Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy"

Transkrypt

1 Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy

2 M T

3 Tytu³em wstêpu W ubieg³ym ju roku, jednym z wa niejszych polskich wydarzeñ w Londynie, niew¹tpliwie by³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Organizatorzy uœwiadomili, szczególnie zakrzep³ej na Wyspach Polonii, e polska m³odzie w Londynie istnieje. Co wiêcej, nie jest ona nastawiona tylko i wy³¹cznie na zarabianie pieniêdzy, reprezentuj¹c nik³e zainteresowanie polska kultur¹. Polski Oœrodek Spo³eczno-Kulturalny, który na potrzeby Fina³u u yczy³ sali teatralnej, w swej historii nie goœci³ a tak ogromnej liczby m³odych ludzi, którzy nie doœæ, e bawili siê przednie, to i nie zachowywali siê w stereotypowy dla nas, alkoholowo-chuligañski sposób. Wynikiem londyñskiego sukcesu WOŒP, wawo o y³ kulturalno-rozrywkowy rynek, którego targetem stali siê ludzie m³odzi. Liczba koncertów muzycznych gwiazd z Polski wzrasta³a w tempie borowików po deszczu, a London Astoria - sala koncertowa w centrum Londynu - zas³ynê³a w Polsce jako mekka polskich wykonawców zapraszanych do Londynu. Przyczynowoskutkow¹ strukturê zwi¹zan¹ z Orkiestr¹, maj¹ tak e polskie dyskoteki, których obecnie w naszym mieœcie istnieje przynajmniej piêæ. Oczywiœcie ktoœ mo e zakrzyczeæ, e zgroz¹ jest przywo³ywanie dyskotek jako przyk³ad o ywienia kulturalnego, jednak nikt nie zaprzeczy, e przynajmniej kultywuj¹ one znajomoœæ polskiego ryku muzycznego oraz integruj¹ Polaków! Dla tych, spragnionych kultury jednak wy szych lotów, jest na przyk³ad wystawa fotografii Eweliny Strechnij w POSK. Ogromny sukces Orkiestry w Londynie to nie tylko wiêc funty zebrane na rzecz dzieci. Orkiestra obudzi³a najœwie sze pokolenie emigrantów, przetar³a oczy odkrywaj¹c ogromny potencja³ jaki drzemie w m³odych Polakach. A tym co yj¹ tu od dawna uœwiadomi³a, e jeœli nie zaczn¹ dzia³aæ, to mog¹ obudziæ siê z rêk¹... wiadomo gdzie. Co przyniesie nam tegoroczny Fina³ WOŒP? Jestem niezmiernie ciekaw! Oby WOŒP nie umar³a od lawiny, któr¹ sama wywo³a³a! Polska muzyka przyniesiona do Londynu przez Orkiestrê, zagoœci³a na sta³e wœród Polaków... i skutecznie nasyci³o siê na ni¹ zapotrzebowanie. Tak e POSK, który w poprzednim roku entuzjastycznie obiecywa³ udostêpnienie swych sal, wycofa³ siê z obietnic. St¹d Orkiestrê mamy w Acton Town Hall. Ale to i mo e lepiej, choæby ze wzglêdu na znacznie wiêksz¹ pojemnoœæ tej sali! Oby druga edycja WOŒP, okaza³a siê równie udana jak i w poprzednim roku, w co redakcja "Goñca Polskiego" nie w¹tpi. Niech rozpoczêta polska rewolucja kulturalna w Londynie bêdzie trwaæ i w tym roku. Dlatego te niniejsze wydanie "Goñca" jest specjalne, w du ej czêœci poœwiêcone w³aœnie Orkiestrze. yczê wiêc mi³ej lektury, i do zobaczenia w czasie Fina³u, gdzie bêdziemy mieli okazjê siê spotkaæ osobiœcie! w numerze Wiadomoœci: - Z kraju i ze œwiata 4,5 Foundation: polish phenomen 6 Fundacja: polski fenomen 8 Kto zagra w Londynie 12 Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy 15 Dobroczynnoœæ zorganizowana 18 Londyñska specjalnoœæ 20 Wyci¹gi pod s³owackim nadzorem 22 Na w³asnym garnuszku 25 Porady Goñca 26, 27 Piórem i ¹d³em 29 fot: W. Jaremko Marek Titow Redakcja: M. Titow, K. Frais, A. Kozak Korekta: K. Sikora Wydawca - Goniec Limited Wspó³praca - K. Chowaniec, J.Rybak, T. Kanik, C. Dziadul, P. Schab, H. Szuplak, K. Maroszek, A. Faliñska, A. Kubiak, K. Jaklewicz DTP: A-Project, fot.: PAP, Archiwum 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing London W5 2NR Tel: Fax: Og³. drobne: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. Wiadomoœci sportowe 30, 31 Kalendarium Goñca 32 Listy do Redakcji 33 English Page 33 Og³oszenia drobne To warto wiedzieæ 36

4 na œwiecie Sêdzia: Kobiety lubi¹, by im "przy³o yæ" Nowojorski sêdzia, który uzna³ za "stratê czasu" pozew o stosowanie przemocy domowej i oœwiadczy³, e wiêkszoœæ kobiet sama siê prosi "by im przy³o yæ", zosta³ postawiony przed komisj¹ dyscyplinarn¹. Sêdzia zosta³ zmuszony do rezygnacji z wszelkich funkcji w wymiarze sprawiedliwoœci. Robert Hamley, by³y sêdzia s¹du okrêgowego Hunter Village w pó³nocnej czêœci stany Nowy Jork, uzna³, e nie jest w stanie broniæ siê przed zarzutami postawionymi mu przez stanow¹ Komisjê do spraw Postêpowañ S¹dowych. Lindh: Podejrzany przyzna³ siê do winy. Sonda wyl¹dowa³a na Marsie Amerykañska sonda "Spirit", z robotem do badañ naukowych na pok³adzie, wyl¹dowa³a na powierzchni Marsa i wys³a³a w kierunku Ziemi sygna³y potwierdzaj¹ce planowy przebieg wydarzeñ. W kilka godzin póÿniej urz¹dzenie przekaza³o do laboratorium w Pasadenie pierwsze, doskona³e jakoœciowo zdjêcia z powierzchni Czerwonej Planety. Jego misja potrwa oko³o trzech miesiêcy. Po kilku dniach, gdy zakoñczy siê sprawdzanie wszystkich przyrz¹dów, z platformy l¹downika zjedzie ³azik wielkoœci meleksa. Sterowany z ziemi bêdzie przemierzaæ dziennie oko³o 100 metrów ze œredni¹ prêdkoœci¹ centymetra na sekundê. Jego g³ównym zadaniem bêdzie sprawdzenie, czy na powierzchni Marsa kiedykolwiek by³a woda w stanie ciek³ym i czy na Czerwonej Planecie istnia³o ycie. Od 25 stycznia s¹dê Spirit bêdzie wspieraæ bliÿniacza sonda. Opportunity wyl¹duje po drugiej stronie Marsa, na równinie Meridiani. Ciekawostk¹ jest, e w grupie astronomów kieruj¹cych misj¹ znajdzie siê 17-letni licealista z Olsztyna Maciej Hermanowicz. Pod koniec stycznia poleci do Pasadeny w USA, by przez dwa tygodnie obrabiaæ zdjêcia przes³ane przez sondê i z naukowcami planowaæ kolejne zadania dla niej. Nastolatek jest jedynym Polakiem w 16- osobowej grupie laureatów konkursu zorganizowanego przez Planetary Society - pozarz¹dow¹ organizacjê skupiaj¹c¹ mi³oœników eksploracji kosmosu. PAP/ EPA/NASA Mê czyzna podejrzany o zabójstwo szwedzkiej minister spraw zagranicznych Anny Lindh przyzna³ siê do tego czynu - powiadomili jego obroñca i prokurator. Dotychczas 25-letni Mihajlo Mihajloviæ utrzymywa³, e nie mia³ nic wspólnego z zabójstwem, do którego dosz³o 10 wrzeœnia zesz³ego roku. Komisja zapowiada propozycje bud etowe dla UE Nowy Rok w Londynie Komisja Europejska zapowiedzia³a we wtorek, e przedstawi wstêpne propozycje bud etowe dla Unii Europejskiej na lata Równoczeœnie zapewni³a, e w swoim projekcie nie zasugeruje ciêæ w wydatkach rolnych i bêdzie respektowa³a porozumienie przywódców Piêtnastki ze szczytu w Brukseli z paÿdziernika 2002 roku o zamro eniu tych wydatków na poziomie z 2006 roku. Irak nie mia³ broni masowego ra enia Londyn, Powitanie Nowego, 2004 Roku na Parliament Square w Londynie PAP/AP (Stuart Griffiths) Irak nie mia³ przed wojn¹ ani broni masowego ra enia ani zaawansowanych programów jej produkcji - pisze amerykañski dziennik "The Washington Post". W obszernym i bardzo szczegó³owym artykule "The Washington Post" napisa³, e najbardziej zaawansowany iracki program zakazanej broni dotyczy³ nowej rakiety dalekiego zasiêgu. Znajdowa³ siê on jednak g³ównie w g³owie jednego irackiego naukowca i dwóch nale ¹cych do niego dyskach komputerowych. Wed³ug zachodnich ekspertów, nie jest wcale pewne czy nowa rakieta w ogóle mog³aby lataæ, a budowa samego prototypu zajê³aby co najmniej 6 lat. 4 goniec polski

5 Do Iraku w Polsce Oko³o 150 o³nierzy z 6. Brygady Powietrzno- Desantowej odlatuj¹cych do Iraku w ramach drugiej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego po egnano w œrodê, 7 bm. na lotnisku wojskowym w podkrakowskich Balicach. (kp) PAP/Jacek Bednarczyk Szpieg w polskiej armii 30 grudnia aresztowano rosyjskiego szpiega bêd¹cego porucznikiem Wojskowych S³u b Informacyjnych.. 30-letni oficer pracowa³ w jednym z podwarszawskich oœrodków WSI. Wspó³pracê z wywiadem Federacji Rosyjskiej podj¹³ dla pieniêdzy - donosi "Gazeta Wyborcza" przypominaj¹c swoje wczeœniejsze publikacje, w których pisa³a, e wywiad rosyjski jest zainteresowany przede wszystkim planami rozmieszczenia w Polsce baz NATO. Rutkowski na ratunek Lekarze wracaj¹ do pracy Lekarze rodzinni i minister zdrowia Leszek Sikorski podpisali we wtorek porozumienie. Minister zdrowia zobowi¹za³ siê do pilnej zmiany przepisów, bêd¹cych przedmiotem sporu miêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia a lekarzami. Pacjenci mog¹ znów poczuæ siê bezpiecznie - skomentowa³ zawarte w Poznaniu porozumienie minister Sikorski. Zaproponowane przez NFZ na 2004 r. warunki, na jakich mieliby pracowaæ lekarze rodzinni ju latem ub. roku medycy uznali za nie do przyjêcia. Za ¹dali zmian zapisów w kontraktach m.in. o ca³odobowej opiece nad pacjentami i odp³atnoœci za transport sanitarny. Zawi¹zali Porozumienie Zielonogórskie, które mia³o reprezentowaæ niezadowolonych lekarzy z kilku województw. Poniewa postulaty nie zosta³y wys³uchane, lekarze rodzinni od 1 stycznia przestali przyjmowaæ pacjentów. PAP/Piotr Polak 3-letnia Klaudia i 10-miesiêczna Lara Amna, przetrzymywane wraz z matk¹ Beat¹. przez ojca w Pakistanie i uwolnione pod koniec grudnia przez detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, s¹ ju w kraju. Na warszawskim lotnisku Okêcie czeka³ na nie w poniedzia³ek dziadek, pracownicy agencji ochrony Rutkowski Patrol oraz t³um dziennikarzy. PAP/Przemek Wierzchowisk Telegazetowy oszust 2150 osób z ca³ego kraju oszuka³ 27-letni Krzysztof P. z Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie), który za poœrednictwem telegazety oferowa³ im za³atwienie sezonowej pracy za granic¹. Akt oskar enia w tej sprawie trafi³ do tamtejszego s¹du. Krzysztof P. prowadzi³ firmê us³ugow¹, która rozsy³a³a katalogi informacyjne. "Nie posiadaj¹c upowa nienia na prowadzenie poœrednictwa pracy, zamieszcza³ w telegazecie oraz w prasie ogólnopolskiej oferty pracy za granic¹. Po uzyskaniu danych personalnych od osób zainteresowanych, za 38 z³otych przysy³a³ im póÿniej fikcyjne adresy rzekomych pracodawców" - poinformowa³ we wtorek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej w Kaliszu Janusz Walczak. Rokita - cz³owiekiem roku! Pose³ Platformy Obywatelskiej, cz³onek komisji œledczej badaj¹cej tzw. aferê Rywina, Jan Rokita odebra³ przyznany mu przez tygodnik "Wprost" tytu³ Cz³owieka Roku Pañstwo mnie nagradzacie za to, kim chcia³bym byæ, a nie kim jestem - powiedzia³ Jan Rokita. Podczas uroczystej gali w warszawskim hotelu Sofitel Victoria Rokita odebra³ wieczne pióro z serii limitowanej i czarny, elegancki kapelusz. PAP/Przemek Wierzchowski 11 stycznia

6 Foundation: polish phenomen Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy (The Great Orchestra of Christmas Charity) is the biggest and most prosperous charity organization in Poland. I t's objectives, included in the status document, are saving children's lives, health promotion and education in the field of preventive treatment. Between 1993 and 2003 The Great Orchestra of Christmas Charity has collected and spent over $44 mln for saving lives. Besides humanitarian work, the Foundation is also a powerful medium spreading the ideology of kindness, friendship, tolerance, and openness. In 1992, Jurek Owsiak, a well-established performer and the author of an avant-garde TV and radio shows, used his pop-culture status to help under-financed Pediatric Cardio Surgery Division in The Children' Memorial Health Institute in Warsaw. In his TV show, targeting very young and considered rebellious audiences, he said that cardio surgeons from The Children' Memorial Health Institute can not perform surgeries on babies with inborn hearts' defects due to the lack of funds for the medical equipment and they count on the financial support. Owsiak encouraged his audiences to join the forces and help. His idea was to combine rock'n'roll, fun, and charity. He believed in the great potential of the people getting together regardless of weather they have much or little money. In March of 1992, Jerzy registered the Foundation The Great Orchestra of Christmas Charity. Jerzy Owsiak, Lidia Niedzwiedzka- Owsiak, Bohdan Maruszewski, and Piotr Burczyñski have become the members. Great Finale On the first Sunday of 1993 he organized a nation-wide action. He invited Poles all around the country to set up concerts, creative happenings, and parties during which they could collect change that would be later on put on 'The Great Orchestra of Christmas Charity' account. It was The Great Finale. Thousands of people participated in the action. The Great Orchestra of Christmas Charity collected over 1,5 mln of USD! The sum was spent for the highly modern and professional equipment for 10 Pediatric Cardio Surgery Divisions in Poland. Even though, The Great Final Day was supposed to be a one-time event it turned to be such a smashing success that Jurek Owsiak and the doctors from Children' Memorial Health Institute repeated the whole thing next year, and then year after that. Eventually, The Great Final Day became a tradition. The sum of collected money increases every year. In ten years, the Foundation has completed 8 gigantic projects. It has bought the medical equipment needed on the numerous pediatric divisions specializing in: cardio-surgery, neonatal medicine, oncology, post-traumatic surgery, pediatric nephrology, diagnostics, newborns' surgery, and newborns & children under 5 years old divisions. All together, over 9 thousands Pieces of the Most Modern Medical Equipment for Polish Public Hospitals was bought and distributed in public hospitals all around Poland. Among others, Foundation has bought: ambulances, incubators, physiologic monitors, oxygen blenders, infusion and drainage pumps, pulse oximeters, infant ventilators, new beds, anti-bedsore mattresses, and many more. How does it work Thanks to very clear and specific rules, which we follow while collecting and spending money our Foundation is one of the most trustworthy charity organizations in the world. Each year, we spend around 4 months to carefully prepare for the money collection. We register people who want to volunteer during the The Great Finale, we hand them in the ids along with sealed moneyboxes and little paper hearts symbolizing the Foundation. Volunteers give the hearts to all the people who contribute money. In the afternoon, almost everybody has a red sticker attached to the coat. It looks absolutely stunning! From the moment of registration until transferring money on the Great Orchestra of Christmas Charity's account volunteers become our staff and are fully responsible for collected money, which enters the account for couple more months. It's not until mid- April that the official sum of money collected during the Great Final Day is known. Each year, money is collected for buying the equipment for pediatric divisions specializing in one specific discipline of medicine, for example cardio-surgery. In the fall, collected money is spent for the medical equipment of highest quality, which is bought directly from producers and only through the offers' competitions. The equipment is purchased by the Foundation members in accordance with the medicine doctors. Then, it is distributed through public hospitals. The Ministry of Finance does not require the Foundation to pay tax for the purchased items. The Foundation does not provide financial help for individuals nor it gives money to hospitals or doctors directly. Every year, the Foundation must provide the Home Office with the detailed information about the results of last money collecting action. Based on such report Foundation gets the permission for the next money-collection. For 12 years now the Orchestra 'played' every first Sunday of the year, involving thousands of people nation wide and collecting money that has been spent exclusively for the medical equipment for Polish hospitals. Taken from website

7 TRANSFER PIENIÊDZY 29/30 Brixton Village 37/38 Coventry Street Polska SPRZEDAJEMY BILETY DO POLSKI EUROBUSTRAVEL 63 Oxford Street 244 Dagenham Heathway 548 & 550 Oxford Street 71 Gloucester Road 37 Goldhawk Road 313a Green Street 385 Harrow Road Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Transfer na konto Transfer gotówki z z³otówkowe wyp³at¹ w 49 Tylko 5 oddzia³ach banku od ka dej sumy RAIFFEISEN PROWADZIMY RÓWNIE US UGI KANTOROWE I WYP ACANIE GOTÓWKI Z CZEKÓW ZATRUDNIÊ AGENTA - TRANSFEROWANIE PIENIÊDZY OFERUJEMY Prowizja od transferu Bonusy od obrotu Pomoc ksiêgowa Bezp³atny komputer + opragramownie Interpoland 44 The Mall Ealing Broadway W5 3TJ KONTAKT Jorge , (9:00 and 17:00) NOWI AGENCI: ORBIS Express Group LTD 14 Elizabeth St. Victoria SW1W 9RB 78 Peckham High Street 2 Queensway 441 Tottenham High Road Victoria Station NOWE 49 Ridley Road Dalston 111/113 Tooting Broadway Market Unit 33 Elephant & Castle Shop. Centre 560 Wembley High Road ODDZIA Y Darmowy Telefon

8 Temat Numeru Dla wszystkich Polaków, pierwsza niedziela roku, kojarzy sie z Jurkiem Owsiakiem, który skutecznie namawia do hojnego uczestnictwa w swojej akcji. W wiekszosci miast organizowane sa koncerty, podczas których zbierane sa fundusze dla ratowania zycia dzieci. Po 11 latach grania, Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy to ogromna machina do zbierania pieniedzy. Fundacja: polski fenomen MAREK TITOW W 8 ystêpuj¹cy tego dnia artyœci nie pobieraj¹ adnych honorariów, natomiast wydarzenia artystyczne zwi¹zane z przeprowadzeniem Fina³u, odbywaj¹ siê bez ponoszenia zbêdnych kosztów. G³ówna siedziba sztabu przenosi siê do telewizyjnego studia, sk¹d na ywo emitowany jest program, podczas którego prezentowane s¹ imprezy w poszczególnych miastach. Na bie ¹co podawana jest tak e suma uzbieranych ju pieniêdzy. Przez ca³y dzieñ w studiu telewizyjnym, trwa licytacja z³otych serduszek, a po godzinie dwunastej, Owsiak podaje wstêpne, przybli one wyniki zbiórki. Zazwyczaj, do koñca lutego, czyli do momentu rozliczenia z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych, suma ta wzrasta o %. Warszawskie studio telewizyjne tego dnia odwiedza kilka tysiêcy osób. Przez te wszystkie lata Orkiestra kupi³a, dla ponad 650 oddzia³ów szpitalnych w ca³ym kraju, blisko 7,5 tysi¹ca urz¹dzeñ medycznych. Kiedy wiadomo ju ile zebrano pieniêdzy w danym Finale, powo³ana zostaje komisja ekspertów, wysy³ane s¹ setki ankiet do szpitali, oraz analizowane s¹ listy od lekarzy. Porównywane s¹ dane i powstaje kompletna lista planowanych zakupów. Zabiera to czas a do póÿnej jesieni. Nastêpnie, na ogó³ w listopadzie, odbywa siê konkurs ofert, w wyniku którego podpisane zostaj¹ kontrakty, realizowane póÿniej przez pierwsze pó³rocze nastêpnego roku. Sprzêt zostaje sprowadzony, rozwieziony i zainstalowany w szpitalach. Nastêpuje tak e szkolenie personelu medycznego. Dzieci nies³ysz¹ce Zakup sprzêtu medycznego to g³ówny, ale nie jedyny kierunek dzia³alnoœci organizacji. WOŒP niesie tak e pomoc humanitarn¹, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, tworzy oœrodek - centrum wolontariatu w Kwidzynie, a tak e dodatkowo udziela pomocy w wyj¹tkowych sytuacjach. Jednak do jednych z najwa niejszych dzia³añ organizacji, nale y Program Powszechnych Przesiewowych Badañ S³uchu u noworodków, czyli dzia³añ, które powoduj¹, e ka dy noworodek bêdzie przebadany pod k¹tem wad s³uchu. Fundacja WOŒP podjê³a siê realizacji zadania, które wymaga³o nie tylko wyboru urz¹dzeñ medycznych, ale te zorganizowania sieci kilkuset wspó³pracuj¹cych ze sob¹ placówek medycznych, opracowania zasad tej wspó³pracy, sposobu gromadzenia i przep³ywu danych i wielu materia³ów informacyjnych dla realizatorów programu i dla rodziców dzieci objêtych programem. Celem programu jest stworzenie mo liwoœci prawid³owego rozwoju noworodkom z wrodzon¹ wad¹ s³uchu. Taka szansê maj¹ dzieci, które uzyskaj¹ w³aœciw¹ pomoc zanim ukoñcz¹ szósty miesi¹c ycia. S³owo powszechny oznacza, e taka mo liwoœæ zosta³a stworzona wszystkim (!) noworodkom rodz¹cym siê w Polsce. Podobne programy, adresowane do ca³ej populacji noworodków funkcjonuj¹ zaledwie w kilku krajach na œwiecie. Nigdy dot¹d jednak nie podjêto siê, tak jak w Polsce, wdro enia programu we wszystkich oddzia³ach neonatologicznych w ca³ym kraju jednoczeœnie. Wszystkie oœrodki zaopatrzone s¹ w terminale komputerowe, po³¹czone wirtualn¹ sieci¹. Wszystkie dane o badaniach przesiewowych, diagnostyce i dalszym postêpowaniu gromadzone s¹ w Centralnej Bazie Danych. Dzieci z cukrzyc¹ Pocz¹wszy od 2001 roku, organizacja zakupi³a ponad 500 osobistych pomp insulinowych dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat. Z uwagi na bardzo liczn¹ grupê dzieci z cukrzyc¹, akcja ta mo e obj¹æ tylko czêœæ chorych dzieci. Dlatego skierowana jest do dzieci najm³odszych. Wed³ug ekspertów leczenie dzieci ju od tak wczesnych lat jest najlepsz¹ metod¹ i daje najlepsze rokowania na przysz³oœæ. Rozpoznanie u dziecka cukrzycy typu I wi¹ e siê z ci¹g³ym przeliczaniem jedzenia i insuliny, wielokrotnym badaniem cukru we krwi. Osobista pompa insulinowa po zaprogramowaniu, sama podaje insulinê. Dziecko ma za³o one specjalne wk³ucie, przez które p³ynie lekarstwo. Bez bolesnych zastrzyków ycie dziecka ulega diametralnej zmianie i zupe³nie goniec polski

9 inaczej wygl¹da codziennoœæ rodziców. Dziêki obecnym zakupom Polska jest krajem, który ma najwiêcej ma³ych dzieci z cukrzyc¹ leczonych pompami insulinowymi. Dzieci z chorymi nerkami Wspó³czesna medycyna pozwala - jeœli tylko istniej¹ takie mo liwoœci - na przeprowadzanie tzw. domowej dializy otrzewnowej. Ma³y pacjent mo e byæ wtedy dializowany podczas snu w domu. Pod³¹czony jest do urz¹dzenia, które ustawione obok ³ó ka powoduje, e przez kilka godzin w nocy prowadzona jest dializa. Z takim urz¹dzeniem mo emy jeÿdziæ wszêdzie, nie jesteœmy ju przywi¹zani do jednego miejsca. Kupuj¹c 235 takich urz¹dzeñ, zaspokojone zosta³o ca³e zapotrzebowanie na ten sprzêt. Ka de (!) dziecko w Polsce, które mo e mieæ przeprowadzon¹ dializê domow¹, otrzyma³o sprzêt, a tak e - co jest bardzo wa ne - zapewnienie Ministerstwa Zdrowia o pokryciu przez Kasy Chorych kosztów materia³ów jakimi s¹ m.in. p³yny do dializ. Podczas zakupu pomp, wskutek dobrze prowadzonych pertraktacji, WOŒP dodatkowo otrzyma³a 111 aparatów do przeprowadzania dializ dla doros³ych. Dzieci z wadami serca Jeszcze 10 lat temu polska kardiochirurgia dzieciêca stawia³a pierwsze kroki. Rocznie w Polsce wykonywano 600 operacji na otwartym sercu dziecka, a w kolejce czeka³o ponad 6000 dzieci. Polscy lekarze zaczêli zdobywaæ potrzebn¹ wiedzê pracuj¹c w oœrodkach, które by³y bardzo s³abo wyposa one w sprzêt medyczny wysokiej jakoœci. Pierwszy i pi¹ty Fina³, poœwiêcone kardiochirurgii dzieciêcej, pozwoli³y zakupiæ potrzebny sprzêt. Sta³o siê to powodem rozwoju tej dziedziny medycyny. Dzisiaj, wykonywanych jest rocznie ponad 3000 operacji wad wrodzonych serca, w tym 2300 na otwartym sercu. Po Pary u, Centrum Zdrowia Dziecka jest drugim oœrodkiem wykonuj¹cym najwiêksz¹ iloœæ operacji serca u dzieci w Europie. Stworzona zosta³a tak e ogólnopolska baza danych o operacjach serca u dzieci. Wentylowanie noworodka Program Infant Flow, czyli Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków, ma na celu ograniczenie wentylacji mechanicznej u wczeœniaków i noworodków, która w wielu przypadkach jest przyczyn¹ powik³añ p³ucnych. Kiedy rodzi siê dziecko, a wystêpuje Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy jest pierwsz¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ na œwiecie, której poœwiêcono narodow¹ monetê, jako ukoronowanie 10 lat grania dla dzieci. zagro enie zwi¹zane z funkcjami oddechowymi, dziecku trzeba natychmiast pomóc oddychaæ. Mo na u ywaæ urz¹dzeñ dzia³aj¹cych rêcznie lub respiratorów, których u ycie jest niestety dla noworodka bolesne. Metoda wdra ana przez WOŒP, dzia³a w sposób zupe³nie bezbolesny. Tlen podawany jest przez umiejscowion¹ w okolicy nosa i ust ma³¹ koñcówkê, która rozpyla go z intensywnoœci¹ zale n¹ od potrzeb. Koszty leczenia respiratorem s¹ podobne do metody Infant Flow, jednak e efekty zdrowotne uzyskiwane w tej drugiej s¹ nieporównywalnie wiêksze. Fundacja Aby jednak wszystkie te dzia³ania by³y mo liwe, potrzeba by³o stworzyæ sprawnie dzia³aj¹c¹ organizacje charytatywn¹, zatrudniaj¹c¹ wykwalifikowanych ksiêgowych, prawników, ludzi od public relation, marketingu, czy wreszcie odpowiedzialnych za transport. Fundacja Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zatrudnia dziœ 16 osób. Zarejestrowana zosta³¹ w Warszawie 2 marca 1993 roku dopiero po pierwszym finale. Jej za³o ycielami byli Jerzy Owsiak, Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyñski, Pawe³ Januszewicz, Walter Che³stowski i Beata Bethke. adne z nich nie spodziewa³o siê tak ogromnego wówczas sukcesu Orkiestry. Jednak iloœæ zebranych pieniêdzy bezsprzecznie wymaga³a takiego kroku. Kiedy og³oszono w telewizyjnym programie Róbta co chceta zaproszenie do pierwszego Fina³u, myœlano o jednorazowym happeningu i wielkiej zabawie, która mia³a przynieœæ wymierne korzyœci. Akcja jednak nabra³a znaczenia ogólnopolskiego, a pierwsze zakupy w sposób istotny wp³ynê³y na poprawê kardiochirurgicznej sytuacji w Polsce. Organizatorzy poszli za ciosem. Podstawowym celem Fundacji jest dzia³alnoœæ w zakresie ochrony zdrowia polegaj¹ca na ratowaniu ycia chorych osób, w szczególnoœci dzieci, i dzia³anie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. Kupuj¹c sprzêt zagraniczny zwolniona jest z VAT-u, op³at celnych i podatku granicznego, na podstawie specjalnej zgody wydanej przez Ministra Finansów. Ka dorazowa zbiórka pieniêdzy musi byæ rozliczona w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych. Rozliczenie takie jest podstaw¹ do uzyskania pozwoleñ na przeprowadzenie kolejnych Fina³ów. Dziœ Fundacjê tworzy 5 osób - z dalszej pracy przy Fundacji zrezygnowali Walter Che³stowski i Beata Bethke. Prezesem Fundacji jest Piotr Burczyñski, a Jerzy Owsiak - prezesem zarz¹du. Jerzy i Lidia Owsiak prowadz¹ tak e od 1991 r. firmê produkuj¹ca programy telewizyjne P.P.P.T.V. Mrówka Ca³a. Bohdan Maruszewski jest szefem oddzia³u kardiochirurgii dzieciêcej w Centrum Zdrowia Dziecka, a Piotr Burczyñki jest jego podw³adnym. Pawe³ Januszewicz zatrudniony jest w Instytucie Leków w Warszawie. >> 11 stycznia

10 dok. ze str. 9 Przystanek Woodstock Od kilku lat dzia³alnoœæ marketingowa Fundacji to organizowanie koncertów muzycznych o nazwie Przystanek Woodstock. Dok³adnie od dziewiêciu lat, w po³owie sierpnia, Fundacja organizuje wielkie letnie koncerty w arach. Ich ide¹ jest podziêkowanie wszystkim wolontariuszom bior¹cym udzia³ w kolejnych Fina³ach za ogromne zaanga owanie. S¹ to dni niebiletowanej zabawy dla kilkudziesiêciu tysiêcy osób pod has³em: Mi³oœæ, PrzyjaŸñ i Muzyka. Ca³y koncert jest organizowany przez Fundacjê Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. To ona pokrywa wszystkie koszty. Z zebranych podczas Fina³u pieniêdzy, Fundacja ma prawo wydaæ 10% na realizacjê swych celów strategicznych. Koncert jest form¹ podziêkowania i propagowania celów Fundacji. Tak e i tu artyœci nie pobieraj¹ swych ga y. Opiniê o Przystanku Woodstock, a w szczególnoœci o Owsiaku, zm¹ci³a jednak historia, która wydarzy³a siê podczas ostatniego koncertu w arach. Szef Fundacji zdemolowa³ stoisko z okularami, które znajadowa³o siê na terenie imprezy. Powodem tego ataku by³ brak odpowiedniej licencji na sprzeda, wydawanej przez Fundacjê. S¹d orzek³ o winie Owsiaka. Nerwy szefowi puœci³y, poniewa wykorzystywanie fundacyjnej imprezy do nielegalnego zarabiania pieniêdzy, sta³o siê nagminnym procederem. Ten i parê innych cieni, które pad³y na Przystanek Woodstock - g³ównie z powodu doniesieñ o chuligañskich epizodach podczas koncertów - spowodowa³y, e Owsiak podda³ w w¹tpliwoœæ chêæ organizacji kolejnych Przystanków. By³by to niew¹tpliwie dotkliwy cios dla ogromnej rzeszy m³odych ludzi, dla których impreza Owsiaka na sta³e wpisana jest do kalendarza. Tym bardziej, e w porównaniu z podobnej wielkoœci imprezami organizowanymi na ca³ym œwiecie, przestêpczoœæ na Przystanku Woodstock jest znikoma. Jest to pewnego rodzju fenomen, który tyczy siê tak e Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, gdzie przypadki pieniê nych nadu yæ ze strony kwestuj¹cych wolontariuszy, s¹ niezwykle rzadkie. Na szczêœcie Jerzy Owsiak nie zapowiedzia³ koñca Orkiestry, i jak dot¹d wywi¹zuje siê z obietnicy sk³adanej co roku podczas Fina³u, e Orkiestra bêdzie gra³a do koñca œwiata i jeden dzieñ d³u ej. Opracowanie na podstawie materia³ów WOŒP 10 goniec polski

11

12 Kto zagra w Londynie Big Cyc W³aœciwie, to któ ich nie zna. Jednak e tym, którzy nie wiedz¹ co ich mo e spotkaæ w trakcie ich koncertu, przytaczam fragmenty ich biografii z oficjalnej internetowej strony: Grupa Big Cyc jak twierdz¹ poeci Starej Fali w Nowej Zelandii istnieje od tak dawna, e nawet najstarsi w³aœciciele ma³ych fiatów nie pamiêtaj¹ od kiedy. Wed³ug starej indiañskiej legendy muzycy zespo³u zostali w m³odoœci porwani przez kosmitów. Na jednej z planet uk³adu s³onecznego dokonywano na nich brutalnych eksperyrnentów naukowych przy pomocy golarki i odkurzacza. Istnieje nie potwierdzony przez pocztê polsk¹ przekaz ludowy, który g³osi, e basista i wokalista D ej D ej, perkusista D ery, gitarzysta Piêkny Roman i wreszcie wokalista i autor tekstów Skiba to efekt sterowanej telepatycznie z kosmosu zbiórki surowców wtórnych w szkole specjalnej im. Edwina Myd³o w Sucho ebrach. Historia zespo³u obfituje w wydarzenia (Blok koncertowy II i III) dziwne i niezwyk³e jak chocia by przypadek, który sprawi³, e po koncercie w Parzêczewie wszystkim widzom wyros³y arówki na czo³ach. Biografia, ka dego z cz³onków zespo³u to materia³ na film erotyczny dla g³uchoniemych i co najmniej na trzy prace magisterskie z zakresu kryminologii, psychologii i bankowoœci rewiowej. Byæ mo e z tego powodu perkusista D ery zdecydowa³ siê wyst¹piæ w reklamówce niemowlêcych pieluszek jako pieluszka w³aœnie. Zdaniem twórców reklamy D ery idealnie siê do tej roli nadawa³ gdy bardzo dobrze poch³ania³ wilgoæ. Po sprzedaniu trzech milionów p³yt, zagraniu dwóch milionów koncertów i wypiciu jednego miliona butelek okowity muzycy Big Cyca rozpoczynaj¹ wielk¹ karierê filmow¹. D ej D ej, D ery, Piêkny Roman oraz Skiba otrzymali sta³y anga do programu telewizyjnego 997 w którym specjalizowaæ siê bêd¹ w graniu zw³ok wy³owionych dwa tygodnie temu z Wis³y. Serdecznie zapraszam na koncert. CZARNO CZARNI (Blok koncertowy III) To zespó³ ze stajni, w której pas¹ siê takie zespo³u jak Big Cyc czy Bielizna. Pomys³ za³o enia Czarno- Czarnych narodzi³ siê w 1996 roku podczas nagrywania przez grupê Big Cyc utworu pt. Pasa er. Kawa³ek ten goœcinnie zaœpiewa³ Jarek Janiszewski z zespo³u Bielizna. Wtedy to D ej D ej, D ery i Piêkny Roman stwierdzili, e razem z Jarkiem bardzo dobrze im siê pracuje i postanowili za³o yæ zespó³, który swym brzmieniem powróci do lat 60-tych. Ogromny sukces p³yty Big Cyca Z gitar¹ wœród zwierz¹t sprawi³ jednak, e plany te trzeba by³o od³o yæ na póÿniej. Tak wiêc p³yta Czarno-Czarnych ukaza³a siê dopiero dwa lata póÿniej, w 1998 r. Nagrano j¹ przy u yciu starych bu³garskich wzmacniaczy, enerdowskich gitar i radzieckich organów, a sam¹ perkusjê przy pomocy tylko trzech mikrofonów. Najwa niejsze jednak by³o to, e Czarno-Czarni nagrywali swój materia³ wy³¹cznie dla w³asnej przyjemnoœci traktuj¹c to jako œwietn¹ zabawê. W piosenkach Czarno- Czarnych nie ma miejsca dla polityki ani agresji, du ¹ rolê odgrywaj¹ absurdalne teksty Jarka, które dotycz¹ przede wszystkim mi³oœci i radoœci z ycia. Zupe³nie niespodziewanie projekt ten odniós³ ogromny sukces artystyczny i komercyjny. Ju pierwszy singiel Nogi sprawi³, e w ci¹gu dwóch miesiêcy sprzedano a 50 tys. p³yt. Zespó³ wyda³ nastêpnie dwa single Tr¹bo-Twist i Mi³oœæ i rtêæ, co pozwoli³o do³¹czyæ im do w¹skiego grona artystów maj¹cych na swym koncie platynowe p³yty. Mo na zatem œmia³o powiedzieæ, e wspólny pomys³ po³¹czenia kapel Big Cyc i Bielizna by³ niew¹tpliwie strza³em w dziesi¹tkê, co niechybnie bêdzie mo na us³yszeæ i zobaczyæ w czasie orkiestrowych koncertów. Trubadurzy (Blok koncertowy I) Klasyczny zespó³ polskiego folk-rocka, czyli big-beatu ze szczypt¹ ludowoœci. Trubadurzy to jedna z najpopularniejszych grup swoich czasów graj¹ca melodyjne, lekkie przeboje. Sama nazwa - pierwotnie w anglojêzycznej wersji: The Troubadours - narodzi³a siê w 1964 r. w odzi. Za³o ycielem zespo³u by³ wokalista i gitarzysta basowy S³awomir Kowalewski. Jedynie on oraz œpiewaj¹cy perkusista, Marian Lichtman, pozostawali niezmiennie w jego sk³adzie od pocz¹tku do chwili obecnej. Obaj te komponowali. Do grupy, naœladuj¹cej pocz¹tkowo brzmienie The Beatles, do³¹czy³ Krzysztof Krawczyk. Na progu kariery Trubadurzy akompaniowali innym wykonawcom (m.in. Annie German), na pewien czas zwi¹zali siê tak e ze S³aw¹ Miko³ajczyk - po raz pierwszy wyst¹pili wtedy na festiwalu w Opolu (1966). Po zmiennych kolejach losu i ci¹g³ych zmianach personalnych nast¹pi³o odrodzenie zespo³u - Krawczyka, Kowalewskiego i Lichtmana zasili³ kompozytor i organista, Ryszard Poznakowski, zwi¹zany wczeœniej z popularn¹ formacj¹ Czerwono Czarni. W³aœnie za jego spraw¹ zainteresowania zespo³u skierowa³y siê w stronê folkloru, przetwarzanego na potrzeby big beatu. Narodzi³ siê oryginalny styl Trubadurów i posypa³y siê hity. Kwartet stworzy³ w³asne, ³atwo rozpoznawalne brzmienie z silnie wyeksponowanymi partiami wokalnymi. Trubadurzy stali siê krajowym fenomenem: Z³ote P³yty, nagrody w Opolu (m.in. PrzyjedŸ mamo na przysiêgê) oraz dwukrotny udzia³ w filmach Andrzeja Wajdy. Trubadurzy s¹ niezwykle charakterystyczny pod wzglêdem wizualnym. Muzycy wystêpuj¹ w kostiumach XVIII-wiecznych muszkieterów. aden inny polski zespó³ z dawnych lat nie osadzi³ siê tak g³êboko w folklorze, widocznym nie tylko w muzyce, ale i w tematyce tekstów. 12 goniec polski

13 Historia, która doprowadzi³a do powstania Elektrycznych Gitar, siêga paÿdziernika 1977 r., kiedy Piotr ojek i Kuba Sienkiewicz sformowali akustyczn¹ grupê pod nazw¹ SPIARDL (Stowarzyszenie Piosenkarzy i Artystów Robotniczych Dzia³aczy Ludowych), graj¹c¹ prawie wy³¹cznie w domu. Z tego okresu pochodzi Dziki - najstarsza piosenka Elektrycznych Gitar. W po³owie lat 80. SPIARDL-owcy weszli w posiadanie gitar elektrycznych i zaczêli pierwsze wystêpy publiczne. W 1990 roku z inicjatywy gitarzysty Rafa³a Kwaœniewskiego i basisty-klawiszowca Piotra ojka, oficjalnie powsta³y Elektryczne Gitary. Ich repertuar liczy³ wówczas co najmniej kilkadziesi¹t oryginalnych, a nieznanych szerzej utworów. Pierwszy koncert nowego kwartetu odby³ siê 10 maja 1990 roku w warszawskim klubie Hybrydy. Popularnoœæ grupy rozpoczê³a siê jeszcze przed wydaniem p³yty. Piosenki W³osy i Jestem z miasta zaw³adnê³y w 1991 roku antenami warszawskich rozg³oœni radiowych. Wkrótce zespó³ podpisa³ kontrakt z wytwórni¹ Zic-Zac, staraniem której ukaza³a siê p³yta Wielka radoœæ. Album okaza³ siê przebojem 1992 roku. W 1993 powsta³a kolejna p³yta - A ty co z przebojami Dzieci, Wyszków tonie, czy Nie pij Piotrek. W roku 1995 powsta³y Huœtawki Elektrycznych Gitar. Z bardzo dobrym przyjêciem spotka³y siê tak e albumy Na krzywy ryj w 1997 roku i œcie ka dÿwiêkowa do filmu Kiler Juliusza Machulskiego. Kontynuacj¹ tej wspó³pracy by³a p³yta Kilerów 2-óch z kompozycjami ilustruj¹cymi drug¹ czêœæ filmu. Myœlê, e na wystêpy Kuby Sienkiewicza wraz z zespo³em nie trzeba specjalnie namawiaæ. Na pewno bêdzie ciekawie! (Blok koncertowy II i III) Elektryczne Gitary Alec Sun Dry (Blok koncertowy II) Aleksandra pochodzi z Gdañska. Zafascynowana czarnymi wokalistkami, œpiewaæ zaczê³a w liceum. Potem trafi³a do zespo³u Vo.Kool.Ski, który tworz¹ byli cz³onkowie takich zespo³ów, jak Marilyn Monroe czy Rocka`s Delight. Mo na j¹ te us³yszeæ na nowej p³ycie zespo³u Blenders. Mariusz Nosek Noskowiak, perkusista Blendersów, po raz pierwszy us³ysza³ Olê w sopockim klubie Sfinks. - Kiedy wszed³em do œrodka, myœla³em, e leci p³yta - wspomina Nosek. A to by³a Ola œpiewaj¹ca na ywo! Z Ol¹ nagrywa te Marcin Hadrych, jeden ze wspó³twórców albumu trójmiejskiej grupy Groovekojad. Robert Leszczyñski, nadworny krytyk Gazety Wyborczej okreœli³ j¹ jako murzyñski wokal w bia³ej skórze. Obecnie Ola przebywa w Londynie. Wystêpuje z did ejami, pracuje nad albumem, który nagrywa dla wytwórni Middle Row. Przyjecha³a do Anglii, eby tu rozpocz¹æ karierê. Na razie wszystko jej siê udaje. Z niecierpliwoœci¹ czekam na jej wystêp! Cudowny Czwartek (Blok koncertowy II) Cudowny Czwartek o sobie: Cudowny Czwartek narodzi³ siê wiosn¹ 1997 w Poznaniu. W tym mieœcie pomieszkujemy i studiujemy. W tym mieœcie tworzymy muzykê szczer¹, rozchybotan¹, spaceruj¹c¹ w futrze z wyobraÿni po krawêdzi wszystkiego co nas otacza. Zespó³ otrzyma³ Grand Prix, nagrodê Ministra Edukacji Narodowej, nagrodê programu 3 Polskiego Radia na 35 Studenckim Festiwalu Piosenki w 1999 roku. W przeciwieñstwie do wiêkszoœci wykonawców na tegorocznej Orkiestrze, Cudowny Czwartek to œwie a krew, która powinna urozmaiciæ muzyczny krajobraz w orkiestrow¹ niedzielê. Cz³onkowie zespo³u to Marcin Sordyl - wokal, Witold ochowski - gitara elektryczna, Dawid Janczak - gitara elektroakustyczna, Artur Duda - akordeon, Szymon S³awiñski - gitara basowa oraz Ryszard Nowak- perkusja. Jaros³aw Jar Chojnacki (Blok koncertowy I i III) Ciesz¹cy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ Jaros³aw Jar Chojnacki - bard ze Szczytna - bêdzie kolejnym artyst¹, którego goœciæ bêdzie scena Acton Town. Chojnacki w Londynie wyst¹pi po raz drugi. Towarzyszy³ on pierwszej, londyñskiej edycji Orkiestry w poprzednim roku. Wtedy jego piosenki spotka³y siê z niezwykle yczliwym przyjêciem. Publicznoœæ polubi³a go i niejednokrotnie zmusza³a do bisowania. Ma sta³e grono wielbicieli w Londynie, i jestem przekonany, e czêœæ z nich na orkiestrê przyjdzie tylko dla niego. Ha-Dwa-O (Blok koncertowy II i III) Trójmiejski Ha-Dwa-O powraca z now¹ p³yt¹, nowymi pomys³ami i przede wszystkim now¹ wokalistk¹: 16- letni¹ Ol¹ Zduniak. Ich trzecia p³yta zatytu³owana Pozytywnie zawiera 11 przyjemnych, przede wszystkim tanecznych kawa³ków. Wœród nich znajduje siê przebój Wiem i - utwór zakwalifikowany do Polskiego Fina³u Eurowizja Tylko b¹dÿ.... W Londynie powinni porwaæ wszystkich zgromadzonych w Acton Town! Metalworks (Blok koncertowy III) Jedyny angielski zespó³ w czasie tegorocznej WOŒP, za to zdecydowanie najmocniejsze uderzenie. Doskonale znany na londyñskiej scenie metalowej zespó³, powinien ucieszyæ fanów mocnego uderzenia. Duet (Blok koncertowy I) Tym razem grupa na kompletnie odleg³ym muzycznym biegunie. Gatunek piosenki ³atwej i przyjemnej. W pierwszym, najwczeœniejszym bloku WOŒP, spora gratka dla dzieci. Najwiêksze przeboje piosenki dzieciêcej. Imprezy towarzysz¹ce: W sobotê 10 stycznia w Sali Malinowej w POSK odbêdzie siê zabawa na rzecz WOŒP. Wyst¹pi zespó³ Vabank. Cena biletu: 7funtów. W ten sam dzieñ w Sali Klubu Or³a Bia³ego na Balham, odbêdzie siê zabawa z grup¹ Duet. Cena: 7 funtów. Impreza tak e na rzecz WOŒP. Opracowanie na podstawie oficjalnych internetowych Ÿróde³, zas³yszanych opinii i w³asnych spostrze eñ: WASZ FAN WOŒP Firma Joseph - Zawadzki Tax Accountants and Solicitors rok za³o enia 1952 Ealing Common, W5 Za³atwia "business visa", zestawienia podatkowe, zwrot "income tax" self assessment, capital gains, inheritance tax, limited companies. 300 Bezp³atne porady. Expert podatkowy. Dopóki nie za³atwisz tych spraw, nie dostaniesz przed³u enia pobytu w Anglii stycznia

14 Anna Kwilecka Rosemount House; Rosemount Avenue; West Byfleet; Surrey KT14 6LB Tel: Po yczki na domy i mieszkania dla obywateli polskich Emerytury i ubezpieczenia na ycie Zabezpieczenia zarobków (wypadki, choroby) Oszczêdnoœci, Inwestycje Najlepiej, Najszybciej, Najtaniej Wizyty w domu klienta Niep³acenie regularnie sp³at po yczek gwarantowanych hipotecznie stwarza ryzyko utraty Twojego domu. Wydajemy pisemne wyceny na ¹danie. Polisa ubezpieczeniowa na ycie mo e byæ wymagana. Millfield Partnership Limited posiada rejestracjê w The Mortgage Code Compliance Board, jak i jest autoryzowany i regulowany przez Financial Services Authority Jarek Wierzbicki independent mortgage broker nowe biuro: 20A The Mall Ealing, London W5 2PJ tel: mob: direct line: Na przeciwko polskiego koœcio³a na Ealingu 14 goniec polski

15

16 SZKO A JÊZYKA ANGIELSKIEGO SPEAKEASY Angielski 4x szybciej i 4x taniej! Pomoc w za³atwianiu wiz, kont bankowych, pracy! Mo liwoœæ p³acenia na raty! Mówimy po polsku! Klasy wieczorowe: Ma³e grupy PrzyjdŸ i wypróbuj nas za darmo! CAllAN METHOD Zni ka na kurs, jeœli wspomnisz Goñca Polskiego! 24 Chiswick High Road, London W4 1TE Tube: Stamford Brook tel: fax: Website: Ucz sie ³atwo, mi³o i przyjemnie! 16 goniec polski

17 11 stycznia

18 Angielskie organizacje charytatywne fot. W.Jaremko KAROLINA MAROSZEK T Dobroczynnoœæ zorganizowana W Polsce od dwunastu lat dumnie nosi siê czerwone serduszka Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy; mieszkaj¹c w Anglii widzimy Wyspiarzy z ró owymi wst¹ eczkami lub czerwonymi makami wpiêtymi w klapê marynarki czy te czerwonymi nosami - to symbole akcji charytatywnych. radycja organizacji charytatywnych narodzi³a siê w Królestwie w œredniowieczu. Powsta³y wtedy pierwsze koœcielne instytucje zajmuj¹ce siê chorymi, ubogimi czy bezdomnymi takie jak: londyñskie St. Bartholomew s Hospital czy St. Mary s of Betlehem (instytucja dla ob³¹kanych). Dopiero w XIX w., w czasach wiktoriañskich, w dziedzinie tej nast¹pi³ prawdziwy rozwój. Jedni postrzegali to w sposób taki, i spo³eczeñstwo by³o wysoko rozwiniête, inni - wrêcz przeciwnie - e nêdzne warunki bytowania spowodowane rewolucj¹ przemys³ow¹ pozostawi³y po sobie ca³e armie poszkodowanych i upoœledzonych spo³ecznie obywateli, którzy nie obeszliby siê bez pomocy innych. Pozostawi³o to swe piêtno w literaturze; ówczesny pisarz Charles Dickens uwra liwia³ swoich czytelników na cierpienia sierot, bezdomnych i chorych. W Opowieœci wigilijnej stary i zgorzknia³y sk¹piec Scrooge przeszed³ metamorfozê i sta³ siê pierwszym filantropem w mieœcie. 18 Trzeci sektor Obecnie tzw. trzeci sektor (organizacje dobroczynne) to rozbudowany aparat, regulowany przez mnóstwo przepisów i w³asne instytucje. Organizacje charytatywne (charities) w Anglii i Walii podlegaj¹ Charity Commission; zarejestrowanych jest ich oko³o 190 tys. Nie wszystkie z nich s¹ typowo charytatywne, gdy spora czêœæ wspiera badania naukowe, placówki kulturalne b¹dÿ ludzi wykonuj¹cych okreœlone zawody. Najwiêksze z nich, maj¹ce zasiêg ogólnokrajowy, to np. Cancer Research UK czy The Wellcome Trust. Inne to lokalne organizacje o œciœle okreœlonym polu dzia³ania (np. budowa boiska) lub ma³e, skupione pod jedn¹ wiêksz¹ organizacj¹ patronack¹, wspomagaj¹ce dzia³ania o podobnym charakterze w ró nych regionach kraju. Jednak charities w odró nieniu od œredniowiecza czy czasów Dickensa s¹ dziœ coraz mniej zwi¹zane z Koœcio³em, a ich rozmiar czêsto wykracza poza Wielk¹ Brytaniê. Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) zosta³ utworzony w 1942 r. by pomóc ofiarom wojny w Grecji. Od tamtej pory rozwin¹³ siê w organizacjê dzia³aj¹c¹ na ca³ym œwiecie. Podobnie by³o z CAFOD (Catholic Agency for Overseas Development), katolick¹ organizacj¹ nios¹c¹ pomoc g³oduj¹cym. Tego typu struktury maj¹ du e pole dzia³ania zw³aszcza w pañstwach, gdzie utrwali³y siê niechlubne poczynania Imperium Brytyjskiego. Obecnie czêœciej odchodz¹ od pomocy bezpoœredniej ( ywnoœci i leków); raczej ucz¹ np. jak samemu progoniec polski

19 dukowaæ ywnoœæ korzystaj¹c z miejscowych mo liwoœci. Promuj¹ równie tzw. fair trade, czyli handel miêdzypañstwowy oparty na wzajemnym zniesieniu ce³ importowych. Jak zarabiaj¹ Na Wyspach nie brakuje wielkich imprez na cele dobroczynne. W latach 80-tych mia³a miejsce akcja Band Aid, podczas której œmietanka brytyjskich i irlandzkich muzyków nagra³a przebój Do they know it s Christmas. PóŸniej ci sami muzycy wyst¹pili w koncercie Live Aid. Dochody ze sprzeda y singla i biletów przeznaczono na pomoc ofiarom g³odu w Etiopii. Sam pomys³ by³ wielokrotnie wykorzystany przez inne gwiazdy prowadz¹ce kampanie na cele dobroczynne. Pamiêtamy wszechobecne nie tak dawno okr¹g³e czerwone nosy, a póÿniej Red Nose Day w telewizji, kiedy komicy, aktorzy oraz muzycy wyg³upiali siê zbieraj¹c miliony funtów na pomoc ludziom w Wielkiej Brytanii i Afryce. Sta³a za tym organizacja Comic Relief, która powsta³a w œwiêta Bo ego Narodzenia 1985 roku w odpowiedzi na klêskê ywio³ow¹ w Etiopii. Artyœci mówili o sobie, i stosuj¹ komediê i œmiech, aby pokazaæ ludziom sprawy najbardziej powa ne oraz uczuliæ na krzywdê. Red Nose Day organizowany co dwa lata wymyœla coraz to wymyœlniejsze dziwactwa w celu przyci¹gniêcia uwagi. W 2001 roku znane osobistoœci pokazywa³y publicznie swoj¹ bieliznê. Dwa lata wczeœniej bito rekord w iloœci golasów równoczeœnie wystêpuj¹cych na scenie. Co roku w BBC Children in Need Appeal lokalne gwiazdy pop przedstawiaj¹ specjalnie na tê okazje stworzone single. Dochód z ich sprzeda y zasila konta organizacji, które pomagaj¹ dzieciom z biednych rodzin, ofiarom przemocy czy wypadków, dzieciom chorym itd. Podczas trwania programu, telewidzowie mog¹ ofiarowaæ pomoc finansow¹ u ywaj¹c telefonu lub internetu. Oprócz wielkich imprez charities prowadz¹ ca³oroczn¹ zwyk³¹ dzia³alnoœæ. Pewnie nie raz na ulicy zaprasza³ Was do rozmowy kwestarz reprezentuj¹cy np. Shelter (organizacjê zajmuj¹c¹ siê bezdomnymi) b¹dÿ NSPCA (The National Council of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Najbardziej widoczn¹ form¹ dzia³alnoœci - a przy tym skuteczn¹ i pomys³ow¹ - s¹ jednak charity shops sprzedaj¹ce odzie, ksi¹ ki i inne rzeczy pochodz¹ce z darów. Organizowane s¹ równie tzw. fairs - czyli kiermasze, z których dochody wspieraj¹ okreœlone organizacje. Bardziej aktywni i ¹dni przygód mog¹ wzi¹æ udzia³ w jednym z challenge events. S¹ to imprezy sportowe lub turystyczne, podczas których ochotnicy w zamian za przebiegniêcie maratonu, pokonanie górskiej trasy, skok ze spadochronem lub np. udzia³ w symulowanej akcji ratowniczej dostaj¹ od sponsorów pieni¹dze, którymi wspomog¹ szczytny cel. Tego typu imprezy s¹ czêsto otwarte dla wszystkich. Doskona³ym przyk³adem jest London Marathon. Zdarzaj¹ siê równie akcje zorganizowane przez firmy, których dodatkowym atutem jest szansa lepszego z ycia siê zespo³u pracowników. Wreszcie pomys³, który wspierany jest przez rz¹d: pieni¹dze na cele dobroczynne mo e odprowadzaæ za nas bezpoœrednio firma z naszej pensji brutto (przed opodatkowaniem). Osoby samozatrudnione mog¹ wype³niæ odpowiedni formularz, w którym przekazuj¹ konkretnej organizacji pewn¹ sumê i równoczeœnie upowa niaj¹ j¹ do odebrania zwrotu podatku od tej sumy. Program nazywa siê Gift Aid i jest dziœ wielk¹ nadziej¹ wszystkich charities. Red Nose Day organizowany co dwa lata wymyœla coraz to wymyœlniejsze dziwactwa w celu przyci¹gniêcia uwagi. W 2001 roku znane osobistoœci pokazywa³y publicznie swoj¹ bieliznê. Dwa lata wczeœniej bito rekord w iloœci golasów równoczeœnie wystêpuj¹cych na scenie. Pod kontrol¹ Charity w Wielkiej Brytanii ma d³ug¹ tradycje i zajmuje wa ne miejsce w yciu spo³eczno-kulturalnym. Wspomniana wczeœniej Charity Commission jest rz¹dow¹ instytucj¹ odpowiedzialn¹ za rejestrowanie organizacji w Anglii i Walii. W innych czêœciach Królestwa odpowiedzialny jest za to specjalny wydzia³ Inland Revenue, czyli tutejszego fiskusa. Poza tym istnieje Institute of Fundraising, który dba o uczciwoœæ zbierania i dysponowania funduszami. Tylko organizacje zarejestrowane w Charity Commission mog¹ korzystaæ z ulg podatkowych przewidzianych w ustawach rz¹dowych, np. zwolnienie od podatku dochodowego oraz 50% ulgi przy wynajmowaniu lokali potrzebnych na dzia³alnoœæ. Sprawy zwi¹zane z oszustwami kierowane s¹ do Charity Commission. W ostatnich latach padaj¹ g³osy, e organizacji charytatywnych jest za du o, ich dzia³alnoœæ nak³ada siê z dzia³aniami innych organizacji, e marnuj¹ pieni¹dze wydaj¹c je na nadmiernie rozbudowan¹ administracjê, itp. Czêsto pretensje s¹ s³uszne, jednak pewne organizacje uros³y do takich rozmiarów, e nie sposób kierowaæ nimi na zasadzie wolontariatu. Istnieje potrzeba zatrudnienia i op³aty wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach kierowniczych. Tylko wtedy maj¹ one szansê dzia³aæ efektywnie. Innego rodzaju problemy dotykaj¹ charity shops. W obliczu coraz wiêkszej konkurencji ze strony sklepów sprzedaj¹cych nowe i tañsze ubrania, coraz bardziej musz¹ one zabiegaæ o klienta. Inne charities p³ac¹ firmom, które organizuj¹ wspomniane wczeœniej imprezy challenge b¹dÿ firmom zajmuj¹cym siê tworzeniem i utrzymywaniem stron internetowych. To równie mo e nie wzbudzaæ zaufania wœród potencjalnych ofiarodawców. Wreszcie organizacje dobroczynne oskar a siê o przek³amania gdy twierdz¹, e 100% zdobytych pieniêdzy trafia do r¹k tych, którym niesiona jest pomoc. Moda na charity wci¹ roœnie, i nie zanosi siê aby w przysz³oœci ta tendencja uleg³a zmianie. Organizacji charytatywnych wci¹ przybywa, ale i wzrasta iloœæ tych którzy potrzebuj¹ pomocy. Rok temu po raz pierwszy Fundacja Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy da³a zgodê na organizacjê corocznej zbiórki pieniêdzy na terytorium Londynu. Akcja zakoñczy³a siê sukcesem, st¹d próba powtórzenia tego i w tym roku. WOŒP zatacza wiêc coraz szersze, miêdzynarodowe krêgi, z powodzeniem przekraczaj¹c granice Polski. 11 stycznia 2004

20 Londyñska specjalnoœæ SMOG [ang. smoke dym + fog mg³a ], b. gêsta mg³a unosz¹ca siê nad wielkimi miastami lub oœrodkami przemys³owymi, zawieraj¹ca zanieczyszczenia powie- trza atmosferycznego, g³ównie py³y,, gazy i pary y (...) stanowi zagro enie dla ywych organizmów i powoduje niszczenie materia³ów. Encyklopedia PWN AGNIESZKA PYKA S poro osób wci¹ jeszcze pamiêta smog chmurê gêstej mg³y, zabarwionej zanieczyszczeniami na brudno ó³ty kolor. Desmond, w³aœciciel szko³y teatralnej z Chiswick, wspomina: Pamiêtam zw³aszcza jeden wieczór. Wraca³em do domu autobusem. Ju wczeœniej nad ulicami unosi³ siê smog. W pewnym momencie kierowca autobusu kaza³ nam wszystkim wysi¹œæ. Powiedzia³, ze dalej nie mo e jechaæ, poniewa nie widzi drogi. Dalej do domów szliœmy pieszo. Smog stawa³ siê coraz gêstszy. Po jakimœ czasie nie mo na by³o zobaczyæ d³oni uniesionej na wysokoœæ twarzy. Nie wiem do tej pory, w jaki sposób trafi³em do domu. Mg³a powstaje, gdy zw³aszcza zim¹ para wodna kondensuje siê przy ch³odnym gruncie a kropelki wody osiadaj¹ na cz¹steczkach kurzu i dymu. Zwi¹zki chemiczne powsta³e w wyniku zanieczyszczenia powietrza Wraca³em do domu autobusem. W pewnym momencie kierowca autobusu kaza³ nam wszystkim wysi¹œæ. Powiedzia³, ze dalej nie mo e jechaæ, poniewa nie widzi drogi. (.) Po jakimœ czasie nie mo na by³o zobaczyæ d³oni uniesionej na wysokoœæ twarzy przenikaj¹ do powsta³ej mg³y i nadaj¹ mgle charakterystyczny kolor oraz ograniczaj¹ i tak s³ab¹ widocznoœæ. K³opoty z zanieczyszczeniem powietrza w wiêkszych miastach nie s¹ nowym problemem. Ju w œredniowieczu narzekano na jakoœæ powietrza w metropolii. Widoczne chmury dymu pojawiaj¹ce siê nad miastem zaczê³y jednak naprawdê byæ widoczne i ich skutki zauwa alne, gdy g³ównym materia³em opa³owym sta³ siê wêgiel. Rosn¹ca populacja Londynu, która w du ej mierze przyczyni³a siê do wyciêcia lasów wokó³ miasta, na ograniczonym terenie powodowa³a zwiêkszenie stopnia zanieczyszczenia. Sytuacji nie sprzyja³ klimat Wysp Brytjskich. Wilgotnoœæ powietrza i bezwietrzne dni powodowa³y czêste mg³y, które zatrzymywa³y zanieczyszczenia. Wêgiel trafiaj¹cy do Londynu mia³ du ¹ zawartoœæ siarki, która w procesie spalania tworzy dwutlenek siarki wystêpuj¹cy w formie gazu, który mo e powodowaæ i powodowa³ powa ne zniszczenia budynków, odbarwia³ odzie, wywo³ywa³ problemy zdrowotne, a czasami i œmieræ u osób ze s³abym uk³adem oddechowym. Smog w du ej mierze przyczyni³ siê do nastania szaroburych kreacji pañ i panów w XVII wieku. Stroje by³y mo e nieco posêpne, lecz za to nie wymaga³y wymiany po paru wyjœciach. Ta sama epoka narzuci³a obowi¹zuj¹cy do dziœ kolor parasoli. Ciemnoatramentowy deszcz nie by³ tak widoczny na czarnym materiale. Iloœæ dymu wytwarzan¹ ze Ÿróde³ przemys³owych próbowano ograniczaæ ju na pocz¹tku XIX wieku. Zarz¹dzenia jednak w wiêkszoœci ignorowano. Wynik spraw s¹dowych oraz ich zaistnienie zale a³y w du ej mierze od koneksji cechów i przemys³owców. Dym i smog uwa ano za z³o konieczne, a bogatsza czêœæ ludnoœci wydaj¹ca ustawy dysponowa³a wystarczaj¹cymi œrodkami materialnymi, by zatrudniaæ s³u bê, która usuwa³a brud oraz na czêste wyjazdy za miasto, aby odetchn¹æ czystym, nieska onym powietrzem. Czêstotliwoœæ i gêstoœæ mgie³ zel a³a nieco z pocz¹tkiem XX wieku. Londyn nadal by³ jednak spowity brudn¹ mg³¹. D³ugo jeszcze po II Wojnie Œwiatowej wêgiel by³ jedynym dostêpnym opa³em dla wiêkszoœci osób. Desmond wspomina dalej: Wszyscy mieli piece wêglowe. Wêgiel by³ przywo ony na nasz¹ ulicê raz w tygodniu. My u ywaliœmy dwa, trzy du e worki wêgla tygodniowo. Mieliœmy ³azienkê i wannê na piêtrze, ale nie by³o tam ciep³ej wody. Moja matka nosi³a nam na k¹piel gor¹c¹ wodê w olbrzymiej metalowej misce. Teraz dopiero zdaje sobie sprawê, e by³o to nie tylko ciê kie, ale te niebezpieczne. Nie mieliœmy adnej innej mo liwoœci ogrzania domu. Tylko wêgiel. Gazowe centralne ogrzewanie by³o bardzo drogie. Dopiero po Wielkim Smogu w 1952 roku, gdy piece wêglowe sta³y siê nielegalne, rz¹d przyznawa³ pomoc materialn¹ na za³o enie pieców gazowych. Centralne ogrzewanie to trochê póÿniejsza sprawa. Nawet teraz w Londynie s¹ domy bez centralnego ogrzewania. W listopadzie 1952 roku nad Londynem zawis³a przygnêbiaj¹ca chmura smogu. Wisia³a tam przez piêæ dni i spowodowa³a œmieræ oko³o 4000 osób, a tak e wi¹za³a siê z ogromnymi kosztami z powodu k³opotów z transportem oraz straconych godzin pracy. Po Wielkim Smogu rz¹d wprowadzi³ Ustawê o Czystym Powietrzu. Ogrzewanie domów wêglem sta³o siê nielegalne. Zmienianie opa³u oraz pieców zajê³o jednak trochê czasu i jeszcze na pocz¹tku lat 60. Londyñczycy borykali siê ze smogiem. Dzisiaj najwiêkszym Ÿród³em zanieczyszczenia s¹ spaliny. Wielki Smog w goniec polski

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

1. Doświadczenie edukacyjne i trenerskie. Imię i nazwisko: Dokładny adres korespondencyjny: kod: - miasto:

1. Doświadczenie edukacyjne i trenerskie. Imię i nazwisko: Dokładny adres korespondencyjny: kod: - miasto: Imię i nazwisko: Dokładny adres korespondencyjny: kod: - miasto: Telefon kontaktowy: (0-...)... najlepiej dzwonić w godzinach:... Adres e-mailowy:... Wiek:... Jakie posiadasz wykształcenie: a) średnie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich NOSACQ-50- Polish Ankieta dotycz ca klimatu pracy w krajach nordyckich Celem tej ankiety jest zapoznanie z Twoimi pogl dami na temat Tego miejsca pracy. Twoje odpowiedzi zostan komputerowo przetworzone

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.20.2013 RISS 2385458 Zielona Góra, 12 listopada 2013 r. Pani Małgorzata Ragiel Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo