SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE"

Transkrypt

1 SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, w - grupa treści kształcenia do wyboru ramach której jest realizowany 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Edytorstwo 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, semestr 2 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej dr Bożena Hojka, dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz, dr Ewa Repucho 9. Imię i nazwisko osoby (osób) dr Bożena Hojka, dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz, dr Ewa Repucho przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne ćwiczenia 11. Wymagania wstępne 20 godz. dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 3 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student zna i rozumie problemy współczesnego rynku książki oraz jego uwarunkowania technologiczne i ekonomiczne. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u Kolokwium pisemne oraz projekty (badania wybranych ogólnoasortymentowych i specjalistycznych księgarń pod kątem położenia, wielkości, układu i ruchu klientów w sklepie, asortymentu, ekspozycji towaru, wykorzystanych zasad merchandisingu, stosowanych metod promocji i marketingu, jakości obsługi) 50% oceny końcowej to ocena z pisemnego kolokwium; 50% oceny końcowej to średnia arytmetyczna z ocen zadań cząstkowych Terminologia i podstawowe pojęcia dotyczące rynku książki. Rynek książki w Polsce przed i po przełomie 1989 r., współczesny rynek wydawniczy i księgarski (księgarstwo hurtowe i detaliczne, sprzedaż bezpośrednia, import i eksport), konsumenci na rynku książki, działania promocyjne i marketingowe, internetowe źródła informacji o rynku. 1. Frołow K.: Jak wypromowano bestseller. Biblioteka Analiz Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce. T.I 1

2 Wydawnictwa, T. II Dystrybucja, T. III Poligrafia, T. IV Who is who (ostatnia edycja). 3. Jak osiągnąć sukces w księgarstwie. Kraków Rozmowy o rynku książki. Warszawa (edycje od 2002 r.). 5. Siekierski S.: Książka we współczesnej kulturze polskiej. Pułtusk Straus G., Wolff K., Wierny S.: Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 r. Warszawa Straus G.: Wykształceni amatorzy książek. Warszawa Świtała M.: Zachowanie konsumentów i marketing na rynku książki. Warszawa Walewska J.: Raport o księgarstwie. Warszawa Czasopisma: Biblioteka Analiz, Notes Wydawniczy, Magazyn Literacki, Wydawca Portale: wirtualnywydawca.pl, Nazwa u Bibliologia współczesna Przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści podstawowych w ramach której 6. Typ u - obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku 7. Rok studiów, semestr II rok studiów magisterskich, sem.3 8. Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. dr hab. Anna Migoń prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. dr hab. Anna Migoń przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Wykład (15 godz.), konwersatorium (15 godz.) 11. Wymagania wstępne Studenci powinni dysponować podstawową wiedzą o książce jako narzędziu komunikacji i kultury oraz o przedmiocie, zakresie, statusie bibliologii. 30 godz. dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 5 pkt. (wykład: 2 pkt., konwersatorium: 3 pkt.) przypisana owi 14. Założenie i cele u Po realizacji u student potrafi określić i zakres bibliologii i jej relacje z innymi naukami, zna specyfikę badawczą dyscypliny i podstawowe metody stosowane współcześnie w badaniach bibliologicznych, narodowe szkoły naukowe, relacje bibliologii z innymi 2

3 15. Forma i warunki zaliczenia u u naukami humanistycznymi. - zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Współczesna sytuacja badawcza w bibliologii polskiej i światowej, tj. organizacja i instytucjonalizacja badań bibliologicznych, najnowsze kierunki badawcze Charakterystyka piśmiennictwa bibliologicznego. Zagadnienia integracji i specjalizacji na polu bibliologii, wartość studiów bibliologicznych dla wiedzy o kulturze i społeczeństwie. Migoń K.: Nauka o książce. Zarys problematyki. Wrocław Migoń K.: Z dziejów nauki o książce. Wrocław Zawisza W.: Propozycja schematu komunikacji bibliologicznej. Studia o Książce 1980 T Nazwa u Bibliologiczne i informatologiczne czasopisma elektroniczne Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Prasa w systemie komunikacji społecznej 7. Rok studiów, semestr II rok studiów magisterskich, sem.3 8. Imię i nazwisko osoby (osób) Mgr Anna Komperda prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Mgr Anna Komperda przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Ćwiczenia w laboratorium 11. Wymagania wstępne Ogólna znajomość podstawowych tytułów czasopism z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 1 pkt przypisana owi 14. Założenie i cele u Celem u jest zapoznanie się z funkcjonowaniem czasopism elektronicznych - polskich i zagranicznych z zakresu nauk bibliologicznych i informacji naukowej; wyrobienie umiejętności w zakresie ich analizy, wyboru źródeł informacji o e-czasopismach oraz przygotowanie 3

4 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u serwisu informacyjnego z tego zakresu i jego publikacja w Internecie. Podstawą zaliczenia jest praca pisemna na zadany temat lub wkład w uzupełnienie serwisu czasopism bibliotekarskich na portalu Elektroniczna Biblioteka. Oceniana jest aktywność na zajęciach oraz samodzielność w wykonywaniu pracy. Program zajęć obejmuje analizę polskich i światowych bibliologicznych i informatologicznych e-czasopism, ich typologię, przegląd źródeł informacji o e-czasopismach (portale ogólne, bibliotekarskie, serwisy i listy czasopism, bazy danych (polskie i zagraniczne); sposoby organizowania dostępu. Nahotko M.: Naukowe czasopisma elektroniczne. Wydawnictwo SBP 2007, 180 s. Numery Biuletynu EBIB poświęcone e-czasopismom Drabek A., Pulikowski A.: Baza danych Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne - stan badań, Biuletyn EBIB nr (1) 2006, 71 Serwisy EBIB: Czasopisma bibliotekarskie polskie i na świecie, spisy, portale, serwisy, bazy Sobielga J.: Jeszcze w sprawie oceny czasopism bibliotekarskich. Bibliotekarz 2007 nr 5 s Mikołajczuk Ł.: Czasopisma i literatura zawodowa w ocenie młodych bibliotekarzy. Bibliotekarz 2007 nr 2 s Wołosz J.: Czasopisma bibliotekarskie duży problem Bibliotekarz 2007 nr 2 s Nazwa u Biblioteki w środowisku lokalnym i regionalnym Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści podstawowych w ramach której 6. Typ u - obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów 7. Rok studiów, semestr II rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) przypadku, gdy nie Prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak 4

5 jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne wykład 11. Wymagania wstępne godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 3 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student poznaje teoretyczne problemy bibliotekarstwa. Potrafi w uogólniony sposób postrzegać kwestie dotyczące organizacji bibliotek i ich działalności. Sprawnie opisuje, porównuje i wyciąga wnioski na podstawie danych dotyczących bibliotek różnych typów i rodzajów. Zna podstawowe terminy i definicje z zakresu nauki o bibliotece i potrafi się nimi sprawnie posługiwać. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium. u u Przedmiot omawia struktury i metody działalności samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, powinności samorządu wobec biblioteki. Samorząd terytorialny jako źródło finansowania bibliotek. Regionalne i lokalne środowisko społeczne, oświatowe i kulturalne, jego struktura, środki i metody działania. Zasady współpracy i współdziałania pomiędzy biblioteką a stowarzyszeniami społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi. Organizacja środowiska wokół działań biblioteki, formy działania biblioteki na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. Biliński Lucjan, Oczekiwania bibliotekarzy wobec samorządowców. Por. Bibl., 2006, nr 4, s.14-16; Hrycyk Krystyna, O potrzebie animacji kulturalnej w środowisku lokalnym. W: Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, pod red. Jana Żebrowskiego. Gdańsk, 2003 s ; Kamiński Ryszard, Aktywność społeczności wiejskich : lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych / Ryszard Kamiński. Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa polskiej Akademii Nauk, (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa); Kołodziejska Jadwiga, Biblioteka w przestrzeni publicznej i samorządowej. Nowe Książki 2002, nr 6, s.80-81; Leończuk Jan, Misja bibliotek publicznych i samorządów małych wspólnot lokalnych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Dokument elektroniczny EBIB, 2001, nr 5 Polus Anna, Pozyskiwanie i zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek 5

6 samorządu terytorialnego. Bibliotekarz Lubuski R. 11, nr 1, (2006), s ; Sitarska Anna, Samorządowa i bibliotekarska promocja środowisk regionalnych i lokalnych, szansa ożywienia i wzbogacenia świadomości działań informacyjnych. W: Między przeszłością a przyszłością : książka, biblioteka, informacja naukowa - funkcje społeczne na przestrzeni wieków, pod red. Marii Próchnickiej i Agnieszki Korycińskiej-Huras. Kraków, cop S ; Sobielga Jolanta, Przenikanie wartości samorządowych do kultury organizacyjnej bibliotek. Samorząd Terytorialny R. 17, nr 11, (2007), s ; Wendt Jan, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskigo w Polsce. Warszawa Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego ; nr Nazwa u Biblioterapia Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Biblioteki publiczne i szkolne 7. Rok studiów, semestr II rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) Dr Renata Aleksandrowicz prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Dr Renata Aleksandrowicz przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Wykład i ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Dydaktycznych wykład 5 godz. ćwiczenia 15 godz. 13. Liczba punktów ECTS 4 pkt. (wykład 1 pkt, ćwiczenia 3 pkt.) przypisana owi 14. Założenie i cele u Student jest przygotowany do pracy z książką i alternatywnymi materiałami czytelniczymi wśród osób potrzebujących wsparcia psychicznego, zwłaszcza w środowisku osób chorych i niepełnosprawnych. Student posiada umiejętności wyszukiwania w literaturze wartości terapeutycznych, wykorzystuje różnorodne techniki i metody pracy z książką do celów terapeutycznych. 6

7 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego u u Ocenianie ciągłe, projekt, ćwiczenia praktyczne. Definicje, cele i zadania biblioterapii. Metody i techniki pracy z książką, oraz możliwości ich zastosowania. Literatura jako efekt oddziaływania terapeutycznego. Kryteria doboru literatury ze względu na efekt biblioterapeutyczny. Organizacja i modele postępowania biblioterapeutycznego. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka. Pod red. M. i T. Siemież. Wrocław 2008 Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym uzytkownikom książki. T I. Pod red. M. Fedorowicz i T. Kruszewskiego. Toruń 2005 Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym uzytkownikom książki. T. II. Pod red. M. Fedorowicz i T. Kruszewskiego. Toruń 2007 Borecka I., Biblioterapia formą terapii pedagogicznej. Wałbrzych Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Warszawa Czerwińska M., Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej. Bibliograficzny warsztat biblioterapeuty. Warszawa 2002 Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Wybrane zagadnienia. Warszawa

8 1. Nazwa u Czasopisma w instytucjach książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Prasa w systemie komunikacji społecznej 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Konwersatoria 11. Wymagania wstępne Student powinien rozróżniać typy i jakość dokumentów drukowanych i elektronicznych, ich ukształtowanie edytorskie i architekturę. 10 godzin Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 2 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student zna podstawowe zasady organizacji warsztatów redakcyjnych w bibliotekach, ośrodkach informacji, placówkach naukowych publikujących czasopisma bibliologiczne. Umie porównać i ocenić rodzaje i typy czasopism bibliologicznych: strukturę, układ, ukształtowanie edytorskie, zawartość treściową. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego u Zaliczenie ustne treści programu Analiza porównawcza czasopism redagowanych w instytucjach książki Stała ocena aktywności i przygotowania do zajęć u Tradycje redagowania czasopism bibliologicznych w instytucjach książki; omówienie genezy i rozwoju wybranych czasopism redagowanych w bibliotekach; różnice w strukturze i zawartości różnych typów czasopism bibliologicznych. Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. T Poznań 2008 (fragmenty dotyczące zagadnień prasy lokalnej, bibliografia); Barbara GÓRA, Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce : ( ) / - Kraków : 8

9 Wydawnictwo Naukowe WSP, s. ; Anna Żbikowska-Migoń, "Roczniki Biblioteczne" Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s ; Józef Adam Kosiński, "Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", informacja. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s ; Juliusz Bernard, Jaki był kwartalnik Książka i Czytelnik w pierwszym dziesięcioleciu Książka i Czytelnik 1992 nr ½ s. 6-15; Barbara Sordylowa, "PRZELAD Biblioteczny" tradycja i współczesność (75 lat czasopisma) Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1-2 s ; Andrzej Jopkiewicz, Jan Wołosz, 80-LECIE "Bibliotekarza". Bibliotekarz 2000 nr 2 s. 2-5; Lidia Głębicka, Dorota Wójcik, Rola czasopism regionalnych i lokalnych w działalności informacyjnobibliograficznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 2008 s ; Barbara Wanda Jachimczak, BIBLIOTEKARZ współtwórcą swojego czasopisma. Poradnik Bibliotekarza 1990 nr 7-8 s Nazwa u Czasopisma w zbiorach bibliotecznych Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Prasa w systemie komunikacji społecznej 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) mgr inż. Łucja Maciejewska starszy kustosz dyplomowany prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) mgr inż. Łucja Maciejewska starszy kustosz dyplomowany przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Konwersatorium 11. Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę nt.: o formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów bibliotecznych o bibliotecznych systemów komputerowych o organizowania dostępu do źródeł informacji Pożądane, aby odbył wcześniej praktykę w bibliotece, 9

10 posiadającej system komputerowy jak ALEPH, VIRTUA, HORIZON, itp. 10 godz. dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 3 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u W efekcie kształcenia student o dostrzega miejsce i rolę czasopism w zbiorach bibliotecznych o zna funkcję czasopism w komunikacji naukowej o poznaje zasady i specyfikę gromadzenia i opracowania czasopism o poszerza wiedzę nt. sposobów dostępu do czasopism w wersji elektronicznej o poznaje warsztat pracy i zadania bibliotekarza działu czasopism w skomputeryzowanej bibliotece o doskonali umiejętności efektywnego wyszukiwania w serwisach czasopism elektronicznych o zapoznaje się z funkcjonowaniem działu czasopism w dużej bibliotece naukowej wizyta w bibliotece o poznaje drogę czasopisma od zamówienia poprzez procedurę przetargową do udostępniania czasopism użytkownikowi wizyty w odpowiednich agendach biblioteki naukowej. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u Formy oceny studenta: o zaliczenie pisemne - test Zasady dopuszczenia do zaliczenia z u: o aktywne uczestnictwo w zajęciach Warunki zaliczenia u: o pozytywna ocena z wykonanych zadań o pozytywna ocena wyników testu Polityka gromadzenia i pozyskiwania zbiorów czasopiśmienniczych (kształtowanie kolekcji, sposoby nabywania, specjalizacja, egzemplarz obowiązkowy). Prenumerata jako podstawowe źródło gromadzenia czasopism. Opracowanie wydawnictw ciągłych (komputerowe systemy biblioteczne, retrokonwersja zbiorów). Kontrola i uzupełnianie zbiorów. Optymalizacja zakupów i organizacji dostępu do czasopism elektronicznych - konsorcja. Działalność informacyjno-marketingowa (wydawnictwa informacyjne, prezentacja czasopism na stronie WWW biblioteki). Rola Internetu w pracy bibliotekarza i wyszukiwanie w bazach pełnotekstowych e- czasopism. Serwisy Open Access. 1. Przeglądanie następujących czasopism: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Zagadnienia Informacji Naukowej, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, EBIB 2. Wojciechowski, Jacek: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany. Wydanie 2. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2001, 125 s. 3. Wołosz, Jan: Organizacja biblioteki i kierowanie jej działalnością. Wydanie 2 zmienione i uzup. 10

11 Warszawa: SBP, 1981, 120 s. 4. Nahotko, Marek: Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa: SBP, 2007, 180 s. 5. Maciejewska Łucja, Moskwa Krzysztof: Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku akademickim. EBIB [Dokument elektroniczny] 2007 nr 3 6. Elektroniczne publikacje w bibliotekach / red.nauk. Maria Kocójowa. UJ. Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Inf. Nauk. i Bibliotekoznawstwa. Seria: Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Inf. Nauk. nr 13. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2002, 324 s. 1. Nazwa u Czytelnictwo dzieci i młodzieży Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Biblioteki publiczne i szkolne 7. Rok studiów, semestr Rok I studiów magisterskich, semestr 2 8. Imię i nazwisko osoby (osób) Dr Renata Aleksandrowicz prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Dr Renata Aleksandrowicz przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Ćwiczenia. Warsztaty grupowe, prezentacje indywidualne lub grupowe, projekty i prace terenowe. 11. Wymagania wstępne 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 2 pkt przypisana owi 14. Założenie i cele u Student rozumie specyfikę zjawiska czytelnictwa dzieci młodzieży. Zna jego cechy, uwarunkowania i wpływ na poziom ogólnej kultury czytelniczej. Potrafi zastosować właściwe metody badań czytelniczych i wykorzystywać ich wyniki w praktycznej pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym. Umie popularyzować czytelnictwo wśród młodych czytelników, być animatorem kultury. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady ocenianie ciągłe, projekt, zaliczenie ustne. 11

12 zaliczenia z u, a zakres danego u u Wiek a możliwości intelektualne dziecka. Etapy rozwoju czytelniczego. Dwutorowość procesu czytelniczego czytelnictwo spontaniczne i czytanie z obowiązku. Zainteresowania i wybory czytelnicze dzieci przegląd badań w Polsce i na świecie. Metody i formy pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym. Czytelnik dziecięcy jako badań metody, techniki, źródła i zasady postępowania badawczego. Książka i czytanie młodych odbiorców wobec kultury masowej i mediów elektronicznych. 1. Aleksandrowicz R., Czytelnik w bibliotece szkolnej. [w:] Biblioteka szkolna tendencje rozwoju. Teoria i praktyka. Kraków 2009, s Czytelnictwo dzieci i młodzieży. EBIB nr 54, 2004 [online].[dostęp 15 grudnia 2007]. Dostępny w World Wide Web: 3. Papuzińska J., Inicjacje literackie. Warszawa Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka. Warszawa Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław, Warszawa, Kraków Straus G., Czytanie książek u progu liceum. Warszawa Straus G., Młody czytelnik wobec literatury, czyli sztuka lektury i konsumpcja w czytelnictwie uczniów. W: Literatura piśmienność biblioteki. Forum Czytelnicze VIII. Kielce maja Warszawa 2002, 8. Straus G., Modelowi sukcesorzy indywidualiści, eklektycy. Warszawa Straus G., Wykształceni amatorzy książek. Warszawa Świerczyńska-Jelonek D., Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. W: Społeczne oddziaływanie współczesnej książki, wybory czytelnicze. Red. J. Chruścińska, E. Kubisz. Warszawa Walczewska-Klimczak G., Oczekiwania nastolatków wobec biblioteki u progu XXI wieku. [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Warszawa Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa 2000, 13. Zasacka Z., Nastoletni czytelnicy, Warszawa Zybert E.B., Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Warszawa 2002, 12

13 1. Nazwa u Dydaktyka w bibliotece szkolnej Przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Biblioteki publiczne i szkolne 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) dr Halina Rusińska-Giertych prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) dr Halina Rusińska-Giertych przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Ćwiczenia (w tym hospitacje lekcji bibliotecznych) 11. Wymagania wstępne 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 2 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student rozumie na czym polega działalność dydaktyczna biblioteki szkolnej, wie jak realizować przygotowanie czytelniczo-informacyjne ucznia, umie pracować z młodym czytelnikiem i przygotować dla niego właściwą ofertę kulturalno-oświatową 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego u u Prace pisemne: scenariusz lekcji bibliotecznej, charakterystyka czytelnika Podstawa programowa treści edukacji czytelniczej i medialnej. Lekcja biblioteczna struktura, projekt, plan, konspekt, omawianie, ewaluacja, hospitacja. Praca indywidualna i zbiorowa z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Sprawdziany przygotowania czytelniczoinformacyjnego warsztaty (układanie, rozwiązywanie, ocena) Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T.2. Warszawa 1996 Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Pr. zb. pod red. E. B. Zybert. Warszawa

14 Saniewska D., Vademecum nauczyciela-bibliotekarza. Warszawa Nazwa u Estetyka druku Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Edytorstwo 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Wykład 11. Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę o budowie książki. 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 3 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student zna funkcje ilustracji, jej rodzaje, techniki ilustracyjne. Umie określić wymagania wydawcy wobec grafika i ocenić jakość zaproponowanej przez niego koncepcji. Umie ocenić walory estetyczne i przydatność w rozmaitych typach edycji różnych krojów pisma. 15. Forma i warunki zaliczenia Egzamin ustny u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u Techniki graficzne stosowane współcześnie do ilustrowania książki; zasady projektowania pisma; ocena trafności doboru ilustracji do różnego typu tekstów; ocena jakości poligrafii; klasyfikacja ilustracji Arct M., Piękno w książce. Warszawa 1926 Bringurst R., Elementarz stylu w typografii. Kraków 2007 Hochuli J., Projektowanie książki w Szwajcarii. Krakow 1995 Sowiński J., Sztuka typograficzna Młodej polski. Wrocław

15 Sowiński J., Typografia wytworna w Polsce Wrocław 1995 Szanto T., Pismo i styl. Wrocław 1986 Zeegen/Crush L., Twórcze ilustrowanie. Warszawa Nazwa u Etyka zawodowa Wydział Filologiczny Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kierunkowych w ramach której 6. Typ u - obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku 7. Rok studiów, semestr Rok II studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej Prof. UWr dr hab. Anna Aleksiewicz, dr Renata Aleksandrowicz 9. Imię i nazwisko osoby (osób) Prof. UWr dr hab. Anna Aleksiewicz, dr Renata Aleksandrowicz przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany 10. Metody dydaktyczne Wykład, prezentacje indywidualne i grupowe. 11. Wymagania wstępne 10 godz. Dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS 2 pkt. przypisana owi 14. Założenie i cele u Student zna podstawowe pojęcia związane z problemem wartości i etyką w pracy zawodowej. Zwraca uwagę na właściwy stosunek do użytkowników i biblioteki, warunkujący osiągnięcie dobrych wyników w pracy z czytelnikiem. Potrafi rozwiązywać problemy etyczne dotyczące różnych czynności w bibliotece. 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zaliczenie pisemne; projekt. zakres danego u u Etyka definicje, dzieje. Problem wartości. Teoretyczne założenia etyki zawodowej. Etyki różnych zawodów. Książka i biblioteka jako skarbnice słów i myśli. Kodeksy etyki bibliotekarzy na świecie i w Polsce. Problemy etyczne dotyczące różnych czynności w bibliotece. Bibliotekarz w świecie wartości. Materiały z konferencji. Wrocław maja 2003 r. Wrocław Bibliotekarze, zawód, osobowość, kwalifikacje. Materiały informacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki 15

16 Narodowej. Warszawa Bittner B., Stępień J. Wprowadzenie do etyki zawodowej. Poznań Etyka międzyludzkiej komunikacji pod red. Jadwigi Puzyniny. Warszawa Gębołyś Zdzisław, Kodeksy etyki bibliotekarzy (propozycje rozwiązań o ogólnoświatowa praktyka). Poradnik Bibliotekarza 2005, nr 9, s.4-9. Gębołyś Zdzisław, Kodeksy etyki zawodowej. Bibliotekarz 2003, nr 9, s Gębołyś Zdzisław, Żmigrodzki Zbigniew, Etyka zawodu bibliotekarskiego rozwój zainteresowań. Studia Bibliologiczne 1993, T.7, s Hołówka Jacek, Etyka w działaniu. Warszawa Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Zespół autorski Barbara Sosińska Kalata, Sabina Cisek i in. Wyd.2. Warszawa Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych. Pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka. Warszawa 2008, Nauka Dydaktyka Praktyka. Styczeń Tadeusz, Marecki Jarosław, ABC etyki. Lublin Ślipko Tadeusz, Zarys etyki ogólnej. Wyd.3 poszerz.. Kraków Wojtyła Karol, Elementarz etyczny. Lublin Woźniczka Maciej, Etyka. Przewodnik metodyczny dla studentów. Wyd. 2 uzup. Częstochowa Żmigrodzki Zbigniew, Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej. Katowice Nazwa u Formy pracy bibliotek publicznych Wydział filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 3. Kod u 5. Grupa treści kształcenia, - grupa treści kształcenia do wyboru w ramach której 6. Typ u - fakultatywny - obowiązkowy dla specjalności Prasa w systemie komunikacji społecznej 7. Rok studiów, semestr I rok studiów magisterskich, sem Imię i nazwisko osoby (osób) Mgr Jolanta Słowik prowadzącej 9. Imię i nazwisko osoby (osób) przypadku, gdy nie jest nią osoba prowadząca dany Mgr Jolanta Słowik 16

17 10. Metody dydaktyczne Wykład 10 godzin, Konwersatorium - 10 godzin 11. Wymagania wstępne Znajomość systemów klasyfikacji bibliotecznej. Znajomość zasad opracowania formalnego i rzeczowego różnych typów zbiorów. Podstawowe wiadomości z zakresu historii książki i bibliotek. Dydaktycznych Wykład 10 godzin, Konwersatorium - 10 godzin 13. Liczba punktów ECTS 5 pkt (wykład 3 pkt., konwersatorium 2 pkt) przypisana owi 14. Założenie i cele u Kompetencje studenta w zakresie: - aktów prawnych związanych z organizacją biblioteki publicznej: ustawa o samorządzie ; ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej; ustawa o bibliotekach; prawo autorskie i prawa pokrewne; ustawa o ochronie danych osobowych; ustawa o rachunkowości - regulaminów wewnętrznych - struktury organizacyjno-funkcjonalnej biblioteki publicznej - modelu biblioteki publicznej ( biblioteka jako wypożyczalnia; biblioteka jako centrum informacji i edukacji; biblioteka jako centrum kultury; biblioteka jako centrum rozrywki i spędzania czasu wolnego) - statystyki bibliotecznej i standardu usług bibliotecznych - marketingu usług bibliotecznych - strategii rozwoju biblioteki publicznej - reklamy i promocji - personelu bibliotecznego - form pracy biblioteki publicznej ( praca z czytelnikami różnych grup wiekowych; praca z czytelnikiem specjalnej kategorii : niepełnosprawny, mniejszości i grupy etniczne, obcokrajowcy, czytelnik w trudnych sytuacjach życiowych, społecznych, zdrowotnych; ) - aplikacji projektowych jako narzędzia zdobywania grantów i dotacji celowych 15. Forma i warunki zaliczenia u, w tym zasady zaliczenia z u, a zakres danego u u Student zdobywa zaliczenia i zdaje egzamin z godnie z przyjętym harmonogramem studiów Formy oceny studenta preferowane - egzaminy i zaliczenia pisemne, - prace semestralne Zasadą zaliczenia u i dopuszczenia do egzaminu jest obowiązkowe uczestnictwo w wykładach i konwersatoriach oraz w wizytach studyjnych w wybranych bibliotekach. Biblioteki publiczne krótki rys historyczny Biblioteki publiczne jako samorządowe instytucje kultury funkcjonujące w gospodarce rynkowej Prawne podstawy funkcjonowania bibliotek publicznych Dekret 1946 r. Ustawa o bibliotekach 1968 Ustawa o bibliotekach 1997 Ustawa o samorządzie Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej Ustawy: prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona danych osobowych, ustawa o rachunkowości 17

18 Organizator biblioteki publicznej - statut biblioteki - regulaminy wewnętrzne akty normatywne regulujące wewnętrzna działalność biblioteki publicznej: Regulamin organizacyjny Regulamin pracy i płacy Regulamin funduszu socjalnego Regulaminy dla czytelników Regulaminy funkcjonowania działów i agend, usług Cenniki Struktura organizacyjno-funcjonalna Dyrekcja Administracja Księgowość Działy: Omówienie procesów/zadań poszczególnych działów merytorycznych: Gromadzenie i opracowanie Ewidencja materiałów bibliotecznych Statystyka/ budowa arkuszy w Excelu jako narzędzie wspomagające statystykę biblioteczną Udostępnianie - Filie/oddziały - Informacja/ - Regionalny/DŻS - wirtualny warsztat informacyjny usługi informacyjne świadczone przez Intemet Przechowywania/Magazyny biblioteczne Konserwacja zbiorów Automatyzacji Promocji Sieć biblioteczna: podział ze względu na podział administracyjny kraju: b-ki wojewódzkie b-ki powiatowe b-ki gminne - gminne miejskie - gminne wiejskie Podział ze względu na typy placówek: b-ka główna filie biblioteczne - centra biblioteczno-informacyjne - biblioteki osiedlowe lokalne - punkty biblioteczne Modele funkcjonalno-organizacyjne bibliotek publicznych podziale względu na: specjalizację zadań i funkcji b-ka jako wypożyczalnia b-ka jako centrum informacji i edukacji b-ka jako centrum kultury 18

19 b-ka jako centrum rozrywki i spędzania czasu wolnego Pakiet usług dla czytelników różnych grup wiekowych Pakiet usług dla czytelników specjalnej kategorii - niepełnosprawni - grupy etniczne i mniejszości narodowe - obcokrajowcy - czytelnicy w trudnych sytuacjach życiowych, społecznych i zdrowotnych Definicja STANDARDU Standardy ilościowe Standardy jakościowe Normy Wykorzystanie standardów - ocena działalności instytucji - plany strategiczne Strategia rozwoju biblioteki Koncepcja marketingowa biblioteki (otoczenie społeczne, klient, produkty, kadra, dystrybucja, ewaluacja) Badania czytelnicze i satysfakcji klientów narzędziem diagnozy działalności biblioteki i opracowywania strategii rozwoju biblioteki Personel biblioteczny Wymagania i predyspozycje Kadra kierownicza Bibliotekarze liniowi praca z czytelnikiem Marketing usług bibliotecznych Reklama i promocja działalności biblioteki publicznej Współpraca z mediami Kampania reklamowa biblioteki publicznej Formy pracy w bibliotece a modele biblioteki publicznej biblioteka jako miejsce spotkań - Wypożyczanie - Udostępnianie prezencyjne / Informacja - Edukacja czytelnicza i medialna metodyka organizacji zajęć/warsztatów - Otwarte drzwi/ lekcje biblioteczne/ zajęcia tematyczne - Czytanie/oglądanie/słuchanie efektywnymi formami spędzania czasu wolnego - Wystawy - Konkursy - spotkania autorskie - panele dyskusyjne Aplikacja projektowa forma pozyskiwania grantów, dotacji celowej - programy operacyjne MKiDN - programy organizacji pożytku publicznego(fundacji, itp.) Pisanie wniosku Warsztat i formy pracy z czytelnikiem specjalnej kategorii Niepełnosprawny Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dziecko z różnymi dysfunkcjami 19

20 Czytelnik w trudnej sytuacji życiowej, społecznej i zdrowotnej (bezrobotny, osoby uzależnione, samotne, chorzy, itp.). Czasopisma fachowe: Biblioteka w Szkole;Bibliotekarz; EBIB elektroniczne czasopismo bibliotekarskie Guliwer; Notes Wydawniczy; Nowe Książki; Poradnik Bibliotekarza. Akty prawne: ustawa o bibliotekach; ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej; ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych; ustawa o samorządzie; ustawa o rachunkowości. Wydawnictwa zwarte: Biblioteka a niepelnosprawność w rodzinie : materialy z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osob niepelnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, IX 2002 r. / [red. t. Janusz Nowicki]. -- Warszawa : Wydaw. SBP, 2003 Biblioteki dla młodych klientów scenariusz. Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2005 Biblioteka otwarta dla czytelnikow niepelnosprawnych : materialy z konferencji Grudziadz Warszawa 2002 / [oprac. red. Ewa Stachowska-Musial, Franciszek Czajkowski]. -- Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Biblioteki publiczne wielkich miast ; ogólnopolska konferencja, Wrocław r. Biblioteka w otoczeniu spolecznym : praca zbiorowa / pod red. Elzbiety Barbary Zybert ; [aut. Marianna Banacka i in.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich. -- Warszawa : Wydaw. SBP, 2000 Dzialalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO / opracowane przez zespol pod przewodnictwem Philipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych ; [tl. Malgorzata Kisilowska, Jadwiga Wozniak, Elzbieta B. Zybert]. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Firlej-Buzon, Aneta.- Dokumenty zycia spolecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce / Aneta Firlej Buzon ; SBP. - Warszawa: Wydaw. SBP, s. Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom powiatowy: [red. tomu Jan Wołosz] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich. Warszawa : Grygrowski, Dariusz (1962- ). - Dokumenty nieksiazkowe w bibliotece / Dariusz Grygrowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich. -- Warszawa : Wydaw. SBP, 2001 Jaka biblioteka publiczna? / Jan Wołosz. - Warszawa : Wydaw. SBP,

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do druku prz yg

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo