Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek za okres od dnia 15 lutego 2007 do 8 marca 2007 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek za okres od dnia 15 lutego 2007 do 8 marca 2007 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek za okres od dnia 15 lutego 2007 do 8 marca 2007 roku. W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy: I. W zakresie spraw finansowych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem sołtysa Lutówko z prob o pomoc finansow z funduszu sołeckiego na organizacje Dnia Kobiet. Postanowił przyzna kwot w wysokoci 300 zł. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem BTBS Spółka Z o.o. w Barlinku o wyraenie zgody na zacigniecie przez BTBS Spółka Z o.o. kredytu na zadania termomodernizacyjne planowane do realizacji w 2007 roku. Po przeanalizowaniu Burmistrz wyraził zgod na zacigniecie owego kredytu i porczenie go przez Urzd Miasta i Gminy w Barlniku, jednoczenie postanowił zwoła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BTBS Spółka Z o.o. w Barlniku. 3. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie układu wykonawczego budetu Miasta i Gminy Barlinek na 2007r. 4. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie upowanienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesie planowanych wydatków midzy paragrafami. 5. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskami radnych zgłoszonymi na V sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2007r.: 1) radnego Ryszarda Winiaka w sprawie nowelizacji uchwały Nr X/71/99 w sprawie procedury uchwalania budetu Miasta i Gminy Barlinek i postanowił odpowiedzie, e jest zaplanowania aktualizacja procedury uchwalania budetu MiG Barlinek, która bdzie przedstawiona Radzie Miejskiej; 2) radnej Teresy Pietrasik w sprawie przeanalizowania uchwały Nr XXX/240/2004 z dnia r. Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz okrelenia wysokoci za inkaso pod ktem wysokoci prowizji i wielkoci obrbu miejscowoci i postanowił odpowiedzie, e po zakoczeniu wyborów sołtysów nowy projekt uchwały w przedmiotowej sprawie zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej. 6. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskami: 1) sołectwa Osina w sprawie dofinansowania organizowanego Dnia Kobiet i postanowił przeznaczy na ten cel kwot 250 zł, 2) sołectwa Krzynka w sprawie dofinansowania organizowanego Dnia Kobiet i postanowił przeznaczy na ten cel kwot 250 zł. 7. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Zwizku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie ufundowania pucharu dla zwycizcy V Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Pracowników Owiaty i wyraził zgod na przeznaczenie na ten cel kwoty 300zł. 8. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie podjcia decyzji o ewentualnym przeszacowaniu wartoci inwentarzowej brutto niektórych budynków mieszkalnych stanowicych własno Gminy Barlinek w zwizku ze zbyt nisk wartoci inwentarzow, według której budynku te s ubezpieczane od zdarze losowych i polecił, aby Spółka wystpiła do ubezpieczycieli z zapytaniem czy istnieje konieczno

2 przeszacowania wartoci budynków i czy mona ubezpieczy ww. nieruchomoci od wartoci odtworzeniowej informacje te naley przedstawi Burmistrzowi. 9. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Taca Umiechy w Barlinku w sprawie pomocy finansowej na rok 2007 i postanowił wystpi do Rady Miejskiej z wnioskiem o przeznaczenie na ten cel z budetu Miasta i Gminy kwoty zł. 10. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i negatywnie zaopiniował wniosek Klubu Garnizonowego w Choszcznie w sprawie wsparcia finansowego XX Festiwalu Twórczoci Dziecicej Pomorskiego Okrgu Wojskowego, poniewa impreza ta odbywa si na terenie innej Gminy. 11. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z projektem uchwały Rady Miejskiej w Barlinku, w spr. zmiany budetu Miasta i Gminy na 2007 rok i wydał pozytywn opini. 12. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem sołectwa Moczkowo z prob o sfinansowanie Dnia Kobiet. Burmistrz wyraził pozytywn opinie i przyznał kwot w wysokoci 400 zł. 13. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem sołectwa Rychnów z prob o dotacje na organizacje Dnia Kobiet. Pozytywnie zaopiniował wniosek i przyznał kwot 300 zł. 14. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem sołectwa Równo z prob o dofinansowanie Dnia Kobiet. Zaopiniował pozytywnie wniosek i przyznał kwot 250 zł. 15. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem PPHU T. Staszkiewicza z proba o dofinansowanie biletów ulgowych w 2007 roku z budetu gminy. W zwizku z powyszym postanowił zasign opinii Referatu Inwestycji, czy udzielenie przez gmin licencji nakłada obowizek pomocy finansowej i dofinansowania biletów ulgowych w komunikacji publicznej. 16. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Rady Miejskiej w Barlinku w spr. Chrzecijaskiej Wspólnoty Zielonowitkowej Zbór Genezaret, która zwróciła si z proba o udzielenie pomocy finansowej w postaci funduszy z budetu miasta i gminy w celu finalizacji rozpocztych prac w budynku Kocioła i na zewntrz. Po przeanalizowaniu stwierdzono, e nie ma moliwoci prawnych dot. dofinansowania Kocioła. Burmistrz Miasta zobowizał Referat Budownictwa i Gospodarki Nieruchomociami do przygotowania informacji o zajciu stanowiska w sprawie dalszego uytkowania owej nieruchomoci, powołujc si zapisy w zawartym akcie notarialnym. II. W zakresie spraw inwestycyjnych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z pismem firmy MXL4 ARCHITEKCI ze Szczecina wykonawcy projektu budowlanego na modernizacj obiektów sportowych. Po przeanalizowaniu w czci dot. modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Sportowej zakres prac zwizanych z wymienionym w odrbnym pimie punktem małej gastronomii przewiduje jedynie zagospodarowanie terenu na powyszy cel. Jednoczenie Burmistrz potwierdził moliwo wyburzenia domku letniskowego, który został okrelony w przyjtym projekcie koncepcyjnym. W czci dot. budowy boiska treningowego przy PG Nr 1 przy ul. Lenej, w zwizku z informacj o braku moliwoci technicznych rozbudowy łcznika z szatniami dodatkow kondygnacj, na dodatkowe pomieszczenia Burmistrz proponuje wykorzystanie pomieszcze po nieczynnej kotłowni.

3 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z informacj o zakresie skutecznoci pobieranych opłat za korzystanie z cmentarzy, oraz zasadno ich wysokoci w stosunku do ponoszonych kosztów utrzymania cmentarzy. Postanowił przygotowa projekt uchwały w powyszej sprawie. Przedłoy informacje do Rady Miejskiej w Barlinku z proba o wydanie opinii co do zasadnoci opłat i wzrostu cen o stopie inflacji. W przypadku pozytywnej opinii proba o zatwierdzenie projektu. 3. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z informacj nt. inwentaryzacji miejsc do pochówku na cmentarzu komunalnym w Barlinku. Poinformowal, i naleałoby do koca roku 2008 uruchomi budow nowego cmentarza w Barlinku. Przystpi do realizacji owego zadania. Przedmiotowy wniosek naley skierowa pod obrady Rady Miejskiej w Barlinku. 4. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spr. modernizacji drogi gminnej Dzikowo-Pusta. Po zapoznaniu postanowił ustali szczegółowy zakres inwestycji i przygotowa zlecenie dla firmy Projekty i Nadzory Budowlane mgr in. W. Krakowski z Barlinka na opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych. 5. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spr. modernizacji drogi gminnej w Rychnowie. Po zapoznaniu postanowił ustali szczegółowy zakres inwestycji i przygotowa zlecenie dla firmy Projekty i Nadzory Budowlane mgr in. W. Krasowski z Barlinka na opracowanie projektu budowlanego w co najmniej dwóch wariantach technologii nawierzchni, z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych. 6. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spr. modernizacji drogi gminnej w Rychnowie. Po zapoznaniu postanowił ustali szczegółowy zakres inwestycji i przygotowa zlecenie dla firmy Projekty i Nadzory Budowlane mgr in. W. Krasowski z Barlinka na opracowanie projektu budowlanego w co najmniej dwóch wariantach technologii nawierzchni, z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych. 7. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spr. budowy nawierzchni ul. Widok z chodnikami i owietleniem. Po zapoznaniu postanowił ustali szczegółowy zakres inwestycji i przygotowa zlecenie dla firmy Projekty i Nadzory Budowlane mgr in. W. Krasowski z Barlinka na opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budow. 8. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spr. budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Zaułek w Barlinku.. Po zapoznaniu postanowił przygotowa zlecenie dla firmy Projekty i Nadzory Budowlane mgr in. W. Krasowski z Barlinka na opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budow. Postanowił do projektu wprowadzi odgrodzenie czci publicznej od terenu szkoły. 9. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z koncepcj zagospodarowania terenów pod nowe miejsca parkingowe i postanowił do koca marca br. przeprowadzi oddzieln analiz kadego z ww. terenów pod ktem: RI. - własnoci tych terenów, RB. - przygotowania niezbdnej dokumentacji. 10. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem o odtworzenie drogi - działka nr 209 w miejscowoci Wiewiórki oraz informacj nt. aktualnego stanu prawnego przedm. nieruchomoci i zobowizał Referat Budownictwa do przeprowadzenia procesu komunalizacji ww. nieruchomoci. 11.Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z informacj Prezesa Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, i przy obecnym stanie rocznej liczby pochówków na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gorzowskiej w Barlinku miejsc wystarczy do 2008 roku. Burmistrz postanowił wystpi do Rady Miejskiej z wnioskiem o rodki finansowe

4 na uruchomienie Cmentarza Komunalnego w Jaromierkach oraz o opini Rady w przedmiotowej sprawie, po uzyskaniu od PGK informacji nt.: wielkoci terenu Cmentarza Komunalnego w Jaromierkach niezbdnego do zapewnienia pochówków na okres minimum 10 lat, okrelenia kosztów budowy kaplicy wraz z infrastruktur na Cmentarzu Komunalnym w Jaromierkach, inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku (w zwizku z aktualnym m.p.z.p.) i ewentualnych wniosków. 12. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił ogłosi przetarg nieograniczony na wykonanie 2 otworów studziennych, rozpoznawczo eksploatacyjnych w miejscowoci Moczydło, gm. Barlinek i powołał komisj przetargow w składzie: Janusz Zubyk Przewodniczcy Krzysztof Paszek Sekretarz Bolesław Spychała- członek Komisji. Jednoczenie Burmistrz MiG postanowił przygotowa specyfikacj istotnych warunków zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologicznych. 13. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił wystpi do Rady Miejskiej z prob o przesunicie w planie pracy Rady tematu dot. Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata na miesic maj, w zwizku z koniecznoci dostosowania ww. planu do aktualnego budetu MiG Barlinek oraz potrzeb inwestycyjnych. 14. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł projekt uchwały w sprawie przyjcia Strategii Ekorozwoju Miasta i Gminy Barlinek i postanowił skierowa go do Rady Miejskiej. 15. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł raport z wykonania Gminnego programu ochrony rodowiska dla gminy Barlinek oraz postanowił skierowa go do Rady Miejskiej, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902). 16. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i postanowił skierowa go do Rady Miejskiej. 17. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł sprawozdanie z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Barlinek na lata i postanowił skierowa je do Rady Miejskiej, zgodnie z art. 14 ust. 12b, 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628). 18. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił wystpi do Gminy Mylibórz o zajcie stanowiska w sprawie toku postpowania nad utworzeniem Celowego Zwizku Gmin Mylibórz. 19. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem firmy Domrel ze Szczecina w spr. wyraenia zgody na połoenie linii kablowej 15 kv i telesterowniczej na drogach we władaniu gminy obrb Mostkowo, nr dz. 177, 124, 105/1, 19 i 21 w zwizku z planowan inwestycj budowy elektrowni wiatrowych. Po przeanalizowaniu postanowił poinformowa firm Domiel, i włacicielem dz. nr 105/1 jest Skarb Pastwa we władaniu Starostwa Powiatowego, natomiast na dz. nr 21 zlokalizowane s tereny rekreacyjne (plac zabaw). Jak równie wystosowa pismo do firmy Domrel o uzupełnienie wniosku i dostarczenie dokładniejszych map powyszego terenu. 20. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z przedstawion zmian organizacji ruchu ul. Podgórna przejcie dla pieszych, znak pionowy D-6, znak poziomy P-10; ul. Ogrodowa zakaz zatrzymywania si, znak B-36. Zaakceptował powysze zmiany i wyraził zgod na ich wprowadzenie.

5 21. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spraw uzbrojenia terenów na Osiedlu Górny Taras, w tym droga łczca ul. Kombatantów z Szosow. Postanowił, ze zakres inwestycji bdzie nastpujcy: a) opracowanie projektu budowlanego na uzbrojenie ul. Kombatantów od skrzyowania z ul. Widok do ul. Szosowej; w zakres ww. czci zamówienia wchodzi ponadto opracowanie projektu budowlanego chodnika pieszo-rowerowego po stronie południowej ul. Kombatantów na odcinku od wjazdu do bloku przy ul. Kombatantów 1 do skrzyowania z ul. Widok, a take opracowanie projektu budowlanego rozbiórki istniejcego chodnika po stronie północnej ul. Kombatantów wraz zagospodarowaniem na teren zielony (I etap zamówienia); b) opracowanie projektu budowlanego na uzbrojenie ulicy od skrzyowania z ul. Moniuszki w kierunku północno-zachodnim do projektowanej ul. Kombatantów i dalej do terenów przeznaczonych na planowanych pod zabudow garaami oraz drogi łczce z ul. Szosow, z terenem parkowym oraz z planowanym amfiteatrem (II etap zamówienia). Na podstawie tego zakresu przygotowana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie projektów budowlanych. Proponowany skład komisji przetargowej: Amelia Pakosz (przewodniczca), Janusz Zubyk (członek), Eugeniusz Dmytruszewski (członek), Krzysztof Paszek (sekretarz). 22. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z pismem firmy MXL4 ARCHITEKCI ze Szczecina w spr. uwzgldnienia w projektach budowlanych na modernizacje obiektów sportowych wymiany istniejcych przyłczy wodnokanalizacyjnych. Wyraził zgod, aby ujto w projektach budowlanych na modernizacje obiektów sportowych wymian istniejcych przyłczy wodno-kanalizacyjnych. 23. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z ofertami na sporzdzenie Planów Odnowy Miejscowoci oraz wybór inwestycji na terenach wiejskich, który to dokument bdzie niezbdny do ubiegania si o rodki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po przeanalizowaniu wybrano ofert Europejskiego Centrum Doradczego w Poznaniu. Postanowiono zorganizowa spotkanie w celu szczegółowego omówienia owej oferty wybranego Centrum. Wstpnie do powyszego planu wybrano nastpujce wsie: Krzynka, Równo, Dziedzice, Moczydło, Laskówko, ydowo. III. W zakresie spraw budowlanych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku, po przeanalizowaniu wniosku w spr. wycofania lokalu socjalnego połoonego we wsi Krzynka 17/5, który przeznaczony został pod realizacj wyroku eksmisyjnego, wyraził zgod na powysze. Jednoczenie postanowił wskazujc inny lokal pod realizacje wyroku eksmisyjnego połoony w Barlinku i wydał zarzdzenie w spr. wydzielenia z czci mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 23 połoony przy ul. Szpitalnej w Barlinku. 2. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku wydał zarzdzenie w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday jako lokal mieszkalny. Przedmiotem zarzdzenia jest: - lokal mieszkalny nr 6 usytuowany w budynku nr 67 w nieruchomoci połoonej przy ul. Gorzowskiej 67 w Barlinku. 3. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spraw owiadcze osób fizycznych dot. porozumie regulujcych zamiany gruntów na Górnym Tarasie. Postanowił

6 skontaktowa si z Radc Prawnym, czy istnieje moliwo znalezienia podstawy prawnej, by wynegocjowa cen w spr. zamiany gruntów na Górnym Tarasie. Nastpnie postanowił zorganizowa spotkanie ze Współwłacicielami działki nr 263 w Barlinku. 4. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem wniosek osoby fizycznej z dn r. w spr. przedłuenia umowy dzierawy nieruchomoci stanowicej własno gminy Barlinek, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 221 obr. 1 m. Barlinek. Postanowił wydzierawi na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierawcy, zgodnie z zarzdzeniem nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek. Czynsz dzierawny ustalono w wysokoci 220,00 zł rocznie. Burmistrz Miasta i Gminy w Baranku wydał Zarzdzenie w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomoci, przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierawcy, połoonej w Barlinku, Obr Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej w spr. odszkodowania dla osoby fizycznej, która uległa wypadkowi na chodniku przy ul. Lipowej w Barlinku, w dn roku. Postanowił zorganizowa spotkanie z osob poszkodowan i zasign opinii radcy prawnego, co do wysokoci kwoty, jaka jest moliwa do roszczenia. 6. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem firmy Berlin Group Development Sp. Z o.o. z siedzib w Poznaniu w spr. wyraenia zgody na przedłuenie terminu na rozpoczcie zabudowy działek gruntu nr 167/81 i 806/4 połoonych w Barlinku przy ul. 31 Stycznia o 12 miesicy. Po przeanalizowaniu wydał negatywn opini co do przedłuenia terminu rozpoczcia zabudowy w/w działek. 7. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spraw osoby fizycznej dot. uiszczenia zaległoci za bezumowne korzystanie z gruntu stanowicego własno Gminy Barlinek, oznaczonego w ewidencji gruntów dz. nr 208/13 przy ul. Szewskiej w Barlinku. Postanowił wystpi z pismem do Rady Miejskiej w Barlinku o zajcie stanowiska co do realizacji uchwały nr XLIV/408/2002 w spr. wyraenia zgody na zbycie nieruchomoci gruntowej stanowicej własno Gminy Barlinek połoonej w Barlinku przy ul. Szewskiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Postanowił równie wystosowa pismo do osoby fizycznej przypominajce, i na podst. Obowizujcych przepisów nie ma moliwoci zbycia przedmiotowej działki w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego właciciela. 8. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku wydał zarzdzenie w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomoci stanowicej własno Gminy Barlinek przeznaczonej do sprzeday połoonej w Barlinku przy ul. Sw. Bonifacego, oznaczonej w ewidencji gruntów działk nr 8/5 o pow. 0,2950 ha. 9. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wodnej 1 o sprzeda czci nieruchomoci stanowicej własno Gminy Barlinek. Postanowił, by przeprowadzono wizj lokaln w terenie i sprawdzi, czy szeroko przejcia do działki nr 197/5 w kadym miejscu jest jednakowa. Jeeli nie, wówczas z działki nr 197/6 wydzieli teren w celu poszerzenia tego przejcia. Nastpnie mona bdzie przystpi do procesu zbycia owej czci nieruchomoci. 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na elektrownie wiatrowe w Mostkowie. Po przeanalizowaniu wniosku i pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w powyszej sprawie z dn r, które mówi, i planowane przedsiwzicie nie mona zakwalifikowa jako inwestycj celu publicznego, poniewa jest niezgodna z wymogami okrelonymi w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomociami z dn. 21 sierpnia 1997 r. W zwizku z powyszym inwestycje traktuje si jako zwykł, a decyzja Burmistrza jest odmowna.

7 11. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow kolektora kanalizacji sanitarnej przy ul. Winiowej w Barlinku. Po przeanalizowaniu postanowił, i wniosek naley uzna jako wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W zwizku z powyszym dana osoba fizyczna zobowizana jest do zawarcia umowy na media z włacicielem sieci, w tym przypadku Gmin Barlinek. 12. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem właciciela nieruchomoci ssiedniej o dzieraw czci działki nr 1010/3 połoonej przy ul. Zaułek w Barlinku. Burmistrz wyraził zgod na dzieraw czci w/w działki na okres 3 lat, z moliwoci wypowiedzenia w przypadku realizacji zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Wydzierawiona działka bdzie działk niezalen z przeznaczeniem na cele parkingowe. Czynsz za dzieraw ustalono na kwot 126 zł netto miesicznie. 13. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej bdcej dotychczasowym dzierawc nieruchomoci oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 565 obr. 1 m. Barlinek o przedłuenie umowy z dnia roku. Po przeanalizowaniu postanowił odmówi przedłuenia umowy dzierawy, a z dniem zakoczenia obecnej umowy przej teren działki nr 565 obr. 1 m. Barlinek 14. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku wydał zarzdzenie w sprawie sprzeday nieruchomoci lokalu mieszkalnego, stanowicej przedmiot własnoci Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy. Przedmiotem zarzdzenia s nieruchomoci stanowice lokal mieszkalny: - nr 7 usytuowany w budynku mieszkalnym nr 3b, połoonym w Barlinku przy ul. Lipowej 3b w nieruchomoci oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 576/14, 576/32, 576/39 o łcznej pow. 0,1174 ha. - nr 3 usytuowany w budynku mieszkalnym nr 14b, połoonym w Barlinku przy ul. Niepodległoci w nieruchomoci oznaczonej działk ewidencyjn nr 140 o pow. 0,0609 ha. 15. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem SM Piast w Barlinku w spr. sprzeday na własno, w trybie bezprzetargowym, z udzieleniem 95% bonifikaty od opłaty z tyt. przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci gruntu dz. nr 777/39, bdcego w wieczystym uytkowaniu spółdzielni. W zwizku z wyganiciem prawa uytkowania gruntu postanowił wystpi z ofert o wykup danego gruntu. 16. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z informacja nt. zmian w koncepcji zagospodarowania terenu midzy ul. Jeziorn a Niepodległoci i powstałymi z tym kosztami. Postanowił zorganizowa spotkanie z Pani Sukiennik i omówi powysz spraw. 17. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem w sprawie ceny działek bdcych przedmiotem zamiany ozn. w ewidencji gruntów numerami: 272/1, 272/2, 272/4, 272/6 i 272/7 stanowicych własno osoby fizycznej i działek ozn. numerami: 270/4, 270/7, 271/4, 271/6, 273/19 i 273/21 stanowicych własno Gminy Barlinek poł. w obr 2 Barlinka i postanowił, e sprawa ta wymaga dalszych uzgodnie. 18. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku o sfinansowanie kosztów zwizanych z przygotowaniem i wykonaniem dokumentacji na rozbiórk komina stalowego przy ul. Jeziornej w Barlinku (w kwocie 1220 zł brutto) i wyraził zgod na powysze. 19. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem osoby fizycznej w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Barlinek nieruchomoci ozn. w ewidencji gruntów nr 225/2 o pow. 0,3200 ha i nr 227/2 o pow. 0,1800 ha obrb Mostkowo, stanowicej własno wnioskodawcy i postanowił odpowiedzie, e Gmina nabywa nieruchomoci z

8 przeznaczeniem na cele publiczne, a w tym przypadku Gmina nie jest zainteresowana nabyciem przedm. gruntu. 20. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem os. fizycznej w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz wnioskodawcy nieruchomoci ozn. w ewidencji gruntów działk nr 177/4 o pow. 0,1300 ha poł. w elicach obrb Jarzbki i postanowił odpowiedzie, e brak jest podstawy prawnej do sprzeday przedm. nieruchomoci w drodze bezprzetargowej. 21. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił nie wykonywa prawa pierwokupu działek ozn. w ewidencji gruntów numerami 372/5 o pow. 0,0826 ha oraz udziału w działce nr 372/6 w wysokoci 2/10 czci poł. w Moczkowie, poniewa działki te s zbdne do wykonywania zada własnych Gminy. 22. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem osoby fizycznej w sprawie udostpnienia lub umoliwienia kupna z zasobów komunalnych lokalu mieszkalnego dla potrzeb prowadzenia działalnoci typu: Rodzinny Dom Dziecka i postanowił: odpowiedzie, i Gmina nie dysponuje lokalem mieszkalnym w celu prowadzenia ww. działalnoci, zaproponowa sprzeda w drodze bezprzetargowej działki gruntu przeznaczonej pod tego typu zabudow poł. we wsi Mostkowo i wystpi z zapytaniem, czy wnioskodawcy odpowiada ww. lokalizacja. 23. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem o umoliwienie wykupu czci działki nr 35/11 poł. w Barlinku przy ul. w. Bonifacego i postanowił odpowiedzie, e nie ma moliwoci wykupu ww. gruntu. Jednoczenie Burmistrz postanowił wystpi do wnioskodawcy o podjcie działa celem uregulowania spraw zwizanych z wejciem na działk ozn. nr 36, a do BTBS o przedstawienie umowy dzierawy na cz działki nr 35/ Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł sprawozdanie z realizacji w 2006r. uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia terenu oraz postanowił skierowa je do Rady Miejskiej zgodnie z planem pracy Rady na 2007r. 25. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z przedstawionymi wnioskami firmy Domrel o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na elektrownie wiatrowe w Mostkowie. Po przeanalizowaniu postanowiono, i do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budow 2 elektrowni wiatrowych w m. Mostkowo na dz. nr 143, 178 zostanie przygotowana decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy, z powodu braku podstaw zakwalifikowania powyszej inwestycji jako celu publicznego oraz niezgodnoci z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednoczenie wysłano pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego o dodatkowe wyjanienie w kwestii zgodnoci planowanego zamierzenia z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomociami. Natomiast dla wniosku z dn r o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budow linii kablowej wraz z lini telesterownicza dla dwóch elektrowni wiatrowych w m. Mostkowo zostanie przygotowana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. 26. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej o ustalenie warunków zabudowy przy ul. Winiowej w Barlinku. Wniosek spełnia wszystkie warunki zawarte w art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mimo i nie jest zgodne ze Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodne jest wydanie powyszej decyzji o ustalenie warunków zabudowy przy ul. Winiowej w Barlinku.

9 27. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej o ustalenie warunków zabudowy przy ul. Winiowej w Barlinku. Wniosek spełnia warunki zawarte w art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mimo i nie jest zgodne ze Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zostanie przygotowany projekt decyzji ustalajcy warunki zabudowy. 28. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej na budow drogi wewntrznej do obsługi nowobudowanych trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Moczkowie. Po przeanalizowaniu wydał opini negatywn. Zobowizał wystosowa pismo do osoby fizycznej, przypominajce o wczeniejszych uzgodnieniach i zapisach w decyzji Burmistrza nr 65/03, która została przeniesiona na rzecz nowych inwestorów decyzj Starostwa Powiatowego w Myliborzu Nr 267/2005. Wnioskodawcy w treci wniosku owiadczyli, ze przyjmuj wszystkie warunki zawarte w powyszej decyzji. W owej decyzji widniał zapis: szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych inwestor wykona na własny koszt drog dojazdow oraz uzbrojenie terenu. 29. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z list wniosków o wydanie i zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które zostały złoone w roku 2007, jak równie z liczb wniosków z 2006 roku, które s jeszcze w trakcie uzgodnie. 30. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si ze spraw właciciela Pensjonatu pod Sosnami o zgod na rozpoczcie pracy przy naprawie tarasu i pomostu w celu wymiany zniszczonych elementów oraz zgod na niwelacj terenu połoonego na górce po lewej stronie od ul. Sportowej. Wyraził pozytywn opinie na przeprowadzenie powyszych zamierze Zaznaczył jednak, by niwelacja była na 20 cm i aby wprowadzono potrzebne zabezpieczenia. 31. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku wydał zarzdzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday jako lokal mieszkalny. Przedmiotem zarzdzenia s nieruchomoci przeznaczone do sprzedazy: a) lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w budynku nr 27 w nieruchomoci połoonej przy alei 1 Maja 27 w Barlinku. b) lokal mieszkalny nr 3 usytuowany w budynku nr 27 w nieruchomoci połoonej przy alei 1 Maja 27 w Barlinku. c) lokal mieszkalny nr 7 usytuowany w budynku nr 7, w klatce a w nieruchomoci połoonej przy ul. Dworcowej 7 w Barlinku d) lokal mieszkalny nr 3 usytuowany w budynku nr 7, w klatce a w nieruchomoci połoonej przy ul. Dworcowej 7 w Barlinku e) lokal mieszalny nr 9 usytuowany w budynku nr 1, w nieruchomoci połoonej przy ul. 31 Stycznia 1 w Barlinku 32. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si ze spraw sprzeday lokali mieszkalnych przy ul. Lenej 2 w Barlinku. Po przeanalizowaniu wyraził zgod na przystpienie do procesu sprzeday lokali z propozycj zobowiza przyszłych włacicieli lokali do przebudowy istniejcych budynków garaowo gospodarczych zgodnie z umowami okrelonymi w decyzji Burmistrza nr 124/06 o warunkach zabudowy. 33. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem firmy Eldo o wydanie wniosku, i działalno handlowa, któr prowadz w obiekcie połoonym przy ul. Strzeleckiej 2 nie koliduje z planem zagospodarowania przestrzennego i nie istniej przeszkody do dalszego jej prowadzenia. Postanowił wyda zawiadczenie, i dla obszaru, na którym jest połoona działka nr 211 w Obr. II m. Barlinka, plan zagospodarowania przestrzennego stracił swoj moc z dniem 31 grudnia 2002 r. Jednoczenie po analizie

10 stwierdził, ze nie ma zadnych przeciwwskaza do prowadzenia dalszej działalnoci przez firm Eldo. IV. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zobowizał Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomociami do zorganizowania spotkania, w którym uczestniczy maj przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzdu Ochrony Zabytków, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Prokuratury Rejonowej i Komendy PPSP. Celem spotkania bdzie omówienie stanu obiektów ulegajcych cigłej dewastacji, które wpisane s do rejestru zabytków lub ujtych w ewidencji konserwatorskiej. 2. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku wydał zarzdzenia w spr. wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzdzie Miasta i Gminy w Barlinku w 2007 roku. 3. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Komisji Finansowo Budetowej i Planowania Gospodarczego Rady Miejskiej w Barlinku z dnia r. dot. ujcia wietlic wiejskich w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Uzalenie oraz zmniejszenia składu GKRPA i postanowił odpowiedzie, e: wietlice wiejskie s ju ujte w ww. Programie jako zadanie priorytetowe, nie widzi potrzeby zmiany składu GKRPA. 4. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzalenieniom na lata i postanowił skierowa go do Rady Miejskiej. 5. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wyjanieniami dot. rejestracji nowo utworzonego stowarzyszenia, którego zadaniem bdzie prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w miejscowoci Rychnów i postanowił zawrze na 3 miesice aneks do umowy w sprawie opłaty czynszowej za pomieszczenie Przedszkola w zwizku z tym, i do dnia 1 marca nie zostało jeszcze zarejestrowane ww. stowarzyszenie (od dnia 1 marca wynagrodzenie nauczycielki Przedszkola w Rychnowie opłacane bdzie przez Federacj Inicjatyw Owiatowych z Warszawy, zgodnie z wczeniejszymi załoeniami). 6. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem ZEASz w sprawie zgłoszonej przez dyrektorów szkół potrzeby transportu dla uczniów na zajcia dodatkowe (szacunkowy koszt miesiczny to 3.238,40 zł.) i postanowił w przedmiotowej sprawie wystpi do Rady Miejskiej. 7. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przebiegiem postpowania w sprawie wyboru oferty na dostaw informatycznych materiałów eksploatacyjnych i zaakceptował wybór oferty złoonej przez firm PRAXIS ŁÓD SP.J. z Łodzi. 8. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miejskiego w Barlinku. 9. Burmistrz Miasta i Gminy powołał komisj przetargow na zakup sprztu komputerowego w składzie: Krzysztof Paszek Przewodniczcy Andrzej Lachowicz Dariusz Dybiski. 10. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przebiegiem i wynikami otwartego konkursu ofert na realizacj w 2007r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Jednoczenie Burmistrz wydał zarzdzenie w sprawie rozstrzygnicia otwartego konkursu ofert na realizacj w 2007r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w którym okrelił te skład zespołu do merytorycznej i finansowej kontroli wykonania ww. zadania.

11 11. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przebiegiem i wynikami otwartego konkursu ofert na realizacj w 2007r. zada publicznych. Jednoczenie Burmistrz wydał zarzdzenie w sprawie rozstrzygnicia otwartego konkursu ofert na realizacj w 2007r. zada publicznych, w którym okrelił te skład zespołów do merytorycznej i finansowej kontroli wykonania ww. zada. 12. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił, e Referat Finansowo - Budetowy przygotuje umowy z podmiotami, którym przyznano dotacj na realizacj zada publicznych, przy czym w we wszystkich umowach naley zawrze zapis o minimum dwukrotnej kontroli realizacji ww. zada, dokonywanej przez wyznaczone zespoły kontrolne. 13. Burmistrz Miasta i Gminy, po zapoznaniu si z protokołem z kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku pn.: Sposób wykorzystania dotacji budetowych przekazywanych Stowarzyszeniu MKS POGO w Barlinku za 2006r., nie wniósł uwag. Jednoczenie Burmistrz postanowił wystosowa zalecenia w stosunku do osób odpowiedzialnych za kontrol zleconych do realizacji organizacjom pozarzdowym zada publicznych. 14. Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zapoznał si z wnioskiem o nadanie imienia Mikołaja Kopernika Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Barlinku i projektem uchwały Rady Miejskiej w spr. nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Barlinku. Wyraził pozytywn opini do powyszej sprawy. 15. Na posiedzeniu Burmistrza z Zespołem Kierowniczym w dniu roku uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wspólnie został przedstawiony i omówiony problem obiektów ulegajcych cigłej dewastacji, które stanowi warto historyczn. Omówiono stan obiektów bdcych w rejestrze zabytków jak równie w ewidencji konserwatorskiej. Przedstawiono stan nastpujcych obiektów: a) Dwór z Parkiem w m. Niepołcko, którego włacicielem jest Starostwo Powiatowe w Myliborzu, b) Pałacyk Cebulowy, który jest własnoci osoby fizycznej, która wystpiła o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania, o zmian przebudowy i rozbudowy budynku, c) Nieruchomo przy ul. Pełczyckiej 4 były łobek d) Dwór w Starej Dziedzinie, został odpowiednio zabezpieczony, e) Zespół Folwarczny w Lutówku, przedstawiciele Konserwatora Zabytków spotkaj si z włacicielem i omówi stan obiektu, f) Sd Grodzki, przy ul. Górnej 18, działania o odpowiednim zabezpieczeniu zostały ju podjte, g) Obiekt Cegielni Barlinek, h) Budynek przy ul. Sdowej 7, który jest własnoci osoby fizycznej, wystpiła ona o decyzje o warunkach zabudowy dla rozbiórki i budowy budynku usługowo biurowego. i) Nieruchomo w Janowie Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku zaproponował, by przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opracowano program budowy ochrony zabytków, plan działania co do skutecznoci ochrony zabytków na terenie gminy Barlinek. Burmistrz zainicjował o moliwoci wydania folderu ewidencji zabytków. By wspólne działania przyczyniły si do właciwego zagospodarowania nieruchomoci przez włacicieli, a take zmobilizowało Ich do działa majcych na celu pilne przystpienie do prac remontowych.

12

13 Rozszerzenie sprawozdania z pracy Burmistrza Barlinka w okresie midzysesyjnym.! " " # $ % & '' " ( ) *# " * ) +, )" -./ ) 6 2 "% # 7 ) 0 " 8" + 9 ) 8#6 : 6 2 )8 3## 6 ")" )%) /, ; 8 <28 = & >8 0 " )8? # # 28"-A848> 88 6 & >8 " " 8 2 8!.+.36>89 "#6 $ < > ) 8"! 8 6 # 6 > # $ 8 " 9 #, # % #"")" 0 " ( ) / & " " % # D " 0 &, # #-* 5 )9 ), ), & >8 7 8 ) & >8" & >8 : 8* 8 0 #,), & ; 8F ))

14 = 88 1?" @ C 11? " 8# : B 8 > * 8 # ;B; 8 8 F & ) 28 ##0 " 0 >2! / & 8 > )" AG $ " #9> # 8 " ( " / & " " " 5 8 ) & >8 #9 #2 7 *" * # "0 " H : 6 & # H "# H # ; 82 )I#9"& >8" > = * * I " 6 * J & C "?> * J H ) A ) & >8" I#9"! 8 8 A 6 A ) # " # # 11

Sprawozdanie z prac Burmistrza Barlinka za okres od dnia 23 maja 2007 roku do 20 czerwca 2007 roku.

Sprawozdanie z prac Burmistrza Barlinka za okres od dnia 23 maja 2007 roku do 20 czerwca 2007 roku. Sprawozdanie z prac Burmistrza Barlinka za okres od dnia 23 maja 2007 roku do 20 czerwca 2007 roku. W tym czasie odbyły si trzy posiedzenia Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:

W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy: Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 15 stycznia 2007 do dnia 14 lutego 2007 roku. W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem

Bardziej szczegółowo

W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:

W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy: Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 4 maja do 19 czerwca 2006 roku W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 10 sierpnia do dnia 6 wrzenia 2006 roku.

Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 10 sierpnia do dnia 6 wrzenia 2006 roku. Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 10 sierpnia do dnia 6 wrzenia 2006 roku. W tym czasie odbyły si trzy posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku Zarzd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczcy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Barlinka za okres od dnia 20 wrzenia do 17 padziernika 2007 roku.

Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Barlinka za okres od dnia 20 wrzenia do 17 padziernika 2007 roku. Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Barlinka za okres od dnia 20 wrzenia do 17 padziernika 2007 roku. W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym i rozpatrzono

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego 49/500 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzeda nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, połoonej w Zielonej Górze przy ul. Reja w obrbie 19, oznaczonej geodezyjnie nr działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Leszna z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Leszna z dnia... Projekt Druk nr 345 Uchwała Nr... Rady Miejskiej Leszna z dnia... w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomociami

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY. DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU. 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca Przewodniczcego

PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY. DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU. 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca Przewodniczcego BR/0063-6/3/2007 PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU Obecni członkowie Komisji: 1. Emilia Gafka - Przewodniczca 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy, oddania w uŝytkowanie wieczyste oraz do dzierŝawy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 8 30 do 9 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Wydano 29 zarządzeń, zatwierdzono 10 wniosków, 15 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 wrzenia 2011roku

Protokół Nr 34/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 wrzenia 2011roku Protokół Nr 34/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 wrzenia 2011roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Wydano 18 zarządzeń, zatwierdzono 13 wniosków, 25 wykazów nieruchomości, 14 projektów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Barlinka za okres od dnia 18 padziernika 2007 roku do 21 listopada 2007 roku.

Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Barlinka za okres od dnia 18 padziernika 2007 roku do 21 listopada 2007 roku. Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Barlinka za okres od dnia 18 padziernika 2007 roku do 21 listopada 2007 roku. W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r.

UCHWAŁA Nr XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. UCHWAŁA Nr XX.250.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2013 Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 737/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew

IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew Dochody budetu miasta i gminy Pleszew w 2005 roku wykonane zostały w kwocie 47.445.042 zł, co stanowi 99,1 % planu (47.881.794 zł). Struktura

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO za okres od dnia 17 października 2017 roku do dnia 14 listopada 2017 roku - 2 - Lp. DATA WYDZIAŁ PROWADZĄCY DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 756/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.07.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo