Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie"

Transkrypt

1 Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński

2 Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu walutowego Ceny konkurencji, Zapotrzebowanie na produkt Reakcję klientów

3 Należności, zobowiązania należności = przychody wpłacone kwoty brak kontroli należności to czułe ogniwo w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Zwiększa koszty prowadzonej działalności o koszty ewentualnej windykacji oraz o koszty pozyskania kapitału obcego na finansowanie bieżącej działalności firmy. zobowiązania to długi firmy, które zostały zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4 Kredyt a pożyczka Kredyt Prawo bankowe Środki do czasowej dyspozycji Ściśle określony cel Przedmiot kredytu pieniądze Od kredytu nalicza się odsetki i prowizje Pożyczka Kodeks cywilny Pożyczkobiorca jest właścicielem Dowolny cel Przedmiot pożyczki nie tylko pieniądze Pożyczka może być bezpłatna

5 Przedsiębiorstwo X planuje inwestycje współfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Unia zwraca połowę poniesionych kosztów, ale dopiero po przedstawieniu opłaconych faktur. Przedsiębiorstwo X w celu zrealizowania swoich planów musi zaciągnąć kredyt w wysokości 100 tysięcy złotych. Przedsiębiorstwo X wynegocjowało z bankiem następujące warunki: Długość kredytowania 10 lat; Wykorzystanie kredytu od czerwca 2006 roku, Karencja 6 miesięcy Oprocentowanie stałe 10% w skali roku

6 Spłata kredytu Rata kredytu = część kapitałowa + część odsetkowa Rata kapitałowa = wartość kredytu/ilość rat Odsetki = kapitał do spłaty * r/365 * ilość dni w miesiącu r nominalna stopa procentowa

7 Uproszczony bilans 2004 rok 2005 rok N N+1 Aktywa 102,87 115,08 Środki trwałe 94,39 106,64 Należności 5 4,5 Zapasy 1,29 1,25 Gotówka 2,19 2,69 Pasywa 102,87 115,08 Kapitał udziałowy 63,30 88,40 Wynik finansowy 39,57 26,68 Zobowiązania 0 0 Kredyty bankowe 0 0

8 Bilans Bilans jest zestawieniem wszystkich środków gospodarczych posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów oraz źródeł ich finansowania, czyli pasywów. Aktywa grupuje się według stopnia zwiększającej się ich płynności. Pasywa grupuje się według wzrastającego stopnia wymagalności.

9 Bilans Aktywa = pasywa Majątek trwały + majątek obrotowy = kapitał własny + kapitał obcy Aktywa = zobowiązania + kapitał własny

10 Bilans - zasady Środki trwałe w roku 1, są równe różnicy wartości środków trwałych w roku 0 i amortyzacji. Środki trwałe w latach następnych to środki trwałe z roku poprzedniego pomniejszone o amortyzację. Zapasy to łączna wartość zapasów, materiałów i surowców, paliwa, części zamiennych, produkcji w toku i wyrobów gotowych z tabeli plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

11 Bilans - zasady Należności to stan należności z planu zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Gotówka to stan gotówki przeniesiony z rachunku przepływów pieniężnych. Zysk bieżący jest równy zyskowi netto z planu rachunku wyników (z danego roku) Kredyty są równe wartości niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego w poszczególnych latach.

12 Rachunek wyników 2004 rok 2005 rok N N+1 Przychody 172,17 159,54 Koszty: 123,32 126,60 Wynagrodzenia 19,96 7,88 Odsetki bankowe 0,90 0,86 Zakup towarów 25,52 29,00 Amortyzacja 5,62 16,01 Pozostałe 71,32 72,85 Wynik brutto finansowy 48,85 32,94 Podatek 9,28 6,26 Wynik netto finansowy 39,57 26,68

13 Przepływy pieniężne Wpływy N N+1 Wydatki Zakup maszyn urządzeń usług Wynagrodzenia Odsetki bankowe Spłata kredytu Podatek Saldo gotówki Gotówka z poprzedniego okresu Gotówka na koniec okresu

14 Wskaźniki rentowności Jak dochodowa jest firma? Jaką zdolność do generowania zysku ma firma? Jakie korzyści uzyskują właściciele firmy od zainwestowanego kapitału?

15 Rentowność sprzedaży Rentowność sprzedaży = zysk netto * 100 / przychody Określa poziom zysku uwzględniając wszystkie koszty działalności firmy. Czym wskaźnik większy tym firma jest bardziej bezpieczna wobec wzrostu kosztów, lub/i spadku kosztów.

16 Rentowność aktywów Rentowność aktywów = zysk netto * 100 / aktywa Wskaźnik ten pokazuje jak efektywnie firma wykorzystuje swój majątek. Majątek w firmie jest po to, aby generować zysk dla właścicieli. Wskaźnik ten pokazuje, jaka jest zdolność tego majątku do generowania zysku. Ogólnie można powiedzieć, że czym wyższa wartość wskaźników rentowności, tym firma wykazuje większą zdolność do generowania zysku.

17 Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego = zysk netto/kapitał własny Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego mówi, ile jednostek zysku zostało wypracowanych z jednostki kapitału własnego. Wskaźniki zyskowności mogą być liczone także na podstawie zysku brutto

18 Wskaźniki płynności Jak skutecznie firma potrafi regulować swoje zobowiązania?, Jak firma jest bezpieczna finansowo?

19 Wskaźnik bieżący Wskaźnik bieżący = (zapasy+należności+gotówka) / zobowiązania bieżące Ogólnie informuje on o tym, co by było, gdyby firma sprzedała zapasy, ściągnęła należności i dodała gotówkę i ile razy ta zgromadzona kwota pokryłaby zobowiązania, które pokryły zakup tego majątku. Wartość tego wskaźnika powinna być większa od 1. Im wyższa wartość wskaźnika bieżącego tym mniejsze prawdopodobieństwo utraty płynności.

20 Wskaźnik szybki Wskaźnik szybki = (należności + gotówka) / zobowiązania bieżące Wskaźnik ten jest podobny tyle, że pominięto w nim zapasy, ze względu na to, że zapasy najtrudniej zazwyczaj zamienić na gotówkę. Mówi on o tym, czy potrafimy szybko uregulować nasze bieżące zobowiązania. Uważa się, że wartość tego wskaźnika powinna być również większa od 1.

21 Dźwignia finansowa Dźwignia finansowa = dług / kapitał własny Wskaźnik ten mówi ile razy dług przewyższa kapitały własne firmy. Informuje o ryzyku ponoszonym przez firmę oraz o jej zdolności kredytowej. Firma, która jest mocno zadłużona musi więcej wydawać na spłatę zobowiązań, więc jest bardziej wrażliwa na wysokość sprzedaży, która generuje przychód, który następnie pokrywa te zobowiązania.

22 Wskaźniki sprawności działania Jak efektywnie wykorzystywane są składniki majątku przedsiębiorstwa?

23 Indeks rotacji zapasów Indeks rotacji zapasów = zapasy * liczba dni / koszty sprzedaży Indeks ten pokazuje ile dni średnio zapasy leżą w magazynie. Do interpretacji tego wskaźnika potrzebna jest znajomość branży. Ogólnie im dłużej zapasy leżą w magazynie tym większe koszty generują. Istnieją oczywiście odstępstwa od reguły w przypadku, gdy firma czeka na wyższą cenę sprzedaży zapasów lub gdy jest zmuszona zgromadzić ich tyle żeby starczyły jej na dłuższy okres.

24 Cykl spłaty należności Cykl spłaty należności = należności * liczba dni / przychody Pokazuje on po ilu dniach firma otrzymuje swoje należności. Ogólnie w branży detalicznej powinien wykazywać on niższe wartości niż w tzw. hurcie. Poza tym im wcześniej pieniądze spływają do firmy tym lepiej.

25 Cykl spłaty zobowiązań Cykl spłaty zobowiązań = zobowiązania bieżące*liczba dni / koszty sprzedaży Pokazuje on po ilu średnio dniach firma płaci za swoje zobowiązania. Często uważa się, że im później tym lepiej, ale nie zawsze jest to zasadne. Czasem dostawca firmy w zamian za szybkie uregulowanie płatności daje wyższy rabat niż zysk, który uzyskujemy z opóźnionego terminu zapłaty.

26 Wskaźnik rotacji aktywów Wskaźnik rotacji aktywów = przychody / aktywa Wskaźnik ten informuje jak efektywne są aktywa, tzn. jaka wielkość sprzedaży uzyskiwana jest z jednostki aktywów trwałych.

27 Lata n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 Zysk netto Aktywa ogółem Sprzedaż Oceń zyskowność przedsiębiorstwa jeśli aktywa w 80% finansowane są z kapitału własnego

28 Kapitał obrotowy KON = aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe KON = Z + N + G - Zo

29 Znaczenie i istota kapitału obrotowego Wysoki poziom kapitału obrotowego netto warunkuje zdolność firmy do finansowania bieżących zobowiązań Firmy o niskim poziomie kapitału obrotowego są bardziej narażone na trudności finansowe niż firmy o wysokim stanie kapitału Wysoki poziom kapitału może być oznaką zamrożenia środków pieniężnych w aktywach bieżących Wielkość zaangażowanego kapitału obrotowego netto związana jest ze specyfiką branży, w której działa przedsiębiorstwo

30 Cykl operacyjny KON Cykl operacyjny to okres od momentu zakupu surowców do momentu otrzymania gotówki za sprzedane wyroby. Długość cyklu to liczba dni, które upływają od momentu zakupu materiałów i surowców do chwili uzyskania gotówki ze sprzedaży wyrobów Wydłużenie cyklu operacyjnego wiąże się zazwyczaj z większym zaangażowaniem gotówki w działalność operacyjną Skrócenie cyklu powoduje zwolnienie gotówki zaangażowanej w działalność operacyjną

31 Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki Zakup surowców Spływ należności Okres posiadania zapasów Okres posiadania należności Cykl operacyjny Okres posiadania zobowiązań Okres konwersji gotówki

32 Okres konwersji gotówki Długość okresu konwersji gotówki wyraża liczba dni, na które muszą zostać zaangażowane dodatkowe (poza zobowiązaniami) środki na finansowanie aktywów bieżących. Z punktu widzenia kosztu zaangażowania środków pieniężnych, im krótszy jest ten okres, tym lepiej. Specyfika działalności operacyjnej bardzo często wymaga minimalnej długości tego okresu.

33 Okres utrzymywania OUZ = Z/M*O zapasów Z przeciętny poziom zapasów M wartość zakupu materiałów i surowców w analizowanym okresie O liczba dni w okresie

34 Okres spływu należności OSN = N/S*O N przeciętny poziom należności S wielkość sprzedaży w analizowanym okresie

35 Okres regulowania zobowiązań ORZ = Zo/M*O Zo przeciętny poziom zobowiązań M zakup materiałów i surowców w analizowanym okresie

36 Rachunek wyników pewnego przedsiębiorstwa przedstawia się następująco: Sprzedaż 1200 Koszt materiałów i surowców 600 Pozostałe Koszty 200 Zysk brutto 400 Podatek dochodowy 160 Zysk netto 240 Średni stan zapasów wynosił 150, należności 100 i zobowiązania 100. Proszę określić jak długi jest cykl operacyjny i okres konwersji gotówki.

37 Zestawienie przepływów pieniężnych Metody sporządzania: Metoda bezpośrednia Metoda pośrednia

38 Metoda pośrednia Rejestrowane są przepływy związane z trzema podstawowymi obszarami działalności przedsiębiorstwa: Działalność operacyjna; Działalność inwestycyjna; Działalność finansowa;

39 Działalność operacyjna + gotówka wpływająca od odbiorców (sprzedaż gotówkowa i spadek stanu należności) - gotówka płacona dostawcom (zakupy gotówkowe i spadek stanu zobowiązań) - inne wydatki gotówkowe (wydatki na działalność operacyjną, podatki i opłaty, odsetki)

40 Działalność inwestycyjna + sprzedaż walorów (papierów wartościowych, udziałów w innych przedsiębiorstwach) + sprzedaż środków trwałych - zakup walorów - wydatki na inwestycje

41 Działalność finansowa + powiększenie kapitału własnego (np.. Emisja akcji) + zaciąganie kredytów i pożyczek (w tym emisja obligacji) - wypłata dywidend - spłata kredytów i pożyczek

42 Metoda pośrednia Korekta rachunku wyników Zmiana kapitału obrotowego Amortyzacja

43 Amortyzacja Tarcza podatkowa suma, o jaką zmniejsza się wydatki wskutek obniżenia podstawy opodatkowania TP = amortyzacja x stopa podatku dochodowego

44 Firma osiąga następujące wyniki: - Sprzedaż Koszty 120 (w tym amortyzacja 20) - Stawka podatku dochodowego - 40% TP =?

45 A B sprzedaż koszty Zysk przed opodatkowaniem Podatek 40% Zysk netto 48 60

46 A B Zysk netto amortyzacja 20 0 gotówka 68 60

47 Zapasy Przyrost zapasów oznacza spadek stanu środków pieniężnych Zapasy = zakup materiałów i surowców/liczba dni w okresie x długość minimalnego okresu utrzymywania zapasów

48 Należności Przyrost należności oznacza zmniejszenie stanu środków pieniężnych Należności = sprzedaż na kredyt/liczba dni w okresie x długość okresu spływu należności

49 Gotówka Zwiększenie stanu rezerwy gotówki oznacza zamrożenie większej ilości gotówki i związane jest ze zmniejszeniem przepływów pieniężnych

50 Zobowiązania Przyrost zobowiązań oznacza zwiększenie stanu środków pieniężnych Zobowiązania = zakup na kredyt/liczba dni w okresie x długość okresu spłaty zobowiązań

51 Planowana sprzedaż w pewnym przedsiębiorstwie ma wynosić 2 mln złotych Jakie będą wpływy gotówkowe ze sprzedaży, jeżeli: Wszystko będzie sprzedane za gotówkę Połowa za gotówkę, połowa na kredyt kupiecki z okresem płatności 30 dni 60% za gotówkę, 20% z okresem płatności 30 dni i 20% z okresem płatności 40 dni,,

52 Sprzedaż w pewnym przedsiębiorstwie osiąga 2,5 mln złotych rocznie Koszty surowców i materiałów wynoszą 1,5 mln zł rocznie Zapasy stanowią 10% kosztów surowców i materiałów Okres spływu należności 20 dni Jaki musi być minimalny okres regulowania zobowiązań, aby przedsiębiorstwo nie musiało szukać innych źródeł finansowania aktywów bieżących?

53 Miary efektywności inwestycji NPV IRR Wskaźnik rentowności inwestycji Okres zwrotu Próg rentowności

54 Wartość zaktualizowana netto (NPV) Wartość zaktualizowana netto to różnica pomiędzy zdyskontowanymi wpływami, a wydatkami związanymi z przedsięwzięciem, w pewnym horyzoncie czasu. Przepływy pieniężne dyskontowane są na moment początkowy przedsięwzięcia. NPV = ΣNCF t /(1+k) t

55 Decyzja? Akceptuj inwestycję, dla której NPV jest większe od zera; Odrzuć projekt, dla którego NPV jest mniejsze od zera;

56 Zastanawiasz się nad kupnem komputera z oprogramowaniem o wartości złotych. Komputer wyposażony w arkusz kalkulacyjny będzie służył do sporządzania analiz finansowych. Pierwszych zarobionych pieniędzy spodziewasz się już w pierwszym miesiącu od momentu zakupu sprzętu. Przewidujesz, że twoje miesięczne zarobki (po potraceniu wszystkich kosztów) wyniosą 1500 złotych. Czy inwestycja jest opłacalna, jeżeli miesięczna stopa dyskontowa wynosi 6%, horyzont analizy 6 miesięcy?

57 Nakłady inwestycyjne Przepływy netto Współczynnik dyskontujący Zdyskontowane przepływy netto

58 Nakłady inwestycyjne Przepływy netto Współczynnik dyskontujący Zdyskontowan e przepływy netto ,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0, NPV (k=6%) =

59 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Wewnętrzna stopa zwrotu, to taka wartość stopy dyskontowej, dla której NPV = 0 Akceptuj projekt, dla którego IRR jest większe od żądanej stopy dyskontowej k Zaniechaj inwestycji, dla której IRR jest mniejsze od żądanej stopy dyskontowej k

60 IRR a NPV Jeżeli IRR > k => NPV > 0 Jeżeli IRR <k => NPV < 0

61 Producent mebli rozważa dwa projekty inwestycyjne. Projekt pierwszy polega na uruchomieniu produkcji narożnikowych kanap, drugi projekt zakłada uruchomienie produkcji foteli. Przewidywane przepływy pieniężne wynoszą: Kwartał I II 0 (1000) (450) Ze względu na ograniczone możliwości finansowe tylko jeden projekt może być realizowany. Stopa dyskontowa kwartalna 6% Proszę obliczyć NPV i IRR i zdecydować na tej podstawie, który z projektów powinien zostać zrealizowany.

62 Wskaźnik rentowności inwestycji Wskaźnik rentowności dla projektu inwestycyjnego to iloraz zaktualizowanych przychodów i wydatków gotówkowych WRI = (Σ NCF t /(1+k) t )/(Σ CFI t /(1+k) t )

63 Zasady podejmowania decyzji Akceptuj inwestycję, jeśli wskaźnik rentowności jest większy od 1 Odrzuć projekt, jeśli wskaźnik rentowności jest mniejszy od 1

64 Okres zwrotu Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych okresla czas, w którym uzyskane wpływy pieniężne z inwestycji zrównoważą się z nakładem inwestycyjnym. Jeżeli przychody uzyskiwane w równych odstepach czasu są równe, to Okres zwrotu = początkowe nakłady inwestycyjne/okresowe przychody pieniężne Okres zwrotu może być liczony wg wartości bieżących i zaktualizowanych

65 Próg rentowności X = F/(p-v) X wielkość produkcji (sprzedaży) F koszty stałe p cena wyrobu v jednostkowy zmienny koszt produkcji Próg rentowności oznacza taka ilość produkowanych wyrobów, przy której następuje zrównanie przychodów ze sprzedaży i kosztów produkcji. Dopiero po przekroczeniu tego progu produkcja i sprzedaż zaczyna przynosić zysk

66 Firma budowlana rozważa podjecie projektu polegającego na budowie biurowca i jego późniejszej dzierżawie. Stopa dyskontowa 25% Oceń inwestycję Tabela finansowa przedstawia się następująco:

67 Nakłady inwestycyjne Wykup terenu 150 Prace budowlane Wyposażenie budynku Dochód netto z dzierżawy Przepływy pieniężne Współczynniki dyskontujące 1 0,8 0,64 0,512 0,41 0,328 Zdyskontowane przepływy Okres zwrotu wg wartości bieżących Okres zwrotu wg wartości zaktualizowanych

68 Nakłady inwestycyjne Wykup terenu 150 Prace budowlane Wyposażenie budynku Dochód netto z dzierżawy Przepływy pieniężne (1150) (3000) Współczynniki dyskontujące Zdyskontowane przepływy Okres zwrotu wg wartości bieżących Okres zwrotu wg wartości zaktualizowanych 1 0,8 0,64 0,512 0,41 0,328 (1150) (2400) (1150) (4150) (3150) (50) (1150) (3550) (2910) (1323)

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe. Dr Karolina Daszyńska-Żygadło

Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe. Dr Karolina Daszyńska-Żygadło Planowanie finansowe - krótkookresowe plany finansowe Dr Karolina Daszyńska-Żygadło Menu na dziś 1. Cele i zadania planowania finansowego 2. Planowanie krótkookresowe ustalenie zapotrzebowania na kapitał

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej.

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej. ĆWICZENIA 9. [2] Rozdz. 4., [7] Rozdz. 3.2 Ocena w ujęciu statycznym: Pojęcie i znaczenie finansowej, zdolności płatniczej, wypłacalności. Czynniki determinujące płynność finansową. Konsekwencje nad, pogorszenia,

Bardziej szczegółowo

Plan dostosowania Pomorskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Zakaźnych w Gdańsku

Plan dostosowania Pomorskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Zakaźnych w Gdańsku 2013 2014 2015 2016 Wyznaczenie WACC O kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 planowana efektywna stopa podatku 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% udział KW (E) 0,1000 1,0000 0,7980 0,7042

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK Według MSR 39 i Rozp Min.Fin. sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikacja instrumentów finansowych: WYCENA AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Definicje poszczególnych rodzajów działalności zawiera punkt 6 Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych":

Definicje poszczególnych rodzajów działalności zawiera punkt 6 Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych: Akademia przepływów pieniężnych cz. 2. Rachunek przepływów pieniężnych prezentuje przepływy pieniężne wynikające z działalności jednostki w podziale na trzy podstawowe jej rodzaje: działalność operacyjną,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo