Egzamin Foundation. Sample Paper 1 - Polish. Arkusz egzaminu 40 minut. 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin Foundation. Sample Paper 1 - Polish. Arkusz egzaminu 40 minut. 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań."

Transkrypt

1 Egzamin Foundation Sample Paper 1 - Polish January 2012 Test wyboru Arkusz egzaminu 40 minut Instrukcja 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań. 2. Wszystkie odpowiedzi powinny być zaznaczone na otrzymanym zbiorczym arkuszu odpowiedzi. 3. Do zaznaczania odpowiedzi należy używać ołówka a NIE pióra lub długopisu. 4. Każde z pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź, chyba że dla pytania określono więcej niż jedną. 5. Czas na rozwiązanie testu wynosi 40 minut. 6. Do zdania egzaminu wymagane jest co najmniej 30 prawidłowych odpowiedzi. Numer kandydata:...

2 1 Co zapewnia zarządzanie portfelem? a) Każda inicjatywa zmiany wnosi wkład do co najmniej jednego celu strategicznego b) Każdy projekt lub program monitoruje swoją własną zgodność strategiczną c) Każda decyzja strategiczna jest oparta wyłącznie na strategicznych korzyściach, jakie mają być zrealizowane d) Każda nowa inicjatywa otrzymuje wyższy priorytet niż istniejące 2 Które stwierdzenie dotyczące funkcji i usług nadzoru jest FAŁSZYWE? a) Przybiera różne formy, od regularnych badań kondycji do przeglądów etapowych b) Koncentruje się wyłącznie na audytowaniu postępów programów i projektów c) Zapewnia doradztwo w uruchamianiu projektów d) Zapewnia niezależny nadzór zewnętrzny w stosunku do rad programów lub komitetów sterujących projektów 3 Które z pryncypiów (zasad) OGC dotyczących uzyskiwania wartości z programów i projektów pomaga odpowiedzieć na pytanie 'Czy otrzymujemy korzyści biznesowe?'? a) Ochrona wartości b) Priorytetyzacja inwestycji c) Uczynienie ludzi odpowiedzialnymi decyzyjnie d) Zarządzanie efektywne 2

3 4 Która funkcja lub usługa powinna być świadczona przez Centrum Doskonałości? a) Monitorowanie ryzyk programów b) Realizacja komunikacji programów c) Zarządzanie wiedzą d) Priorytetyzacja portfela 5 Co powinno być odpowiedzialnością/obowiązkiem Sponsora P3O? a) Zapewnienie, żeby produkty lub usługi dostarczane przez inicjatywy zmiany odpowiadały swojemu przeznaczeniu b) Zapewnienie, żeby P3O spełniało potrzeby głównego zarządu c) Zapewnienie skutecznej kontroli finansowej d) Zapewnienie ekspertyzy dotyczącej oprogramowania do planowania korporacyjnego 6 Co NAJPRAWDOPODOBNIEJ ma być wykorzystywane jako narzędzie indywidualne? a) Zintegrowane oprogramowanie P3RM b) Systemy zarządzania wiedzą c) Oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego d) Oprogramowanie mapowania strategii 3

4 7 Do czego odnosi się koncepcja 'Prowadzenie Biznesu, Zmiana Biznesu'? a) Integracja działań Zwykłej Działalności Biznesowej z inicjatywami zmiany w celu zrealizowania celów strategicznych b) Nieunikniony konflikt pomiędzy potrzebą zmiany i potrzebą utrzymania Zwykłej Działalności Biznesowej c) Ważniejsze jest prowadzenie biznesu niż zmiana biznesu d) Ważniejsza jest zmiana biznesu niż prowadzenie biznesu 8 Która czynność jest rekomendowana podczas wdrożenia modelu P3O? a) Wykorzystanie procesów zarządzania projektami lub programami do przeprowadzenia wdrożenia b) Traktowanie wdrożenia bardziej jako zmiany w procesach niż w zachowaniach c) Wykorzystanie tego samego cyklu życia jak dla utworzenia tymczasowego P3O d) Wykorzystanie zarządzania programami do przeprowadzenia wdrożenia bez względu na wielkość lub dojrzałość organizacji 9 Co jest jednym z trzech pojęć, na których powinien być oparty Nadzór Informacji w P3O? a) Dostępność b) Zależność c) Uczciwość d) Bezpieczeństwo 4

5 10 Który potencjał P3O jest NAJBARDZIEJ prawdopodobny dla osiągnięcia największego zredukowania ryzyka niepowodzenia lub opóźnienia realizacji? a) Maksymalizacja zwrotów z inwestycji b) Identyfikowanie i zarządzanie zależnościami pomiędzy programami i projektami c) Monitorowanie postępów programów i projektów pod kątem kluczowych rezultatów d) Zapewnienie, że nie ma dublowania się zakresów programów i projektów 11 Które z następujących funkcji i usług są zapewniane przez Centrum Doskonałości dla programów i projektów w całym portfelu zmiany? 1. Nadzór i szkolenia 2. Spójność metod i procesów 3. Standardy 4. Wsparcie poprzez monitorowanie postępów w odniesieniu do planu a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 12 Jaki rodzaj facylitowanego warsztatu jest prowadzony z przeznaczeniem zidentyfikowania zagrożeń i szans? a) Warsztat rozwiązania biznesowego b) Warsztat doświadczeń c) Warsztat rozwiązywania problemów d) Warsztat identyfikacji ryzyk i oceny ryzyk 5

6 13 Komu Biuro Portfela Organizacji powinno ostatecznie podlegać? a) Funkcji usług korporacyjnych b) Dyrektorowi wydziału c) Członkowi głównego Zarządu d) Szefowi Departamentu 14 Który z następujących Kluczowych Wskaźników Wydajności daje dowód usprawnień wydajnościowych zapewnionych przez P3O? 1. Wzrost rzeczywistych korzyści dostarczonych przez portfel 2. Przewidywalność realizacji projektów 3. Zmniejszenie całościowych kosztów zapatrzenia organizacji 4. Zmniejszona ilość programów nie przynoszących spodziewanych efektów a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 15 Którą umiejętność lub doświadczenie musi mieć Szef Biura Portfela? a) Pochodzenie z działalności operacyjnej b) Wiarygodność we współpracy z kierownikami średniej i wyższej rangi c) Szeroką wiedzę z wszystkich aspektów P3RM d) Zdolność pisania zakresów obowiązków dla personelu Biura Portfela 6

7 16 Które z następujących są tworzone w ramach 'Identyfikowania P3O' w cyklu życia stałego modelu P3O? 1. Przyszła wizja stanu P3O, który ma być wdrożony 2. Struktura zespołu stałej działalności P3O 3. Wstępne uzasadnienie inwestycji w P3O 4. Opis bieżących usług świadczonych przez P3O a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 17 Gdzie zwykle są udokumentowane standardowe techniki P3O? a) W repozytoriach wiedzy jako przykłady dobrych praktyk b) W Uzasadnieniu Biznesowym P3O c) W Pulpitach Zarządczych jako aktualizacje stanu d) W ocenach indywidualnych umiejętności 18 Wykorzystanie narzędzi P3O pozwala na ulepszenia współpracy pomiędzy członkami zespołu w różnych miejscach. Która kluczowa strategiczna korzyść przyczynia się do tego? a) Zgodność z procesem biznesowym b) Podejmowanie decyzji c) Zarządzanie w aspekcie geograficznym d) Jakość informacji wsparcia decyzji 7

8 19 Jak rola funkcyjna może również zajmować się Zarządzaniem Aktywami? a) Rola ds. Sterowania Zmianami b) Rola ds. Finansów c) Rola ds. Zarządzania Informacją d) Rola ds. Zarządzania Zasobami 20 Które stwierdzenie opisuje powiązania pomiędzy Zwykłą Działalnością Biznesową i zmianą? a) Każda decyzja mająca wpływ na drugą musi być podejmowana zespołowo b) Są oddzielonymi działaniami i mogą istnieć niezależnie c) Inicjatywy zmiany zawsze otrzymają wyższy priorytet d) Zwykła Działalność Biznesowa zawsze otrzyma wyższy priorytet 21 Które stwierdzenie opisuje zasadę pomiaru skuteczności modelu P3O? a) Całościowe wskaźniki sukcesu programów i projektów w odniesieniu do kosztów kapitałowych b) Zmniejszenie całkowitej liczby projektów przyczyniających się do celów strategicznych c) Poziom satysfakcji klientów firmy d) Całkowity wzrost fluktuacji personelu 8

9 22 Z czym, w ramach Modelu Docelowego, powinny integrować się wymagania raportowania dla przyszłego stanu Modelu Docelowego? a) Ryzyka skutecznego uruchomienia P3O b) Struktura organizacji c) Strategia Zarządzania Korzyściami d) Strategia Zarządzania Ryzykiem 23 Które stwierdzenie dotyczące procesu opracowywania zrównoważonego portfela jest FAŁSZYWE? a) Należy rozważyć zarówno priorytety operacyjne jak i strategiczne b) Kiedy zasoby są ograniczone, istniejące programy / projekty powinny mieć wyższy priorytet niż nowe inicjatywy c) Może być konieczne przerwanie istniejących inicjatyw zmiany, które nie są zgodne z celami organizacyjnymi d) Usprawnienia operacyjne mogą zostać wstrzymane, podczas gdy realizowane są projekty o wyższych priorytetach, wspierające cele strategiczne 24 Które stwierdzenie opisuje model Hub and Spoke? a) Model dużych organizacji z wieloma zdecentralizowanymi stałymi biurami portfela, przeznaczonymi do obsługi konkretnych wydziałów lub funkcji b) Jednostka standardów zarządzania portfelami, programami i projektami, która określa standardy, umiejętności i szkolenia c) Pojedyncze stałe biuro na poziomie organizacji z tymczasowymi biurami programów i projektów d) Brak fizycznego centralnego biura; funkcje P3O są sprawowane przez jednostki biznesowe lub funkcyjne w całej organizacji 9

10 25 Które biuro w ramach modelu P3O potrzebuje członków personelu z umiejętnościami zarządzania inwestycjami i planowania strategicznego? a) Biuro Portfela Organizacji b) Biuro Programu c) Centrum Doskonałości d) Biuro Projektu 26 Co jest funkcją strategicznego planowania, którą Biuro Portfela powinno pełnić? a) Przeglądanie ryzyk, które mogą wpłynąć na wiele projektów i programów b) Rozmieszczenie personelu projektowego do zarządzania realizacją poszczególnych projektów lub programów c) Opracowanie standardowego zbioru szablonów do raportowania dla projektów i programów d) Przeprowadza warsztaty uruchamiające dla szybkiej ścieżki projektów lub programów 27 Jaka część Ładu Zmiany Biznesowej odpowiada na pytanie 'Czy robimy rzeczy właściwe?'? a) Realizacja Zmiany Biznesowej b) Metoda Zmiany Biznesowej c) Strategia Zmiany Biznesowej d) Wartość Zmiany Biznesowej 10

11 28 Co jest właściwą kolejnością procesów cyklu życia wdrożenia stałego modelu P3O? 1. Definiowanie P3O 2. Identyfikowanie P3O 3. Zamykanie 4. Dostarczanie P3O a) 1, 2, 3, 4 b) 1, 2, 4, 3 c) 2, 1, 4, 3 d) 2, 4, 1, 3 29 Co jest krytycznym czynnikiem sukcesu podczas wprowadzania standardowych narzędzi do P3O? a) Zapewnienie, żeby była uzgodniona odpowiedzialność decyzyjna za narzędzie b) Koncentracja na cechach (funkcjach) narzędzia bardziej niż na ofercie wartości c) Identyfikowanie, w jaki sposób można wykorzystać cechy (funkcje) narzędzia d) Zapewnienie, żeby zaawansowanie narzędzia było czynnikiem sprawczym potencjału organizacji 30 Co jest kluczowym obszarem do rozważenia podczas definiowania procesów dla istniejącego tymczasowego biura programu? a) Procesy wykonywane przez inne Biura Programów b) Zasoby w ramach Biura Portfela c) Przepływy informacji wymagane dla programu, które mają być wspierane d) Zasoby Zwykłej Działalności Biznesowej w obszarze, na który program ma oddziaływać 11

12 31 Jaka role wdraża procedury to gromadzenia danych w spójnym formacie dla programów, które wspierają? a) Rola ds. Nadzoru Jakości b) Funkcjonariusz ds. Programu c) Rola ds. Zarządzania Informacją d) Ekspert ds. Narzędzi 32 Co jest kluczowym celem planowania pojemności dla techniki zarządzania zasobami na poziomie portfela? a) Określenie jakie umiejętności są potrzebne do wypełnienia kluczowych ról w projekcie b) Facylitowanie warsztatu dla projektu c) Nadanie rangi projektom i programom w portfelu d) Spełnienie wymagań w stosunku do personelu P3RM w celu realizacji inicjatyw zmiany organizacyjnej 33 Która grupa interesariuszy NAJPRAWDOPODOBNIEJ ma otrzymywać raporty poziomu portfela? a) Rada Portfela b) Zewnętrzni interesariusze c) Rada Programu d) Wsparcie realizacji 12

13 34 Co to jest Biuro Programu? a) Stałe biuro założone do wsparcia realizacji portfela zmiany w całej organizacji b) Stałe biuro założone do opracowania standardów dla programów i projektów w ramach wydziału c) Tymczasowe biuro założone do wsparcia realizacji konkretnej inicjatywy zmiany wykonywanej jako program d) Tymczasowe biuro założone do wsparcia realizacji konkretnej inicjatywy zmiany wykonywanej jako projekt 35 Które stwierdzenie opisuje jak powinno działać skuteczne P3O? a) Niezależnie od wszystkich funkcji/departamentów w organizacji b) Ze świadomością innych funkcji w organizacji oraz tego, w jaki sposób P3O będzie z nimi współpracowało c) Z liniową odpowiedzialnością zarządczą za zasoby osadzone z innych funkcji d) Musi stosować istniejące podstawy ładu dla całej zmiany w organizacji 36 Co NIE tworzyłoby części Modelu Docelowego dla P3O? a) Korzyści biznesowe b) Koszty operacyjne c) Poziomy wydajności d) Przepływy informacji 13

14 37 Którzy użytkownicy usług P3O NAJPRAWDOPODOBNIEJ potrzebują uspokojenia, że inicjatywy zmiany będą realizowane z minimalnym zakłóceniem planów operacyjnych? a) Kierownik Programu b) Szef P3O c) Dostawcy trzeciej strony (zewnętrzni) d) Społeczność klient/użytkownik 38 Która technika wykorzystuje fora zarządzania programami i projektami do osadzenia uczenia się? a) Nadzór, Przeglądy Kontynuacyjne i badania kondycji b) Modelowanie Złożoności Projektu c) Zarządzanie Wiedzą d) Pulpity Zarządcze 39 Która rola powinna aktualizować plan portfela, aby odzwierciedlić dokonane postępy? a) Rola ds. Korzyści b) Rola ds. Handlowych c) Rola ds. Komunikacji i Angażowania Interesariuszy d) Rola ds. Planowania 14

15 40 Który czynnik organizacyjny ma NAJMNIEJSZY wpływ na wybrany model P3O? a) Podejście do ustaleń ładu organizacyjnego b) Centralizacja versus decentralizacja głównych usług c) Podejście do zarządzanie usługami d) Ilość, wielkość i czas trwania projektów 41 Co NIE jest perspektywą procesową P3M3? a) Zarządzanie Finansami b) Sterowanie Zmianami c) Zarządzanie Interesariuszami d) Zarządzanie Zasobami 42 Co podpiera pojęcia poufności, integralności i dostępności w Nadzorze Informacji? a) Zgodność z polityką bezpieczeństwa Nadzoru Informacji powinna być sprawdzona przez P3O podczas kończenia projektu b) Informacja może być zmieniona tylko z uprawnieniami Szefa P3O c) Informacja powinna być dostępna dla tych, którzy mają uprawnienia, aby ją oglądać d) Informacja powinna być dostępna dla każdego, kto o nią wnosi 15

16 43 Które z poniższych są przeznaczeniami roli Specjalisty ds. Programów? 1. Pomoc w definiowaniu odpowiedniego poziomu ładu na początku programu 2. Pomoc we wdrażaniu dobrych praktyk zarządzania programami 3. Odgrywanie proaktywnej roli w promocji metod zarządzania programami 4. Usprawnienie monitorowania programu poprzez gromadzenie i utrzymanie danych w spójnej formie a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 44 Co jest przeznaczeniem roli Analityka Portfela? a) Zapewnienie efektywnego zarządzania interesariuszami portfela, programów lub projektów b) Facylitowanie opracowania i ciągłego zarządzania zoptymalizowanym portfelem c) Świadczenie usługi doradczej dla kierowników programów i projektów w całej organizacji d) Ustanowienie i prowadzenie biura portfela 45 Które z następujących są atrybutami Przeglądów Kontynuacyjnych? 1. Są podejmowane w kluczowych punktach decyzyjnych w programie lub projekcie 2. Zapewnienie, że decyzja inwestowania w program lub projekt pozostaje ważna (prawidłowa) 3. Ustanowienie Kluczowych Wskaźników Wydajności dla programu lub projektu 4. Sprawdzenie jakości informacji wsparcia podejmowania decyzji a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 16

17 46 Co jest przeznaczeniem Szefa P3O? a) Ustanowienie i prowadzenie stałego biura b) Facylitowanie opracowywania i stałego zarządzania zoptymalizowanym portfelem c) Odgrywanie proaktywnej roli w promocji metod zarządzania programami i projektami d) Świadczenie usługi doradczej w zarządzaniu programami 47 W jaki sposób model P3O znacznie przyczynia się do szans organizacji skutecznego realizowania jej strategii? a) Podejmuje decyzje dotyczące właściwych priorytetów dla organizacji b) Zapewnia rady i przewodniki dotyczące codziennego prowadzenia biznesu c) Utrzymuje rejestry ryzyk dla projektów organizacji d) Utrzymuje przegląd wszystkich programów i projektów zmiany biznesowej 48 Co jest celem techniki torów procesów biznesowych? a) Analizowanie korzyści wdrożenia P3O w odniesieniu do powiązanych kosztów b) Zdefiniowanie procesów do wykonywania przez jeden projekt c) Udokumentowanie standardowych, powtarzalnych procesów biznesowych d) Zapewnienie, żeby właściwe umiejętności były dostępne do realizacji procesów biznesowych 17

18 49 Które działanie zachodzi w ramach procesu 'Definiowanie P3O' w stałym cyklu życia modelu P3O? a) Otrzymanie oryginalnego pomysłu poszerzenia modelu P3O b) Zidentyfikowanie kto będzie Właścicielem Programu do wdrożenia poszerzonego modelu P3O c) Dokonanie przeglądu postępów pod koniec każdej transzy d) Udokumentowanie, w jaki sposób będą śledzone korzyści z modelu P3O 50 Co jest wskaźnikiem, że model P3O jest dojrzały? a) Personel P3RM ma umiejętności i wykonuje efektywne procesy b) Zwykła Działalność Biznesowa spełnia cele korporacyjne c) Biuro Portfela podejmuje kluczowe decyzje związane z priorytetyzacją inicjatyw zmiany d) Ryzyko korporacyjne jest dobrze zarządzane 18

19

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo