PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation

2 Niniejszy Przewodnik powstał w ramach wspólnego projektu FIEC (Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego) i EFBWW (Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego), sektorowych partnerów społecznych przemysłu budowlanego, a jego treść została zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym dialogu społecznego dnia 0 czerwca 0 r. Przewodnik przygotowany został w języku angielskim i dostępny jest także w dwunastu innych wersjach językowych krajów UE, a mianowicie w języku: bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim i włoskim. Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

3 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości europejskich sektorowych partnerów społecznych Europejscy partnerzy społeczni w budownictwie, EFBWW i FIEC, pragną przyłożyć większą wagę do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostarczyć dobre wytyczne dla firm, w szczególności MŚP, dotyczące opracowania, konsultowania, wdrażania i ciągłego doskonalenia polityki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. m Przewodnika jest także zwiększenie wartości dodanej oferowanej klientom z sektora publicznego i prywatnego przez przedsiębiorstwa, które mogą udokumentować posiadane kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym zyskać dodatkową przewagę nad firmami konkurencyjnymi. Cechą szczególną budownictwa jest możliwość zastosowania przez przedsiębiorstwa narzędzi dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Narzędziem takim jest właśnie niniejszy Przewodnik, przygotowany przez europejskich partnerów społecznych. Zawiera szereg konkretnych przykładów i narzędzi, które można dostosować do potrzeb firm budowlanych, z uwzględnieniem ich wielkości i ram prawnych poszczególnych państw. Zrównoważoną poprawę warunków pracy można osiągnąć dzięki polityce spójności społecznej, takiej jak opisana w niniejszym Przewodniku. Niniejszy dokument zachęca do nawiązywania dialogu na temat zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale także z różnymi uczestnikami procesu budowlanego. Nawołuje 1

4 również do koordynacji działań. Dzięki tej inicjatywie europejscy partnerzy społeczni budownictwa chcą m.in. osiągnąć cele określone przez Komisję Europejską w ramach jej Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata i w działalności Agencji z Bilbao (http://osha.europa.eu) oraz w projekcie ENETOSH (Europejskiej Sieci Edukacyjno-Szkoleniowej w Zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) (www.enetosh.net), którego misja polega na wprowadzeniu tematyki BHP do programów edukacyjno-szkoleniowych. przewodnika Ze względów etycznych, prawnych i ekonomicznych bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo towarów i ochrona środowiska należą do najważniejszych celów każdego przedsiębiorstwa. te można osiągnąć poprzez wdrożenie we wszystkich przedsiębiorstwach zasad dotyczących zapobiegania wszystkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Przedsiębiorstwa mogą podejmować opracowywanie i wprowadzanie bardziej zorganizowanej i usystematyzowanej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy z różnych powodów, takich jak: zmniejszenie liczby wypadków, zmniejszenie liczby zwolnień chorobowych, poprawa środowiska pracy, przyciągnięcie lepszych pracowników, lepsza jakość produktu końcowego, przewaga konkurencyjna, poprawa wizerunku firmy, lepsze kontakty z władzami. Doświadczenie pokazało, że takie zasady powinny opierać się na podejściu dynamicznym, którego realizację w odniesieniu do planu działania należy sprawdzać regularnie, co najmniej raz w roku. Podstawowym założeniem takiego podejścia powinna być stała i niezmienna poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Takie podejście wymaga aktywnego udziału wszystkich pracowników firmy, opartego na komunikacji w obrębie całej liniowej struktury zarządzania oraz w obrębie personelu 1, zgodnej z zasadami wzajemnego zaufania, szacunku i zaangażowania. Z licznych doświadczeń wynika, że odpowiednio przygotowane i wdrażane warunki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa idą w parze z dobrą jakością, dobrymi wynikami ekonomicznymi oraz większą konkurencyj- 1 Na przykład pomiędzy pracownikami fizycznymi, brygadzistami, specjalistami ds. bezpieczeństwa itp. PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

5 nością, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i w trakcie procesu budowy i realizacji projektów. Naszym celem jest uświadomienie inwestorom związku między tymi kwestiami oraz wskazanie korzyści z nich płynących i zachęcanie do współpracy z przedsiębiorstwami stosującymi system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z kroków na drodze do osiągnięcia tego celu może być wprowadzenie, rozwój i stosowanie w przedsiębiorstwie bardziej spójnej Polityki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Formalna polityka zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nie jest celem samym w sobie, może być jednak bardzo pomocna, jeśli chodzi o zapobieganie podstawowym problemom związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem i rozwiązywaniu ich w prostszy, bardziej praktyczny i usystematyzowany sposób. Taka polityka ma pomagać w przewidywaniu ściśle określonych problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, takich jak wypadki czy wpływ substancji niebezpiecznych albo środków chemicznych, a także stanowić punkt wyjścia do stworzenia w przedsiębiorstwie zespołu oddanych pracowników, utożsamiających się z zasadami i celami przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Taką politykę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można wprowadzić w każdym przedsiębiorstwie. Obowiązkiem każdej firmy jest bowiem, niezależnie od jej wielkości, ochrona zdrowia i dbałość o bezpieczeństwo jej pracowników. Konkretne metody powinny być oczywiście dostosowane do rozmiarów przedsiębiorstwa i inna polityka zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązywać będzie w małej firmie rodzinnej, a inna w dużych przedsiębiorstwach międzynarodowych. Ważne jest natomiast to, aby ta polityka i kultura zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przyświecały działalności każdego przedsiębiorstwa budowlanego i to właśnie jest głównym celem niniejszego Przewodnika. Z wyżej wspomnianych powodów Przewodnik, zawierający odniesienia do wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, podzielony został na dwie części. Poziom 1 jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które nie wdrożyły jeszcze systemu zarządzania BHP, a Poziom dla przedsiębiorstw, który taki system już posiadają i chcą go dalej rozwijać i wdrażać. Zachęcamy firmy zaczynające od Poziomu 1, aby nie poprzestawały na nim, ale wdrażały również wytyczne dla Poziomu. Niniejszy Przewodnik nie ma na celu zastąpienia przepisów europejskich lub krajowych w zakresie BHP, których należy bezwzględnie przestrzegać stanowi jedynie ich uzupełnienie. Treść Poradnika jest zbieżna z wytycznymi ILO-OSH 001 Międzynarodowej Organizacji Pracy, które dostępne są nieodpłatnie. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa powinny szerzyć wiedzę o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zwiększać zaangażowanie w tej dziedzinie wszystkich swoich pracowników. Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązują na wszystkich szczeblach zarządzania i dotyczą całego personelu przedsiębiorstwa.

6 Jak korzystać z Przewodnika Najlepsze praktyki przedstawione w Przewodniku są zgodne z wytycznymi w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Są one opisane w różnych arkuszach informacyjnych i dostosowane do konkretnych potrzeb poszczególnych zawodów. Poziom 1 Przewodnika zawiera wytyczne dotyczące wstępnego wdrożenia, oparte na dziesięciu pytaniach skierowanych do przedsiębiorstw, które nie przyjęły jeszcze systemu zarządzania BHP. Jest to dla tych przedsiębiorstw pierwszy etap, po wdrożeniu którego powinny one kontynuować prace na Poziomie. Poziom jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które poczyniły już pewne postępy we wdrażaniu takiego systemu zarządzania. Na tym etapie mogą zapoznać się z arkuszami informacyjnymi i poznać sposoby rozwiązywania dwunastu kwestii, które są również zazwyczaj omawiane w innych dostępnych publikacjach. Wprawdzie zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może wydawać się przydatne i godne zainteresowania wyłącznie dla większych przedsiębiorstw, posiadających osobne działy BHP, jednak narzędzia i informacje przedstawione w tym Przewodniku są przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw działających w przemyśle budowlanym bez względu na ich wielkość. Pomagają bowiem w opracowaniu rozwiązań, które mogą być niezbędne dla celów certyfikacji bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są nieustannie modyfikowane, dlatego warto je regularnie sprawdzać. FIEC i EFFBWW zamierzają udostępnić w przyszłości wersję elektroniczną Przewodnika, która ułatwi jego rozpowszechnianie, a ponadto będzie uzupełniona o odnośniki do przykładów najlepszych praktyk. Użytkownicy będą mogli wykorzystywać te dokumenty, przekształcając je odpowiednio i dostosowując do potrzeb swojego przedsiębiorstwa lub konkretnego miejsca pracy, a także do zmian w przepisach. PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

7

8 Poziom 1: Lista kontrolna dla firm pragnących wprowadzić system zarządzania BHP Poniższa lista zawiera dziesięć kwestii do rozważenia przez przedsiębiorstwa, które nie wprowadziły jeszcze w swojej organizacji systemu zarządzania BHP, a zamierzają to zrobić. Pytania te stanowią punkt wyjścia dla procesu stopniowego wprowadzania bardziej uporządkowanego i systematycznego zarządzania BHP. 1. Zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa a. czy przedsiębiorstwo przygotowało plan działania dotyczący polityki BHP, podpisany przez jego właściciela lub kierownika? b. czy pracownicy byli zaangażowani w tworzenie takiego planu działania?. Plan i raport roczny a. czy przedsiębiorstwo posiada roczny plan promowania kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)? b. czy przynajmniej raz w roku wykonywana jest ocena mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy? c. czy plan działania jest omawiany z pracownikami albo ich przedstawicielami oraz doradcami zewnętrznymi?. Szkolenia i certyfikaty bezpieczeństwa Czy przedsiębiorstwo zadbało o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie dla wykonywanych prac kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa? Na przykład uprawnienia do obsługi dźwigu, uprawnienia do obsługi wózka widłowego, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa itp.. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa a. czy przedsiębiorstwo prowadzi własny program zapoznawania z zasadami bezpieczeństwa nowych pracowników, także szczebla kierowniczego? b. czy zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa musi nastąpić przed rozpoczęciem pracy? Oparty na systemie duńskim, zatwierdzonym przez krajowych partnerów społecznych przemysłu budowlanego i zatytułowanym: Atest bezpieczeństwa pracy dla wykonawców. PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

9 . Instrukcje w zakresie bezpieczeństwa, konkretne przepisy i regulacje Czy wszyscy pracownicy i podwykonawcy oraz samozatrudnieni są instruowani w zakresie przepisów i regulacji obowiązujących aktualnie prowadzonego projektu budowlanego?. Kontrola sprzętu i produktów a. czy przedsiębiorstwo posiada system okresowego sprawdzania, identyfikacji i rejestracji najważniejszego sprzętu roboczego oraz jego elementów mających wpływ na bezpieczeństwo? Na przykład podnośników, narzędzi elektrycznych, urządzeń spawalniczych, siatek zabezpieczających itp. b. czy przedsiębiorstwo posiada wykaz najważniejszych i niebezpiecznych urządzeń i produktów?. Rejestracja wypadków i zdarzeń a. czy przedsiębiorstwo posiada wewnętrzną procedurę rejestracji wypadków i ważnych zdarzeń, b. czy procedura opisuje szczegółowo, które zdarzenia i komu należy zgłaszać? c. czy procedura opisuje kto jest odpowiedzialny za zbadanie zdarzenia i działania następcze?. Sprzęt ochronny i środki higieny oraz urządzenia socjalne a. czy przedsiębiorstwo posiada system nadzoru środków ochrony zbiorowej? b. czy przedsiębiorstwo posiada system wydawania oraz utrzymywania i napraw środków ochrony indywidualnej? c. czy przedsiębiorstwo dysponuje pomieszczeniami socjalnymi i środkami higieny?. Bezpieczna organizacja W jaki sposób przedsiębiorstwo wspiera regularny dialog z pracownikami lub ich przedstawicielami, zgodnie z potrzebami i/lub przepisami krajowymi?. Spotkania na szczeblu kierowniczym Czy bezpieczeństwo i higiena pracy są stałym punktem porządku zebrań kadry kierowniczej? Należy zastanowić się nad wszystkimi kwestiami i pytaniami, na które odpowiedź brzmi NIE i podjąć się rozwiązania tych problemów. Można w tym celu wykorzystać narzędzia i dokumenty opisane w niniejszym Przewodniku. Jeśli chodzi o pytania, na które padła twierdząca odpowiedź, można uznać, że w tych kwestiach firma znajduje się na właściwej drodze do prowadzenia właściwej polityki BHP i powinna nadal postępować w ten sposób.

10 Poziom : Dwanaście elementów kompleksowego wprowadzania systemu zarządzania BHP Treść dwunastu elementów i arkuszy informacyjnych: Arkusze informacyjne Tematy objęte podjętym działaniem Strona 1 Przyjęcie zobowiązania przez kierownictwo 1 a Definicja i przedstawienie ogólnych zasad 1 b Wyznaczenie celów przez dział operacyjny 1 c Udział pracowników Odpowiedzialność i obowiązki a Opisy stanowisk i nadanie uprawnień 1 b Wewnętrzna struktura prewencyjna 1 c Prewencja zewnętrzna 1 Dokumentacja systemu a Dokumenty referencyjne 1 b Identyfikowalność 1 Komunikacja a Komunikacja w obrębie przedsiębiorstwa 1 b Komunikacja zewnętrzna 1 Przegląd a Przegląd wstępny systemu 1 b Ocena ryzyka 1 Plan działania a Roczny program działań zapobiegawczych 1 b Raport roczny z działań zapobiegawczych 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

11 Arkusze informacyjne Tematy objęte podjętym działaniem Strona Wdrożenie na miejscu a Analiza ryzyka dla każdej operacji 1 b Wybór środków zapobiegawczych i środków ochrony 1 c Rozwiązania organizacyjne w sytuacjach awaryjnych 1 Szkolenia zarządzanie umiejętnościami a Wymagania związane z konkretnymi stanowiskami 0 b Rejestracja i monitorowanie kwalifikacji 0 Zamówienia a Zamówienia towarów i usług negocjacja umów 1 b Ocena i monitoring podwykonawców i dostawców Inspekcje, nadzór, kontrole a Inspekcje miejsc pracy b Kontrola sprzętu i produktów Zarządzanie wypadkami, zdarzeniami i zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi a Zgłaszanie i rejestrowanie wypadków i zdarzeń b Analiza wypadków, zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych c Przetwarzanie spostrzeżeń ze strony przedstawicieli struktur doradczych i inspekcyjnych 1 Udoskonalanie systemu 1 a Wyciąganie wniosków 1 b Dalsze działania

12 Przyjęcie zobowiązania przez kierownictwo 1 a: Definicja i przedstawienie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Zapewnienie zaangażowania i zobowiązania ze strony najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz odpowiednich warunków pracy. Pracownicy są podstawowym źródłem dobrobytu przedsiębiorstwa. W związku z tym, aby możliwe było zrealizowanie celów kierownictwa, należy włączyć kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w organizację przedsiębiorstwa, jego procedury, procesy, wyposażenie itp. Działalność (nazwa przedsiębiorstwa) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, w związku z czym podejmuje się w nim stosowne kroki niezbędne do: zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami i zasadami wewnętrznymi dotyczącymi realizacji danych czynności z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, włączenia kwestii BHP w proces decyzyjny na każdym szczeblu hierarchii przedsiębiorstwa, przygotowania wieloletniego planu działania, opartego na odpowiedniej ocenie ryzyka, zaangażowania wszystkich zainteresowanych w zarządzanie prewencyjne: udział pracowników przedsiębiorstwa wszystkich szczebli, współpraca z podwykonawcami i dostawcami, zainteresowanie klientów i innych przedsiębiorstw działających w miejscu pracy itp., zapewnienia zgodności wymagań klientów z systemem zarządzania BHP przedsiębiorstwa. 1 b: wyznaczane przez każdy dział przedsiębiorstwa* Przykłady Pismo prezesa do pracowników Rozpowszechnianie informacji za pomocą powiadomień, stron internetowych, intranetu itp. 1 Stosowanie ogólnej polityki obowiązującej w przedsiębiorstwie przez każdy dział operacyjny. polityka prewencyjna i cele działu operacyjnego są prezentowane w miejscach robót i w biurach. działania następcze i przegląd działań zgodnie z celami osiągniętymi przez inny dział wg harmonogramu (liczba wypadków, plany zapewnienia bezpieczeństwa, audyty itp.). stałe ograniczanie liczby wypadków oraz przypadków chorób zawodowych. włączenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa do zamówień na towary i usługi u podwykonawców i dostawców. Przykłady Rozpowszechnianie informacji na tablicach informacyjnych, w intranecie, ulotkach itp. Rejestrowanie procedur w protokołach z zebrań. Rozpowszechnianie informacji na temat rocznych celów operacyjnych i strategicznych. * W mniejszych przedsiębiorstwach może to być kierownictwo. PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

13 1 c: Udział pracowników Promowanie kultury bezpieczeństwa i zachowań z nią związanych w przedsiębiorstwie poprzez angażowanie pracowników oraz reprezentujących ich organów (jeśli istnieją) w kwestie dotyczące zapobiegania ryzyku zawodowemu. organizacja spotkań komisji ds. BHP złożonej z przedstawicieli pracowników umysłowych i fizycznych (co najmniej raz w miesiącu). zaangażowanie pracowników w przygotowanie ulotek, biuletynów, instrukcji bezpieczeństwa oraz wewnętrzne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, ulotki dla pracowników itp. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa organizowane zgodnie z planem prac. angażowanie pracowników oraz ich przedstawicieli, jeśli istnieją, we wszystkie aspekty oceny ryzyka i stałe doskonalenie systemu. Przykład Opracowanie konkretnych procedur bezpieczeństwa. 1 1

14 1. Odpowiedzialność i obowiązki a: Opisy stanowisk i nadanie uprawnień Definiowanie i komunikowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia za pomocą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (od kierownictwa po pracowników). W razie konieczności potwierdzenie poprzez przydzielenie uprawnień. opracowanie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Nadanie uprawnień i/lub odwołanie się do: członków kierownictwa przedsiębiorstwa pełniących rolę wiodących przedstawicieli systemu zarządzania zapobieganiem ryzyka, komisji ds. bezpieczeństwa ogólnego powołanej w celu regulacji działań związanych z wdrażaniem polityki bezpieczeństwa i ich kontrolowaniem, pracującej pod kierownictwem przedstawiciela kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy, przepisów i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa. b: Wstępne zapobieganie Powołanie zgodnie z ogólną polityką prewencyjną kompetentnej organizacji wewnętrznej, która: adoradza i wspiera strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa w sprawach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, nadzoruje wprowadzenie i monitorowanie polityki prewencyjnej, jasno określa pozycję firmowego doradcy ds. prewencji w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa i na terenie budowy, który będzie także pełnić rolę osoby kontaktującej się z organami zewnętrznymi (w przypadku MŚP najlepiej, aby był to właściciel). Przykład Opracowanie i jasne zdefiniowanie zadań, procedur i powiązanych obowiązków. Przykład Dostosowanie procedur z Instrukcji bezpieczeństwa do różnych zadań. opracowanie dla kadry kierowniczej ogólnych zasad zapobiegania zagrożeniom w pracy. przegląd i rozpowszechnienie procedur, przewodników i innych dokumentów związanych z polityką prewencyjną przedsiębiorstwa. przeprowadzanie audytów w celu oceny zakresu wdrożenia wyżej wymienionych procedur. Proponowanie kierownictwu programów prewencyjnych. 1 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

15 c: Prewencja zewnętrzna Zapewnienie w przedsiębiorstwie multidyscyplinarnych umiejętności w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy (medyczne, techniczne, ergonomiczne itp.), wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w procesie opracowania zasad BHP oraz zapewnienia, że każdy pracownik wykonuje pracę dostosowaną do jego umiejętności. jeśli przedsiębiorstwo nie posiada własnych odpowiednich zasobów lub jeśli na poziomie krajowym istnieje taki obowiązek prawny, przedsiębiorstwo powinno skorzystać z doradztwa zewnętrznego organu prewencyjnego (ośrodki medycyny pracy, organizacje lub firmy doradcze specjalizujące się w sprawach BHP itp.). ogólne organy prewencyjne zatrudniają lekarzy medycyny pracy oraz specjalistów ds. zapobieganiu ryzyku zawodowemu, takich jak: specjaliści ergonomii pracy, technicy, koordynatorzy ds. bezpieczeństwa itp. przedsiębiorstwo ułatwia prowadzenie nadzoru medycznego poprzez przekazywanie lekarzowi medycyny pracy wszystkich potrzebnych dokumentów i informacji. Przykład Dostosowanie procedur zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa do różnych zadań

16 1 1. Dokumentacja systemu a: Dokumenty referencyjne Zapewnienie kierownictwu budowy i firmy informacji, instrukcji i narzędzi potrzebnych do wdrożenia systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i w miejscu robót. Dostarczenie przewodnika, który zawiera procedury zastosowania zasad i narzędzi bezpieczeństwa ułatwiające ich wdrożenie: ogólne zasady prewencji, wewnętrzny regulamin i procedury przedsiębiorstwa oraz osoby zajmujące się kwestiami BHP, roczny plan działań prewencyjnych wraz z wcześniejszymi raportami, przepisy, instrukcje obsługi urządzeń, arkusze informacyjne i instrukcje produktów, plany dla konkretnych miejsc pracy. b: Identyfikowalność Przechowywanie dokumentacji dla przedsiębiorstwa (fakty i decyzje). Rozpowszechnianie raportów i w razie potrzeby ich archiwizacja. Wybór metod identyfikacji, dystrybucji i archiwizacji dokumentów, w szczególności: protokołów zebrań komisji ds. BHP i grup zadaniowych, raportów z kontroli i weryfikacji urządzeń, raportów z kontroli miejsc pracy i z audytów, zgłoszonych wypadków, zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Przykłady Organizacja zebrań wewnętrznych personelu kierowniczego w przedsiębiorstwie. Przygotowanie specjalnej informacji i rozpowszechnienie jej wśród pracowników przedsiębiorstwa. Przygotowanie procedur prewencyjnych w ramach instrukcji bezpieczeństwa dla konkretnego miejsca pracy oraz związanego z nimi Planu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykłady Przechowywanie protokołów zebrań firmowej komisji ds. BHP. Przygotowanie rocznego raportu zgłoszonych wypadków, zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

17 . Komunikacja a: Komunikacja w obrębie przedsiębiorstwa Budowa pozytywnego nastawienia do środków zapobiegawczych w zakresie BHP oraz zachęcenie do ich stosowania. Stworzenie synergii z różnymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie budowlanym Zapewnianie przepływu informacji między różnymi szczeblami hierarchii wewnętrznej oraz umożliwienie udziału w dyskusji. Zapewnianie możliwości rozpatrywania wszystkich aspektów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem. Tam, gdzie jest to możliwe, komisja ds. BHP powinna ponosić nadrzędną odpowiedzialność za te działania. Rozpowszechnianie informacji i udostępnianie treści polityki odnośnie do środków zaradczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozwiązywanie kwestii związanych ze środkami zapobiegawczymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na zebraniach na wszystkich szczeblach organizacji oraz zachęcanie do dzielenia się pomysłami. Co roku wszystkim pracownikom przedstawiany jest roczny plan działań prewencyjnych, np. w biuletynie firmowym, notatkach służbowych, intranecie itp. W trakcie przygotowywania programu utrzymuje się kontakt ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. b: Komunikacja zewnętrzna Przykłady Organizacja osobnego zebrania na temat kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Przekazywanie informacji na temat celów związanych z BHP oraz podjętych działań na stronie internetowej przedsiębiorstwa. 1 Budowa pozytywnego odbioru środków zapobiegawczych w zakresie BHP oraz zachęcenie do ich stosowania. Stworzenie synergii z różnymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie budownictwa. Współpraca z innymi firmami, dostawcami, klientami, podwykonawcami, użytkownikami itp. Wykorzystanie systemu zarządzania BHP jako wartości dodanej przedsiębiorstwa na rynku. Wymiana i zbieranie informacji (wyciąganie wniosków): artykuły w prasie, uwzględnianie aspektów BHP w negocjacjach umów, organy prewencyjne, wewnętrzny biuletyn przedsiębiorstwa, konferencje, targi, fora itp., wyróżnienia w zakresie bezpieczeństwa. Przykłady Pismo do klientów. Biuletyny i informatory. 1 1

18 1. Badanie i ocena ryzyka a: Przegląd wstępny systemu Zbadanie sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie BHP. Spisanie wyników w dokumencie umożliwiającym śledzenie postępów w zakresie rozwoju środków zapobiegawczych w przedsiębiorstwie. Przygotowanie na szczeblu firmowym metod ustalania, analizowania i oceny zagrożeń. Faza ustalania ryzyka musi uwzględniać: bezpośrednią identyfikację zagrożeń w miejscu pracy we współpracy z zainteresowanymi pracownikami i kierownictwem, konsultacje z firmowymi i zewnętrznymi ekspertami ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (lekarze zakładowi, kierownik działu bezpieczeństwa, organy kontroli technicznej, inspektorat pracy itp.), poprzednią analizę ryzyka. b: Ocena ryzyka Przykład Jasne określenie wyjściowego statusu przedsiębiorstwa po wykonaniu analizy ryzyka. Ustalenie i zanalizowanie zagrożeń dla pracowników oraz określenie działań, jakie należy podjąć w celu ich zminimalizowania. Przygotowanie na szczeblu firmowym metod ustalania, analizowania i oceny zagrożeń.. Faza oceny ryzyka musi uwzględniać: wyniki fazy identyfikacyjnej, doświadczenia i rady zainteresowanych pracowników i kierownictwa, firmowych i zewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (lekarze zakładowi, kierownik działu bezpieczeństwa, organy kontroli technicznej, inspektorat pracy itp.), analizę wypadków oraz wcześniej przygotowanych rocznych planów działania i zapobiegania, raportów z działań prewencyjnych itp., w przypadku zmian w procesach roboczych należy ponownie przeanalizować ocenę ryzyka. Przykład Całościowa ocena ryzyka w przedsiębiorstwie w oparciu o doświadczenia i rady ekspertów firmowych i zewnętrznych. 1 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

19 . Plan działania a: Roczny program działań prewencyjnych Określenie działań mających na celu poprawę polityki prewencyjnej w przedsiębiorstwie na podstawie oceny/analizy zagrożeń dla BHP oraz wcześniejszych raportów z działań prewencyjnych. Wymaga to uporządkowanego podejścia i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, ale także stałego rozwoju i zaangażowania w praktyczne stosowanie tych programów ze strony kierownictwa. Duties, task, responsibilities Roczny program działań prewencyjnych jest przygotowywany na podstawie oceny/badania ryzyka oraz raportu z działań prewencyjnych w poprzednim roku. Program ten określa cele ilościowe i jakościowe w zakresie działań prewencyjnych. O jego założeniach informuje się wszystkie zainteresowane strony omawia się je z pracownikami lub ich przedstawicielami (jeśli istnieją), z kierownictwem przedsiębiorstwa oraz firmowymi i zewnętrznymi ekspertami ds. BHP (lekarze zakładowi, organy kontroli technicznej, inspektorat pracy itp.). Program ten stanowi część celów rocznych i wieloletnich przedsiębiorstwa. b: Roczny raport z działań prewencyjnych Ocena realizacji działań zamieszczonych w programie rocznym, ich praktycznego zastosowania oraz ich skuteczności. Analiza obejmująca zdarzenia wpływające na politykę BHP oraz cele przedsiębiorstwa. Informacje zamieszczone w raporcie, który został przygotowany na podstawie programu rocznego lub wieloletniego, wykorzystywane są do oceny ryzyka. Przekazuje się je komisji ds. BHP, jeśli taka istnieje w firmie albo przedstawicielom pracowników, którzy zgłaszają swoje. Następnie raport zostaje przestawiony wraz z objaśnieniami wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa. Przykład Roczny program działań prewencyjnych dla przedsiębiorstwa, obejmujący ocenę ubiegłego roku i cele na rok kolejny. Przykład Prezentacja raportu pracownikom fizycznym i umysłowym przedsiębiorstwa

20 1. Wdrożenie na miejscu a: Analiza ryzyka dla każdej operacji Analiza konkretnych zagrożeń występujących w danym projekcie i dostosowanie ogólnej oceny ryzyka do warunków konkretnego terenu budowy. Uwzględnienie wszystkich ograniczeń wynikających z warunków konkretnego miejsca pracy. Stworzenie środowiska pracy, które nie będzie zagrażać zdrowiu pracowników. Ograniczenie negatywnego oddziaływania ze strony osób trzecich. Nadzór nad produkcją, przepływami produkcyjnymi i usuwaniem odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (rozpuszczalniki, azbest itp.). Analiza ryzyka rozpoczyna się możliwie wcześnie, nawet na etapie projektowania przedsięwzięcia i uwzględnia plan BHP klienta. Po zapoznaniu się z planem BHP klienta, a przed rozpoczęciem prac, należy ocenić sytuację na terenie budowy. Jednocześnie z określeniem charakteru robót, metod budowy i otoczenia terenu budowy należy ustalić i zanalizować występujące zagrożenia. Ogólną ocenę ryzyka stosowaną w przedsiębiorstwie należy dostosować i zmodyfikować z uwzględnieniem konkretnych zagrożeń występujących w danym miejscu, a następnie uwzględnić w planie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa klienta. Plany BHP przedsiębiorstwa sporządzone dla celów konkretnej budowy powinny określać metody działania, zasoby ludzkie i sprzęt - potrzebne do zapanowania nad zagrożeniami występującymi na terenie budowy. Plan BHP przedsiębiorstwa dostosowuje się do planu klienta w miarę postępu robót na terenie budowy. Przykłady Przedstawienie zagadnień BHP dla danego projektu na pierwszym spotkaniu z projektantami. Ocena doświadczeń z poprzednich projektów budowlanych. 1 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3. Polityka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3.1. Co to jest polityka bezpieczeństwa i higieny pracy? Przystępując do wdrażania systemu zarządzania, kierownictwo wyraża swoje zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

PROCEDURA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ załącznik nr1 do Zarządzenia Burmistrza Głuszycy nr 21/K/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 PROCEDURA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest usprawnienie przepływu informacji wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje dokumentów potwierdzających

Rodzaje dokumentów potwierdzających Nadzór nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem na podstawie CSM-CA Rodzaje dokumentów potwierdzających Prezes UTK Dokument potwierdzający Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (ECM) Certyfikat ECM *Przewoźnik

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementu Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowanego Standardu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług dotyczących realizacji procedur z zakresu ochrony danych osobowych. AUDIT Audyt w placówce obejmuje w szczególności: weryfikację obszarów przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Rzgów, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie.....2 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.....3 2. Plan komunikacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

bezpieczne budowanie

bezpieczne budowanie bezpieczne budowanie Koncepcja kontroli i nadzoru nad inwestycjami związanymi z UEFA EURO 2012 Część I Opracował Dariusz Smoliński Założenie Państwowa Inspekcja Pracy powinna aktywnie włączyć się w działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Badanie jakości pracy bibliotek publicznych 1 1. Dostarczanie usług 1.1 Czy biblioteka ma skomputeryzowane procesy? Jeżeli tak, jakie? - Nazwa systemu bibliotecznego:

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie Załącznik Do Zarządzenia Nr 562/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2011 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY Lp. ZAGADNIENIE TAK NIE NIE w pełnym zakresie OCENA * UWAGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Czy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej

Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej Opracowano na podstawie informacji: Marcin Dobruk, Mirosław Stasik KSAP I. Co to jest jakość w kontroli? Co

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W TYCHACH

PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W TYCHACH PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W TYCHACH 1 Regulamin kontroli zarządczej określa: 1. cele i zadania kontroli zarządczej, 2. elementy systemu kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS EUROPEJSKI DIALOG SPOŁECZNY: MIĘDZYSEKTOROWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I NĘKANIU ZE STRONY OSÓB TRZECICH W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo