Dlaczego organizacje powinny stosować system zarządzania energetycznego?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego organizacje powinny stosować system zarządzania energetycznego?"

Transkrypt

1 Zarządzanie energią w sposób ciągły. ISO Biała Księga Kompleksowe spojrzenie na proces zarządzania energią. Wstęp. Celem publikacji Białej Księgi jest zaprezentowanie spojrzenia na ciągłe zarządzanie energetyczne w organizacjach z perspektywy niezaleŝnej, akredytowanej jednostki certyfikacyjnej. Niniejsze opracowanie skupia się na problemach związanych ze strategią energetyczną, kulturą energetyczną i ciągłym udoskonalaniem. Głównym celem Księgi jest pokazanie zmiany, jaka zaszła w podejściu do zarządzania w kierunku całościowego spojrzenia na zuŝycie energii i wykorzystania istotnych szans płynących z ograniczania emisji i cięcia kosztów. Osiągnięcia amerykańskich liderów: Dow Chemical osiągnęła 20 % poprawę wydajności energetycznej (4 biliony $ oszczędności) w latach , obecnie szuka dodatkowych oszczędności w okresie InterfaceFLOR, producent dywanów, zredukował zuŝycie energii o 35% w latach dzięki systematycznemu i ciągłemu udoskonalaniu programu zarządzania energią. Ciągłe Zarządzanie Energią - ISO Str. 1 z DEKRA Certification Sp. z o.o.

2 Firma Cook Composites and Polymers osiągnęła poprawę efektywności energetycznej o 14% w ciągu 2 pierwszych lat udziału w programie SEP Pilot, co przełoŝyło się na $ oszczędności rocznie. Freescale Semiconductor dzięki wdroŝeniu systemu zarządzania energetycznego osiągnęła oszczędności na poziomie 2 milionów dolarów rocznie w okresie W skrócie. Rezultaty prezentowanego podejścia: Inwestycje w zarządzanie energetyczne to wygrana dla inwestorów, interesariuszy i środowiska. Głównym celem organizacji jest zysk poprzez sprzedaŝ dóbr i usług. Wiodące przedsiębiorstwa obecnie wykorzystują okazje to cięcia kosztów poprzez implementację krótko i długoterminowych strategii zarządzania energią. Dzięki wdroŝeniu systemu zarządzania firma DOW Chemical osiągnęła 17.9 % redukcję zuŝycia energii. Cook Composites osiągnęła oszczędności na poziomie 14,9 % tj $ rocznie bez nakładów inwestycyjnych. Freescale Semiconductor zredukowała roczne zuŝycie energii latach , co zaowocowało 2 milionami dolarów oszczędności w kaŝdym roku. Programy dotyczące efektywności energetycznej wymagają silnego zaangaŝowania najwyŝszego kierownictwa. Bariery blokujące poprawę wydajności energetycznej takie jak brak informacji, ograniczona świadomość zysków finansowych i jakościowych, nieodpowiednie umiejętności, zasadnicze ograniczenia organizacyjne i kultura korporacyjna tracą na znaczeniu dzięki udokumentowanym sukcesom pierwszych organizacji, które zdecydowały się na wdroŝenie standardów zarządzania energią. DEKRA Certification zbadała wiele z nich poprzez przeprowadzenie auditów zgodności w programie SEP Pilot w USA. Przedsiębiorstwa które zaadaptowały zarządzanie energetyczne i wdroŝyły standard zarządzania energią obserwują obecnie znaczące sukcesy, ponosząc jednocześnie niewielkie bądź Ŝadne nakłady inwestycyjne. Ciągłe Zarządzanie Energią - ISO Str. 2 z DEKRA Certification Sp. z o.o.

3 Dlaczego organizacje powinny stosować system zarządzania energetycznego? Liderzy mają świadomość, Ŝe dla kontroli krytycznych zasobów w celu zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej niezbędna jest dobra strategia organizacji. Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów zawsze stanowiło trzon strategii korporacyjnych ukierunkowanych na ograniczanie wydatków i wzrost rentowności. Obecnie potrzeba zmniejszania poziomu emisji we wszystkich obszarach zarządzania biznesowego jest nieunikniona, zwłaszcza w sektorach silnie przemysłowych takich jak branŝa samochodowa, chemiczna, branŝa producentów cementu, masy włóknistej i papieru, czy szkła. Strategia hierarchicznego zarządzania energetycznego moŝe prowadzić do odkrycia znaczących moŝliwości, jak to zostało szeroko opisane w literaturze. Co to jest zarządzanie energetyczne? Zarówno praktycy jak i badacze akademiccy definiują zarządzanie energetyczne jako zakup, zuŝycie i zastosowanie wszystkich źródeł energii w sektorze usługowym i produkcyjnym. Wydajność energetyczna, wskaźnik lub inny współczynnik zaleŝności ilościowej pomiędzy dostarczaną energią a wynikiem organizacji w postaci stopnia wykorzystania energii, zuŝytych zasobów do produkcji dóbr i usług, stanowią uniwersalny problem menedŝerów, którzy usiłują złagodzić ryzyko fluktuacji cen energii i emisji generowanej w procesie spalania paliw kopalnych. W czasach globalnej konkurencji, dostawa energii jest teraz najbardziej krytycznym ze strategicznych aktywów, wymagającym aktywnego zarządzania. Co to jest efektywność energetyczna? Wydajność energetyczna to najbardziej efektywny kosztowo i najskuteczniejszy środek łagodzenia problemów finansowych i środowiskowych spowodowanych rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Ciągłe Zarządzanie Energią - ISO Str. 3 z DEKRA Certification Sp. z o.o.

4 ZuŜycie energii moŝna śledzić poprzez mierzenie jednostek energii wykorzystanych na wyprodukowanie dobra bądź usługi. Przykładem z branŝy samochodowej moŝe być załoŝony przez Toyotę w USA na 2011 rok cel w postaci zuŝycia 6,3 MMBtu (1 MMBtu odpowiada 293,1 kwh) na jeden wyprodukowany samochód. Wiodący producenci samochodów bacznie obserwują tego rodzaju dane. Konsekwentne mierzenie współczynników moŝe posłuŝyć w sposób widoczny do wyodrębnienia takich danych jak koszt energii przypadający na wyprodukowany samochód, dzięki czemu moŝna formułować szczegółowe cele dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Poprzez podniesienie wydajności w zuŝyciu energii, organizacje mogą czerpać zyski z obniŝonej emisji i kosztów. Na czym polega wykorzystywanie energii? Wykorzystanie energii jest mierzalnym rezultatem wydajności energetycznej, zuŝycia i konsumpcji. (ISO, 2011) Rysunek 1 obrazuje koncepcję wykorzystania energii i kluczowe czynniki, które mają na to wpływ: NATĘśENIE ENERGII WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA WYKORZYSTANIE ENERGII KONSUMPCJA ENERGII ZUśYCIE ENERGII Ciągłe Zarządzanie Energią - ISO Str. 4 z DEKRA Certification Sp. z o.o.

5 Jak sformułować szanse związane z wykorzystaniem energii? określenie procesów przeprowadzenie analizy obszarów znaczącego zuŝycia energii przeprowadzenie oceny energetycznej optymalizacja systemu zarządzania energetycznego weryfikacja poprzez audit drugiej i trzeciej strony interesariusze: klienci, pracownicy i dostawcy firmy świadczące usługi energetyczne Wykorzystanie energii zaleŝy od stosowania wielu potencjalnych mechanizmów monitorowania i kontroli. Organizacje, których cele są zrównowaŝone, powinny ustanowić wachlarz metod wykorzystywania narzędzi do pomiaru i weryfikacji, by zyskać pewność Ŝe cel zostanie osiągnięty oraz Ŝe określone cele i dąŝenia będą miały charakter zrównowaŝony. Wskaźniki wykorzystania energii są jednym ze sposobów mierzenia skuteczności funkcjonowania istniejącego systemu zarządzania energią. Czym jest nowy standard ISO 50001? ISO to standard, który wskazuje jak ustanowić ramy zarządzania energią dla zakładów przemysłowych, działalności handlowych lub całych organizacji. Projektowany by jak najszerzej objąć wszystkie sektory gospodarki, szacowany jest jako standard, który moŝe mieć zastosowanie do ponad 60% światowego zuŝycia energii. Ten międzynarodowy standard ma na celu pomoc organizacjom w ustanowieniu systemu i procesów, niezbędnych do poprawy wykorzystania energii, obejmującego wydajność energetyczną, zuŝycie i konsumpcję energii. ISO moŝe pomóc twojej organizacji: zredukować poziom zuŝycia energii związanej z ponoszonymi kosztami operacyjnymi; podnieść wydajność energetyczną; udokumentować zrównowaŝone zarządzanie; wspierać oszczędzanie energii; redukować emisję gazów cieplarnianych; usprawnić wykorzystanie aktywów energetycznych; zredefiniować praktyki zakupu energii. Ciągłe Zarządzanie Energią - ISO Str. 5 z DEKRA Certification Sp. z o.o.

6 ISO moŝe mieć zastosowanie do wszystkich typów organizacji, bez względu na jej połoŝenie geograficzne, warunki kulturowe, czy społeczne. Wymagania standardu moŝna zaaplikować do specyficznych wymagań twojej organizacji, uwzględniając złoŝoność systemu twojej organizacji, stopień udokumentowania oraz jej zasoby, oraz do wszystkich działalności prowadzonych i kontrolowanych przez organizację. Standard bazuje na tych samych podstawach co wszystkie standardy ISO obejmujące systemy zarządzania, zapewniając wysoką kompatybilność z ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz ISO (zarządzanie środowiskowe). Korzyści z wdroŝenia ISO 50001: stworzenie ramy umoŝliwiającej integrację stosowanych praktyk zarządzania z działaniami na rzecz wydajności energetycznej; lepsze wykorzystanie energochłonnych aktywów; wdroŝenie, mierzenie, dokumentowanie i raportowanie działań na rzecz poprawy wykorzystania energii i projektowanego wpływu tych działań na redukcje emisji gazów cieplarnianych (GHG); przejrzystość i czytelność zarządzania zasobami energetycznymi; wdroŝenie dobrych praktyk zarządzania energią i dobrych nawyków; ocena i hierarchizacja wdroŝenia nowych technologii energetycznie wydajnych; stworzenie ramy dla promocji wydajności energetycznej w łańcuchu dostaw; usprawnienie zarządzania energią w kontekście projektów skoncentrowanych na redukcji emisji gazów cieplarnianych. ZrównowaŜona strategia i przegląd taktyczny: Ostatnie badania przeprowadzone przez Gartner i IBM (TRIRIGA) na 130 duŝych organizacjach sektora publicznego i prywatnego (o przychodzie na poziomie biliona dolarów i więcej), odpowiedzialnych za wdraŝanie inicjatyw zrównowaŝonego rozwoju i zarządzania, pokazały Ŝe 58% z nich mimo wdroŝenia strategii zrównowaŝonego zarządzania, nie osiągnęło wyznaczonych celów. Spośród badanej populacji 34 % organizacji, którym udało się osiągnąć cele, miało następujące cechy wspólne: Ciągłe Zarządzanie Energią - ISO Str. 6 z DEKRA Certification Sp. z o.o.

7 Strategie: AngaŜowanie kierownictwa na kaŝdym etapie realizowania strategii; Kluczowym elementem zarządzania organizacją jest zrównowaŝony rozwój; Priorytetem w realizowanych programach na rzecz zrównowaŝonego rozwoju były ulepszenia wynikające z wydajności energetycznej na czele z udoskonaleniami w łańcuchu dostaw i inicjatywami na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Taktyki działania: Usprawnienia operacyjne, mające na celu redukcję zuŝycia energii o 10 do 20 procent przy jednoczesnych minimalnych bądź zerowych nakładach finansowych; Ustanawianie projektów redukcji zuŝycia energii o 20 do 60 procent. Programy zarządzania przestrzenią, które mają na celu udoskonalenie wykorzystania przestrzeni w taki sposób, by redukować koszty działalności i koszty energii. Jakie są korzyści z auditu strategii zarządzania energetycznego przez niezaleŝną jednostkę certyfikacyjną? Aby osiągnąć wartość dodaną z prowadzonych auditów, akredytowana jednostka certyfikacyjna moŝe pomóc organizacji zwiększyć wydajność systemu zarządzania poprzez: dostarczenie informacji kierownictwu na temat moŝliwości jakie organizacja moŝe wykorzystać do osiągnięcia celów energetycznych; identyfikację problemów, których rozwiązanie moŝe zapewnić lepsze wykorzystanie energii; identyfikację moŝliwości związanych z wykorzystaniem energii oraz obszarów ryzyka; dokumentację osiągnięć organizacji w postaci raportu poauditowego. Akredytowana jednostka certyfikacyjna jest gwarantem kompetentnego, niezaleŝnego i bezstronnego podejścia oraz integralności wdroŝonego systemu zarządzania energetycznego. Ciągłe Zarządzanie Energią - ISO Str. 7 z DEKRA Certification Sp. z o.o.

8 Wnioski: Udoskonalenia w zakresie zrównowaŝonego zarządzania wydajnością energetyczną stanowią kluczowy element walki o przewagę konkurencyjną. Stałe samodoskonalenie i dąŝenie do osiągania wyznaczonych celów wymaga zmiany podejścia do zarządzania, z podejścia projektowego do myślenia o systemie w sposób holistyczny uwzględniając zuŝycie energii. Światowe podejście kultury zarządzania do standardów zarządzania jakością i środowiskiem ISO ulegało zmianom, teraz zaś czas jest na nawet większe zmiany w kulturze zarządzania energią. O DEKRA Certification: DEKRA obecnie jest wiodącą jednostką auditującą zarządzanie energią oraz dostawcą usług certyfikacyjnych: jako pierwsza jednostka otrzymała akredytację ANSI (amerykańska jednostka akredytacyjna) do prowadzenia auditów w ramach programu SEP; jako jedyna akredytowana jednostka, DEKRA ma prawo prowadzić certyfikację w ramach programu SEP; DEKRA ma największe doświadczenie w audytowaniu organizacji według ISO 50001; DEKRA była bezpośrednio zaangaŝowana w rozwój standardu ISO 50001, moŝe więc poszczycić się najlepszym zrozumieniem dla załoŝeń standardu. Jako jedna z wiodących jednostek certyfikacyjnych na świecie i dostarczyciel profesjonalnych usług auditowania systemów zarządzania, DEKRA Certification zachęca Państwa do kontaktu, przedyskutowania celów organizacyjnych i wspólnego znalezienia sposobów, w jakie DEKRA moŝe pomóc je osiągnąć. DEKRA świadczy usługi m.in. w zakresie ISO 9001 (jakość), (środowisko), EN 9100 (lotnictwo i kosmonautyka) i ISO (zarządzanie energią) oraz inne usługi certyfikacyjne na zgodność ze standardami, nie wyłączając oceny dostawców. Skontaktuj się z DEKRA Certification: DEKRA Certification Sp. z o.o Plac Solny 20, Wrocław Tel do 78 Oddział WARSZAWA ul. Chłodna 64, Warszawa Tel do 11 Ciągłe Zarządzanie Energią - ISO Str. 8 z DEKRA Certification Sp. z o.o.

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain)

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Spis treści Część 2.1 Wprowadzenie do lekcji Część 2.2 Cele lekcji Część 2.3 Szczupły łańcuch dostaw - omówienie Część 2.4 Wyszczuplanie łańcucha dostaw

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Styczeń 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego

Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego Polskie Forum ISO 14000 Doskonalenie auditów wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego Seminarium internetowe 24 lutego 2011 r. ROLA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH AUDIT systematyczny, niezależny i udokumentowany

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo