Zarządzanie oprogramowaniem w instytucjach administracji państwowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie oprogramowaniem w instytucjach administracji państwowej"

Transkrypt

1 Zarządzanie oprogramowaniem w instytucjach administracji państwowej Instytucje administracji państwowej są szczególnie wrażliwe pod względem legalności oprogramowania. Pracownicy tych instytucji w większości przypadków posiadają niską świadomość dotyczącą używania oprogramowania, posiadania plików multimedialnych oraz wykorzystania urzędowych sieci do pobierania plików. Taka sytuacja nie wynika tylko i wyłącznie ze świadomych działań będących sprzecznymi z prawem, ale głównie z niewiedzy i braku kontroli przez przełożonych. Pracodawcy często nieświadomi zagrożeń płynących z nieprzestrzegania podstawowych procedur zarządzania oprogramowaniem, skupiają się wyłącznie na przedstawieniu pracownikowi listy oprogramowania na jego komputerze i ostrzeżeniu o nie instalowaniu własnych programów. Takie podejście skutkuje tym iż pracownik, którego komputer nie jest poddawany cyklicznej kontroli, nie ma obaw przed instalacją nielegalnego oprogramowania, a w wielu przypadkach pozwala sobie na kopiowanie aplikacji, które należą do instytucji i wynoszenie ich poza mury placówki. Kolejną istotną kwestią jest posiadanie na dyskach urzędowych komputerów plików multimedialnych. Pracodawcy nie świadomi odpowiedzialności - w dobrej wierze - pozwalają pracownikom na słuchanie muzyki czy oglądanie filmów. Poza oczywistym zagrożeniem jakie niesie ze sobą posiadanie plików multimedialnych chronionych prawami autorskimi jest zmniejszanie zasobów dysków twardych komputerów, co w rezultacie może prowadzić do spadku wydajności całego komputera. Odmienną kwestią pozostają pliki o charakterze pornograficznym, których posiadanie może być zabronione przez prawo. Jednym z groźniejszych działań podejmowanych przez pracowników jest wykorzystywanie łącza internetowego do pobierania plików P2P poprzez szeroką gamę aplikacji do tego przeznaczonych. Zagrożenia jakie niosą ze sobą takie działania są następujące: możliwość pobrania nielegalnego programowania oraz zmniejszenie przepustowości łącza, a co za tym idzie utrudnienie lub uniemożliwienie pracy innym użytkownikom. Warto tutaj zaznaczyć że mówimy o instytucjach użyteczności publicznej, które świadczą usługi dla obywateli. Pracodawcy nie zdają sobie sprawy, że to oni ponoszą odpowiedzialność w przypadku wykrycia używania nielegalnego oprogramowania czy posiadania plików multimedialnych. Wina pracodawcy może być orzeczona w dwóch przypadkach. W pierwszym z nich osoba zarządzająca (kierująca) firmą ma zamiar popełnienia czynu zabronionego (działanie w zamiarze bezpośrednim, np. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej). Czynność sprawcza polega zatem na podjęciu decyzji dotyczącej nabycia, zarządzania i korzystania z nielegalnego oprogramowania komputerowego. Wydając swoim

2 pracownikom sprzeczne z przepisami prawa polecenia, władze firmy swoim działaniem naruszają dyspozycję art K.K. (sprawstwo kierownicze), który stanowi, że odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. W drugim z nich pracodawca wie lub podejrzewa że pracownicy korzystają z nielegalnego oprogramowania i nie podejmuje działań zapobiegawczych zmierzających do uniknięcia czynu zabronionego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku gdy pracodawca zleca pracownikowi utworzenie dokumentu w aplikacji, na którą instytucja nie posiada licencji. Pracodawca winien podejrzewać, że aby wykonać zadanie pracownik może posłużyć się nielegalną kopią oprogramowania. Dlatego właśnie pracodawcy powinni podjąć działania, aby skutecznie walczyć z nielegalnym oprogramowaniem w zarządzanymi przez siebie instytucjami. Istnieje kilka metod walki z nielegalnym oprogramowaniem w firmie. Punktem wyjścia przy wdrażaniu polityk zarządzaniem oprogramowaniem winno być uświadomienie pracownikom jakie zagrożenia niesie ze sobą używanie nielegalnego oprogramowania, kopiowanie aplikacji należących do instytucji, pobieranie i udostępnianie nielegalnego oprogramowanie poprzez sieć. Uświadamianie pracowników winno się odbywać poprzez szkolenia z zakresu użytkowania aplikacji oraz podpisanie z pracownikami porozumień dotyczących używania oprogramowania w danej instytucji. Kolejną metodą walki z nielegalnym oprogramowaniem w instytucjach jest okresowe weryfikowanie znajdujących się na komputerach aplikacji i plików multimedialnych. W obecnej chwili na rynku znajduje się kompletny wachlarz narzędzi służący do przeprowadzenia audytu legalności oprogramowania. Jednym z takich narzędzi jest aplikacja e-audytor, produkt szczecińskiej firmy BTC, który powala nie tylko na weryfikacje znajdującego się na komputerze oprogramowania, ale także na wyszukanie plików multimedialnych, monitorowanie aplikacji użytkowanych przez pracowników i odwiedzanych przez nich stron internetowych. Audyt taki polega na zweryfikowaniu posiadanych licencji z aplikacjami znajdującymi się na komputerach w danej organizacji oraz weryfikacji plików multimedialnych. Istnieje również możliwość zlecenia przeprowadzenia takiego audytu jednej z wielu profesjonalnych firm audytorskich działających się na Polskim rynku. Tylko doświadczeni audytorzy są w stanie wskazać prawidłowe pola eksploatacji oprogramowania i pomóc w interpretacji kontrowersyjnych zapisów. Audytorzy legalności oprogramowania dzięki ścisłej współpracy z producentami na bieżąco uaktualniają swoją wiedzę z zakresu licencjonowania poszczególnych produktów. Mnogość licencji oraz skomplikowany język prawniczy jakim są pisane daje pole do nie zawsze trafnych. Pracownicy IT bardzo często mają problem z ustaleniem ilości licencji, które posiadają. Wynika to z ustaleń jakie różni producenci przyjmują do określenia ilości dowodów legalności wymaganych do zaliczenia licencji.

3 Inną metodą pozwalającą na zmniejszenie ryzyka posiadania nielegalnego oprogramowania w zasobach instytucji publicznych jest ograniczanie użytkownikom praw do instalacji, a nawet dostępu do pamięci wymiennych komputera takich jak: napędy optyczne czy urządzenia USB. Analogicznie pracodawca może ograniczyć pracownikowi dostęp do Internetu, a co za tym idzie zminimalizować ryzyko pobierania niechcianych aplikacji. Program e-audytor posiada opcję blokowania portów USB przez co staje się kompletnym i wszechstronnym narzędziem do zarządzania zasobami IT. Jak wcześniej wspomniałem niska świadomość pracodawców powoduje, iż mimo wielu narzędzi i metod walki z piractwem - jakie przytoczyłem powyżej - nie są oni zdolni do zapewnienia pełnej legalności swojego urzędu czy instytucji. Niewiedza i niskie zainteresowanie zasobami IT w takich instytucjach powodują, że w wielu takich miejscach znajduje się spora ilość nielegalnego oprogramowania. W instytucjach publicznych panuje przekonanie, że nielegalne oprogramowanie nie może dotyczyć takich miejsc, jednak statystyki nie kłamią. W Polsce w 2009 roku skala piractwa wg badań przeprowadzonych na zlecenie BSA (Business Software Alliance) utrzymywała się na poziomie 54%, co oznacza że na więcej niż co drugim komputerze znajdowało się nielegalne oprogramowanie. Mimo że w porównaniu z 2008 rokiem nastąpił spadek skali piractwa o 2%, to nadal straty producentów wynoszą około 506 milionów dolarów. Skala problemu piractwa w krajach Unii Europejskiej (rok 2009) wynosiła 35 %, jednak biorąc pod uwagę nasz region geograficzny i wyniki badań dla Europy Środkowej i Wschodniej, to skala piractwa wyniosła niebagatelne 64 %, co stawia tą część Europy na niechlubnym pierwszym miejscu na świecie. Najmniejszą skale piractwa odnotowano w Ameryce Północnej i wyniosła ona 21 %. Ogólny procent piractwa komputerowego na świecie w 2009 roku oszacowano na 43 %. Takie statystki powinny uzmysłowić osobom kierującym instytucjami użyteczności publicznej że również na ich komputerach może znajdować się nielegalne oprogramowanie i pliki multimedialne. Warto zwrócić uwagę na zasoby IT, które nie tylko stanowią duży odsetek ogólnych zasobów organizacji, ale nie kontrolowane mogą być przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji prawnych, jak i utraty wizerunku instytucji publicznych. Rozpoczęcie działań zmierzających do pełnej kontroli nad posiadanym oprogramowaniem powinniśmy rozpocząć od wyznaczenia osoby lub grupy osób odpowiedzialnych za powyższe działania. Osoby odpowiedzialne powinny zlecić wykonanie audytu zewnętrznej firmie. Wyniki audytu stanowią punkt wyjścia do ustalenia aktualnego bilansu licencji oraz poziomu wdrożenia polityk zarządzania oprogramowaniem. To właśnie polityki zarządzania oprogramowaniem są kluczem do utrzymania porządku w zasobach oprogramowania. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie oprogramowaniem jest jedną z najważniejszych działań jakie należy podjąć. Osoba lub grupa osób będzie sprawowała nadzór nad całokształtem działań w organizacji. Do jej zadań będzie należało m.in. odpowiednie przechowywanie dowodów licencyjnych, które są nie tylko potwierdzeniem posiadania licencji, ale również kluczem do szybkiej instalacji oprogramowania po awarii czy też w przypadku kontroli legalności pozwalają potwierdzić właściwą liczbę licencji. Dowody legalności powinny być przechowywane w jednym

4 centralnym miejscu. Należy przechowywać zarówno nośniki, licencje w formie papierowej, jak i kopię dowodów zakupu danego oprogramowania. Należy pamiętać o tym, aby dowody zakupu oprogramowania przechowywać tak długo jak długo użytkujemy dane oprogramowanie, a nie zgodnie z naszym prawem fiskalnym przez okres 5 lat. Kolejnym aspektem leżącym w gestii osób odpowiadających za zarządzanie oprogramowaniem będzie wprowadzenie odpowiednich procedur zakupowych. Polityka zakupu oprogramowania powinna się opierać o zakupy centralne, odbywające się tylko i wyłącznie u autoryzowanych dostawców i dotyczące wyłącznie programów znajdujących się na liście oprogramowanie zaaprobowanego przez przełożonych. Do zadań osób odpowiedzialnych będą również należały okresowe kontrole użytkowanego oprogramowania. Przy użyciu odpowiednich narzędzi osoby odpowiedzialne powinny raz na kwartał (w przypadku dużej liczby wykrytych niezgodności nawet częściej) dokonywać weryfikacji użytkowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami. Takie działania pozwolą wskazać użytkowników, którzy wprowadzają nielegalne oprogramowanie i pliki multimedialne do organizacji oraz spowodują, że będziemy mieli pewności że wszystkie nasze produkty są właściwie licencjonowane. Zwieńczeniem wdrożenia powyższych polityk będzie podpisanie porozumień z pracownikami dotyczących zasad użytkowania oprogramowania. Porozumienia takie winny zawierać wykaz aktów prawnych odnoszących się do użytkowania oprogramowania przez pracownika oraz ewentualne sankcje w przypadku ich naruszeń. Podpisanie porozumień z każdym z pracowników ma nie tylko wymiar prawny, ale w większym stopniu wymiar psychologiczny, dzięki którym pracownik zastanowi się zanim zainstaluje zabronione oprogramowanie. Wprowadzenie porozumień powinno być poprzedzone szkoleniami dla pracowników, dzięki którym zrozumieją jakie czynności są zabronione i jakie konsekwencje grożą im za działanie niezgodne z polityką organizacji. Zasady użytkowania oprogramowania powinny zostać spisane w odpowiedniej formie i przedstawione do zapoznania wszystkim pracownikom. Wdrożenie odpowiednich polityk zarządzania oprogramowaniem nie jest rzeczą szybką i prostą, jednak pozostawanie obecnej sytuacji może się wiązać z przykrymi konsekwencjami. Pracownicy działów IT powinni zdawać sobie sprawę z tego, że oni również ponoszą odpowiedzialność za to co znajduję się na komputerach pracowników. Przydatne informacje dotyczące porozumienia z pracownikami i zasad użytkowania oprogramowania znajdziesz na podanych poniżej stronach internetowych: - Porozumienie z pracownikami: ok_april2011.ashx

5 - Wzór zasad użytkowania oprogramowania: Łukasz Gabryś Audytor Wiodący BTC Sp. z o.o.

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft

Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Przewodnik Zarządzania Licencjami Microsoft Informacje o przewodniku Przewodnik został opracowany dla przedsiębiorców, aby pomóc im zrozumieć podstawy Zarządzania Licencjami Microsoft oraz wyposażyć w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

informacja w (bez)ruchu zarządzanie ryzykiem

informacja w (bez)ruchu zarządzanie ryzykiem zarządzanie ryzykiem informacja w (bez)ruchu Działając we współczesnym otoczeniu biznesowym, organizacja musi sprostać wyzwaniom wielostronnej obsługi klientów. Uzależniona jest przy tym od dostępu do

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH. Bezpieczna Gmina. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH Bezpieczna Gmina Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w infrastrukturze IT w sektorze publicznym Piotr Bartoszewski Kierownik Referatu Informatyki Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne na oprogramowanie

Zamówienia publiczne na oprogramowanie Tomasz Barbaszewski Zamówienia publiczne na oprogramowanie Aspekty technologiczne i finansowe FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA POZNAŃ 2010 Publikacja wydana przy wsparciu udzielonym przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW

REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW czyli polskie doświadczenia w standaryzacji usług publicznych REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW czyli polskie doświadczenia w standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport antypiracki 2011

Raport antypiracki 2011 Raport antypiracki 2011 Okres: 1.01.2011-31.12.2011 Spis treści 1. Wstęp 2. Skala piractwa w Polsce na tle innych krajów 3. Piractwo intelektualne internautów a. Obszary tematyczne związane z piractwem

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT

CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT Cloud Computing (chmura obliczeniowa) to model dystrybucji narzędzi informatycznych polegający na udostępnianiu użytkownikom oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo