³y sk³adaj¹ce siê z czêœci opracowanej i nie opracowanego dop³ywu (zewidencjonowane na karcie A i B) wartoœæ informacyjna spisów zdawczo-odbiorczych przedstawia³a siê nastêpuj¹co: Liczba zespo³ów z kart¹ A i B Nie opracowane dop³ywy, posiadaj¹ce spisy zdawczo-odbiorcze 916 Nie opracowane dop³ywy, posiadaj¹ce prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze 633 W badaniu zapytano tak e archiwa o nie opracowane zespo³y i czêœci zespo- ³ów (zewidencjonowane na karcie B oraz A i B) maj¹ce wy³¹cznie spisy zbiorcze i spisy prowizoryczne. Dane te odzwierciedlaj¹ zakres prac inwentaryzacyjno- -porz¹dkowych nie podlegaj¹cych uproszczonemu opracowaniu, niezbêdnych do wykonania w archiwach. Spoœród ogólnej liczby zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B), 2697 zespo³ów (9%) stanowi³y zespo³y posiadaj¹ce jedynie spisy prowizoryczne i spisy zbiorcze. Wartoœæ procentowa dla poszczególnych archiwów waha³a siê w granicach od 0% do 59%, wynosz¹c œrednio 9%. ¹cznie, w odniesieniu do zasobu nie opracowanego, zakres niezbêdnych prac inwentaryzacyjno-porz¹dkowych przedstawia siê nastêpuj¹co: Liczba zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B) ogó³em Liczba zespo³ów nie opracowanych, posiadaj¹cych nieprawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze Liczba zespo³ów nie opracowanych bez ewidencji, do których jedyn¹ ewidencjê stanowi karta B Suma zespo³ów nie opracowanych z nieprawid³owymi spisami i bez ewidencji (27%, œrednio 31%) Liczba zespo³ów nie opracowanych wymagaj¹cych inwentaryzacji i porz¹dkowania (51%, œrednio 54%) 27% zespo³ów nie opracowanych (œrednio 31%, dla wartoœci granicznych od 1% do 99%) stanowi¹ zespo³y z niewystarczaj¹cymi œrodkami ewidencyjnymi (nieprawid³owe spisy i wy³¹cznie karta B zespo³u). Archiwa zadeklarowa³y ponadto, i 51% zasobu nie opracowanego (œrednio 54% dla wartoœci granicznych od 3% do 100%) wymaga inwentaryzacji i porz¹dkowania. Jest to liczba wy sza ni poprzednia. Nale y przyj¹æ, e w³aœnie ta druga wartoœæ jest bardziej wiarygodna dla oszacowania obszaru zastosowania uproszczonych metod inwentaryzacji, porz¹dkowania i sporz¹dzania pomocy archiwalnych.

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (207 208) Kraków 2011 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo