Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych deszczy 10 Oferta wakacyjna GOK 19

2 G³os Gminy G³os Gminy Uroczysta Msza w ho³dzie ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 r. dosz³o do katastrofy polskiego samolotu rz¹dowego w Smoleñsku. W katastrofie zginê³o 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyñski wraz z ma³ onk¹ Mari¹ Kaczyñsk¹. ¹cz¹c siê w bólu z rodzinami ofiar, wójtowie z powiatu krakowskiego, 12 kwietnia br. wpisywali kondolencje do specjalnie wystawionej ksiêgi w Urzêdzie Rady Miasta w Krakowie. Upamiêtniaj¹c tragicznie zmar³e osoby, w œrodê, 14 kwietnia 2010 r. o godz. 18:00 w Koœciele Parafialnym Œw. Bart³omieja Aposto³a w Mogilanach, z inicjatywy Wójta Gminy, Przewodnicz¹cego Rady Gminy i wspó³pracowników, odprawiona zosta³a uroczysta Msza Œwiêta w intencji tragicznie zmar³ych osób w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Targosza. W Mszy uczestniczy³y lokalne w³adze - m.in. Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a, Zastêpca Wójta Aneta Nêdza, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Sikora, radni, so³tysi, pracownicy samorz¹dowi, dyrektorzy szkó³ z m³odzie ¹, przedstawiciele organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na terenie Gminy oraz licznie przybyli mieszkañcy. Przyby³y tak e liczne poczty sztandarowe z placówek oœwiatowych z terenu Gminy, Stra y Po arnych i Zespo³u Regionalnego "Mogilanie". Uroczyst¹ oprawê muzyczn¹ przygotowa³ Chór Mieszany "Mogilanum". Uczestnicy Mszy Œwiêtej w zadumie i skupieniu przeszli pod tablicê upamiêtniaj¹c¹ Wodza Narodu Polskiego Józefa Pi³sudskiego oraz poleg³e osoby z Mogilan, które walczy³y w obronie ojczyzny, gdzie minut¹ ciszy uczczono pamiêæ Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego oraz pozosta³ych osób, które tragicznie zginê³y w katastrofie. 23 maja br. podczas tradycyjnej Majówki ku czci Œw. Rity, na zakoñczenie pierwszej czêœci uroczystoœci, odby³ siê wystêp Joanny Wal - mieszkanki W³osani, której akompaniowa³ Piotr Piotrowski, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Mogilanach. Wszyscy zgromadzeni w skupieniu wys³uchali koncertu, który by³ zadedykowany ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. K. Wajdzik Nowy nabytek OSP ju w akcji OSP z terenu Gminy w zwi¹zku z intensywnymi opadami deszczu na terenie Ma³opolski w ostatnich tygodniach, zosta³y postawione w pe³ny stan gotowoœci. Stra acy wielokrotnie interweniowali i pomagali w chronieniu maj¹tku i zapewnianiu bezpieczeñstwa mieszkañcom naszej gminy, jak równiez s¹siednich gmin. Szerzej na ten temat piszemy na stronie 10. Tym bardziej cieszy fakt, iz mogilañscy stra acy wykorzystuj¹ ju w akcjach wóz stra acki, który 2 maja br. poœwiêcono ko³o Koœcio³a Parafialnego pod wezwaniem œw. Bart³omieja Aposto³a. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od uroczystej Mszy Œwiêtej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Targosza. Nastêpnie, na Rynku odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia i przekazania wozu stra ackiego dla Ochotniczej Stra y Po arnej w Mogilanach. W uroczystoœciach udzia³ wziêli: Leszek Ziêba Prezes Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra y Po arnych Rzeczpospolitej Polskiej, Pawe³ Jarosz Zastêpca Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra y Po arnej w Krakowie, Tomasz Klimczyk Prezes Ochotniczej Stra y Po arnej w Mogilanach, Tadeusz Górnisiewicz Komendant Gminny ZOSP RP oraz przedstawiciele lokalnej w³adzy: Ma³gorzata Mardy³a Wójt Gminy, Aneta Nêdza - Zastêpca Wójta Gminy, Marek Sikora Przewodnicz¹cy Rady Gminy. W uroczystoœciach wziêli udzia³ liczni przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy: OSP Buków, OSP oraz OSP W³osañ. Nie zabrak³o równie przedstawicieli KBS, na czele z Prezesem Zarz¹du Zbigniewem Bodziochem. Poœwiêcenia wozu dokona³ ks. proboszcz Tadeusz Targosz. W specjalnym przemówieniu, Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a podkreœli³a, e wóz stra acki bêdzie pomaga³ stra akom w niesieniu pomocy nie tylko mieszkañcom samej gminy, ale równie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy przeje d aj¹ niezwykle trudny odcinek drogi krajowej nr 7 czyli tzw. Zakopianki. Pani Wójt po raz kolejny podziêkowa³a stra akom ochotnikom za czuwanie nad bezpieczeñstwem Gminy, bezinteresowne niesienie pomocy i tym samym nie pobieranie ekwiwalentu za udzia³ w akcjach bojowych i szkoleniach. Koszt wozu stra ackiego wyniós³ 230 tys. z³ i w wiêkszej czêœci zosta³ sfinansowany przez Samorz¹d Gminy, który wy³o y³ na ten cel a 150 tys. z³. Na pozosta³¹ czêœæ kwoty po wielu dzia³aniach Wójta Gminy oraz Prezesa OSP w Mogilanach z³o yli siê: Pañstwowa Stra Po arna, ZOSP oraz Krakowski Bank Spó³dzielczy. Poczty sztandarowe podczas Mszy Œwiêtej. Wóz stra acki (Star 266 z napêdem 6x6 po gruntownym remoncie silnika oraz uk³adu napêdowego, z nowym wykoñczeniem kabiny oraz ca³kiem now¹ zabudow¹ stra ack¹) jest wyposa ony m.in. w takie nowe urz¹dzenia jak: autopompê wraz ze zbiornikiem o pojemnoœci 2300 litrów, zbiornik pianotwórczy o pojemnoœci 230 litrów, agregat pr¹dotwórczy, maszt oœwietleniowy, wci¹garkê oraz w tzw. szybkie natarcie. M.in. te funkcje wozu, stra acy wykorzystywali przy wyjazdach w okresie powodziowym. K. Wajdzik Poœwiêcenie wozu stra ackiego. Uczestnicy uroczystoœci na tle wozu stra ackiego. 2lipiec 2010

3 Mieszkañcy Gminy na rzecz powodzian Na apel Ma³opolskiej Izby Rolniczej organizuj¹cej pomoc dla gospodarstw, które ucierpia³y w wyniku powodzi, odpowiedzieli licznie mieszkañcy i instytucje z naszej Gminy. Pomoc zorganizowa³ So³tys Kulerzowa i jednoczeœnie delegat Ma³opolskiej Izby Rolniczej Józef Jurek. W wyniku zbiórki darów, mieszkañcy przekazali 2250 kg pszenicy, 16 worków owsa, 2 worki mieszanki zbo owej, 200 kg yta, 200 kg jêczmienia, 3 worki otrêbów, 1 worek œcinków chlebowych, 25 kg cukru, 50 kg m¹ki, 23 worki suchego chleba oraz 40 sztuk kostek siana. Wszystkie te dary zosta³y przekazane powodzianom z Maniowa w gminie Szczucin. Transport zapewni³ Urz¹d Gminy. Osoby i instytucje z terenu Gminy, które przekaza³y pasze dla powodzian to: Jan Papie i Kazimierz Papie z Kulerzowa, Jan Jurek z Kulerzowa, Józefa Papie z Kulerzowa, Maria Mucha z Kulerzowa, Henryk Szponder z Kulerzowa, Stanis³aw Guba³a z Kulerzowa, Józef K³yœ z Kulerzowa, Franciszek Jezioro z Kulerzowa, Czes³aw Jezioro z Kulerzowa, Krzysztof O óg z Kulerzowa, Marek Tomaszewski z Bukowa, Ryszard Surówka z Bukowa, Krzysztof K³yœ z Mogilan, Krzysztof Ptak z Mogilan, Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna Pokój z Mogilan, Ma³gorzata Nowak z Libertowa, Bogdan Hajduk, Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna Libertów, Piekarnia W³osañ, Piekarnia. Wszystkim darczyñcom oraz organizatorowi Panu Józefowi Jurkowi serdecznie dziêkujemy. nasza stopka: kwartalnik lokalny nr 1/10 - marzec 2010 r. na ok³adce: wydawca: redakcja: POWÓD 2010 pomoc osobom niepe³nosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych utworzy³ specjalny program dla osób niepe³nosprawnych, poszkodowanych na skutek powodzi maj¹cej miejsce w maju 2010 roku. Adresatami programu s¹: - poszkodowane osoby, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniu o stopniu niepe³nosprawnoœci (lub orzeczenie równowa ne), - dzieci i m³odzie niepe³nosprawna posiadaj¹ca aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci wydane przed ukoñczeniem 16 roku ycia, - w imieniu i na rzecz dzieci i m³odzie y niepe³nosprawnej oraz ubezw³asnowolnionej osób niepe³nosprawnych wystêpuj¹ opiekunowie prawni tych osób. Warunkiem uczestnictwa w programie, którego celem jest udzielenie pomocy finansowej jest przed³o enie kserokopii orzeczenia oraz dokumentu potwierdzaj¹cego poniesienie szkody na skutek zalania b¹dÿ innego zniszczenia powsta³ego w wyniku powodzi, b¹dÿ opadów deszczu na terenach objêtych powodzi¹ wystawionego przez w³aœciw¹ jednostkê administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej. Wnioski o dofinansowanie mo na sk³adaæ w trybie ci¹g³ym, jednak e nie póÿniej ni do dnia 15 listopada 2010 roku w Pañstwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Wiêcej informacji na stronie PFRON-u: lub u Konsultanta ds. Osób Niepe³nosprawnych. Dy ur Konsultanta: Urz¹d Gminy - pokój numer 2A, czwartek: i pi¹tek: Tel. 12/ wew. 254 A. Musia³ K. Wajdzik Zakoñczenie roku szkolnego 2009/2010 w Gminie. Samorz¹d Gminy, Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach , tel.: (012) Aneta Nêdza - koordynator, Jolanta Jurkiewicz, Krzysztof Musia³, Anna Budek Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt oraz skracania artyku³ów. materia³y: pracownicy jednostek organizacyjnych gminy sk³ad: Devilish Designer - Nakook - druk: Drukarnia Cracovia Transfer Kraków; ul. Torfowa 4 nak³ad: 3000 bezp³atnych egzemplarzy. kwartalnik dostêpny równie na stronie internetowej: Prawie 500 osób objêtych ró n¹ form¹ pomocy! Statuetka Byka dla Urzêdu Gminy za efektywn¹ i konsekwentn¹ wspó³pracê z Urzêdem Pracy Powiatu Krakowskiego Pod koniec czerwca br. w Chocho³owym Dworze w Jerzmanowicach zosta³ zorganizowany Podwieczorek Przedsiêbiorczoœci, w ramach partnerstwa lokalnego, jako podstawy rozwoju rynku pracy. Wójt Gminy pani Ma³gorzata Mardy³a zosta³a uhonorowana przez Starostê Powiatu Krakowskiego pana Józefa Krzyworzekê statuetk¹ Byka, przyznan¹ za efektywn¹ i konsekwentn¹ wspó³pracê Urzêdu Gminy z Urzêdem Pracy Powiatu Krakowskiego. W spotkaniu uczestniczy³ miêdzy innymi Wicestarosta Krakowski pan Andrzej Furmanik, który wrêczy³ przyznane statuetki oraz podziêkowa³ Pracodawcom za wieloletni¹ wspó³pracê z UPPK. Gmina od dziesiêciu lat wspó³pracuje intensywnie z UPPK. To w³aœnie z inicjatywy Wójta Gminy pani Ma³gorzaty Mardy³a od 2001 roku ponad 180 ludzi znalaz³o w gminie pracê w ramach robót publicznych, niespe³na 70 osób w pracach interwencyjnych i 76 osób w ramach prac spo³ecznie u ytecznych. Dodatkowo gmina bra³a udzia³ w programie EQUAL zatrudniaj¹c prawie 50 osób bezrobotnych, których wynagrodzenie i inne formy pomocy finansowej by³y pokrywane ze œrodków Unii Europejskiej. Wójt Gminy daje równie szansê na zdobycie doœwiadczeñ zawodowych w instytucjach samorz¹dowych. W ci¹gu ostatnich oœmiu lat 76 osób mia³o mo liwoœæ odbycia sta y dla bezrobotnych, nie posiadaj¹cych doœwiadczenia zawodowego, a 28 m³odych ludzi odbywa³o praktyki zawodowe dla uczniów szkó³ œrednich i studentów. Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a odbiera statuetkê Byka za efektywn¹ i konsekwentn¹ wspó³pracê z Urzêdem Pracy Powiatu Krakowskiego. Dzia³ania pani Wójt skierowane s¹ tak e na pomoc osobom niepe³nosprawnym. Na podstawie zawartej umowy z Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, w ramach programu Osoby niepe³nosprawne w s³u bie publicznej w latach 2006 do 2010 znalaz³o zatrudnienie w Urzêdzie Gminy 14 osób bezrobotnych z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹. W chwili obecnej nadal pracuje 9 osób niepe³nosprawnych. Odzwierciedleniem tych dzia³añ by³ udzia³ w konkursie dla pracodawców wra liwych spo³ecznie LODO AMACZE 2009 organizowany przez polsk¹ organizacjê pracodawców osób niepe³nosprawnych. Nagroda dla uczestników konkursu Lodo³amacza jest wyró nieniem dla tych, którzy decyduj¹c siê na zatrudnienie osób niepe³nosprawnych, jednoczeœnie prowadz¹ wobec nich przyjazn¹ politykê personaln¹, prze³amuj¹ bariery, walcz¹ z niechêci¹ i obojêtnoœci¹ spo³eczeñstwa. Urz¹d Gminy w kategorii pracodawca nieprzedsiêbiorca na etapie regionalnym - oddzia³ ma³opolski zaj¹³ II miejsce i srebrny medal. Powy sze fakty wskazuj¹ na to, e zosta³y docenione wieloletnie dzia³ania Wójta Gminy pani Ma³gorzaty Mardy³a na rzecz pomocy osobom bezrobotnym, a tym samym zwiêkszenia poziomu zatrudnienia w Gminie. Pomogliœmy wielu osobom, które znajdowa³y siê w trudnej sytuacji yciowej. Czêsto nie jest to ³atwa wspó³praca, jednak e dla nas najwa niejszy jest cz³owiek. Dodatkowo nale y podkreœliæ, e wiêkszoœæ osób pracowa³a b¹dÿ nadal pracuje w terenie na rzecz naszej spo³ecznoœci lokalnej. To przede wszystkim pracownicy Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju, dzia³aj¹cej przy UG dbaj¹ o czystoœæ w gminie, wykonuj¹ wiele prac przy drogach i rowach, dbaj¹ o estetyczny wygl¹d skwerów i miejsc publicznych, a tak e przeprowadzaj¹ drobne prace remontowe w obiektach gminnych. UG lipiec 20103

4 G³os Gminy G³os Gminy Apel do mieszkañców gminy! Urz¹d Gminy apeluje do Pañstwa - mieszkañców Gminy, o oszczêdzanie wody pochodz¹cej z wodoci¹gu gminnego. W zwi¹zku z upa³ami, zu ycie wody gwa³townie wzros³o w ostatnich dniach. Powoduje to, e gminna sieæ wodoci¹gowa jest znacznie obci¹ ona. Aby unikn¹æ ewentualnych przerw w dostawie wody, apelujemy o zaprzestanie u ywania wody do celów takich jak: podlewanie trawników, nape³nianie basenów rekreacyjnych, mycie samochodów, mycie placów i podjazdów, itp. Liczymy, e odpowiedzialna postawa mieszkañców gminy pozwoli unikn¹æ problemów z dostaw¹ wody. UG Co zrobiliœmy w 2009 roku, czyli wykonanie Bud etu Gminy za ubieg³y rok Najwa niejsze inwestycje Budowa Gimnazjum z Hal¹ Widowiskowo Sportow¹ w Mogilanach z³ (w tym z³ œrodki niewygasaj¹ce) Kontynuowane by³y roboty stanu zerowego. Wykonano œciany, s³upy hali do poziomu minus 7,60 i strop na tym poziomie. Wykonano œciany, s³upy i strop budynku gimnazjum na poziomie minus 7,60. Wykonano p³ytê fundamentow¹ na poziomie minus 7,60 oraz œciany, slupy i strop na poziomie minus 3,70. Wykonano p³yty fundamentowe na poziomie minus 3,70. Na bie ¹co wykonywane s¹ izolacje przeciwwodne i termiczne oraz zasyp wykopów. Wykonano przy³¹cz wody, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ od strony zachodniej. Budowa Sali Kulturowo Wystawowej w Mogilanach z³ (w tym z³ œrodki niewygasaj¹ce) w wysokoœci z³ oraz z bud etu Województwa Ma³opolskiego w wysokoœci z³ w ramach programu Orlik Plus. Boisko treningowe w Mogilanach z³ Zakupiono kolejn¹ dzia³kê pod boisko treningowe. Drogi Remonty dróg gminnych: Wykonano przebudowê 5 dróg gminnych. Wartoœæ zadania wynios³a z³. Zgodnie z procedur¹ przetargow¹ i zawart¹ umow¹ zadanie wykona³a firma PRDM Wadowice. - Gaj, ul. Akacjowa - wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 580 mb. - W³osañ, ul. Spacerowa - wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 340 mb. - Lusina, ul. Kwiatowa - wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 685 mb. wraz z udro nieniem rowu - Konary - droga ³¹cz¹ca drogê 023 z drog¹ nr 022- wymiana podbudowy, nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 210 mb. wraz z odwodnieniem, - Kulerzów - droga nr 040- wykonanie nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 90 mb. Inwestycje drogowe z³ Budowa chodnika na ul. Zakopiañskiej w Mogilanach: Wydatkowano kwotê z³ za wykonanie projektu, zakup dziennika budowy, aktualizacje kosztorysów, projekt organizacji ruchu. Z³o ono wniosek o dofinansowanie w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w maksymalnej wysokoœci z³. Przebudowa drogi na ul. Zgodnej i Borowej w Libertowie Wykonano przebudowê odcinka 340 mb. ul. Zgodnej w Libertowie. Wykonawc¹ by³ RUiBD Sp. z o.o Kraków, ul. Rydla 57. Wartoœæ zadania wynios³a z³. Na realizacjê tego odcinka otrzymano dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego w wysokoœci z³. Budowa drogi gminnej wzd³u gimnazjum. Wykonano 250 mb. drogi o szerokoœci 6m i nawierzchni t³uczniowej wraz rowem odwadniaj¹cym. Wykonawc¹ by³a CZ.P.B.PRZEMYS ÓWKA Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ Czêstochowa, ul. Pu³askiego 25. Wartoœæ zadania wynios³a z³. Prace realizowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z³ W ramach realizacji zadañ zwi¹zanych z modernizacj¹ dróg dojazdowych do gruntów rolniczych wykonano modernizacjê drogi o d³ugoœci 280 mb. w miejscowoœci Chorowice (dzia³ka nr 269). Z Urzêdu Marsza³kowskiego otrzymano na to zadanie dotacjê w wysokoœci z³. Wykonawc¹ modernizacji drogi w Chorowicach by³ Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o Kraków, ul. Rydla 57. Zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym W ramach zadañ wspólnych wraz ze Starostwem Powiatowym w Krakowie realizowanych w trybie Inicjatyw Samorz¹dowych wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltowej: - na drodze nr K2175 w m. Brzyczyna mb. - na drodze nr K1941 w m. W³osañ mb. - na drodze nr K2168 w m. Lusina-500 mb. - na drodze nr K2169 w m. Gaj -430 mb. Udzia³ Gminy w w/w zadaniach wyniós³ 50%. Na roboty te gmina wyda³a ³¹cznie z³. Sala Kulturowo - Wystawowa. Wykonano instalacje wewnêtrzne, roboty wykoñczeniowe, dokonano odbioru i uzyskano pozwolenie na u ytkowanie. Zakupiono podstawowe wyposa enie. Centrum Sportowo Rekreacyjne Bema w Gaju Uzupe³niono drena. Wykonano renowacjê nawierzchni boiska do pi³ki no nej. Wykonano remont ogrodzenia z trzech stron boiska. Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ul. Zgodna w Libertowie. 4lipiec 2010

5 Ponadto Gmina zrealizowa³a budowê chodnika przy drodze powiatowej K2173 w Mogilanach o d³ugoœci 163 mb. tj. wykona³a projekt, wy³oni³a w drodze przetargu wykonawcê, prowadzi³a nadzór inwestorski oraz dokona³a odbioru robót. Na realizacjê tego zadania Gmina otrzyma³a dotacjê ze Starostwa Powiatu Krakowskiego w wysokoœci z³. Wykonawc¹ by³a firma - IN YNIERIA Zbigniew Witkowski, Kraków, ul. Rybitwy 4/6. Wartoœæ zadania wynios³a z³. Remonty cz¹stkowe na drogach asfaltowych i t³uczniowych Remont cz¹stkowy dróg zwi¹zany z ³ataniem dziur na drogach o nawierzchni asfaltowej realizowany by³ przez firmê POL-BRUK Pietrzak Spó³ka jawna, Myœlenice, ul. S³owackiego 12/39. Wykonano i rozliczono roboty o wartoœci z³. Równolegle realizowane by³y roboty drogowe kruszywem zwi¹zane z wykonaniem drobnych remontów i napraw dróg t³uczniowych materia³em kamiennym przez Firmê Budowlano-Monta ow¹ Tomasz Folwarski, Wrz¹sowice 109. Wartoœæ robót wynios³a z³. Utrzymanie sieci oœwietlenia ulicznego z³ Zgodnie z prowadzon¹ inwentaryzacj¹ oœwietlenia ulicznego na terenie Gminy w roku 2009 zainstalowanych by³o ok. 888 punktów œwietlnych. Na ich utrzymanie wydatkowano odpowiednio: za energiê elektryczn¹: ,18 z³ za obs³ugê i eksploatacjê sieci: ,22 z³ za dzier awê s³upów pod oprawy lamp: 2.683,29 z³ Modernizacja i rozbudowa sieci oœwietlenia ulicznego W roku 2009 kontynuowane by³y zadania zwi¹zane z rozbudow¹ sieci oœwietlenia ulicznego na terenie Gminy. W lutym podpisano umowê na wykonanie 8 projektów budowlanowykonawczych dotycz¹cych rozbudowy oœwietlenia ulicznego w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Chorowice, Kulerzów, Lusina, Libertów, Buków i. ¹czna wartoœæ zleconych projektów wynosi ,00 z³ brutto. W maju br. po uzyskaniu projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowê przyst¹piono do realizacji II etapu budowy oœwietlenia, przejœcia dla pieszych przez drogê krajow¹ nr 7 w Mogilanach. W ramach realizacji tego zadania powsta³o 14 nowych punktów œwietlnych. Wartoœæ zrealizowanej umowy wynios³a z³ brutto. Ponadto w lutym br. podpisano porozumienie z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Krakowie, na mocy którego GDDKiA O/Kraków zaprojektuje i wykona oœwietlenie nowego wêz³a drogowego w ci¹gu drogi krajowej nr 7 w miejscowoœci w km ,14. W 2009 r. na naprawy, modernizacjê i rozbudowê oœwietlenia ulicznego wydatkowano nastêpuj¹ce kwoty: - naprawy: 3.037,80 z³ - rozbudowa: ,01 z. - opracowanie dokumentacji projektowych: ,00 z³, w tym ,00 z³ -œrodki niewygasaj¹ce - op³aty dla ENION Zak³ad Energetyczny Kraków zwi¹zane z przy³¹czeniem nowych linii wynios³y 650,84 z³. Bie ¹ca obs³uga komunikacyjna Gminy - dop³ata do MPK Zgodnie z podpisanym w grudniu 2007 r. porozumieniem pomiêdzy Gmin¹ a Gmin¹ Miejsk¹ Kraków w roku 2009 obs³ugê komunikacyjn¹ Gminy wykonuje najwiêkszy przewoÿnik na terenie Miasta Krakowa tj. MPK Kraków. Realizacj¹ ww. porozumienia oraz koordynacj¹ dzia³añ zajmuje siê Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Gmina dop³aci³a w 2009 roku do przewozów z³ Kanalizacja Kanalizacja sanitarna dla wsi W³osañ z³ ; wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowê. Kanalizacja sanitarna dla wsi Brzyczyna, Gaj zachód z³; wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowê. Kanalizacja sanitarna dla wsi Lusina z³; wykonano aktualizacjê kosztorysów inwestorskich, opracowano Szczegó³owe Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych i opracowano operat oddzia³ywania na œrodowisko. Z³o ono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oœwiata Na bie ¹ce utrzymanie wydatkowano z³, tj.: 41,72% wydatków bie ¹cych z tego na: Szko³y podstawowe wraz z oddzia³ami przedszkolnymi i œwietlicami szkolnymi z³ Przedszkola z³ Gimnazja z³ Dowo enie uczniów do szkó³ z³ Stypendia dla uczniów z³ Doskonalenie nauczycieli z³ Obs³uga finansowo-ksiêgowa i kadrowa z³ Pozosta³e (Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych Emerytów, zajêcia SKS oraz Szkolny Zwi¹zek Sportowy) z³. Kultura Przekazano dotacjê dla instytucji kultury na ogólna kwotê z³, w tym dla Gminnego Oœrodka Kultury z³ i dla Gminnej Biblioteki Publicznej z³ Pomoc spo³eczna Wydatkowano z³ na wyp³atê m.in.: œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, zasi³ków sta³ych, celowych i okresowych, zapomóg dla dzieci w rodzinach zastêpczych, sk³adek zdrowotnych oraz obs³ugê finansowo ksiêgow¹ prowadzon¹ przez GOPS. Wykonanie bud etu za 2009 rok Rada Gminy, po dok³adnej analizie materia³ów oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przyjê³a sprawozdanie z wykonania bud etu gminy za 2009 rok i udzieli³a Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytu³u. Dochody z³ Wydatki z³ Zad³u enie z³, co stanowi 58,93% wykonanych dochodów, sp³ata zad³u enia wraz z obs³ug¹ d³ugu z³, co stanowi 13,73% wykonanych dochodów. UG Pozytwna opinia sprawozdania z wykonania bud etu Gminy za rok UG lipiec 20105

6 G³os Gminy G³os Gminy Blisko 5,5 mln z³ pozyskanych œrodków zewnêtrznych w latach Gmina aktywnie, ju na etapie pojawienia siê pierwszych mo liwoœci pozyskania œrodków przedakcesyjnych zabiega o pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych, w szczególnoœci œrodków z bud etu Unii Europejskiej. Pocz¹wszy od 2003 roku z³o ono 26 wniosków, na ³¹czn¹ kwotê ,49 z³. W ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (POKL) 28 kwietnia 2010 roku z³o ono projekt Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test-b¹dÿ the best!. Na 10 liœcie konkursowej Wojewódzkiego Urzêdu Pracy zaj¹³ on I miejsce z iloœci¹ 100 punktów, natomiast projekt Czym skorupka za m³odu, z³o ony równie w ramach POKL, uzyska³ dofinansowanie i oczekuje na podpisanie umowy. W ramach realizacji projektu Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowie, zosta³o rozstrzygniête postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentacja z tym zwi¹zana zosta³a przes³ana do Departamentu Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. W roku bud etowym skutecznie aplikowano o œrodki z funduszy zewnêtrznych. W tym okresie z³o ono 15 wniosków (6 w 2009 r., 9 w 2010 r.) na ca³kowit¹ wartoœæ projektów wynosz¹c¹ ,73 z³ ( ,65 z³ w 2009 r., ,08 z³ w 2010 r.), uzyskano dofinansowanie w wysokoœci ,60 z³ ( ,00 z³ w 2009 r., ,60 z³ w 2010 r.), szczegó³y obrazuje tabela poni ej. Bior¹c pod uwagê liczbê osób zamieszkuj¹cych Gminê, iloœæ pozyskanych œrodków z funduszy zewnêtrznych w przeliczeniu na jednego mieszkañca w roku 2009 wynios³a 123,98 z³, a w roku 2010 (stan na 30 czerwca) 341,81 z³. Pozycje w tabeli 1-6: Zestawienie pozyskanych funduszy zewnêtrznych w roku Pozycje w tabeli 7-15: Zestawienie pozyskanych funduszy zewnêtrznych w roku Wartoœci poszczególnych zadañ i wielkoœci pozyskanych dotacji znajd¹ odzwierciedlenie w rocznych sprawozdaniach finansowych po koñcowym rozliczeniu poszczególnych projektów. Przewidywany okres rozliczenia projektów, które uzyska³y dofinansowanie ze œrodków zewnêtrznych to lata stosownie do zawartych umów i terminów, wynikaj¹cych z procedur dofinansowania ustalanych przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. L.p. Program / Dzia³anie Tytu³ Projektu Kwota Dofinansowania Wartoœæ projektu Uwagi 1 Program Operacyjny Mosty , ,00 Realizowany od Kapita³ Ludzki do Urz¹d Marsza³kowski Przebudowa drogi gminnej nr K w Libertowie 2 Województwa Ma³opolskiego - ulica Zgodna i Borowa - etap I odcinek 340 mb , ,30 Uzyskano - Modernizacja dróg gminnych ulicy Zgodnej dofinansowanie Departament Edukacji i Sportu Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego - ORLIk PLUS Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dzia³anie: Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , LEADER w ramach dzia³ania Wdra anie Lokalnych Strategii Rozwoju: Odnowa i rozwój wsi. Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny Dzia³anie 7.3 Gospodarka odpadami, Gmina jako partner Leader: Zabierzów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dzia³anie: Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej Program Operacyjny Kapita³ Ludzki na lata , Priorytet IX, Dzia³anie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Departament Edukacji i Sportu Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Ma³opolskiego na lata Modernizacja Drogi Gminnej w Województwie Ma³opolskim Program Operacyjny Kapita³ Ludzki na lata , Priorytet IX, Dzia³anie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie, II Edycja Konkursu Edukacyjna Gmina Ma³opolski 2010 Modernizacja roku 2009 Oœ 4 Leader w ramach PROW Dzia³anie 413, Wdra anie lokalnych strategii rozwoju Oœ 4 Leader w ramach PROW Dzia³anie 413, Wdra anie lokalnych strategii rozwoju Modernizacja boiska sportowego w ramach Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kulturowego im. Gen. Bema w Gaju Modernizacja boiska sportowego w ramach Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kulturowego im. Gen. Bema w Gaju Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowie Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budow¹ odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjadów indywidualnych na ul. Zakopiañskiej - odcinek od ul. Œwi¹tnickiej do ul. Jaœminowej Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Œwi¹tniki Górne, Wielka Wieœ i w Powiecie Krakowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Lusina - etap I Czym skorupka za m³odu Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Bukowie , , ,01 Uzyskano dofinansowanie , ,72 Uzyskano dofinansowanie , , ,00 Ca³oœæ ,68 Projekt oczekuje na ocenê formalno merytoryczn¹ w Urzêdzie Marsza³kowskim Projekt po ocenie merytorycznej uzyska³ 65,50 punktów , ,48 Projekt z³o ony w 2009 r., dofinansowanie przyznano w 2010 r , , , ,00 Remont drogi gminnej nr K w Gaju, ul. Akacjowa , ,00 Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test - b¹dÿ the best! , ,00 Kompleksowy system podnoszenia jakoœci i wsparcia us³ug edukacyjnych w Gminie, zgodny z zasad¹ uczenia siê przez ca³e zycie - edumogilany.pl Modernizacja oczyszczalni œcieków w Lusinie i we W³osani Szlakiem Patronów naszych , ,00 Organizacja konkursu i wystawy Œwiêtoœæ przy mojej drodze , ,00 Referat Organizacji i Nadzoru Projekt pozytywnie oceniony, oczekuje na podpisanie umowy Gmina oczekuje na og³oszenie wyników Projekt w trakcie realizacji Projekt uzuska³ dofiannsowanie, oczekuje na podpisanie umowy Gmina zajê³a 7 miejsce w Ma³opolsce Tytu³ i dyplom Modernizacja Roku 2009 Wniosek pozytywnie oceniony LGD oczekuje na aprobatê Urzêdu Marsza³kowskiego Wniosek pozytywnie oceniony LGD oczekuje na aprobatê Urzêdu Marsza³kowskiego 6lipiec 2010

7 Dzia³ania w 2010 roku Ponad 5 milionów z³otych na budowê kanalizacji Gmina, w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej PROW pozyska³a œrodki w wysokoœci z³ na realizacjê zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Lusina- Etap I. W ramach tego zadania zostanie wybudowane 873 m kolektora g³ównego o œrednicy 315 mm oraz 3366 m kana³ów bocznych o œrednicy 200 mm. Zadanie to bêdzie wykonywane w latach W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja do og³oszenia przetargu. Szacunkowa wartoœæ zadania to ponad 5 milionów z³otych. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej Wykonano sieæ wodoci¹gow¹ w miejscowoœci Chorowice-Kozie Rogi o d³ugoœci 330 mb. fi 90. Wartoœæ zadania wynios³a ,02 z³. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Dziêki staraniom Wójta Gminy i pracowników UG gmina otrzyma³a z Urzêdu Marsza³kowskiego prawie 100 tysiêcy z³otych, jako dofinansowanie remontu drogi gminnej w Gaju, ul. Akacjowa na d³ugoœci 650 mb. Zosta³ og³oszony przetarg. Termin wykonania r. W ramach tego zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na tej drodze. Podpisano umowê z Przedsiêbiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach na wykonanie remontu dróg gminnych: - Konary droga nr mb., - Buków droga nr mb., - W³osañ ul. Wspólna -220 mb., - Brzyczyna droga nr mb., - ul. Dzia³y- 170 mb. oraz ul. Mogilañska 250 mb. W ramach tego zadania zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na tych drogach. Wartoœæ zadania wyniesie z³. Termin wykonania robót, zgodnie z podpisan¹ umow¹, do 16 sierpnia br. Remonty cz¹stkowe dróg asfaltowych Gmina ju w miesi¹cu lutym rozpoczê³a postêpowanie przetargowe w celu wy³onienia wykonawcy na remonty cz¹stkowe dróg asfaltowych widz¹c jak du e szkody wyrz¹dzi³a d³uga zima. Podpisano umowê z POL-BRUK Pietrzak Spó³ka jawna, Myœlenice, ul. S³owackiego 12/39. Niestety z uwagi na ulewne deszcze remonty cz¹stkowe znacznie siê opóÿni³y. z wyjœciem na zewn¹trz. Na poddaszu mieœciæ siê bêdzie wentylatornia. Skrzyd³o zachodnie stanowiæ bêdzie jednokondygnacyjna sala gimnastyczna z boiskiem o wymiarach 12x24m i widowni¹. Powierzchnia zabudowy - 718,40 m 2, powierzchnia u ytkowa - 812,30 m 2. Kubatura ,30 m 3. Kontynuacja budowy Gimnazjum w Mogilanach Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi harmonogramami. Dotychczas wykonane zosta³y fundamenty, s³upy, œciany, stropy do poziomu minus 3,70, s³upy, œciany i strop do poziomu zera w osiach 1-4, A-Z, 5-14, E-N budynku gimnazjum. Wykonane zosta³y fundamenty, œciany, s³upy do poziomu minus 7,60 i strop na tym poziomie hali. Wykonane zosta³y mury oporowe MB2, MB3, MB4 boisk i czêœæ muru oporowego MG3. Ponadto wykonano przy³¹cz wody, kanalizacjê sanitarn¹ pod p³ytami fundamentowymi, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ od strony zachodniej, drena e, zasypy wykopów i ukszta³towanie terenu uniemo liwiaj¹ce nap³yw wody na budynek. W trakcie wykonania jest strop na poziomie zera w osiach 4-14, N-U. Zafakturowano kwotê na ponad 8 milionów z³otych. UG Ruszy³a budowa sali gimnastycznej w Bukowie. Równie w miesi¹cu lutym rozpoczêto postêpowanie przetargowe w celu wy³onienia wykonawcy na remonty cz¹stkowe dróg t³uczniowych Podpisano umowê z PPHU ELIS Krzysztof Wajda, Wieliczka, Szczyg³ów 14. W chwili obecnej prowadzone s¹ prace w poszczególnych so³ectwach. Chodnik na ul. Zakopiañskiej w Mogilanach Gmina w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi z³o y³a wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego o dofinansowanie zadania budowy chodnika na ul. Zakopiañskiej na odcinku od ul. Œwi¹tnickiej do ul. Jaœminowej. Projekt oczekuje na ocenê formalno merytoryczn¹ w Urzêdzie Marsza³kowskim. Szacunkowa wartoœæ projektu wynosi ok z³, wnioskowana kwota dofinansowania z³. Zadanie to zostanie wykonane w latach Zadania drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym Trwa procedura przetargowa na zadania realizowane w ramach Inicjatyw Samorz¹dowych. Zadania zaplanowane do realizacji: mb. chodnika przy ul. Zadziele w Gaju, mb. chodnika przy ul. Jana Paw³a II w Gaju. Na zadania te Gmina wyda z³. Ruszy³a budowa sali gimnastycznej w Bukowie wartoœæ zadania to prawie 2 miliony z³otych W dniu 28 czerwca przekazano plac budowy pod rozbudowê Szko³y Podstawowej w Bukowie wraz z sal¹ gimnastyczn¹. Przetarg na wykonanie robót budowlanomonta owych wygra³o Przedsiêbiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie za kwotê niespe³na 2 miliony z³. Termin realizacji do 30 maja 2012 roku. Przedsiêbiorstwo w najbli szych dniach rozpocznie roboty od przebudowy dwóch sal lekcyjnych w istniej¹cym budynku i wykopów pod dobudowê. Czêœæ dobudowana sk³adaæ siê bêdzie z dwóch bry³. W skrzydle pó³nocnym dwukondygnacyjnym mieœciæ siê bêd¹ na parterze dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski i pokój nauczycieli wychowania fizycznego z w³asnym sanitariatem, korytarz stanowi¹cy dojœcie na balkon widowni sali gimnastycznej i klatka schodowa prowadz¹ca do przyziemia. W przyziemiu mieœciæ siê bêd¹ dwa zespo³y przebieralni z umywalniami i wc, magazyn sprzêtu sportowego, kot³ownia, korytarz prowadz¹cy do sali gimnastycznej Plac budowy gimnazjum w Mogilanach. lipiec reklama

8 r e k l a m a G³os Gminy G³os Gminy WYBORY PREZYDENCKIE 2010 ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GMINIE MOGILANY L.p L.p Nazwisko i imiê JUREK Marek KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander KOMOROWSKI Bronis³aw Maria KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard LEPPER Andrzej Zbigniew MORAWIECKI Kornel Andrzej NAPIERALSKI Grzegorz Bernard OLECHOWSKI Andrzej Marian PAWLAK Waldemar ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew OGÓ EM Nazwisko i imiê KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander KOMOROWSKI Bronis³aw Maria OGÓ EM OKW Nr 1 w Bukowie OKW Nr 1 w Bukowie OKW Nr 2 w Chorowicach OKW Nr 3 w Gaju OKW Nr 4 w Konarach OKW Nr 5 w LKibertowie OKW Nr 6 w Mogilanach OKW Nr 7 we W³osani Suma g³osów ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GMINIE MOGILANY - II TURA - 4 LIPCA OKW Nr 2 w Chorowicach Frekwencja w Gminie : I tura - 59,9%, II tura - 61,05% OKW Nr 3 w Gaju OKW Nr 4 w Konarach OKW Nr 5 w LKibertowie OKW Nr 6 w Mogilanach OKW Nr 7 we W³osani Suma g³osów lipiec 2010

9 reklama Wniosek z Mogilan najlepszy W dniach od 11 maja 2010 r. do 24 maja 2010 r. trwa³ nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu dzia³ania Ma³e projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw oraz Ró nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej w ramach dzia³ania Wdra anie lokalnych strategii rozwoju, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdra anych za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania BLISKO KRAKOWA, dzia³aj¹cej na terenie gmin: Czernichów,, Skawina, Œwi¹tniki Górne. W przeprowadzonych naborach z³o ono w sumie 20 wniosków. Z zakresu dzia³ania Ma³e Projekty z³o ono 19 wniosków na ³¹czn¹ kwotê ,13 z³ wysokoœæ dostêpnych œrodków ,00 z³, z dzia³ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw 1 wniosek na kwotê ,00 z³, wysokoœæ dostêpnych œrodków ,00 z³, z dzia³ania Ró nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej nie wp³yn¹³ aden wniosek, wysokoœæ dostêpnych œrodków ,00 z³. Z Gminy z³o ono 4 wnioski: 1. Organizacja konkursu i wystawy Œwiêtoœæ przy mojej drodze na kwotê ,10 z³, zdoby³ 75 punktów i zaj¹³ I miejsce; 2. Podnoszenie œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnej, rozwijanie rekreacji oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez publikacjê ksi¹ ki "Hej, od Krakowa jadê...", informuj¹cej i popularyzuj¹cej walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze regionu tworzonego przez gminy Czernichów, Skawina, i Œwi¹tniki Górne, na kwotê ,00 z³, zdoby³ 57 punktów, zaj¹³ 8 miejsce; 3. Szlakiem Patronów naszych, na kwotê ,90 z³, zaj¹³ 12 miejsce; 4. Stworzenie narodowej kolekcji liliowców, na kwotê ,50 z³, niezakwalifikowany ze wzglêdu na brak zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju. Zakwalifikowane wnioski zostan¹ przekazane do oceny do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, o wynikach poinformujemy Pañstwa na stronie internetowej mogilany.pl oraz w gazecie. Organizacja konkursu i wystawy Œwiêtoœæ przy mojej drodze planowane s¹ na przysz³y rok. Konkurs adresowany bêdzie do grup wiekowych z nastêpuj¹cym podzia³em: I grupa wiekowa dzieci ze szko³y podstawowej; II grupa wiekowa m³odzie z gimnazjum, (13 16 lat); III grupa wiekowa pozostali mieszkañcy gmin (>16 lat). W konkursie bêd¹ bra³y udzia³ prace maj¹ce wymiar wizualny fotografia, praca plastyczna, tematem prac musz¹ byæ (do wyboru): przydro na figurka, krzy, œwi¹tki, kapliczka, walory specyficzne krajobrazu boskoœæ przyrody. Konkurs przeznaczony bêdzie dla amatorów. Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone oraz prezentowane bêd¹ na wystawie w Sali Kulturowo- Wystawowej Urzêdu Gminy. Ma³e projekty to granty unijne siêgaj¹ce z³, o ich przyznanie mog¹ ubiegaæ siê organizacje i osoby fizyczne dzia³aj¹ce na rzecz spo³ecznoœci lokalnej zamieszka³ej na wsi. Kolejny nabór wniosków na dzia³anie Ma³e projekty planowany jest na IV kwarta³ 2010 r. Wszelkich informacji zwi¹zanych z przygotowaniem i wype³nianiem wniosku udziela biuro LGD, mieszcz¹ce siê w Skawinie, ul. wirki i Wigury 23, tel , zachêcamy równie do odwiedzenia strony internetowej i mogilany.pl. M. Sarga-Gaczyñska D. Wrzoszczyk Modernizacja Roku 2009 Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zarekomendowa³ do Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2009 dwa obiekty u ytecznoœci publicznej z terenu Gminy. Pani Ma³gorzata Mardy³a Wójt Gminy w kwietniu przes³a³a karty zg³oszeniowe dla zmodernizowanych obiektów w Lusinie i we W³osani jako realizacji projektów: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni œcieków w Lusinie oraz Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni œcieków we W³osani. Gmina otrzyma³a tytu³ Modernizacja Roku 2009 oraz dyplom dla obu obiektów! Ide¹ konkursu Modernizacja roku 2009 organizowanej przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego Targi Pomorskie Sp. z o.o. pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwa Sportu i Turystyki, G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska przy wspó³pracy z Polsk¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ Budownictwa oraz Zwi¹zku Powiatów jest propagowanie i wspieranie dzia³añ dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urz¹dzeñ dla uzyskania efektów u ytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs promuje: funkcjonalnoœæ modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesnoœæ technologii i rozwi¹zañ projektowych, stosowanie nowej techniki, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urz¹dzeñ, wysok¹ jakoœæ wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakoœci materia³ów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dba³oœæ o architekturê i ochronê dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronê dóbr kultury wspó³czesnej. U. Piszczek Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny Gmina przyst¹pi³a do projektu pt.: Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Œwi¹tniki Górne, Wielka Wieœ i w Powiecie Krakowskim w ramach Dzia³ania 7.3 Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Projekt ten bêdzie zwi¹zany z popraw¹ funkcjonowania gospodarowaniem odpadami poprzez unieszkodliwianie wyrobów zawieraj¹cych azbest. W ramach przedmiotowego projektu z wszystkich partnerskich gmin zostanie odebrany materia³ zawieraj¹cy azbest, nastêpnie przetransportowany i zutylizowany poprzez sk³adowanie na sk³adowisko materia³ów niebezpiecznych. Dodatkowo projekt ten bêdzie obejmowa³ szkolenia dot. szkodliwoœci azbestu, skutków wywozu materia³ów niebezpiecznych i porzucania ich w niedozwolonych miejscach oraz koniecznoœci anga owania specjalistycznych firm do jego demonta u. Rezultatem ca³ego projektu bêdzie ³¹cznie odebranie w latach Mg azbestu z 883 obiektów. ¹czny koszt ca³ej inwestycji w odniesieniu do wszystkich gmin - to ,67 z³ brutto. Do nak³adów inwestycyjnych projektu zosta³y wliczone koszty przygotowania projektu, promocji i informatyzacji o projekcie, szkoleñ, zakupów materia³ów szkoleniowych, odbioru, transportu i utylizacji azbestu. Liderem projektu jest Gmina Zabierzów. W chwili obecnej Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie lipiec 20109

10 r e k l a m a G³os Gminy G³os Gminy Ci¹g dalszy ze strony poprzedniej Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny w Gminie po konsultacjach z poszczególnymi mieszkañcami, przygotowany jest harmonogram dotycz¹cy odbioru azbestu. Z terenu Gminy szacowane jest, e z ³¹cznie z 33 obiektów zostanie zebranych 73 Mg odpadów zawieraj¹cych azbest. Ponadto serdecznie zapraszamy mieszkañców Gminy na bezp³atne szkolenia z zakresu szkodliwoœci azbestu oraz sposobu postêpowania z tym groÿnym dla zdrowia odpadem. Mamy nadziejê, e szkolenia te udziel¹ Pañstwu wielu odpowiedzi zwi¹zanych z problematyk¹ dotycz¹c¹ azbestu: 19 lipiec 2010 r. o godz Sala Kulturowo - Wystawowa Urzêdu Gminy, Rynek 2 10 sierpieñ 2010 r. godz Szko³a Podstawowa im. Œw. Faustyny Kowalskiej we W³osani, W³osañ ul. Królowej Polski sierpieñ 2010 r. godz Szko³a Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie, Libertów ul. Jana Paw³a II 43 GARO M. Salawa Gmina w obliczu ulewnych deszczy Bezpoœrednia pomoc stra aków, pracowników Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju dzia³aj¹cej przy UG oraz Gminnej Komisji ds. szacowania strat spowodowanych klêsk¹ ywio³ow¹ Akcja powodziowa Akcja powodziowa trwa³a od 16 maja kilkanaœcie dni. Stra acy z naszych jednostek OSP wypompowywali wodê z zalanych piwnic i podtopionych posesji. Ponadto Ochotnicy z Mogilan pomagali przy zabezpieczeniu najbardziej zagro onych gospodarstw w Lusinie uk³adaj¹c worki z piaskiem chroni¹ce przed wzbieraj¹c¹ w szybkim tempie wod¹ na rzece Krzywica. Jednak wiêkszoœæ dzia³añ powodziowych skoncentrowana by³a w miejscowoœciach Gminy Skawina. Dzia³ania polega³y na umacnianiu wa³ów przeciwpowodziowych a tak e przepompowywaniu wody z zalanych posesji. To w³aœnie tam Stra acy z Mogilan, Bukowa, W³osani i Konar pracowali kilka dni przy ratowaniu ycia i mienia mieszkañców Radziszowa, Woli Radziszowskiej, Kopanki i Ochoczy. Ogromne zaanga owanie i doœwiadczenie naszych Ochotników w po³¹czeniu z bardzo dobrym sprzêtem przynios³o po raz kolejny wymierny efekt. W Gminie, ale te Skawinie i Krakowie, ³¹cznie w akcji uczestniczy³o oko³o 50 stra aków ochotników z 4 jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych dzia³aj¹cych na terenie Gminy. W dzia³aniach wykorzystywano 6 samochodów bojowych, 5 motopomp szlamowych, 4 Niagary. ¹cznie szacowany koszt akcji powodziowej w tym zakup paliwa, naprawa uszkodzonego sprzêtu silnikowego oraz zakup zniszczonego umundurowania i wê y wyniós³ ponad z³. Na ten cel Urz¹d Gminy pozyska³ dotacjê od Wojewody Ma³opolskiego w kwocie z³. Przy przeciwdzia³aniu i usuwaniu skutków intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy pracowali te pracownicy Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju. Nieoceniony okaza³ siê te udzia³ ciê kiego sprzêtu m.in. koparko-³adowarki i samochodu ciê arowego Daf, bêd¹cego na wyposa eniu Urzêdu Gminy. Dziêki niemu oraz poœwiêceniu pracowników BUK-a, którzy pracowali wiele godzin, gmina mog³a natychmiast zadzia³aæ w momencie najwiêkszego zagro enia. Szacowanie szkód W miesi¹cu maju i czerwcu br wyst¹pi³y intensywne opady deszczu, które spowodowa³y szkody w infrastrukturze komunalnej, w budynkach mieszkalnych. Powo³ano komisjê gminn¹ ds. szacowania strat spowodowanych klêsk¹ ywio³ow¹ w infrastrukturze. Straty zosta³y zweryfikowane przez Komisjê Powiatow¹ (osuwiska) oraz Komisjê Wojewódzk¹ (infrastruktura). W wyniku nadmiernych opadów deszczu na terenie Gminy stwierdzono: Powstanie 25 osuwisk, w tym 15 zagra aj¹cych budynkom mieszkalnym, uszkodzeniu uleg³o 16 dróg o ³¹cznej d³ugoœci 5,15 km uszkodzony zosta³ most na W³osance w miejscowoœci W³osañ (ul. Uzdrowiskowa-boczna) oraz jeden przepust w Libertowie w ci¹gu ul. Zgodnej zniszczona zosta³a k³adka na potoku Krzywica w miejscowoœci Lusina-ul. Stroma uszkodzona zosta³a sieæ kanalizacyjna w miejscowoœci Libertów - pod drog¹ DK7 uszkodzone zosta³o boisko sportowe w Mogilanach uszkodzona zosta³a miejscowo sieæ wodoci¹gowa w wyniku osuniêæ siê gruntu (ok.8 awarii) uszkodzonych zosta³o wiele dróg gminnych i powiatowych Gmina zleci³a wykonanie dokumentacji geologicznej dla 6 osuwisk zagra aj¹cych budynkom mieszkalnym. Po opracowaniu przedmiotowej dokumentacji, zostan¹ podjête dalsze dzia³ania w celu pozyskania funduszy na zabezpieczenie powsta³ych osuwisk. Ponadto wykonano zabezpieczenie skarp obsuniêtych w wyniku osuwisk i przywrócono przejezdnoœæ na drogach gminnych w Gaju-ul. Grzmi¹ca oraz we W³osani - ul.zamkowa. Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim Stra akom Ochotnikom za zanga owanie i poœwiêcenie w niesieniu pomocy wszystkim poszkodowanym mieszkañcom z terenu Gminy i s¹siednich gmin oraz pracownikom Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju, dzia³aj¹cych przy UG za pomoc w usuwaniu skutków ulewnych deszczy Referat IGK i SA 10lipiec 2010

11 Uczestnicy pikniku rodzinnego w Bukowie. Wystawa prac Tomasza Nowaka w UG W Sali Kulturowo-Wystawowej w Urzêdzie Gminy w Mogilanach przez ca³y lipiec mo na zobaczyæ wystawê "Pejza e Ma³opolski" autorstwa Tomasza Nowaka. Artysta jest malarzem, absolwentem ASP w Krakowie oraz mieszkañcem Gminy. Na swoim koncie ma wystawy indywidualne: Malarstwo i rzeÿba (XI 1999 r. - MOK w Myœlenicach), Malarstwo sakralne (VII 2000 r., MOK w Proszowicach), Malarstwo olejne (XI 2000 r., MOK w Proszowicach), Anio³y 2002 (VI 2002 r., GOK w Mogilanach), Mieszkañcy niebios (VI 2002 r., MGOK w Œwi¹tnikach Górnych), Malarstwo (IV 2004 r., Centrum Sztuki Solvay w Krakowie) oraz Udzia³ w wystawach zbiorowych, m.in.: Praca i piêkno (MOK w Myœlenicach), Kapliczka na prze³omie tysi¹cleci (UGM Dobczyce), Grafika (ŒOK w Krakowie), Ojciec Pio - bliski Bogu i ludziom (Instytut Jana Paw³a II w Krakowie), Praca i piêkno (MOK w Myœlenicach), XXVI Wystawa Twórczoœci Plastycznej (MOK w Nowym Targu), Czas pokuty w sztuce ludowej (MOK w Œwi¹tnikach Górnych). Tomasz Nowak prywatnie interesuje siê uprawianiem grafiki, malarstwa olejnego, temperowego oraz rzeÿby w drewnie i metalu, histori¹ sztuki i architektury, szczególnie sztuki sakralnej oraz rzeÿby i architektury XIX i XX wieku; zabytkami i muzeami Krakowa i regionu Ma³opolski. Wystawê mozna ogl¹daæ w godzinach pracy urzêdu. K. Wajdzik Piknik rodzinny w Bukowie W dniu 5 czerwca 2010 r. przed budynkiem œwietlicy wiejskiej OSP w Bukowie odby³ siê zorganizowany przez So³tysa i Radê So³eck¹ piknik rodzinny po³¹czony z obchodami Dnia Dziecka. Impreza w ca³oœci sponsorowana by³a przez instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Patronat honorowy nad imprez¹ objê³a Wójt Gminy Pani Ma³gorzata Mardy³a. Piknik przyci¹gn¹³ mnóstwo dzieci i m³odzie y z Bukowa, s¹siednich miejscowoœci. Towarzyszy³o im liczne grono rodziców, wielu mieszkañców Bukowa oraz s¹siednich wiosek. Wœród zaproszonych goœci, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹ byli: Wójt Gminy Pani Ma³gorzata Mardy³a, Zastêpca Wójta Gminy Pani Aneta Nêdza, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Marek Sikora, Dyrektor SP im.oskara Kolberga w Bukowie Pani Anna S³owik, cz³onkowie Ko³a Emerytów i Rencistów z Gminy na czele z Przewodnicz¹c¹ Pani¹ Helen¹ Targosz oraz przedstawiciele firm, jak równie osoby fizyczne sponsoruj¹ce imprezê. Pomys³ zorganizowania pikniku po³¹czonego z obchodami Dnia Dziecka zrodzi³ siê spontanicznie, jako organizatorzy chcieliœmy dostarczyæ trochê dobrej zabawy naszym najm³odszym mieszkañcom, na których zawsze mo emy liczyæ, bowiem bardzo chêtnie w³¹czaj¹ siê w organizacjê lokalnych imprez. Wszyscy m³odzi artyœci bior¹cy udzia³ w cyklicznych imprezach so³eckich np. Dzieñ Kobiet, Sobótki, Noworoczna Biesiada otrzymali upominki ksi¹ kowe ufundowane przez sponsorów. Zabawy i konkursy prowadzi³a grupa profesjonalnych animatorów, a nagrodami w konkursach by³y gry, klocki, zabawki i s³odycze.w towarzystwie klauna, ogrodników, wiewiórki, zaj¹czka oraz prowadz¹cych tê czeœæ spotkania animatorów dzieci bawi³y siê wspaniale, ka dy ma³y uczestnik pikniku otrzyma³ upominek. Podczas spotkania dla dzieci i biesiaduj¹cych zagra³a Orkiestra Dêta z W³osani pod przewodnictwem Dyrygenta Pana Jacka W³odarczyka oraz kapela Mogilañskie Wierchy. Nasi goœcie specjalni, swymi wystêpami dostarczyli uczestnikom pikniku du o radoœci i niezapomnianych wra eñ. Po tych wszystkich atrakcjach przysz³a pora na wypicie kawy, herbaty, wspólne grillowanie i zabawê przy muzyce rodzimego zespo³u GJPOK w sk³adzie:miros³aw Go³dyn keybord i wokal, Bogus³aw Gasiñski perkusja, Józef O óg akordeon, Grzegorz Klaœ gitara basowa, Wies³aw Klimas saksofon i wokal, Stanis³aw Paciorek gitara solowa. O godz. 22 odby³ siê pokaz sztucznych ogni, na który czeka³y zarówno dzieci, jak i doroœli. Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespo³u trwa³a do godz.3.00 rano. Piknik rodzinny odby³ siê przy zaanga owaniu wielu osób, którzy bezinteresownie w³¹czyli siê w przygotowanie i przebieg imprezy i wspó³pracowali z So³tysem i Rad¹ So³eck¹. A byli nimi: Pani Ewa Klemczak, Pan Jerzy Kuc, Pan Miros³aw Surówka, Pan Kazimierz Mrowiec junior, Pani Dorota Mrowiec, Pan Andrzej Wiecheæ, cz³onkowie OSP z Bukowa, cz³onkowie zespo³u muzycznego GJPOK, kucharze firmy SteffCatering w osobach Pan Tadeusz Klimek i Pan Jacek Stefanik, którzy zajêli siê obs³ug¹ gastronomiczn¹ imprezy. Organizatorzy imprezy tj. So³tys Wies³aw Klimas oraz cz³onkowie Rady So³eckiej w sk³adzie Ma³gorzata Madeja, Tadeusz Stachowiak, Damazy Wiecheæ, Kazimierz Mrowiec i Tadeusz Okarmus serdecznie dziêkuj¹ uczestnikom, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do jej zorganizowania i przebiegu. Informacje dotycz¹ce pikniku oraz zdjêcia zamieszczone s¹ równie na stronie internetowej So³ectwa Buków. Rada So³ecka Bukowa Pe³na lista sponsorów imprezy: Krakowski Bank Spó³dzielczy Oddzia³ Firma Bahlsen Sp. z.o.o - Skawina Firma Lajkonik Snacks - Skawina Toyota Inter Car Nowak P. Janina i Zbigniew Nowak Zak³ad Produkcji Masarskiej w Skawinie - P. Bogus³aw Guba³a i P.Anna Guba³a Sikora Firma,,Wanicki" P.Wanicki Wies³aw - Zak³ad Rozbioru Miêsa,,Zakopianka" - P. Czes³aw Fr¹czek Przedsiêbiorstwo Wielobran owe "MIKI" P. Ma³gorzata i Mieczys³aw Jakubowscy Hurtownia Napojów "Jomar" - Skawina P. Maria i Krzysztof Dro dziewicz Agencja Reklamy "Finezja" - Kraków P. Mieczys³aw O óg Pracownia Artystyczna "Girlanda" - Skawina Wypo yczalnia strojów P. Joanna Chalupa Firma Serpol, Kefirek, Gazda - Kraków P. Grzegorz Guba³a, P. Pawe³ Guba³a Pani Ewa Klemczak - przysz³a mieszkanka Bukowa Firma "Meblux" P. Tadeusz Stachowiak, mieszkaniec Bukowa Sklep Ogólnospo ywczy "Admar" - Skawina P. Marta Michalska Obs³uga Imprez, Us³ugi Gastronomiczne "SteffCatering" P. Tadeusz Klimek, P. Jacek Stefanik. T³umy na Majówce ku czci Œw Rity. Tradycyjnie, 23 maja br. odby³a siê uroczysta Majówka u Œw. Rity w Gminie. Z roku na rok, zwiêksza siê iloœæ osób uczestnicz¹cych w tym wydarzeniu, dziêki czemu roœnie ranga naszego lokalnego œwiêta. W tym roku, ze wzglêdu na niepewne warunki pogodowe, g³ówne uroczystoœci odby³y siê w koœciele parafialnym we W³osani. Uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ koncelebrowa³o dwóch kap³anów: ks. Eugeniusz W¹torski, proboszcz w³osañskiej parafii oraz o. Marek Krzysztof Donaj OSA, proboszcz parafii p.w. Œw. Katarzyny Aleksandryjskiej. O oprawê artystyczn¹ zadba³ tradycyjnie ju Chór Mieszany Mogilanum oraz Orkiestra Dêta z W³osani. Na Majówkê przybyli licznie mieszkañcy oraz Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a (jedna z inicjatorek uroczystoœci), Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Sikora oraz wielu przedstawicieli lokalnego samorz¹du. Po mszy odby³o siê uca³owanie relikwii Œw. Rity. Na zakoñczenie pierwszej czêœci uroczystoœci odby³ siê wystêp Joanny Wal - mieszkanki W³osani, której akompaniowa³ Piotr Piotrowski, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Mogilanach. Koncert by³ zadedykowany ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. Nastêpnie wszyscy udali siê pod kapliczkê Œw. Rity, gdzie odmówiono litaniê i pob³ogos³awiono krzy, który zosta³ znaleziony podczas budowy kapliczki. O oprawê artystyczn¹ tej czêœci uroczystoœci zadba³a Orkiestra Dêta z W³osani. Wszystkich zgromadzonych, g³ówni fundatorzy kapliczki - Pañstwo Losterowie - zaprosili na swoj¹ posesjê, gdzie odby³o siê okolicznoœciowe spotkanie. Osoby, które uczestniczy³y w uroczystoœciach, otrzyma³y czerwon¹ ró ê poœwiêcon¹ przez o. Marka oraz specjalny folder promocyjny o kapliczce œw. Rity we W³osani, przygotowany przez UG. 11 K. Wajdzik lipiec 2010 Modlitwa przy kapliczce œw. Rity we W³osani.

12 r e k l a m a G³os Gminy G³os Gminy Informacja o pracy Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych za okres r. W okresie od r. do r. na terenie dzia³ania Komisariatu w Œwi¹tnikach Górnych na terenie Gminy odnotowano ³¹cznie 37 przestêpstw, w tym: 11 kradzie y z w³amaniem, 10 kradzie y, 5 znêcañ siê nad rodzin¹, 4 uszkodzenia mienia, 1 uszkodzenie cia³a, 3 oszustwa, 3 inne przestêpstwa, Ponadto odnotowano 4 wypadki drogowe, 44 kolizje drogowe, zatrzymano 4 nietrzeÿwych kieruj¹cych, zatrzymano 4 osoby poszukiwane i 6 sprawców przestêpstw. Skierowano 15 wniosków o ukaranie do S¹dów Grodzkich, na³o ono 119 mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê 18,680 z³. Policjanci podjêli i za³atwili 382 interwencje, procedurê Niebieskiej karty wdro ono w 21 przypadkach przemocy w rodzinie. Z uwagi na rozpoczynaj¹ce siê wakacje apelujê do Pañstwa aby w miarê mo liwoœci w sposób w³aœciwy zapewniæ czas wolny dzieciom w szczególnoœci tym najm³odszym. Przypominajmy dzieciom aby nie nawi¹zywa³y adnego kontaktu z osobami obcymi. Uczulmy je na wszelkie zagro enia jakie mog¹ wyst¹piæ podczas spêdzania wolnego czasu zarówno te jakie mog¹ wyst¹piæ od osób obcych, jak te te dotycz¹ce przebywania nad wod¹, poruszania siê po drogach, czy te wspólnego czasu spêdzanego ze znajomymi. Przypominam o w³aœciwym zabezpieczeniu swojego mienia zarówno domów, jak te terenu posesji w szczególnoœci podczas wakacyjnych wyjazdów. Postarajmy siê aby s¹siedzi lub te cz³onkowie rodziny pod nasz¹ nieobecnoœæ zaopiekowali siê naszym mieniem. Ka de dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne czy te techniczne jest kolejn¹ przeszkod¹ do pokonania dla przestêpcy. Proszê o powiadomienie Oficera Dy urnego KP w Œwi¹tnikach Górnych o wszelkich podejrzanych obcych osobach lub pojazdach poruszaj¹cych siê po naszych miejscowoœciach. Ponownie apelujê do Pañstwa o bardzo rozwa ne dokonywanie zakupów przez Internet. Komisariat Policji w Œwi¹tnikach odnotowuje coraz wiêcej oszustw podczas takich transakcji, gdzie po wp³aceniu zaliczki lub te pe³nej kwoty za zakupiony towar kontakt ze sprzedaj¹cym siê urywa. Wykrycie sprawcy takiego oszustwa nie zawsze jest mo liwe, a dochodzenia w takich sprawach s¹ bardzo czasoch³onne. Komendant KP w Œwi¹tnikach Górnych kom. mgr Grzegorz Pazdan z oœwiaty Wyniki egzaminów zewnêtrznych w roku szkolnym 2009/2010 Oto wyniki egzaminów zewnêtrznych w szko³ach podstawowych oraz gimnazjach, na tle œrednich powiatu i województwa. Maksymalna iloœæ punktów dla szkó³ podstawowych SP im. Oskara Kolberga w Bukowie - 28,1 SP im. Jana Paw³a II w Gaju - 26,04 SP im. Marii Konopnickiej w Konarach - 23,27 SP im. Janusza Korczaka w Libertowie - 27,48 SP im. Œw. Jadwigi Królowej w Lusinie - 25,76 SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach - 26,32 SP im. Œw. Faustyny Kowalskiej we W³osani - 23 Œrednia wyników - szko³y podstawowe: w gminie - 26,04 w powiecie - 26,33 w województwie - 25,61 W gimnazjach, maksymalna liczba punktów, z ca³oœci egzaminu zewnêtrznego szko³y cz. humanistyczna cz. matematycznoprzyrodnicza j. angirlski Gimnazjum w Mogilanach 33,7 24,1 30,7 Gimnazjum w Gaju 29,9 22,3 30,3 Œrednia wyników w gminie 31,8 23,2 30,5 Œrednia wyników w powiecie 30,9 24,2 29,0 Œrednia wyników w woj. 31,7 25,1 30,2 ZEAS SP Konary Wspólny Dzieñ Dziecka Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka to dzieñ radoœci, przyjaÿni i wspólnej zabawy. Tak w³aœnie by³o 1 czerwca w Szkole Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej we W³osani. Z inicjatywy pani Krystyny Kotarby (SP Konary) goœcinne progi w³osañskiej szko³y przyjê³y u siebie 45 osobow¹ grupê m³odzie y z klas VI-VIII Szko³y Podstawowej z 19. dzielnicy Budapesztu oraz uczniów ze Szko³y Podstawowej w Konarach. Wêgierscy przyjaciele przedstawili prawie godzinny koncert pieœni i tañców ludowych. Ich pokaz spotka³ siê z du ym zainteresowaniem i aplauzem polskich dzieci. Równie uczniowie klasy IV ze szko³y w Konarach zaprezentowali krótki program artystyczny. Du ym zaskoczeniem dla obu stron by³o odœpiewanie przez Wêgrów, po polsku pieœni Barka oraz przez Polaków po wêgiersku ludowej pieœni Ozosip. Po wystêpach nast¹pi³: ma³y poczêstunek, obdarowanie Wêgrów drobnymi upominkami oraz wspólna dyskoteka, na której wszyscy siê wspaniale bawili. To wspólne spotkanie zaowocowa³o zawi¹zaniem kontaktów na przysz³oœæ. Dzieñ Dziecka by³ w pe³ni dniem miêdzynarodowym. A. Augustynek Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. 12lipiec 2010

13 Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a wrêcza stypendia najlepszym uczennicom SP w Libertowie: Natalii Porêbskiej i Aleksandrze Bahyrycz. reklama Stypendia Wójta Gminy W tym roku dziewiêciu uczniów ze szkó³ na terenie Gminy otrzyma³o stypendium Wójta Gminy. Wœród wyró nionych dzieci znaleÿli siê: Justyna Wróbel - Szko³a Podstawowa w Gaju, Magdalena Wcis³o - Gimnazjum w Gaju, Aneta Rz¹dzik - Gimnazjum w Gaju, Aleksandra Pulchna - Szko³a Podstawowa we W³osani, Natalia Porêbska - Szko³a Podstawowa w Libertowie, Dominik Karski - Szko³a Podstawowa w Mogilanach, Paulina Karska - Gimnazjum w Mogilanach, Aleksandra Bahyrycz - Szko³a Podstawowa w Libertowie, Anna Ga³aœ - Gimnazjum w Mogilanach. Najwy sza œrednia uzyskana przez jedn¹ z nagrodzonych uczennic, to 6,0. Dzieci zosta³y nagrodzone za bardzo dobre wyniki w nauce, pracowitoœæ, obowi¹zkowoœæ, sumiennoœæ oraz du e zaanga owanie w pracê na rzecz szko³y i œrodowiska. Nagrodzeni maj¹ ró norodne zainteresowania, uczestnicz¹ w bardzo wielu konkursach, olimpiadach na szczeblu kraju, województwa, powiatu, tak e gminy oraz z du ym zaanga owaniem bior¹ udzia³ w akcjach charytatywnych, (CARITAS, PCK czy Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy). Stypendia by³y wrêczane dzieciom osobiœcie przez Wójta Gminy, pani¹ Ma³gorzatê Mardy³a, na akademiach z okazji zakoñczenia roku szkolnego. Kwota przeznaczona na stypendia Wójta, to 6.500,00 PLN. Radosna szko³a Podpisano umowy na realizacje projektów Radosna Szko³a, dla czterech szkó³, na kwotê 23 tys. 961,00 z³. Wnioski na wyposa enie w pomoce dydaktyczne, z³o y³y cztery szko³y, SP Konary, SP Lusina, SP W³osañ, ZS Gaj. Wczeœniej zrealizowano ju ten program w SP Libertów i SP Buków. Stypendia szkolne Wydano 138 decyzji dotycz¹cych stypendiów i zasi³ków szkolnych. Pomoc materialna, na kwotê ,00 z³, skierowana zosta³a do 57 rodzin, w których dochód na jedna osobê, nie przekracza 351,00 z³ netto. W tym roku, po raz pierwszy, zgodnie z unormowaniami prawnymi, konieczny by³ 20% udzia³ œrodków z bud etu gminy (6.199,00 z³). Szkolenie Na Sali Kulturowo-Wystawowej odby³o siê szkolenie na temat Bezpieczne dzieciñstwo na wsi, przeprowadzone dla nauczycieli przez Ma³opolsk¹ Izbê Rolnicz¹. Z placówek oœwiatowych zg³oszono 31 osób. Przetarg Wed³ug ustawy o systemie oœwiaty, gmina ma zorganizowaæ dowóz dzieci do szkó³, w sytuacji, kiedy odleg³oœæ z domu do szko³y jest wiêksza ni 3 km (klasy 1-3) oraz 4 km (klasy 4-6 oraz klasy gimnazjalne). Pod koniec czerwca zosta³y og³oszone dwa przetargi. Jeden z nich dotyczy dowozu dzieci do gimnazjów i Szko³y Podstawowej w Mogilanach (oko³o 200 dzieci). Przedmiotem drugiego jest dowóz dziewiêtnastu dzieci niepe³nosprawnych, z Gminy do szkó³ specjalnych i integracyjnych, w Krakowie i Skawinie. Rozstrzygniêcie w lipcu. J. Jurkiewicz SP W³osañ Z ycia szko³y we W³osani W dniu 19 maja 2010 r. na sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Œw. Faustyny Kowalskiej we W³osani, ju po raz drugi odby³ siê Wiosenny Turniej Halowej Pi³ki No nej Ch³opców o Puchar Wójta Gminy. W zawodach wziê³o udzia³ piêæ dru yn, z terenu Gminy : i W³osañ oraz s¹siednich - Œwi¹tniki Górne, Olszowice i Wrz¹sowice. Mecze by³y zaciête i emocjonuj¹ce. M³odzi pi³karze walczyli ofiarnie i ambitnie o ka dy metr boiska, ale zgodnie z zasadami fair play. 1 miejsce i Puchar Wójta zdoby³a SP z Mogilan, 2 miejsce SP z Œwi¹tnik Górnych, 3 miejsce SP z W³osani, 4 miejsce SP z Olszowic, 5 miejsce SP z Wrz¹sowic. Puchar zosta³ wrêczony zwyciêzcom przez Wójta Gminy, uczestnicy turnieju otrzymali promocyjne materia³y o naszej gminie, pami¹tkowe koszulki i czapeczki. Najlepszy strzelec turnieju Kamil Dziedzic ze Szko³y Podstawowej z W³osani otrzyma³ pi³kê ufundowan¹ przez Wójta Gminy Pani¹ Ma³gorzatê Mardy³a. Wszystkie szko³y bior¹ce udzia³ w turnieju oczekuj¹ na jego kolejn¹ edycjê, gdy wyrazi³y chêæ uczestnictwa w rozgrywkach w przysz³ym roku. Kolejne wa ne wydarzenie mia³o miejsce dnia 26 maja 2010r. Wtedy to dzieci z klas 0-III zaprosi³y swoje mamy na uroczystoœæ z okazji Dnia Matki. Recytuj¹c wzruszaj¹ce wiersze i œpiewaj¹c piosenki, zapewnia³y o swojej mi³oœci. Najm³odsi uczniowie przebrani za pszczó³ki i biedronki zachwycali i rozbawiali publicznoœæ wspania³ymi strojami. Po czêœci artystycznej mamy zosta³y zaproszone do udzia³u w konkursach. Mia³y rozpoznaæ siebie na portrecie lub z opisu zredagowanego przez w³asne dziecko. Na zakoñczenie odby³ siê konkurs pt. Modna Mama. Chêtne mamy mia³y siê przebraæ w kreacje, które musia³y zrobiæ z nietypowych materia³ów, a nastêpnie zaprezentowaæ siê na wybiegu. W rytmach muzyki, fantastycznie porusza³y siê na scenie, a owacjom publicznoœci nie by³o koñca. Po tak emocjonuj¹cych wystêpach pozosta³¹ czêœæ popo³udnia mamy spêdzi³y przy s³odkim poczêstunku w towarzystwie swoich pociech. 10 czerwca 2010 r. odby³ siê fina³ III Gminnego Konkursu Przyrodniczego pod has³em Wody na Ziemi. Konkurs adresowany by³ do uczniów klas IV-VI, a jego celem by³o kszta³towanie trwa³ych, pozytywnych postaw wobec przyrody, wyrobienie odpowiedzialnoœci za œrodowisko przyrodnicze, aktywizowanie uczniów do celowego podnoszenia poziomu wiedzy oraz stwarzanie im mo liwoœci potwierdzenia posiadanych umiejêtnoœci i wiedzy. Uczniowie zg³oszeni do konkursu musieli przyswoiæ sobie zagadnienia dotycz¹ce m.in. charakterystyki œrodowisk wodnych, ycia w wodzie, czy znaczenia wody w przyrodzie i gospodarce cz³owieka. Uczestnicy drugiego etapu zostali wy³onieni w eliminacjach, które odbywa³y siê w macierzystych szko³ach. Po rozwi¹zaniu testu zakwalifikowa³o siê do fina³u 19 osób ze szkó³ w Gaju, Libertowa, Lusiny, Mogilan i W³osani. Laureaci etapów szkolnych odpowiadali na pytania testowe maj¹ce formê otwart¹. Po rozwi¹zaniu testu, komisja konkursowa wy³oni³a laureatów oraz wyró nionych: I miejsce: Klaudia Bodek - SP Lusina II miejsce: Jadwiga Surówka SP III miejsce: Piotr Kustra SP IV miejsce: Maja Mrozek SP Gaj Wyró nieni: Agnieszka Surówka- SP Gaj, Dorota Paliœ- SP Lusina, Izabela Holi- SP Lusina, Bart³omiej Papie SP. Nagrody dla laureatów i wyró nionych ufundowa³a Ma³gorzata Mardy³a, Wójt Gminy, która jest patronem tego konkursu. Uroczyste wrêczenie nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników odby³o siê w dniu 23 czerwca 2010r. Wszystkim gratulujemy i zachêcamy do udzia³u w przysz³ym roku! 13 B. Bukowska-Kosek, M.Stroñska lipiec 2010 Uczestniczki konkursu "Modna Mama".

14 Uczniowie podczas wycieczki. r e k l a m a SP G³os Gminy G³os Gminy Kalendarium Szko³y Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach W nietypowy sposób uczniowie klasy V b uczcili Dzieñ Kobiet. Justyna muda, Bartosz Banaœ i Adrian Pietruszka wraz ze swoj¹ wychowawczyni¹ Ma³gorzat¹ Strzeboñsk¹ - Srok¹ odwiedzili "S³oneczn¹ Przystañ" - Dom Pogodnej Jesieni w Libertowie. Oprócz kwiatów dla pañ, przywieÿli te wiersze, piosenki i uœmiech, czym zachwycili mieszkanki domu. Z radoœci¹ przyjêliœmy wiadomoœæ, e mamy w szkole dwóch laureatów Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego. Na 6300 uczestników konkursu, Dominik Karski z kl. VI b zdoby³ szóste miejsce, a Patryk Kap³on ósme. Ch³opcy otrzymali gratulacje osobiœcie z r¹k kardyna³a Stanis³awa Dziwisza. Do konkursu przygotowa³a uczniów katechetka Beata Kopta. W konkursie "Pisanka" zorganizowanym przez GOK III m-ce zdoby³a Gabrysia Klimczyk z kl. III b, a Daria Zabdyr (równie 3 b) zosta³a wyró niona. W naszej szkole goœciliœmy firmê "Kalander" z Gliwic, dziêki której uczniowie zapoznali siê z technik¹ czerpania papieru, barwienia, pisania gêsim piórem i odbijania pieczêci w laku. Wszystkich tych czynnoœci doœwiadczyli osobiœcie uczestnicz¹c w warsztatach. Jak co roku, du ¹ atrakcj¹ by³ turniej rycerski zorganizowany przez klasy pi¹te pod okiem historyka Mariusza Wollnego. W szranki stanêli wojowie dwóch pañstw, a publicznoœæ wybiera³a najpiêkniejszy strój damy dworu. Pocz¹tek kwietnia to przypomnienie wielkiego Polaka - Papie a Jana Paw³a II, który zmar³ piêæ lat temu - 2 kwietnia 2005 roku. Apel poœwiêcony tej rocznicy przygotowali uczniowie klasy VI b. Na apelu zebra³a nas te tragedia smoleñska z 10 kwietnia br. Pamiêæ tragicznie zmar³ych uczciliœmy minut¹ ciszy i modlitw¹, a nauczycielki Teresa Kuc i Barbara Strzeboñska przybli y³y uczniom wydarzenia z Katynia 1940 roku. Konkurs mitologiczny zgromadzi³ uczniów klas pi¹tych zmagaj¹cych siê z pytaniami przygotowanymi przez polonistkê Lidiê Potok. Œwiêto narodowe rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uczciliœmy równie apelem, a krótki program przedstawi³a klasa III b. Zaprosiliœmy te do naszej szko³y firmê "Angoba", która zorganizowa³a warsztaty ceramiczne. Dzieci klas II i III wykonywa³y gliniane naczynia. W dniach 25 kwietnia - 1 maja grupa uczniów klas szóstych i pi¹tych zwiedza³a Pary oraz Zamki nad Loar¹. Oprócz widoków z Wie y Eiffla podziwialiœmy kolekcjê arcydzie³ sztuki œwiatowej w Louvre, siedzibê królów w Wersalu. Odwiedziliœmy Cmentarz Pere- Lachaise, na którym zosta³ pochowany m.in. Fryderyk Chopin. Spacer po Polach Elizejskich zaczêliœmy od uku Triumfalnego- symbolu potêgi Napoleona i armii francuskiej. Oprócz widoków Pary a, równie noc¹ podczas rejsu Sekwan¹, uczniowie odwiedzili najwiêkszy Zamek nad Loar¹- Chambord. Klasy trzecie razem z wychowawczyniami - Ma³gorzat¹ Mik¹ i Barbar¹ Strzeboñsk¹ wybra³y siê na zielon¹ szko³ê do eby. Zgodnie z programem uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta i S³owiñskiego Parku Narodowego. Przed nami upragnione wakacje, ale zanim nast¹pi¹, uczniów naszej szko³y czekaj¹ niema³e emocje zwi¹zane z Dniami Patrona. B. Mo d an, B. Bogacz Turniej rycerski. SP Buków W tym roku bardzo uroczyœcie obchodziliœmy Dzieñ Patrona, gdy to ju pi¹ta rocznica nadania szkole imienia Oskara Kolberga. Ko³o œladowiczów ca³y rok podejmowa³o ró ne dzia³ania etnograficzne maj¹ce na celu zaprezentowanie wieloletniego dorobku szko³y. Uwieñczeniem naszej pracy by³o przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. "Œladami Oskara Kolberga" oraz udzia³ w ogólnopolskim projekcie CEO "Zaloguj siê na ludowo". W dniach od 18 do 20 maja zorganizowaliœmy wystawê "Skarby w izbie malowanej z elementami etnodizajnu". Urz¹dziliœmy fragment izby bia³ej z kufrem wiannym i odnowion¹ ko³ysk¹. Przygotowaliœmy wiele eksponatów ³¹cz¹cych tradycjê z nowoczesnoœci¹, a przewodnicy - aneta Góra, Izabela Mrowiec i Kamil Przyby³o - ciekawie opowiadali goœciom i m³odszym kolegom o tym, jak dawniej yli ludzie na wsi. 20 maja odby³a siê uroczysta akademia z udzia³em przedstawicieli w³adz gminnych i samorz¹dowych. Goœciliœmy równie pani¹ Alicjê Ma³etê z Muzeum Etnograficznego, emerytowan¹ nauczycielkê - pani¹ Krystynê Szponder oraz mieszkanki Bukowa, które zawsze chêtnie udzielaj¹ wywiadów. W czêœci artystycznej szkolny chór przedstawi³ program pt."a Kalina jak dziewczyna", a potem wyst¹pili œladowicze w nietypowej roli prezenterów mody "Etno 2010". Bardzo oryginalne stroje przypad³y do gustu widzom, którzy z uwagê œledzili taneczne ruchy modelek i modeli. Pod koniec roku szkolnego odby³y siê te 3 konkursy: wiedzy przyrodniczej dla klas I-III, etnograficzny, muzyczny oraz turniej szachowy. Uczestnicy konkursu muzycznego wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹ utworów prezentowanych podczas koncertów umuzykalniaj¹cych dla m³odzie y, tote nagrody wrêczy³ laureatom prelegent - pan Maciej Jab³oñski w czasie ostatniego spotkania z Filharmoni¹ Krakowsk¹. Najlepsi szachiœci wziêli udzia³ w Turnieju Szachowym w Opatkowicach. Dzielnie spisa³ siê tam Konrad O óg, który znalaz³ siê w pierwszej dziesi¹tce. Natomiast uczennica kl. V aneta Góra zosta³a laureatk¹ Konkursu Matematycznego. J. muda 14lipiec 2010

15 r e k l a m a Gimnazjum Koniec roku szkolnego w gimnazjum 18 czerwca br. uczniowie wraz z nauczycielami poznali wyniki egzaminu gimnazjalnego. Najwiêksz¹ iloœæ punktów zdoby³a Anna Ga³aœ. Szczegó³owe wyniki znajduj¹ siê na stronie 12. Najwy sz¹ œredni¹ ocen uzyska³a w szkole Iwona Szczurek z klasy II a 5,80. Gimnazjaliœci, w ramach poszerzania zainteresowañ kultur¹, uczestniczyli w dwóch sztukach teatralnych: Chory z urojenia i Ca³e ycie g³upi. By³y to wyjazdy wieczorne, zorganizowane po lekcjach. Sztuki wystawione by³y w teatrze im. S³owackiego. Wczeœniej gimnazjaliœci obejrzeli spektakl Romeo i Julia w NCK-u. Opiekunem i organizatorem by³a B. Królik Kustra. Pierwszoklasiœci równie mieli okazjê odwiedziæ teatr. Byli w Myœlenicach w Narodowym Teatrze Edukacji na sztuce W poszukiwaniu Graala. Opiekunem i organizatorem wyjazdu by³ D.Bukowski. G. Blecharczyk wcieli³a w ycie projekt pt.: Œladami galerii, antykwariatów, desy i BWA. Przedsiêwziêcie to ma na celu zainteresowanie uczniów histori¹ sztuki, kultur¹ i dziedzictwem kulturowym. Gimnazjaliœci odbyli wycieczkê po krakowskich salonach sztuki podziwiaj¹c i ucz¹c siê piêkna i kultury. Dnia 25 maja 2010 roku odby³a siê trzecia edycja konkursu na pokaz doœwiadczeñ z fizyki. Uczniowie zaprezentowali doœwiadczenia w czterech grupach. Najlepsza okaza³a siê grupa uczennic z klasy II b : Kamila Matoga, Paulina Karska i Agnieszka Szczupak. Za swój zestaw doœwiadczeñ o powietrzu uczennice dosta³y równie wyró nienie na Uniwersytecie Jagielloñskim w Instytucie Fizyki w dniu 11 czerwca. Szkolne Ko³o Caritas, przy Gimnazjum w Mogilanach, uczestniczy³o w Akcji Pomó my Powodzianom. Pierwsza czeœæ akcji to pomoc przy pakowaniu towarów w sklepie Carrefour Zakopianka w dniu 22 maja. Za pomoc przy pakowaniu klienci rzucali datki pieniê ne do puszek Caritasu, które zosta³y przekazane Caritasowi Archidiecezji Krakowskiej. W drugiej czêœci akcji uczestniczyli wszyscy mieszkañcy Gminy. Dziêki ogromnemu zaanga owaniu mieszkañców, pracowników Przedszkola w Libertowie oraz klientów sklepu Plus zebrano ywnoœæ, materia³y higieniczne, wodê mineraln¹, œrodki czystoœci. Dziêkujemy równie Pracownikom Urzêdu Gminy, na terenie którego zebrano 250 z³. 31 maja Szkolne Ko³o Caritas, przy Gimnazjum w Mogilanach, jak co roku zorganizowa³o Dzieñ Matki i Dziecka. Na tê uroczystoœæ zaproszono jak co roku pensjonariuszy Domu Samotnej Matki i Dziecka w Borku Fa³êckim. Uczniowie zorganizowali dla dzieci gry i zabawy, a mamy w tym czasie mia³y chwilê odpoczynku na wypicie Ma³ej czarnej. Na zakoñczenie dzieciom wrêczono moc prezentów, które to zosta³y zebrane przed przyjazdem dzieci. W ramach Civic Voices gimnazjaliœci z opiekunk¹ przeprowadzili wywiad z profesorem Andrzejem Zollem Prezesem Trybuna³u Konstytucjonalnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Równie przeprowadzono wywiad z Henrykiem Strzeboñskim dzia³aczem Solidarnoœci mieszkaj¹cym w Mogilanach, a tak e z Teres¹ Starmach, by³¹ wiceprezydent Krakowa, dzia³aczk¹ Solidarnoœci. Wywiady te mo na obejrzeæ i zapoznaæ siê z nimi na stronie K. Olbiñska SP Libertów Czas podsumowañ Ostatnie miesi¹ce roku szkolnego zwykle up³ywaj¹ pod znakiem fina³ów kilkuetapowych konkursów, sprawdzianów i egzaminów. Uczniowie Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie równie mieli okazjê zmierzyæ siê z uczniami szkó³ Powiatu Krakowskiego i Województwa Ma³opolskiego w wielu ró nych dyscyplinach. W marcu uczniowie klas VIa i VIb reprezentowali nasz¹ placówkê w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Umiejêtnoœci Artystycznych Renesans w Krakowie, organizowanym przez Staromiejskie Centrum Kultury M³odzie y w Krakowie. Celem konkursu jest zachêcanie m³odzie y do poznawania niezwyk³ej i bogatej historii Krakowa, jego kultury, zabytków, tradycji i osobliwoœci. W ramach przygotowañ uczniowie wziêli udzia³ w wycieczce w formie wyk³adu, po³¹czonej ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnych oraz zabytków krakowskiego renesansu, w konwersatorium Europa i Polska w dobie renesansu oraz w warsztatach edukacyjnych Arcydzie³a sztuki XVI wieku w zbiorach Pa³acu Biskupa Erazma Cio³ka. Ponadto pracowali na dodatkowych zajêciach kó³ka historycznego w szkole. W turnieju wiedzy zosta³a wyró niona listem gratulacyjnym Aleksandra Bahyrycz z kl. VI b, zaœ Natalia Porêbska z kl. VI b otrzyma³a nagrodê w turnieju umiejêtnoœci artystycznych O tytu³ Mistrza Pióra za fraszkê Odkrycie Krzysztofa Kolumba. Równie w marcu odby³ siê fina³owy etap powiatowego konkursu Mistrz Ortografii Powiatu Krakowskiego 2010 organizowanego przez Powiatowy Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Nasz¹ Szko³ê reprezentowa³a Oliwia S³omska uczennica klasy V, która ju wczeœniej zwyciê y³a w III Gminnym Konkursie Ortograficznym. W finale zmierzy³o siê 30 uczniów szkó³ Powiatu Krakowskiego, zwyciêzców wczeœniejszych etapów. Przygotowany test by³ bardzo trudny, ale nasza uczennica napisa³a go bezb³êdnie i w ten sposób zdoby³a tytu³ Supermistrza Ortografii Powiatu Krakowskiego. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród odby³o siê w Starostwie Powiatowym w Krakowie, a zwyciêzcom gratulowa³ Pan Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski. Uczennicê przygotowywa³a do konkursu Pani El bieta Ciaputa. Serdecznie gratulujemy i cieszymy siê z tego sukcesu. Uczniowie utalentowani matematycznie próbowali si³ w konkursie o zasiêgu miêdzynarodowym w Matematycznym Kangurze Nazwa konkursu kojarzy siê z Australi¹ i s³usznie, bo konkurs ten zosta³ zainicjowany na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych przez australijskiego matematyka Petera O Hallorana. Do Europy konkurs ten dotar³ w 1991 roku. Wtedy w³aœnie, po raz pierwszy udzia³ w nim wziêli uczniowie szkó³ francuskich. Dzisiaj w Kangurze startuj¹ uczniowie 41 krajów ze wszystkich kontynentów. Od 4 lat równie uczniowie Naszej szko³y uczestnicz¹ w tym konkursie, zdobywaj¹c wyró nienia i bardzo dobre wyniki. W edycji 2010 wziê³o udzia³ uczniów z 539 szkó³ ca³ego œwiata, w tym 59 dzieci z naszej szko³y. W tym roku wyró nienia zdoby³a Aleksandra Bahyrycz uczennica klasy VI a, a wyniki bardzo dobre uzyskali Wiktoria Bobek, Marta Piechówka i Kamila Szel¹g z klasy II. E. Wróbel, M. Sechman lipiec

16 Uczniowie SP w Lusinie podczas "Zielonej Szko³y", Junoszyno 2010 SP Lusina Lusina moje miejsce na ziemi - moja ma³a Ojczyzna Szko³a Podstawowa im. Œwiêtej Jadwigi Królowej w Lusinie w tym roku szkolnym uczestniczy³a w projekcie edukacyjnym Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty Ma³opolska moje miejsce na ziemi moja ma³a Ojczyzna. Postanowiliœmy pokazaæ uroki naszej miejscowoœci i efekty pracy szko³y. Uczniowie starszych klas wykonali zdjêcia naj³adniejszych zak¹tków Lusiny w ró nych porach roku, a m³odsze dzieci zrobi³y rysunki. Du o miejsca poœwiêciliœmy zwyczajom kultywowanym w regionie, pokazaliœmy palmy wykonane przez uczniów, pisanki, marzannê, z któr¹ co roku przeganiamy zimê. Swoje miejsce znalaz³ tak e smok krzy ak uczestnik parady smoków. Ze zgromadzonych ró norodnych prac powsta³a wystawa, która zosta³a zaprezentowana w Sali Kulturowo-Wystawowej Urzêdu Gminy. Nasze dokonania zosta³y wyró nione przez Ma³opolskie Kuratorium Oœwiaty jesteœmy finalistami tego wojewódzkiego konkursu. Na prze³omie maja i czerwca uczniowie SP w Lusinie razem z opiekunami wyjechali do Junoszyna ko³o Jantara na zielon¹ szko³ê. Codziennie spacerowaliœmy brzegiem morza poszukuj¹c bursztynów, niektórym uda³o siê znaleÿæ ³adne okazy oraz wdychaliœmy jod. Zwiedzaliœmy tak e okolicê. Du e wra enie zrobi³ na nas zamek krzy acki w Malborku. Ciekawa opowieœæ przewodnika pomog³a nam przenieœæ siê w czasie i poznaæ codzienne ycie rycerzy z zakonu krzy ackiego. W czasie wycieczki do K¹tów Rybackich zwiedziliœmy Muzeum Rybo³ówstwa i pop³ynêliœmy statkiem po Zalewie Wiœlanym. Ka dy przez chwilê poczu³ siê wilkiem morskim, gdy stan¹³ za sterem statku. I to zadanie wykonaliœmy dobrze, uda³o siê nam szczêœliwie dop³yn¹æ do brzegu. Dni mija³y szybko, a wieczorami bawiliœmy siê na dyskotekach, piekliœmy kie³baski na ognisku, a tak e rozgrywane by³y mecze pi³ki no nej, koszykówki i siatkówki. 1 czerwca pe³ni wra eñ i wielu mi³ych wspomnieñ wróciliœmy do domu. G³os Gminy G³os Gminy E. Radek Zielona Szko³a Junoszyno 2010 Informacja o wa niejszych wydarzeniach w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Gaju I. Egzaminy i sprawdziany 1 8 kwietnia 2010 r. sprawdzian dla uczniów kl. VI organizowany przez OKE kwietnia 2010 r. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty organizowany przez Wydawnictwo Operon dla uczniów kl. III SP II. Konkursy - Konkurs na Najpiêkniejsz¹ Palmê Wielkanocn¹ udzia³ uczniów Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Gaju w III Parafialnym Konkursie: I i II miejsce praca grupowa kl. 0-III, III m. prace indywidualne oraz wyró nienia w pracach klasowych i indywidualnych, II i II miejsce praca grupowa kl. IV- VI - Konkurs Szkolny Wiedzy o Patronie dla uczniów SP oraz Gimnazjum- nagrody ufundowane przez Ks. Proboszcza oraz Radê Rodziców - Konkurs Renesans w Krakowie - kategoria wojewódzki turniej wiedzy organizowany przez Staromiejskie Centrum Kultury: II m. Magdalena Wcis³o, III m. Kamila Orzechowska Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gaju - Wojewódzki Turniej Umiejêtnoœci Artystycznych O Tytu³ Mistrza Pióra organizowany przez Staromiejskie Centrum Kultury w Krakowie. Nagroda w kat. fraszka: Bart³omiej Jurek kl. III b oraz wyró nienie dla Kamili Orzechowskiej III b i Sebastiana Sikora II b - Konkurs ma³opolski Projekt stroju Lajkonika - wys³ano trzy prace uczniów Szko³y Podstawowej III. Wydarzenia z ycia szko³y r. uroczystoœci ku czci Patrona zwi¹zane z V Rocznic¹ Jego Œmierci. Udzia³ wszystkich uczniów i nauczycieli we Mszy Œw. w koœciele NNMP w Gaju (Msza w intencji beatyfikacji Jana Paw³a II ); r. udzia³ przedstawicieli szko³y (nauczycieli i uczniów) z pocztem sztandarowym w uroczystoœciach rocznicowych Zbrodni Katyñskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie; r. apel ku czci uczczenia Pamiêci Ofiar Katastrofy pod Smoleñskiem (z³o enie kwiatów, zapalenie zniczy w K¹ciku Patrona, wykonanie gazetek okolicznoœciowych); - udzia³ uczniów i nauczycieli wraz z pocztem sztandarowym we Mszy Œw. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleñskiem w koœciele NNMP w Gaju; r. udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z 70 Rocznic¹ Zbrodni Katyñskiej i Pamiêci Ofiar katastrofy pod Smoleñskiem ( przedstawiciele uczniów i nauczycieli). Msza w Bazylice Mariackiej oraz przejœcie Marszem Pamiêci pod Krzy Katyñski; - udzia³ uczniów i nauczycieli wraz z pocztem sztandarowym we Mszy Œw. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleñskiem w koœciele Œwiêtego Bart³omieja w Mogilanach; r. Uroczysta akademia poœwiêcona 70 Rocznicy Zbrodni Katyñskiej i Pamiêci Ofiar katastrofy pod Smoleñskiem prezentacja projektów przygotowanych przez uczniów gimnazjum. Nasza szko³a wys³a³a zg³oszenie do uczestnictwa w projekcie Mali Patrioci kocham Polskê od przedszkola. Niestety nie zostaliœmy w³¹czeni do projektu poniewa zakwalifikowano tylko 13 wniosków. W dniu r. Telewizja TVN 24 realizowa³a w naszej szkole epizod filmu z serii Historie prawdziwe o Jasiu Meli Mój biegun ; uczniowie naszych szkó³ bêd¹ brali w nim udzia³. E. Szefer r e k l a m a 16lipiec 2010

17 ZS Gaj EUROPIERWSZAKI NA PIKNIKU W GAJU W Zespole Szkó³ w Gaju zakoñczy³ siê drugi etap projektu Pierwsze uczniowskie doœwiadczenie drog¹ do wiedzy, nazywany w skrócie EUROPIERWSZAKI 2010, realizowany w klasie I Szko³y Podstawowej. Celem projektu jest m.in. wdro enie nowego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i mo liwoœci dzieci. Opiera siê on na za³o eniu, e ka de dziecko jest zdolne, a rol¹ doros³ych jest te zdolnoœci dostrzec i rozwijaæ. Drugi etap projektu, którego inicjatork¹ w naszej szkole by³a p. Lucyna Musia³, rozpocz¹³ siê 1 lutego br., poprzedni etap zakoñczy³ siê w grudniu 2009 (koordynator p. Sylwia Szponder z obecn¹ klas¹ II SP), kolejny III etap bêdzie realizowany od 1 wrzeœnia 2010 ( p. Jolanta Teresa urek z kolejn¹ klas¹ pierwsz¹). W ramach projektu szko³a otrzyma³a pomoce dydaktyczne o ³¹cznej wartoœci 8 tys. z³, które wykorzystywane by³y w czasie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Koncepcja projektu oparta jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardena. S¹ to: inteligencja jêzykowa, matematyczno logiczna, przyrodnicza, wizualno - przestrzenna (ruchowa), muzyczna oraz intrapersonaln¹ i interpersonaln¹. Udzia³ dzieci w Projekcie sta³ siê dla nich okazj¹ do rozwijania umiejêtnoœci w zakresie kompetencji kluczowych, okazj¹ do odkrywania siebie i œwiata, radosnej i twórczej zabawy oraz integracji grupy. Na zakoñczenie zajêæ pierwszoklasiœci przygotowali pod kierunkiem nauczycielki prezentacjê swoich umiejêtnoœci, oraz wystawê prac plastycznych wykonanych w ramach zajêæ. Pokaz ten odby³ siê w szkole w Gaju 12 czerwca br. przed szerok¹ publicznoœci¹, zgromadzon¹ na PIERWSZY PIKNIK RODZINNY. Pomys³ zorganizowania Pikniku zrodzi³ siê na jednym ze spotkañ prezydium Rady Rodziców, a jego celem, oprócz prezentacji umiejêtnoœci uczniów, by³a integracja œrodowiska szkolnego tj. uczniów, rodziców i nauczycieli Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Gaju. Impreza ta, która w ca³oœci by³a finansowana przez sponsorów i przyjació³ szko³y, by³a tak e okazj¹ do zgromadzenia funduszy, dziêki którym ko³o szko³y zostanie urz¹dzona bie nia lekkoatletyczna. W programie artystycznym pod has³em Mam talent, oprócz pierwszaków zaprezentowali swoje umiejêtnoœci taneczne, wokalne i muzyczne tak e inni uczniowie. Szczególnym widowiskiem by³ akrobatyczny pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu Anety Rz¹dzik z kl. II Gimnazjum. Po programie artystycznym, na boisku szkolnym czeka³o na goœci wiele atrakcji. Dla dzieci wielk¹ uciech¹ by³y dmuchane zje d alnie oraz trampoliny. W ró nych konkurencjach sportowych rywalizowali ze sob¹ uczniowie z nauczycielami albo rodzicami m.in. odby³ siê mecz pi³ki no nej Gimnazjaliœci kontra Tatusiowie. Zwyciê yli Tatusiowie, chocia dla utrudnienia musieli graæ w spódnicach (szkockich i nie tylko). Wielk¹ atrakcj¹ by³a loteria fantowa wszystkie losy rozesz³y siê jak œwie e bu³eczki w ci¹gu niespe³na godziny. Nic w tym dziwnego, skoro wœród nagród g³ównych by³y m.in. hulajnoga, sprzêt AGD, czy romantyczna kolacja we dwoje w restauracji Pokusa w Gaju. Jak to na pikniku, nie zabrak³o oczywiœcie atrakcji kulinarnych, a wœród nich dania z grilla serwowane przez trzech dzielnych Tatusiów oraz ciasta domowej roboty podawane z kaw¹ czy herbat¹ przez Mamusie w kawiarni W cieniu. Mo na by³o tak e kupiæ ró nego rodzaju ozdoby wykonane przez dzieci oraz spróbowaæ swoich umiejêtnoœci w przêdzeniu we³ny na prawdziwym ko³owrotku, które prezentowa³y panie Zofia Staszel i Ewa Król cz³onkinie gajowskiego Klubu Rêkodzie³a. E. Szefer Podziêkowanie Sk³adam serdeczne podziêkowanie sponsorom PIKNIKU RODZINNEGO w Gaju: * Firma BEROS Catering Bernadetta i Roman Strumiñscy * Ma³gorzata i Ryszard Gargulowie * Automyjnia SOLIDNE MYCIE w Libertowie - Anna i Wojciech Skórzak * Restaurtacja POKUSA w Gaju * Restauracja McDonald s w Mogilanach * Sklep spo ywczy KANPOL w Krakowie, os. Azory * KEBAB Polskie Smaki w Mogilanach Lucyna Leœniak * Beata i Andrzej Maliszewscy * Katarzyna i Tomasz Krawczykowie * El bieta Stasiak * Marek Pa³ka * Sponsorzy anonimowi W imieniu organizatorów El bieta Szefer, Dyrektor ZS w Gaju Zakoñczenie projektu "EUROPIERWSZAKI". r e k l a m a 17 lipiec 2010

18 W dniu 12 kwietnia 2010 r. uczniowie (10 osób) wraz z nauczycielem Panem Ryszardem Depta uczestniczy³o w Marszu Pamiêci zorganizowanym w 70 rocznicê Zbrodni Katyñskiej. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w Koœciele Mariackim Msz¹ Œwiêt¹ z udzia³em przedstawicieli w³adz, pocztów sztandarowych krakowskich szkó³, a tak e z udzia³em kompanii honorowych wojska, policji i stra y miejskiej. Mszê poprowadzi³ metropolita krakowski, kardyna³ Stanis³aw Dziwisz i kardyna³ Franciszek Macharski. Po mszy uczestnicy przeszli pod studniê S. Badylaka, sk¹d rozpocz¹³ siê marsz ulic¹ Grodzk¹ pod Krzy 18 G³os Gminy G³os Gminy ZS Gaj KATYÑ 1940 SMOLEÑSK 2010 W planie wychowawczym Zespo³u Szkó³ w Gaju, miesi¹c kwiecieñ br. mia³ up³yn¹æ pod has³em KATYÑ PAMIÊTAMY. Jednak nikt nie przypuszcza³ jak bardzo bolesne i ywe bêdzie to wspomnienie. Do symbolicznego has³a ycie dopisa³o tragiczny ci¹g dalszy SMOLEÑSK Do obchodów 70. rocznicy zbrodni katyñskiej, uczniowie naszej szko³y, pod kierunkiem nauczycieli, przygotowywali siê przez kilka tygodni. Jednym z elementów tych obchodów by³ udzia³ delegacji ze sztandarem szko³y w uroczystoœciach na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w sobotê 10 kwietnia. Jeszcze przed rozpoczêciem uroczystoœci dotar³a do zebranych wiadomoœæ, e wydarzy³a siê tragedia, która wstrz¹snê³a ca³ym œwiatem. Samolot wioz¹cy Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego wraz z ma³ onk¹ oraz delegacjê pañstwow¹ na uroczystoœci w Katyniu run¹³ na ziemiê. Nikt nie prze y³ katastrofy. Ból, niedowierzanie, pytanie dlaczego?. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale wierzymy, e to ma jakiœ sens, e ta ofiara przyniesie jakieœ dobro. Mo e odkryj¹ go dopiero przysz³e pokolenia. Kolejne dni kwietnia sta³y siê czasem a³oby i zadumy. W poniedzia³ek, 12 kwietnia, najpierw o godz w Szkole Podstawowej, póÿniej o 8.45 w Gimnazjum odby³y siê niecodzienne lekcje historii i lekcje ycia. Uczniowie w milczeniu i z powag¹ wys³uchali relacji z tych tragicznych wydarzeñ. Tydzieñ a³oby narodowej postanowiliœmy prze yæ w taki sposób, aby pozosta³ po nim œlad. Najm³odsi uczniowie (kl. I III) wykonywali prace plastyczne, kl. IV VI opisywali te wydarzenia w formie listu do kolegi, a najstarsi (kl. I III gimnazjum) przygotowali wpisy do Pami¹tkowej Ksiêgi Kondolencyjnej. Równie w poniedzia³ek, 12 kwietnia o godz poczet sztandarowy szko³y uczestniczy³ w parafialnej Mszy a³obnej za ofiary katastrofy w koœciele w Gaju, we wtorek 13 kwietnia delegacja 20 uczniów gimnazjum i dwóch nauczyciel uczestniczy³o we mszy œw. w Koœciele Mariackim w Krakowie, a póÿniej przemaszerowali ulicami Krakowa do Krzy a Katyñskiego przy Koœciele œw. Idziego. W œrodê 14 kwietnia delegacja szko³y z pocztem sztandarowym wziê³a udzia³ we Mszy œw. w Mogilanach wraz z innymi przedstawicielami szkó³ i instytucji z terenu Gminy, zaœ w czwartek w szkole wszyscy uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne na temat zbrodni katyñskiej i katastrofy spod Smoleñska przygotowane przez uczniów klas gimnazjalnych. Gimnazjum Katyñski. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê z³o eniem kwiatów i oddaniem salwy honorowej. lipiec 2010 E. Szefer MARSZ PAMIÊCI K. Olbiñska Sprawozdanie z wydarzeñ w Gimnazjum w Mogilanach w miesi¹cu marzec/kwiecieñ 2010 r. W ramach projektu Feniks uczniowie otrzymali wyró nienie w konkursie organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Gimnazjaliœci wykonali plakat pt. Kula plazmowa (Maciej Ksi¹ kiewicz, Dominik Lis, Konrad Najder). Opiekun R. Midek. Odby³ siê wewn¹trzszkolny etap konkursu Poprawnego czytania w jêzyku niemieckim pod patronatem Goethe Institut. Opiekun K. Kantor. Udzia³ uczniów (K. Baran, I. Szczurek) w ma³opolskim etapie konkursu jêzyka francuskiego Konkurs Jednego Wiersza (opiekun A. Sechman). Wewn¹trzszkolny konkurs wiedzy o ksi¹ ce - konkurs na temat sagi Zmierzch (Iwona Dzik pierwsze miejsce). Opiekun konkursu: A. Sechman. Konkurs Przedsiêbiorczoœci Przedsiêbiorczoœæ w rodzinie ( Dorota S³omka, Anna Ga³aœ, Bart³omiej Strzeboñski). Opiekun R. Depta. Gimnazjum uczestniczy w projekcie Civic Voices Miêdzynarodowy Bank Przesz³oœci o Demokracji. Program prowadzony przez Edukacyjn¹ Fundacjê Amerykañskiej Federacji Nauczycieli. Opiekunem projektu jest A. Grzegorzek. W ramach Civic Voices gimnazjaliœci z opiekunk¹ przeprowadzili wywiad z profesorem Andrzejem Zollem Prezesem Trybuna³u Konstytucjonalnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Równie przeprowadzono wywiad z Henrykiem Strzeboñskim dzia³aczem Solidarnoœci mieszkaj¹cym w Mogilanach. Trwaj¹ rozmowy i ustalanie terminu na wywiad z Teres¹ Starnach, by³¹ wiceprezydent Krakowa, dzia³aczk¹ Solidarnoœci 9 kwietnia 2010 r. odby³a siê akademia z okazji pi¹tej rocznicy œmierci Jana Paw³a II. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klas trzecich wraz z ks. Zahradnikiem 22 marca obchodzono w gimnazjum Pierwszy Dzieñ Wiosny i Promocji Zdrowia. Has³o dnia brzmia³o Trzymaj formê!. Przeprowadzono konkursy: na Marzannê, na zdrow¹ potrawê z warzyw i owoców oraz konkursy sprawnoœciowe. Omówiono zasady zdrowego od ywiania siê oraz ankietê, która wype³niali gimnazjaliœci na wy ej wymieniony temat. Przygotowa³y: B Królik-Kustra, K. Olbinska, A. Grzegorzek W ramach przygotowania siê do egzaminów gimnazjaliœci napisali kolejne egzaminy próbne. Wyniki w czêœci humanistycznej i jêzykowej by³y wy sze ni poprzednio klasa 1a i b z wychowawcami uda³a siê na teren budowy nowego gimnazjum, gdzie Pan Tadeusz Be³ch oprowadzi³ po terenie budowy i odpowiada³a na wszystkie pytania zadawane przez uczniów w GOK odby³ siê wieczór Piosenki Poetyckiej w czasie którego wyst¹pili uczniowie i absolwenci gimnazjum. Nad ca³oœci¹ czuwali Ma³gorzata Strzeboñska-Sroka, Alicja Grzegorzek, Darek Depta uczennica Paulina Karska jest laureatk¹ Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego. 12 kwietnia 2010r. wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ uroczystym apelem i modlitw¹ uczciliœmy pamiêæ ofiar katastrofy pod Smoleñskiem. 13 kwietnia 2010 r. uczniowie z opiekunem (R. Depta) uczestniczyli w Marszu Pamiêci zorganizowanym w 70 rocznicê Zbrodni Katyñskiej. Wziêli udzia³ w uroczystej mszy w Koœciele Mariackim, nastêpnie po mszy przeszli pod studniê s. Badylaka, sk¹d rozpocz¹³ siê marsz ulica Grodzk¹ pod Krzy Katyñski. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê z³o eniem kwiatów i oddaniem salwy honorowej kolejny etap projektu DiAMEnT przeprowadzamy testy sprawdzaj¹ce uzdolnienia i wiedzê. Dwoje nauczycieli naszego gimnazjum bêdzie poprawia³o prace w powiatowych komisjach. K. Olbiñska reklama

19 Gimnazjum Zielona Szko³a maja 2010 r. uczniowie naszego gimnazjum wyjechali na tygodniowy pobyt do Pary a w ramach Zielonej Szko³y. Francja przywita³a nas s³oñcem i ca³¹ gam¹ przepiêknych zabytków. Nasza grupa sk³ada³a siê z uczniów pochodz¹cych z ró nych klas, jednak stanowi³a bardzo zdyscyplinowany i zgrany zespó³. W ka dy dzieñ wychodziliœmy wczeœnie rano i wracaliœmy pe³ni wra eñ póÿnym wieczorem. Dzieñ pierwszy. Tego dnia mieliœmy okazjê zwiedziæ niezwyk³¹ pod wzglêdem architektonicznym katedrê w Reims, w której koronowani byli królowie Francji. Nasze pierwsze spotkanie z Pary em mia³o polski akcent, zobaczyliœmy bowiem grób Fryderyka Chopina na Cmentarzu Pere-Lachaise. Dzieñ drugi spêdziliœmy w salach królewskich Ludwika XIV na Wersalu. Zamek i ogrody oszo³omi³y wszystkich wielkoœci¹, przepychem i elegancj¹. Wieczorem wyjechaliœmy na Wie ê Eiffla, sk¹d podziwialiœmy Pary noc¹. Dzieñ trzeci min¹³ na obcowaniu z arcydzie³ami z najwy szej pó³ki. Zwiedziliœmy Louvre wype³niony per³ami sztuki europejskiej. Podziwialiœmy Mona Lisê, Venus z Milo, Nike z Samotraki. PóŸniej zobaczyliœmy bardzo nietypowy w swej konstrukcji budynek Centrum Pompidou, gdzie mieœci siê muzeum sztuki wspó³czesnej. Na koniec dnia spacerowaliœmy po wzgórzu Montrmartre, ulubionym miejscu artystycznej cyganerii, wzgórzu, na którym króluje Bazylika Sacré Coeur, zwana Bia³¹ Dam¹. Dzieñ czwarty. W tym dniu wczesnym rankiem wyruszyliœmy na d³ug¹ wycieczkê w Dolinê Loary, gdzie zobaczyliœmy najwiêkszy spoœród 300 zamków tego regionu zamek w Chambord. Wracaj¹c zwiedziliœmy miasteczko w Chartres ze wspania³¹ katedr¹, w której zachowa³y siê najstarsze gotyckie witra e. Dzieñ pi¹ty. To ju fina³ naszego spotkania z Pary em, miastem, który w tym dniu ukaza³ nam wszystkie swe oblicza. Pary nowoczesny i postêpowy objawi³ siê nam w pe³ni w dzielnicy biznesowej La Defense. Pary bogaty i luksusowy mieliœmy okazjê zaobserwowaæ na Champs- Elysées, ulicy uznanej za najpiêkniejsz¹ arteriê œwiata. W koñcu, Pary romantyczny i nostalgiczny, którego atmosfera towarzyszy³a nam podczas spaceru uliczkami wyspy La Cité, gdzie wznosi siê najs³ynniejsza katedra Notre-Dame, znana miêdzy innym i z powieœci Victora Hugo Dzwonnik z Notre-Dame. Wróciliœmy z Zielonej Szko³y bardzo zmêczeni, ale pe³ni estetycznych prze yæ i niezwyk³ych wspomnieñ, które na zawsze pozostan¹ w naszych sercach. A.Sechmanr eklama 19 lipiec 2010

20 G³os Gminy G³os Gminy KOLEJNY JUBILEUSZ U MOGILAN Sto lat to za ma³o, sto lat to za ma³o...! tak œpiewano Pani Janinie Kaliciñskiej pod koniec maja, na próbie Zespo³u Regionalnego Mogilanie. 26 maja 2010 roku Pani Janka skoñczy³a 90 lat! Pani Janina Kaliciñska od 24 lat sprawuje piecze nad Mogilanami. Jest kierownikiem artystycznym zespo³u, autork¹ wszystkich programów, ale co wa niejsze jest osob¹, która swoj¹ pasj¹ zarazi³a wielu z tych, którzy trafili do naszego zespo³u. Jest osob¹ niezwykle ciep³¹ i bezpoœredni¹ w kontakcie z innymi ludÿmi. Potrafi zjednaæ sobie ka dego, a energi¹ i radoœci¹ ycia mog³aby zadziwiæ, a nawet zawstydziæ niejednego dwudziestolatka taka w³aœnie jest nasza Pani Janeczka. Za to j¹ cenimy i kochamy. W trakcie czwartkowej próby, tak jak na urodziny przysta³o, by³y kwiaty, yczenia, tort i toasty. Ka dy móg³ osobiœcie podziêkowaæ i z³o yæ yczenia. Wszyscy razem yczyliœmy jej wszystkiego co najlepsze, ale przede wszystkim zdrowia. Pani Janko: sto lat to zdecydowanie za ma³o!!! M. Harbaczewski - GOK Zespo³u Regionalnego Mali Mogilanie, a w kategorii instrumentalistów II miejsce przyznano Bart³omiejowi Strzeboñskiemu graj¹cemu na heligonce. Nagrody i dyplomy wrêczali: Dyrektor Biura Promocji i Wspó³pracy Powiatu Krakowskiego Ma³gorzata Ziêæ, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Marek Sikora oraz Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach Krzysztof Musia³. W protokole pokonkursowym Jury postanowi³o podziêkowaæ Ma³opolskiemu Centrum Kultury SOKÓ w Nowym S¹czu, Starostwu Powiatu Krakowskiego oraz Radzie Gminy za przyznanie œrodków finansowych na organizacjê III edycji festiwalu DZIECI TRADYCJI i II PRZEGL DU MUZYK, INSTRUMENTALISTÓW, ŒPIEWAKÓW, GAWÊDZIARZY ORAZ PAR TANECZNYCH DZIECIÊCYCH I M ODZIE OWYCH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZRZESZONYCH W ZESPO ACH, jak równie dyrekcji i pracownikom Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach za sprawne zorganizowanie ca³oœci festiwalu i stworzenie mi³ej atmosfery dla wszystkich osób bior¹cych udzia³ w festiwalu. Aby podsumowaæ ca³oœæ festiwalu myœlê, e nale a³oby zacytowaæ ostatni akapit ze wspomnianego ju protoko³u Jury: W kalendarzu przegl¹dów konkursowych i festiwali folklorystycznych na ziemi krakowskiej niewiele jest takich, które kierowane s¹ tylko do dzieci i m³odzie y, tym gorêtsze podziêkowania i szczere s³owa uznania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili siê do tego, by festiwal DZIECI TRADYCJI móg³ siê odbyæ i mamy nadziejê, e w kolejnych edycjach bêdzie gromadzi³ coraz szersze rzesze m³odych artystów pielêgnuj¹cych folklor ziemi krakowskiej. i oby tak by³o. M. Harbaczewski - GOK Audycja Filharmonii W dniu 7 czerwca 2010 r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Mogilanach odby³a siê ostatnia audycja w roku kulturalnym 2009/2010 z udzia³em muzyków krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego. Tematem spotkania by³y Postacie z bajek, które muzycy w prosty i przystêpny sposób przedstawili uczniom Szkó³ Podstawowych w Mogilanach, Bukowie i Libertowie za pomoc¹ dÿwiêków maluj¹c obraz twórczoœci klasyków. Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego prowadzi³ dialog z Czarodziejskim fletem A. Mozarta, a ca³oœci dope³nia³y kostiumy adekwatne do tematu muzyki. Ciekawa prelekcja przed ka dym wystêpem przybli a³a dzieciom treœæ utworów, jej temat i postaæ autora. Na zakoñczenie dzieci ró ami i s³owem podziêkowa³y artystom wyra aj¹c nadziejê, e to nie ich ostatnie spotkanie z muzyk¹ klasyczn¹. Audycjê przeprowadzili: Prelekcja-Maciej Jab³oñski, Œpiew-Kornelia Wojciechowska, Renata Pawlik, Pawe³ Fundament, Fortepian-Emilia Bernacka.- G³owala. J.Brzuchacz - GOK Dzieci Tradycji 15 maja 2010 r. po raz trzeci Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach zorganizowa³ festiwal folklorystyczny pod nazw¹: DZIECI TRADYCJI Jarmark na Mogilañskim Podedworzu. W tym roku uda³o siê przeprowadziæ, drugi z kolei PRZEGL D MUZYK, INSTRUMENTALISTÓW, ŒPIEWAKÓW, GAWÊDZIARZY ORAZ PAR TANECZNYCH DZIECIÊCYCH I M ODZIE OWYCH INDYWIDUALNYCH ORAZ ZRZESZONYCH W ZESPO ACH FOLKLORYSTYCZNYCH ZIEMI KRAKOWSKIEJ. Na przegl¹d przyjechali reprezentanci zarówno krakowiaków wschodnich jak i zachodnich z czterech powiatów Ma³opolski. W ka dej kategorii konkursowej pojawili siê m³odzi wykonawcy walcz¹cy o palmê pierwszeñstwa, tak wiêc Jury w sk³adzie: Janina Kaliciñska etnochoreograf, Teresa Marcinkowska etnograf, dr Gustaw Juzala etnomuzykolog przewodnicz¹cy komisji, Marek Harbaczewski choreograf sekretarz, mia³o pe³ne rêce roboty wys³uchuj¹c i oceniaj¹c wystêpy konkursowe. Równolegle z konkursem odbywa³y siê jak zwykle zabawy jarmarczne dla innych uczestników festiwalu prowadzone przez pani¹ Ma³gorzatê Strzeboñsk¹-Srokê i Wojciecha Srokê wraz z pracownikami GOK-u i wolontariuszami z ZR Mogilanie, DZR Mali Mogilanie oraz sekcji wokalnej GOK. Na przegl¹dzie i w trakcie zabaw, wy³oniono najlepszych. Nagrody i pami¹tkowe dyplomy wrêczono w trakcie koncertu laureatów. Wœród laureatów przegl¹du znaleÿli siê równie przedstawiciele naszego Oœrodka Kultury: w kategorii kapel ludowych II miejsce zdoby³a kapela Dzieciêcego Sukcesy wokalistów GOK-u 2010 TALENTY MA OPOLSKI 2010 W dniach 8 i 9 maja 2010 w wadowickim Centrum Kultury odby³ siê fina³ XXIII Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych TALENTY MA OPOLSKI W finale festiwalu wziê³o udzia³ oœmiu wokalistów z Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach. Szóstka z nich dosta³a nagrody g³ówne, w postaci tytu³u: TALENT MA OPOLSKI 2010, a dwie pozosta³e osoby zosta³y wyró nione. Lista osób nagrodzonych tytu³em: TALENT MA OPOLSKI 2010 : Iwona Szlachetka, Joanna Stoch, Krystyna Saugo-Surówka, Ireneusz Musia³, Kamila Kotarba, Anna O óg. Osoby wyró nione: Ma³gorzata Budek, Kamila Juraszek. 20 czerwca br. odby³ siê w Piwnicy pod Baranami koncert laureatów festiwalu. W czêœci popo³udniowej wyst¹pi³o i odebra³o statuetkê Talent Ma³opolski 24 artystów, szeœciu z nich to wokaliœci Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach - podopieczni Ma³gorzaty Strzeboñskiej-Sroki oraz Wojciecha Sroki. Wygraj Sukces 20 kwietnia 2010 roku w Ma³opolskim Centrum Kultury "Sokó³", w Nowym S¹czu odby³y siê eliminacje regionalne do ogólnopolskiego festiwalu Wygraj Sukces. Jury po przes³uchaniach 34 wokalistów postanowi³o zakwalifikowaæ do Fina³u 15 Konkursu Piosenki Wygraj Sukces oœmiu wykonawców. Jedn¹ z wytypowanych zosta³a wokalistka GOK w Mogilanach - Krystyna Saugo- Surówka. Kwalifikacjê do fina³u wywalczy³a sobie brawurowym wykonaniem piosenki "W lesie". Laureaci tych przes³uchañ zostali zakwalifikowani do fina³u tego festiwalu, który odbêdzie siê we wrzeœniu 2010 roku w Tarnobrzeskim Centrum Kultury. Komisja artystyczna postanowi³a ponadto przyznaæ wyró nienia. Wœród wyró nionych znaleÿli siê m.in: Kamila Kotarba oraz Anna O óg z GOK w Mogilanach. GOK 20lipiec 2010

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo