PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation

2 Niniejszy Przewodnik powstał w ramach wspólnego projektu FIEC (Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego) i EFBWW (Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego), sektorowych partnerów społecznych przemysłu budowlanego, a jego treść została zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym dialogu społecznego dnia 0 czerwca 0 r. Przewodnik przygotowany został w języku angielskim i dostępny jest także w dwunastu innych wersjach językowych krajów UE, a mianowicie w języku: bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim i włoskim. Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

3 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości europejskich sektorowych partnerów społecznych Europejscy partnerzy społeczni w budownictwie, EFBWW i FIEC, pragną przyłożyć większą wagę do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostarczyć dobre wytyczne dla firm, w szczególności MŚP, dotyczące opracowania, konsultowania, wdrażania i ciągłego doskonalenia polityki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. m Przewodnika jest także zwiększenie wartości dodanej oferowanej klientom z sektora publicznego i prywatnego przez przedsiębiorstwa, które mogą udokumentować posiadane kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym zyskać dodatkową przewagę nad firmami konkurencyjnymi. Cechą szczególną budownictwa jest możliwość zastosowania przez przedsiębiorstwa narzędzi dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Narzędziem takim jest właśnie niniejszy Przewodnik, przygotowany przez europejskich partnerów społecznych. Zawiera szereg konkretnych przykładów i narzędzi, które można dostosować do potrzeb firm budowlanych, z uwzględnieniem ich wielkości i ram prawnych poszczególnych państw. Zrównoważoną poprawę warunków pracy można osiągnąć dzięki polityce spójności społecznej, takiej jak opisana w niniejszym Przewodniku. Niniejszy dokument zachęca do nawiązywania dialogu na temat zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale także z różnymi uczestnikami procesu budowlanego. Nawołuje 1

4 również do koordynacji działań. Dzięki tej inicjatywie europejscy partnerzy społeczni budownictwa chcą m.in. osiągnąć cele określone przez Komisję Europejską w ramach jej Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata i w działalności Agencji z Bilbao (http://osha.europa.eu) oraz w projekcie ENETOSH (Europejskiej Sieci Edukacyjno-Szkoleniowej w Zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) (www.enetosh.net), którego misja polega na wprowadzeniu tematyki BHP do programów edukacyjno-szkoleniowych. przewodnika Ze względów etycznych, prawnych i ekonomicznych bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo towarów i ochrona środowiska należą do najważniejszych celów każdego przedsiębiorstwa. te można osiągnąć poprzez wdrożenie we wszystkich przedsiębiorstwach zasad dotyczących zapobiegania wszystkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Przedsiębiorstwa mogą podejmować opracowywanie i wprowadzanie bardziej zorganizowanej i usystematyzowanej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy z różnych powodów, takich jak: zmniejszenie liczby wypadków, zmniejszenie liczby zwolnień chorobowych, poprawa środowiska pracy, przyciągnięcie lepszych pracowników, lepsza jakość produktu końcowego, przewaga konkurencyjna, poprawa wizerunku firmy, lepsze kontakty z władzami. Doświadczenie pokazało, że takie zasady powinny opierać się na podejściu dynamicznym, którego realizację w odniesieniu do planu działania należy sprawdzać regularnie, co najmniej raz w roku. Podstawowym założeniem takiego podejścia powinna być stała i niezmienna poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Takie podejście wymaga aktywnego udziału wszystkich pracowników firmy, opartego na komunikacji w obrębie całej liniowej struktury zarządzania oraz w obrębie personelu 1, zgodnej z zasadami wzajemnego zaufania, szacunku i zaangażowania. Z licznych doświadczeń wynika, że odpowiednio przygotowane i wdrażane warunki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa idą w parze z dobrą jakością, dobrymi wynikami ekonomicznymi oraz większą konkurencyj- 1 Na przykład pomiędzy pracownikami fizycznymi, brygadzistami, specjalistami ds. bezpieczeństwa itp. PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

5 nością, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i w trakcie procesu budowy i realizacji projektów. Naszym celem jest uświadomienie inwestorom związku między tymi kwestiami oraz wskazanie korzyści z nich płynących i zachęcanie do współpracy z przedsiębiorstwami stosującymi system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z kroków na drodze do osiągnięcia tego celu może być wprowadzenie, rozwój i stosowanie w przedsiębiorstwie bardziej spójnej Polityki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Formalna polityka zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nie jest celem samym w sobie, może być jednak bardzo pomocna, jeśli chodzi o zapobieganie podstawowym problemom związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem i rozwiązywaniu ich w prostszy, bardziej praktyczny i usystematyzowany sposób. Taka polityka ma pomagać w przewidywaniu ściśle określonych problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, takich jak wypadki czy wpływ substancji niebezpiecznych albo środków chemicznych, a także stanowić punkt wyjścia do stworzenia w przedsiębiorstwie zespołu oddanych pracowników, utożsamiających się z zasadami i celami przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Taką politykę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można wprowadzić w każdym przedsiębiorstwie. Obowiązkiem każdej firmy jest bowiem, niezależnie od jej wielkości, ochrona zdrowia i dbałość o bezpieczeństwo jej pracowników. Konkretne metody powinny być oczywiście dostosowane do rozmiarów przedsiębiorstwa i inna polityka zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązywać będzie w małej firmie rodzinnej, a inna w dużych przedsiębiorstwach międzynarodowych. Ważne jest natomiast to, aby ta polityka i kultura zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przyświecały działalności każdego przedsiębiorstwa budowlanego i to właśnie jest głównym celem niniejszego Przewodnika. Z wyżej wspomnianych powodów Przewodnik, zawierający odniesienia do wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, podzielony został na dwie części. Poziom 1 jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które nie wdrożyły jeszcze systemu zarządzania BHP, a Poziom dla przedsiębiorstw, który taki system już posiadają i chcą go dalej rozwijać i wdrażać. Zachęcamy firmy zaczynające od Poziomu 1, aby nie poprzestawały na nim, ale wdrażały również wytyczne dla Poziomu. Niniejszy Przewodnik nie ma na celu zastąpienia przepisów europejskich lub krajowych w zakresie BHP, których należy bezwzględnie przestrzegać stanowi jedynie ich uzupełnienie. Treść Poradnika jest zbieżna z wytycznymi ILO-OSH 001 Międzynarodowej Organizacji Pracy, które dostępne są nieodpłatnie. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa powinny szerzyć wiedzę o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zwiększać zaangażowanie w tej dziedzinie wszystkich swoich pracowników. Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązują na wszystkich szczeblach zarządzania i dotyczą całego personelu przedsiębiorstwa.

6 Jak korzystać z Przewodnika Najlepsze praktyki przedstawione w Przewodniku są zgodne z wytycznymi w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Są one opisane w różnych arkuszach informacyjnych i dostosowane do konkretnych potrzeb poszczególnych zawodów. Poziom 1 Przewodnika zawiera wytyczne dotyczące wstępnego wdrożenia, oparte na dziesięciu pytaniach skierowanych do przedsiębiorstw, które nie przyjęły jeszcze systemu zarządzania BHP. Jest to dla tych przedsiębiorstw pierwszy etap, po wdrożeniu którego powinny one kontynuować prace na Poziomie. Poziom jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które poczyniły już pewne postępy we wdrażaniu takiego systemu zarządzania. Na tym etapie mogą zapoznać się z arkuszami informacyjnymi i poznać sposoby rozwiązywania dwunastu kwestii, które są również zazwyczaj omawiane w innych dostępnych publikacjach. Wprawdzie zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może wydawać się przydatne i godne zainteresowania wyłącznie dla większych przedsiębiorstw, posiadających osobne działy BHP, jednak narzędzia i informacje przedstawione w tym Przewodniku są przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw działających w przemyśle budowlanym bez względu na ich wielkość. Pomagają bowiem w opracowaniu rozwiązań, które mogą być niezbędne dla celów certyfikacji bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są nieustannie modyfikowane, dlatego warto je regularnie sprawdzać. FIEC i EFFBWW zamierzają udostępnić w przyszłości wersję elektroniczną Przewodnika, która ułatwi jego rozpowszechnianie, a ponadto będzie uzupełniona o odnośniki do przykładów najlepszych praktyk. Użytkownicy będą mogli wykorzystywać te dokumenty, przekształcając je odpowiednio i dostosowując do potrzeb swojego przedsiębiorstwa lub konkretnego miejsca pracy, a także do zmian w przepisach. PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

7

8 Poziom 1: Lista kontrolna dla firm pragnących wprowadzić system zarządzania BHP Poniższa lista zawiera dziesięć kwestii do rozważenia przez przedsiębiorstwa, które nie wprowadziły jeszcze w swojej organizacji systemu zarządzania BHP, a zamierzają to zrobić. Pytania te stanowią punkt wyjścia dla procesu stopniowego wprowadzania bardziej uporządkowanego i systematycznego zarządzania BHP. 1. Zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa a. czy przedsiębiorstwo przygotowało plan działania dotyczący polityki BHP, podpisany przez jego właściciela lub kierownika? b. czy pracownicy byli zaangażowani w tworzenie takiego planu działania?. Plan i raport roczny a. czy przedsiębiorstwo posiada roczny plan promowania kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)? b. czy przynajmniej raz w roku wykonywana jest ocena mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy? c. czy plan działania jest omawiany z pracownikami albo ich przedstawicielami oraz doradcami zewnętrznymi?. Szkolenia i certyfikaty bezpieczeństwa Czy przedsiębiorstwo zadbało o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie dla wykonywanych prac kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa? Na przykład uprawnienia do obsługi dźwigu, uprawnienia do obsługi wózka widłowego, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa itp.. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa a. czy przedsiębiorstwo prowadzi własny program zapoznawania z zasadami bezpieczeństwa nowych pracowników, także szczebla kierowniczego? b. czy zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa musi nastąpić przed rozpoczęciem pracy? Oparty na systemie duńskim, zatwierdzonym przez krajowych partnerów społecznych przemysłu budowlanego i zatytułowanym: Atest bezpieczeństwa pracy dla wykonawców. PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

9 . Instrukcje w zakresie bezpieczeństwa, konkretne przepisy i regulacje Czy wszyscy pracownicy i podwykonawcy oraz samozatrudnieni są instruowani w zakresie przepisów i regulacji obowiązujących aktualnie prowadzonego projektu budowlanego?. Kontrola sprzętu i produktów a. czy przedsiębiorstwo posiada system okresowego sprawdzania, identyfikacji i rejestracji najważniejszego sprzętu roboczego oraz jego elementów mających wpływ na bezpieczeństwo? Na przykład podnośników, narzędzi elektrycznych, urządzeń spawalniczych, siatek zabezpieczających itp. b. czy przedsiębiorstwo posiada wykaz najważniejszych i niebezpiecznych urządzeń i produktów?. Rejestracja wypadków i zdarzeń a. czy przedsiębiorstwo posiada wewnętrzną procedurę rejestracji wypadków i ważnych zdarzeń, b. czy procedura opisuje szczegółowo, które zdarzenia i komu należy zgłaszać? c. czy procedura opisuje kto jest odpowiedzialny za zbadanie zdarzenia i działania następcze?. Sprzęt ochronny i środki higieny oraz urządzenia socjalne a. czy przedsiębiorstwo posiada system nadzoru środków ochrony zbiorowej? b. czy przedsiębiorstwo posiada system wydawania oraz utrzymywania i napraw środków ochrony indywidualnej? c. czy przedsiębiorstwo dysponuje pomieszczeniami socjalnymi i środkami higieny?. Bezpieczna organizacja W jaki sposób przedsiębiorstwo wspiera regularny dialog z pracownikami lub ich przedstawicielami, zgodnie z potrzebami i/lub przepisami krajowymi?. Spotkania na szczeblu kierowniczym Czy bezpieczeństwo i higiena pracy są stałym punktem porządku zebrań kadry kierowniczej? Należy zastanowić się nad wszystkimi kwestiami i pytaniami, na które odpowiedź brzmi NIE i podjąć się rozwiązania tych problemów. Można w tym celu wykorzystać narzędzia i dokumenty opisane w niniejszym Przewodniku. Jeśli chodzi o pytania, na które padła twierdząca odpowiedź, można uznać, że w tych kwestiach firma znajduje się na właściwej drodze do prowadzenia właściwej polityki BHP i powinna nadal postępować w ten sposób.

10 Poziom : Dwanaście elementów kompleksowego wprowadzania systemu zarządzania BHP Treść dwunastu elementów i arkuszy informacyjnych: Arkusze informacyjne Tematy objęte podjętym działaniem Strona 1 Przyjęcie zobowiązania przez kierownictwo 1 a Definicja i przedstawienie ogólnych zasad 1 b Wyznaczenie celów przez dział operacyjny 1 c Udział pracowników Odpowiedzialność i obowiązki a Opisy stanowisk i nadanie uprawnień 1 b Wewnętrzna struktura prewencyjna 1 c Prewencja zewnętrzna 1 Dokumentacja systemu a Dokumenty referencyjne 1 b Identyfikowalność 1 Komunikacja a Komunikacja w obrębie przedsiębiorstwa 1 b Komunikacja zewnętrzna 1 Przegląd a Przegląd wstępny systemu 1 b Ocena ryzyka 1 Plan działania a Roczny program działań zapobiegawczych 1 b Raport roczny z działań zapobiegawczych 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

11 Arkusze informacyjne Tematy objęte podjętym działaniem Strona Wdrożenie na miejscu a Analiza ryzyka dla każdej operacji 1 b Wybór środków zapobiegawczych i środków ochrony 1 c Rozwiązania organizacyjne w sytuacjach awaryjnych 1 Szkolenia zarządzanie umiejętnościami a Wymagania związane z konkretnymi stanowiskami 0 b Rejestracja i monitorowanie kwalifikacji 0 Zamówienia a Zamówienia towarów i usług negocjacja umów 1 b Ocena i monitoring podwykonawców i dostawców Inspekcje, nadzór, kontrole a Inspekcje miejsc pracy b Kontrola sprzętu i produktów Zarządzanie wypadkami, zdarzeniami i zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi a Zgłaszanie i rejestrowanie wypadków i zdarzeń b Analiza wypadków, zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych c Przetwarzanie spostrzeżeń ze strony przedstawicieli struktur doradczych i inspekcyjnych 1 Udoskonalanie systemu 1 a Wyciąganie wniosków 1 b Dalsze działania

12 Przyjęcie zobowiązania przez kierownictwo 1 a: Definicja i przedstawienie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Zapewnienie zaangażowania i zobowiązania ze strony najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz odpowiednich warunków pracy. Pracownicy są podstawowym źródłem dobrobytu przedsiębiorstwa. W związku z tym, aby możliwe było zrealizowanie celów kierownictwa, należy włączyć kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w organizację przedsiębiorstwa, jego procedury, procesy, wyposażenie itp. Działalność (nazwa przedsiębiorstwa) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, w związku z czym podejmuje się w nim stosowne kroki niezbędne do: zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami i zasadami wewnętrznymi dotyczącymi realizacji danych czynności z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, włączenia kwestii BHP w proces decyzyjny na każdym szczeblu hierarchii przedsiębiorstwa, przygotowania wieloletniego planu działania, opartego na odpowiedniej ocenie ryzyka, zaangażowania wszystkich zainteresowanych w zarządzanie prewencyjne: udział pracowników przedsiębiorstwa wszystkich szczebli, współpraca z podwykonawcami i dostawcami, zainteresowanie klientów i innych przedsiębiorstw działających w miejscu pracy itp., zapewnienia zgodności wymagań klientów z systemem zarządzania BHP przedsiębiorstwa. 1 b: wyznaczane przez każdy dział przedsiębiorstwa* Przykłady Pismo prezesa do pracowników Rozpowszechnianie informacji za pomocą powiadomień, stron internetowych, intranetu itp. 1 Stosowanie ogólnej polityki obowiązującej w przedsiębiorstwie przez każdy dział operacyjny. polityka prewencyjna i cele działu operacyjnego są prezentowane w miejscach robót i w biurach. działania następcze i przegląd działań zgodnie z celami osiągniętymi przez inny dział wg harmonogramu (liczba wypadków, plany zapewnienia bezpieczeństwa, audyty itp.). stałe ograniczanie liczby wypadków oraz przypadków chorób zawodowych. włączenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa do zamówień na towary i usługi u podwykonawców i dostawców. Przykłady Rozpowszechnianie informacji na tablicach informacyjnych, w intranecie, ulotkach itp. Rejestrowanie procedur w protokołach z zebrań. Rozpowszechnianie informacji na temat rocznych celów operacyjnych i strategicznych. * W mniejszych przedsiębiorstwach może to być kierownictwo. PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

13 1 c: Udział pracowników Promowanie kultury bezpieczeństwa i zachowań z nią związanych w przedsiębiorstwie poprzez angażowanie pracowników oraz reprezentujących ich organów (jeśli istnieją) w kwestie dotyczące zapobiegania ryzyku zawodowemu. organizacja spotkań komisji ds. BHP złożonej z przedstawicieli pracowników umysłowych i fizycznych (co najmniej raz w miesiącu). zaangażowanie pracowników w przygotowanie ulotek, biuletynów, instrukcji bezpieczeństwa oraz wewnętrzne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, ulotki dla pracowników itp. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa organizowane zgodnie z planem prac. angażowanie pracowników oraz ich przedstawicieli, jeśli istnieją, we wszystkie aspekty oceny ryzyka i stałe doskonalenie systemu. Przykład Opracowanie konkretnych procedur bezpieczeństwa. 1 1

14 1. Odpowiedzialność i obowiązki a: Opisy stanowisk i nadanie uprawnień Definiowanie i komunikowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia za pomocą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (od kierownictwa po pracowników). W razie konieczności potwierdzenie poprzez przydzielenie uprawnień. opracowanie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Nadanie uprawnień i/lub odwołanie się do: członków kierownictwa przedsiębiorstwa pełniących rolę wiodących przedstawicieli systemu zarządzania zapobieganiem ryzyka, komisji ds. bezpieczeństwa ogólnego powołanej w celu regulacji działań związanych z wdrażaniem polityki bezpieczeństwa i ich kontrolowaniem, pracującej pod kierownictwem przedstawiciela kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, jeśli dotyczy, przepisów i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa. b: Wstępne zapobieganie Powołanie zgodnie z ogólną polityką prewencyjną kompetentnej organizacji wewnętrznej, która: adoradza i wspiera strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa w sprawach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, nadzoruje wprowadzenie i monitorowanie polityki prewencyjnej, jasno określa pozycję firmowego doradcy ds. prewencji w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa i na terenie budowy, który będzie także pełnić rolę osoby kontaktującej się z organami zewnętrznymi (w przypadku MŚP najlepiej, aby był to właściciel). Przykład Opracowanie i jasne zdefiniowanie zadań, procedur i powiązanych obowiązków. Przykład Dostosowanie procedur z Instrukcji bezpieczeństwa do różnych zadań. opracowanie dla kadry kierowniczej ogólnych zasad zapobiegania zagrożeniom w pracy. przegląd i rozpowszechnienie procedur, przewodników i innych dokumentów związanych z polityką prewencyjną przedsiębiorstwa. przeprowadzanie audytów w celu oceny zakresu wdrożenia wyżej wymienionych procedur. Proponowanie kierownictwu programów prewencyjnych. 1 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

15 c: Prewencja zewnętrzna Zapewnienie w przedsiębiorstwie multidyscyplinarnych umiejętności w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy (medyczne, techniczne, ergonomiczne itp.), wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w procesie opracowania zasad BHP oraz zapewnienia, że każdy pracownik wykonuje pracę dostosowaną do jego umiejętności. jeśli przedsiębiorstwo nie posiada własnych odpowiednich zasobów lub jeśli na poziomie krajowym istnieje taki obowiązek prawny, przedsiębiorstwo powinno skorzystać z doradztwa zewnętrznego organu prewencyjnego (ośrodki medycyny pracy, organizacje lub firmy doradcze specjalizujące się w sprawach BHP itp.). ogólne organy prewencyjne zatrudniają lekarzy medycyny pracy oraz specjalistów ds. zapobieganiu ryzyku zawodowemu, takich jak: specjaliści ergonomii pracy, technicy, koordynatorzy ds. bezpieczeństwa itp. przedsiębiorstwo ułatwia prowadzenie nadzoru medycznego poprzez przekazywanie lekarzowi medycyny pracy wszystkich potrzebnych dokumentów i informacji. Przykład Dostosowanie procedur zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa do różnych zadań

16 1 1. Dokumentacja systemu a: Dokumenty referencyjne Zapewnienie kierownictwu budowy i firmy informacji, instrukcji i narzędzi potrzebnych do wdrożenia systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i w miejscu robót. Dostarczenie przewodnika, który zawiera procedury zastosowania zasad i narzędzi bezpieczeństwa ułatwiające ich wdrożenie: ogólne zasady prewencji, wewnętrzny regulamin i procedury przedsiębiorstwa oraz osoby zajmujące się kwestiami BHP, roczny plan działań prewencyjnych wraz z wcześniejszymi raportami, przepisy, instrukcje obsługi urządzeń, arkusze informacyjne i instrukcje produktów, plany dla konkretnych miejsc pracy. b: Identyfikowalność Przechowywanie dokumentacji dla przedsiębiorstwa (fakty i decyzje). Rozpowszechnianie raportów i w razie potrzeby ich archiwizacja. Wybór metod identyfikacji, dystrybucji i archiwizacji dokumentów, w szczególności: protokołów zebrań komisji ds. BHP i grup zadaniowych, raportów z kontroli i weryfikacji urządzeń, raportów z kontroli miejsc pracy i z audytów, zgłoszonych wypadków, zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Przykłady Organizacja zebrań wewnętrznych personelu kierowniczego w przedsiębiorstwie. Przygotowanie specjalnej informacji i rozpowszechnienie jej wśród pracowników przedsiębiorstwa. Przygotowanie procedur prewencyjnych w ramach instrukcji bezpieczeństwa dla konkretnego miejsca pracy oraz związanego z nimi Planu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykłady Przechowywanie protokołów zebrań firmowej komisji ds. BHP. Przygotowanie rocznego raportu zgłoszonych wypadków, zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

17 . Komunikacja a: Komunikacja w obrębie przedsiębiorstwa Budowa pozytywnego nastawienia do środków zapobiegawczych w zakresie BHP oraz zachęcenie do ich stosowania. Stworzenie synergii z różnymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie budowlanym Zapewnianie przepływu informacji między różnymi szczeblami hierarchii wewnętrznej oraz umożliwienie udziału w dyskusji. Zapewnianie możliwości rozpatrywania wszystkich aspektów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem. Tam, gdzie jest to możliwe, komisja ds. BHP powinna ponosić nadrzędną odpowiedzialność za te działania. Rozpowszechnianie informacji i udostępnianie treści polityki odnośnie do środków zaradczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozwiązywanie kwestii związanych ze środkami zapobiegawczymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na zebraniach na wszystkich szczeblach organizacji oraz zachęcanie do dzielenia się pomysłami. Co roku wszystkim pracownikom przedstawiany jest roczny plan działań prewencyjnych, np. w biuletynie firmowym, notatkach służbowych, intranecie itp. W trakcie przygotowywania programu utrzymuje się kontakt ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. b: Komunikacja zewnętrzna Przykłady Organizacja osobnego zebrania na temat kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Przekazywanie informacji na temat celów związanych z BHP oraz podjętych działań na stronie internetowej przedsiębiorstwa. 1 Budowa pozytywnego odbioru środków zapobiegawczych w zakresie BHP oraz zachęcenie do ich stosowania. Stworzenie synergii z różnymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie budownictwa. Współpraca z innymi firmami, dostawcami, klientami, podwykonawcami, użytkownikami itp. Wykorzystanie systemu zarządzania BHP jako wartości dodanej przedsiębiorstwa na rynku. Wymiana i zbieranie informacji (wyciąganie wniosków): artykuły w prasie, uwzględnianie aspektów BHP w negocjacjach umów, organy prewencyjne, wewnętrzny biuletyn przedsiębiorstwa, konferencje, targi, fora itp., wyróżnienia w zakresie bezpieczeństwa. Przykłady Pismo do klientów. Biuletyny i informatory. 1 1

18 1. Badanie i ocena ryzyka a: Przegląd wstępny systemu Zbadanie sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie BHP. Spisanie wyników w dokumencie umożliwiającym śledzenie postępów w zakresie rozwoju środków zapobiegawczych w przedsiębiorstwie. Przygotowanie na szczeblu firmowym metod ustalania, analizowania i oceny zagrożeń. Faza ustalania ryzyka musi uwzględniać: bezpośrednią identyfikację zagrożeń w miejscu pracy we współpracy z zainteresowanymi pracownikami i kierownictwem, konsultacje z firmowymi i zewnętrznymi ekspertami ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (lekarze zakładowi, kierownik działu bezpieczeństwa, organy kontroli technicznej, inspektorat pracy itp.), poprzednią analizę ryzyka. b: Ocena ryzyka Przykład Jasne określenie wyjściowego statusu przedsiębiorstwa po wykonaniu analizy ryzyka. Ustalenie i zanalizowanie zagrożeń dla pracowników oraz określenie działań, jakie należy podjąć w celu ich zminimalizowania. Przygotowanie na szczeblu firmowym metod ustalania, analizowania i oceny zagrożeń.. Faza oceny ryzyka musi uwzględniać: wyniki fazy identyfikacyjnej, doświadczenia i rady zainteresowanych pracowników i kierownictwa, firmowych i zewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (lekarze zakładowi, kierownik działu bezpieczeństwa, organy kontroli technicznej, inspektorat pracy itp.), analizę wypadków oraz wcześniej przygotowanych rocznych planów działania i zapobiegania, raportów z działań prewencyjnych itp., w przypadku zmian w procesach roboczych należy ponownie przeanalizować ocenę ryzyka. Przykład Całościowa ocena ryzyka w przedsiębiorstwie w oparciu o doświadczenia i rady ekspertów firmowych i zewnętrznych. 1 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

19 . Plan działania a: Roczny program działań prewencyjnych Określenie działań mających na celu poprawę polityki prewencyjnej w przedsiębiorstwie na podstawie oceny/analizy zagrożeń dla BHP oraz wcześniejszych raportów z działań prewencyjnych. Wymaga to uporządkowanego podejścia i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, ale także stałego rozwoju i zaangażowania w praktyczne stosowanie tych programów ze strony kierownictwa. Duties, task, responsibilities Roczny program działań prewencyjnych jest przygotowywany na podstawie oceny/badania ryzyka oraz raportu z działań prewencyjnych w poprzednim roku. Program ten określa cele ilościowe i jakościowe w zakresie działań prewencyjnych. O jego założeniach informuje się wszystkie zainteresowane strony omawia się je z pracownikami lub ich przedstawicielami (jeśli istnieją), z kierownictwem przedsiębiorstwa oraz firmowymi i zewnętrznymi ekspertami ds. BHP (lekarze zakładowi, organy kontroli technicznej, inspektorat pracy itp.). Program ten stanowi część celów rocznych i wieloletnich przedsiębiorstwa. b: Roczny raport z działań prewencyjnych Ocena realizacji działań zamieszczonych w programie rocznym, ich praktycznego zastosowania oraz ich skuteczności. Analiza obejmująca zdarzenia wpływające na politykę BHP oraz cele przedsiębiorstwa. Informacje zamieszczone w raporcie, który został przygotowany na podstawie programu rocznego lub wieloletniego, wykorzystywane są do oceny ryzyka. Przekazuje się je komisji ds. BHP, jeśli taka istnieje w firmie albo przedstawicielom pracowników, którzy zgłaszają swoje. Następnie raport zostaje przestawiony wraz z objaśnieniami wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa. Przykład Roczny program działań prewencyjnych dla przedsiębiorstwa, obejmujący ocenę ubiegłego roku i cele na rok kolejny. Przykład Prezentacja raportu pracownikom fizycznym i umysłowym przedsiębiorstwa

20 1. Wdrożenie na miejscu a: Analiza ryzyka dla każdej operacji Analiza konkretnych zagrożeń występujących w danym projekcie i dostosowanie ogólnej oceny ryzyka do warunków konkretnego terenu budowy. Uwzględnienie wszystkich ograniczeń wynikających z warunków konkretnego miejsca pracy. Stworzenie środowiska pracy, które nie będzie zagrażać zdrowiu pracowników. Ograniczenie negatywnego oddziaływania ze strony osób trzecich. Nadzór nad produkcją, przepływami produkcyjnymi i usuwaniem odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (rozpuszczalniki, azbest itp.). Analiza ryzyka rozpoczyna się możliwie wcześnie, nawet na etapie projektowania przedsięwzięcia i uwzględnia plan BHP klienta. Po zapoznaniu się z planem BHP klienta, a przed rozpoczęciem prac, należy ocenić sytuację na terenie budowy. Jednocześnie z określeniem charakteru robót, metod budowy i otoczenia terenu budowy należy ustalić i zanalizować występujące zagrożenia. Ogólną ocenę ryzyka stosowaną w przedsiębiorstwie należy dostosować i zmodyfikować z uwzględnieniem konkretnych zagrożeń występujących w danym miejscu, a następnie uwzględnić w planie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa klienta. Plany BHP przedsiębiorstwa sporządzone dla celów konkretnej budowy powinny określać metody działania, zasoby ludzkie i sprzęt - potrzebne do zapanowania nad zagrożeniami występującymi na terenie budowy. Plan BHP przedsiębiorstwa dostosowuje się do planu klienta w miarę postępu robót na terenie budowy. Przykłady Przedstawienie zagadnień BHP dla danego projektu na pierwszym spotkaniu z projektantami. Ocena doświadczeń z poprzednich projektów budowlanych. 1 1 PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE strona 1 z 39 STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 9001:2009 SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Pełnomocnik ds. Systemu Starosta Wąbrzeski Zarządzania Jakością Krzysztof Goleń Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo