Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Autorzy Monika Jakubiak doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Rozdział 1, 2*, 3, 4*, 5, 6* Marzena Mażewska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce: Rozdział 2*, 4*, 6*, 7, 8 *- współautorstwo Lublin 2014

2 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak Projekt, skład i łamanie Amadeusz Targoński Ilustracje na okładce Elnur Amikishiyev Dreamstime.com Sergey Nivens Fotolia.com Kzenon Fotolia.com Wydawnictwo i druk Perfekta info, tel Lublin, ul. Doświadczalna 48 ISBN: Publikacja wydana w ramach projektu systemowego Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Lublin 2014

3 Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce raport końcowy z badania dotyczącego możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. Prezentowane opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach projektu systemowego Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Głównym celem badania było stworzenie modelu efektywnego systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim, w kontekście inkubowania i rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Prezentowane opracowanie zawiera analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim, identyfikację najważniejszych potrzeb, szans i zagrożeń, a także prezentuje potencjał stworzenia i funkcjonowania efektywnego systemu wsparcia w kontekście rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Jestem przekonany, że wyniki przeprowadzonych analiz będą stanowić cenny wkład w proces planowania rozwoju regionalnego w zakresie przedsiębiorczości akademickiej. Ma to szczególne znaczenie wobec zidentyfikowanej w dokumentach strategicznych regionu, tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, potrzeby intensyfikacji współpracy sfery nauki i biznesu. Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

4

5 SPIS TREŚCI Streszczenie 7 Summary 9 1. Wprowadzenie Metodologia badań Charakterystyka obszarów badawczych Cele badania Zakres tematyczny badania Zakres podmiotowy badania Organizacja i przebieg badań Desk research Organizacja badań terenowych Przedstawienie źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach Charakterystyka respondentów Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim Europejskie i krajowe kierunki polityki gospodarczej Tło rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w regionie analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Lubelszczyzny Planowane kierunki rozwoju regionu lubelskiego w aspekcie problematyki badania Przedsiębiorczość akademicka w lubelskich szkołach wyższych stan obecny i perspektywy rozwoju Identyfikacja potrzeb, szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim w świetle wyników badań empirycznych Plany respondentów odnośnie prowadzenia własnej działalności Przekonania respondentów odnośnie skutków prowadzenia działalności gospodarczej Trudności rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu Potrzeby rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w obszarze inteligentnych specjalizacji Rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedsiębiorczości Znajomość i korzystanie z oferty instytucji wspierających PA 48 Spis treści 5

6 6. Wnioski z badania Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej Dobra praktyka krajowa Dobre praktyki zagraniczne Rekomendacje odnośnie określenia optymalnego modelu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w kontekście rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji Lubelszczyzny Zarys koncepcji działania systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej Model systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej Wykorzystane materiały 72 Monografie, dokumenty strategiczne oraz opracowania z badań 72 Ustawy 73 Dokumenty uczelniane 73 Portale internetowe 73 Spis tabel 74 Spis rycin 75 Aneksy 77 Załącznik nr 1. Wykaz instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim 78 Załącznik nr 2. Wzór kwestionariusza ankiety skierowanej do studentów 82 Załącznik nr 3. Wzór kwestionariusza ankiety skierowanej do naukowców 84 Załącznik nr 4. Wzór kwestionariusza wywiadu pogłębionego (IDI) 86 6 Spis treści

7 Streszczenie Zmiany społeczno-gospodarcze dokonujące się w regionie lubelskim oraz w kraju i Unii Europejskiej implikują realizację badań o podjętej problematyce. Prezentowane opracowanie stanowi końcowy raport dziedzinowy z badania pogłębionego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w ramach projektu pn. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą (RSZZG). Celem ogólnym badania było uzyskanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do stworzenia efektywnego systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim w kontekście inkubowania i rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach: 1. Desk research, które obejmowało analizę dokumentów strategicznych województwa lubelskiego, publikacje w obszarze badania, programy operacyjne perspektywy programowania , raporty z badań i analiz (realizowanych na potrzeby województwa lubelskiego oraz kraju i UE), dane statystyczne związane z tematyką opracowania, akty prawne oraz dokumenty wewnętrzne szkół wyższych i funkcjonujących w regionie instytucji wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. 2. Badania terenowe empiryczne, zrealizowane: w środowisku akademickim (publicznych szkół wyższych województwa lubelskiego prowadzących kształcenie na poziomie magisterskim w obszarach inteligentnych specjalizacji region, tj. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Akademia Wychowania Fizycznego Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej); wśród instytucji otoczenia biznesu w regionie, w tym: inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii, pozauczelnianych instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w woj. lubelskim, biur karier oraz inkubowanych firm. Badania terenowe zrealizowano za pomocą: metody ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzonego wśród 442 osób pracujących lub studiujących na terenie województwa lubelskiego (w tym 390 studentów oraz 52 pracowników naukowych szkół wyższych); indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) wśród 24 respondentów instytucji otoczenia biznesu (kadry kierowniczej i specjalistów). Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały szanse rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu, wykazały potrzeby studentów, absolwentów i naukowców w tym zakresie oraz proponowane sposoby niwelowania trudności w inkubowaniu i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw regionu. Przeprowadzone analizy umożliwiły zaprojektowanie modelu systemu sieci wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim. Wdrożenie systemu, przy zaangażowaniu funkcjonujących w regionie podmiotów wspierania przedsiębiorczości akademickiej, stworzyć może realne szanse dalszego, harmonijnego rozwoju województwa lubelskiego w zidentyfikowanych obszarach inteligentnych specjalizacji Lubelszczyzny. 7

8 8 Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania...

9 Summary Socio-economic changes occurring in Lublin region, Poland and the EU underlie the present study. The study constitutes the final report of the in-depth study titled The analysis of the possibility of implementation of a cross-university incubation and innovative company development programme in intelligent specialisations in Lublin Voivodeship in the framework of the project titled the Regional System of Economic Change Management (RSECM). The overall objective of the study was to gain comprehensive knowledge crucial for the development of an effective system of Lublin Voivodeship academic entrepreneurship development in the context of incubation and development of new businesses in the region s intelligent specialisations. The study was carried out in two steps: 1. Desk research encompassed the analysis of Lublin Voivodeship s strategic documents and publications discussing issues connected with the study, analyses of operational programmes, EU financing perspective, reports from studies (carried out upon the region s, country s and EU s request), statistical data pertaining to the topic of the study, legislative acts and internal documentation of universities and business environment institutions supporting the development of innovative enterprises. 2. Field/ empirical research carried out among: Academia (public universities in Lublin Voivodeship offering MA studies in intelligent specialisations of the region John Paul II Catholic University of Lublin, Medical University of Lublin, Maria Curie Sklodowska University, University of Life Sciences in Lublin, Lublin University of Technology, University of Physical Education, the Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska); Business environment institutions including: business incubators, technology transfer centres, extramural institutions of academic business support, career service offices and incubated companies. Field research was carried out by means of the following: a survey with the use of a questionnaire carried out among 442 respondents (390 students and 52 faculty members) employed or studying in Lublin Voivodeship; in-depth interview (IDI) among 24 respondents- business environment institutions (management and specialists). Results of analyses pointed out to academic business growth opportunities as regards intelligent specialisations, indicated students, graduates and scientists requirements in this regard and provided methods of overcoming difficulties in incubation and development of innovative businesses in the region. Analyses carried out in the framework of the study enabled the development of a model of academic business support network system in Lublin Voivodeship. The implementation of the system, along with the involvement of the region s business support institutions, may foster the creation of real opportunities for further, harmonious development of the region in the identified intelligent specialisations. 9

10 10 Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania...

11 1. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie stanowi końcowy raport dziedzinowy z badania pogłębionego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w ramach projektu pn. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą (RSZZG). RSZZG jest projektem systemowym, realizowanym przez województwo lubelskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Przewidywanie zmiany gospodarczej. W ramach projektu realizowane są badania i analizy dotyczące rozwoju określonych sektorów społeczno-gospodarczych województwa lubelskiego, w których wyniku powstają prognozy, analizy porównawcze i scenariusze rozwoju dla takich dziedzin jak: odnawialne źródła energii, przedsiębiorczość i innowacyjne technologie, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, turystyka, współpraca międzyregionalna, rynek pracy itd. Ponad to uzyskane informacje uzupełniają zasoby tworzonego przez Samorząd Województwa Lubelskiego Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny. Celem ogólnym badania było stworzenie modelu efektywnego systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim, w kontekście inkubowania i rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Osiągnięcie celu ogólnego badania umożliwiła realizacja celów szczegółowych, obejmujących: 1. Analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim. 2. Identyfikację najważniejszych potrzeb, szans i zagrożeń w zakresie przyszłego inkubowania akademickich przedsiębiorstw w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. 3. Określenie potencjału, potrzeb, szans i zagrożeń dla stworzenia i funkcjonowania efektywnego systemu wsparcia w kontekście rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej stało się w ostatnich latach niezmierne popularne. Wynika to w dużej mierze ze zmieniającej się roli uniwersytetu, który stopniowo przekształca się w uniwersytet trzeciej generacji, w odróżnieniu od wcześniejszych uczelni średniowiecznych i humboldtowskich 1. Współczesny uniwersytet nie realizuje jedynie misji kształcenia i rozwoju, nie funkcjonuje już w oderwaniu od realiów społeczno-gospodarczych. W warunkach gospodarki opartej na wiedzy nauka staje się istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, przyczyniając się do tworzenia innowacji, tworzenia przedsiębiorstw opartych na nowoczesnych technologiach, zakładania firm przez studentów czy naukowców, a w rezultacie rozwoju konkurencyjności 2. Aktualnie uniwersytet pełni nie tylko dotychczasowe role nauczania i realizowania badań, ale także coraz częściej kształtuje postawy przedsiębiorcze studentów i pracowników, umożliwiając im samodzielne funkcjonowanie na rynku. Można zatem stwierdzić, że szkoły wyższe nie stanowią już dziś instytucji wyizolowanych od otoczenia, a wręcz przeciwnie są one ściśle powiązane ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową. Dzięki tym powiązaniom z resztą świata, uczelnie mogą tworzyć wartość dodaną co jest kluczowe w procesie przedsiębiorczości nie tylko z korzyścią dla siebie samych, ale także dla całości społeczeństwa. 3 Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następującą definicję przedsiębiorczości akademickiej: Przedsiębiorczość akademicka to aktywność środowiska akademickiego (tj. pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów oraz studentów) rozpatrywana w dwóch podstawowych wymiarach: 1 J.G. Wissema, Technostarterzy dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s G. Banerski, A. Gryzik, K.B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka, Raport z badania, PARP, Warszawa 2009, s Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Raport dot. Polski z badania zrealizowanego w ramach Programu na rzecz Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2013, s Wprowadzenie 11

12 rozwoju firm odpryskowych typu spin off (gdy występuje powiązanie własnościowe, finansowe i organizacyjne z macierzystą szkołą wyższą) oraz typu spin out (niezależnych od uczelni) 4 ; rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów oraz absolwentów szkół wyższych (opartej na wiedzy wyniesionej ze studiów lub jeszcze w trakcie studiów). 4 B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011, s Wprowadzenie

13 2. Metodologia badań 2.1. Charakterystyka obszarów badawczych Obszary badawcze uwzględniają zarówno elementy infrastruktury oddziałującej na zjawisko akademickiej przedsiębiorczości jak i złożone uwarunkowania prawne, ekonomiczne oraz społeczne. Rycina 1 przedstawia w wersji graficznej układ instytucjonalny obszarów badawczych. Rycina 1. Obszary badawcze system przedsiębiorczości akademickiej instytucje wsparcia PA studenci absolwenci szkoły wyższe instytucje finansowe CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE administracja publiczna przedsiębiorstwa naukowcy instytucje PA w uczelniach nowe firmy innowacje komercjalizacja rozwój PA Źródło: opracowanie własne Wewnątrz systemu znajdują się studenci, absolwenci, naukowcy, szkoły wyższe oraz instytucje przedsiębiorczości akademickiej funkcjonujące wewnątrz uczelni, a wśród nich: akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP); centra transferu technologii (CTT); akademickie biura karier (ABK); Na pograniczu systemu znajdują się instytucje pośrednio zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości akademickiej, tj.: instytucje wsparcia przedsiębiorczości akademickiej (parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, instytucje doradczo-szkoleniowe); instytucje finansowe wsparcia biznesu (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, joint venture, seed capital, anioły biznesu); przedsiębiorstwa; administracja publiczna. 2. Metodologia badań 13

14 W projektowanym modelu pominięto komercyjne instytucje wsparcia, ze względu na ich śladowy wpływ na rozwój przedsiębiorczości akademickiej na etapie start-up. Do uwarunkowań wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości akademickiej zależnych od uczelni należą: system zarządzania uczelnią w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych; formalno-prawne uwarunkowania współpracy uczelni (głównie państwowych) z podmiotami pozostającymi w ich otoczeniu; kadry uczelni i ich otwartość na biznes; infrastruktura techniczno-badawcza wspierająca rozwój wybranych inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego; zakres i jakość programów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości; system praktyk; działalność instytucji wsparcia funkcjonujących w strukturach uczelni. Wśród czynników zewnętrznych oddziałujących na system przedsiębiorczości znalazły się: kierunki i cele rozwoju gospodarki UE, kraju i regionu; sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce i regionie; system finansowania uczelni; formalno-prawne warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; aktywność instytucji wsparcia funkcjonujących w otoczeniu uczelni Cele badania Celem ogólnym badania było uzyskanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do stworzenia efektywnego systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim w kontekście inkubowania i rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim. 2. Identyfikację najważniejszych potrzeb, szans i zagrożeń w zakresie przyszłego inkubowania akademickich przedsiębiorstw w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. 3. Określenie potencjału, potrzeb, szans i zagrożeń dla stworzenia i funkcjonowania efektywnego systemu wsparcia w kontekście rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji regionu Zakres tematyczny badania 5 Zakres tematyczny badania podporządkowany był osiągnięciu zakładanych celów szczegółowych badania i obejmował: analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim; identyfikację najważniejszych barier, potrzeb, szans i wyzwań w zakresie przyszłego inkubowania przedsiębiorstw w branżach inteligentnych specjalizacji regionu; określenie pożądanego modelu systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w kontekście rozwoju nowych firm w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. 5 Zakres tematyczny badania został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w ramach projektu pn. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin Metodologia badań

15 2.4. Zakres podmiotowy badania Zakres podmiotowy badania obejmował następujące grupy respondentów: pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów, studentów z uczelni publicznych województwa lubelskiego na kierunkach studiów związanych z dziedzinami inteligentnych specjalizacji określonych w SOPZ; przedstawicieli biznesu oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim (uczelni wyższych, akademickich biur karier, inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych, instytucji zarządzających środkami finansowymi na rozwój przedsiębiorstw akademickich, administracji publicznej) Organizacja i przebieg badań Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach: 1. Desk research 2. Badania terenowe empiryczne Desk research Badanie desk research zostało przeprowadzone podczas opracowywania raportu metodologicznego, w pierwszym etapie badania. Obejmowało ono analizę istniejącego stanu wiedzy na temat obecnego poziomu zaangażowania środowiska akademickiego w działalność gospodarczą oraz uwarunkowań i perspektyw jej rozwoju w województwie lubelskim. W toku realizacji tej części badania wykorzystano źródła danych zaprezentowane w rozdziale 3 raportu. Szczegółowy wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych w badaniu znajduje się w rozdziale 9 niniejszego raportu. Badanie desk research umożliwiło identyfikację najważniejszych barier w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i stanowiło istotny element określenia głównych instrumentów wsparcia obecnie oferowanych na rynku w tym zakresie Organizacja badań terenowych Badania terenowe zostały przeprowadzone przy pomocy: badania metodą ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzonego wśród reprezentatywnej grupy respondentów, obejmujących pracowników naukowych oraz studentów (na uczelniach publicznych województwa lubelskiego na kierunkach studiów związanych z dziedzinami inteligentnych specjalizacji określonych w SOPZ). Badaniem objęto 442 osoby pracujące lub studiujące na terenie województwa lubelskiego (w tym 390 studentów oraz 52 pracowników naukowych szkół wyższych). Realizatorzy badań dołożyli wszelkich starań, aby otrzymane wyniki były jak najbardziej miarodajne, z tego względu zwiększono liczebność próby badawczej do 130% 6 oraz dodatkowo przeprowadzono badania wśród naukowców. Celem badania było poznanie opinii respondentów nt. barier, potrzeb w zakresie wspierania akademickiej przedsiębiorczości oraz oczekiwanych instrumentów wspierających aktywność biznesową środowiska akademickiego w województwie lubelskim; indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) przeprowadzonych z przedstawicielami biznesu oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim. Podobnie jak w przypadku badań ankietowych liczebność grupy respondentów na etapie realizacji badań została zwiększona z 15 do 24 osób. Przeprowadzono 24 indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii, biur karier oraz przedstawicielami inkubowanych firm. Do potrzeb przeprowadzenia badań empirycznych wykorzystano specjalnie do tego celu skonstruowane kwestionariusze ankiet oraz kwestionariusz wywiadu. Wzory kwestionariuszy stanowią załączniki 2-4 niniejszego raportu. Badania terenowe przeprowadzono w okresie luty-marzec 2014 r. na terenie województwa lubelskiego. 6 zachowując proporcje odnośnie struktury respondentów z metodologii badań. 2. Metodologia badań 15

16 3. Przedstawienie źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach Zgodnie z przyjętymi na potrzeby prezentowanego badania założeniami metodologicznymi dla uzyskania możliwie najlepszych wyników analiz zastosowano zasadę triangulacji. Polegała ona w szczególności na: triangulacji danych (badania realizowane były wśród kilku grup respondentów); triangulacji badaczy (zespół realizujący badanie składał się z dwóch osób, o różnych doświadczeniach i metodach pracy); triangulacji metod (do analiz wykorzystano różne źródła informacji pierwotnych oraz wtórne). Dane wtórne pozyskano metodą desk research, analizując następujące źródła zastane: dokumenty strategiczne województwa lubelskiego (w tym w szczególności Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Regionalną Strategię Innowacji); monografie oraz inne publikacje w obszarze badania; programy operacyjne perspektywy programowania (w tym: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia , Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój); raporty z badań i analiz realizowanych na potrzeby województwa lubelskiego oraz kraju i UE; dane oraz wskaźniki związane z tematyką opracowania (m.in. pochodzące z GUS, OECD, UE); ustawy oraz akty wykonawcze (m.in. dotyczące podstaw funkcjonowania szkół wyższych i komercjalizacji technologii); dokumenty wewnętrzne szkół wyższych z terenu województwa lubelskiego (w tym statuty, regulaminy, procedury komercjalizacji, dokumenty warunkujące funkcjonowanie instytucji wewnątrz-uczelnianych przedsiębiorczości akademickiej itp.); dokumenty prezentujące zasady funkcjonowania istniejących w regionie instytucji zajmujących się procesem preinkubowania i inkubowania innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Dokładny wykaz wykorzystanych na potrzeby opracowania materiałów wraz z danymi bibliograficznymi przedstawiono w rozdziale 9 raportu. Dane pierwotne pozyskano wykorzystując metody ilościowe (kwestionariusze ankiet skierowane do pracowników naukowych szkół wyższych regionu oraz studentów kierunków inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego) i jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji wsparcia PA funkcjonującymi w regionie oraz inkubowanych firm). Charakterystykę poszczególnych grup respondentów przedstawiono poniżej Charakterystyka respondentów W tabeli 1 przedstawiono strukturę badanych pracowników naukowych. Łącznie uzyskano odpowiedzi od 52 respondentów. Najbardziej typowym profilem respondenta był mężczyzna (62%) ze stopniem naukowym doktora (69%) w wieku lat (40%). Ponad połowa badanych reprezentowała Politechnikę Lubelską Przedstawienie źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach

17 Tabela 1. Struktura badanych pracowników naukowych (n=52, %) Wyszczególnienie n % Płeć Uczelnia Stopień/tytuł naukowy Wiek kobieta mężczyzna UMCS 8 15 PL KUL 5 10 UP 4 8 UM 5 10 AWF 2 4 mgr/mgr inż dr/dr inż dr hab./dr hab. inż. 4 8 prof. dr hab./prof. dr hab. inż. 2 4 poniżej 35 lat lat powyżej 45 lat Objaśnienia: UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PL Politechnika Lubelska, KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, UP Uniwersytet Przyrodniczy, UM Uniwersytet Medyczny, AWF Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Źródło: opracowanie własne W tabeli 2 zaprezentowano strukturę badanych studentów lubelskich uczelni. Większość badanych stanowiły kobiety (58%). Najliczniej reprezentowaną w badaniu uczelnią była Politechnika Lubelska, w której studiowało 36% respondentów, zaś kolejną Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowany przez ¼ badanych. Pozostałe szkoły wyższe reprezentowane były mniej licznie. Struktura respondentów pod względem grup kierunków studiów odpowiadała przyjętemu w metodologii sposobowi wyliczenia próby i mimo zwiększenia początkowo zakładanej liczby respondentów w tej grupie badanych (o 30%, do 390 osób), proporcja została zachowana. Zgodnie ze strukturą studiujących na kierunkach zaliczanych do inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego, najliczniej w badaniu reprezentowane były kierunki społeczne 7, na których studiowało 41% respondentów, a następnie medyczne (co piąty badany) oraz inżynieryjne i techniczne niemal 1/5 badanych. Zdecydowana większość studentów w trakcie realizacji badań nie pracowała (79%) i jedynie nieliczne osoby były w wieku powyżej 25 lat (7%). Tabela 2. Struktura badanych studentów (n=390, %) Wyszczególnienie n % Płeć kobieta mężczyzna UMCS PL Reprezentowana uczelnia KUL UP 25 6 UM AWF w tym: ekonomiczne 3. Przedstawienie źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach 17

18 Wyszczególnienie n % inżynieryjne społeczne biologiczne 12 3 Grupa kierunków studiów GUS rolno-weterynaryjne 25 6 medyczne matematyczne 18 5 informatyczne 16 4 ochrona środowiska 10 3 Wiek Sytuacja zawodowa do 25 lat lat i powyżej 26 7 pracuje nie pracuje Objaśnienia: UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PL Politechnika Lubelska, KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, UP Uniwersytet Przyrodniczy, UM Uniwersytet Medyczny, AWF Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Źródło: opracowanie własne Poniższa tabela zawiera wykaz respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych na potrzeby badania. Tabela 3. Wykaz respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) Lp. Nazwa jednostki Status formalno-prawy Stanowisko pełnione przez respondenta Płeć respondenta 1 Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju Fundacja Prezes Zarządu Mężczyzna 2 Biuro Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Jednostka ogólnouczelniana Specjalista Kobieta 3 Biuro Karier Politechniki Lubelskiej Jednostka uczelniana Koordynator Kobieta Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Centrum Innowacji i Komercjalizacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelski Park Naukowo-Technolgiczny Sp. z o.o. Dział ds. Funduszy Europejskich Uniwersytet Medyczny w Lublinie Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Dział Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostka uczelniana Kierownik Kobieta Jednostka ogólnouczelniana Kierownik Kobieta Spółka prawa handlowego Dyrektor biura Mężczyzna Jednostka ogólnouczelniana Kierownik Kobieta Fundacja Prezes Zarządu Mężczyzna Fundacja Specjalista Mężczyzna 10 Inkubowany - branża budowlana Działalność w inkubatorze Inkubowany Mężczyzna 11 Inkubowany - branża handlowa Działalność w inkubatorze Inkubowany Mężczyzna 12 Inkubowany sprzedaż usług telekomunikacyjnych, badania rynku, usługi szkoleniowe Działalność w inkubatorze Inkubowany Mężczyzna 13 Inkubowany agencja interaktywna, copy writting Działalność w inkubatorze Inkubowany Mężczyzna 14 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości Wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Z-ca dyrektora Mężczyzna 15 Lubelska Fundacja Rozwoju Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu Fundacja Ekspert ds. projektów innowacyjnych Mężczyzna Przedstawienie źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach

19 Lp. Nazwa jednostki Status formalno-prawy 16 Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej 17 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Spółka prawa handlowego 18 Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej Stanowisko pełnione przez respondenta Płeć respondenta Jednostka ogólnouczelniana Dyrektor Mężczyzna Jednostka ogólnouczelniana Specjalista ds. rozwoju Kierownik projektu innowacyjnego Specjalista ds. komercjalizacji Kierownik projektu Mężczyzna Mężczyzna 19 Przedsiębiorstwo z branży IT Mikro-przedsiębiorstwo Właściciel Mężczyzna 20 Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Spółka prawa handlowego 21 Zespół ds. Funduszy Strukturalnych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Źródło: opracowanie własne Specjalista ds. marketingu i promocji Mężczyzna Jednostka uczelniana Specjalista Kobieta 3. Przedstawienie źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach 19

20 4. Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim 4.1. Europejskie i krajowe kierunki polityki gospodarczej Na obecnym etapie rozwoju gospodarki, w którym wiedza rozumiana jako zdolność do działania odgrywa decydującą rolę, rozwój akademickiej przedsiębiorczości zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Dalsze zmniejszanie dystansu rozwojowego pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi państwami UE przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego rozwoju, wymaga polityki rozwoju stymulującej wzrost gospodarczy oparty na poprawie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki kraju i regionów. Wśród czynników rozwoju gospodarczego, oprócz działalności badawczo-rozwojowej, mobilności naukowców, technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i usług, wymienia się przede wszystkim edukację oraz jakość zasobów ludzkich. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji konkurencyjność i zrównoważony rozwój, na pierwszym planie jako priorytet rozwoju gospodarczego Europy wskazuje na konieczność zwiększenia produktywności przemysłu wytwórczego i związanych z nim usług, aby wesprzeć powrót do wzrostu gospodarczego i korzystnej sytuacji na rynku pracy, przywrócić dobry stan i zrównoważony rozwój gospodarki unijnej 8. W komunikacie tym określono strategiczne ramy dla nowej zintegrowanej polityki przemysłowej dla krajów zjednoczonej Europy. Zarówno dokumenty programowe na poziomie europejskim jak A European strategy for Key Enabling Technologies A bridge to growth and jobs 9, jak i krajowe dokumenty programowe 10 dotyczące strategii rozwoju polskiej gospodarki wskazują na konieczność aktywizacji środowisk akademickich w zakresie transferu opracowywanych przez polskich uczonych nowych rozwiązań technologicznych do gospodarki, oraz komercjalizacji wiedzy. Mają temu sprzyjać zakładane na szeroką skalę działania w najbliższym okresie programowania ( ) zawarte w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 11 szczególnie w zakresie pierwszych 3 priorytetów uwzględniających szeroki wachlarz narzędzi sprzyjających transferowi technologii poprzez finansowanie wspólnych działań przedsiębiorców i naukowców przy czynnym współudziale instytucji otoczenia biznesu. Głównym celem programu jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R poprzez: wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej; podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych; zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych. Dokument ten precyzuje obszary wsparcia otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw w priorytecie III, który przewiduje wsparcie dla projektów ukierunkowanych przede wszystkim na: wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów); wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw; stymulowanie współpracy nauki z biznesem bony na innowacje; rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB (w tym wsparcie dla akademickich inkubatorów przedsiębiorczości); wsparcie rozwoju klastrów budowa systemu krajowych klastrów kluczowych; wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych A European strategy for Key Enabling Technologies A bridge to growth and jobs, KE, COM:2012:0341:FIN:EN:PDF, Strategia Rozwoju Kraju 2020, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/documents/strategia_rozwoju_kraju_2020.pdf, ; Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 28 marca 2014 r. System dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 Źródła wsparcia dla firm na lata 2014 2020 Zagadnienia krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji Opracował:

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej?

Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej? Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej? www.pwc.com Jak wykorzystać środki europejskie w ekspansji zagranicznej Maj 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Inspiracja dla nowego PO w obszarze innowacyjności wstęp 01 Warunek ex antedla uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne.

Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne. Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne. O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

B+R+I w programach operacyjnych 2014-2020

B+R+I w programach operacyjnych 2014-2020 B+R+I w programach operacyjnych 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Poznań, 14 stycznia 2014 r. System dokumentów strategicznych i programowych Europa 2020 Zalecenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo