Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Streszczenie: Sytuacje kryzysowe s zjawiskiem naturalnym, wkomponowanym w uposa enie bytowe ka dej organizacji (w tym i przedsi biorstwa). Ich przejawem jest tzw. cykl ycia przedsi biorstwa. Maj c ambiwalentne znaczenie dla funkcjonowania przedsi biorstwa, sytuacje kryzysowe prowadz do jego upadku albo stanowi szans na odnow i tym samym stanowi jeden z centralnych problemów w zarz dzaniu nim. Zasadnicz tez artyku u jest stwierdzenie, e profesjonalne zarz dzanie przedsi biorstwem polega na nawigowaniu cyklem jego ycia dzi ki zastosowaniu kombinacji reaktywnych i prospektywnych mechanizmów regulacyjnych, przeciwdzia- aj cych naturalnej tendencji do destabilizacji jego funkcji. W artykule omówiono wybrane perspektywy teoretyczne w zarz dzaniu przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych, w tym podej cie kauzalne, wskazuj c na jego potencjaln przydatno w nawigowaniu cyklem ycia przedsi biorstwa. Zak ada si bowiem, e dzi ki ustawicznemu badaniu czynników zewn trznych i wewn trznych, oddzia uj cych na funkcjonowanie przedsi biorstwa, mo liwe jest budowanie sieci przyczynowo-skutkowych (sieci kauzalnych) i na tej podstawie wprowadzanie zmian, dzi ki którym mo na utrzyma wysoki poziom jej efektywno ci. Ponadto podj to polemik w odniesieniu do do powszechnego pojmowania terminu kryzys i czasu jego trwania. Proponuje si bowiem, aby termin kryzys traktowa jedynie jako jedn z faz sytuacji kryzysowej, która ze wzgl du na takie cechy, jak bycie punktem prze omowym, zwrotnym w cyklu ycia przedsi biorstwa nie mo e trwa zbyt d ugo. Abstract: Crisis situations are a phenomenon natural, integrated into welfare remunerating every organization (in it and enterprises). A so-called cycle of the life of the enterprise is their sign. Having ambivalent meaning for functioning of the enterprise, crisis situations cause his collapse or constitute the chance of the restoration and the same constitute one of main problems in managing it. A statement is a fundamental thesis of the article, that professional the business administration consists in navigating the cycle of his life thanks to applying combinations of reactive and forward mechanisms control, combating the natural tendency for the destabilization of his function. In the article chosen theoretical prospects were discussed in the business administration in critical situations, including the causal approach, pointing at his Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

2 50 R. Wróblewski potential usefulness in navigating the cycle of the life of the enterprise. Because he is betting, that thanks to constant examining factors outside and internal, having an influence on functioning of the enterprise, building networks cause and effect is possible (Because they propose, in order to date to treat the crisis only to one of phases of the critical situation which on account of such features, as being a crucial, turning point in the cycle of the life of the enterprise cannot to last the market long. networks) and on this base to keep implementing changes, thanks to which it is possible high of her effectiveness. Moreover polemics were taken with reference to enough universal comprehending the date crisis and of time of lasting him. Because they propose, in order to date to treat the crisis only to one of phases of the critical situation which on account of such features, as being a crucial, turning point in the cycle of the life of the enterprise cannot to last the market long. Wprowadzenie - poj cie sytuacji kryzysowej i kryzysu W rozmaitych dyscyplinach naukowych termin kryzys ma wiele znacze. Tzw. stany krytyczne dotycz bowiem przedmiotów na wszystkich poziomach organizacji wiata: przyrody nieo ywionej i o ywionej, jednostek ludzkich, spo ecze stwa, a nawet ludzkiego my lenia. Najcz ciej pod tym poj ciem rozumie si wiele ró norodnych stanów, w jakich znajduj si przedmioty, w których nast puje proces destrukcji ich funkcjonowania. Ta uwaga dotyczy równie terminologii ekonomicznej, w której poj cia kryzys i sytuacja kryzysowa s notorycznie traktowane jako terminy zamienne, co w konsekwencji prowadzi do wielu nieporozumie podczas opisu i wyja niania procesów funkcjonowania organizacji gospodarczej. Kra cowa destabilizacja funkcji organizacji (kryzys) nie mo e trwa d ugo. Wed ug bada prowadzonych w polskich przedsi biorstwach, tzw. ostra faza kryzysu (w naszej terminologii - kryzys) trwa przeci tnie oko o o miu miesi cy i jest prawie dwukrotnie krótsza w przedsi biorstwach du- ych (5 miesi cy) w stosunku do pozosta ych przedsi biorstw (oko o 10 miesi cy) [Kral, Zab ocka Kluczka 2005, s. 27]. Natomiast sytuacja kryzysowa, zwana przez tych e autorów tak e kryzysem, trwa a rednio oko o pó tora roku, a w przedsi biorstwach ma ych prawie dwa lata [tam e]. W artykule przyjmiemy, e sytuacj kryzysow nazywa b dziemy okres ycia organizacji, w którym zaczyna si i jest kontynuowany proces destabilizacji jej funkcji, prowadz cy nieuchronnie do jej upadku, ale je li zostan podj te dzia ania naprawcze, destabilizacja funkcji organizacji mo e zosta przerwana i mo liwy jest jej powrót do kolejnego stanu normalnego. Pe ny cykl rozwojowy sytuacji kryzysowej w przedsi biorstwie obejmuje trzy zasadnicze fazy: faz wzrostu nieefektywno ci, faz kryzysu (w wypadku interwencji - wprowadzenie zmiany), faz jego przezwyci ania (powrotu do normalno ci) [rys. 1]. Przezwyci enie sytuacji kryzysowej (tak e wyró nionej jej fazy - kryzysu) jest mo liwe tylko w rezultacie podj cia nadzwyczajnych dzia a, Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

3 Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych 51 usuwaj cych jej przyczyny. W kontek cie sytuacji kryzysowej mamy przeto do czynienia z procesem przechodzenia przedsi biorstwa od fazy wzrostu (f. wyj ciowa), oznaczonej na krzywej odcinkiem AB do fazy spadku efektywno ci (odcinek BC), a nast pnie - je li podj te dzia ania antykryzysowe (Z, Z 1 ) b d skuteczne do fazy wzrostu po kryzysie, czyli do kolejnego stanu stabilnego o nowych w asno ciach(odcinek EF). Warunkiem przywrócenia efektywno ci ekonomicznej przedsi biorstwa jest wprowadzenie udanej zmiany. Najlepiej tak zmian (Z) wprowadzi w fazie BC, zanim utraci ono p ynno finansow. Wprowadzenie zmiany (Z 1 ) w fazie kryzysu jest ryzykowne, ale mo e jeszcze uchroni przedsi biorstwo przed upad o ci. Zwykle polega ona na jego dekapitalizacji. W przeciwnym wypadku przedsi biorstwo znajdzie si na krzywej CC 1, co oznacza jego niewyp acalno (i lub nadmierne zad u enie), ko cz ce si upad o ci (punkt D). Rys. 1. Ideowy schemat sytuacji kryzysowej na tle procesu rozwojowego przedsi biorstwa (tzw. cyklu ycia) Fig. 1. Ideological outline of the critical situation relating to the developmental process of the enterprise (so-called cycle of the life) ród o: R. Wróblewski, (2009 a), Teoretyczne problemy transformacji przedsi biorstwa [w:] Zeszyty Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarz dzanie(10), s. 16. Source: R. Wróblewski, (2009 a), Teoretyczne problemy transformacji przedsi biorstwa [w:] Zeszyty Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarz dzanie(10), p. 16. Z podanej wy ej definicji sytuacji kryzysowej przedsi biorstwa wynika, i kryzys jest jedn z jej faz, przejawem najwy szej destabilizacji jego funkcji, prowadz c do upadku. Pojawia si ona w wyniku utraty przez przedsi biorstwo równowagi wewn trznej (zak ócenia procesów wewn trznych) lub równowagi zewn trznej (w stosunkach przedsi biorstwo otoczenie) albo jednej i drugiej. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

4 52 R. Wróblewski Tak pojmowany kryzys stanowi bezpo rednie zagro enie ywotnych interesów przedsi biorstwa, nast puj cych tak szybko i w takiej skali, i wymusza na jego w adzach natychmiastowe podj cie nadzwyczajnych dzia a, zwanych antykryzysowymi, które nacelowane s na jego przezwyci enie i powrotu do kolejnego stanu stabilnego funkcjonowania. Termin kryzys powinien by zatem pojmowany w swym pierwotnym znaczeniu, jako punkt zwrotny, moment prze omowy w przebiegu funkcjonowania dowolnego przedmiotu, czyli jako sytuacja, w której pojawia si przed nim bezpo rednia perspektywa upadku ( mierci) 1. Rodzi si przeto pytanie: Jaka jest natura sytuacji kryzysowych i jakie mechanizmy s odpowiedzialne za ich przebieg? Sytuacje kryzysowe s wyrazem zmian w otaczaj cej nas rzeczywisto ci ( wiecie); stanowi jej immanentn (nieod czn ) cech, bowiem rzeczywisto ci ( wiatem) rz dz m.in. nast puj ce prawa 2. wszystkie przedmioty s wzajemnie powi zane i oddzia uj na siebie, powoduj c dla nich skutki oceniane w kontek cie ich funkcjonowania (istnienia) jako pozytywne, negatywne lub oboj tne, wszystkie przedmioty si zu ywaj (zasada wzrostu entropii) wiat zmierza ku ruinie; oznacza ona, e realizowane procesy wewn trzne w danym przedmiocie staj si coraz mniej efektywne i w ko cu zamieraj. W powi zaniu z oddzia ywaniem otoczenia na przedmiot wyznaczaj tzw. cykl ycia przedmiotu, fenomen ycia i dzia ania ludzi porz dkuj lokalnie wiat; stanowi przeciwwag dla tendencji wiata do wzrostu jego entropii. Mo liwe jest zatem regulowanie cyklem ycia przedmiotów w celu utrzymania wysokiej jego efektywno ci dzia ania, co jednak wymaga interwencji ludzkiej. Powy sze, fundamentalne prawa przyrody powoduj w odniesieniu do ka dego przedmiotu (w tym przedsi biorstwa) - dwojakiego rodzaju zmiany: rozpad ( mier, upad o organizacji, obni enie efektywno ci jej funkcjonowania), ró nicowanie si organizacji pod wp ywem zmian adaptacyjnych do otoczenia. Ka dy z czynników zewn trznych i wewn trznych, oddzia uj c na organizacj przyjmuje jedn z trzech mo liwych warto ci: dodatni, oboj tn lub ujemn. W a nie czynniki egzogeniczne i endogeniczne stanowi przyczyny wszelkich zmian w przedsi biorstwie, w tym zmian dla niego niekorzystnych. W zderzeniu ze zdolno ciami adaptacyjnymi przedsi biorstwa do otoczenia w zmiennych jego stanach, oddzia uj ce na czynniki egzogeniczne i endogeniczne decyduj o poziomie jego równowagi funkcjonalnej w danej chwili (rys. 2). Zdolno ci przystosowawcze przedsi biorstwa do zmiennych warunków otoczenia polegaj na jego umiej tno ci dostosowania si do zmian w otoczeniu i antycypowania tych zmian. Mechanizm ten umo liwia przedsi biorstwu 1 R. Wróblewski, Pa stwo w kryzysie, AON, Warszawa 2001, s R. Wróblewski, Nauka o przedsi biorstwem. Przedmiot i metoda, Wyd. AP, Siedlce 2009, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

5 Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych 53 odpowiednie reagowanie na korzystne lub niekorzystne zmiany otoczenia (adaptacja) oraz kreowanie zmian wyprzedzaj cych zmiany warunków otoczenia (antycypacja) w wyniku organizacyjnego uczenia si 3. OTOCZENIE Zdolno ci adaptacyjne organizacji do zmiennych warunków otoczenia sprz enie zwrotne PRZEDSI BIORSTWO Procesy wewn trzne wzrost lub spadek efektywno ci Rys. 2. Istota procesu rozwojowego przedsi biorstwa Fig. 2. Being of the developmental process of the enterprise ród o: opracowanie w asne. Source: own study. Ka da przedsi biorstwo - ju od swego zarania - napotyka na ca y splot czynników, które w okre lonym momencie mog powodowa proces destabilizacji jego funkcji. Eskalacja dysfunkcji przedsi biorstwa zwykle prowadzi do zaburze finansowania jego dzia alno ci i w rezultacie niewyp acalno ci zobowi za, co oznacza pocz tek fazy kryzysu. Dlatego te bie- ca diagnostyka wyników przedsi biorstwa, w szczególno ci finansowych, ma kapitalne znaczenie w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu procesu kryzysowego. Instrumentami tej diagnostyki s zwykle: monitoring sytuacji rynkowej i badania rynkowe, analizy statystyczne, audyt wyników finansowych, badania marketingowe itp. Do g ównych obiektywnych przyczyn destabilizacji funkcjonowania przedsi biorstwa mo na zaliczy nast puj ce zmiany zewn trzne i wewn trzne: rynkowe zmieniaj ce si preferencje klientów, rozwój konkurencji, integracja europejska, globalizacja, demograficzne zmiana struktury wiekowej i liczby zatrudnionych, osi ganie przez pracowników wieku emerytalnego, niewystarczaj cy poziom edukacji dost pnej si y roboczej, zatrudnianie pracowników innych narodowo ci, technologiczne automatyzacja procedur, komputeryzacja, nowe technologie komunikacyjne i ekologiczne, 3 K. Puszko-Machowczyk, Elastyczno w zarz dzaniu, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 11(694), ORGMASZ, Warszawa 2007, s. 6. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

6 54 R. Wróblewski spo eczno-polityczne zmieniaj ce si preferencje pracowników, zmiany polityczne, wojny, walka z terroryzmem, zwi zane z zasobami ludzkimi os abienie potencja u kadrowego, konflikty mi dzy pracownikami, brak satysfakcji z pracy, wysoka fluktuacja i absencja, zwi zane z relacjami w organizacji konflikty mi dzy kierownictwem a pracownikami, mened erami a w a cicielami, zdarzenia nadzwyczajne rozmaite zdarzenia losowe: powodzie, po ary, katastrofy budowlane, wichury, itp. Obok przyczyn obiektywnych istniej tak e czynniki subiektywne, zwi zane z b dami w zarz dzaniu ogólnym, tym w i antykryzysowym. Kierownictwa przedsi biorstw wobec objawów sytuacji kryzysowej stosuj z rozmaitym powodzeniem - okre lone strategie (tab. 1). Tabela 1. Strategie reakcji przedsi biorstwa na sytuacje kryzysowe Tabela 1. Strategie of the reaction of the enterprise to critical situations STRATEGIE PRZEDSI BIORSTWA Niezauwa anie Bagatelizowanie Rozwi zywanie problemów w sytuacji kryzysowej Ci g e zapobieganie sytuacjom kryzysowym ZA O ENIA I WA NIEJSZE PRZEDSI WZI CIA ZARZ DZANIA Za o enie: Nic wa nego si nie dzieje Decyzja: Nie ma potrzeby wprowadzania zmian Za o enie: Co si dzieje, ale to nic wa nego. Obserwowane odst pstwa od planów s rzecz naturaln i nie ma powodu do wprowadzania istotnych zmian. Decyzja: Wystarcz bie ce korekty i nadzór nad codzienn ich realizacj Za o enie: Przedsi biorstwo znajduje si w sytuacji kryzysowej Decyzja: Konieczna jest reakcja na sygna y o sytuacji kryzysowej: rozpoznanie czynników (ludzkich i rzeczowych) poszukiwanie s abo ci identyfikacja mo liwych sposobów dzia ania ocena sposobów dzia ania dzia ania antykryzysowe - rozwi zywanie problemów Za o enie: Sytuacje kryzysowe s naturaln tendencj w rozwoju przedsi biorstwa Decyzja: Zarz dzanie przedsi biorstwem musi zawiera elementy ci g ego zapobiegania sytuacjom kryzysowym: zapobieganie sytuacjom kryzysowym - zarz dzanie ci g o ci przedsi biorstwa wykrywanie sygna ów s abych i silnych o zagro eniach przygotowanie dzia a antykryzysowych powstrzymywanie procesu destrukcji, ograniczanie szkód wprowadzenie zmiany, odwracaj cej proces kryzysowy organizacyjne uczenie si ród o: opracowanie w asne. Source: own Study. Proces zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

7 Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych 55 Zarz dzanie przedsi biorstwem w sytuacji kryzysowej obejmuje ca okszta t przedsi wzi o charakterze diagnostycznym, planistycznym oraz wprowadzanie zmian, ugruntowanych poznawczo i sprawdzonych w praktyce, ukierunkowanych na optymalizacj mechanizmów regulacyjnych, przywracaj cych równowag wewn trzn lub zewn trzn, albo jedn i drug. Do zasadniczych przedsi wzi zarz dzania w tych warunkach nale : zaprojektowanie system wczesnego rozpoznania sytuacji kryzysowej, ocen zewn trznych i wewn trznych czynników okre laj cych bie c kondycj, potencja rozwojowy firmy oraz szanse i zagro- enia, identyfikacja przyczyn sytuacji kryzysowej, pomiar nat enia objawów sytuacji kryzysowej, ocen zagro enia finansowego, analiz przebiegu sytuacji kryzysowej, okre lenie strategii zarz dzania sytuacj kryzysow, okre lenie zada Public Relations w sytuacji kryzysowej, okre lenie metod wyj cia z sytuacji kryzysowej, stosowanie dzia a antykryzysowych o charakterze dora nym i strategicznym, wprowadzenie dzia a rozwojowych po kryzysie. W procesie zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacji kryzysowej mo na wyró ni pi faz (rys. 3). Wykrywanie sygna ów kryzysu Przygotowanie/ zapobieganie Powstrzymywanie/ ograniczanie szkód Normalizacja Uczenie si Rys. 3. Pi faz zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacji kryzysowej Fig. 3. Five phases of the business administration in the critical situation ród o: Zelek A., Model zarz dzania kryzysem w organizacji, ttp://mikro.univ.szczecin,pl/bp/pdf/6/4.pdf, s. 50. Source: Zelek A., Model zarz dzania kryzysem w organizacji, ttp://mikro.univ.szczecin,pl/bp/pdf/6/4.pdf, p. 50. Ka de przedsi biorstwo musi pozyskiwa informacje o otoczeniu, poddawa analizie i wyci ga w a ciwe wnioski, podejmowa decyzje i przekszta ca je w praktyczne dzia ania, s u ce urzeczywistnianiu jego celów. Procesowi temu towarzyszy walka informacyjna. Oznacza ona wszelkie dzia ania informacyjne, a tak e stosowanie dezinformacji, maj ce na celu uzyskanie przewagi informacyjnej przez wp ywanie na informacje, procesy informacyjne, systemy informatyczne oraz sieci komunikacyjne konkurencji, ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

8 56 R. Wróblewski przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony w asnym zasobom informacyjnym 4. Pojawiaj si przeto okre lone potrzeby informacyjne organizacji, rozumiane jako rzeczywista lub u wiadomiona przez decydenta luka w posiadanych zasobach informacyjnych, wskazuj ca na brak konkretnych informacji co do ich rodzaju lub cech jako ciowych i ilo ciowych, niezb dnych do podj cia decyzji zgodnie z przyj tymi za o eniami rozwi zania problemu decyzyjnego. Struktur potrzeb informacyjnych organizacji tworz dwie grupy informacji: informacje opisuj ce stan przedmiotu decyzji w kategoriach przesz o ci i tera niejszo ci, informacje dotycz ce przysz o ci przedmiotu decyzji. S to informacje o charakterze analityczno-syntetycznym, opisuj ce procesy funkcjonowania przedmiotu decyzji w kategoriach przyczyny i skutku, umo liwiaj ce rozwi zywanie problemów o charakterze deterministycznym, probabilistycznym i indeterministycznym. Zasadnicze potrzeby informacyjne kierownictwa przedsi biorstwa wi si z analiz : strategii firmy, ryzyka zwi zanego z przyj tymi celami, skuteczno ci systemu kontroli wewn trznej. Ponadto kierownictwo przedsi biorstwa powinno d y do posiadania w miar pe nej i niezale nej (eksperckiej) oceny zagro e. System obserwacji otoczenia przedsi biorstwa mo e obejmowa takie elementy jak: wybór znacz cych dla organizacji obszarów dzia ania i wska ników z jej otoczenia, istotnych w perspektywie realizowanej strategii, ustalenie róde najwa niejszych informacji zewn trznych, do których mo na zaliczy : o dane GUS, portale informacyjne, publikowane raporty finansowe), o dokumentacja firmy, o zewn trzne organy nadzorcze, o audyt zewn trzny, o audyt wewn trzny, o obserwacja procesu zarz dzania ryzykiem. ustalenie metod pozyskiwania danych, ustalenie zasad pozyskiwania danych, wdro enie, eksploatacja i rozwój systemu 5. 4 ebrowski A., (2001), Walka informacyjna u progu XXI wieku [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjno przedsi biorstwa, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa, s Pud o F., (2004),System ostrzegania o zmianach w otoczeniu przedsi biorstwa, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 6(653), ORGMASZ, Warszawa, s. 48. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

9 Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych 57 Zasadnicze znaczenie w systemie obserwacji otoczenia organizacji maj kluczowe elementy wiedzy, wyznaczaj ce specyficzny dla niej obszar zainteresowania (rys. 4). Szczególnie przydatnym narz dziem w tym zarz dzaniu jest program antykryzysowy, który powinien zawiera : diagnoz przyczyn mo liwych sytuacji kryzysowych, system dzia a w zakresie prewencji i eskalacji, system dzia a antykryzysowych o charakterze dora nym i strategicznym oraz katalog dzia a po zako czeniu. Rys. 4. Elementy wiedzy wyznaczaj ce obszar zainteresowania firmy Fig. 4. Elements of the knowledge appointing the area of interest of the company ród o: M. Kwieci ski, Wywiad gospodarczy a wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw, [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjno przedsi biorstwa. Difin, Warszawa 2001, s Source: M.Kwieci ski, Wywiad gospodarczy a wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw, [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjno przedsi biorstwa. Difin, Warsaw 2001, p W wielu przedsi biorstwach program antykryzysowy jest tworzony dopiero w momencie wchodzenia ich w faz kryzysu, a wi c zbyt pó no, co oznacza wi cej trudno ci przy powrocie do kolejnego stanu normalnego. Do zasadniczych b dów w zarz dzaniu w sytuacjach kryzysowych w przedsi biorstwach najcz ciej zalicza si : b dn diagnoz czynników zewn trznych i wewn trznych funkcjonowania przedsi biorstwa, b dn identyfikacj przyczyn kryzysu, lekcewa enie objawów kryzysu, brak informacji wewn trz i na zewn trz firmy, b dne okre lenie metod dzia a antykryzysowych. W diagnostyce przedsi biorstwa wykorzystuje si wiele metod analitycznych, takich jak: ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

10 58 R. Wróblewski analiz strategiczn : analiz otoczenia PEST, kompleksow analiz SWOT, analiz luki strategicznej, analiz portfelow, analiz pozycji strategicznej przedsi biorstwa i inne, identyfikatory os abienia kondycji maj tkowo-finansowej przedsi biorstwa: metody klasycznej analizy finansowej, modele wielokryterialne i dyskryminacyjne w diagnostyce zagro enia bankructwem, analiz techniczno-ekonomiczn sytuacji przedsi biorstwa. Niektóre perspektywy teoretyczne w zarz dzaniu przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Zasadniczym wsparciem teoretycznym dla praktyki zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacji kryzysowej s okre lone perspektywy teoretyczne (tzw. teorie). Poniewa interesuje nas w szczególno ci zagadnienia nawigowania cyklem ycia przedsi biorstwa, przedstawimy tu koncepcj analizy przyczynowej i koncepcj ci g o ci dzia ania przedsi biorstwa (Business Continuity Management - BCM). Analiza przyczynowa - wed ug Encyklopedii zarz dzania - ustala odpowiednio wyizolowane czynniki (elementy), które uprzednio poci gn y za sob okre lone odchylenia oraz stopie intensywno ci ich oddzia ywania w okre lonym czasie i miejscu. Metod t mo na stosowa tylko w tym przypadku, gdy mi dzy czynnikami a badan wielko ci istnieje zwi zek przyczynowo-skutkowy. Okre lenie czynników, które oddzia uj na kszta towanie okre lonych wska ników ekonomicznych, nast puje w drodze rozumowania logicznego, opartego na obserwacji rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomo ci ich interpretacji ekonomicznej [http://mfiles.pl/pl/index.php/analiza_przyczynowa]. Analiza przyczynowa opiera si na do wiadczeniu praktyki przemys owej i u atwia zrozumienie relacji zachodz cych pomi dzy przyczynami i skutkiem. Musz by spe nione trzy warunki: musi istnie korelacja mi dzy hipotetyczn przyczyn zjawiska i wywo anym przez ni skutkiem, przyczyna musi poprzedza pojawienie si efektu, musi zosta zidentyfikowany mechanizm cz cy przyczyn i skutek 6. Dotykamy tutaj teorii przyczynowo ci. Kauzalizm w filozofii oznacza pogl d, zgodnie z którym wszystkie zjawiska i zdarzenia mo na wyja ni przez podanie ich przyczynowych zwi zków i wspó zale no ci. Wed ug M. Waszczyka i E. Szczerbickiego 7 wyja nianie kauzalne (przyczynowe) odwo uje si do takich praw, które w ogól takich samych warunkach wywo uj takie same skutki. W naukach o zarz dzaniu na poziomie ontologicznym przyjmujemy stanowisko realistyczne, zak adaj ce, i jednym z celów nauki jest wyja nianie 6 D.N. Card, (2004), Understanding causal systems, s M. Waszczyk, E. Szczerbicki, Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych; Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

11 Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych 59 tego, co rzeczywi cie istnieje w organizacji, jako przedmiocie badania 8. Realistyczne stanowisko w filozofii zak ada generatywn koncepcj przyczynowo ci, wedle której zwi zek przyczynowy nie jest zawart w umy le ide, ale w a ciwo ci realnego i poznawalnego wiata: je li mówimy, e X powoduje Y, znaczy to, e za spraw takiego lub innego mechanizmu X przyczynia si do powstania Y 9. Sieci kauzaln nazywamy uk ad istotnych czynników, które wywo uj odpowiedni reakcj (zmian ) w dzia aj cym systemie. Obejmuje ona trzy czynniki: a) wywo uj cy okre lone zjawisko, b) po rednicz cy mi dzy przyczyn i skutkiem, c) mog cy zmieni bieg procesu zmiany 10. Przyk adem sieci kauzalnej jest po ar fabryki (rys. 4), który - jak wykaza y badania - by skutkiem trzech czynników: w instalacji elektrycznej dosz o do zwarcia (a,) w pobli u znajdowa o si du a materia ów atwopalnych (b), dozorca spa w czasie pe nienia obowi zków (c). dozorca zwarcie w instalacji elektrycznej fabryka sk ad materia ów atwopalnych po ar fabryki Rys. 5. Przyk ad sieci kauzalnej Fig. 5. Example of the casual network ród o: opracowanie w asne na podstawie H.R. Wulf, S.A. Pedersen, S. Rosenberg, (1993), Filozofia medycyny, PWN, Warszawa 1993, s. 90. Source: own study on the base H.R. Wulf, S.A. Pedersen, S. Rosenberg, (1993), Filozofia medycyny, PWN, Warszawa 1993, p. 90. W wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej pojawi y si iskry, które trafiaj c na atwopalny materia spowodowa y ognisko po aru. Gdyby nie by o tego materia u, nie by oby te po aru. Zapobiec po arowi móg by tak e dozorca, gdyby czuwa. Jego interwencja by aby w stanie przerwa proces po arowy. 8 R. Wróblewski, Nauka o przedsi biorstwie. Przedmiot i metoda, Wyd. AP, Siedlce 2009, s H.R. Wulf, S.A. Pedersen, S. Rosenberg, (1993), Filozofia medycyny, PWN, Warszawa 1993, s Tam e, s. 92. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

12 60 R. Wróblewski Tego typu sieci kauzalne maj kapitalne znaczenie we wszystkich systemach bezpiecze stwa (zw aszcza technicznego), stanowi tak e podstaw budowania systemów reagowania kryzysowego w pa stwie. Pojawia si przeto pytanie, czy sieci kauzalne mog by przydatne w zarz dzaniu przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych? Odpowied na powy sze pytanie jest pozytywna. Mamy bowiem do czynienia ze sterowaniem procesów destabilizacyjnych, dzi ki zrywaniu powi za pomi dzy czynnikami (a) i (b), oraz prowadzenia dzia a interwencyjnych (czynnik c). Analiza przyczynowa - wed ug Encyklopedia zarz dzania - ustala odpowiednio wyizolowane czynniki (elementy), które uprzednio poci gn y za sob okre lone odchylenia oraz stopie intensywno ci ich oddzia ywania w okre lonym czasie i miejscu. Metod t mo na stosowa tylko w tym przypadku, gdy mi dzy czynnikami a badan wielko ci istnieje zwi zek przyczynowo-skutkowy. Okre lenie czynników, które oddzia uj na kszta towanie okre lonych wska ników ekonomicznych, nast puje w drodze rozumowania logicznego, opartego na obserwacji rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomo ci ich interpretacji ekonomicznej [http://mfiles.pl/pl/index.php/analiza_przyczynowa]. W rozwoju sytuacji kryzysowej przedsi biorstwa wyró ni mo na trzy etapy (rys. 6). Przyczyny pierwotne - ród a kryzysu Dynamika procesu kryzysowego sprz enie zwrotne Skutki procesu kryzysowego Rys. 6. Analiza przyczynowa sytuacji kryzysowej Fig. 6. Causal analysis of the critical situation ród o: opracowanie w asne. Source: own study. W pierwszym etapie analizy przyczynowej dokonuje si diagnozy g ównych przyczyn wywo uj cych proces zmian kryzysowych i okre la ich charakter. Na tej podstawie mo na przewidywa charakter zmian w organizacji, prowadz cych do kryzysu (finansowego, technologicznego, zasobów ludzkich, marketingowego, organizacyjnego, itp.). Jest spraw oczywist, e sytuacja kryzysowa cz sto jest wywo ywana nie przez pojedyncz przyczyn, ale ich splot (sie ). Ponadto czynniki te s wzajemnie powi zane i tworz tzw. reakcj a cuchow 11. Drugi etap analizy dotyczy prognozowania przebiegu procesu kryzysowego oraz reakcji organizacji - jako systemu - na niekorzystny wp yw czynników kryzysogennych. W tym etapie zazwyczaj wprowadza si rozwi - 11 Zelek A., Model zarz dzania kryzysem w organizacji; s. 49. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

13 Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych 61 zania organizacyjne, u atwiaj ce wychodzenie z kryzysu oraz szczegó owe dora ne i strategiczne dzia ania antykryzysowe. Wed ug bada prowadzonych w polskich przedsi biorstwach, które przetrwa y kryzys lub zbankrutowa y, spo ród dora nych dzia a antykryzysowych wybierano nast puj ce: redukcja zatrudnienia w sferze administracji redukcja zatrudnienia w sferze bezpo rednio produkcyjnej, redukcja zapasów wyrobów gotowych, pozbywanie si maj tku niepracuj cego, utrzymywanie sta ych wi zi komunikacyjnych z najwa niejszymi klientami, wymiana kadry zarz dzaj cej, redukcja zapasów surowcowych i materia owych, presja na zwi kszenie dop ywów ze sprzeda y, ograniczenie nak adów inwestycyjnych, zmniejszenie ilo ci odpadów i ich lepsze zagospodarowywanie, utrzymywanie sta ego kontaktu z mediami w celu poprawy wizerunku organizacji, ograniczenie nieobligatoryjnych wiadcze socjalnych, zmniejszenie wydatków na promocj, zaci gni cie krótkoterminowych po yczek 12. W grupie strategicznych dzia a antykryzysowych wybierano nast puj ce przedsi wzi cia: zmiana struktury asortymentowej, aktywizacja dzia a marketingowych, doskonalenie jako ci wyrobów, poszukiwanie nowych segmentów rynku, budowa zaufania klienta, wdra anie nowoczesnych metod i technik zarz dzania i wspomagania zarz dzania, zmiana polityki inwestycyjnej, budowa nowego wizerunku organizacji, budowa nowych systemów motywacyjnych, d enie do sta ego podnoszenia kwalifikacji reformowanie strategii, zorientowanie rynkowe struktury organizacyjnej, stymulowanie dzia a innowacyjnych, wymiana parku maszynowego, kreowanie przywództwa i przywódców, tworzenie nowej kultury organizacyjnej, zmiana polityki finansowej, zakup nowoczesnych technologii stymulowanie pracy zespo owej, redefinicja zakresu zada, odpowiedzialno ci i uprawnie, 12 Kral Z., Zab ocka-kluczka A., (2005), Przezwyci anie kryzysów w polskich przedsi biorstwach, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 2(661), ORGMASZ, Warszawa, s. 24. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

14 62 R. Wróblewski doskonalenie systemów informacyjnych 13. Zdaniem powy szych autorów, przedsi biorstwa, którym uda o si unikn bankructwa, stosowa y strategie zarz dzania oparte na czynnikach mi kkich (wizerunek firmy, kultura organizacyjna, przywództwo, inwestowanie w kapita intelektualny). Trzeci etap analizy przyczynowej sytuacji kryzysowej obejmuje opis i ocen jej skutków oraz opracowanie wniosków. Sytuacja kryzysowa, a zw aszcza kryzys, jako decyduj ca jej faza, ko cz si albo przetrwaniem i otwarciem si przedsi biorstwa na perspektyw rozwoju lub upadkiem. W pierwszym wypadku charakterystyczn cech przedsi biorstw jest zwykle fenomen organizacyjnego uczenia si i dostrzegania korzy ci, b d cych pozytywnym skutkiem sytuacji kryzysowej. Innym przyk adem zastosowania metody analizy systemowej w zarz dzaniu przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych jest system kauzalny przedstawiony na rys. 7. OBSERWACJE Przyczyna Problem Symptom DZIA ANIA Prewencja Korekta U mierzenie Poprawa Kontrola Zarz dzanie antykryzysowe CELE Rys. 7. Elementy systemu kauzalnego Fig. 7. Elements of the casual system ród o: D.N. Card, (2004),Understanding Causal systems, s. 2. Source: D.N. Card, (2004),Understanding Causal systems, p. 2. Pokazany na rys. 7 system kauzalny zawiera trzy klasy elementów: cele dotycz takich przedsi wzi podejmowanych przez kierownictwo przedsi biorstwa jak: poprawa, kontrola i zarz dzanie antykryzysowe, obserwacje identyfikacja przyczyn, problemów i symptomów procesu kryzysowego. Przedmiotem obserwacji s zdarzenia, któ- 13 Tam e, s. 25. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

15 Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych 63 re mog by wykryte i obejmuj przyczyny, wynikaj c z nich problemy zarz dzania oraz symptomy, zewn trzne przejawy sytuacji kryzysowej, dzia ania obejmuj takie przedsi wzi cia jak: prewencja, korekta planów i agodzenie skutków sytuacji kryzysowej. Oznacza ono odej cie od planów lub celów dot d realizowanych. Cele dzia a antykryzysowych sprowadzaj si istocie rzeczy w istocie rzeczy do prewencji, kontroli i u mierzania symptomów. Szczególne znaczenie ma kontrola procesów (steruj ca), realizowana w ramach zarz dzania operacyjnego i kontrola strategiczna. Kontrola procesów jest realizowana w czasie rzeczywistym i polega na wykryciu zagro e, które mog doprowadzi do odchyle wyników w stosunku do zaplanowanych norm. Natomiast kontrola strategiczna nie powinna by traktowana jako kontrola ex-post, ale jako proces towarzysz cy zarz dzaniu strategicznemu i obejmowa : kontrol za o e (strategiczny nadzór), kontrol procesu formu owania strategii oraz strategiczn kontrol realizacji za o onych celów. Potrzeba ci g o ci dzia ania przedsi biorstwa jest naturaln konsekwencj jego podstawowego celu przetrwania i rozwoju. Zaspokojenie tej potrzeby wymaga ci g o ci zarz dzania nim - urzeczywistniania koncepcji Business Continuity Management (ang. BCM), czyli holistycznego procesu zarz dzania, który ma na celu okre lenie potencjalnego wp ywu zak óce na organizacj i stworzenie warunków budowania odporno ci na nie oraz zdolno ci skutecznej rekcji w zakresie ochrony kluczowych interesów w a- cicieli, reputacji i marki organizacji,a tak e warto ci osi gni tych w jej dotychczasowej dzia alno ci(definicja The Business Continuity Institute) 14. W literaturze przedmiotu spotyka si nieco inn nazw tej koncepcji zarz dzania: Business Crisis and Continuity Management BCCM, traktowane jako praktyk zarz dzania przedsi biorstwem, która zapewnia wytyczne dla decyzji i dzia a w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania na zaistnia sytuacj i przywrócenia stanu funkcjonowania przedsi biorstwa, zgodnego z jego celami strategicznymi 15. W koncepcji BCCM proponuje si ramowe funkcje zarz dzania (tab. 1) oraz przypisuje si im stosowne znaczenie. I tak: Zarz dzanie przedsi biorstwem - oznacza systemowe rozumienie biznesu i zarz dzanie dzia aniami w ramach przedsi biorstwa w aspekcie kultury, wierze, misji, celów, i struktury organizacyjnej. 14 Zawi a-nied wiecki J., (2006), Ci g o dzia ania a teoria zarz dzania [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 4(675), ORGMASZ, Warszawa, s Shaw G.L., Business Crisis and Continuity Management; s. 3. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

16 64 R. Wróblewski Tabela 1. Ramowe funkcje zarz dzania w perspektywie Business Crisis and Continuity Management BCCM Table 1. Frame functions of managing in the perspective Crisis Business and Continuity Management - BCCM 5. ZARZ DZANIE RYZYKIEM Decyzja oparta na ryzyku Ocena ryzyka analiza obszaru biznesu Ryzyko komunikacji 6. Planowanie 1. ZARZ DZANIE PRZEDSI BIORSTWEM 2. Zarz dzanie kryzysowe 3. Kryzys komunikacji 4. ZARZ DZANIE WIEDZ Monitoring rodowiska Organizacyjne uczenie si 7. Program implementacji 9. Trening/ wiczenia 8. System monitoringu 10. Zarz dzanie zdarzeniami 11. Odpowiedzi na zdarzenia 12. CI G O DZIA ANIA Uzdrowienie biznesu Wznowienie dzia alno ci 13. Przywracanie i przej cie do normalno ci Przed kryzysem W kryzysie Po kryzysie Czas ród o: Shaw G.L., Business Crisis and Continuity Management, s. 11. Source: Shaw G.L., Business Crisis and Continuity Management, p. 11. Zarz dzanie kryzysowe - oznacza koordynacj dzia a na wypadek kryzysu i ich kontrol zgodnie ze strategicznymi celami przedsi biorstwa. S one na ogó zwi zane z jego reakcj na negatywne wp ywy otoczenia i pro- Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

17 Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych 65 cesów wewn trznych, odzyskania zdolno ci do prowadzenia operacji w trakcie i po wypadku kryzysu. Obejmuje ono agodzenie czynników negatywnych wp ywaj cych na funkcjonowanie przedsi biorstwa oraz odtworzenie jego zdolno ci do normalnej dzia alno ci. Kryzys komunikacji oznacza wszystkie rodki komunikacji, zarówno wewn trznej, jak i na zewn trz przedsi biorstwa, zaprojektowane i realizowane w celu wsparcia funkcji zarz dzania kryzysowego. Zarz dzanie wiedz oznacza pozyskiwanie, przechowywanie, reprezentacja, przetwarzanie, transfer i wykorzystanie informacji wspomagaj cych Zarz dzanie przedsi biorstwem. Zarz dzanie ryzykiem oznacz ocena ryzyka, analizy biznesowe, gospodarcze, analizy wp ywu ze sprzeda y, podejmowanie decyzji opartych na ocenie ryzyka. Planowanie oznacza opracowywanie - w oparciu o wyniki zarz dzania ryzykiem oraz w ogólnym kontek cie zarz dzania przedsi biorstwem - planów, zasad i procedur zarz dzania w celu rozwi zania wynik ych problemów i/lub skutków dzia alno ci dotychczasowej dzia alno ci. Realizacja programu oznacza wdro enie i zarz dzanie specjalnymi programami, takimi jak: bezpiecze stwo fizyczne, bezpiecze stwo w Internecie, ochrona rodowiska, ochrona zdrowia pracowników i bezpiecze stwa, itp., które wspieraj Business Crisis Continuity Management (BCCM) i programy, realizowane w ramach Zarz dzania przedsi biorstwem. System monitoringu oznacza pomiar i ocena wyników programu w kontek cie strategii przedsi biorstwa. Trening / wiczenia oznacza programy rozwoju i utrzymania indywidualnych i grupowych zdolno ci organizacyjnych. Zarz dzanie zdarzeniami oznacza zarz dzanie w odniesieniu do operacji, logistyki, planowania, finansów i administracji, bezpiecze stwa i przep ywu informacji, b d ce praktyczn odpowiedzi na konsekwencje / skutki wyst pienia kryzysu. Odpowiedzi na zdarzenia oznacza taktyczne reakcje na konsekwencje / skutki wyst pienia kryzysu w celu ochrony personelu i mienia, dotycz ce ustabilizowania rentowno ci dzia alno ci gospodarczej. Ci g o dzia ania oznacza konkretne plany i dzia ania, które umo liwiaj przedsi biorstwu reagowanie na wypadek kryzysu w taki sposób, e wznowione zostaj funkcje biznesowe, podfunkcje i procesy maj ce priorytetowe znaczenie dla rentowno ci przedsi biorstwa. Przywracanie i przej cie do normalno ci oznacza plany i dzia ania podejmowane w celu przywrócenia stanu normalnego funkcjonowania przedsi biorstwa 16. Nale y podkre li, e zarz dzanie ryzykiem jest fundamentem kompleksowego programu BCCM, a podejmowanie w oparciu o nie decyzje, maj wp yw na wszystkie funkcje zawarte w ramowym uk adzie przedstawionym w tab G.L. Shaw, Business Crisis and Continuity Management; s ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

18 66 R. Wróblewski Konkluzje ogólne Problematyka zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych nale y do kluczowych zagadnie teorii i praktyki ekonomicznej i jako taka wymaga dalszych bada. Omawiane w artykule podej cie do tego zarz dzania, oparte na koncepcji nawigowania cyklem ycia przedsi biorstwa, mo e by oprócz innych podej - z powodzeniem stosowane w praktyce zarz dzania nim. Bibliografia Card D.N., (2004), Understanding Causal systems, Dec R., Rola systemu wczesnego ostrzegania w realizacji strategii, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 10(681), ORGMASZ, Warszawa Kral Z., Zab ocka-kluczka A., (2005), Przezwyci anie kryzysów w polskich przedsi biorstwach, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 2(661), ORGMASZ, Warszawa. Pud o F., System ostrzegania o zmianach w otoczeniu przedsi biorstwa, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 6(653), ORGMASZ, Warszawa Puszko-Machowczyk K., Elastyczno w zarz dzaniu, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 11(694), ORGMASZ, Warszawa Shaw G.L., Business Crisis and Continuity Management; Waszczyk M., Szczerbicki E., Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych; Wróblewski R., Pa stwo w kryzysie, AON, Warszawa Wróblewski R., Kryzysy czyli wiat skazany na wspó prac, [w:] Wspó czesne operacje reagowania kryzysowego - wymóg regionalnego bezpiecze stwa czy operacje przysz o ci? Materia y z konferencji naukowej, Wyd. AON, Warszawa Wróblewski R., Teoretyczne problemy transformacji przedsi biorstwa [w:] Zeszyty Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarz dzanie (10)2009a. Wróblewski R., Nauka o przedsi biorstwem. Przedmiot i metoda, Wyd. AP, Siedlce 2009b. Wulf H.R., Pedersen S.A., Rosenberg S., Filozofia medycyny, PWN, Warszawa Zawi a-nied wiecki J., Ci g o dzia ania a teoria zarz dzania [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 4(675), ORGMASZ, Warszawa Zelek A., Model zarz dzania kryzysem w organizacji; ebrowski A., Walka informacyjna u progu XXI wieku [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjno przedsi biorstwa, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo