Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT"

Transkrypt

1 ..., dnia... r. Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT Dane podmiotu przystępującego do Klastra SMART IT: Nazwa:... Siedziba: NIP: KRS/EDG:... Reprezentowana przez: zwanego dalej Przystępującym Niniejszym w imieniu Przestępującego wyrażam/y wolę przystąpienia do Klastra SMART IT z dniem podpisania deklaracji 1. Oświadczam/y również, iż w imieniu Przestępującego akceptuję/emy wszystkie postanowienia umowy Klastra SMART IT, której treść została załączona poniżej, stając się tym samym pełnoprawną stroną tejże umowy. Załączona umowa stanowi podstawę prawną działania Klastra SMART IT. W imieniu Przystępującego deleguję/emy do Rady Programowej następującego przedstawiciela w osobie:... legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze i serii... Załącznik: Umowa Klastra SMART IT... Podpis Przystępującego do Klastra 1 Niniejsza deklaracja wyraża jednie wolę Przystępującego, o przystąpienie do Klastra SMART IT. Przyjęcie Przystępującego do Klastra SMART IT, następuję z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Klastra SMART IT. Strona 1 z 9

2 UMOWA Klastra SMART IT PREAMBUŁA Klaster Smart IT powstał w celu stworzenia sieci współpracy innowacyjnych firm informatycznych i integracji posiadanych przez nie potencjałów. Współpraca w takim układzie pomaga zrealizować przedsięwzięcia, których żadna z firm będących członkiem Klastra nie zrealizowałaby samodzielnie. Stworzona sieć powiązań między firmami, umożliwia im nieustanny rozwój poprzez łączenie kilku odrębnych rozwiązań w celu stworzenia nowych produktów o unikalnych właściwościach. Ponadto, sieć powiązań wyzwala efekt synergii generujący istotnie wyższą wartość dodaną w porównaniu do sumy wartości poszczególnych rozwiązań. Klaster Smart IT w szczególności integruje przedsiębiorstwa informatyczne związane z rynkiem energetycznym, stawiając sobie za cel poprawę konkurencyjności rynku oraz efektywności użytkowania energii elektrycznej. Uczestnicy Klastra skupiają się na tworzeniu inteligentnej sieci zarządzania energią i informacją, poprzez promowanie i wdrażanie koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid), inteligentnego opomiarowania (Smart Meteriong), transformacji miast w kierunku miasta zrównoważonego (Smart City), oraz tworzenie i wdrażanie programów zarządzania popytem na energię. Integracja powyższych technologii i rozwiązań umożliwi użytkownikom końcowym dostęp do informacji o bieżącym zużyciu energii, spowoduje oszczędności energii oraz zwiększy efektywność jej wykorzystania. Profesjonalizm i inwencja polskich informatyków są znane nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, a w szczególności w krajach, gdzie istnieją przyjazne warunki do implementacji innowacyjnych rozwiązań. Pomimo takiego imponującego potencjału, eksport polskich rozwiązań informatycznych na rynek europejski jest znikomy. Dzieje się tak, ponieważ większość firm działających w obszarze IT w Polsce charakteryzuje wąska specjalizacja, ograniczająca możliwości ich dalszego rozwoju i budowania konkurencyjnej pozycji na rynkach zewnętrznych. Firmy te również najczęściej nie posiadają odpowiednich środków, aby wypromować swoje rozwiązania informatyczne na rynkach zewnętrznych. Jednym z głównych zadań Klastra jest odwrócenie tych niekorzystnych uwarunkowań poprzez tworzenie przyjaznego środowiska współpracy i wskazywanie szerszych horyzontów rozwoju. Ścisła współpraca firm IT w ramach Klastra Smart IT pozwala nie tylko lepiej wykorzystać już zgromadzony potencjał, lecz przede wszystkim wspólnie tworzyć i wdrażać nowe, innowacyjne technologie, które z powodzeniem mogą konkurować z firmami w Europie i na całym Świecie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zawierający umowę oświadczają, że w celu prowadzenia współpracy naukowo badawczej oraz komercjalizacji jej wyników, wraz z działaniami związanymi z Strona 2 z 9

3 wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w połączeniu ze zwiększeniem efektywności użytkowania energii elektrycznej zawiązują Klaster. Klaster powstaje na rzecz budowy szeroko pojętego partnerstwa instytucji użyteczności publicznej z sektorem biznesu, sprzyjającego m.in. działaniom pozwalającym na tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią i informacją, promowanie i wdrażanie koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid), inteligentnego opomiarowania (Smart Meteriong), transformacji miast w kierunku miasta zrównoważonego (Smart City), tworzenia i wdrażania programów zarządzania popytem na energię, promocji odnawialnych źródeł energii, organizowania współpracy między nauką a przemysłem elektrotechnicznym i energetyką. 2. Klaster przyjmuje nazwę: SMART IT. 3. Siedzibą Klastra jest miasto Warszawa. 4. Klaster może prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej oraz poza granicami kraju. 5. Klaster działa na podstawie przepisów prawa krajowego. 6. Klaster będzie funkcjonować w ścisłej współpracy z gospodarką tzn. z dużą liczbą przedsiębiorstw i innych odbiorców końcowych. 7. Klaster nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie niniejszej umowy cywilno prawnej, zawartej między partnerami Klastra. 8. Niniejsza umowa pomiędzy Uczestnikami ma formułę otwartą i dopuszcza możliwość rozszerzenia o inne podmioty zainteresowane współpracą. 9. Uczestnicy umowy są równouprawnieni w zakresie jej postanowień, za wyjątkiem powoływania członków Rady Klastra, członków Zarządu Klastra oraz członków Rady Naukowej Klastra. Procedury wyboru powyższych organów Klastra są uregulowane w 4, 5 i Zawierając niniejszą umowę Uczestnicy uzgadniają, że dotychczasowe programy i inicjatywy podjęte są obowiązujące, co do zakresu, jak i dotychczasowych zobowiązań każdej ze stron w stosunku do swoich partnerów. 11. W celu wykonania zamierzeń określonych w 2, Uczestnicy będą zawierali szczegółowe umowy prawa cywilnego, określające cele i zakres przedsięwzięć, zadania uczestników, formy finansowania, rozliczeń i odpowiedzialności. 12. W przypadku, kiedy przedmiot i zakres umów, jakie Uczestnicy będą zawierać z innymi podmiotami będzie zbieżny z przedmiotem i zakresem umów szczegółowych zawartych na bazie niniejszej umowy, Uczestnicy będą te umowy wzajemnie konsultować. 13. Uczestnicy zobowiązują się do ścisłego przestrzegania tajemnicy handlowej, a także zachowania poufności treści zawieranych umów, prowadzonych negocjacji oraz wszelkiego rodzaju dokumentów i korespondencji. 14. W trakcie trwania umowy oraz przez okres roku od jej rozwiązania, Uczestnicy zobowiązują się do niewykorzystywania na rzecz osób nie będących Uczestnikami umowy zdobytych informacji oraz kontraktów realizowanych w okresie współpracy pomiędzy stronami. 15. Uczestnicy zobowiązują się informować wzajemnie o potencjalnych barierach i trudnościach związanych z realizacją wspólnych celów określonych niniejszej umowie. 16. Każdy z Uczestników zachowuje swoje prawa własności intelektualnej i prawa autorskie. Strona 3 z 9

4 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. Przedmiotem działalności Klastra są inicjatywy podejmowane na rzecz wspomagania w tworzeniu na polskim i europejskim rynku, silnej pozycji rozwiązań informatycznych należących do uczestników Klastra i podmiotów z nim współpracujących oraz tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią, mającej na celu poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Inicjatywy te będą zorientowane na wsparcie instytucji użyteczności publicznej, samorządów, przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, produkcji, badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych oraz prowadzenia kampanii reklamowych i promocyjnych odnośnie działalności Klastra. 2. Uczestnicy Klastra decydują się na współdziałanie w zakresie: a) Integracji polskich technologii informatycznych; b) Poprawy konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej; c) Promowania i wdrażania koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid); d) Wprowadzania inteligentnego opomiarowania (Smart Meteriong); e) Promowania zrównoważonego rozwoju miast (Smart City); f) Wdrażania programów zarządzania popytem na energię; g) Stworzenia nowych form współpracy firm sektora IT; h) Realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym; i) Nawiązywania kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń; j) Wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert rynkowych oraz ich promocji na rynkach europejskich i światowych; k) Prowadzenia ciągłej promocji uczestników Klastra i ich produktów; l) Integracji uczestników rynku informatycznego w Polsce; m) Wspierania we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT w gospodarce; n) Wyszukiwania i ułatwiania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań; o) Prowadzania działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego; p) Pozyskiwania nowych technologii, wiedzy i kapitału; q) Prowadzenia badań naukowych, analiz rynkowych i baz danych; r) Współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi; s) Wspólnej identyfikacji barier administracyjnych i handlowych oraz podejmowania inicjatyw w celu wprowadzenia zmian zorientowanych na trwałe usuwanie ograniczeń rozwoju; t) Podniesienia efektywności wykorzystania energii oraz optymalizacji zużycia energii; u) Organizowania współpracy między nauką a przemysłem elektrotechnicznym i energetycznym; v) Redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy wizerunku samorządu lokalnego w zakresie dbałości o ochronę środowiska naturalnego; w) Prowadzenia projektów badawczo - rozwojowych realizowanych w bezpośrednim powiązaniu z sektorem MŚP; Strona 4 z 9

5 x) Wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej; y) Wdrażania wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa (jako dopełnienie wsparcia dla tworzenia różnych form kooperacji między przedsiębiorstwami); z) Transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych w zakresie rynku energetycznego. 3. Uczestnicy Klastra uznają za istotne prowadzenie współpracy mającej na celu: a) Tworzenie i udostępnianie efektywnego i dostępnego dla wszystkich rozwiązań informatycznych związanych z tworzeniem inteligentnej sieci zarządzania energią; b) Absorbcję środków funduszy strukturalnych na finansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych; c) Prowadzenia programów badawczych zmierzających do zwiększenia efektywności użytkowania energii elektrycznej; d) Promocję Klastra; e) Prowadzenie działalności w zakresie organizacji kursów, szkoleń, staży, konferencji związanych z rynkiem zielonej energii, informatycznym, elektrotechnicznym i energetycznym; f) Doradztwo organizacyjne i ekonomiczne; g) Ułatwienia możliwości finansowania inwestycji; h) Zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarządzania i wykorzystania energii elektrycznej; i) Udział w przetargach. 3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. Strukturę organizacyjną Klastra tworzą następujące organy: a) Rada Nadzorcza Klastra, b) Zarząd Klastra, c) Rada Naukowa Klastra, d) Rada Programowa Klastra. 4 RADA NADZORCZA KLASTRA 1. W skład Rady Nadzorczej Klastra wchodzą wyłącznie osoby powołane i odwoływane samodzielnie i niezależnie przez Podmioty Założycielskie Klastra. 2. Każdy Podmiot Założycielski Klastra deleguje do Rady Nadzorczej Klastra jednego przedstawiciela, który dysponuje jednym głosem. 3. Do zadań Rady Nadzorczej Klastra należy nadzorowanie działalności Klastra realizowanej przez Zarząd Klastra. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: a. Uchwalenie zmian w umowie Klastra; b. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej; c. Wybór i odwołanie członków Zarządu Klastra; d. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Klastra; e. Wybór i odwołanie członków Rady Naukowej; Strona 5 z 9

6 f. Przyjmowanie i odwoływanie Członków Klastra, z możliwością nadawania im praw równych Założycielom Klastra; g. Podejmowanie decyzji o realizacji projektów wspólnych z partnerami z poza Klastra; h. Zatwierdzanie i rekomendowanie Koordynatorów Projektów; i. Podpisywania umów z Koordynatorami Projektów; j. Podpisywania listów intencyjnych lub innych dokumentów o strategicznym znaczeniu gospodarczym. 4. Uchwały Rady Nadzorczej Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej Klastra. 5. Obrady Rady Nadzorczej Klastra prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący jest wybierany przez Radę Nadzorczą Klastra spośród członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący jest wybierany na czas nieokreślony i pełni funkcję aż do odwołania. 6. Do uprawnień Przewodniczącego należy: a. Ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady Nadzorczej; b. Ustalanie porządku obrad Rady Nadzorczej; c. Prowadzenie spotkań Rady Nadzorczej; d. Podpisywanie umów przewidzianych Umową Klastra. 7. W pracach Rady Nadzorczej Klastra może uczestniczyć z głosem doradczym Zarząd Klastra. 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej Klastra odbywają się w miarę potrzeb. 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego imieniu Zarząd za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej lub elektronicznej. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie Przewodniczący podaje jego datę, godzinę i miejsce, i jeżeli jest to możliwe, to również porządek obrad i projekty uchwał. W przypadku zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej Klastra, posiedzenie Rady Nadzorczej Klastra można zwołać w bez zachowania dwutygodniowego wyprzedzenia. 10. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Klastra może zwołać każdy z członków Rady Nadzorczej Klastra, za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej lub elektronicznej. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia powinno nastąpić, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie członek Rady Nadzorczej Klastra podaje jego datę, godzinę i miejsce, i jeżeli jest to możliwe, to również porządek obrad i projekty uchwał. W przypadku zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej Klastra, nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Klastra można zwołać w bez zachowania dwutygodniowego wyprzedzenia. 11. Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez członków Rady Nadzorczej Klastra sporządza protokół posiedzenia Rady Nadzorczej, zawierający kluczowe zagadnienia poruszane na posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały z odnotowaną liczbą głosów oddanych z zaznaczeniem ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Strona 6 z 9

7 5 ZARZĄD KLASTRA 1. Zarząd Klastra jest powoływany przez Radę Nadzorczą Klastra w głosowaniu tajnym, na czas nieokreślony i każdy jej członek pełni funkcję aż do odwołania. 2. Każdy członek Rady Nadzorczej Klastra może zgłosić do Zarządu Klastra jednego kandydata. 3. Zarząd Klastra jest jedno- lub wieloosobowy. Prezesa Zarządu wybiera spośród swego grona Zarząd zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego powołany Członek Zarządu pełni automatycznie funkcję Prezesa Zarządu. 4. Raz w roku Zarząd Klastra składa sprawozdanie Radzie Nadzorczej Klastra ze swojej działalności, w terminie do 30 czerwca po każdym roku sprawozdawczym. 5. Zarząd Klastra może pełnić swoje funkcje społecznie lub odpłatnie w zależności od obciążenia pracą i możliwości finansowych Klastra. O sposobie wynagradzania Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. 6. Decyzje Zarząd Klastra podejmuje zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 7. Zarząd Klastra uprawniony jest do reprezentacji Klastra na zewnątrz oraz składania oświadczeń, podpisywania dokumentów w imieniu Klastra. W przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są: dwaj Członkowie Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. 8. Reprezentacja obejmuje wszelkie czynności pozasądowe, związane z prowadzeniem działalności Klastra. 9. Zarząd Klastra zawiadamia o zwołaniu posiedzenia członków Zarządu, listem poleconym na dwa tygodnie przed datą posiedzenia. 10. Działania i decyzje Zarządu Klastra dotyczą w szczególności: a) Wytyczania kierunków rozwoju Klastra i sporządzania planów działalności; b) Terminów posiedzeń Zarządu Klastra; c) Planów realizacji projektów; d) Planowania mechanizmu finansowania projektów; e) Pozyskiwania funduszy koniecznych do realizacji projektów; f) Powoływania grup zadaniowych do realizacji Projektów realizowanych w ramach Klastra; g) Sposobów pozyskiwania informacji o zapotrzebowaniu rynku i jego zaspokajaniu; h) Możliwości wykorzystania realizowanych projektów w praktyce gospodarczej; i) Prowadzenia innych działań, za zgodą Rady Nadzorczej Klastra. 6 RADA NAUKOWA KLASTRA 1. Rada Naukowa Klastra jest powoływana na czas nieokreślony i każdy jej członek pełni funkcję aż do odwołania. 2. Każdy członek Rady Nadzorczej Klastra może zgłosić do Rady Naukowej Klastra dowolną ilość kandydatów. 3. Rada Naukowa Klastra jest jedno- lub wieloosobowa. Członkowie Rady Naukowej Klastra są wybierani przez Radę Nadzorczą Klastra w głosowaniu tajnym. Strona 7 z 9

8 4. Rada Naukowa Klastra jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Nadzorczej Klastra i Zarządu Klastra. 5. Do zadań Rady Naukowej należy: a) Określanie perspektywicznych kierunków działalności Klastra; b) Stała aktualizacja programu działania Klastra, podążająca za osiągnięciami naukowymi i potrzebami przedsiębiorstw; c) Ocena wniosków dotyczących uruchamiania nowych kierunków działalności badawczej i usługowej; d) Ocena wniosków na przygotowanie projektów celowych i kierowanie ich do przygotowania przez Zarząd Klastra; e) Okresowa ocena zgodności działalności Klastra z jego programem; f) Rozpatrywanie i opiniowanie propozycji programów naukowo-badawczych wniesionych przez Zarząd Klastra; g) Występowanie z wnioskami i inicjatywami dotyczącymi zakresu inicjatyw podejmowanych przez Klaster; h) dokonywanie analizy potrzeb, inwentaryzacji potencjału badawczego i technologii. 7 RADA PROGRAMOWA KLASTRA 1. Rada Programowa stanowi ciało doradcze Zarządu Klastra. 2. Radę Programową tworzą przedstawiciele członków Klastra. Każdy członek Klastra deleguje do Rady Programowej jednego przedstawiciela. 8 KOORDYNATOR 1. Do realizacji projektów przyjętych w strategii i planach Klastra mogą być powoływani Koordynatorzy Projektów. 2. Szczegółowy zakres praw i wzajemnych zobowiązań Klastra i Koordynatora reguluje umowa zawarta do realizacji danego projektu. 3. Koordynator jest powoływany do projektów realizowanych poprzez finansowanie własne jak i do projektów współfinansowanych ze środków publicznych. 4. Koordynatora rekomenduje i zatwierdza Rada Nadzorcza Klastra. 5. Umowę z Koordynatorem w imieniu Klastra zawiera Rada Nadzorcza Klastra. 6. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków publicznych tryb zawierania umowy jest określony w procedurach instytucji finansującej. 7. Koordynator współpracuje z Radą Nadzorczą Klastra i Zarządem w realizacji projektu zgodnie z celami Klastra. 8. Rada Nadzorcza Klastra reprezentująca wobec Koordynatora interesy Klastra, działa zgodnie z wymogami określonymi przez instytucję finansującą. 9. Nadzór nad realizacją projektu przez Koordynatora sprawuje Rada Nadzorcza Klastra. Strona 8 z 9

9 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Przystąpienie każdego nowego uczestnika do Klastra musi nastąpić za zgodą Rady Nadzorczej Klastra. Decyzja zostanie podjęta po tajnym głosowaniu członków Rady Nadzorczej Klastra zwykłą większością głosów, przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej Klastra. 3. Każdy z nowo przyjętych do Klastra Uczestników, w formie pisemnej deklaracji, akceptuje postanowienia niniejszej umowy. 4. Każdy z Uczestników Klastra ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 5. Uczestnik Klastra na wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej Klastra może zostać wykluczony z Klastra. Decyzja zostanie podjęta po tajnym głosowaniu członków Rady Nadzorczej Klastra zwykłą większością głosów, przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej Klastra. 6. Wystąpienie z Klastra któregokolwiek Założyciela nie powoduje rozwiązania Klastra. 7. Rozwiązanie niniejszej ramowej umowy o współdziałaniu w jakiejkolwiek formie nie ma wpływu na byt prawny umów szczegółowych, zawartych pomiędzy uczestnikami. 8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden egzemplarz dla Klastra. 10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.... Podpis Przystępującego do Klastra Strona 9 z 9

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Zawarte w Katowicach w dniu...2013r. Pomiędzy: Województwem Śląskim ul. Ligonia 46 40 037 Katowice

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu 1. Celem regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania, zapewniającego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo