NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV"

Transkrypt

1 NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV WARSZAWA 2002

2 REDAKCJA Adam Baniecki, Andrzej Biernat, Eugeniusz Borodij, Jacek Krochmal, Anna Laszuk, Daria Na³êcz (redaktor naczelna), Konrad Panoszewski, Izabella Rdzanek (sekretarz), Ewa Rosowska, W³adys³aw Stêpniak, Krzysztof Stryjkowski, Janusz Tandecki, Przemys³aw Wojciechowski OPRACOWANIE GRAFICZNE Andrzej Pilich ADRES REDAKCJI Warszawa, Wydzia³ Wydawnictw, ul. D³uga 6, tel , Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych Warszawa 2002 ISSN Sk³ad i ³amanie: EDUCATIO Korekta: Ewa Stempniewicz Printed in Poland Wydanie 1. Nak³ad 600 egz. Ark. wyd. 30,0. Ark. druk. 27,0 Druk: AWP Amalker

3 ARCHEION, T. CIV WARSZAWA 2002 SPIS TREŒCI Od Redakcji (Daria Na³êcz) Teoria i metodyka Ewa Rosowska Stan opracowania zasobu archiwów pañstwowych Jacek K rochmal Zasady uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego Decyzja nr 20 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z dnia 10 grudnia 2002 r. 61 Angelika Menne-Haritz Dostêp do archiwów, czyli przeformu³owanie archiwalnego paradygmatu Edukacja Helen Forde Kszta³cenie archiwistów w Wielkiej Brytanii obecne przekszta³cenia i kwestie dyskusyjne Ewa R o s o w s k a Seminarium warszawskie na temat wspó³czesnych tendencji kszta³cenia archiwistów na œwiecie Jacek K rochmal Lubelska dyskusja o potrzebie i mo liwoœciach utworzenia na studiach wy szych kierunku Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹ Jacek K rochmal Miêdzynarodowa konferencja archiwalna w Piotrkowie Trybunalskim Informatyka i archiwa Andrzej C honiawko Niektóre aspekty opracowania akt w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu przy wykorzystaniu techniki komputerowej Adam B aniecki Problematyka informatyczna podczas VI Europejskiej Konferencji Archiwalnej we Florencji Izabela M a z u r Public Record Office w Internecie Hubert W a j s III DLM Forum Konserwacja i zabezpieczanie zasobu Roland B anduch, Wojciech Krupa, Micha³ M¹czka Doœwiadczenia Archiwum Pañstwowego w Katowicach wynik³e z akcji ratowania i zabezpieczania akt podczas powodzi Bogus³awa K azimierska-van Slooten Plan Delta ochrona spuœcizny archiwalnej Holandii

4 4 SPIS TREŒCI Andrzej U lewicz, Konrad P anoszewski Metody masowego odkwaszania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych technologi¹ Biblioforum i Libertec Archiwoznawstwo Micha³ P awiñski Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej po³owie XIX w Polonika Jerzy G a u l Rejestracja poloników w Österreichisches Staatsarchivs Jerzy G a u l Polonika w Bundesarchiv-Militärarchiv we Freiburgu Katarzyna Komsta Rejestracja poloników w Oddziale Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde i Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem Dorota Soko³owska Polonika zarejestrowane w Bundesarchiv w Berlinie-Lichterfelde i Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem Dyskusje Jacek K r o c h m a l Zasady opracowania informatora o zasobie archiwalnym. Na marginesie publikacji Informator o zasobie archiwalnym, oprac. Jerzy Szumski, Bia³ystok Krzysztof S tryjkowski Francuski podrêcznik dla archiwistów zak³adowych. Isabelle Guerin-Brot, Les archives des entreprises. Conseils pratiques ïorganisations, Paris Jerzy G rzelak Niemieckie ksiêgi stanu cywilnego z terenów polskich. Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen. Niemieckie ksiêgi stanu cywilnego w Polsce w , oprac. Tomasz Brzózka, Frankfurt am Main Berlin Maria T rojanowska Zbiory materia³ów ró nej proweniencji i ich systematyzacja. Teresa Mrozek, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyœla w zasobie Archiwum Pañstwowego w Przemyœlu. Inwentarz zespo³u archiwalnego , Przemyœl Maciej D alecki Polemika z recenzj¹ Marii Trojanowskiej publikacji Teresy Mrozek 291 Od Redakcji Omówienia literatury zagranicznej Microfilm Resources for Research. A Comprehensive Catalog, Washington 2000 (Anna Barszcz) Die Preussische Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung Die Bestände in den Nordrhein Westfälischen Staatsarchiven, t.1, Staatsarchiv Münster, oprac. Peter Wiegand, Münster 2000 (Zdzis³aw Jedynak)

5 SPIS TREŒCI 5 Karel M üller Erbovní listiny v Archivech Slezska a Severní Moravy, Opava 2001 (Mieczys³awa Chmielewska) Recenzje i noty bibliograficzne Zbys³aw W ojtkowiak Nauki pomocnicze historii najnowszej. ród³oznawstwo. ród³a narracyjne, cz. 1, Pamiêtnik, tekst literacki, Poznañ 2001 (Alicja Kulecka). 303 Vademecum kancelaryjno-archiwalne, red. Krzysztof S tryjkowski, Poznañ 2001 (Andrzej Choniawko) Bibliografia Ÿróde³ watykañskich cytowanych w polskich periodykach , oprac. zbior., Warszawa Rzym 2000 (Henryk Mierzwiñski) Kazimierz B anaszek Informator o Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i Archiwach Rodzajów Si³ Zbrojnych, Warszawa 2000 (Zdzis³aw G. Kowalski, Zygmunt Kozak) Janusz Grabowski Kancelarie i dokumenty ksi¹ ¹t mazowieckich w latach Oœrodki zarz¹dzania i kultury, Warszawa 1999 (Ewa Suchodolska) Materia³y archiwalne twórczoœci naukowej geologów polskich w zbiorach Muzeum Ziemi PAN. Inwentarz spuœcizn naukowych, red. Jadwiga G arbowska, cz. 1 2, Warszawa 1996; Materia³y archiwalne z zakresu historii nauk o ziemi w zbiorach Muzeum Ziemi PAN. Inwentarz spuœcizn naukowych, red. Jadwiga Garbowska, cz. 3, Warszawa 1999; cz. 4, Warszawa 2000 (Anna Barszcz). 317 Wymiana wiêÿniów politycznych pomiêdzy II Rzecz¹pospolit¹ a Sowietami w okresie miêdzywojennym. Dokumenty i materia³y, oprac. Wojciech Materski, Warszawa 2000 (Boles³aw Woszczyñski) Wac³aw K o l a k Katalog archiwum klasztoru oo. Karmelitów w Krakowie Na Piasku (1988), Kraków 1997 (Roman Stelmach) Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego, red. nauk. Jerzy Michalewicz, Seria A, t.1, Przewodnik po archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego, red. Urszula P erkowska, Kraków 2001 (Dariusz Ganczar) Seria wydawnicza Materia³y do dziejów Koœcio³a katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, t. 1 8, oprac. i wyd. Marian Radwan, Lublin (Jerzy Cygan OFM Cap.) Przegl¹d czasopism Archivalische Zeitschrift, t. 81, 1998; t. 82, 1999 (Jerzy Grzelak) Der Archivar, 2000, nr 4 (Jan Bañbor) Archives, t. 26, 2001, nr 104 (Maciej Wilmañski) Arhivi, r. 23, 2000, nr 1 2 (Piotr Bering) Archivum, t. 44, 1999; t. 45, 2000 (Alicja Kulecka) Comma, 2001, nr 1 2 (Alicja Kulecka) La Gazette des Archives, 1998, nr ; 1999, nr ; 2000, nr (Alicja Kulecka) Janus, 1999, nr 2 (Alicja Kulecka) Levéltári Szemle, r. 49, 1999, nr 1 2; r. 50, 2000, nr 1 2 (Ryszard Grzesik)

6 6 SPIS TREŒCI Library Trends, vol. 48, 2000, nr 4 (Dariusz Ganczar) Nordisk Arkivnyt, 2000, nr 3 4 (Wojciech Krawczuk) Kronika VII Miêdzynarodowa Konferencja Archiwalna w Warszawie (Ewa Rosowska) Spotkanie organizacyjne programu Cultivate-CEE (Dariusz Ganczar) Niemiecko-polskie kolokwium edytorskie w Berlinie (Piotr Dymmel) III Krajowe Sympozjum Archiwalne (Anna Barszcz, Jacek Krochmal) Konferencja poœwiêcona komputeryzacji archiwów, bibliotek i muzeów (Dariusz Ganczar) Przekazanie drugiej partii mikrofilmów archiwaliów polskich przechowywanych w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera (Adam Grzegorz D¹browski) Konferencje Ÿród³oznawczo-historiograficzne w Bia³ymstoku w 2000 i 2001 r. (Henryk Majecki) XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (Anna Krochmal) Wystawa map i planów AGAD z XVIII i XIX w. (Henryk Bartoszewicz) Wystawa Skarby krakowskiego archiwum. Królewski Kraków w Szczecinie (Bo ena Lesiak-Przyby³) Bona Sforza wystawa na Wawelu (Bo ena Lesiak-Przyby³) Rozmowy polsko-ukraiñskie w sprawie wymiany materia³ów archiwalnych (Jacek Krochmal) Posiedzenia naukowe w archiwach pañstwowych w latach Zestawienie tytu³ów referatów (Dariusz Ganczar) Wspomnienia poœmiertne Anna Adelajda Podolak (Bogus³aw Bobusia) Stanis³aw Nawrocki (Krzysztof Stryjkowski) Izabella Marta Startek (Maria Trojanowska) Mieczys³aw Stelmach (Kazimierz Koz³owski) Bibliografie Nowoœci wydane przez Wydzia³ Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych Streszczenia obcojêzyczne Contents of the issue. Summary (Ewa Nowowiejska-Kubów) Table des matières. Résumés (Wojciech Gilewski) Ñîäåðæàíèå. Ðeçþìå (Alicja Nowak)

7 Od Redakcji Po wielu latach zwi¹zków z Archeionem, aktywnego wp³ywania na jego kszta³t, charakter i treœæ prof. dr hab. Stefan Kuczyñski zrezygnowa³ z kierowania pismem. Tak¹ decyzjê, mimo wczeœniejszych zapowiedzi, trudno przyj¹æ bez protestu. Nie³atwo jest bowiem pogodziæ siê ze zubo eniem dobrze dzia³aj¹cego, znakomicie rozumiej¹cego siê zespo³u. Z drugiej jednak strony nie sposób nie braæ pod uwagê woli Profesora. Przyjmuj¹c zatem nieodwo³aln¹ decyzjê dotychczasowego redaktora naczelnego, zwróciliœmy siê do Niego o pozostawanie w kontakcie z Archeionem, o dalsze s³u enie rad¹, dzielenie siê ideami. Za szeœæ zaœ lat ofiarnej pracy, wielkiej odpowiedzialnoœci i m¹drego sterowania rozwojem archiwistyki pragnêlibyœmy wyraziæ prof. Kuczyñskiemu najg³êbsz¹ wdziêcznoœæ. Szczególne podziêkowania sk³adamy za podjêcie trudu zmiany profilu pisma, które w wiêkszym ni dot¹d stopniu ma koncentrowaæ uwagê na problemach metodycznych, nowych technikach informatycznych, wprowadzaniu do nauki polskiej osi¹gniêæ archiwistyki œwiatowej. Ten kierunek zostanie utrzymany i w miarê mo liwoœci rozwijany. Nasz¹ wdziêcznoœæ za wieloletni¹ pracê winniœmy te odchodz¹cemu dotychczasowemu sekretarzowi redakcji Archeionu, pani Izabelli Rdzanek, która zdecydowa³a siê na skorzystanie z uprawnieñ emerytalnych. Mamy nadziejê, i zmieniony sk³ad zespo³u redakcyjnego nie zawiedzie oczekiwañ Czytelników. Daria Na³êcz

8

9 T E O R I A I M E T O D Y K A ARCHEION, T. CIV WARSZAWA 2002 EWA ROSOWSKA (Warszawa) STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH Na mocy Zarz¹dzenia nr 5 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z 8 V 2000 r. w archiwach pañstwowych przeprowadzono przegl¹d stanu opracowania zasobu archiwalnego oraz wartoœci informacyjnej œrodków ewidencyjnych do nie opracowanej czêœci zasobu. Badanie, którego podsumowanie prezentuje niniejszy raport, by³o elementem przygotowania nowelizacji przepisów metodycznych, dotycz¹cych postêpowania z materia³ami archiwalnymi w archiwach pañstwowych. G³ównym celem by³o uzyskanie wiedzy o tym, w jakim zakresie uzasadnione i mo liwe do wprowadzenia s¹ zmiany, zaproponowane przez zespó³ naukowy ds. usprawnienia opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach pañstwowych, przedstawione w Projekcie kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych. Przegl¹d przeprowadzono odrêbnie we wszystkich archiwach pañstwowych i ich oddzia³ach zamiejscowych. Odpowiedzi nades³a³o 86 respondentów. Raport z badania zosta³ przed³o ony naczelnemu dyrektorowi archiwów pañstwowych oraz Centralnej Komisji Metodycznej. Pos³u y³ jako materia³ porównawczy dla zespo³u naukowego do dalszych jego prac. Pe³ny raport opublikowano na stronie Centralnej Komisji Metodycznej: W badaniu pos³u ono siê terminami i pojêciami u ywanymi powszechnie w ewidencji archiwalnej. Strukturê opracowania zasobu ró nych archiwów, a tak- e ca³oœci zasobu archiwów pañstwowych uzyskano na podstawie zestawieñ liczbowych zespo³ów zewidencjonowanych wg rodzajów karty zespo³u (A opracowane, AN do ponownego opracowania, A i B sk³adaj¹ce siê z czêœci opracowanej i nie opracowanego dop³ywu, B nie opracowane). Kwestionariusze przegl¹du sk³ada³y siê z 3 formularzy, opisuj¹cych stan iloœciowy zasobu, oraz ankiety, maj¹cej charakter sonda owy. Archiwa wype³nia³y je na podstawie danych zgromadzonych w komputerowej bazie danych SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego). Informacje, dotycz¹ce rodzajów i liczby œrodków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych oraz ich zawartoœci informacyjnej, uzyskano drog¹ bezpoœredniego ogl¹du i oceny tej ewidencji. Rezultaty przegl¹du odzwierciedlaj¹ stan opracowania zasobu archiwów pañstwowych z 31 XII 2000 r.

10 10 EWA ROSOWSKA Przegl¹d pozwoli³ na uzyskanie ca³oœciowego, choæ nie w pe³ni wyczerpuj¹cego, obrazu opracowania zasobu w skali archiwów pañstwowych. Badanie pokaza³o dwie istotne cechy obecnego systemu ewidencji archiwalnej, które mia³y negatywny wp³yw na otrzymane wyniki. Pierwsza wynika³a z du- ej ró norodnoœci rodzajów i zmiennoœci zawartoœci informacyjnej œrodków ewidencyjno-informacyjnych, których pe³ne odzwierciedlenie w kwestionariuszach badania nie by³o mo liwe. Drugim ograniczeniem sta³ siê brak oznaczenia ró nic miêdzy archiwaliami aktowymi i nieaktowymi, mierzonymi zawsze liczb¹ jednostek archiwalnych. Chodzi tu g³ównie o materia³y takie, jak fotografie, materia³y kartograficzne, nagrania, plakaty itp., w odniesieniu do których jednostk¹ archiwaln¹ mo e byæ pojedynczy dokument. Przyk³adowo: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej poda³o, e 15 nie opracowanych zespo³ów liczy j.a. We wszystkich archiwach zaœ by³o ogó³em j.a. materia³ów nie opracowanych. Przyk³ad ten pokazuje, e pos³ugiwanie siê w ewidencji zbiorczej zasobu archiwów jednostkami archiwalnymi, bez wyró nienia rodzaju dokumentacji (aktowa, fotograficzna, kartograficzna itd.), obarczone jest istotn¹ wad¹. Dotyczy to tak e wielkoœci wyra onych w m.b. W dziedzinie tej wprowadzono niedawno zmiany, polegaj¹ce na umo liwieniu rejestracji w systemie informatycznym SEZAM nabytków i ubytków do zasobu archiwów odrêbnie dla ró nych rodzajów dokumentacji nieaktowej. Jednak e rejestracj¹ tak¹ objêto akcesje od 1999 r. Z tego powodu w zestawieniach liczbowych raportu z badania zastosowano g³ównie wartoœci wyra one liczb¹ zespo³ów (zbiorów) archiwalnych. Badanie pokaza³o, e ewidencja archiwalna na poziomie zespo³u archiwalnego charakteryzuje siê du ¹ ró norodnoœci¹. Ma to miejsce zarówno w odniesieniu do zespo³ów i zbiorów opracowanych, jak przede wszystkim do zasobu nie opracowanego. Ró norodnoœæ ta wynika, jak siê wydaje, z dwóch przyczyn: zmian przepisów, dotycz¹cych œrodków ewidencyjnych do archiwaliów przejmowanych do archiwów pañstwowych, oraz zmian i nowelizacji metodyki archiwalnej w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci. Rezultatem wprowadzanych modyfikacji jest zwiêkszaj¹ce siê zró nicowanie systemów pomocy ewidencyjno-informacyjnych. Dawnych œrodków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych zazwyczaj nie sporz¹dza siê na nowo. Dla potrzeb przegl¹du, w formularzach ujêto najczêœciej wystêpuj¹ce, zapewne nie wszystkie, sytuacje, z jakimi mo na siê spotkaæ w zakresie ewidencji archiwalnej. Badanie pokaza³o, e czêstokroæ zespo³y nie opracowane (zewidencjonowane na karcie B) sk³adaj¹ siê z kilku lub kilkunastu dop³ywów, przejmowanych w ró nych okresach, z których ka dy posiada œrodek ewidencyjny innego rodzaju, charakteryzuj¹cy siê ró n¹ zawartoœci¹ informacyjn¹ (inwentarz kartkowy roboczy lub tymczasowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy, bez œrodka ewidencyjnego itp., ró nego rodzaju pomoce kancelaryjne). Jest to zjawisko wystêpuj¹ce doœæ powszechnie we wszystkich archiwach, chocia w ró nym zakresie i skali. Dlatego podczas wype³niania formularzy przegl¹du archiwa napotyka³y trudnoœci zwi¹zane z zakwalifikowaniem posiadanych œrodków ewidencyjnych do rodzajów ewidencji podanych w kwestionariuszach.

11 STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH 11 Du ym stopniem skomplikowania charakteryzuj¹ siê tak e œrodki ewidencyjne do dop³ywów akt (odcinków zespo³u). Czêstokroæ kilka, a nawet kilkanaœcie odcinków jednego zespo³u posiada ró ne œrodki ewidencyjne, odznaczaj¹ce siê zró nicowan¹ wartoœci¹ informacyjn¹ oraz elementami opisu jednostki akt. W odniesieniu do zespo³ów, zewidencjonowanych na karcie A i B, wyst¹pi³y niekiedy niezgodnoœci danych liczbowych, zg³oszonych przez archiwa na potrzeby przegl¹du z danymi bazy SEZAM. Przyczyn¹ jest praktyka dopisywania nie opracowanych dop³ywów do karty AN lub A zespo³ów ju opracowanych. Opisane zró nicowanie, wystêpuj¹ce tak e w bazie SEZAM, komplikuje w znaczny sposób coroczn¹ statystykê ogóln¹ zasobu, sporz¹dzan¹ za pomoc¹ tej bazy, a tym samym zarz¹dzanie zasobem archiwalnym archiwów pañstwowych. Przede wszystkim jednak e jest to problem metodyczny, który dotyczy metod postêpowania z zespo³ami otwartymi lub ogólnie postêpowania w przypadku dop³ywów do zespo³ów ju opracowanych. Niejednolitoœæ i dowolnoœæ opisu archiwalnego (na ró nych poziomach: zasobu archiwum, zespo³u lub zbioru, odcinka zespo³u, jednostki archiwalnej itd.) stwarza powa ne problemy przy informatyzacji, wymagaj¹cej znormalizowania i œcis³ego zdefiniowania danych, wprowadzanych do komputerowych baz danych. Wyniki przegl¹du ujêto w trzech aspektach: 1) charakterystyki liczbowej opracowania zasobu; 2) charakterystyki œrodków ewidencyjnych do zasobu nie opracowanego; 3) wskazañ archiwów, dotycz¹cych uproszczonych metod opracowania zasobu. Charakterystyka liczbowa opracowania zasobu W zasobie archiwów pañstwowych by³o 47% nie opracowanych zespo³ów i zbiorów ( na wszystkich zespo³ów i zbiorów). Œrednio w archiwach procent zespo³ów z kart¹ B wynosi³ 48%. Zespo³ów zewidencjonowanych

12 12 EWA ROSOWSKA na karcie A i B by³o 2438, stanowi¹c 4% ogólnej liczby zespo³ów znajduj¹cych siê w zasobie archiwów pañstwowych (œrednia wartoœæ dla ró nych archiwów wynosi³a tak e 4%). W uzupe³nieniu danych, które poda³y archiwa, wykonano raport z bazy SEZAM dla zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i AN, dla których liczba j.a. opracowanych by³a mniejsza od liczby j.a. ogó³em. Uzyskano liczbê 3795 zespo³ów, któr¹ zapewne nale a³oby zsumowaæ z liczb¹ zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B. Czêœæ tych zespo³ów to rezultat niezamierzonego b³êdu podczas wprowadzania danych do bazy SEZAM, którego nie mo - na oszacowaæ. Pomimo to powy sza liczba wskazuje, i archiwa czêstokroæ nie zaznaczaj¹ w ewidencji zasobu zmiany rodzaju karty w przypadku dop³ywu akt do zespo³u opracowanego, kwalifikuj¹c do celów statystycznych zespo³y z dop³ywami nie opracowanymi jako zespo³y z kart¹ A lub AN. Czêœæ archiwów nie ewidencjonuje na karcie B dop³ywów do zespo³ów opracowanych, co œwiadczy o niejednolitej praktyce postêpowania z nie opracowanymi dop³ywami. Wskazuje to jednoczeœnie na potrzebê ujednolicenia kryteriów ewidencji na poziomie zasobu archiwum w tym zakresie. W zwi¹zku z komputeryzacj¹ ewidencji archiwalnej i coraz szerszym stosowaniem bazy danych SEZAM, zapewne uzasadnione by³oby zlikwidowanie podzia³u zespo³ów na 4 kategorie, oznaczone na kartach zespo³ów symbolami A, A i B, B, AN. Jak wskazuj¹ rezultaty przegl¹du, kryteria zaliczenia zespo³u do kategorii A i B oraz AN, oznaczaj¹cych stopieñ opracowania, s¹ nieprecyzyjne, zaœ statystyki sporz¹dzane na ich podstawie nie odzwierciedlaj¹ stanu rzeczywistego. Do celów informacji o stanie opracowania zasobu archiwów pañstwowych wystarczaj¹cy by³by podzia³ na zespo³y w ca³oœci opracowane (obecnie oznaczone symbolem A) oraz zespo³y nie opracowane, opracowane czêœciowo lub wymagaj¹ce ponownego opracowania (obecnie oznaczone symbolami A i B, B oraz AN). W zwi¹zku z dalszym rozwojem bazy danych SEZAM, stwarzaj¹cym mo liwoœæ uzyskiwania szczegó³owych aktualnych danych, nale a³oby rozwa yæ rezygnacjê z oznaczania zespo³ów symbolami. Œrodki ewidencyjne do zasobu nie opracowanego Zespo³y nie opracowane bez ewidencji (posiadaj¹ce kartê B) Ogó³em w archiwach pañstwowych 2919 zespo³ów archiwalnych nie mia³o innego œrodka ewidencyjnego oprócz karty zespo³u, co stanowi³o 10% zasobu nie opracowanego i 4% ca³ego zasobu. Wœród zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B, 1050 nie opracowanych dop³ywów nie posiada³o innej ewidencji poza kart¹ B. Bez ewidencji w zasobie archiwów pañstwowych pozostawa³o w sumie 3969 zespo³ów i odcinków zespo³ów. Do tych materia³ów nie mog¹ mieæ zastosowania jakiekolwiek uproszczone metody opracowania; w wiêkszoœci nie s¹ one udostêpniane, gdy nie posiadaj¹ praktycznie pomocy ewidencyjnych na poziomie jed-

13 STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH 13 nostki archiwalnej. Czêœæ z tych materia³ów stanowi¹ dop³ywy do zespo³ów akt stanu cywilnego (pojedyncze ksiêgi stanu cywilnego, dopisywane na karcie zespo³u). Inwentarze kartkowe Przegl¹d udokumentowa³ niejednolit¹ praktykê traktowania inwentarzy kartkowych w archiwach. W czêœci z nich zespo³y, maj¹ce robocze inwentarze kartkowe, zatwierdzone przez komisjê metodyczn¹, rejestrowane by³y w ewidencji ogólnej zasobu jako zespo³y opracowane (z kart¹ A lub AN). W innych archiwach zespo³y z tym rodzajem pomocy ewidencjonowano na karcie B. Procent zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B), posiadaj¹cych inwentarze kartkowe robocze do ca³ego zespo³u, waha³ siê w ró - nych archiwach od 0 do 79% (œrednio 20%), wynosz¹c w skali zasobu wszystkich archiwów pañstwowych 22%. W odniesieniu do zespo³ów sk³adaj¹cych siê z czêœci opracowanej i nie opracowanej (zewidencjonowanych na karcie A i B) liczba dop³ywów, do których sporz¹dzono inwentarze kartkowe robocze do ca³ego dop³ywu, jest niewielka i wynosi 220 (9% do ogólnej liczby zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B), przy czym dane te odnosz¹ siê jedynie do 26 archiwów. A 60 archiwów poda³o, e nie ma w swym zasobie nie opracowanych dop³ywów z inwentarzami kartkowymi. Istotn¹ cech¹ zasobu opracowanego (zewidencjonowanego na kartach A i AN) jest du a liczba zespo³ów posiadaj¹cych inwentarze kartkowe zatwierdzone przez komisjê metodyczn¹. Ogó³em zasób opracowany wynosi zespo³ów, w tym inwentarze kartkowe, tzw. zatwierdzone, ma 5877 zespo³ów (18%), wahaj¹c siê w konkretnych archiwach od 1% do 69% (œrednio 16%). Wœród przyczyn takiego stanu wskazaæ mo na problemy organizacyjno-techniczne (przepisanie inwentarza kartkowego na ksi¹ kowy), lecz tak e takie, jak: zmiana rozmiarów zespo³u po opracowaniu inwentarza kartkowego (nowy dop³yw lub przesuniêcie wewnêtrzne), zalecenie komisji metodycznej poprawienia inwentarza itd. Spisy zdawczo-odbiorcze Wa ne miejsce wœród zmian zaproponowanych w Projekcie kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych zajmuj¹ sprawy zwi¹zane z jakoœci¹ spisów zdawczo-odbiorczych materia³ów przejmowanych do archiwów. Za³o ono, e ten œrodek ewidencyjny stanowiæ powinien podstawê dalszych prac archiwalnych w archiwum. Dlatego w badaniu poproszono respondentów nie tylko o podanie danych liczbowych dotycz¹cych spisów zdawczo-odbiorczych, lecz zapytano tak e o ich wartoœæ informacyjn¹. Do tego celu pos³u ono siê terminem prawid³owego spisu zdawczo-odbiorczego, definiuj¹c go jako spis, na podstawie które-

14 14 EWA ROSOWSKA go mo liwa jest identyfikacja ka dej jednostki fizycznej, tzn., w którym: ka dej pozycji spisu odpowiada jedna jednostka akt, opis jednostki w spisie odpowiada opisowi na teczce, opis jednostki w spisie i na teczce zawiera co najmniej nastêpuj¹ce elementy: sygnaturê, numer jednostki (pozycja w spisie lub pozycja w spisie ³amana przez numer spisu), tytu³ jednostki, daty krañcowe, co najmniej roczne, materia³ów jednostki. Definicja ta zosta³a oparta na wymaganiach przepisów reguluj¹cych zasady przejmowania materia³ów archiwalnych do archiwów pañstwowych, obowi¹zuj¹cych w chwili przeprowadzeniu przegl¹du. Na zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B) w zasobie archiwów pañstwowych, zespo³y posiada³y spisy zdawczo- -odbiorcze (58%), wahaj¹c siê w granicach wartoœci procentowej od 0% (spisów w ogóle nie posiada³y ADM i AGAD) do 100%, wynosz¹c œrednio w archiwach 60% liczby zespo³ów nie opracowanych. Wartoœæ informacyjn¹ tych spisów odzwierciedlaj¹ liczby dotycz¹ce spisów prawid³owych i nieprawid³owych. 40% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) ma prawid³owe spisy zdawczo- -odbiorcze, 17% archiwa zadeklarowa³y jako spisy nieprawid³owe (ogó³em w archiwach pañstwowych 5282 zespo³y z takimi spisami). W celu okreœlenia obszaru zastosowania uproszczonych metod opracowania wa ne s¹ dane odnosz¹ce siê do spisów nieprawid³owych. Wartoœci graniczne liczby zespo³ów nie opracowanych z nieprawid³owymi spisami wynosz¹ w archiwach od 0 do 446; wartoœci graniczne procentowe liczby zespo³ów nie opracowanych z nieprawid³owymi spisami zdawczo-odbiorczymi waha³y siê od 0% do 68%, wynosz¹c œrednio w archiwach 21%. Interesuj¹ce jest zestawienie danych o tych œrodkach ewidencyjnych do zespo³ów zewidencjonowanych na karcie B, które pozwalaj¹ na identyfikacjê jednostki w zespole. Otrzymano nastêpuj¹ce wyniki: Liczba zespo³ów nie opracowanych Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze (40%) Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych inne pomoce, pozwalaj¹ce na identyfikacjê jednostki w zespole Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych inwentarze kartkowe robocze do ca³ego zespo³u Liczba zespo³ów nie opracowanych, do których spisy zdawczo- -odbiorcze mo na uznaæ za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ (26%) W zestawieniu tym dane dotycz¹ce ró norodnych œrodków ewidencyjnych czêœciowo zawieraj¹ siê w sobie (zespo³y nie opracowane, posiadaj¹ce jednoczeœnie spis zdawczo-odbiorczy i inwentarz kartkowy roboczy lub inn¹ pomoc, pozwalaj¹c¹ na identyfikacjê jednostki w zespole). Zestawienie pokazuje jednoczeœnie, e na 40% zespo³ów nie opracowanych, maj¹cych prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze, jedynie 26% archiwa zadeklarowa³y jako przydatne do zastosowania uproszczonego opracowania poprzez uzna-

15 STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH 15 nie prawid³owo sporz¹dzonych spisów zdawczo-odbiorczych wraz z notatk¹ informacyjn¹ o zespole za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹. Ró nica ta wynika z zaproponowanego w Projekcie kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych podzia³u zasobu archiwalnego na trzy grupy A1, A2 i A3, w odniesieniu do których ustalono dopuszczalne metody uproszczonego opracowania. W rozbiciu na zespo³y sk³adaj¹ce siê z czêœci opracowanej i nie opracowanego dop³ywu (zewidencjonowane na karcie A i B) wartoœæ informacyjna spisów zdawczo-odbiorczych przedstawia³a siê nastêpuj¹co: Liczba zespo³ów z kart¹ A i B Nie opracowane dop³ywy, posiadaj¹ce spisy zdawczo-odbiorcze 916 Nie opracowane dop³ywy, posiadaj¹ce prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze 633 W badaniu zapytano tak e archiwa o nie opracowane zespo³y i czêœci zespo- ³ów (zewidencjonowane na karcie B oraz A i B) maj¹ce wy³¹cznie spisy zbiorcze i spisy prowizoryczne. Dane te odzwierciedlaj¹ zakres prac inwentaryzacyjno- -porz¹dkowych nie podlegaj¹cych uproszczonemu opracowaniu, niezbêdnych do wykonania w archiwach. Spoœród ogólnej liczby zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B), 2697 zespo³ów (9%) stanowi³y zespo³y posiadaj¹ce jedynie spisy prowizoryczne i spisy zbiorcze. Wartoœæ procentowa dla poszczególnych archiwów waha³a siê w granicach od 0% do 59%, wynosz¹c œrednio 9%. ¹cznie, w odniesieniu do zasobu nie opracowanego, zakres niezbêdnych prac inwentaryzacyjno-porz¹dkowych przedstawia siê nastêpuj¹co: Liczba zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B) ogó³em Liczba zespo³ów nie opracowanych, posiadaj¹cych nieprawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze Liczba zespo³ów nie opracowanych bez ewidencji, do których jedyn¹ ewidencjê stanowi karta B Suma zespo³ów nie opracowanych z nieprawid³owymi spisami i bez ewidencji (27%, œrednio 31%) Liczba zespo³ów nie opracowanych wymagaj¹cych inwentaryzacji i porz¹dkowania (51%, œrednio 54%) 27% zespo³ów nie opracowanych (œrednio 31%, dla wartoœci granicznych od 1% do 99%) stanowi¹ zespo³y z niewystarczaj¹cymi œrodkami ewidencyjnymi (nieprawid³owe spisy i wy³¹cznie karta B zespo³u). Archiwa zadeklarowa³y ponadto, i 51% zasobu nie opracowanego (œrednio 54% dla wartoœci granicznych od 3% do 100%) wymaga inwentaryzacji i porz¹dkowania. Jest to liczba wy sza ni poprzednia. Nale y przyj¹æ, e w³aœnie ta druga wartoœæ jest bardziej wiarygodna dla oszacowania obszaru zastosowania uproszczonych metod inwentaryzacji, porz¹dkowania i sporz¹dzania pomocy archiwalnych.

16 16 EWA ROSOWSKA Stan uporz¹dkowania zasobu nie opracowanego i mo liwoœci zastosowania uproszczonych metod opracowania Stan uporz¹dkowania nie opracowanej czêœci zasobu archiwów pañstwowych, z punktu widzenia zasiêgu niezbêdnych do wykonania prac nad inwentaryzacj¹, porz¹dkowaniem i opracowaniem materia³ów archiwalnych, odzwierciedlaj¹ pytania ankiety sonda owej. Archiwa poproszono o oszacowanie ich zasobu nie opracowanego wg kryterium zespo³ów wymagaj¹cych i nie wymagaj¹cych inwentaryzacji i porz¹dkowania oraz kryterium zespo³ów zawieraj¹cych materia³y nierozpoznane proweniencyjnie. Analogiczne pytania dotyczy³y zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B, przy czym uwzglêdniono liczbê takich zespo³ów, wymagaj¹cych ponownego opracowania ca³ego zespo³u. Zasób nie opracowany, wobec którego archiwa zadeklarowa³y, e nie wymaga inwentaryzacji i porz¹dkowania, uznaæ mo na za zasób uporz¹dkowany, w odniesieniu do którego mo liwe jest wdro enie uproszczonych metod opracowania archiwaliów. Czynnoœci inwentaryzacji i porz¹dkowania zosta³y szeroko zdefiniowane na potrzeby przegl¹du, obejmuj¹c zasadniczo ca³oœæ prac, niezbêdnych do wykonania w przypadku materia³ów znajduj¹cych siê w stanie nie uporz¹dkowanym. Prace te okreœlono nastêpuj¹co: rozpoznanie zespo³owe akt, segregacja akt w obrêbie jednostek, wydzielenie materia³ów kategorii B i brakowanie, inwentaryzacja jednostek, uzupe³nienie i zweryfikowanie tytu³ów jednostek, systematyzacja jednostek w obrêbie zespo³u. Wnioski, oparte na odpowiedziach udzielonych przez archiwa, maj¹ charakter jedynie szacunkowy, pozwalaj¹cy na wskazanie ogólnych kierunków w zakresie zastosowania uproszczonych metod opracowania, przede wszystkim zaœ skali zasobu, w odniesieniu do którego mo na zastosowaæ zaproponowane uproszczenia prac porz¹dkowych i inwentaryzacyjnych. Dane liczbowe, uzyskane na podstawie ankiety mog¹ s³u yæ tak e do oceny czynnika subiektywnego: zainteresowania archiwistów wdro eniem rozmaitych uproszczonych metod. W kilku przypadkach na pytania ankiety uzyskano odpowiedÿ trudno stwierdziæ, której w zestawieniach liczbowych nadano wartoœæ 0. Powy sze uwagi odnosz¹ siê tak e do analogicznych danych dotycz¹cych zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B. Ocena przez archiwa mo liwoœci zastosowania uproszczonych metod opracowania zasobu kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: Liczba zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) ogó³em Liczba zespo³ów nie opracowanych, nie wymagaj¹cych inwentaryzacji i porz¹dkowania % liczby zespo³ów nie wymagaj¹cych inwentaryzacji i porz¹dkowania do liczby zespo³ów nie opracowanych ogó³em 47

17 STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH 17 Liczba zespo³ów nie opracowanych wymagaj¹cych inwentaryzacji i porz¹dkowania Liczba zespo³ów nie opracowanych zawieraj¹cych materia³y nierozpoznane proweniencyjnie 898 % liczby zespo³ów z materia³ami nierozpoznanymi do liczby zespo³ów nie opracowanych ogó³em 3 Liczba zespo³ów z kart¹ A i B ogó³em Liczba zespo³ów z nie opracowanymi dop³ywami nie wymagaj¹cymi inwentaryzacji i porz¹dkowania 738 % liczby zespo³ów z nie opracowanymi dop³ywami nie wymagaj¹cymi inwentaryzacji do liczby zespo³ów z kart¹ A i B ogó³em 30 Liczba zespo³ów z nie opracowanymi dop³ywami wymagaj¹cymi inwentaryzacji i porz¹dkowania Liczba zespo³ów z kart¹ A i B, wymagaj¹cych ponownego opracowania ca³oœci zespo³u 234 % liczby zespo³ów wymagaj¹cych ponownego opracowania do liczby zespo³ów z kart¹ A i B ogó³em 10 Wœród zespo³ów w ca³oœci nie opracowanych, 47% zadeklarowa³y archiwa jako zespo³y nie wymagaj¹ce inwentaryzacji i porz¹dkowania ( zespo³y nie opracowane). Wartoœæ procentowa waha siê dla ró nych archiwów, wynosz¹c œrednio 33%. Analogiczne wartoœci dla zespo³ów z kart¹ A i B wynosz¹ 30% (738 zespo- ³ów), daj¹c wartoœæ œredni¹ wynosz¹c¹ 17%. Na przeciwstawnym biegunie znajduje siê 898 zespo³ów w zasobie archiwów pañstwowych, zawieraj¹cych materia³y archiwalne o nie rozpoznanej przynale - noœci zespo³owej (przy czym liczba ta przypada jedynie na 26 archiwów). Archiwa, które zadeklarowa³y, i materia³y takie posiadaj¹, zwróci³y uwagê, i zaliczy- ³y do nich przewa nie zespo³y zewidencjonowane wy³¹cznie na karcie B, poza pewnymi rodzajami archiwaliów (np. ksiêgami stanu cywilnego). Niewielka by³a liczba zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B, wymagaj¹cych w ca³oœci ponownego opracowania ze wzglêdu na zawartoœæ lub wielkoœæ dop³ywu. Ogó³em w skali wszystkich archiwów pañstwowych takich zespo- ³ów by³o 234 (63 archiwa zadeklarowa³y, i takich zespo³ów nie posiadaj¹ w swoim zasobie), co stanowi 10% liczby zespo³ów z kart¹ A i B ogó³em. Na pozór liczby te mog³yby wskazywaæ, i problem ponownego opracowania zespo³ów, do których mia³y miejsce dop³ywy, nie ma szerszego zasiêgu. Jednak e dla w³aœciwego oszacowania nale a³oby uwzglêdniæ tak e czêœæ zespo³ów z kart¹ AN. W praktyce archiwów czêstokroæ zespo³y, do których mia³y miejsce dop³ywy, ewidencjonuje siê na karcie oznaczonej tym symbolem. W ankiecie zapytano archiwa o liczbê zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B oraz karcie A i B), w odniesieniu do których mo na zastosowaæ uproszczone metody porz¹dkowania. Dane te charakteryzuj¹ szczegó³owo stan uporz¹dkowania zasobu nie opracowanego (zespo³ów z kart¹ B i z kart¹

18 18 EWA ROSOWSKA A i B), wymagaj¹cy wykonania prac, wchodz¹cych w zakres inwentaryzacji i porz¹dkowania. Liczba zespo³ów z kart¹ B i kart¹ A i B Liczba zespo³ów z kart¹ B i z kart¹ A i B, wymagaj¹cych inwentaryzacji i porz¹dkowania Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie z brakowania w obrêbie teczek Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie z nadania uk³adu w obrêbie teczki Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie z fizycznej systematyzacji Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie z nadania uk³adu w obrêbie zespo³u Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie z jednolitej metody opracowania zespo³ów, sk³adaj¹cych siê z czêœci opracowanej i nie opracowanych dop³ywów Wed³ug oceny archiwów, uzasadnione jest wprowadzenie wszystkich zaproponowanych w badaniu uproszczonych metod inwentaryzacji i porz¹dkowania, chocia w ró nym zakresie. Udzia³ procentowy ka dej z wyszczególnionych uproszczonych metod kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: Do 44,9% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) mo na zastosowaæ odst¹pienie od brakowania w obrêbie teczek. Do 44,0% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) mo na zastosowaæ odst¹pienie z nadania uk³adu w obrêbie teczki. Do 33,7% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) mo na zastosowaæ odst¹pienie od fizycznej systematyzacji akt na rzecz systematyzacji inwentarzowej. Do 22,3% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) mo na zastosowaæ odst¹pienie od nadania uk³adu w obrêbie zespo³u. Do 67,4% zespo³ów z kart¹ A i B mo na zastosowaæ odst¹pienie od jednolitej metody opracowania zespo³ów z dop³ywami i dopuszczenie opracowania dop³ywu metodami uproszczonymi. Osiem archiwów posiada³o obcojêzyczne inwentarze ksi¹ kowe, które mog³yby byæ uznane za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³ów, zawieraj¹cych akta obcojêzyczne. Ogó³em liczba takich zespo³ów zadeklarowanych przez archiwa wynosi³a 380, przy czym najwiêksza czêœæ przypada na Archiwum Pañstwowe w Gdañsku. W badaniu zapytano archiwa o ich ocenê mo liwoœci zastosowania uproszczonych metod opracowania pomocy archiwalnych. W kwestionariuszu ankiety sformu³owano 4 takie metody, prosz¹c respondentów o podanie liczby zespo³ów nie opracowanych, do których mo na zastosowaæ wymienione uproszczone metody. Odpowiedzi archiwów kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:

19 STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH 19 Zrezygnowanie z ponownego 1432 (67% zespo³ów z kart¹ A i B) opracowania zespo³u, do którego przejêto dop³yw, na rzecz zewidencjonowania dop³ywu poprzez dopisanie jednostek do istniej¹cego inwentarza lub opracowania kolejnego tomu inwentarza Uznanie prawid³owo sporz¹dzonego 8195 (27% zespo³ów z kart¹ B) spisu zdawczo-odbiorczego akt wraz z notatk¹ informacyjn¹ za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u Uznanie inwentarza kartkowego dawnego, 7046 (23% zespo³ów z kart¹ B) inwentarza kartkowego roboczego lub tymczasowego za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u Uznanie innych pomocy wraz z notatk¹ 1615 (5% zespo³ów z kart¹ B) informacyjn¹ o zespole za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u Spoœród zaproponowanych uproszczonych metod sporz¹dzania pomocy archiwalnych archiwa najczêœciej wskazywa³y metodê polegaj¹c¹ na uznaniu prawid³owo sporz¹dzonego spisu zdawczo-odbiorczego akt wraz z notatk¹ informacyjn¹ za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u, pozwalaj¹c¹ na zidentyfikowanie jednostki w zespole i jego udostêpnianie (8195 zespo³ów). W dalszej kolejnoœci znalaz³y siê: uznanie inwentarza kartkowego (dawnego, inwentarza kartkowego roboczego lub tymczasowego 7046 zespo³ów) oraz uznanie innych pomocy wraz z notatk¹ informacyjn¹ o zespole (1615 zespo³ów). Poproszono tak e o wskazanie rodzajów pomocy (archiwalne i kancelaryjne) innych ni przewidziane obowi¹zuj¹cymi przepisami inwentarze ksi¹ kowe ze wstêpem, które zdaniem respondentów w sposób wystarczaj¹cy opisuj¹ jednostkê archiwaln¹ w zespole i pozwalaj¹ na udostêpnianie materia³ów archiwalnych. Uzyskano nastêpuj¹ce odpowiedzi 1 : indeks alfabetyczny osób, wpisanych na niemieck¹ listê narodow¹, indeksy geograficzne, indeksy osobowe, indeksy rzeczowe, indeksy tematyczne, inwentarz kartkowy czêœciowy, inwentarz ksi¹ - kowy nieprawid³owy, inwentarz ksi¹ kowy prowizoryczny ze spisem zdawczo- -odbiorczym, inwentarze kartkowe sporz¹dzone w archiwum zak³adowym (akta by³ej PZPR), inwentarze kartkowe, inwentarze ksi¹ kowe bez wstêpu, inwentarze ksi¹ kowe robocze, inwentarze ksi¹ kowe uzupe³nione notatk¹ informacyjn¹ (zamiast wstêpu do inwentarza ksi¹ kowego zespo³u), inwentarze ksi¹ kowe, sporz¹dzone w edytorze tekstów Microsoft Word z opisem jednostki, odpowiadaj¹cym opisowi w tradycyjnym inwentarzu ksi¹ kowym, inwentarze sporz¹dzone w aplikacji IZA, kartoteka, komputerowe bazy danych (materia³y kartograficzne), ksiêga ewidencyjna, pomoce dawne (inwentarz tymczasowy, inwentarze depozytów), praca magisterska wraz z inwentarzem kartkowym, protokó³ przekazania 1 Nazwy œrodków ewidencyjnych zacytowano w brzmieniu podanym przez archiwa.

20 20 EWA ROSOWSKA dokumentów, protokó³ zdawczo-odbiorczy, rejestry ksi¹g metrykalnych i stanu cywilnego, repertoria, skorowidze (do ró nych rodzajów akt), skorowidze do akt osobowych, spisy akt na odwrocie karty B zespo³u (dla zespo³ów licz¹cych po kilka kilkanaœcie jednostek), spisy akt w bazie danych Access (sygnatura, tytu³ j.a., daty skrajne), spisy akt (ogólnie), spisy nazwisk osadników (akta osiedleñcze), spisy prowizoryczne, spisy robocze, spisy roczników stanu cywilnego, spisy zdawczo-odbiorcze wraz ze spisami skontrowymi, spisy zdawczo-odbiorcze, w których pod jedn¹ pozycj¹ zdarzaj¹ siê sporadycznie 2 3 jednostki, wykaz akt przekazanych do archiwum, wykazy nazwisk. Przytoczony wykaz zawiera bardzo zró nicowane pomoce ewidencyjne i kancelaryjne (wskazano ok. 40 rodzajów), które mog³yby byæ, w ocenie respondentów, wystarczaj¹c¹ pomoc¹ archiwaln¹ do zespo³u. Stosunkowo du ¹ liczbê stanowi¹ wœród nich pomoce kancelaryjne u ytkowane w archiwach do wykonywania ró norodnych kwerend (indeksy, skorowidze, repertoria). Bez wzglêdu na ich du ¹ przydatnoœæ praktyczn¹ w archiwum, nie jest to ewidencja wystarczaj¹ca do uznania zespo³u za opracowany. Stosunkowo du a liczba wskazañ dotyczy³a uznania inwentarza ksi¹ kowego (bez wstêpu) za wystarczaj¹c¹ pomoc do zespo³u. Takie rozwi¹zanie postulowa³a ponad po³owa respondentów. Wnioski Wyniki przegl¹du charakteryzuj¹ stan uporz¹dkowania i zewidencjonowania zasobu archiwów pañstwowych. Z punktu widzenia celów i potrzeb modernizacji metodyki archiwalnej dane badania mo na rozpatrywaæ w kilku aspektach. Uproszczone metody porz¹dkowania i inwentaryzacji materia³ów archiwalnych Rozmiar zasobu, do którego mog¹ odnosiæ siê uproszczone metody porz¹dkowania i inwentaryzacji, okreœlaj¹ nastêpuj¹ce dane liczbowe: Zespo³y wymagaj¹ce wykonania ca³oœci prac porz¹dkowych i inwentaryzacyjnych: 1) 2919 zespo³ów archiwalnych nie ma adnego œrodka ewidencyjnego (zespo- ³y zewidencjonowane wy³¹cznie na karcie B), co stanowi 10% zasobu nie opracowanego i 4% ca³oœci zasobu. 898 zespo³ów nie opracowanych to zespo³y z nie rozpoznan¹ przynale noœci¹ zespo³ow¹ materia³ów archiwalnych; 2) 1050 zespo³ów archiwalnych z nie opracowanymi dop³ywami, które nie posiadaj¹ adnego œrodka ewidencyjnego. Zespo³y wymagaj¹ce wykonania co najmniej jednej lub kilku prac, wchodz¹cych w zakres porz¹dkowania i inwentaryzacji: 1) zespo³ów nie opracowanych wymaga inwentaryzacji i porz¹dkowania, co stanowi 51% zasobu nie opracowanego;

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik archiwista Symbol cyfrowy zawodu: 348[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 1 Znak sprawy: OŁ. 402-29/07 PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIA TOWY URZĄD PRACY w ŁOMŻY ul. Nowogrodzka 1 18-400 ŁOMŻA (nazwa i adres kontrolowanej jednostki organizacyjnej) Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urzędu Stanu Cywilnego w Lubsku Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko

PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urzędu Stanu Cywilnego w Lubsku Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Aleja Wojska Polskiego 67a URZĄD MIEJSKI W LUBSKU m^a^ósmsa^uat 65-762 ZIELONA GÓRA IL^^^5cYvKlo,CH W pieczęć archiwum państwowego Znak sprawy: 01.421.41.2015 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 maja 2015 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 GK-I.431.5.2014.WZ Pan Marian Popławski Usługi Geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres prac:

Załącznik nr 1. Zakres prac: Zakres prac: Załącznik nr 1 1. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji oraz przeprowadzenie archiwizacji cyfrowej dokumentacji i akt wytworzonych w trakcie realizacji zadań związanych z wdrażaniem funduszy

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Nowem. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 13 /2011 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach I. Zasady ogólne 1. Instrukcja niniejsza, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Wielkopolskim Związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2012. z dnia 3 września 2012 roku. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych

Zarządzenie Nr 9/2012. z dnia 3 września 2012 roku. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 3 września 2012 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych w sprawie: wprowadzenie Instrukcji obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/377/09. z dnia 13 maja 2009 r.

Uchwała Nr III/377/09. z dnia 13 maja 2009 r. Uchwała Nr III/377/09 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Wejherowskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html Katowice: Druk offsetowy i oprawa trzech nakładów książek:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2016/2017 1 1 Zasady naboru do Szkoły Podstawowej nr 35 im.

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo