Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT"

Transkrypt

1 ..., dnia... r. Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT Dane podmiotu przystępującego do Klastra SMART IT: Nazwa:... Siedziba: NIP: KRS/EDG:... Reprezentowana przez: zwanego dalej Przystępującym Niniejszym w imieniu Przestępującego wyrażam/y wolę przystąpienia do Klastra SMART IT z dniem podpisania deklaracji 1. Oświadczam/y również, iż w imieniu Przestępującego akceptuję/emy wszystkie postanowienia umowy Klastra SMART IT, której treść została załączona poniżej, stając się tym samym pełnoprawną stroną tejże umowy. Załączona umowa stanowi podstawę prawną działania Klastra SMART IT. W imieniu Przystępującego deleguję/emy do Rady Programowej następującego przedstawiciela w osobie:... legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze i serii... Załącznik: Umowa Klastra SMART IT... Podpis Przystępującego do Klastra 1 Niniejsza deklaracja wyraża jednie wolę Przystępującego, o przystąpienie do Klastra SMART IT. Przyjęcie Przystępującego do Klastra SMART IT, następuję z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Klastra SMART IT. Strona 1 z 9

2 UMOWA Klastra SMART IT PREAMBUŁA Klaster Smart IT powstał w celu stworzenia sieci współpracy innowacyjnych firm informatycznych i integracji posiadanych przez nie potencjałów. Współpraca w takim układzie pomaga zrealizować przedsięwzięcia, których żadna z firm będących członkiem Klastra nie zrealizowałaby samodzielnie. Stworzona sieć powiązań między firmami, umożliwia im nieustanny rozwój poprzez łączenie kilku odrębnych rozwiązań w celu stworzenia nowych produktów o unikalnych właściwościach. Ponadto, sieć powiązań wyzwala efekt synergii generujący istotnie wyższą wartość dodaną w porównaniu do sumy wartości poszczególnych rozwiązań. Klaster Smart IT w szczególności integruje przedsiębiorstwa informatyczne związane z rynkiem energetycznym, stawiając sobie za cel poprawę konkurencyjności rynku oraz efektywności użytkowania energii elektrycznej. Uczestnicy Klastra skupiają się na tworzeniu inteligentnej sieci zarządzania energią i informacją, poprzez promowanie i wdrażanie koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid), inteligentnego opomiarowania (Smart Meteriong), transformacji miast w kierunku miasta zrównoważonego (Smart City), oraz tworzenie i wdrażanie programów zarządzania popytem na energię. Integracja powyższych technologii i rozwiązań umożliwi użytkownikom końcowym dostęp do informacji o bieżącym zużyciu energii, spowoduje oszczędności energii oraz zwiększy efektywność jej wykorzystania. Profesjonalizm i inwencja polskich informatyków są znane nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, a w szczególności w krajach, gdzie istnieją przyjazne warunki do implementacji innowacyjnych rozwiązań. Pomimo takiego imponującego potencjału, eksport polskich rozwiązań informatycznych na rynek europejski jest znikomy. Dzieje się tak, ponieważ większość firm działających w obszarze IT w Polsce charakteryzuje wąska specjalizacja, ograniczająca możliwości ich dalszego rozwoju i budowania konkurencyjnej pozycji na rynkach zewnętrznych. Firmy te również najczęściej nie posiadają odpowiednich środków, aby wypromować swoje rozwiązania informatyczne na rynkach zewnętrznych. Jednym z głównych zadań Klastra jest odwrócenie tych niekorzystnych uwarunkowań poprzez tworzenie przyjaznego środowiska współpracy i wskazywanie szerszych horyzontów rozwoju. Ścisła współpraca firm IT w ramach Klastra Smart IT pozwala nie tylko lepiej wykorzystać już zgromadzony potencjał, lecz przede wszystkim wspólnie tworzyć i wdrażać nowe, innowacyjne technologie, które z powodzeniem mogą konkurować z firmami w Europie i na całym Świecie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zawierający umowę oświadczają, że w celu prowadzenia współpracy naukowo badawczej oraz komercjalizacji jej wyników, wraz z działaniami związanymi z Strona 2 z 9

3 wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w połączeniu ze zwiększeniem efektywności użytkowania energii elektrycznej zawiązują Klaster. Klaster powstaje na rzecz budowy szeroko pojętego partnerstwa instytucji użyteczności publicznej z sektorem biznesu, sprzyjającego m.in. działaniom pozwalającym na tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią i informacją, promowanie i wdrażanie koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid), inteligentnego opomiarowania (Smart Meteriong), transformacji miast w kierunku miasta zrównoważonego (Smart City), tworzenia i wdrażania programów zarządzania popytem na energię, promocji odnawialnych źródeł energii, organizowania współpracy między nauką a przemysłem elektrotechnicznym i energetyką. 2. Klaster przyjmuje nazwę: SMART IT. 3. Siedzibą Klastra jest miasto Warszawa. 4. Klaster może prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej oraz poza granicami kraju. 5. Klaster działa na podstawie przepisów prawa krajowego. 6. Klaster będzie funkcjonować w ścisłej współpracy z gospodarką tzn. z dużą liczbą przedsiębiorstw i innych odbiorców końcowych. 7. Klaster nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie niniejszej umowy cywilno prawnej, zawartej między partnerami Klastra. 8. Niniejsza umowa pomiędzy Uczestnikami ma formułę otwartą i dopuszcza możliwość rozszerzenia o inne podmioty zainteresowane współpracą. 9. Uczestnicy umowy są równouprawnieni w zakresie jej postanowień, za wyjątkiem powoływania członków Rady Klastra, członków Zarządu Klastra oraz członków Rady Naukowej Klastra. Procedury wyboru powyższych organów Klastra są uregulowane w 4, 5 i Zawierając niniejszą umowę Uczestnicy uzgadniają, że dotychczasowe programy i inicjatywy podjęte są obowiązujące, co do zakresu, jak i dotychczasowych zobowiązań każdej ze stron w stosunku do swoich partnerów. 11. W celu wykonania zamierzeń określonych w 2, Uczestnicy będą zawierali szczegółowe umowy prawa cywilnego, określające cele i zakres przedsięwzięć, zadania uczestników, formy finansowania, rozliczeń i odpowiedzialności. 12. W przypadku, kiedy przedmiot i zakres umów, jakie Uczestnicy będą zawierać z innymi podmiotami będzie zbieżny z przedmiotem i zakresem umów szczegółowych zawartych na bazie niniejszej umowy, Uczestnicy będą te umowy wzajemnie konsultować. 13. Uczestnicy zobowiązują się do ścisłego przestrzegania tajemnicy handlowej, a także zachowania poufności treści zawieranych umów, prowadzonych negocjacji oraz wszelkiego rodzaju dokumentów i korespondencji. 14. W trakcie trwania umowy oraz przez okres roku od jej rozwiązania, Uczestnicy zobowiązują się do niewykorzystywania na rzecz osób nie będących Uczestnikami umowy zdobytych informacji oraz kontraktów realizowanych w okresie współpracy pomiędzy stronami. 15. Uczestnicy zobowiązują się informować wzajemnie o potencjalnych barierach i trudnościach związanych z realizacją wspólnych celów określonych niniejszej umowie. 16. Każdy z Uczestników zachowuje swoje prawa własności intelektualnej i prawa autorskie. Strona 3 z 9

4 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. Przedmiotem działalności Klastra są inicjatywy podejmowane na rzecz wspomagania w tworzeniu na polskim i europejskim rynku, silnej pozycji rozwiązań informatycznych należących do uczestników Klastra i podmiotów z nim współpracujących oraz tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią, mającej na celu poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Inicjatywy te będą zorientowane na wsparcie instytucji użyteczności publicznej, samorządów, przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, produkcji, badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych oraz prowadzenia kampanii reklamowych i promocyjnych odnośnie działalności Klastra. 2. Uczestnicy Klastra decydują się na współdziałanie w zakresie: a) Integracji polskich technologii informatycznych; b) Poprawy konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej; c) Promowania i wdrażania koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid); d) Wprowadzania inteligentnego opomiarowania (Smart Meteriong); e) Promowania zrównoważonego rozwoju miast (Smart City); f) Wdrażania programów zarządzania popytem na energię; g) Stworzenia nowych form współpracy firm sektora IT; h) Realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym; i) Nawiązywania kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń; j) Wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert rynkowych oraz ich promocji na rynkach europejskich i światowych; k) Prowadzenia ciągłej promocji uczestników Klastra i ich produktów; l) Integracji uczestników rynku informatycznego w Polsce; m) Wspierania we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT w gospodarce; n) Wyszukiwania i ułatwiania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań; o) Prowadzania działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego; p) Pozyskiwania nowych technologii, wiedzy i kapitału; q) Prowadzenia badań naukowych, analiz rynkowych i baz danych; r) Współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi; s) Wspólnej identyfikacji barier administracyjnych i handlowych oraz podejmowania inicjatyw w celu wprowadzenia zmian zorientowanych na trwałe usuwanie ograniczeń rozwoju; t) Podniesienia efektywności wykorzystania energii oraz optymalizacji zużycia energii; u) Organizowania współpracy między nauką a przemysłem elektrotechnicznym i energetycznym; v) Redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy wizerunku samorządu lokalnego w zakresie dbałości o ochronę środowiska naturalnego; w) Prowadzenia projektów badawczo - rozwojowych realizowanych w bezpośrednim powiązaniu z sektorem MŚP; Strona 4 z 9

5 x) Wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej; y) Wdrażania wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa (jako dopełnienie wsparcia dla tworzenia różnych form kooperacji między przedsiębiorstwami); z) Transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych w zakresie rynku energetycznego. 3. Uczestnicy Klastra uznają za istotne prowadzenie współpracy mającej na celu: a) Tworzenie i udostępnianie efektywnego i dostępnego dla wszystkich rozwiązań informatycznych związanych z tworzeniem inteligentnej sieci zarządzania energią; b) Absorbcję środków funduszy strukturalnych na finansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych; c) Prowadzenia programów badawczych zmierzających do zwiększenia efektywności użytkowania energii elektrycznej; d) Promocję Klastra; e) Prowadzenie działalności w zakresie organizacji kursów, szkoleń, staży, konferencji związanych z rynkiem zielonej energii, informatycznym, elektrotechnicznym i energetycznym; f) Doradztwo organizacyjne i ekonomiczne; g) Ułatwienia możliwości finansowania inwestycji; h) Zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarządzania i wykorzystania energii elektrycznej; i) Udział w przetargach. 3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. Strukturę organizacyjną Klastra tworzą następujące organy: a) Rada Nadzorcza Klastra, b) Zarząd Klastra, c) Rada Naukowa Klastra, d) Rada Programowa Klastra. 4 RADA NADZORCZA KLASTRA 1. W skład Rady Nadzorczej Klastra wchodzą wyłącznie osoby powołane i odwoływane samodzielnie i niezależnie przez Podmioty Założycielskie Klastra. 2. Każdy Podmiot Założycielski Klastra deleguje do Rady Nadzorczej Klastra jednego przedstawiciela, który dysponuje jednym głosem. 3. Do zadań Rady Nadzorczej Klastra należy nadzorowanie działalności Klastra realizowanej przez Zarząd Klastra. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: a. Uchwalenie zmian w umowie Klastra; b. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej; c. Wybór i odwołanie członków Zarządu Klastra; d. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Klastra; e. Wybór i odwołanie członków Rady Naukowej; Strona 5 z 9

6 f. Przyjmowanie i odwoływanie Członków Klastra, z możliwością nadawania im praw równych Założycielom Klastra; g. Podejmowanie decyzji o realizacji projektów wspólnych z partnerami z poza Klastra; h. Zatwierdzanie i rekomendowanie Koordynatorów Projektów; i. Podpisywania umów z Koordynatorami Projektów; j. Podpisywania listów intencyjnych lub innych dokumentów o strategicznym znaczeniu gospodarczym. 4. Uchwały Rady Nadzorczej Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej Klastra. 5. Obrady Rady Nadzorczej Klastra prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący jest wybierany przez Radę Nadzorczą Klastra spośród członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący jest wybierany na czas nieokreślony i pełni funkcję aż do odwołania. 6. Do uprawnień Przewodniczącego należy: a. Ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady Nadzorczej; b. Ustalanie porządku obrad Rady Nadzorczej; c. Prowadzenie spotkań Rady Nadzorczej; d. Podpisywanie umów przewidzianych Umową Klastra. 7. W pracach Rady Nadzorczej Klastra może uczestniczyć z głosem doradczym Zarząd Klastra. 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej Klastra odbywają się w miarę potrzeb. 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego imieniu Zarząd za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej lub elektronicznej. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie Przewodniczący podaje jego datę, godzinę i miejsce, i jeżeli jest to możliwe, to również porządek obrad i projekty uchwał. W przypadku zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej Klastra, posiedzenie Rady Nadzorczej Klastra można zwołać w bez zachowania dwutygodniowego wyprzedzenia. 10. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Klastra może zwołać każdy z członków Rady Nadzorczej Klastra, za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej lub elektronicznej. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia powinno nastąpić, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie członek Rady Nadzorczej Klastra podaje jego datę, godzinę i miejsce, i jeżeli jest to możliwe, to również porządek obrad i projekty uchwał. W przypadku zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej Klastra, nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Klastra można zwołać w bez zachowania dwutygodniowego wyprzedzenia. 11. Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez członków Rady Nadzorczej Klastra sporządza protokół posiedzenia Rady Nadzorczej, zawierający kluczowe zagadnienia poruszane na posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały z odnotowaną liczbą głosów oddanych z zaznaczeniem ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Strona 6 z 9

7 5 ZARZĄD KLASTRA 1. Zarząd Klastra jest powoływany przez Radę Nadzorczą Klastra w głosowaniu tajnym, na czas nieokreślony i każdy jej członek pełni funkcję aż do odwołania. 2. Każdy członek Rady Nadzorczej Klastra może zgłosić do Zarządu Klastra jednego kandydata. 3. Zarząd Klastra jest jedno- lub wieloosobowy. Prezesa Zarządu wybiera spośród swego grona Zarząd zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego powołany Członek Zarządu pełni automatycznie funkcję Prezesa Zarządu. 4. Raz w roku Zarząd Klastra składa sprawozdanie Radzie Nadzorczej Klastra ze swojej działalności, w terminie do 30 czerwca po każdym roku sprawozdawczym. 5. Zarząd Klastra może pełnić swoje funkcje społecznie lub odpłatnie w zależności od obciążenia pracą i możliwości finansowych Klastra. O sposobie wynagradzania Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. 6. Decyzje Zarząd Klastra podejmuje zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 7. Zarząd Klastra uprawniony jest do reprezentacji Klastra na zewnątrz oraz składania oświadczeń, podpisywania dokumentów w imieniu Klastra. W przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są: dwaj Członkowie Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. 8. Reprezentacja obejmuje wszelkie czynności pozasądowe, związane z prowadzeniem działalności Klastra. 9. Zarząd Klastra zawiadamia o zwołaniu posiedzenia członków Zarządu, listem poleconym na dwa tygodnie przed datą posiedzenia. 10. Działania i decyzje Zarządu Klastra dotyczą w szczególności: a) Wytyczania kierunków rozwoju Klastra i sporządzania planów działalności; b) Terminów posiedzeń Zarządu Klastra; c) Planów realizacji projektów; d) Planowania mechanizmu finansowania projektów; e) Pozyskiwania funduszy koniecznych do realizacji projektów; f) Powoływania grup zadaniowych do realizacji Projektów realizowanych w ramach Klastra; g) Sposobów pozyskiwania informacji o zapotrzebowaniu rynku i jego zaspokajaniu; h) Możliwości wykorzystania realizowanych projektów w praktyce gospodarczej; i) Prowadzenia innych działań, za zgodą Rady Nadzorczej Klastra. 6 RADA NAUKOWA KLASTRA 1. Rada Naukowa Klastra jest powoływana na czas nieokreślony i każdy jej członek pełni funkcję aż do odwołania. 2. Każdy członek Rady Nadzorczej Klastra może zgłosić do Rady Naukowej Klastra dowolną ilość kandydatów. 3. Rada Naukowa Klastra jest jedno- lub wieloosobowa. Członkowie Rady Naukowej Klastra są wybierani przez Radę Nadzorczą Klastra w głosowaniu tajnym. Strona 7 z 9

8 4. Rada Naukowa Klastra jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Nadzorczej Klastra i Zarządu Klastra. 5. Do zadań Rady Naukowej należy: a) Określanie perspektywicznych kierunków działalności Klastra; b) Stała aktualizacja programu działania Klastra, podążająca za osiągnięciami naukowymi i potrzebami przedsiębiorstw; c) Ocena wniosków dotyczących uruchamiania nowych kierunków działalności badawczej i usługowej; d) Ocena wniosków na przygotowanie projektów celowych i kierowanie ich do przygotowania przez Zarząd Klastra; e) Okresowa ocena zgodności działalności Klastra z jego programem; f) Rozpatrywanie i opiniowanie propozycji programów naukowo-badawczych wniesionych przez Zarząd Klastra; g) Występowanie z wnioskami i inicjatywami dotyczącymi zakresu inicjatyw podejmowanych przez Klaster; h) dokonywanie analizy potrzeb, inwentaryzacji potencjału badawczego i technologii. 7 RADA PROGRAMOWA KLASTRA 1. Rada Programowa stanowi ciało doradcze Zarządu Klastra. 2. Radę Programową tworzą przedstawiciele członków Klastra. Każdy członek Klastra deleguje do Rady Programowej jednego przedstawiciela. 8 KOORDYNATOR 1. Do realizacji projektów przyjętych w strategii i planach Klastra mogą być powoływani Koordynatorzy Projektów. 2. Szczegółowy zakres praw i wzajemnych zobowiązań Klastra i Koordynatora reguluje umowa zawarta do realizacji danego projektu. 3. Koordynator jest powoływany do projektów realizowanych poprzez finansowanie własne jak i do projektów współfinansowanych ze środków publicznych. 4. Koordynatora rekomenduje i zatwierdza Rada Nadzorcza Klastra. 5. Umowę z Koordynatorem w imieniu Klastra zawiera Rada Nadzorcza Klastra. 6. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków publicznych tryb zawierania umowy jest określony w procedurach instytucji finansującej. 7. Koordynator współpracuje z Radą Nadzorczą Klastra i Zarządem w realizacji projektu zgodnie z celami Klastra. 8. Rada Nadzorcza Klastra reprezentująca wobec Koordynatora interesy Klastra, działa zgodnie z wymogami określonymi przez instytucję finansującą. 9. Nadzór nad realizacją projektu przez Koordynatora sprawuje Rada Nadzorcza Klastra. Strona 8 z 9

9 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Przystąpienie każdego nowego uczestnika do Klastra musi nastąpić za zgodą Rady Nadzorczej Klastra. Decyzja zostanie podjęta po tajnym głosowaniu członków Rady Nadzorczej Klastra zwykłą większością głosów, przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej Klastra. 3. Każdy z nowo przyjętych do Klastra Uczestników, w formie pisemnej deklaracji, akceptuje postanowienia niniejszej umowy. 4. Każdy z Uczestników Klastra ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 5. Uczestnik Klastra na wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej Klastra może zostać wykluczony z Klastra. Decyzja zostanie podjęta po tajnym głosowaniu członków Rady Nadzorczej Klastra zwykłą większością głosów, przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej Klastra. 6. Wystąpienie z Klastra któregokolwiek Założyciela nie powoduje rozwiązania Klastra. 7. Rozwiązanie niniejszej ramowej umowy o współdziałaniu w jakiejkolwiek formie nie ma wpływu na byt prawny umów szczegółowych, zawartych pomiędzy uczestnikami. 8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden egzemplarz dla Klastra. 10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.... Podpis Przystępującego do Klastra Strona 9 z 9

Deklaracja przystąpienia do Klastra GREEN ENERGY

Deklaracja przystąpienia do Klastra GREEN ENERGY , dnia.. r. Deklaracja przystąpienia do Klastra GREEN ENERGY Dane podmiotu przystępującego do Klastra GREEN ENERGY: Nazwa:.. Siedziba:.... NIP: KRS/EDG: Reprezentowana przez:.. zwanego dalej Przystępującym

Bardziej szczegółowo

Deklaracja przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Cars

Deklaracja przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Cars ..., dnia... r. Deklaracja przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Cars Dane podmiotu przystępującego do Konsorcjum Klaster Green Cars: Nazwa:... Siedziba:...... NIP:... KRS/EDG:... Reprezentowana przez:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Producentów i Przetwórców Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego producentów warzyw, owoców i miodu oraz podmioty, które wykorzystują te surowce we własnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Turystycznego Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego gospodarstwa agroturystyczne na terenie Doliny Strugu Mając na uwadze potencjał branży turystycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klastra Energii Zielone Podhale - projekt

Regulamin Klastra Energii Zielone Podhale - projekt Regulamin Klastra Energii Zielone Podhale - projekt 1 Postanowienia ogólne 1. Klaster Energii Zielone Podhale został powołany na podstawie zawartego 18 lipca 2016 r. Porozumienia o ustanowieniu Klastra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: Przedmiot umowy

Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA w sprawie powołania Klastra pod nazwą Mazowiecki Klaster Chemiczny Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: (...) zwanymi dalej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 17/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. Zarząd spółki pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Dział I Postanowienia ogólne. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Spółka: Rada Nadzorcza Zarząd: Akcjonariusze: Walne Zgromadzenie:

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dział I Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

REGULAMIN. Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu REGULAMIN Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 1 Postanowienia ogólne 1. KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU został powołany na podstawie Umowy o współpracy ( zwanej dalej Umowy ) zawartej w

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS)

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) 1 Postanowienia ogólne 1. Powołana 28 maja 2007 roku, na mocy decyzji nr 259/7.PR UE/2007/7 Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W ŻŁOBKU MIEJSKIM FIGIELKOWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW W ŻŁOBKU MIEJSKIM FIGIELKOWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW W ŻŁOBKU MIEJSKIM FIGIELKOWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin obowiązuje Radę Rodziców przy Żłobku Miejskim Figielkowo w Wojkowicach 2. Rada Rodziców stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.)

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO (tekst jednolity 19 września 2011r.) STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.) I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I WŁADZE. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Właścicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

/Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej PSM z dnia 1 marca 2011r./

/Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej PSM z dnia 1 marca 2011r./ /Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej PSM z dnia 1 marca 2011r./ R E G U L A M I N Zarządu Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Zarząd Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwany dalej Zarządem

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Branży Infrastruktury zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU Wzór (oryginał dostępny w siedzibie Catmood sp. z o.o.) UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU (strony umowy członkowie założyciele) Kierując się wolą inspirowania w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki 1 Postanowienia ogólne 1. Sieć Leszczyńskie smaki realizuje projekt Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowozachodniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STER" W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze"

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych

STATUT STOWARZYSZENIA. POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych STATUT STOWARZYSZENIA POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych 1. Nazwa i siedziba Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "POLKARMA - Polskie Stowarzyszenie Producentów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie, w skrócie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 27/VIII/2014 z dnia 18.10.2014r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Rozdział I Postanowienia ogólne: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Regulamin Funkcjonowania. Postanowienia Ogólne

Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Regulamin Funkcjonowania. Postanowienia Ogólne Załącznik nr 3 do Umowy Nr..z dnia Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Regulamin Funkcjonowania 1. Postanowienia Ogólne 1. Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów, Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 1 REGULAMIN Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 2 Regulamin Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Rada Osiedla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu R e g u l a m i n Z a r z ą d u Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE

STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie jest powołane dla organizowania

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr...,8/( /2011 Zarządu Powiatu w Olsztynie

Uchwala Nr...,8/( /2011 Zarządu Powiatu w Olsztynie Uchwala Nr...,8/( /2011 Zarządu Powiatu w Olsztynie z d Dla.!L(..... c)an'.ajc,:-.................... 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU Radom, Październik 2012 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Rada rodziców powołana zostaje na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych List intencyjny powołujący międzynarodową sieć współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Pracy Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca z dnia 01.12.2010r.

REGULAMIN Pracy Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca z dnia 01.12.2010r. REGULAMIN Pracy Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca z dnia 01.12.2010r. /załącznik do uchwały/ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Zarząd Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY OSIEDLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN RADY OSIEDLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU REGULAMIN RADY OSIEDLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada osiedla działa na zasadach określonych postanowieniami 134 137 statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej. Górnik w Jaworznie

Regulamin. Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej. Górnik w Jaworznie Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 03.188.1848 j.t.), - Statut Spółdzielni. 2 I. Zakres działania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rady Seniorów Gminy Żmigród

STATUT. Rady Seniorów Gminy Żmigród STATUT Rady Seniorów Gminy Żmigród Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut Rady Seniorów Gminy Żmigród, zwanej dalej Radą określa cele, strukturę i kompetencje Rady, tryb powołania jej członków, ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo