SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE"

Transkrypt

1 SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, w - grupa treści kształcenia do wyboru ramach której jest realizowany 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Edytorstwo 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, semestr 2 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej dr Bożena Hojka, dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz, dr Ewa Repucho 9. Imię i nazwisko osoby (osób) dr Bożena Hojka, dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz, dr Ewa Repucho przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne ćwiczenia 11. Wymagania wstępne 20 godz. dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 3 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student zna i rozumie problemy współczesnego rynku książki oraz jego uwarunkowania technologiczne i ekonomiczne. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u Kolokwium pisemne oraz projekty (badania wybranych ogólnoasortymentowych i specjalistycznych księgarń pod kątem położenia, wielkości, układu i ruchu klientów w sklepie, asortymentu, ekspozycji towaru, wykorzystanych zasad merchandisingu, stosowanych metod promocji i marketingu, jakości obsługi) 50% oceny końcowej to ocena z pisemnego kolokwium; 50% oceny końcowej to średnia arytmetyczna z ocen zadań cząstkowych Terminologia i podstawowe pojęcia dotyczące rynku książki. Rynek książki w Polsce przed i po przełomie 1989 r., współczesny rynek wydawniczy i księgarski (księgarstwo hurtowe i detaliczne, sprzedaż bezpośrednia, import i eksport), konsumenci na rynku książki, działania promocyjne i marketingowe, internetowe źródła informacji o rynku. 1. Frołow K.: Jak wypromowano bestseller. Biblioteka Analiz Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce. T.I 1

2 Wydawnictwa, T. II Dystrybucja, T. III Poligrafia, T. IV Who is who (ostatnia edycja). 3. Jak osiągnąć sukces w księgarstwie. Kraków Rozmowy o rynku książki. Warszawa (edycje od 2002 r.). 5. Siekierski S.: Książka we współczesnej kulturze polskiej. Pułtusk Straus G., Wolff K., Wierny S.: Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 r. Warszawa Straus G.: Wykształceni amatorzy książek. Warszawa Świtała M.: Zachowanie konsumentów i marketing na rynku książki. Warszawa Walewska J.: Raport o księgarstwie. Warszawa Czasopisma: Biblioteka Analiz, Notes Wydawniczy, Magazyn Literacki, Wydawca Portale: wirtualnywydawca.pl, Nazwa u Bibliologia współczesna Przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści podstawowych w ramach której 6. Typ u - obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku 7. Rok studiów, semestr II rok studiów magisterskich, sem.3 8. Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. dr hab. Anna Migoń prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. dr hab. Anna Migoń przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Wykład (15 godz.), konwersatorium (15 godz.) 11. Wymagania wstępne Studenci powinni dysponować podstawową wiedzą o książce jako narzędziu komunikacji i kultury oraz o przedmiocie, zakresie, statusie bibliologii. 30 godz. dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 5 pkt. (wykład: 2 pkt., konwersatorium: 3 pkt.) przypisana owi 14. Założenie i cele u Po realizacji u student potrafi określić i zakres bibliologii i jej relacje z innymi naukami, zna specyfikę badawczą dyscypliny i podstawowe metody stosowane współcześnie w badaniach bibliologicznych, narodowe szkoły naukowe, relacje bibliologii z innymi 2

3 15. Forma i warunki zaliczenia u u naukami humanistycznymi. - zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Współczesna sytuacja badawcza w bibliologii polskiej i światowej, tj. organizacja i instytucjonalizacja badań bibliologicznych, najnowsze kierunki badawcze Charakterystyka piśmiennictwa bibliologicznego. Zagadnienia integracji i specjalizacji na polu bibliologii, wartość studiów bibliologicznych dla wiedzy o kulturze i społeczeństwie. Migoń K.: Nauka o książce. Zarys problematyki. Wrocław Migoń K.: Z dziejów nauki o książce. Wrocław Zawisza W.: Propozycja schematu komunikacji bibliologicznej. Studia o Książce 1980 T Nazwa u Bibliologiczne i informatologiczne czasopisma elektroniczne Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Prasa w systemie komunikacji społecznej 7. Rok studiów, semestr II rok studiów magisterskich, sem.3 8. Imię i nazwisko osoby (osób) Mgr Anna Komperda prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Mgr Anna Komperda przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Ćwiczenia w laboratorium 11. Wymagania wstępne Ogólna znajomość podstawowych tytułów czasopism z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 1 pkt przypisana owi 14. Założenie i cele u Celem u jest zapoznanie się z funkcjonowaniem czasopism elektronicznych - polskich i zagranicznych z zakresu nauk bibliologicznych i informacji naukowej; wyrobienie umiejętności w zakresie ich analizy, wyboru źródeł informacji o e-czasopismach oraz przygotowanie 3

4 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u serwisu informacyjnego z tego zakresu i jego publikacja w Internecie. Podstawą zaliczenia jest praca pisemna na zadany temat lub wkład w uzupełnienie serwisu czasopism bibliotekarskich na portalu Elektroniczna Biblioteka. Oceniana jest aktywność na zajęciach oraz samodzielność w wykonywaniu pracy. Program zajęć obejmuje analizę polskich i światowych bibliologicznych i informatologicznych e-czasopism, ich typologię, przegląd źródeł informacji o e-czasopismach (portale ogólne, bibliotekarskie, serwisy i listy czasopism, bazy danych (polskie i zagraniczne); sposoby organizowania dostępu. Nahotko M.: Naukowe czasopisma elektroniczne. Wydawnictwo SBP 2007, 180 s. Numery Biuletynu EBIB poświęcone e-czasopismom Drabek A., Pulikowski A.: Baza danych Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne - stan badań, Biuletyn EBIB nr (1) 2006, 71 Serwisy EBIB: Czasopisma bibliotekarskie polskie i na świecie, spisy, portale, serwisy, bazy Sobielga J.: Jeszcze w sprawie oceny czasopism bibliotekarskich. Bibliotekarz 2007 nr 5 s Mikołajczuk Ł.: Czasopisma i literatura zawodowa w ocenie młodych bibliotekarzy. Bibliotekarz 2007 nr 2 s Wołosz J.: Czasopisma bibliotekarskie duży problem Bibliotekarz 2007 nr 2 s Nazwa u Biblioteki w środowisku lokalnym i regionalnym Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści podstawowych w ramach której 6. Typ u - obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów 7. Rok studiów, semestr II rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) przypadku, gdy nie Prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak 4

5 jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne wykład 11. Wymagania wstępne godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 3 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student poznaje teoretyczne problemy bibliotekarstwa. Potrafi w uogólniony sposób postrzegać kwestie dotyczące organizacji bibliotek i ich działalności. Sprawnie opisuje, porównuje i wyciąga wnioski na podstawie danych dotyczących bibliotek różnych typów i rodzajów. Zna podstawowe terminy i definicje z zakresu nauki o bibliotece i potrafi się nimi sprawnie posługiwać. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium. u u Przedmiot omawia struktury i metody działalności samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, powinności samorządu wobec biblioteki. Samorząd terytorialny jako źródło finansowania bibliotek. Regionalne i lokalne środowisko społeczne, oświatowe i kulturalne, jego struktura, środki i metody działania. Zasady współpracy i współdziałania pomiędzy biblioteką a stowarzyszeniami społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi. Organizacja środowiska wokół działań biblioteki, formy działania biblioteki na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. Biliński Lucjan, Oczekiwania bibliotekarzy wobec samorządowców. Por. Bibl., 2006, nr 4, s.14-16; Hrycyk Krystyna, O potrzebie animacji kulturalnej w środowisku lokalnym. W: Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, pod red. Jana Żebrowskiego. Gdańsk, 2003 s ; Kamiński Ryszard, Aktywność społeczności wiejskich : lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych / Ryszard Kamiński. Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa polskiej Akademii Nauk, (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa); Kołodziejska Jadwiga, Biblioteka w przestrzeni publicznej i samorządowej. Nowe Książki 2002, nr 6, s.80-81; Leończuk Jan, Misja bibliotek publicznych i samorządów małych wspólnot lokalnych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Dokument elektroniczny EBIB, 2001, nr 5 Polus Anna, Pozyskiwanie i zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek 5

6 samorządu terytorialnego. Bibliotekarz Lubuski R. 11, nr 1, (2006), s ; Sitarska Anna, Samorządowa i bibliotekarska promocja środowisk regionalnych i lokalnych, szansa ożywienia i wzbogacenia świadomości działań informacyjnych. W: Między przeszłością a przyszłością : książka, biblioteka, informacja naukowa - funkcje społeczne na przestrzeni wieków, pod red. Marii Próchnickiej i Agnieszki Korycińskiej-Huras. Kraków, cop S ; Sobielga Jolanta, Przenikanie wartości samorządowych do kultury organizacyjnej bibliotek. Samorząd Terytorialny R. 17, nr 11, (2007), s ; Wendt Jan, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskigo w Polsce. Warszawa Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego ; nr Nazwa u Biblioterapia Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Biblioteki publiczne i szkolne 7. Rok studiów, semestr II rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) Dr Renata Aleksandrowicz prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Dr Renata Aleksandrowicz przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Wykład i ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Dydaktycznych wykład 5 godz. ćwiczenia 15 godz. 13. Liczba punktów ECTS 4 pkt. (wykład 1 pkt, ćwiczenia 3 pkt.) przypisana owi 14. Założenie i cele u Student jest przygotowany do pracy z książką i alternatywnymi materiałami czytelniczymi wśród osób potrzebujących wsparcia psychicznego, zwłaszcza w środowisku osób chorych i niepełnosprawnych. Student posiada umiejętności wyszukiwania w literaturze wartości terapeutycznych, wykorzystuje różnorodne techniki i metody pracy z książką do celów terapeutycznych. 6

7 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego u u Ocenianie ciągłe, projekt, ćwiczenia praktyczne. Definicje, cele i zadania biblioterapii. Metody i techniki pracy z książką, oraz możliwości ich zastosowania. Literatura jako efekt oddziaływania terapeutycznego. Kryteria doboru literatury ze względu na efekt biblioterapeutyczny. Organizacja i modele postępowania biblioterapeutycznego. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka. Pod red. M. i T. Siemież. Wrocław 2008 Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym uzytkownikom książki. T I. Pod red. M. Fedorowicz i T. Kruszewskiego. Toruń 2005 Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym uzytkownikom książki. T. II. Pod red. M. Fedorowicz i T. Kruszewskiego. Toruń 2007 Borecka I., Biblioterapia formą terapii pedagogicznej. Wałbrzych Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Warszawa Czerwińska M., Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej. Bibliograficzny warsztat biblioterapeuty. Warszawa 2002 Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Wybrane zagadnienia. Warszawa

8 1. Nazwa u Czasopisma w instytucjach książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Prasa w systemie komunikacji społecznej 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Konwersatoria 11. Wymagania wstępne Student powinien rozróżniać typy i jakość dokumentów drukowanych i elektronicznych, ich ukształtowanie edytorskie i architekturę. 10 godzin Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 2 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student zna podstawowe zasady organizacji warsztatów redakcyjnych w bibliotekach, ośrodkach informacji, placówkach naukowych publikujących czasopisma bibliologiczne. Umie porównać i ocenić rodzaje i typy czasopism bibliologicznych: strukturę, układ, ukształtowanie edytorskie, zawartość treściową. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego u Zaliczenie ustne treści programu Analiza porównawcza czasopism redagowanych w instytucjach książki Stała ocena aktywności i przygotowania do zajęć u Tradycje redagowania czasopism bibliologicznych w instytucjach książki; omówienie genezy i rozwoju wybranych czasopism redagowanych w bibliotekach; różnice w strukturze i zawartości różnych typów czasopism bibliologicznych. Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. T Poznań 2008 (fragmenty dotyczące zagadnień prasy lokalnej, bibliografia); Barbara GÓRA, Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce : ( ) / - Kraków : 8

9 Wydawnictwo Naukowe WSP, s. ; Anna Żbikowska-Migoń, "Roczniki Biblioteczne" Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s ; Józef Adam Kosiński, "Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", informacja. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s ; Juliusz Bernard, Jaki był kwartalnik Książka i Czytelnik w pierwszym dziesięcioleciu Książka i Czytelnik 1992 nr ½ s. 6-15; Barbara Sordylowa, "PRZELAD Biblioteczny" tradycja i współczesność (75 lat czasopisma) Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1-2 s ; Andrzej Jopkiewicz, Jan Wołosz, 80-LECIE "Bibliotekarza". Bibliotekarz 2000 nr 2 s. 2-5; Lidia Głębicka, Dorota Wójcik, Rola czasopism regionalnych i lokalnych w działalności informacyjnobibliograficznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 2008 s ; Barbara Wanda Jachimczak, BIBLIOTEKARZ współtwórcą swojego czasopisma. Poradnik Bibliotekarza 1990 nr 7-8 s Nazwa u Czasopisma w zbiorach bibliotecznych Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Prasa w systemie komunikacji społecznej 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) mgr inż. Łucja Maciejewska starszy kustosz dyplomowany prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) mgr inż. Łucja Maciejewska starszy kustosz dyplomowany przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Konwersatorium 11. Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę nt.: o formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów bibliotecznych o bibliotecznych systemów komputerowych o organizowania dostępu do źródeł informacji Pożądane, aby odbył wcześniej praktykę w bibliotece, 9

10 posiadającej system komputerowy jak ALEPH, VIRTUA, HORIZON, itp. 10 godz. dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 3 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u W efekcie kształcenia student o dostrzega miejsce i rolę czasopism w zbiorach bibliotecznych o zna funkcję czasopism w komunikacji naukowej o poznaje zasady i specyfikę gromadzenia i opracowania czasopism o poszerza wiedzę nt. sposobów dostępu do czasopism w wersji elektronicznej o poznaje warsztat pracy i zadania bibliotekarza działu czasopism w skomputeryzowanej bibliotece o doskonali umiejętności efektywnego wyszukiwania w serwisach czasopism elektronicznych o zapoznaje się z funkcjonowaniem działu czasopism w dużej bibliotece naukowej wizyta w bibliotece o poznaje drogę czasopisma od zamówienia poprzez procedurę przetargową do udostępniania czasopism użytkownikowi wizyty w odpowiednich agendach biblioteki naukowej. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u Formy oceny studenta: o zaliczenie pisemne - test Zasady dopuszczenia do zaliczenia z u: o aktywne uczestnictwo w zajęciach Warunki zaliczenia u: o pozytywna ocena z wykonanych zadań o pozytywna ocena wyników testu Polityka gromadzenia i pozyskiwania zbiorów czasopiśmienniczych (kształtowanie kolekcji, sposoby nabywania, specjalizacja, egzemplarz obowiązkowy). Prenumerata jako podstawowe źródło gromadzenia czasopism. Opracowanie wydawnictw ciągłych (komputerowe systemy biblioteczne, retrokonwersja zbiorów). Kontrola i uzupełnianie zbiorów. Optymalizacja zakupów i organizacji dostępu do czasopism elektronicznych - konsorcja. Działalność informacyjno-marketingowa (wydawnictwa informacyjne, prezentacja czasopism na stronie WWW biblioteki). Rola Internetu w pracy bibliotekarza i wyszukiwanie w bazach pełnotekstowych e- czasopism. Serwisy Open Access. 1. Przeglądanie następujących czasopism: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Zagadnienia Informacji Naukowej, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, EBIB 2. Wojciechowski, Jacek: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany. Wydanie 2. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2001, 125 s. 3. Wołosz, Jan: Organizacja biblioteki i kierowanie jej działalnością. Wydanie 2 zmienione i uzup. 10

11 Warszawa: SBP, 1981, 120 s. 4. Nahotko, Marek: Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa: SBP, 2007, 180 s. 5. Maciejewska Łucja, Moskwa Krzysztof: Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku akademickim. EBIB [Dokument elektroniczny] 2007 nr 3 6. Elektroniczne publikacje w bibliotekach / red.nauk. Maria Kocójowa. UJ. Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Inf. Nauk. i Bibliotekoznawstwa. Seria: Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Inf. Nauk. nr 13. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2002, 324 s. 1. Nazwa u Czytelnictwo dzieci i młodzieży Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Biblioteki publiczne i szkolne 7. Rok studiów, semestr Rok I studiów magisterskich, semestr 2 8. Imię i nazwisko osoby (osób) Dr Renata Aleksandrowicz prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Dr Renata Aleksandrowicz przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Ćwiczenia. Warsztaty grupowe, prezentacje indywidualne lub grupowe, projekty i prace terenowe. 11. Wymagania wstępne 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 2 pkt przypisana owi 14. Założenie i cele u Student rozumie specyfikę zjawiska czytelnictwa dzieci młodzieży. Zna jego cechy, uwarunkowania i wpływ na poziom ogólnej kultury czytelniczej. Potrafi zastosować właściwe metody badań czytelniczych i wykorzystywać ich wyniki w praktycznej pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym. Umie popularyzować czytelnictwo wśród młodych czytelników, być animatorem kultury. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady ocenianie ciągłe, projekt, zaliczenie ustne. 11

12 zaliczenia z u, a zakres danego u u Wiek a możliwości intelektualne dziecka. Etapy rozwoju czytelniczego. Dwutorowość procesu czytelniczego czytelnictwo spontaniczne i czytanie z obowiązku. Zainteresowania i wybory czytelnicze dzieci przegląd badań w Polsce i na świecie. Metody i formy pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym. Czytelnik dziecięcy jako badań metody, techniki, źródła i zasady postępowania badawczego. Książka i czytanie młodych odbiorców wobec kultury masowej i mediów elektronicznych. 1. Aleksandrowicz R., Czytelnik w bibliotece szkolnej. [w:] Biblioteka szkolna tendencje rozwoju. Teoria i praktyka. Kraków 2009, s Czytelnictwo dzieci i młodzieży. EBIB nr 54, 2004 [online].[dostęp 15 grudnia 2007]. Dostępny w World Wide Web: 3. Papuzińska J., Inicjacje literackie. Warszawa Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka. Warszawa Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław, Warszawa, Kraków Straus G., Czytanie książek u progu liceum. Warszawa Straus G., Młody czytelnik wobec literatury, czyli sztuka lektury i konsumpcja w czytelnictwie uczniów. W: Literatura piśmienność biblioteki. Forum Czytelnicze VIII. Kielce maja Warszawa 2002, 8. Straus G., Modelowi sukcesorzy indywidualiści, eklektycy. Warszawa Straus G., Wykształceni amatorzy książek. Warszawa Świerczyńska-Jelonek D., Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. W: Społeczne oddziaływanie współczesnej książki, wybory czytelnicze. Red. J. Chruścińska, E. Kubisz. Warszawa Walczewska-Klimczak G., Oczekiwania nastolatków wobec biblioteki u progu XXI wieku. [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Warszawa Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa 2000, 13. Zasacka Z., Nastoletni czytelnicy, Warszawa Zybert E.B., Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Warszawa 2002, 12

13 1. Nazwa u Dydaktyka w bibliotece szkolnej Przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Biblioteki publiczne i szkolne 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) dr Halina Rusińska-Giertych prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) dr Halina Rusińska-Giertych przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Ćwiczenia (w tym hospitacje lekcji bibliotecznych) 11. Wymagania wstępne 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 2 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student rozumie na czym polega działalność dydaktyczna biblioteki szkolnej, wie jak realizować przygotowanie czytelniczo-informacyjne ucznia, umie pracować z młodym czytelnikiem i przygotować dla niego właściwą ofertę kulturalno-oświatową 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego u u Prace pisemne: scenariusz lekcji bibliotecznej, charakterystyka czytelnika Podstawa programowa treści edukacji czytelniczej i medialnej. Lekcja biblioteczna struktura, projekt, plan, konspekt, omawianie, ewaluacja, hospitacja. Praca indywidualna i zbiorowa z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Sprawdziany przygotowania czytelniczoinformacyjnego warsztaty (układanie, rozwiązywanie, ocena) Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T.2. Warszawa 1996 Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Pr. zb. pod red. E. B. Zybert. Warszawa

14 Saniewska D., Vademecum nauczyciela-bibliotekarza. Warszawa Nazwa u Estetyka druku Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Edytorstwo 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Wykład 11. Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę o budowie książki. 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 3 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student zna funkcje ilustracji, jej rodzaje, techniki ilustracyjne. Umie określić wymagania wydawcy wobec grafika i ocenić jakość zaproponowanej przez niego koncepcji. Umie ocenić walory estetyczne i przydatność w rozmaitych typach edycji różnych krojów pisma. 15. Forma i warunki zaliczenia Egzamin ustny u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u Techniki graficzne stosowane współcześnie do ilustrowania książki; zasady projektowania pisma; ocena trafności doboru ilustracji do różnego typu tekstów; ocena jakości poligrafii; klasyfikacja ilustracji Arct M., Piękno w książce. Warszawa 1926 Bringurst R., Elementarz stylu w typografii. Kraków 2007 Hochuli J., Projektowanie książki w Szwajcarii. Krakow 1995 Sowiński J., Sztuka typograficzna Młodej polski. Wrocław

15 Sowiński J., Typografia wytworna w Polsce Wrocław 1995 Szanto T., Pismo i styl. Wrocław 1986 Zeegen/Crush L., Twórcze ilustrowanie. Warszawa Nazwa u Etyka zawodowa Wydział Filologiczny Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kierunkowych w ramach której 6. Typ u - obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku 7. Rok studiów, semestr Rok II studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej Prof. UWr dr hab. Anna Aleksiewicz, dr Renata Aleksandrowicz 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. UWr dr hab. Anna Aleksiewicz, dr Renata Aleksandrowicz przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Wykład, prezentacje indywidualne i grupowe. 11. Wymagania wstępne 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 2 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student zna podstawowe pojęcia związane z problemem wartości i etyką w pracy zawodowej. Zwraca uwagę na właściwy stosunek do użytkowników i biblioteki, warunkujący osiągnięcie dobrych wyników w pracy z czytelnikiem. Potrafi rozwiązywać problemy etyczne dotyczące różnych czynności w bibliotece. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zaliczenie pisemne; projekt. zakres danego u u Etyka definicje, dzieje. Problem wartości. Teoretyczne założenia etyki zawodowej. Etyki różnych zawodów. Książka i biblioteka jako skarbnice słów i myśli. Kodeksy etyki bibliotekarzy na świecie i w Polsce. Problemy etyczne dotyczące różnych czynności w bibliotece. Bibliotekarz w świecie wartości. Materiały z konferencji. Wrocław maja 2003 r. Wrocław Bibliotekarze, zawód, osobowość, kwalifikacje. Materiały informacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki 15

16 Narodowej. Warszawa Bittner B., Stępień J. Wprowadzenie do etyki zawodowej. Poznań Etyka międzyludzkiej komunikacji pod red. Jadwigi Puzyniny. Warszawa Gębołyś Zdzisław, Kodeksy etyki bibliotekarzy (propozycje rozwiązań o ogólnoświatowa praktyka). Poradnik Bibliotekarza 2005, nr 9, s.4-9. Gębołyś Zdzisław, Kodeksy etyki zawodowej. Bibliotekarz 2003, nr 9, s Gębołyś Zdzisław, Żmigrodzki Zbigniew, Etyka zawodu bibliotekarskiego rozwój zainteresowań. Studia Bibliologiczne 1993, T.7, s Hołówka Jacek, Etyka w działaniu. Warszawa Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Zespół autorski Barbara Sosińska Kalata, Sabina Cisek i in. Wyd.2. Warszawa Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych. Pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka. Warszawa 2008, Nauka Dydaktyka Praktyka. Styczeń Tadeusz, Marecki Jarosław, ABC etyki. Lublin Ślipko Tadeusz, Zarys etyki ogólnej. Wyd.3 poszerz.. Kraków Wojtyła Karol, Elementarz etyczny. Lublin Woźniczka Maciej, Etyka. Przewodnik metodyczny dla studentów. Wyd. 2 uzup. Częstochowa Żmigrodzki Zbigniew, Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej. Katowice Nazwa u Formy pracy bibliotek publicznych Wydział filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Prasa w systemie komunikacji społecznej 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) Mgr Jolanta Słowik prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany Mgr Jolanta Słowik 16

17 10. Metody dydaktyczne Wykład 10 godzin, Konwersatorium - 10 godzin 11. Wymagania wstępne Znajomość systemów klasyfikacji bibliotecznej. Znajomość zasad opracowania formalnego i rzeczowego różnych typów zbiorów. Podstawowe wiadomości z zakresu historii książki i bibliotek. Dydaktycznych Wykład 10 godzin, Konwersatorium - 10 godzin 13. Liczba punktów ECTS 5 pkt (wykład 3 pkt., konwersatorium 2 pkt) przypisana owi 14. Założenie i cele u Kompetencje studenta w zakresie: - aktów prawnych związanych z organizacją biblioteki publicznej: ustawa o samorządzie ; ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej; ustawa o bibliotekach; prawo autorskie i prawa pokrewne; ustawa o ochronie danych osobowych; ustawa o rachunkowości - regulaminów wewnętrznych - struktury organizacyjno-funkcjonalnej biblioteki publicznej - modelu biblioteki publicznej ( biblioteka jako wypożyczalnia; biblioteka jako centrum informacji i edukacji; biblioteka jako centrum kultury; biblioteka jako centrum rozrywki i spędzania czasu wolnego) - statystyki bibliotecznej i standardu usług bibliotecznych - marketingu usług bibliotecznych - strategii rozwoju biblioteki publicznej - reklamy i promocji - personelu bibliotecznego - form pracy biblioteki publicznej ( praca z czytelnikami różnych grup wiekowych; praca z czytelnikiem specjalnej kategorii : niepełnosprawny, mniejszości i grupy etniczne, obcokrajowcy, czytelnik w trudnych sytuacjach życiowych, społecznych, zdrowotnych; ) - aplikacji projektowych jako narzędzia zdobywania grantów i dotacji celowych 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u Student zdobywa zaliczenia i zdaje egzamin z godnie z przyjętym harmonogramem studiów Formy oceny studenta preferowane - egzaminy i zaliczenia pisemne, - prace semestralne Zasadą zaliczenia u i dopuszczenia do egzaminu jest obowiązkowe uczestnictwo w wykładach i konwersatoriach oraz w wizytach studyjnych w wybranych bibliotekach. Biblioteki publiczne krótki rys historyczny Biblioteki publiczne jako samorządowe instytucje kultury funkcjonujące w gospodarce rynkowej Prawne podstawy funkcjonowania bibliotek publicznych Dekret 1946 r. Ustawa o bibliotekach 1968 Ustawa o bibliotekach 1997 Ustawa o samorządzie Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej Ustawy: prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona danych osobowych, ustawa o rachunkowości 17

18 Organizator biblioteki publicznej - statut biblioteki - regulaminy wewnętrzne akty normatywne regulujące wewnętrzna działalność biblioteki publicznej: Regulamin organizacyjny Regulamin pracy i płacy Regulamin funduszu socjalnego Regulaminy dla czytelników Regulaminy funkcjonowania działów i agend, usług Cenniki Struktura organizacyjno-funcjonalna Dyrekcja Administracja Księgowość Działy: Omówienie procesów/zadań poszczególnych działów merytorycznych: Gromadzenie i opracowanie Ewidencja materiałów bibliotecznych Statystyka/ budowa arkuszy w Excelu jako narzędzie wspomagające statystykę biblioteczną Udostępnianie - Filie/oddziały - Informacja/ - Regionalny/DŻS - wirtualny warsztat informacyjny usługi informacyjne świadczone przez Intemet Przechowywania/Magazyny biblioteczne Konserwacja zbiorów Automatyzacji Promocji Sieć biblioteczna: podział ze względu na podział administracyjny kraju: b-ki wojewódzkie b-ki powiatowe b-ki gminne - gminne miejskie - gminne wiejskie Podział ze względu na typy placówek: b-ka główna filie biblioteczne - centra biblioteczno-informacyjne - biblioteki osiedlowe lokalne - punkty biblioteczne Modele funkcjonalno-organizacyjne bibliotek publicznych podziale względu na: specjalizację zadań i funkcji b-ka jako wypożyczalnia b-ka jako centrum informacji i edukacji b-ka jako centrum kultury 18

19 b-ka jako centrum rozrywki i spędzania czasu wolnego Pakiet usług dla czytelników różnych grup wiekowych Pakiet usług dla czytelników specjalnej kategorii - niepełnosprawni - grupy etniczne i mniejszości narodowe - obcokrajowcy - czytelnicy w trudnych sytuacjach życiowych, społecznych i zdrowotnych Definicja STANDARDU Standardy ilościowe Standardy jakościowe Normy Wykorzystanie standardów - ocena działalności instytucji - plany strategiczne Strategia rozwoju biblioteki Koncepcja marketingowa biblioteki (otoczenie społeczne, klient, produkty, kadra, dystrybucja, ewaluacja) Badania czytelnicze i satysfakcji klientów narzędziem diagnozy działalności biblioteki i opracowywania strategii rozwoju biblioteki Personel biblioteczny Wymagania i predyspozycje Kadra kierownicza Bibliotekarze liniowi praca z czytelnikiem Marketing usług bibliotecznych Reklama i promocja działalności biblioteki publicznej Współpraca z mediami Kampania reklamowa biblioteki publicznej Formy pracy w bibliotece a modele biblioteki publicznej biblioteka jako miejsce spotkań - Wypożyczanie - Udostępnianie prezencyjne / Informacja - Edukacja czytelnicza i medialna metodyka organizacji zajęć/warsztatów - Otwarte drzwi/ lekcje biblioteczne/ zajęcia tematyczne - Czytanie/oglądanie/słuchanie efektywnymi formami spędzania czasu wolnego - Wystawy - Konkursy - spotkania autorskie - panele dyskusyjne Aplikacja projektowa forma pozyskiwania grantów, dotacji celowej - programy operacyjne MKiDN - programy organizacji pożytku publicznego(fundacji, itp.) Pisanie wniosku Warsztat i formy pracy z czytelnikiem specjalnej kategorii Niepełnosprawny Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dziecko z różnymi dysfunkcjami 19

20 Czytelnik w trudnej sytuacji życiowej, społecznej i zdrowotnej (bezrobotny, osoby uzależnione, samotne, chorzy, itp.). Czasopisma fachowe: Biblioteka w Szkole;Bibliotekarz; EBIB elektroniczne czasopismo bibliotekarskie Guliwer; Notes Wydawniczy; Nowe Książki; Poradnik Bibliotekarza. Akty prawne: ustawa o bibliotekach; ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej; ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych; ustawa o samorządzie; ustawa o rachunkowości. Wydawnictwa zwarte: Biblioteka a niepelnosprawność w rodzinie : materialy z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osob niepelnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, IX 2002 r. / [red. t. Janusz Nowicki]. -- Warszawa : Wydaw. SBP, 2003 Biblioteki dla młodych klientów scenariusz. Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2005 Biblioteka otwarta dla czytelnikow niepelnosprawnych : materialy z konferencji Grudziadz Warszawa 2002 / [oprac. red. Ewa Stachowska-Musial, Franciszek Czajkowski]. -- Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Biblioteki publiczne wielkich miast ; ogólnopolska konferencja, Wrocław r. Biblioteka w otoczeniu spolecznym : praca zbiorowa / pod red. Elzbiety Barbary Zybert ; [aut. Marianna Banacka i in.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich. -- Warszawa : Wydaw. SBP, 2000 Dzialalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO / opracowane przez zespol pod przewodnictwem Philipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych ; [tl. Malgorzata Kisilowska, Jadwiga Wozniak, Elzbieta B. Zybert]. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Firlej-Buzon, Aneta.- Dokumenty zycia spolecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce / Aneta Firlej Buzon ; SBP. - Warszawa: Wydaw. SBP, s. Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom powiatowy: [red. tomu Jan Wołosz] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich. Warszawa : Grygrowski, Dariusz (1962- ). - Dokumenty nieksiazkowe w bibliotece / Dariusz Grygrowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich. -- Warszawa : Wydaw. SBP, 2001 Jaka biblioteka publiczna? / Jan Wołosz. - Warszawa : Wydaw. SBP,

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek Informacja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST zaliczenia Blok I: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie 0 80 0 egzamin magisterski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo - teoria

Czytelnictwo - teoria Czytelnictwo - teoria Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte za lata 1991-2015 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały mgr Barbara Krawczyk mgr Anna

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. przedmiot specjalnościowy (specjalność pracownik instytucji kultury) Rok i semestr studiów

SYLABUS. przedmiot specjalnościowy (specjalność pracownik instytucji kultury) Rok i semestr studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Bibliotekoznawstwo Wydział Socjologiczno Historyczny/Instytut Historii/

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność:

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność: Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Plan studiów ZIiB Wydział Nauk Historycznych Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Język w mediach - opis przedmiotu

Język w mediach - opis przedmiotu Język w mediach - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język w mediach Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksP- JME-Ć-S14_pNadGenYIQAF Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo i komunikacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA1. Historia książki Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych Plan studiów ZIiB Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu

Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu 15.9-WH-DiksP-UIN-Ć-S14_pNadGenY8NI8 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Poziom

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Gromadzenie i konserwacja zbiorów 1400-IN11GKZ-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Gromadzenie i konserwacja zbiorów 1400-IN11GKZ-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Gromadzenie i konserwacja zbiorów 1400-IN11GKZ-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH

OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 2000-2006 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel.

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Animacja społeczno-kulturalna jako wspomaganie psychoprofilaktyki i procesu terapeutycznego 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Socio-cultural

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Nazwa pola Ośrodek akademicki Osoba składająca wniosek Opiekun praktyk (jeżeli inne niż powyżej) Dane kontaktowe osoby

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów: Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo