Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych deszczy 10 Oferta wakacyjna GOK 19

2 G³os Gminy G³os Gminy Uroczysta Msza w ho³dzie ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 r. dosz³o do katastrofy polskiego samolotu rz¹dowego w Smoleñsku. W katastrofie zginê³o 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyñski wraz z ma³ onk¹ Mari¹ Kaczyñsk¹. ¹cz¹c siê w bólu z rodzinami ofiar, wójtowie z powiatu krakowskiego, 12 kwietnia br. wpisywali kondolencje do specjalnie wystawionej ksiêgi w Urzêdzie Rady Miasta w Krakowie. Upamiêtniaj¹c tragicznie zmar³e osoby, w œrodê, 14 kwietnia 2010 r. o godz. 18:00 w Koœciele Parafialnym Œw. Bart³omieja Aposto³a w Mogilanach, z inicjatywy Wójta Gminy, Przewodnicz¹cego Rady Gminy i wspó³pracowników, odprawiona zosta³a uroczysta Msza Œwiêta w intencji tragicznie zmar³ych osób w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Targosza. W Mszy uczestniczy³y lokalne w³adze - m.in. Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a, Zastêpca Wójta Aneta Nêdza, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Sikora, radni, so³tysi, pracownicy samorz¹dowi, dyrektorzy szkó³ z m³odzie ¹, przedstawiciele organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na terenie Gminy oraz licznie przybyli mieszkañcy. Przyby³y tak e liczne poczty sztandarowe z placówek oœwiatowych z terenu Gminy, Stra y Po arnych i Zespo³u Regionalnego "Mogilanie". Uroczyst¹ oprawê muzyczn¹ przygotowa³ Chór Mieszany "Mogilanum". Uczestnicy Mszy Œwiêtej w zadumie i skupieniu przeszli pod tablicê upamiêtniaj¹c¹ Wodza Narodu Polskiego Józefa Pi³sudskiego oraz poleg³e osoby z Mogilan, które walczy³y w obronie ojczyzny, gdzie minut¹ ciszy uczczono pamiêæ Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego oraz pozosta³ych osób, które tragicznie zginê³y w katastrofie. 23 maja br. podczas tradycyjnej Majówki ku czci Œw. Rity, na zakoñczenie pierwszej czêœci uroczystoœci, odby³ siê wystêp Joanny Wal - mieszkanki W³osani, której akompaniowa³ Piotr Piotrowski, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Mogilanach. Wszyscy zgromadzeni w skupieniu wys³uchali koncertu, który by³ zadedykowany ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. K. Wajdzik Nowy nabytek OSP ju w akcji OSP z terenu Gminy w zwi¹zku z intensywnymi opadami deszczu na terenie Ma³opolski w ostatnich tygodniach, zosta³y postawione w pe³ny stan gotowoœci. Stra acy wielokrotnie interweniowali i pomagali w chronieniu maj¹tku i zapewnianiu bezpieczeñstwa mieszkañcom naszej gminy, jak równiez s¹siednich gmin. Szerzej na ten temat piszemy na stronie 10. Tym bardziej cieszy fakt, iz mogilañscy stra acy wykorzystuj¹ ju w akcjach wóz stra acki, który 2 maja br. poœwiêcono ko³o Koœcio³a Parafialnego pod wezwaniem œw. Bart³omieja Aposto³a. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od uroczystej Mszy Œwiêtej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Targosza. Nastêpnie, na Rynku odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia i przekazania wozu stra ackiego dla Ochotniczej Stra y Po arnej w Mogilanach. W uroczystoœciach udzia³ wziêli: Leszek Ziêba Prezes Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczpospolitej Polskiej, Pawe³ Jarosz Zastêpca Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra y Po arnej w Krakowie, Tomasz Klimczyk Prezes Ochotniczej Stra y Po arnej w Mogilanach, Tadeusz Górnisiewicz Komendant Gminny ZOSP RP oraz przedstawiciele lokalnej w³adzy: Ma³gorzata Mardy³a Wójt Gminy, Aneta Nêdza - Zastêpca Wójta Gminy, Marek Sikora Przewodnicz¹cy Rady Gminy. W uroczystoœciach wziêli udzia³ liczni przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy: OSP Buków, OSP oraz OSP W³osañ. Nie zabrak³o równie przedstawicieli KBS, na czele z Prezesem Zarz¹du Zbigniewem Bodziochem. Poœwiêcenia wozu dokona³ ks. proboszcz Tadeusz Targosz. W specjalnym przemówieniu, Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a podkreœli³a, e wóz stra acki bêdzie pomaga³ stra akom w niesieniu pomocy nie tylko mieszkañcom samej gminy, ale równie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy przeje d aj¹ niezwykle trudny odcinek drogi krajowej nr 7 czyli tzw. Zakopianki. Pani Wójt po raz kolejny podziêkowa³a stra akom ochotnikom za czuwanie nad bezpieczeñstwem Gminy, bezinteresowne niesienie pomocy i tym samym nie pobieranie ekwiwalentu za udzia³ w akcjach bojowych i szkoleniach. Koszt wozu stra ackiego wyniós³ 230 tys. z³ i w wiêkszej czêœci zosta³ sfinansowany przez Samorz¹d Gminy, który wy³o y³ na ten cel a 150 tys. z³. Na pozosta³¹ czêœæ kwoty po wielu dzia³aniach Wójta Gminy oraz Prezesa OSP w Mogilanach z³o yli siê: Pañstwowa Stra Po arna, ZOSP oraz Krakowski Bank Spó³dzielczy. Poczty sztandarowe podczas Mszy Œwiêtej. Wóz stra acki (Star 266 z napêdem 6x6 po gruntownym remoncie silnika oraz uk³adu napêdowego, z nowym wykoñczeniem kabiny oraz ca³kiem now¹ zabudow¹ stra ack¹) jest wyposa ony m.in. w takie nowe urz¹dzenia jak: autopompê wraz ze zbiornikiem o pojemnoœci 2300 litrów, zbiornik pianotwórczy o pojemnoœci 230 litrów, agregat pr¹dotwórczy, maszt oœwietleniowy, wci¹garkê oraz w tzw. szybkie natarcie. M.in. te funkcje wozu, stra acy wykorzystywali przy wyjazdach w okresie powodziowym. K. Wajdzik Poœwiêcenie wozu stra ackiego. Uczestnicy uroczystoœci na tle wozu stra ackiego. 2lipiec 2010

3 Mieszkañcy Gminy na rzecz powodzian Na apel Ma³opolskiej Izby Rolniczej organizuj¹cej pomoc dla gospodarstw, które ucierpia³y w wyniku powodzi, odpowiedzieli licznie mieszkañcy i instytucje z naszej Gminy. Pomoc zorganizowa³ So³tys Kulerzowa i jednoczeœnie delegat Ma³opolskiej Izby Rolniczej Józef Jurek. W wyniku zbiórki darów, mieszkañcy przekazali 2250 kg pszenicy, 16 worków owsa, 2 worki mieszanki zbo owej, 200 kg yta, 200 kg jêczmienia, 3 worki otrêbów, 1 worek œcinków chlebowych, 25 kg cukru, 50 kg m¹ki, 23 worki suchego chleba oraz 40 sztuk kostek siana. Wszystkie te dary zosta³y przekazane powodzianom z Maniowa w gminie Szczucin. Transport zapewni³ Urz¹d Gminy. Osoby i instytucje z terenu Gminy, które przekaza³y pasze dla powodzian to: Jan Papie i Kazimierz Papie z Kulerzowa, Jan Jurek z Kulerzowa, Józefa Papie z Kulerzowa, Maria Mucha z Kulerzowa, Henryk Szponder z Kulerzowa, Stanis³aw Guba³a z Kulerzowa, Józef K³yœ z Kulerzowa, Franciszek Jezioro z Kulerzowa, Czes³aw Jezioro z Kulerzowa, Krzysztof O óg z Kulerzowa, Marek Tomaszewski z Bukowa, Ryszard Surówka z Bukowa, Krzysztof K³yœ z Mogilan, Krzysztof Ptak z Mogilan, Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna Pokój z Mogilan, Ma³gorzata Nowak z Libertowa, Bogdan Hajduk, Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna Libertów, Piekarnia W³osañ, Piekarnia. Wszystkim darczyñcom oraz organizatorowi Panu Józefowi Jurkowi serdecznie dziêkujemy. nasza stopka: kwartalnik lokalny nr 1/10 - marzec 2010 r. na ok³adce: wydawca: redakcja: POWÓD 2010 pomoc osobom niepe³nosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych utworzy³ specjalny program dla osób niepe³nosprawnych, poszkodowanych na skutek powodzi maj¹cej miejsce w maju 2010 roku. Adresatami programu s¹: - poszkodowane osoby, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniu o stopniu niepe³nosprawnoœci (lub orzeczenie równowa ne), - dzieci i m³odzie niepe³nosprawna posiadaj¹ca aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci wydane przed ukoñczeniem 16 roku ycia, - w imieniu i na rzecz dzieci i m³odzie y niepe³nosprawnej oraz ubezw³asnowolnionej osób niepe³nosprawnych wystêpuj¹ opiekunowie prawni tych osób. Warunkiem uczestnictwa w programie, którego celem jest udzielenie pomocy finansowej jest przed³o enie kserokopii orzeczenia oraz dokumentu potwierdzaj¹cego poniesienie szkody na skutek zalania b¹dÿ innego zniszczenia powsta³ego w wyniku powodzi, b¹dÿ opadów deszczu na terenach objêtych powodzi¹ wystawionego przez w³aœciw¹ jednostkê administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej. Wnioski o dofinansowanie mo na sk³adaæ w trybie ci¹g³ym, jednak e nie póÿniej ni do dnia 15 listopada 2010 roku w Pañstwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Wiêcej informacji na stronie PFRON-u: lub u Konsultanta ds. Osób Niepe³nosprawnych. Dy ur Konsultanta: Urz¹d Gminy - pokój numer 2A, czwartek: i pi¹tek: Tel. 12/ wew. 254 A. Musia³ K. Wajdzik Zakoñczenie roku szkolnego 2009/2010 w Gminie. Samorz¹d Gminy, Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach , tel.: (012) Aneta Nêdza - koordynator, Jolanta Jurkiewicz, Krzysztof Musia³, Anna Budek Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt oraz skracania artyku³ów. materia³y: pracownicy jednostek organizacyjnych gminy sk³ad: Devilish Designer - Nakook - druk: Drukarnia Cracovia Transfer Kraków; ul. Torfowa 4 nak³ad: 3000 bezp³atnych egzemplarzy. kwartalnik dostêpny równie na stronie internetowej: Prawie 500 osób objêtych ró n¹ form¹ pomocy! Statuetka Byka dla Urzêdu Gminy za efektywn¹ i konsekwentn¹ wspó³pracê z Urzêdem Pracy Powiatu Krakowskiego Pod koniec czerwca br. w Chocho³owym Dworze w Jerzmanowicach zosta³ zorganizowany Podwieczorek Przedsiêbiorczoœci, w ramach partnerstwa lokalnego, jako podstawy rozwoju rynku pracy. Wójt Gminy pani Ma³gorzata Mardy³a zosta³a uhonorowana przez Starostê Powiatu Krakowskiego pana Józefa Krzyworzekê statuetk¹ Byka, przyznan¹ za efektywn¹ i konsekwentn¹ wspó³pracê Urzêdu Gminy z Urzêdem Pracy Powiatu Krakowskiego. W spotkaniu uczestniczy³ miêdzy innymi Wicestarosta Krakowski pan Andrzej Furmanik, który wrêczy³ przyznane statuetki oraz podziêkowa³ Pracodawcom za wieloletni¹ wspó³pracê z UPPK. Gmina od dziesiêciu lat wspó³pracuje intensywnie z UPPK. To w³aœnie z inicjatywy Wójta Gminy pani Ma³gorzaty Mardy³a od 2001 roku ponad 180 ludzi znalaz³o w gminie pracê w ramach robót publicznych, niespe³na 70 osób w pracach interwencyjnych i 76 osób w ramach prac spo³ecznie u ytecznych. Dodatkowo gmina bra³a udzia³ w programie EQUAL zatrudniaj¹c prawie 50 osób bezrobotnych, których wynagrodzenie i inne formy pomocy finansowej by³y pokrywane ze œrodków Unii Europejskiej. Wójt Gminy daje równie szansê na zdobycie doœwiadczeñ zawodowych w instytucjach samorz¹dowych. W ci¹gu ostatnich oœmiu lat 76 osób mia³o mo liwoœæ odbycia sta y dla bezrobotnych, nie posiadaj¹cych doœwiadczenia zawodowego, a 28 m³odych ludzi odbywa³o praktyki zawodowe dla uczniów szkó³ œrednich i studentów. Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a odbiera statuetkê Byka za efektywn¹ i konsekwentn¹ wspó³pracê z Urzêdem Pracy Powiatu Krakowskiego. Dzia³ania pani Wójt skierowane s¹ tak e na pomoc osobom niepe³nosprawnym. Na podstawie zawartej umowy z Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, w ramach programu Osoby niepe³nosprawne w s³u bie publicznej w latach 2006 do 2010 znalaz³o zatrudnienie w Urzêdzie Gminy 14 osób bezrobotnych z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹. W chwili obecnej nadal pracuje 9 osób niepe³nosprawnych. Odzwierciedleniem tych dzia³añ by³ udzia³ w konkursie dla pracodawców wra liwych spo³ecznie LODO AMACZE 2009 organizowany przez polsk¹ organizacjê pracodawców osób niepe³nosprawnych. Nagroda dla uczestników konkursu Lodo³amacza jest wyró nieniem dla tych, którzy decyduj¹c siê na zatrudnienie osób niepe³nosprawnych, jednoczeœnie prowadz¹ wobec nich przyjazn¹ politykê personaln¹, prze³amuj¹ bariery, walcz¹ z niechêci¹ i obojêtnoœci¹ spo³eczeñstwa. Urz¹d Gminy w kategorii pracodawca nieprzedsiêbiorca na etapie regionalnym - oddzia³ ma³opolski zaj¹³ II miejsce i srebrny medal. Powy sze fakty wskazuj¹ na to, e zosta³y docenione wieloletnie dzia³ania Wójta Gminy pani Ma³gorzaty Mardy³a na rzecz pomocy osobom bezrobotnym, a tym samym zwiêkszenia poziomu zatrudnienia w Gminie. Pomogliœmy wielu osobom, które znajdowa³y siê w trudnej sytuacji yciowej. Czêsto nie jest to ³atwa wspó³praca, jednak e dla nas najwa niejszy jest cz³owiek. Dodatkowo nale y podkreœliæ, e wiêkszoœæ osób pracowa³a b¹dÿ nadal pracuje w terenie na rzecz naszej spo³ecznoœci lokalnej. To przede wszystkim pracownicy Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju, dzia³aj¹cej przy UG dbaj¹ o czystoœæ w gminie, wykonuj¹ wiele prac przy drogach i rowach, dbaj¹ o estetyczny wygl¹d skwerów i miejsc publicznych, a tak e przeprowadzaj¹ drobne prace remontowe w obiektach gminnych. UG lipiec 20103

4 G³os Gminy G³os Gminy Apel do mieszkañców gminy! Urz¹d Gminy apeluje do Pañstwa - mieszkañców Gminy, o oszczêdzanie wody pochodz¹cej z wodoci¹gu gminnego. W zwi¹zku z upa³ami, zu ycie wody gwa³townie wzros³o w ostatnich dniach. Powoduje to, e gminna sieæ wodoci¹gowa jest znacznie obci¹ ona. Aby unikn¹æ ewentualnych przerw w dostawie wody, apelujemy o zaprzestanie u ywania wody do celów takich jak: podlewanie trawników, nape³nianie basenów rekreacyjnych, mycie samochodów, mycie placów i podjazdów, itp. Liczymy, e odpowiedzialna postawa mieszkañców gminy pozwoli unikn¹æ problemów z dostaw¹ wody. UG Co zrobiliœmy w 2009 roku, czyli wykonanie Bud etu Gminy za ubieg³y rok Najwa niejsze inwestycje Budowa Gimnazjum z Hal¹ Widowiskowo Sportow¹ w Mogilanach z³ (w tym z³ œrodki niewygasaj¹ce) Kontynuowane by³y roboty stanu zerowego. Wykonano œciany, s³upy hali do poziomu minus 7,60 i strop na tym poziomie. Wykonano œciany, s³upy i strop budynku gimnazjum na poziomie minus 7,60. Wykonano p³ytê fundamentow¹ na poziomie minus 7,60 oraz œciany, slupy i strop na poziomie minus 3,70. Wykonano p³yty fundamentowe na poziomie minus 3,70. Na bie ¹co wykonywane s¹ izolacje przeciwwodne i termiczne oraz zasyp wykopów. Wykonano przy³¹cz wody, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ od strony zachodniej. Budowa Sali Kulturowo Wystawowej w Mogilanach z³ (w tym z³ œrodki niewygasaj¹ce) w wysokoœci z³ oraz z bud etu Województwa Ma³opolskiego w wysokoœci z³ w ramach programu Orlik Plus. Boisko treningowe w Mogilanach z³ Zakupiono kolejn¹ dzia³kê pod boisko treningowe. Drogi Remonty dróg gminnych: Wykonano przebudowê 5 dróg gminnych. Wartoœæ zadania wynios³a z³. Zgodnie z procedur¹ przetargow¹ i zawart¹ umow¹ zadanie wykona³a firma PRDM Wadowice. - Gaj, ul. Akacjowa - wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 580 mb. - W³osañ, ul. Spacerowa - wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 340 mb. - Lusina, ul. Kwiatowa - wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 685 mb. wraz z udro nieniem rowu - Konary - droga ³¹cz¹ca drogê 023 z drog¹ nr 022- wymiana podbudowy, nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 210 mb. wraz z odwodnieniem, - Kulerzów - droga nr 040- wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 90 mb. Inwestycje drogowe z³ Budowa chodnika na ul. Zakopiañskiej w Mogilanach: Wydatkowano kwotê z³ za wykonanie projektu, zakup dziennika budowy, aktualizacje kosztorysów, projekt organizacji ruchu. Z³o ono wniosek o dofinansowanie w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w maksymalnej wysokoœci z³. Przebudowa drogi na ul. Zgodnej i Borowej w Libertowie Wykonano przebudowê odcinka 340 mb. ul. Zgodnej w Libertowie. Wykonawc¹ by³ RUiBD Sp. z o.o Kraków, ul. Rydla 57. Wartoœæ zadania wynios³a z³. Na realizacjê tego odcinka otrzymano dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego w wysokoœci z³. Budowa drogi gminnej wzd³u gimnazjum. Wykonano 250 mb. drogi o szerokoœci 6m i nawierzchni t³uczniowej wraz rowem odwadniaj¹cym. Wykonawc¹ by³a CZ.P.B.PRZEMYS ÓWKA Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ Czêstochowa, ul. Pu³askiego 25. Wartoœæ zadania wynios³a z³. Prace realizowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z³ W ramach realizacji zadañ zwi¹zanych z modernizacj¹ dróg dojazdowych do gruntów rolniczych wykonano modernizacjê drogi o d³ugoœci 280 mb. w miejscowoœci Chorowice (dzia³ka nr 269). Z Urzêdu Marsza³kowskiego otrzymano na to zadanie dotacjê w wysokoœci z³. Wykonawc¹ modernizacji drogi w Chorowicach by³ Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o Kraków, ul. Rydla 57. Zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym W ramach zadañ wspólnych wraz ze Starostwem Powiatowym w Krakowie realizowanych w trybie Inicjatyw Samorz¹dowych wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltowej: - na drodze nr K2175 w m. Brzyczyna mb. - na drodze nr K1941 w m. W³osañ mb. - na drodze nr K2168 w m. Lusina-500 mb. - na drodze nr K2169 w m. Gaj -430 mb. Udzia³ Gminy w w/w zadaniach wyniós³ 50%. Na roboty te gmina wyda³a ³¹cznie z³. Sala Kulturowo - Wystawowa. Wykonano instalacje wewnêtrzne, roboty wykoñczeniowe, dokonano odbioru i uzyskano pozwolenie na u ytkowanie. Zakupiono podstawowe wyposa enie. Centrum Sportowo Rekreacyjne Bema w Gaju Uzupe³niono drena. Wykonano renowacjê nawierzchni boiska do pi³ki no nej. Wykonano remont ogrodzenia z trzech stron boiska. Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ul. Zgodna w Libertowie. 4lipiec 2010

5 Ponadto Gmina zrealizowa³a budowê chodnika przy drodze powiatowej K2173 w Mogilanach o d³ugoœci 163 mb. tj. wykona³a projekt, wy³oni³a w drodze przetargu wykonawcê, prowadzi³a nadzór inwestorski oraz dokona³a odbioru robót. Na realizacjê tego zadania Gmina otrzyma³a dotacjê ze Starostwa Powiatu Krakowskiego w wysokoœci z³. Wykonawc¹ by³a firma - IN YNIERIA Zbigniew Witkowski, Kraków, ul. Rybitwy 4/6. Wartoœæ zadania wynios³a z³. Remonty cz¹stkowe na drogach asfaltowych i t³uczniowych Remont cz¹stkowy dróg zwi¹zany z ³ataniem dziur na drogach o nawierzchni asfaltowej realizowany by³ przez firmê POL-BRUK Pietrzak Spó³ka jawna, Myœlenice, ul. S³owackiego 12/39. Wykonano i rozliczono roboty o wartoœci z³. Równolegle realizowane by³y roboty drogowe kruszywem zwi¹zane z wykonaniem drobnych remontów i napraw dróg t³uczniowych materia³em kamiennym przez Firmê Budowlano-Monta ow¹ Tomasz Folwarski, Wrz¹sowice 109. Wartoœæ robót wynios³a z³. Utrzymanie sieci oœwietlenia ulicznego z³ Zgodnie z prowadzon¹ inwentaryzacj¹ oœwietlenia ulicznego na terenie Gminy w roku 2009 zainstalowanych by³o ok. 888 punktów œwietlnych. Na ich utrzymanie wydatkowano odpowiednio: za energiê elektryczn¹: ,18 z³ za obs³ugê i eksploatacjê sieci: ,22 z³ za dzier awê s³upów pod oprawy lamp: 2.683,29 z³ Modernizacja i rozbudowa sieci oœwietlenia ulicznego W roku 2009 kontynuowane by³y zadania zwi¹zane z rozbudow¹ sieci oœwietlenia ulicznego na terenie Gminy. W lutym podpisano umowê na wykonanie 8 projektów budowlanowykonawczych dotycz¹cych rozbudowy oœwietlenia ulicznego w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Chorowice, Kulerzów, Lusina, Libertów, Buków i. ¹czna wartoœæ zleconych projektów wynosi ,00 z³ brutto. W maju br. po uzyskaniu projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowê przyst¹piono do realizacji II etapu budowy oœwietlenia, przejœcia dla pieszych przez drogê krajow¹ nr 7 w Mogilanach. W ramach realizacji tego zadania powsta³o 14 nowych punktów œwietlnych. Wartoœæ zrealizowanej umowy wynios³a z³ brutto. Ponadto w lutym br. podpisano porozumienie z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Krakowie, na mocy którego GDDKiA O/Kraków zaprojektuje i wykona oœwietlenie nowego wêz³a drogowego w ci¹gu drogi krajowej nr 7 w miejscowoœci w km ,14. W 2009 r. na naprawy, modernizacjê i rozbudowê oœwietlenia ulicznego wydatkowano nastêpuj¹ce kwoty: - naprawy: 3.037,80 z³ - rozbudowa: ,01 z. - opracowanie dokumentacji projektowych: ,00 z³, w tym ,00 z³ -œrodki niewygasaj¹ce - op³aty dla ENION Zak³ad Energetyczny Kraków zwi¹zane z przy³¹czeniem nowych linii wynios³y 650,84 z³. Bie ¹ca obs³uga komunikacyjna Gminy - dop³ata do MPK Zgodnie z podpisanym w grudniu 2007 r. porozumieniem pomiêdzy Gmin¹ a Gmin¹ Miejsk¹ Kraków w roku 2009 obs³ugê komunikacyjn¹ Gminy wykonuje najwiêkszy przewoÿnik na terenie Miasta Krakowa tj. MPK Kraków. Realizacj¹ ww. porozumienia oraz koordynacj¹ dzia³añ zajmuje siê Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Gmina dop³aci³a w 2009 roku do przewozów z³ Kanalizacja Kanalizacja sanitarna dla wsi W³osañ z³ ; wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowê. Kanalizacja sanitarna dla wsi Brzyczyna, Gaj zachód z³; wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowê. Kanalizacja sanitarna dla wsi Lusina z³; wykonano aktualizacjê kosztorysów inwestorskich, opracowano Szczegó³owe Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych i opracowano operat oddzia³ywania na œrodowisko. Z³o ono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oœwiata Na bie ¹ce utrzymanie wydatkowano z³, tj.: 41,72% wydatków bie ¹cych z tego na: Szko³y podstawowe wraz z oddzia³ami przedszkolnymi i œwietlicami szkolnymi z³ Przedszkola z³ Gimnazja z³ Dowo enie uczniów do szkó³ z³ Stypendia dla uczniów z³ Doskonalenie nauczycieli z³ Obs³uga finansowo-ksiêgowa i kadrowa z³ Pozosta³e (Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych Emerytów, zajêcia SKS oraz Szkolny Zwi¹zek Sportowy) z³. Kultura Przekazano dotacjê dla instytucji kultury na ogólna kwotê z³, w tym dla Gminnego Oœrodka Kultury z³ i dla Gminnej Biblioteki Publicznej z³ Pomoc spo³eczna Wydatkowano z³ na wyp³atê m.in.: œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, zasi³ków sta³ych, celowych i okresowych, zapomóg dla dzieci w rodzinach zastêpczych, sk³adek zdrowotnych oraz obs³ugê finansowo ksiêgow¹ prowadzon¹ przez GOPS. Wykonanie bud etu za 2009 rok Rada Gminy, po dok³adnej analizie materia³ów oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przyjê³a sprawozdanie z wykonania bud etu gminy za 2009 rok i udzieli³a Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytu³u. Dochody z³ Wydatki z³ Zad³u enie z³, co stanowi 58,93% wykonanych dochodów, sp³ata zad³u enia wraz z obs³ug¹ d³ugu z³, co stanowi 13,73% wykonanych dochodów. UG Pozytwna opinia sprawozdania z wykonania bud etu Gminy za rok UG lipiec 20105

6 G³os Gminy G³os Gminy Blisko 5,5 mln z³ pozyskanych œrodków zewnêtrznych w latach Gmina aktywnie, ju na etapie pojawienia siê pierwszych mo liwoœci pozyskania œrodków przedakcesyjnych zabiega o pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych, w szczególnoœci œrodków z bud etu Unii Europejskiej. Pocz¹wszy od 2003 roku z³o ono 26 wniosków, na ³¹czn¹ kwotê ,49 z³. W ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (POKL) 28 kwietnia 2010 roku z³o ono projekt Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test-b¹dÿ the best!. Na 10 liœcie konkursowej Wojewódzkiego Urzêdu Pracy zaj¹³ on I miejsce z iloœci¹ 100 punktów, natomiast projekt Czym skorupka za m³odu, z³o ony równie w ramach POKL, uzyska³ dofinansowanie i oczekuje na podpisanie umowy. W ramach realizacji projektu Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowie, zosta³o rozstrzygniête postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentacja z tym zwi¹zana zosta³a przes³ana do Departamentu Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. W roku bud etowym skutecznie aplikowano o œrodki z funduszy zewnêtrznych. W tym okresie z³o ono 15 wniosków (6 w 2009 r., 9 w 2010 r.) na ca³kowit¹ wartoœæ projektów wynosz¹c¹ ,73 z³ ( ,65 z³ w 2009 r., ,08 z³ w 2010 r.), uzyskano dofinansowanie w wysokoœci ,60 z³ ( ,00 z³ w 2009 r., ,60 z³ w 2010 r.), szczegó³y obrazuje tabela poni ej. Bior¹c pod uwagê liczbê osób zamieszkuj¹cych Gminê, iloœæ pozyskanych œrodków z funduszy zewnêtrznych w przeliczeniu na jednego mieszkañca w roku 2009 wynios³a 123,98 z³, a w roku 2010 (stan na 30 czerwca) 341,81 z³. Pozycje w tabeli 1-6: Zestawienie pozyskanych funduszy zewnêtrznych w roku Pozycje w tabeli 7-15: Zestawienie pozyskanych funduszy zewnêtrznych w roku Wartoœci poszczególnych zadañ i wielkoœci pozyskanych dotacji znajd¹ odzwierciedlenie w rocznych sprawozdaniach finansowych po koñcowym rozliczeniu poszczególnych projektów. Przewidywany okres rozliczenia projektów, które uzyska³y dofinansowanie ze œrodków zewnêtrznych to lata stosownie do zawartych umów i terminów, wynikaj¹cych z procedur dofinansowania ustalanych przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. L.p. Program / Dzia³anie Tytu³ Projektu Kwota Dofinansowania Wartoœæ projektu Uwagi 1 Program Operacyjny Mosty , ,00 Realizowany od Kapita³ Ludzki do Urz¹d Marsza³kowski Przebudowa drogi gminnej nr K w Libertowie 2 Województwa Ma³opolskiego - ulica Zgodna i Borowa - etap I odcinek 340 mb , ,30 Uzyskano - Modernizacja dróg gminnych ulicy Zgodnej dofinansowanie Departament Edukacji i Sportu Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego - ORLIk PLUS Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dzia³anie: Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , LEADER w ramach dzia³ania Wdra anie Lokalnych Strategii Rozwoju: Odnowa i rozwój wsi. Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny Dzia³anie 7.3 Gospodarka odpadami, Gmina jako partner Leader: Zabierzów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dzia³anie: Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej Program Operacyjny Kapita³ Ludzki na lata , Priorytet IX, Dzia³anie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Departament Edukacji i Sportu Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Ma³opolskiego na lata Modernizacja Drogi Gminnej w Województwie Ma³opolskim Program Operacyjny Kapita³ Ludzki na lata , Priorytet IX, Dzia³anie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, II Edycja Konkursu Edukacyjna Gmina Ma³opolski 2010 Modernizacja roku 2009 Oœ 4 Leader w ramach PROW Dzia³anie 413, Wdra anie lokalnych strategii rozwoju Oœ 4 Leader w ramach PROW Dzia³anie 413, Wdra anie lokalnych strategii rozwoju Modernizacja boiska sportowego w ramach Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kulturowego im. Gen. Bema w Gaju Modernizacja boiska sportowego w ramach Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kulturowego im. Gen. Bema w Gaju Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowie Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budow¹ odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjadów indywidualnych na ul. Zakopiañskiej - odcinek od ul. Œwi¹tnickiej do ul. Jaœminowej Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Œwi¹tniki Górne, Wielka Wieœ i w Powiecie Krakowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Lusina - etap I Czym skorupka za m³odu Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Bukowie , , ,01 Uzyskano dofinansowanie , ,72 Uzyskano dofinansowanie , , ,00 Ca³oœæ ,68 Projekt oczekuje na ocenê formalno merytoryczn¹ w Urzêdzie Marsza³kowskim Projekt po ocenie merytorycznej uzyska³ 65,50 punktów , ,48 Projekt z³o ony w 2009 r., dofinansowanie przyznano w 2010 r , , , ,00 Remont drogi gminnej nr K w Gaju, ul. Akacjowa , ,00 Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test - b¹dÿ the best! , ,00 Kompleksowy system podnoszenia jakoœci i wsparcia us³ug edukacyjnych w Gminie, zgodny z zasad¹ uczenia siê przez ca³e zycie - edumogilany.pl Modernizacja oczyszczalni œcieków w Lusinie i we W³osani Szlakiem Patronów naszych , ,00 Organizacja konkursu i wystawy Œwiêtoœæ przy mojej drodze , ,00 Referat Organizacji i Nadzoru Projekt pozytywnie oceniony, oczekuje na podpisanie umowy Gmina oczekuje na og³oszenie wyników Projekt w trakcie realizacji Projekt uzuska³ dofiannsowanie, oczekuje na podpisanie umowy Gmina zajê³a 7 miejsce w Ma³opolsce Tytu³ i dyplom Modernizacja Roku 2009 Wniosek pozytywnie oceniony LGD oczekuje na aprobatê Urzêdu Marsza³kowskiego Wniosek pozytywnie oceniony LGD oczekuje na aprobatê Urzêdu Marsza³kowskiego 6lipiec 2010

7 Dzia³ania w 2010 roku Ponad 5 milionów z³otych na budowê kanalizacji Gmina, w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej PROW pozyska³a œrodki w wysokoœci z³ na realizacjê zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Lusina- Etap I. W ramach tego zadania zostanie wybudowane 873 m kolektora g³ównego o œrednicy 315 mm oraz 3366 m kana³ów bocznych o œrednicy 200 mm. Zadanie to bêdzie wykonywane w latach W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja do og³oszenia przetargu. Szacunkowa wartoœæ zadania to ponad 5 milionów z³otych. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej Wykonano sieæ wodoci¹gow¹ w miejscowoœci Chorowice-Kozie Rogi o d³ugoœci 330 mb. fi 90. Wartoœæ zadania wynios³a ,02 z³. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Dziêki staraniom Wójta Gminy i pracowników UG gmina otrzyma³a z Urzêdu Marsza³kowskiego prawie 100 tysiêcy z³otych, jako dofinansowanie remontu drogi gminnej w Gaju, ul. Akacjowa na d³ugoœci 650 mb. Zosta³ og³oszony przetarg. Termin wykonania r. W ramach tego zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na tej drodze. Podpisano umowê z Przedsiêbiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach na wykonanie remontu dróg gminnych: - Konary droga nr mb., - Buków droga nr mb., - W³osañ ul. Wspólna -220 mb., - Brzyczyna droga nr mb., - ul. Dzia³y- 170 mb. oraz ul. Mogilañska 250 mb. W ramach tego zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na tych drogach. Wartoœæ zadania wyniesie z³. Termin wykonania robót, zgodnie z podpisan¹ umow¹, do 16 sierpnia br. Remonty cz¹stkowe dróg asfaltowych Gmina ju w miesi¹cu lutym rozpoczê³a postêpowanie przetargowe w celu wy³onienia wykonawcy na remonty cz¹stkowe dróg asfaltowych widz¹c jak du e szkody wyrz¹dzi³a d³uga zima. Podpisano umowê z POL-BRUK Pietrzak Spó³ka jawna, Myœlenice, ul. S³owackiego 12/39. Niestety z uwagi na ulewne deszcze remonty cz¹stkowe znacznie siê opóÿni³y. z wyjœciem na zewn¹trz. Na poddaszu mieœciæ siê bêdzie wentylatornia. Skrzyd³o zachodnie stanowiæ bêdzie jednokondygnacyjna sala gimnastyczna z boiskiem o wymiarach 12x24m i widowni¹. Powierzchnia zabudowy - 718,40 m 2, powierzchnia u ytkowa - 812,30 m 2. Kubatura ,30 m 3. Kontynuacja budowy Gimnazjum w Mogilanach Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi harmonogramami. Dotychczas wykonane zosta³y fundamenty, s³upy, œciany, stropy do poziomu minus 3,70, s³upy, œciany i strop do poziomu zera w osiach 1-4, A-Z, 5-14, E-N budynku gimnazjum. Wykonane zosta³y fundamenty, œciany, s³upy do poziomu minus 7,60 i strop na tym poziomie hali. Wykonane zosta³y mury oporowe MB2, MB3, MB4 boisk i czêœæ muru oporowego MG3. Ponadto wykonano przy³¹cz wody, kanalizacjê sanitarn¹ pod p³ytami fundamentowymi, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ od strony zachodniej, drena e, zasypy wykopów i ukszta³towanie terenu uniemo liwiaj¹ce nap³yw wody na budynek. W trakcie wykonania jest strop na poziomie zera w osiach 4-14, N-U. Zafakturowano kwotê na ponad 8 milionów z³otych. UG Ruszy³a budowa sali gimnastycznej w Bukowie. Równie w miesi¹cu lutym rozpoczêto postêpowanie przetargowe w celu wy³onienia wykonawcy na remonty cz¹stkowe dróg t³uczniowych Podpisano umowê z PPHU ELIS Krzysztof Wajda, Wieliczka, Szczyg³ów 14. W chwili obecnej prowadzone s¹ prace w poszczególnych so³ectwach. Chodnik na ul. Zakopiañskiej w Mogilanach Gmina w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi z³o y³a wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego o dofinansowanie zadania budowy chodnika na ul. Zakopiañskiej na odcinku od ul. Œwi¹tnickiej do ul. Jaœminowej. Projekt oczekuje na ocenê formalno merytoryczn¹ w Urzêdzie Marsza³kowskim. Szacunkowa wartoœæ projektu wynosi ok z³, wnioskowana kwota dofinansowania z³. Zadanie to zostanie wykonane w latach Zadania drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym Trwa procedura przetargowa na zadania realizowane w ramach Inicjatyw Samorz¹dowych. Zadania zaplanowane do realizacji: mb. chodnika przy ul. Zadziele w Gaju, mb. chodnika przy ul. Jana Paw³a II w Gaju. Na zadania te Gmina wyda z³. Ruszy³a budowa sali gimnastycznej w Bukowie wartoœæ zadania to prawie 2 miliony z³otych W dniu 28 czerwca przekazano plac budowy pod rozbudowê Szko³y Podstawowej w Bukowie wraz z sal¹ gimnastyczn¹. Przetarg na wykonanie robót budowlanomonta owych wygra³o Przedsiêbiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie za kwotê niespe³na 2 miliony z³. Termin realizacji do 30 maja 2012 roku. Przedsiêbiorstwo w najbli szych dniach rozpocznie roboty od przebudowy dwóch sal lekcyjnych w istniej¹cym budynku i wykopów pod dobudowê. Czêœæ dobudowana sk³adaæ siê bêdzie z dwóch bry³. W skrzydle pó³nocnym dwukondygnacyjnym mieœciæ siê bêd¹ na parterze dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski i pokój nauczycieli wychowania fizycznego z w³asnym sanitariatem, korytarz stanowi¹cy dojœcie na balkon widowni sali gimnastycznej i klatka schodowa prowadz¹ca do przyziemia. W przyziemiu mieœciæ siê bêd¹ dwa zespo³y przebieralni z umywalniami i wc, magazyn sprzêtu sportowego, kot³ownia, korytarz prowadz¹cy do sali gimnastycznej Plac budowy gimnazjum w Mogilanach. lipiec reklama

8 r e k l a m a G³os Gminy G³os Gminy WYBORY PREZYDENCKIE 2010 ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GMINIE MOGILANY L.p L.p Nazwisko i imiê JUREK Marek KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander KOMOROWSKI Bronis³aw Maria KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard LEPPER Andrzej Zbigniew MORAWIECKI Kornel Andrzej NAPIERALSKI Grzegorz Bernard OLECHOWSKI Andrzej Marian PAWLAK Waldemar ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew OGÓ EM Nazwisko i imiê KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander KOMOROWSKI Bronis³aw Maria OGÓ EM OKW Nr 1 w Bukowie OKW Nr 1 w Bukowie OKW Nr 2 w Chorowicach OKW Nr 3 w Gaju OKW Nr 4 w Konarach OKW Nr 5 w LKibertowie OKW Nr 6 w Mogilanach OKW Nr 7 we W³osani Suma g³osów ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GMINIE MOGILANY - II TURA - 4 LIPCA OKW Nr 2 w Chorowicach Frekwencja w Gminie : I tura - 59,9%, II tura - 61,05% OKW Nr 3 w Gaju OKW Nr 4 w Konarach OKW Nr 5 w LKibertowie OKW Nr 6 w Mogilanach OKW Nr 7 we W³osani Suma g³osów lipiec 2010

9 reklama Wniosek z Mogilan najlepszy W dniach od 11 maja 2010 r. do 24 maja 2010 r. trwa³ nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu dzia³ania Ma³e projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw oraz Ró nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej w ramach dzia³ania Wdra anie lokalnych strategii rozwoju, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdra anych za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania BLISKO KRAKOWA, dzia³aj¹cej na terenie gmin: Czernichów,, Skawina, Œwi¹tniki Górne. W przeprowadzonych naborach z³o ono w sumie 20 wniosków. Z zakresu dzia³ania Ma³e Projekty z³o ono 19 wniosków na ³¹czn¹ kwotê ,13 z³ wysokoœæ dostêpnych œrodków ,00 z³, z dzia³ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw 1 wniosek na kwotê ,00 z³, wysokoœæ dostêpnych œrodków ,00 z³, z dzia³ania Ró nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej nie wp³yn¹³ aden wniosek, wysokoœæ dostêpnych œrodków ,00 z³. Z Gminy z³o ono 4 wnioski: 1. Organizacja konkursu i wystawy Œwiêtoœæ przy mojej drodze na kwotê ,10 z³, zdoby³ 75 punktów i zaj¹³ I miejsce; 2. Podnoszenie œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnej, rozwijanie rekreacji oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez publikacjê ksi¹ ki "Hej, od Krakowa jadê...", informuj¹cej i popularyzuj¹cej walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze regionu tworzonego przez gminy Czernichów, Skawina, i Œwi¹tniki Górne, na kwotê ,00 z³, zdoby³ 57 punktów, zaj¹³ 8 miejsce; 3. Szlakiem Patronów naszych, na kwotê ,90 z³, zaj¹³ 12 miejsce; 4. Stworzenie narodowej kolekcji liliowców, na kwotê ,50 z³, niezakwalifikowany ze wzglêdu na brak zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju. Zakwalifikowane wnioski zostan¹ przekazane do oceny do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, o wynikach poinformujemy Pañstwa na stronie internetowej mogilany.pl oraz w gazecie. Organizacja konkursu i wystawy Œwiêtoœæ przy mojej drodze planowane s¹ na przysz³y rok. Konkurs adresowany bêdzie do grup wiekowych z nastêpuj¹cym podzia³em: I grupa wiekowa dzieci ze szko³y podstawowej; II grupa wiekowa m³odzie z gimnazjum, (13 16 lat); III grupa wiekowa pozostali mieszkañcy gmin (>16 lat). W konkursie bêd¹ bra³y udzia³ prace maj¹ce wymiar wizualny fotografia, praca plastyczna, tematem prac musz¹ byæ (do wyboru): przydro na figurka, krzy, œwi¹tki, kapliczka, walory specyficzne krajobrazu boskoœæ przyrody. Konkurs przeznaczony bêdzie dla amatorów. Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone oraz prezentowane bêd¹ na wystawie w Sali Kulturowo- Wystawowej Urzêdu Gminy. Ma³e projekty to granty unijne siêgaj¹ce z³, o ich przyznanie mog¹ ubiegaæ siê organizacje i osoby fizyczne dzia³aj¹ce na rzecz spo³ecznoœci lokalnej zamieszka³ej na wsi. Kolejny nabór wniosków na dzia³anie Ma³e projekty planowany jest na IV kwarta³ 2010 r. Wszelkich informacji zwi¹zanych z przygotowaniem i wype³nianiem wniosku udziela biuro LGD, mieszcz¹ce siê w Skawinie, ul. wirki i Wigury 23, tel , zachêcamy równie do odwiedzenia strony internetowej i mogilany.pl. M. Sarga-Gaczyñska D. Wrzoszczyk Modernizacja Roku 2009 Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zarekomendowa³ do Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2009 dwa obiekty u ytecznoœci publicznej z terenu Gminy. Pani Ma³gorzata Mardy³a Wójt Gminy w kwietniu przes³a³a karty zg³oszeniowe dla zmodernizowanych obiektów w Lusinie i we W³osani jako realizacji projektów: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni œcieków w Lusinie oraz Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni œcieków we W³osani. Gmina otrzyma³a tytu³ Modernizacja Roku 2009 oraz dyplom dla obu obiektów! Ide¹ konkursu Modernizacja roku 2009 organizowanej przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego Targi Pomorskie Sp. z o.o. pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwa Sportu i Turystyki, G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska przy wspó³pracy z Polsk¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ Budownictwa oraz Zwi¹zku Powiatów jest propagowanie i wspieranie dzia³añ dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urz¹dzeñ dla uzyskania efektów u ytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs promuje: funkcjonalnoœæ modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesnoœæ technologii i rozwi¹zañ projektowych, stosowanie nowej techniki, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urz¹dzeñ, wysok¹ jakoœæ wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakoœci materia³ów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dba³oœæ o architekturê i ochronê dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronê dóbr kultury wspó³czesnej. U. Piszczek Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny Gmina przyst¹pi³a do projektu pt.: Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Œwi¹tniki Górne, Wielka Wieœ i w Powiecie Krakowskim w ramach Dzia³ania 7.3 Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Projekt ten bêdzie zwi¹zany z popraw¹ funkcjonowania gospodarowaniem odpadami poprzez unieszkodliwianie wyrobów zawieraj¹cych azbest. W ramach przedmiotowego projektu z wszystkich partnerskich gmin zostanie odebrany materia³ zawieraj¹cy azbest, nastêpnie przetransportowany i zutylizowany poprzez sk³adowanie na sk³adowisko materia³ów niebezpiecznych. Dodatkowo projekt ten bêdzie obejmowa³ szkolenia dot. szkodliwoœci azbestu, skutków wywozu materia³ów niebezpiecznych i porzucania ich w niedozwolonych miejscach oraz koniecznoœci anga owania specjalistycznych firm do jego demonta u. Rezultatem ca³ego projektu bêdzie ³¹cznie odebranie w latach Mg azbestu z 883 obiektów. ¹czny koszt ca³ej inwestycji w odniesieniu do wszystkich gmin - to ,67 z³ brutto. Do nak³adów inwestycyjnych projektu zosta³y wliczone koszty przygotowania projektu, promocji i informatyzacji o projekcie, szkoleñ, zakupów materia³ów szkoleniowych, odbioru, transportu i utylizacji azbestu. Liderem projektu jest Gmina Zabierzów. W chwili obecnej Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie lipiec 20109

10 r e k l a m a G³os Gminy G³os Gminy Ci¹g dalszy ze strony poprzedniej Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny w Gminie po konsultacjach z poszczególnymi mieszkañcami, przygotowany jest harmonogram dotycz¹cy odbioru azbestu. Z terenu Gminy szacowane jest, e z ³¹cznie z 33 obiektów zostanie zebranych 73 Mg odpadów zawieraj¹cych azbest. Ponadto serdecznie zapraszamy mieszkañców Gminy na bezp³atne szkolenia z zakresu szkodliwoœci azbestu oraz sposobu postêpowania z tym groÿnym dla zdrowia odpadem. Mamy nadziejê, e szkolenia te udziel¹ Pañstwu wielu odpowiedzi zwi¹zanych z problematyk¹ dotycz¹c¹ azbestu: 19 lipiec 2010 r. o godz Sala Kulturowo - Wystawowa Urzêdu Gminy, Rynek 2 10 sierpieñ 2010 r. godz Szko³a Podstawowa im. Œw. Faustyny Kowalskiej we W³osani, W³osañ ul. Królowej Polski sierpieñ 2010 r. godz Szko³a Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie, Libertów ul. Jana Paw³a II 43 GARO M. Salawa Gmina w obliczu ulewnych deszczy Bezpoœrednia pomoc stra aków, pracowników Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju dzia³aj¹cej przy UG oraz Gminnej Komisji ds. szacowania strat spowodowanych klêsk¹ ywio³ow¹ Akcja powodziowa Akcja powodziowa trwa³a od 16 maja kilkanaœcie dni. Stra acy z naszych jednostek OSP wypompowywali wodê z zalanych piwnic i podtopionych posesji. Ponadto Ochotnicy z Mogilan pomagali przy zabezpieczeniu najbardziej zagro onych gospodarstw w Lusinie uk³adaj¹c worki z piaskiem chroni¹ce przed wzbieraj¹c¹ w szybkim tempie wod¹ na rzece Krzywica. Jednak wiêkszoœæ dzia³añ powodziowych skoncentrowana by³a w miejscowoœciach Gminy Skawina. Dzia³ania polega³y na umacnianiu wa³ów przeciwpowodziowych a tak e przepompowywaniu wody z zalanych posesji. To w³aœnie tam Stra acy z Mogilan, Bukowa, W³osani i Konar pracowali kilka dni przy ratowaniu ycia i mienia mieszkañców Radziszowa, Woli Radziszowskiej, Kopanki i Ochoczy. Ogromne zaanga owanie i doœwiadczenie naszych Ochotników w po³¹czeniu z bardzo dobrym sprzêtem przynios³o po raz kolejny wymierny efekt. W Gminie, ale te Skawinie i Krakowie, ³¹cznie w akcji uczestniczy³o oko³o 50 stra aków ochotników z 4 jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych dzia³aj¹cych na terenie Gminy. W dzia³aniach wykorzystywano 6 samochodów bojowych, 5 motopomp szlamowych, 4 Niagary. ¹cznie szacowany koszt akcji powodziowej w tym zakup paliwa, naprawa uszkodzonego sprzêtu silnikowego oraz zakup zniszczonego umundurowania i wê y wyniós³ ponad z³. Na ten cel Urz¹d Gminy pozyska³ dotacjê od Wojewody Ma³opolskiego w kwocie z³. Przy przeciwdzia³aniu i usuwaniu skutków intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy pracowali te pracownicy Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju. Nieoceniony okaza³ siê te udzia³ ciê kiego sprzêtu m.in. koparko-³adowarki i samochodu ciê arowego Daf, bêd¹cego na wyposa eniu Urzêdu Gminy. Dziêki niemu oraz poœwiêceniu pracowników BUK-a, którzy pracowali wiele godzin, gmina mog³a natychmiast zadzia³aæ w momencie najwiêkszego zagro enia. Szacowanie szkód W miesi¹cu maju i czerwcu br wyst¹pi³y intensywne opady deszczu, które spowodowa³y szkody w infrastrukturze komunalnej, w budynkach mieszkalnych. Powo³ano komisjê gminn¹ ds. szacowania strat spowodowanych klêsk¹ ywio³ow¹ w infrastrukturze. Straty zosta³y zweryfikowane przez Komisjê Powiatow¹ (osuwiska) oraz Komisjê Wojewódzk¹ (infrastruktura). W wyniku nadmiernych opadów deszczu na terenie Gminy stwierdzono: Powstanie 25 osuwisk, w tym 15 zagra aj¹cych budynkom mieszkalnym, uszkodzeniu uleg³o 16 dróg o ³¹cznej d³ugoœci 5,15 km uszkodzony zosta³ most na W³osance w miejscowoœci W³osañ (ul. Uzdrowiskowa-boczna) oraz jeden przepust w Libertowie w ci¹gu ul. Zgodnej zniszczona zosta³a k³adka na potoku Krzywica w miejscowoœci Lusina-ul. Stroma uszkodzona zosta³a sieæ kanalizacyjna w miejscowoœci Libertów - pod drog¹ DK7 uszkodzone zosta³o boisko sportowe w Mogilanach uszkodzona zosta³a miejscowo sieæ wodoci¹gowa w wyniku osuniêæ siê gruntu (ok.8 awarii) uszkodzonych zosta³o wiele dróg gminnych i powiatowych Gmina zleci³a wykonanie dokumentacji geologicznej dla 6 osuwisk zagra aj¹cych budynkom mieszkalnym. Po opracowaniu przedmiotowej dokumentacji, zostan¹ podjête dalsze dzia³ania w celu pozyskania funduszy na zabezpieczenie powsta³ych osuwisk. Ponadto wykonano zabezpieczenie skarp obsuniêtych w wyniku osuwisk i przywrócono przejezdnoœæ na drogach gminnych w Gaju-ul. Grzmi¹ca oraz we W³osani - ul.zamkowa. Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim Stra akom Ochotnikom za zanga owanie i poœwiêcenie w niesieniu pomocy wszystkim poszkodowanym mieszkañcom z terenu Gminy i s¹siednich gmin oraz pracownikom Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju, dzia³aj¹cych przy UG za pomoc w usuwaniu skutków ulewnych deszczy Referat IGK i SA 10lipiec 2010

11 Uczestnicy pikniku rodzinnego w Bukowie. Wystawa prac Tomasza Nowaka w UG W Sali Kulturowo-Wystawowej w Urzêdzie Gminy w Mogilanach przez ca³y lipiec mo na zobaczyæ wystawê "Pejza e Ma³opolski" autorstwa Tomasza Nowaka. Artysta jest malarzem, absolwentem ASP w Krakowie oraz mieszkañcem Gminy. Na swoim koncie ma wystawy indywidualne: Malarstwo i rzeÿba (XI 1999 r. - MOK w Myœlenicach), Malarstwo sakralne (VII 2000 r., MOK w Proszowicach), Malarstwo olejne (XI 2000 r., MOK w Proszowicach), Anio³y 2002 (VI 2002 r., GOK w Mogilanach), Mieszkañcy niebios (VI 2002 r., MGOK w Œwi¹tnikach Górnych), Malarstwo (IV 2004 r., Centrum Sztuki Solvay w Krakowie) oraz Udzia³ w wystawach zbiorowych, m.in.: Praca i piêkno (MOK w Myœlenicach), Kapliczka na prze³omie tysi¹cleci (UGM Dobczyce), Grafika (ŒOK w Krakowie), Ojciec Pio - bliski Bogu i ludziom (Instytut Jana Paw³a II w Krakowie), Praca i piêkno (MOK w Myœlenicach), XXVI Wystawa Twórczoœci Plastycznej (MOK w Nowym Targu), Czas pokuty w sztuce ludowej (MOK w Œwi¹tnikach Górnych). Tomasz Nowak prywatnie interesuje siê uprawianiem grafiki, malarstwa olejnego, temperowego oraz rzeÿby w drewnie i metalu, histori¹ sztuki i architektury, szczególnie sztuki sakralnej oraz rzeÿby i architektury XIX i XX wieku; zabytkami i muzeami Krakowa i regionu Ma³opolski. Wystawê mozna ogl¹daæ w godzinach pracy urzêdu. K. Wajdzik Piknik rodzinny w Bukowie W dniu 5 czerwca 2010 r. przed budynkiem œwietlicy wiejskiej OSP w Bukowie odby³ siê zorganizowany przez So³tysa i Radê So³eck¹ piknik rodzinny po³¹czony z obchodami Dnia Dziecka. Impreza w ca³oœci sponsorowana by³a przez instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Patronat honorowy nad imprez¹ objê³a Wójt Gminy Pani Ma³gorzata Mardy³a. Piknik przyci¹gn¹³ mnóstwo dzieci i m³odzie y z Bukowa, s¹siednich miejscowoœci. Towarzyszy³o im liczne grono rodziców, wielu mieszkañców Bukowa oraz s¹siednich wiosek. Wœród zaproszonych goœci, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹ byli: Wójt Gminy Pani Ma³gorzata Mardy³a, Zastêpca Wójta Gminy Pani Aneta Nêdza, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Marek Sikora, Dyrektor SP im.oskara Kolberga w Bukowie Pani Anna S³owik, cz³onkowie Ko³a Emerytów i Rencistów z Gminy na czele z Przewodnicz¹c¹ Pani¹ Helen¹ Targosz oraz przedstawiciele firm, jak równie osoby fizyczne sponsoruj¹ce imprezê. Pomys³ zorganizowania pikniku po³¹czonego z obchodami Dnia Dziecka zrodzi³ siê spontanicznie, jako organizatorzy chcieliœmy dostarczyæ trochê dobrej zabawy naszym najm³odszym mieszkañcom, na których zawsze mo emy liczyæ, bowiem bardzo chêtnie w³¹czaj¹ siê w organizacjê lokalnych imprez. Wszyscy m³odzi artyœci bior¹cy udzia³ w cyklicznych imprezach so³eckich np. Dzieñ Kobiet, Sobótki, Noworoczna Biesiada otrzymali upominki ksi¹ kowe ufundowane przez sponsorów. Zabawy i konkursy prowadzi³a grupa profesjonalnych animatorów, a nagrodami w konkursach by³y gry, klocki, zabawki i s³odycze.w towarzystwie klauna, ogrodników, wiewiórki, zaj¹czka oraz prowadz¹cych tê czeœæ spotkania animatorów dzieci bawi³y siê wspaniale, ka dy ma³y uczestnik pikniku otrzyma³ upominek. Podczas spotkania dla dzieci i biesiaduj¹cych zagra³a Orkiestra Dêta z W³osani pod przewodnictwem Dyrygenta Pana Jacka W³odarczyka oraz kapela Mogilañskie Wierchy. Nasi goœcie specjalni, swymi wystêpami dostarczyli uczestnikom pikniku du o radoœci i niezapomnianych wra eñ. Po tych wszystkich atrakcjach przysz³a pora na wypicie kawy, herbaty, wspólne grillowanie i zabawê przy muzyce rodzimego zespo³u GJPOK w sk³adzie:miros³aw Go³dyn keybord i wokal, Bogus³aw Gasiñski perkusja, Józef O óg akordeon, Grzegorz Klaœ gitara basowa, Wies³aw Klimas saksofon i wokal, Stanis³aw Paciorek gitara solowa. O godz. 22 odby³ siê pokaz sztucznych ogni, na który czeka³y zarówno dzieci, jak i doroœli. Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespo³u trwa³a do godz.3.00 rano. Piknik rodzinny odby³ siê przy zaanga owaniu wielu osób, którzy bezinteresownie w³¹czyli siê w przygotowanie i przebieg imprezy i wspó³pracowali z So³tysem i Rad¹ So³eck¹. A byli nimi: Pani Ewa Klemczak, Pan Jerzy Kuc, Pan Miros³aw Surówka, Pan Kazimierz Mrowiec junior, Pani Dorota Mrowiec, Pan Andrzej Wiecheæ, cz³onkowie OSP z Bukowa, cz³onkowie zespo³u muzycznego GJPOK, kucharze firmy SteffCatering w osobach Pan Tadeusz Klimek i Pan Jacek Stefanik, którzy zajêli siê obs³ug¹ gastronomiczn¹ imprezy. Organizatorzy imprezy tj. So³tys Wies³aw Klimas oraz cz³onkowie Rady So³eckiej w sk³adzie Ma³gorzata Madeja, Tadeusz Stachowiak, Damazy Wiecheæ, Kazimierz Mrowiec i Tadeusz Okarmus serdecznie dziêkuj¹ uczestnikom, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do jej zorganizowania i przebiegu. Informacje dotycz¹ce pikniku oraz zdjêcia zamieszczone s¹ równie na stronie internetowej So³ectwa Buków. Rada So³ecka Bukowa Pe³na lista sponsorów imprezy: Krakowski Bank Spó³dzielczy Oddzia³ Firma Bahlsen Sp. z.o.o - Skawina Firma Lajkonik Snacks - Skawina Toyota Inter Car Nowak P. Janina i Zbigniew Nowak Zak³ad Produkcji Masarskiej w Skawinie - P. Bogus³aw Guba³a i P.Anna Guba³a Sikora Firma,,Wanicki" P.Wanicki Wies³aw - Zak³ad Rozbioru Miêsa,,Zakopianka" - P. Czes³aw Fr¹czek Przedsiêbiorstwo Wielobran owe "MIKI" P. Ma³gorzata i Mieczys³aw Jakubowscy Hurtownia Napojów "Jomar" - Skawina P. Maria i Krzysztof Dro dziewicz Agencja Reklamy "Finezja" - Kraków P. Mieczys³aw O óg Pracownia Artystyczna "Girlanda" - Skawina Wypo yczalnia strojów P. Joanna Chalupa Firma Serpol, Kefirek, Gazda - Kraków P. Grzegorz Guba³a, P. Pawe³ Guba³a Pani Ewa Klemczak - przysz³a mieszkanka Bukowa Firma "Meblux" P. Tadeusz Stachowiak, mieszkaniec Bukowa Sklep Ogólnospo ywczy "Admar" - Skawina P. Marta Michalska Obs³uga Imprez, Us³ugi Gastronomiczne "SteffCatering" P. Tadeusz Klimek, P. Jacek Stefanik. T³umy na Majówce ku czci Œw Rity. Tradycyjnie, 23 maja br. odby³a siê uroczysta Majówka u Œw. Rity w Gminie. Z roku na rok, zwiêksza siê iloœæ osób uczestnicz¹cych w tym wydarzeniu, dziêki czemu roœnie ranga naszego lokalnego œwiêta. W tym roku, ze wzglêdu na niepewne warunki pogodowe, g³ówne uroczystoœci odby³y siê w koœciele parafialnym we W³osani. Uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ koncelebrowa³o dwóch kap³anów: ks. Eugeniusz W¹torski, proboszcz w³osañskiej parafii oraz o. Marek Krzysztof Donaj OSA, proboszcz parafii p.w. Œw. Katarzyny Aleksandryjskiej. O oprawê artystyczn¹ zadba³ tradycyjnie ju Chór Mieszany Mogilanum oraz Orkiestra Dêta z W³osani. Na Majówkê przybyli licznie mieszkañcy oraz Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a (jedna z inicjatorek uroczystoœci), Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Sikora oraz wielu przedstawicieli lokalnego samorz¹du. Po mszy odby³o siê uca³owanie relikwii Œw. Rity. Na zakoñczenie pierwszej czêœci uroczystoœci odby³ siê wystêp Joanny Wal - mieszkanki W³osani, której akompaniowa³ Piotr Piotrowski, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Mogilanach. Koncert by³ zadedykowany ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. Nastêpnie wszyscy udali siê pod kapliczkê Œw. Rity, gdzie odmówiono litaniê i pob³ogos³awiono krzy, który zosta³ znaleziony podczas budowy kapliczki. O oprawê artystyczn¹ tej czêœci uroczystoœci zadba³a Orkiestra Dêta z W³osani. Wszystkich zgromadzonych, g³ówni fundatorzy kapliczki - Pañstwo Losterowie - zaprosili na swoj¹ posesjê, gdzie odby³o siê okolicznoœciowe spotkanie. Osoby, które uczestniczy³y w uroczystoœciach, otrzyma³y czerwon¹ ró ê poœwiêcon¹ przez o. Marka oraz specjalny folder promocyjny o kapliczce œw. Rity we W³osani, przygotowany przez UG. 11 K. Wajdzik lipiec 2010 Modlitwa przy kapliczce œw. Rity we W³osani.

12 r e k l a m a G³os Gminy G³os Gminy Informacja o pracy Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych za okres r. W okresie od r. do r. na terenie dzia³ania Komisariatu w Œwi¹tnikach Górnych na terenie Gminy odnotowano ³¹cznie 37 przestêpstw, w tym: 11 kradzie y z w³amaniem, 10 kradzie y, 5 znêcañ siê nad rodzin¹, 4 uszkodzenia mienia, 1 uszkodzenie cia³a, 3 oszustwa, 3 inne przestêpstwa, Ponadto odnotowano 4 wypadki drogowe, 44 kolizje drogowe, zatrzymano 4 nietrzeÿwych kieruj¹cych, zatrzymano 4 osoby poszukiwane i 6 sprawców przestêpstw. Skierowano 15 wniosków o ukaranie do S¹dów Grodzkich, na³o ono 119 mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê 18,680 z³. Policjanci podjêli i za³atwili 382 interwencje, procedurê Niebieskiej karty wdro ono w 21 przypadkach przemocy w rodzinie. Z uwagi na rozpoczynaj¹ce siê wakacje apelujê do Pañstwa aby w miarê mo liwoœci w sposób w³aœciwy zapewniæ czas wolny dzieciom w szczególnoœci tym najm³odszym. Przypominajmy dzieciom aby nie nawi¹zywa³y adnego kontaktu z osobami obcymi. Uczulmy je na wszelkie zagro enia jakie mog¹ wyst¹piæ podczas spêdzania wolnego czasu zarówno te jakie mog¹ wyst¹piæ od osób obcych, jak te te dotycz¹ce przebywania nad wod¹, poruszania siê po drogach, czy te wspólnego czasu spêdzanego ze znajomymi. Przypominam o w³aœciwym zabezpieczeniu swojego mienia zarówno domów, jak te terenu posesji w szczególnoœci podczas wakacyjnych wyjazdów. Postarajmy siê aby s¹siedzi lub te cz³onkowie rodziny pod nasz¹ nieobecnoœæ zaopiekowali siê naszym mieniem. Ka de dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne czy te techniczne jest kolejn¹ przeszkod¹ do pokonania dla przestêpcy. Proszê o powiadomienie Oficera Dy urnego KP w Œwi¹tnikach Górnych o wszelkich podejrzanych obcych osobach lub pojazdach poruszaj¹cych siê po naszych miejscowoœciach. Ponownie apelujê do Pañstwa o bardzo rozwa ne dokonywanie zakupów przez Internet. Komisariat Policji w Œwi¹tnikach odnotowuje coraz wiêcej oszustw podczas takich transakcji, gdzie po wp³aceniu zaliczki lub te pe³nej kwoty za zakupiony towar kontakt ze sprzedaj¹cym siê urywa. Wykrycie sprawcy takiego oszustwa nie zawsze jest mo liwe, a dochodzenia w takich sprawach s¹ bardzo czasoch³onne. Komendant KP w Œwi¹tnikach Górnych kom. mgr Grzegorz Pazdan z oœwiaty Wyniki egzaminów zewnêtrznych w roku szkolnym 2009/2010 Oto wyniki egzaminów zewnêtrznych w szko³ach podstawowych oraz gimnazjach, na tle œrednich powiatu i województwa. Maksymalna iloœæ punktów dla szkó³ podstawowych SP im. Oskara Kolberga w Bukowie - 28,1 SP im. Jana Paw³a II w Gaju - 26,04 SP im. Marii Konopnickiej w Konarach - 23,27 SP im. Janusza Korczaka w Libertowie - 27,48 SP im. Œw. Jadwigi Królowej w Lusinie - 25,76 SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - 26,32 SP im. Œw. Faustyny Kowalskiej we W³osani - 23 Œrednia wyników - szko³y podstawowe: w gminie - 26,04 w powiecie - 26,33 w województwie - 25,61 W gimnazjach, maksymalna liczba punktów, z ca³oœci egzaminu zewnêtrznego szko³y cz. humanistyczna cz. matematycznoprzyrodnicza j. angirlski Gimnazjum w Mogilanach 33,7 24,1 30,7 Gimnazjum w Gaju 29,9 22,3 30,3 Œrednia wyników w gminie 31,8 23,2 30,5 Œrednia wyników w powiecie 30,9 24,2 29,0 Œrednia wyników w woj. 31,7 25,1 30,2 ZEAS SP Konary Wspólny Dzieñ Dziecka Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka to dzieñ radoœci, przyjaÿni i wspólnej zabawy. Tak w³aœnie by³o 1 czerwca w Szkole Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej we W³osani. Z inicjatywy pani Krystyny Kotarby (SP Konary) goœcinne progi w³osañskiej szko³y przyjê³y u siebie 45 osobow¹ grupê m³odzie y z klas VI-VIII Szko³y Podstawowej z 19. dzielnicy Budapesztu oraz uczniów ze Szko³y Podstawowej w Konarach. Wêgierscy przyjaciele przedstawili prawie godzinny koncert pieœni i tañców ludowych. Ich pokaz spotka³ siê z du ym zainteresowaniem i aplauzem polskich dzieci. Równie uczniowie klasy IV ze szko³y w Konarach zaprezentowali krótki program artystyczny. Du ym zaskoczeniem dla obu stron by³o odœpiewanie przez Wêgrów, po polsku pieœni Barka oraz przez Polaków po wêgiersku ludowej pieœni Ozosip. Po wystêpach nast¹pi³: ma³y poczêstunek, obdarowanie Wêgrów drobnymi upominkami oraz wspólna dyskoteka, na której wszyscy siê wspaniale bawili. To wspólne spotkanie zaowocowa³o zawi¹zaniem kontaktów na przysz³oœæ. Dzieñ Dziecka by³ w pe³ni dniem miêdzynarodowym. A. Augustynek Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. 12lipiec 2010

13 Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a wrêcza stypendia najlepszym uczennicom SP w Libertowie: Natalii Porêbskiej i Aleksandrze Bahyrycz. reklama Stypendia Wójta Gminy W tym roku dziewiêciu uczniów ze szkó³ na terenie Gminy otrzyma³o stypendium Wójta Gminy. Wœród wyró nionych dzieci znaleÿli siê: Justyna Wróbel - Szko³a Podstawowa w Gaju, Magdalena Wcis³o - Gimnazjum w Gaju, Aneta Rz¹dzik - Gimnazjum w Gaju, Aleksandra Pulchna - Szko³a Podstawowa we W³osani, Natalia Porêbska - Szko³a Podstawowa w Libertowie, Dominik Karski - Szko³a Podstawowa w Mogilanach, Paulina Karska - Gimnazjum w Mogilanach, Aleksandra Bahyrycz - Szko³a Podstawowa w Libertowie, Anna Ga³aœ - Gimnazjum w Mogilanach. Najwy sza œrednia uzyskana przez jedn¹ z nagrodzonych uczennic, to 6,0. Dzieci zosta³y nagrodzone za bardzo dobre wyniki w nauce, pracowitoœæ, obowi¹zkowoœæ, sumiennoœæ oraz du e zaanga owanie w pracê na rzecz szko³y i œrodowiska. Nagrodzeni maj¹ ró norodne zainteresowania, uczestnicz¹ w bardzo wielu konkursach, olimpiadach na szczeblu kraju, województwa, powiatu, tak e gminy oraz z du ym zaanga owaniem bior¹ udzia³ w akcjach charytatywnych, (CARITAS, PCK czy Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy). Stypendia by³y wrêczane dzieciom osobiœcie przez Wójta Gminy, pani¹ Ma³gorzatê Mardy³a, na akademiach z okazji zakoñczenia roku szkolnego. Kwota przeznaczona na stypendia Wójta, to 6.500,00 PLN. Radosna szko³a Podpisano umowy na realizacje projektów Radosna Szko³a, dla czterech szkó³, na kwotê 23 tys. 961,00 z³. Wnioski na wyposa enie w pomoce dydaktyczne, z³o y³y cztery szko³y, SP Konary, SP Lusina, SP W³osañ, ZS Gaj. Wczeœniej zrealizowano ju ten program w SP Libertów i SP Buków. Stypendia szkolne Wydano 138 decyzji dotycz¹cych stypendiów i zasi³ków szkolnych. Pomoc materialna, na kwotê ,00 z³, skierowana zosta³a do 57 rodzin, w których dochód na jedna osobê, nie przekracza 351,00 z³ netto. W tym roku, po raz pierwszy, zgodnie z unormowaniami prawnymi, konieczny by³ 20% udzia³ œrodków z bud etu gminy (6.199,00 z³). Szkolenie Na Sali Kulturowo-Wystawowej odby³o siê szkolenie na temat Bezpieczne dzieciñstwo na wsi, przeprowadzone dla nauczycieli przez Ma³opolsk¹ Izbê Rolnicz¹. Z placówek oœwiatowych zg³oszono 31 osób. Przetarg Wed³ug ustawy o systemie oœwiaty, gmina ma zorganizowaæ dowóz dzieci do szkó³, w sytuacji, kiedy odleg³oœæ z domu do szko³y jest wiêksza ni 3 km (klasy 1-3) oraz 4 km (klasy 4-6 oraz klasy gimnazjalne). Pod koniec czerwca zosta³y og³oszone dwa przetargi. Jeden z nich dotyczy dowozu dzieci do gimnazjów i Szko³y Podstawowej w Mogilanach (oko³o 200 dzieci). Przedmiotem drugiego jest dowóz dziewiêtnastu dzieci niepe³nosprawnych, z Gminy do szkó³ specjalnych i integracyjnych, w Krakowie i Skawinie. Rozstrzygniêcie w lipcu. J. Jurkiewicz SP W³osañ Z ycia szko³y we W³osani W dniu 19 maja 2010 r. na sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Œw. Faustyny Kowalskiej we W³osani, ju po raz drugi odby³ siê Wiosenny Turniej Halowej Pi³ki No nej Ch³opców o Puchar Wójta Gminy. W zawodach wziê³o udzia³ piêæ dru yn, z terenu Gminy : i W³osañ oraz s¹siednich - Œwi¹tniki Górne, Olszowice i Wrz¹sowice. Mecze by³y zaciête i emocjonuj¹ce. M³odzi pi³karze walczyli ofiarnie i ambitnie o ka dy metr boiska, ale zgodnie z zasadami fair play. 1 miejsce i Puchar Wójta zdoby³a SP z Mogilan, 2 miejsce SP z Œwi¹tnik Górnych, 3 miejsce SP z W³osani, 4 miejsce SP z Olszowic, 5 miejsce SP z Wrz¹sowic. Puchar zosta³ wrêczony zwyciêzcom przez Wójta Gminy, uczestnicy turnieju otrzymali promocyjne materia³y o naszej gminie, pami¹tkowe koszulki i czapeczki. Najlepszy strzelec turnieju Kamil Dziedzic ze Szko³y Podstawowej z W³osani otrzyma³ pi³kê ufundowan¹ przez Wójta Gminy Pani¹ Ma³gorzatê Mardy³a. Wszystkie szko³y bior¹ce udzia³ w turnieju oczekuj¹ na jego kolejn¹ edycjê, gdy wyrazi³y chêæ uczestnictwa w rozgrywkach w przysz³ym roku. Kolejne wa ne wydarzenie mia³o miejsce dnia 26 maja 2010r. Wtedy to dzieci z klas 0-III zaprosi³y swoje mamy na uroczystoœæ z okazji Dnia Matki. Recytuj¹c wzruszaj¹ce wiersze i œpiewaj¹c piosenki, zapewnia³y o swojej mi³oœci. Najm³odsi uczniowie przebrani za pszczó³ki i biedronki zachwycali i rozbawiali publicznoœæ wspania³ymi strojami. Po czêœci artystycznej mamy zosta³y zaproszone do udzia³u w konkursach. Mia³y rozpoznaæ siebie na portrecie lub z opisu zredagowanego przez w³asne dziecko. Na zakoñczenie odby³ siê konkurs pt. Modna Mama. Chêtne mamy mia³y siê przebraæ w kreacje, które musia³y zrobiæ z nietypowych materia³ów, a nastêpnie zaprezentowaæ siê na wybiegu. W rytmach muzyki, fantastycznie porusza³y siê na scenie, a owacjom publicznoœci nie by³o koñca. Po tak emocjonuj¹cych wystêpach pozosta³¹ czêœæ popo³udnia mamy spêdzi³y przy s³odkim poczêstunku w towarzystwie swoich pociech. 10 czerwca 2010 r. odby³ siê fina³ III Gminnego Konkursu Przyrodniczego pod has³em Wody na Ziemi. Konkurs adresowany by³ do uczniów klas IV-VI, a jego celem by³o kszta³towanie trwa³ych, pozytywnych postaw wobec przyrody, wyrobienie odpowiedzialnoœci za œrodowisko przyrodnicze, aktywizowanie uczniów do celowego podnoszenia poziomu wiedzy oraz stwarzanie im mo liwoœci potwierdzenia posiadanych umiejêtnoœci i wiedzy. Uczniowie zg³oszeni do konkursu musieli przyswoiæ sobie zagadnienia dotycz¹ce m.in. charakterystyki œrodowisk wodnych, ycia w wodzie, czy znaczenia wody w przyrodzie i gospodarce cz³owieka. Uczestnicy drugiego etapu zostali wy³onieni w eliminacjach, które odbywa³y siê w macierzystych szko³ach. Po rozwi¹zaniu testu zakwalifikowa³o siê do fina³u 19 osób ze szkó³ w Gaju, Libertowa, Lusiny, Mogilan i W³osani. Laureaci etapów szkolnych odpowiadali na pytania testowe maj¹ce formê otwart¹. Po rozwi¹zaniu testu, komisja konkursowa wy³oni³a laureatów oraz wyró nionych: I miejsce: Klaudia Bodek - SP Lusina II miejsce: Jadwiga Surówka SP III miejsce: Piotr Kustra SP IV miejsce: Maja Mrozek SP Gaj Wyró nieni: Agnieszka Surówka- SP Gaj, Dorota Paliœ- SP Lusina, Izabela Holi- SP Lusina, Bart³omiej Papie SP. Nagrody dla laureatów i wyró nionych ufundowa³a Ma³gorzata Mardy³a, Wójt Gminy, która jest patronem tego konkursu. Uroczyste wrêczenie nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników odby³o siê w dniu 23 czerwca 2010r. Wszystkim gratulujemy i zachêcamy do udzia³u w przysz³ym roku! 13 B. Bukowska-Kosek, M.Stroñska lipiec 2010 Uczestniczki konkursu "Modna Mama".

14 Uczniowie podczas wycieczki. r e k l a m a SP G³os Gminy G³os Gminy Kalendarium Szko³y Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach W nietypowy sposób uczniowie klasy V b uczcili Dzieñ Kobiet. Justyna muda, Bartosz Banaœ i Adrian Pietruszka wraz ze swoj¹ wychowawczyni¹ Ma³gorzat¹ Strzeboñsk¹ - Srok¹ odwiedzili "S³oneczn¹ Przystañ" - Dom Pogodnej Jesieni w Libertowie. Oprócz kwiatów dla pañ, przywieÿli te wiersze, piosenki i uœmiech, czym zachwycili mieszkanki domu. Z radoœci¹ przyjêliœmy wiadomoœæ, e mamy w szkole dwóch laureatów Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego. Na 6300 uczestników konkursu, Dominik Karski z kl. VI b zdoby³ szóste miejsce, a Patryk Kap³on ósme. Ch³opcy otrzymali gratulacje osobiœcie z r¹k kardyna³a Stanis³awa Dziwisza. Do konkursu przygotowa³a uczniów katechetka Beata Kopta. W konkursie "Pisanka" zorganizowanym przez GOK III m-ce zdoby³a Gabrysia Klimczyk z kl. III b, a Daria Zabdyr (równie 3 b) zosta³a wyró niona. W naszej szkole goœciliœmy firmê "Kalander" z Gliwic, dziêki której uczniowie zapoznali siê z technik¹ czerpania papieru, barwienia, pisania gêsim piórem i odbijania pieczêci w laku. Wszystkich tych czynnoœci doœwiadczyli osobiœcie uczestnicz¹c w warsztatach. Jak co roku, du ¹ atrakcj¹ by³ turniej rycerski zorganizowany przez klasy pi¹te pod okiem historyka Mariusza Wollnego. W szranki stanêli wojowie dwóch pañstw, a publicznoœæ wybiera³a najpiêkniejszy strój damy dworu. Pocz¹tek kwietnia to przypomnienie wielkiego Polaka - Papie a Jana Paw³a II, który zmar³ piêæ lat temu - 2 kwietnia 2005 roku. Apel poœwiêcony tej rocznicy przygotowali uczniowie klasy VI b. Na apelu zebra³a nas te tragedia smoleñska z 10 kwietnia br. Pamiêæ tragicznie zmar³ych uczciliœmy minut¹ ciszy i modlitw¹, a nauczycielki Teresa Kuc i Barbara Strzeboñska przybli y³y uczniom wydarzenia z Katynia 1940 roku. Konkurs mitologiczny zgromadzi³ uczniów klas pi¹tych zmagaj¹cych siê z pytaniami przygotowanymi przez polonistkê Lidiê Potok. Œwiêto narodowe rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uczciliœmy równie apelem, a krótki program przedstawi³a klasa III b. Zaprosiliœmy te do naszej szko³y firmê "Angoba", która zorganizowa³a warsztaty ceramiczne. Dzieci klas II i III wykonywa³y gliniane naczynia. W dniach 25 kwietnia - 1 maja grupa uczniów klas szóstych i pi¹tych zwiedza³a Pary oraz Zamki nad Loar¹. Oprócz widoków z Wie y Eiffla podziwialiœmy kolekcjê arcydzie³ sztuki œwiatowej w Louvre, siedzibê królów w Wersalu. Odwiedziliœmy Cmentarz Pere- Lachaise, na którym zosta³ pochowany m.in. Fryderyk Chopin. Spacer po Polach Elizejskich zaczêliœmy od uku Triumfalnego- symbolu potêgi Napoleona i armii francuskiej. Oprócz widoków Pary a, równie noc¹ podczas rejsu Sekwan¹, uczniowie odwiedzili najwiêkszy Zamek nad Loar¹- Chambord. Klasy trzecie razem z wychowawczyniami - Ma³gorzat¹ Mik¹ i Barbar¹ Strzeboñsk¹ wybra³y siê na zielon¹ szko³ê do eby. Zgodnie z programem uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta i S³owiñskiego Parku Narodowego. Przed nami upragnione wakacje, ale zanim nast¹pi¹, uczniów naszej szko³y czekaj¹ niema³e emocje zwi¹zane z Dniami Patrona. B. Mo d an, B. Bogacz Turniej rycerski. SP Buków W tym roku bardzo uroczyœcie obchodziliœmy Dzieñ Patrona, gdy to ju pi¹ta rocznica nadania szkole imienia Oskara Kolberga. Ko³o œladowiczów ca³y rok podejmowa³o ró ne dzia³ania etnograficzne maj¹ce na celu zaprezentowanie wieloletniego dorobku szko³y. Uwieñczeniem naszej pracy by³o przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. "Œladami Oskara Kolberga" oraz udzia³ w ogólnopolskim projekcie CEO "Zaloguj siê na ludowo". W dniach od 18 do 20 maja zorganizowaliœmy wystawê "Skarby w izbie malowanej z elementami etnodizajnu". Urz¹dziliœmy fragment izby bia³ej z kufrem wiannym i odnowion¹ ko³ysk¹. Przygotowaliœmy wiele eksponatów ³¹cz¹cych tradycjê z nowoczesnoœci¹, a przewodnicy - aneta Góra, Izabela Mrowiec i Kamil Przyby³o - ciekawie opowiadali goœciom i m³odszym kolegom o tym, jak dawniej yli ludzie na wsi. 20 maja odby³a siê uroczysta akademia z udzia³em przedstawicieli w³adz gminnych i samorz¹dowych. Goœciliœmy równie pani¹ Alicjê Ma³etê z Muzeum Etnograficznego, emerytowan¹ nauczycielkê - pani¹ Krystynê Szponder oraz mieszkanki Bukowa, które zawsze chêtnie udzielaj¹ wywiadów. W czêœci artystycznej szkolny chór przedstawi³ program pt."a Kalina jak dziewczyna", a potem wyst¹pili œladowicze w nietypowej roli prezenterów mody "Etno 2010". Bardzo oryginalne stroje przypad³y do gustu widzom, którzy z uwagê œledzili taneczne ruchy modelek i modeli. Pod koniec roku szkolnego odby³y siê te 3 konkursy: wiedzy przyrodniczej dla klas I-III, etnograficzny, muzyczny oraz turniej szachowy. Uczestnicy konkursu muzycznego wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹ utworów prezentowanych podczas koncertów umuzykalniaj¹cych dla m³odzie y, tote nagrody wrêczy³ laureatom prelegent - pan Maciej Jab³oñski w czasie ostatniego spotkania z Filharmoni¹ Krakowsk¹. Najlepsi szachiœci wziêli udzia³ w Turnieju Szachowym w Opatkowicach. Dzielnie spisa³ siê tam Konrad O óg, który znalaz³ siê w pierwszej dziesi¹tce. Natomiast uczennica kl. V aneta Góra zosta³a laureatk¹ Konkursu Matematycznego. J. muda 14lipiec 2010

15 r e k l a m a Gimnazjum Koniec roku szkolnego w gimnazjum 18 czerwca br. uczniowie wraz z nauczycielami poznali wyniki egzaminu gimnazjalnego. Najwiêksz¹ iloœæ punktów zdoby³a Anna Ga³aœ. Szczegó³owe wyniki znajduj¹ siê na stronie 12. Najwy sz¹ œredni¹ ocen uzyska³a w szkole Iwona Szczurek z klasy II a 5,80. Gimnazjaliœci, w ramach poszerzania zainteresowañ kultur¹, uczestniczyli w dwóch sztukach teatralnych: Chory z urojenia i Ca³e ycie g³upi. By³y to wyjazdy wieczorne, zorganizowane po lekcjach. Sztuki wystawione by³y w teatrze im. S³owackiego. Wczeœniej gimnazjaliœci obejrzeli spektakl Romeo i Julia w NCK-u. Opiekunem i organizatorem by³a B. Królik Kustra. Pierwszoklasiœci równie mieli okazjê odwiedziæ teatr. Byli w Myœlenicach w Narodowym Teatrze Edukacji na sztuce W poszukiwaniu Graala. Opiekunem i organizatorem wyjazdu by³ D.Bukowski. G. Blecharczyk wcieli³a w ycie projekt pt.: Œladami galerii, antykwariatów, desy i BWA. Przedsiêwziêcie to ma na celu zainteresowanie uczniów histori¹ sztuki, kultur¹ i dziedzictwem kulturowym. Gimnazjaliœci odbyli wycieczkê po krakowskich salonach sztuki podziwiaj¹c i ucz¹c siê piêkna i kultury. Dnia 25 maja 2010 roku odby³a siê trzecia edycja konkursu na pokaz doœwiadczeñ z fizyki. Uczniowie zaprezentowali doœwiadczenia w czterech grupach. Najlepsza okaza³a siê grupa uczennic z klasy II b : Kamila Matoga, Paulina Karska i Agnieszka Szczupak. Za swój zestaw doœwiadczeñ o powietrzu uczennice dosta³y równie wyró nienie na Uniwersytecie Jagielloñskim w Instytucie Fizyki w dniu 11 czerwca. Szkolne Ko³o Caritas, przy Gimnazjum w Mogilanach, uczestniczy³o w Akcji Pomó my Powodzianom. Pierwsza czeœæ akcji to pomoc przy pakowaniu towarów w sklepie Carrefour Zakopianka w dniu 22 maja. Za pomoc przy pakowaniu klienci rzucali datki pieniê ne do puszek Caritasu, które zosta³y przekazane Caritasowi Archidiecezji Krakowskiej. W drugiej czêœci akcji uczestniczyli wszyscy mieszkañcy Gminy. Dziêki ogromnemu zaanga owaniu mieszkañców, pracowników Przedszkola w Libertowie oraz klientów sklepu Plus zebrano ywnoœæ, materia³y higieniczne, wodê mineraln¹, œrodki czystoœci. Dziêkujemy równie Pracownikom Urzêdu Gminy, na terenie którego zebrano 250 z³. 31 maja Szkolne Ko³o Caritas, przy Gimnazjum w Mogilanach, jak co roku zorganizowa³o Dzieñ Matki i Dziecka. Na tê uroczystoœæ zaproszono jak co roku pensjonariuszy Domu Samotnej Matki i Dziecka w Borku Fa³êckim. Uczniowie zorganizowali dla dzieci gry i zabawy, a mamy w tym czasie mia³y chwilê odpoczynku na wypicie Ma³ej czarnej. Na zakoñczenie dzieciom wrêczono moc prezentów, które to zosta³y zebrane przed przyjazdem dzieci. W ramach Civic Voices gimnazjaliœci z opiekunk¹ przeprowadzili wywiad z profesorem Andrzejem Zollem Prezesem Trybuna³u Konstytucjonalnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Równie przeprowadzono wywiad z Henrykiem Strzeboñskim dzia³aczem Solidarnoœci mieszkaj¹cym w Mogilanach, a tak e z Teres¹ Starmach, by³¹ wiceprezydent Krakowa, dzia³aczk¹ Solidarnoœci. Wywiady te mo na obejrzeæ i zapoznaæ siê z nimi na stronie K. Olbiñska SP Libertów Czas podsumowañ Ostatnie miesi¹ce roku szkolnego zwykle up³ywaj¹ pod znakiem fina³ów kilkuetapowych konkursów, sprawdzianów i egzaminów. Uczniowie Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie równie mieli okazjê zmierzyæ siê z uczniami szkó³ Powiatu Krakowskiego i Województwa Ma³opolskiego w wielu ró nych dyscyplinach. W marcu uczniowie klas VIa i VIb reprezentowali nasz¹ placówkê w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Umiejêtnoœci Artystycznych Renesans w Krakowie, organizowanym przez Staromiejskie Centrum Kultury M³odzie y w Krakowie. Celem konkursu jest zachêcanie m³odzie y do poznawania niezwyk³ej i bogatej historii Krakowa, jego kultury, zabytków, tradycji i osobliwoœci. W ramach przygotowañ uczniowie wziêli udzia³ w wycieczce w formie wyk³adu, po³¹czonej ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnych oraz zabytków krakowskiego renesansu, w konwersatorium Europa i Polska w dobie renesansu oraz w warsztatach edukacyjnych Arcydzie³a sztuki XVI wieku w zbiorach Pa³acu Biskupa Erazma Cio³ka. Ponadto pracowali na dodatkowych zajêciach kó³ka historycznego w szkole. W turnieju wiedzy zosta³a wyró niona listem gratulacyjnym Aleksandra Bahyrycz z kl. VI b, zaœ Natalia Porêbska z kl. VI b otrzyma³a nagrodê w turnieju umiejêtnoœci artystycznych O tytu³ Mistrza Pióra za fraszkê Odkrycie Krzysztofa Kolumba. Równie w marcu odby³ siê fina³owy etap powiatowego konkursu Mistrz Ortografii Powiatu Krakowskiego 2010 organizowanego przez Powiatowy Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Nasz¹ Szko³ê reprezentowa³a Oliwia S³omska uczennica klasy V, która ju wczeœniej zwyciê y³a w III Gminnym Konkursie Ortograficznym. W finale zmierzy³o siê 30 uczniów szkó³ Powiatu Krakowskiego, zwyciêzców wczeœniejszych etapów. Przygotowany test by³ bardzo trudny, ale nasza uczennica napisa³a go bezb³êdnie i w ten sposób zdoby³a tytu³ Supermistrza Ortografii Powiatu Krakowskiego. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród odby³o siê w Starostwie Powiatowym w Krakowie, a zwyciêzcom gratulowa³ Pan Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski. Uczennicê przygotowywa³a do konkursu Pani El bieta Ciaputa. Serdecznie gratulujemy i cieszymy siê z tego sukcesu. Uczniowie utalentowani matematycznie próbowali si³ w konkursie o zasiêgu miêdzynarodowym w Matematycznym Kangurze Nazwa konkursu kojarzy siê z Australi¹ i s³usznie, bo konkurs ten zosta³ zainicjowany na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych przez australijskiego matematyka Petera O Hallorana. Do Europy konkurs ten dotar³ w 1991 roku. Wtedy w³aœnie, po raz pierwszy udzia³ w nim wziêli uczniowie szkó³ francuskich. Dzisiaj w Kangurze startuj¹ uczniowie 41 krajów ze wszystkich kontynentów. Od 4 lat równie uczniowie Naszej szko³y uczestnicz¹ w tym konkursie, zdobywaj¹c wyró nienia i bardzo dobre wyniki. W edycji 2010 wziê³o udzia³ uczniów z 539 szkó³ ca³ego œwiata, w tym 59 dzieci z naszej szko³y. W tym roku wyró nienia zdoby³a Aleksandra Bahyrycz uczennica klasy VI a, a wyniki bardzo dobre uzyskali Wiktoria Bobek, Marta Piechówka i Kamila Szel¹g z klasy II. E. Wróbel, M. Sechman lipiec

16 Uczniowie SP w Lusinie podczas "Zielonej Szko³y", Junoszyno 2010 SP Lusina Lusina moje miejsce na ziemi - moja ma³a Ojczyzna Szko³a Podstawowa im. Œwiêtej Jadwigi Królowej w Lusinie w tym roku szkolnym uczestniczy³a w projekcie edukacyjnym Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty Ma³opolska moje miejsce na ziemi moja ma³a Ojczyzna. Postanowiliœmy pokazaæ uroki naszej miejscowoœci i efekty pracy szko³y. Uczniowie starszych klas wykonali zdjêcia naj³adniejszych zak¹tków Lusiny w ró nych porach roku, a m³odsze dzieci zrobi³y rysunki. Du o miejsca poœwiêciliœmy zwyczajom kultywowanym w regionie, pokazaliœmy palmy wykonane przez uczniów, pisanki, marzannê, z któr¹ co roku przeganiamy zimê. Swoje miejsce znalaz³ tak e smok krzy ak uczestnik parady smoków. Ze zgromadzonych ró norodnych prac powsta³a wystawa, która zosta³a zaprezentowana w Sali Kulturowo-Wystawowej Urzêdu Gminy. Nasze dokonania zosta³y wyró nione przez Ma³opolskie Kuratorium Oœwiaty jesteœmy finalistami tego wojewódzkiego konkursu. Na prze³omie maja i czerwca uczniowie SP w Lusinie razem z opiekunami wyjechali do Junoszyna ko³o Jantara na zielon¹ szko³ê. Codziennie spacerowaliœmy brzegiem morza poszukuj¹c bursztynów, niektórym uda³o siê znaleÿæ ³adne okazy oraz wdychaliœmy jod. Zwiedzaliœmy tak e okolicê. Du e wra enie zrobi³ na nas zamek krzy acki w Malborku. Ciekawa opowieœæ przewodnika pomog³a nam przenieœæ siê w czasie i poznaæ codzienne ycie rycerzy z zakonu krzy ackiego. W czasie wycieczki do K¹tów Rybackich zwiedziliœmy Muzeum Rybo³ówstwa i pop³ynêliœmy statkiem po Zalewie Wiœlanym. Ka dy przez chwilê poczu³ siê wilkiem morskim, gdy stan¹³ za sterem statku. I to zadanie wykonaliœmy dobrze, uda³o siê nam szczêœliwie dop³yn¹æ do brzegu. Dni mija³y szybko, a wieczorami bawiliœmy siê na dyskotekach, piekliœmy kie³baski na ognisku, a tak e rozgrywane by³y mecze pi³ki no nej, koszykówki i siatkówki. 1 czerwca pe³ni wra eñ i wielu mi³ych wspomnieñ wróciliœmy do domu. G³os Gminy G³os Gminy E. Radek Zielona Szko³a Junoszyno 2010 Informacja o wa niejszych wydarzeniach w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Gaju I. Egzaminy i sprawdziany 1 8 kwietnia 2010 r. sprawdzian dla uczniów kl. VI organizowany przez OKE kwietnia 2010 r. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty organizowany przez Wydawnictwo Operon dla uczniów kl. III SP II. Konkursy - Konkurs na Najpiêkniejsz¹ Palmê Wielkanocn¹ udzia³ uczniów Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Gaju w III Parafialnym Konkursie: I i II miejsce praca grupowa kl. 0-III, III m. prace indywidualne oraz wyró nienia w pracach klasowych i indywidualnych, II i II miejsce praca grupowa kl. IV- VI - Konkurs Szkolny Wiedzy o Patronie dla uczniów SP oraz Gimnazjum- nagrody ufundowane przez Ks. Proboszcza oraz Radê Rodziców - Konkurs Renesans w Krakowie - kategoria wojewódzki turniej wiedzy organizowany przez Staromiejskie Centrum Kultury: II m. Magdalena Wcis³o, III m. Kamila Orzechowska Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gaju - Wojewódzki Turniej Umiejêtnoœci Artystycznych O Tytu³ Mistrza Pióra organizowany przez Staromiejskie Centrum Kultury w Krakowie. Nagroda w kat. fraszka: Bart³omiej Jurek kl. III b oraz wyró nienie dla Kamili Orzechowskiej III b i Sebastiana Sikora II b - Konkurs ma³opolski Projekt stroju Lajkonika - wys³ano trzy prace uczniów Szko³y Podstawowej III. Wydarzenia z ycia szko³y r. uroczystoœci ku czci Patrona zwi¹zane z V Rocznic¹ Jego Œmierci. Udzia³ wszystkich uczniów i nauczycieli we Mszy Œw. w koœciele NNMP w Gaju (Msza w intencji beatyfikacji Jana Paw³a II ); r. udzia³ przedstawicieli szko³y (nauczycieli i uczniów) z pocztem sztandarowym w uroczystoœciach rocznicowych Zbrodni Katyñskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie; r. apel ku czci uczczenia Pamiêci Ofiar Katastrofy pod Smoleñskiem (z³o enie kwiatów, zapalenie zniczy w K¹ciku Patrona, wykonanie gazetek okolicznoœciowych); - udzia³ uczniów i nauczycieli wraz z pocztem sztandarowym we Mszy Œw. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleñskiem w koœciele NNMP w Gaju; r. udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z 70 Rocznic¹ Zbrodni Katyñskiej i Pamiêci Ofiar katastrofy pod Smoleñskiem ( przedstawiciele uczniów i nauczycieli). Msza w Bazylice Mariackiej oraz przejœcie Marszem Pamiêci pod Krzy Katyñski; - udzia³ uczniów i nauczycieli wraz z pocztem sztandarowym we Mszy Œw. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleñskiem w koœciele Œwiêtego Bart³omieja w Mogilanach; r. Uroczysta akademia poœwiêcona 70 Rocznicy Zbrodni Katyñskiej i Pamiêci Ofiar katastrofy pod Smoleñskiem prezentacja projektów przygotowanych przez uczniów gimnazjum. Nasza szko³a wys³a³a zg³oszenie do uczestnictwa w projekcie Mali Patrioci kocham Polskê od przedszkola. Niestety nie zostaliœmy w³¹czeni do projektu poniewa zakwalifikowano tylko 13 wniosków. W dniu r. Telewizja TVN 24 realizowa³a w naszej szkole epizod filmu z serii Historie prawdziwe o Jasiu Meli Mój biegun ; uczniowie naszych szkó³ bêd¹ brali w nim udzia³. E. Szefer r e k l a m a 16lipiec 2010

17 ZS Gaj EUROPIERWSZAKI NA PIKNIKU W GAJU W Zespole Szkó³ w Gaju zakoñczy³ siê drugi etap projektu Pierwsze uczniowskie doœwiadczenie drog¹ do wiedzy, nazywany w skrócie EUROPIERWSZAKI 2010, realizowany w klasie I Szko³y Podstawowej. Celem projektu jest m.in. wdro enie nowego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i mo liwoœci dzieci. Opiera siê on na za³o eniu, e ka de dziecko jest zdolne, a rol¹ doros³ych jest te zdolnoœci dostrzec i rozwijaæ. Drugi etap projektu, którego inicjatork¹ w naszej szkole by³a p. Lucyna Musia³, rozpocz¹³ siê 1 lutego br., poprzedni etap zakoñczy³ siê w grudniu 2009 (koordynator p. Sylwia Szponder z obecn¹ klas¹ II SP), kolejny III etap bêdzie realizowany od 1 wrzeœnia 2010 ( p. Jolanta Teresa urek z kolejn¹ klas¹ pierwsz¹). W ramach projektu szko³a otrzyma³a pomoce dydaktyczne o ³¹cznej wartoœci 8 tys. z³, które wykorzystywane by³y w czasie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Koncepcja projektu oparta jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardena. S¹ to: inteligencja jêzykowa, matematyczno logiczna, przyrodnicza, wizualno - przestrzenna (ruchowa), muzyczna oraz intrapersonaln¹ i interpersonaln¹. Udzia³ dzieci w Projekcie sta³ siê dla nich okazj¹ do rozwijania umiejêtnoœci w zakresie kompetencji kluczowych, okazj¹ do odkrywania siebie i œwiata, radosnej i twórczej zabawy oraz integracji grupy. Na zakoñczenie zajêæ pierwszoklasiœci przygotowali pod kierunkiem nauczycielki prezentacjê swoich umiejêtnoœci, oraz wystawê prac plastycznych wykonanych w ramach zajêæ. Pokaz ten odby³ siê w szkole w Gaju 12 czerwca br. przed szerok¹ publicznoœci¹, zgromadzon¹ na PIERWSZY PIKNIK RODZINNY. Pomys³ zorganizowania Pikniku zrodzi³ siê na jednym ze spotkañ prezydium Rady Rodziców, a jego celem, oprócz prezentacji umiejêtnoœci uczniów, by³a integracja œrodowiska szkolnego tj. uczniów, rodziców i nauczycieli Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Gaju. Impreza ta, która w ca³oœci by³a finansowana przez sponsorów i przyjació³ szko³y, by³a tak e okazj¹ do zgromadzenia funduszy, dziêki którym ko³o szko³y zostanie urz¹dzona bie nia lekkoatletyczna. W programie artystycznym pod has³em Mam talent, oprócz pierwszaków zaprezentowali swoje umiejêtnoœci taneczne, wokalne i muzyczne tak e inni uczniowie. Szczególnym widowiskiem by³ akrobatyczny pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu Anety Rz¹dzik z kl. II Gimnazjum. Po programie artystycznym, na boisku szkolnym czeka³o na goœci wiele atrakcji. Dla dzieci wielk¹ uciech¹ by³y dmuchane zje d alnie oraz trampoliny. W ró nych konkurencjach sportowych rywalizowali ze sob¹ uczniowie z nauczycielami albo rodzicami m.in. odby³ siê mecz pi³ki no nej Gimnazjaliœci kontra Tatusiowie. Zwyciê yli Tatusiowie, chocia dla utrudnienia musieli graæ w spódnicach (szkockich i nie tylko). Wielk¹ atrakcj¹ by³a loteria fantowa wszystkie losy rozesz³y siê jak œwie e bu³eczki w ci¹gu niespe³na godziny. Nic w tym dziwnego, skoro wœród nagród g³ównych by³y m.in. hulajnoga, sprzêt AGD, czy romantyczna kolacja we dwoje w restauracji Pokusa w Gaju. Jak to na pikniku, nie zabrak³o oczywiœcie atrakcji kulinarnych, a wœród nich dania z grilla serwowane przez trzech dzielnych Tatusiów oraz ciasta domowej roboty podawane z kaw¹ czy herbat¹ przez Mamusie w kawiarni W cieniu. Mo na by³o tak e kupiæ ró nego rodzaju ozdoby wykonane przez dzieci oraz spróbowaæ swoich umiejêtnoœci w przêdzeniu we³ny na prawdziwym ko³owrotku, które prezentowa³y panie Zofia Staszel i Ewa Król cz³onkinie gajowskiego Klubu Rêkodzie³a. E. Szefer Podziêkowanie Sk³adam serdeczne podziêkowanie sponsorom PIKNIKU RODZINNEGO w Gaju: * Firma BEROS Catering Bernadetta i Roman Strumiñscy * Ma³gorzata i Ryszard Gargulowie * Automyjnia SOLIDNE MYCIE w Libertowie - Anna i Wojciech Skórzak * Restaurtacja POKUSA w Gaju * Restauracja McDonald s w Mogilanach * Sklep spo ywczy KANPOL w Krakowie, os. Azory * KEBAB Polskie Smaki w Mogilanach Lucyna Leœniak * Beata i Andrzej Maliszewscy * Katarzyna i Tomasz Krawczykowie * El bieta Stasiak * Marek Pa³ka * Sponsorzy anonimowi W imieniu organizatorów El bieta Szefer, Dyrektor ZS w Gaju Zakoñczenie projektu "EUROPIERWSZAKI". r e k l a m a 17 lipiec 2010

18 W dniu 12 kwietnia 2010 r. uczniowie (10 osób) wraz z nauczycielem Panem Ryszardem Depta uczestniczy³o w Marszu Pamiêci zorganizowanym w 70 rocznicê Zbrodni Katyñskiej. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w Koœciele Mariackim Msz¹ Œwiêt¹ z udzia³em przedstawicieli w³adz, pocztów sztandarowych krakowskich szkó³, a tak e z udzia³em kompanii honorowych wojska, policji i stra y miejskiej. Mszê poprowadzi³ metropolita krakowski, kardyna³ Stanis³aw Dziwisz i kardyna³ Franciszek Macharski. Po mszy uczestnicy przeszli pod studniê S. Badylaka, sk¹d rozpocz¹³ siê marsz ulic¹ Grodzk¹ pod Krzy 18 G³os Gminy G³os Gminy ZS Gaj KATYÑ 1940 SMOLEÑSK 2010 W planie wychowawczym Zespo³u Szkó³ w Gaju, miesi¹c kwiecieñ br. mia³ up³yn¹æ pod has³em KATYÑ PAMIÊTAMY. Jednak nikt nie przypuszcza³ jak bardzo bolesne i ywe bêdzie to wspomnienie. Do symbolicznego has³a ycie dopisa³o tragiczny ci¹g dalszy SMOLEÑSK Do obchodów 70. rocznicy zbrodni katyñskiej, uczniowie naszej szko³y, pod kierunkiem nauczycieli, przygotowywali siê przez kilka tygodni. Jednym z elementów tych obchodów by³ udzia³ delegacji ze sztandarem szko³y w uroczystoœciach na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w sobotê 10 kwietnia. Jeszcze przed rozpoczêciem uroczystoœci dotar³a do zebranych wiadomoœæ, e wydarzy³a siê tragedia, która wstrz¹snê³a ca³ym œwiatem. Samolot wioz¹cy Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego wraz z ma³ onk¹ oraz delegacjê pañstwow¹ na uroczystoœci w Katyniu run¹³ na ziemiê. Nikt nie prze y³ katastrofy. Ból, niedowierzanie, pytanie dlaczego?. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale wierzymy, e to ma jakiœ sens, e ta ofiara przyniesie jakieœ dobro. Mo e odkryj¹ go dopiero przysz³e pokolenia. Kolejne dni kwietnia sta³y siê czasem a³oby i zadumy. W poniedzia³ek, 12 kwietnia, najpierw o godz w Szkole Podstawowej, póÿniej o 8.45 w Gimnazjum odby³y siê niecodzienne lekcje historii i lekcje ycia. Uczniowie w milczeniu i z powag¹ wys³uchali relacji z tych tragicznych wydarzeñ. Tydzieñ a³oby narodowej postanowiliœmy prze yæ w taki sposób, aby pozosta³ po nim œlad. Najm³odsi uczniowie (kl. I III) wykonywali prace plastyczne, kl. IV VI opisywali te wydarzenia w formie listu do kolegi, a najstarsi (kl. I III gimnazjum) przygotowali wpisy do Pami¹tkowej Ksiêgi Kondolencyjnej. Równie w poniedzia³ek, 12 kwietnia o godz poczet sztandarowy szko³y uczestniczy³ w parafialnej Mszy a³obnej za ofiary katastrofy w koœciele w Gaju, we wtorek 13 kwietnia delegacja 20 uczniów gimnazjum i dwóch nauczyciel uczestniczy³o we mszy œw. w Koœciele Mariackim w Krakowie, a póÿniej przemaszerowali ulicami Krakowa do Krzy a Katyñskiego przy Koœciele œw. Idziego. W œrodê 14 kwietnia delegacja szko³y z pocztem sztandarowym wziê³a udzia³ we Mszy œw. w Mogilanach wraz z innymi przedstawicielami szkó³ i instytucji z terenu Gminy, zaœ w czwartek w szkole wszyscy uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne na temat zbrodni katyñskiej i katastrofy spod Smoleñska przygotowane przez uczniów klas gimnazjalnych. Gimnazjum Katyñski. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê z³o eniem kwiatów i oddaniem salwy honorowej. lipiec 2010 E. Szefer MARSZ PAMIÊCI K. Olbiñska Sprawozdanie z wydarzeñ w Gimnazjum w Mogilanach w miesi¹cu marzec/kwiecieñ 2010 r. W ramach projektu Feniks uczniowie otrzymali wyró nienie w konkursie organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Gimnazjaliœci wykonali plakat pt. Kula plazmowa (Maciej Ksi¹ kiewicz, Dominik Lis, Konrad Najder). Opiekun R. Midek. Odby³ siê wewn¹trzszkolny etap konkursu Poprawnego czytania w jêzyku niemieckim pod patronatem Goethe Institut. Opiekun K. Kantor. Udzia³ uczniów (K. Baran, I. Szczurek) w ma³opolskim etapie konkursu jêzyka francuskiego Konkurs Jednego Wiersza (opiekun A. Sechman). Wewn¹trzszkolny konkurs wiedzy o ksi¹ ce - konkurs na temat sagi Zmierzch (Iwona Dzik pierwsze miejsce). Opiekun konkursu: A. Sechman. Konkurs Przedsiêbiorczoœci Przedsiêbiorczoœæ w rodzinie ( Dorota S³omka, Anna Ga³aœ, Bart³omiej Strzeboñski). Opiekun R. Depta. Gimnazjum uczestniczy w projekcie Civic Voices Miêdzynarodowy Bank Przesz³oœci o Demokracji. Program prowadzony przez Edukacyjn¹ Fundacjê Amerykañskiej Federacji Nauczycieli. Opiekunem projektu jest A. Grzegorzek. W ramach Civic Voices gimnazjaliœci z opiekunk¹ przeprowadzili wywiad z profesorem Andrzejem Zollem Prezesem Trybuna³u Konstytucjonalnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Równie przeprowadzono wywiad z Henrykiem Strzeboñskim dzia³aczem Solidarnoœci mieszkaj¹cym w Mogilanach. Trwaj¹ rozmowy i ustalanie terminu na wywiad z Teres¹ Starnach, by³¹ wiceprezydent Krakowa, dzia³aczk¹ Solidarnoœci 9 kwietnia 2010 r. odby³a siê akademia z okazji pi¹tej rocznicy œmierci Jana Paw³a II. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klas trzecich wraz z ks. Zahradnikiem 22 marca obchodzono w gimnazjum Pierwszy Dzieñ Wiosny i Promocji Zdrowia. Has³o dnia brzmia³o Trzymaj formê!. Przeprowadzono konkursy: na Marzannê, na zdrow¹ potrawê z warzyw i owoców oraz konkursy sprawnoœciowe. Omówiono zasady zdrowego od ywiania siê oraz ankietê, która wype³niali gimnazjaliœci na wy ej wymieniony temat. Przygotowa³y: B Królik-Kustra, K. Olbinska, A. Grzegorzek W ramach przygotowania siê do egzaminów gimnazjaliœci napisali kolejne egzaminy próbne. Wyniki w czêœci humanistycznej i jêzykowej by³y wy sze ni poprzednio klasa 1a i b z wychowawcami uda³a siê na teren budowy nowego gimnazjum, gdzie Pan Tadeusz Be³ch oprowadzi³ po terenie budowy i odpowiada³a na wszystkie pytania zadawane przez uczniów w GOK odby³ siê wieczór Piosenki Poetyckiej w czasie którego wyst¹pili uczniowie i absolwenci gimnazjum. Nad ca³oœci¹ czuwali Ma³gorzata Strzeboñska-Sroka, Alicja Grzegorzek, Darek Depta uczennica Paulina Karska jest laureatk¹ Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego. 12 kwietnia 2010r. wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ uroczystym apelem i modlitw¹ uczciliœmy pamiêæ ofiar katastrofy pod Smoleñskiem. 13 kwietnia 2010 r. uczniowie z opiekunem (R. Depta) uczestniczyli w Marszu Pamiêci zorganizowanym w 70 rocznicê Zbrodni Katyñskiej. Wziêli udzia³ w uroczystej mszy w Koœciele Mariackim, nastêpnie po mszy przeszli pod studniê s. Badylaka, sk¹d rozpocz¹³ siê marsz ulica Grodzk¹ pod Krzy Katyñski. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê z³o eniem kwiatów i oddaniem salwy honorowej kolejny etap projektu DiAMEnT przeprowadzamy testy sprawdzaj¹ce uzdolnienia i wiedzê. Dwoje nauczycieli naszego gimnazjum bêdzie poprawia³o prace w powiatowych komisjach. K. Olbiñska reklama

19 Gimnazjum Zielona Szko³a maja 2010 r. uczniowie naszego gimnazjum wyjechali na tygodniowy pobyt do Pary a w ramach Zielonej Szko³y. Francja przywita³a nas s³oñcem i ca³¹ gam¹ przepiêknych zabytków. Nasza grupa sk³ada³a siê z uczniów pochodz¹cych z ró nych klas, jednak stanowi³a bardzo zdyscyplinowany i zgrany zespó³. W ka dy dzieñ wychodziliœmy wczeœnie rano i wracaliœmy pe³ni wra eñ póÿnym wieczorem. Dzieñ pierwszy. Tego dnia mieliœmy okazjê zwiedziæ niezwyk³¹ pod wzglêdem architektonicznym katedrê w Reims, w której koronowani byli królowie Francji. Nasze pierwsze spotkanie z Pary em mia³o polski akcent, zobaczyliœmy bowiem grób Fryderyka Chopina na Cmentarzu Pere-Lachaise. Dzieñ drugi spêdziliœmy w salach królewskich Ludwika XIV na Wersalu. Zamek i ogrody oszo³omi³y wszystkich wielkoœci¹, przepychem i elegancj¹. Wieczorem wyjechaliœmy na Wie ê Eiffla, sk¹d podziwialiœmy Pary noc¹. Dzieñ trzeci min¹³ na obcowaniu z arcydzie³ami z najwy szej pó³ki. Zwiedziliœmy Louvre wype³niony per³ami sztuki europejskiej. Podziwialiœmy Mona Lisê, Venus z Milo, Nike z Samotraki. PóŸniej zobaczyliœmy bardzo nietypowy w swej konstrukcji budynek Centrum Pompidou, gdzie mieœci siê muzeum sztuki wspó³czesnej. Na koniec dnia spacerowaliœmy po wzgórzu Montrmartre, ulubionym miejscu artystycznej cyganerii, wzgórzu, na którym króluje Bazylika Sacré Coeur, zwana Bia³¹ Dam¹. Dzieñ czwarty. W tym dniu wczesnym rankiem wyruszyliœmy na d³ug¹ wycieczkê w Dolinê Loary, gdzie zobaczyliœmy najwiêkszy spoœród 300 zamków tego regionu zamek w Chambord. Wracaj¹c zwiedziliœmy miasteczko w Chartres ze wspania³¹ katedr¹, w której zachowa³y siê najstarsze gotyckie witra e. Dzieñ pi¹ty. To ju fina³ naszego spotkania z Pary em, miastem, który w tym dniu ukaza³ nam wszystkie swe oblicza. Pary nowoczesny i postêpowy objawi³ siê nam w pe³ni w dzielnicy biznesowej La Defense. Pary bogaty i luksusowy mieliœmy okazjê zaobserwowaæ na Champs- Elysées, ulicy uznanej za najpiêkniejsz¹ arteriê œwiata. W koñcu, Pary romantyczny i nostalgiczny, którego atmosfera towarzyszy³a nam podczas spaceru uliczkami wyspy La Cité, gdzie wznosi siê najs³ynniejsza katedra Notre-Dame, znana miêdzy innym i z powieœci Victora Hugo Dzwonnik z Notre-Dame. Wróciliœmy z Zielonej Szko³y bardzo zmêczeni, ale pe³ni estetycznych prze yæ i niezwyk³ych wspomnieñ, które na zawsze pozostan¹ w naszych sercach. A.Sechmanr eklama 19 lipiec 2010

20 G³os Gminy G³os Gminy KOLEJNY JUBILEUSZ U MOGILAN Sto lat to za ma³o, sto lat to za ma³o...! tak œpiewano Pani Janinie Kaliciñskiej pod koniec maja, na próbie Zespo³u Regionalnego Mogilanie. 26 maja 2010 roku Pani Janka skoñczy³a 90 lat! Pani Janina Kaliciñska od 24 lat sprawuje piecze nad Mogilanami. Jest kierownikiem artystycznym zespo³u, autork¹ wszystkich programów, ale co wa niejsze jest osob¹, która swoj¹ pasj¹ zarazi³a wielu z tych, którzy trafili do naszego zespo³u. Jest osob¹ niezwykle ciep³¹ i bezpoœredni¹ w kontakcie z innymi ludÿmi. Potrafi zjednaæ sobie ka dego, a energi¹ i radoœci¹ ycia mog³aby zadziwiæ, a nawet zawstydziæ niejednego dwudziestolatka taka w³aœnie jest nasza Pani Janeczka. Za to j¹ cenimy i kochamy. W trakcie czwartkowej próby, tak jak na urodziny przysta³o, by³y kwiaty, yczenia, tort i toasty. Ka dy móg³ osobiœcie podziêkowaæ i z³o yæ yczenia. Wszyscy razem yczyliœmy jej wszystkiego co najlepsze, ale przede wszystkim zdrowia. Pani Janko: sto lat to zdecydowanie za ma³o!!! M. Harbaczewski - GOK Zespo³u Regionalnego Mali Mogilanie, a w kategorii instrumentalistów II miejsce przyznano Bart³omiejowi Strzeboñskiemu graj¹cemu na heligonce. Nagrody i dyplomy wrêczali: Dyrektor Biura Promocji i Wspó³pracy Powiatu Krakowskiego Ma³gorzata Ziêæ, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Sikora oraz Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach Krzysztof Musia³. W protokole pokonkursowym Jury postanowi³o podziêkowaæ Ma³opolskiemu Centrum Kultury SOKÓ w Nowym S¹czu, Starostwu Powiatu Krakowskiego oraz Radzie Gminy za przyznanie œrodków finansowych na organizacjê III edycji festiwalu DZIECI TRADYCJI i II PRZEGL DU MUZYK, INSTRUMENTALISTÓW, ŒPIEWAKÓW, GAWÊDZIARZY ORAZ PAR TANECZNYCH DZIECIÊCYCH I M ODZIE OWYCH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZRZESZONYCH W ZESPO ACH, jak równie dyrekcji i pracownikom Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach za sprawne zorganizowanie ca³oœci festiwalu i stworzenie mi³ej atmosfery dla wszystkich osób bior¹cych udzia³ w festiwalu. Aby podsumowaæ ca³oœæ festiwalu myœlê, e nale a³oby zacytowaæ ostatni akapit ze wspomnianego ju protoko³u Jury: W kalendarzu przegl¹dów konkursowych i festiwali folklorystycznych na ziemi krakowskiej niewiele jest takich, które kierowane s¹ tylko do dzieci i m³odzie y, tym gorêtsze podziêkowania i szczere s³owa uznania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili siê do tego, by festiwal DZIECI TRADYCJI móg³ siê odbyæ i mamy nadziejê, e w kolejnych edycjach bêdzie gromadzi³ coraz szersze rzesze m³odych artystów pielêgnuj¹cych folklor ziemi krakowskiej. i oby tak by³o. M. Harbaczewski - GOK Audycja Filharmonii W dniu 7 czerwca 2010 r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Mogilanach odby³a siê ostatnia audycja w roku kulturalnym 2009/2010 z udzia³em muzyków krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego. Tematem spotkania by³y Postacie z bajek, które muzycy w prosty i przystêpny sposób przedstawili uczniom Szkó³ Podstawowych w Mogilanach, Bukowie i Libertowie za pomoc¹ dÿwiêków maluj¹c obraz twórczoœci klasyków. Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego prowadzi³ dialog z Czarodziejskim fletem A. Mozarta, a ca³oœci dope³nia³y kostiumy adekwatne do tematu muzyki. Ciekawa prelekcja przed ka dym wystêpem przybli a³a dzieciom treœæ utworów, jej temat i postaæ autora. Na zakoñczenie dzieci ró ami i s³owem podziêkowa³y artystom wyra aj¹c nadziejê, e to nie ich ostatnie spotkanie z muzyk¹ klasyczn¹. Audycjê przeprowadzili: Prelekcja-Maciej Jab³oñski, Œpiew-Kornelia Wojciechowska, Renata Pawlik, Pawe³ Fundament, Fortepian-Emilia Bernacka.- G³owala. J.Brzuchacz - GOK Dzieci Tradycji 15 maja 2010 r. po raz trzeci Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach zorganizowa³ festiwal folklorystyczny pod nazw¹: DZIECI TRADYCJI Jarmark na Mogilañskim Podedworzu. W tym roku uda³o siê przeprowadziæ, drugi z kolei PRZEGL D MUZYK, INSTRUMENTALISTÓW, ŒPIEWAKÓW, GAWÊDZIARZY ORAZ PAR TANECZNYCH DZIECIÊCYCH I M ODZIE OWYCH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZRZESZONYCH W ZESPO ACH FOLKLORYSTYCZNYCH ZIEMI KRAKOWSKIEJ. Na przegl¹d przyjechali reprezentanci zarówno krakowiaków wschodnich jak i zachodnich z czterech powiatów Ma³opolski. W ka dej kategorii konkursowej pojawili siê m³odzi wykonawcy walcz¹cy o palmê pierwszeñstwa, tak wiêc Jury w sk³adzie: Janina Kaliciñska etnochoreograf, Teresa Marcinkowska etnograf, dr Gustaw Juzala etnomuzykolog przewodnicz¹cy komisji, Marek Harbaczewski choreograf sekretarz, mia³o pe³ne rêce roboty wys³uchuj¹c i oceniaj¹c wystêpy konkursowe. Równolegle z konkursem odbywa³y siê jak zwykle zabawy jarmarczne dla innych uczestników festiwalu prowadzone przez pani¹ Ma³gorzatê Strzeboñsk¹-Srokê i Wojciecha Srokê wraz z pracownikami GOK-u i wolontariuszami z ZR Mogilanie, DZR Mali Mogilanie oraz sekcji wokalnej GOK. Na przegl¹dzie i w trakcie zabaw, wy³oniono najlepszych. Nagrody i pami¹tkowe dyplomy wrêczono w trakcie koncertu laureatów. Wœród laureatów przegl¹du znaleÿli siê równie przedstawiciele naszego Oœrodka Kultury: w kategorii kapel ludowych II miejsce zdoby³a kapela Dzieciêcego Sukcesy wokalistów GOK-u 2010 TALENTY MA OPOLSKI 2010 W dniach 8 i 9 maja 2010 w wadowickim Centrum Kultury odby³ siê fina³ XXIII Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych TALENTY MA OPOLSKI W finale festiwalu wziê³o udzia³ oœmiu wokalistów z Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach. Szóstka z nich dosta³a nagrody g³ówne, w postaci tytu³u: TALENT MA OPOLSKI 2010, a dwie pozosta³e osoby zosta³y wyró nione. Lista osób nagrodzonych tytu³em: TALENT MA OPOLSKI 2010 : Iwona Szlachetka, Joanna Stoch, Krystyna Saugo-Surówka, Ireneusz Musia³, Kamila Kotarba, Anna O óg. Osoby wyró nione: Ma³gorzata Budek, Kamila Juraszek. 20 czerwca br. odby³ siê w Piwnicy pod Baranami koncert laureatów festiwalu. W czêœci popo³udniowej wyst¹pi³o i odebra³o statuetkê Talent Ma³opolski 24 artystów, szeœciu z nich to wokaliœci Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach - podopieczni Ma³gorzaty Strzeboñskiej-Sroki oraz Wojciecha Sroki. Wygraj Sukces 20 kwietnia 2010 roku w Ma³opolskim Centrum Kultury "Sokó³", w Nowym S¹czu odby³y siê eliminacje regionalne do ogólnopolskiego festiwalu Wygraj Sukces. Jury po przes³uchaniach 34 wokalistów postanowi³o zakwalifikowaæ do Fina³u 15 Konkursu Piosenki Wygraj Sukces oœmiu wykonawców. Jedn¹ z wytypowanych zosta³a wokalistka GOK w Mogilanach - Krystyna Saugo- Surówka. Kwalifikacjê do fina³u wywalczy³a sobie brawurowym wykonaniem piosenki "W lesie". Laureaci tych przes³uchañ zostali zakwalifikowani do fina³u tego festiwalu, który odbêdzie siê we wrzeœniu 2010 roku w Tarnobrzeskim Centrum Kultury. Komisja artystyczna postanowi³a ponadto przyznaæ wyró nienia. Wœród wyró nionych znaleÿli siê m.in: Kamila Kotarba oraz Anna O óg z GOK w Mogilanach. GOK 20lipiec 2010

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 TWORZENIE PRZESTRZENI DLA KULTURY I SZTUKI BEZ GRANIC MODERNIZACJA TEATRU LALEK W YLINIE oraz PA ACU CZECZÓW W KOZACH Projekt wspó

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW LISTY WNIOSKÓW Złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 657

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 982 003,00 2 982 003,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 982 003,00 2 982 003,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo