LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009

2 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / , fax 0 / e-m ail: els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie Lkalnej Grupy Działania Bractw Kuźnic Praca zstała wyknana przez zespół ekspertów pd kierwnictwem mgr GraŜyny Rajczyk. Autrzy pracwania składają pdziękwania wszystkim tym sbm, które swim zaangaŝwaniem w trakcie warsztatów i sptkań przyczyniły się d pwstania niniejszeg dkumentu.

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) DANE PODSTAWOWE OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD STRUKTURA ORGANU DECYZYJNEGO - RADY LGD ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO LGD Zasady i prcedury funkcjnwania rganu decyzyjneg KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD W REALIZACJI OPERACJI OPIS I SPECYFIKA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I KULTUROWE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA NA OBSZARZE LGD SPECYFIKA OBSZARU OBJĘTEGO LGD UZASADNIENIE SPÓJNOŚCI OBSZARU LGD ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLENIE MISJI LGD WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO I INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, LOKALNE KRYTERIA WYBORU I PROCEDURA ICH ZMIAN PROCEDURA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI RADY BUDśET LSR OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR WDRAśANIE I AKTUALIZACJA ORAZ MONITORING LSR ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY - EWALUACJI WŁASNEJ

4 13. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAśANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH ZAŁĄCZNIKI DO LSR WYKAZ TABEL

5 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) 1.1. DANE PODSTAWOWE Nazwa LGD Status prawny LGD Data wpisu d KRS Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Stwarzyszenie nw utwrzne zgdnie z zasadami Leader (ustawa z dn. 7 marca 2007r. - Dz. U. Nr 64 pz. 427 raz z 2008r. Nr 98, pz. 634) r. Numer KRS OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA Prces budwania partnerstwa na bszarze LGD Bractw Kuźnic zainicjwany zstał w gminie Pczesna. W kresie sierpień październik 2007 rku dbyły się tam właśnie cztery sptkania infrmacyjn rganizacyjne przybliŝające idee Leadera raz mŝliwści i szanse rzwju bszarów wiejskich dzięki partnerstwu trójsektrwemu. Cztery gminy pwiatu częstchwskieg: Pczesna, Knpiska, Kamienica Plska raz Starcza wraz z gminą pwiatu lublinieckieg : Brnwem uznały pdejście leaderwskie za dpwiednie i z zaangaŝwaniem przystąpin d prcedur legislacyjnych w celu utwrzenia Lkalnej Grupy Działania. Wtedy utwrzyła się grupa zaangaŝwanych leaderów widząca szanse rzwju bszarów wiejskich pwiatu częstchwskieg i gminy pwiatu lublinieckieg właśnie pprzez integracyjne, ddlne pdejście d prblemów i mŝliwści pprawy jakści Ŝycia i rzwju wsi. Przedstawiciele trzech sektrów : publiczneg, spłeczneg i gspdarczeg z pszczególnych 5 gmin wybrali swich aktywnych leaderów, którzy w krótkim czasie prpagując pdejście Leadera dprwadzili w październiku 2007r. d sptkania Kmitetu ZałŜycielskieg. 29 luteg 2008r. dbył się ficjalne sptkanie 27 Człnków ZałŜycieli. Pwłany Kmitet ZałŜycielski dprwadził d rejestracji Stwarzyszenia LGD Bractw Kuźnic. Spełnine zstały wymgi dpwiedniej struktury człnków LDG w zakresie reprezentatywnści. Od marca 2008r. juŝ w ramach zarejestrwaneg Stwarzyszenia pszerzały się kręgi zaintereswanych działalnścią statutwą Bractwa, dzięki czemu aktualnie LGD liczy 50 człnków. Wiele sptkań rbczych d mmentu rejestracji d sierpnia 2008r. słuŝyły integracji, zdbywaniu wiedzy leaderwskie a takŝe precyzwaniu warunków partnerstwa. W maju uknstytuwała 5

6 się Rada Organ Decyzyjny (OD) Stwarzyszenia, w strukturze rganizacyjnej najisttniejszy instrument dpwiedzialny za spsób prcedwania śrdków na rzecz rzwju bszarów wiejskich zgdny z celami i załŝeniami niniejszej Lkalnej Strategii Rzwju. Na sptkaniach tych uzgdnin statutwe ptrzeby i mŝliwści bszaru LGD Bractw Kuźnic, w drdze knsultacji spłecznych, ddlnych inicjatyw zebran pakiet przedsięwzięć, pmysłów, prjektów jak bazę d peracji PROW i LSR. Klejne warsztaty (d sierpnia d kńca rku 2008), juŝ metdlgicznie ukierunkwane na zbudwanie ptymalnej Lkalnej Strategii Rzwju precyzwały wizję rzwju adekwatną d lkalnych ptrzeb. Mieszkańcy bszaru LGD Bractw Kuźnic, lkalne władze samrządwe i partnerzy instytucjnalni dczuli mŝliwść i kniecznść działań, których efekty dzięki wzmcnieniu dfinanswaniem unijnym słuŝą prawdziwemu rzwjwi adekwatnemu d ich ptrzeb i zasbów. Okres zawiązywania się Bractwa, knsultacji spłecznych, uzgdnień rganizacyjnych, szkleń warsztatwych przysłuŝył się scalaniu nwej grupy, nweg bszarw reginu. Młde partnerstw twrząc swją tŝsamść lkalną dkrył wspólne cechy. Nazwa Stwarzyszenia Bractw Kuźnic ddaje isttę histryczneg, kulturweg i gegraficzneg spiwa w nwym brębie terytrialnym. Nwa całść bszaru LGD Bractw Kuźnic wyniknęła z ptrzeby reginalneg partnerstwa dająceg szanse rzwju i zmian na bazie teg, c łączy te gminy i w knsekwencji nwych mŝliwści leaderwskich ujętych w PROW na lata Rzwój LGD uwarunkwany jest lkalnym ptencjałem spłecznym, publicznym i gspdarczym. Przyjmwanie nwych człnków sób fizycznych, aktywnych leaderów spłecznści lkalnej bszaru stwarzyszenia raz sób prawnych rganizacji pzarządwych, partnerów instytucjnalnych, przedsiębirców t czywisty prces ewaluacyjny LGD. Specyfika statutwa i aktywnść wszystkich człnków stwarzyszenia stanwi główny atrybut dla ptencjalnych, klejnych partnerów zaintereswanych pprawą jakści Ŝycia na bszarach wiejskich. Dbrwlnść, chęć d działania i współpracy, kreatywnść, innwacyjnść cechują LGD czyniąc ją atrakcyjną rganizacją dla ludzi aktywnych, ptymistycznych i przedsiębirczych CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD Stwarzyszenie LGD Bractw Kuźnic liczy 50 człnków jak sby fizyczne raz 5 gmin z bszaru LGD jak pdmity prawne. Cztery gminy Pwiatu Częstchwskieg i jedna gmina Pwiatu Lublinieckieg spełniające kryteria przystąpienia d Leadera (ze względu na status gminy i liczbę mieszkańców) stał się jej człnkami: Pczesna, Knpiska, Kamienica Plska, Starcza raz Brnów. Od mmentu zarejestrwania w marcu 2008r., kiedy na sptkaniu załŝycielskim 27 sób z bszaru wyŝej wymieninych 5 gmin zadeklarwały gtwść działań na rzecz rzwju i pprawy jakści Ŝycia na swim terenie pprzez statutwe załŝenia i pdejście leaderwskie stwarzyszenie zyskał na ppularnści, pzyskał nwych człnków. PniŜej tabelaryczne zestawienie prezentuje charakterystykę aktualnych człnków LGD. 6

7 Tabela nr 1 - Lista człnków LGD Bractw Kuźnic Imię i nazwisk Sektr/gmina Rdzaj prwadznej Funkcja Lp. człnka LGD jaki działalnści przez w strukturze Bractw Kuźnic reprezentuje człnka LGD Bractw Kuźnic człnek 1. Marita Skwrn Publiczny Pczesna 2. Janusz Jńczyk Spłeczny Knpiska 3. Renata Smędzik Publiczny Pczesna 4. Iwna Lisek Publiczny Kamienica Plska 5. Dawid Pijet Publiczny Starcza 6. Szymn śyłka Publiczny Brnów 7. Irena Przywara Publiczny Brnów 8. Magdalena Spłeczny Jarsz-Wawrzyńczak Knpiska 9. Ilna Ciura Publiczny Starcza 10. Sabina Sitek Spłeczny Kamienica Plska 11. Renata Publiczny Kwalczyk - Hamara Pczesna 12. Rufin Majchrzyk Publiczny Brnów 13. Włdzimierz Kleszcz Publiczny Kamienica Pl. 14. Jerzy Scha Publiczny Knpiska 15. Krzysztf Ujma Publiczny Pczesna 16. Wiesław Szymczyk Publiczny Starcza 17. Andrzej Kubat Spłeczny Starcza 18. Drta Jędrzejewska Spłeczny Starcza 19. Agnieszka Liszczyk Spłeczny Starcza 20. Irena Caban Spłeczny Starcza 21. Andrzej Lech Publiczny Pczesna Nauczyciel w Zesple Szkół w Hucie Starej (gm. Pczesna) Człnek OSP Knpiska Specjalista ds. bsługi praswej w Kmendzie Wjewódzkiej w Katwicach Sekretarz w Urzędzie Gminy w Pczesnej Dyrektr w Gminnym Ośrdku Kultury, Sprtu i Rekreacji w Kamienicy Plskiej Pracwnik w Urzędzie Gminy w Starczy Pracwnik w Urzędzie Gminy w Brnwie Pracwnik w Urzędzie Gminy w Brnwie Człnek Stwarzyszenia Miłśników Gminy Knpiska TIIS Sekretarz w Urzędzie Gminy w Starczy Człnek OSP Kamienica Plska Pracwnik w Urzędzie Gminy w Pczesnej Wójt Gminy Brnów Wójt Gminy Kamienica Pl. Wójt Gminy Knpiska Wójt Gminy Pczesna Wójt Gminy Starcza Człnek OSP Starcza, lekarz medycyny Skarbnik w Kle Emerytów i Rencistów w Starczy Nauczyciel w Przedszklu Słtys wsi Łysiec, rlnik Z-ca Wójta Gminy Pczesna Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Skarbnik Zarządu Człnek Zarządu Człnek Zarządu Człnek Zarządu Człnek Kmisji Rewizyjnej Człnek Kmisji Rewizyjnej Człnek Kmisji Rewizyjnej Człnek Kmisji Rewizyjnej Człnek Kmisji Rewizyjnej Przewdniczący Rady (OD) Wiceprzewdniczący Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady 7

8 22. Marek Mrzyk Spłeczny Pczesna 23. Iwna Chła Spłeczny Pczesna 24. Alicja Janwska Gspdarczy Pczesna 25. Mieczysław Chudzik Spłeczny Knpiska 26. Drta Skczylas Spłeczny Knpiska 27. Ola Szczepańska Spłeczny Knpiska 28. Barbara Ankwska - Lis Spłeczny Knpiska 29. Waldemar Szymanek Spłeczny Kamienica Pl. 30. Marlena Sitek Spłeczny Kamienica Pl. 31. Ryszard Placzek Spłeczny Kamienica Pl. Prezes Stwarzyszenia Na rzecz Ekrzwju Ziemi Pcześniańskiej Słtys wsi Krwinów Radna w gminie Pczesna Plnistka w LO; aktywna spłecznie mieszkanka i działaczka Akcji Katlickiej we Wrzswej Człnek Częstchwskieg Stwarzyszenia Inicjatyw Spłecznych Dyrektr Szkły Właściciel firmy Prezes Ludweg Klubu Sprtweg ALKAS (Aleksandria); rlnik STAROSTA Pwiatu Częstchwskieg statniej kadencji; Radny Pwiatu Częstchwskieg Człnek Rady Nadzrczej Banku Spółdzielczeg w Knpiskach Prezes Stwarzyszenia Miłśników Gminy Knpiska TIIS; aktyna działalnść na rzecz przedsięwzięć światwych w gminie Knpiska Przewdnicząca Gminneg KGW; emerytka; wielletnia człnkini Zespłu Śpiewaczeg Gminy Knpiska Wiceprezes Stwarzyszenia Osób Niepełnsprawnych Prmeteus ; Sekretarz w Urzędzie Gminy Knpiska Prezes OSP w Kamienicy Plskiej; Wiceprezes w Oddziale Gminneg Związku OSP RP w Kamienicy Plskiej Aktywna spłeczna działalnść lkalna; pracwnik w Urzędzie Gminy Kamienica Plska Skarbnik w Zarządzie OSP w Kamienicy Plskiej; Słtys Słectwa Kamienica Plska Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady 8

9 32. Agata Najnigier Spłeczny Kamienica Pl. 33. Rman Czrnik Gspdarczy Brnów 34. Henryk Ledwń Gspdarczy Brnów 35. Bgdan Brl Gspdarczy Brnów 36. Bgusława Leśniwska Spłeczny Brnów 37. Danuta Szymczyk Publiczny Starcza 38. Halina Gryl Publiczny Starcza 39. Krystyna Grzyb Publiczny Starcza 40. Lidia Kaźmierczak Spłeczny Pczesna 41. Ewa Synradzka Gspdarczy Pczesna 42. Waldemar Kucia Publiczny Pczesna 43. Stanisław Pietras Publiczny Pczesna 44. Marian Kłdziej Spłeczny Pczesna 45. Anita Imiłek Spłeczny Pczesna 46. Stanisław Minkina Spłeczny Pczesna 47. Teresa Parkitna Publiczna Pczesna 48. Teresa Pala Spłeczny Pczesna Przewdnicząca Trójki Klaswej raz Przedstawiciel Rady Rdziców w Szkół w Kamienicy Plskiej Zesple Właściciel firmy; Przewdniczący Rady Gminy w Brnwie; Wiceprezes Klubu Sprtweg Właściciel firmy Przewdniczący Kmisji Rewizyjnej Rady Gminy w Brnwie; Człnek Stwarzyszenia dla Brnwa Właściciel firmy; Prezes OSP w Brnwie; Przewdniczący Rady Gminy w Brnwie Człnek Stwarzyszenia dla Brnwa współrganizatrka i animatrka imprez kulturalnych; d 12 lat na stanwisku Dyrektra Gminneg Ośrdka Kultury w Brnwie Księgwa w Gimnazjum w Starczy Skarbnik w Urzędzie Gminy Starcza Księgwa w Urzędzie Gminy w Starczy Człnkini Kła Gspdyń Wiejskich, emerytka; Przewdnicząca Rady w Pczesnej Właścicielka firmy Radny Gminy Pczesna Radny Gminy Pczesna OSP Wrzswa Człnek Częstchwskieg Stwarzyszenia Inicjatyw Spłecznych; Dyrektr w G C K i R Rlnik Radny Gminy Pczesna Radna Gminy Pczesna Emerytka ; Dradca w Centrum Kształcenia na Odległść Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia 9

10 49 Adam Szłtys Publiczny Pczesna 50. Adam Mrzyk Publiczny Pczesna Pracwnik w Urzędzie Gminy Pczesna - infrmatyk Radny Gminy Pczesna Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Wśród 50 człnków stwarzyszenia 27 t kbiety. Sektr publiczny reprezentują 22 sby, zaś sektr spłeczn gspdarczy 28 człnków LGD. Kwestię człnkstwa nabru lub wykluczenia ze stwarzyszenia reguluje dpwiedni Rzdział III Statutu Stwarzyszenia LGD Bractw Kuźnic paragrafy d 10 d 14. Działalnść LGD Bractw Kuźnic twarta jest na klejnych człnków zaintereswanych statutwymi celami stwarzyszenia i pdejściem Leader. Nie wyklucza się pszerzeń terytrialnych jeŝeli zaistnieje taka klicznść, mŝliwść, ptrzeba. Od sptkania załŝycielskieg 27 człnków swją działalnścią i prmwaniem pdejścia Leader skutecznie pzyskał klejnych człnków i w aktualnym składzie 50 sób nadal twartym jest kwestia angaŝwania klejnych mieszkańców LGD jak i nawiązywania współpracy, prmwania Leadera tam, gdzie na przylegających bszarach byłby t mŝliwe. Spsób rzszerzania składu LGD uwarunkwany jest więc ww. zapisami statutwymi raz bieŝącą aktywnścią i działalnścią prmcyjną becnych człnków. Bractw Kuźnic twarte jest na kaŝdeg klejneg, nweg człnka, partnera z bszaru LGD, klicznych pwiatów raz instytucji zaintereswanych wsparciem lkalnej strategii rzwju STRUKTURA ORGANU DECYZYJNEGO - RADY LGD Rada LGD Bractw Kuźnic pwłana zstała w dniu 12 maja 2008r.Obejmuje 25 sób, w jej skład wchdzą reprezentanci pszczególnych gmin prprcjnalnie p pięciu z kaŝdej gminy człnkwskiej LGD. W kaŝdej piątce reprezentantów jest wójt danej gminy (sektr publiczny), pzstali t przede wszystkim sektr spłeczny i gspdarczy. Na 25 człnków Rady 11 t kbiety (44%) w strukturze wszystkich człnków stwarzyszenia kbiety stanwią 54%. Struktura człnków Rady spełnia więc parytet uczestnictwa: przedstawicieli pszczególnych gmin (p 5 ciu z kaŝdej) sektra spłeczn gspdarczeg w 50% w stsunku d przedstawicieli sektra publiczneg (sektr publiczny gółem 6 sób, spłeczn gspdarczy 19 sób c stanwi 76% wśród 25 człnków Rady) 44% kbiet (na 25 sób 11 Pań) Dkumenty ptwierdzające przedstawicielstw daneg sektra wszystkich człnków stwarzyszenia (deklaracje), w tym przedstawicieli Rady stanwią załącznik d wnisku wybór LGD d realizacji LSR. Kwestię zakazu łączenia funkcji w rganie decyzyjnym z funkcją w zarządzie lub rganie kntrli reguluje zapis &15 ust. 2 STATUTU STOWARZYSZENIA Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic (bligatryjneg załącznika d wnisku wybór LGD d realizacji LSR). Pnadt takŝe regulujący szczegółw zakres prac Rady jej regulamin bejmuje zapis : Człnek Rady nie mŝe jedncześnie pełnić funkcji w Zarządzie czy Kmisji Rewizyjnej ani być zatrudninym w biurze - &3 ust.2 Regulaminu Rady Stwarzyszenia LGD Bractw Kuźnic w Pczesnej (dkument ten takŝe stanwi załącznik d aplikacji wybór LGD d realizacji LSR). 10

11 Tabela nr 2 - Zestawienie Człnków Rady LGD Bractw Kuźnic Lp. Imię i nazwisk Funkcja Gmina Sektr człnka LGD Bractw Kuźnic w strukturze LGD Bractw Kuźnic jaką reprezentuje człnek Rady jaki reprezentuje człnek Rady 1. Rufin Majchrzyk BORONÓW publiczny 2. Włdzimierz Kleszcz KAMIENICA POLSKA publiczny 3. Jerzy Scha KONOPISKA publiczny 4. Krzysztf Ujma POCZESNA publiczny 5. Wiesław Szymczyk STARCZA publiczny 6. Andrzej Kubat STARCZA spłeczny 7. Drta Jędrzejewska STARCZA spłeczny 8. Agnieszka Liszczyk STARCZA spłeczny 9. Irena Caban STARCZA spłeczny 10. Andrzej Lech POCZESNA spłeczny 11. Marek Mrzyk POCZESNA spłeczny 12. Iwna Chła POCZESNA spłeczny 13. Alicja Janwska POCZESNA gspdarczy 14. Mieczysław Chudzik KONOPISKA spłeczny 15. Drta Skczylas KONOPISKA spłeczny 16. Ola Szczepańska KONOPISKA spłeczny 17. Barbara KONOPISKA spłeczny Ankwska - Lis 18. Waldemar Szymanek KAMIENICA POLSKA spłeczny 19. Marlena Sitek KAMIENICA POLSKA spłeczny 20. Ryszard Placzek KAMIENICA POLSKA spłeczny 21. Agata Najnigier KAMIENICA POLSKA spłeczny 22. Rman Czrnik BORONÓW gspdarczy 23. Henryk Ledwń BORONÓW gspdarczy 24. Bgdan Brl BORONÓW gspdarczy 25. Bgusława Leśniwska BORONÓW publiczny 1.5. ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO LGD LGD d mmentu zawiązania się Stwarzyszenia zapewnine ma dbre warunki lkalwe. Obsada persnalna zatrudnienie pracwników biura zaplanwane zstał na 2009 rk. Dtychczaswy zakres działalnści nweg stwarzyszenie bsługiwany był spłeczną pracą i zaangaŝwaniem człnków a przede wszystkim Zarządu. 11

12 Lkalizacja siedziby LGD Bractw Kuźnic w Pczesnej w budynku Urzędu Gminy Pczesna przy ul. Wlnści 2 ptymalnie wpływa na rganizację i rzwój działalnści Stwarzyszenia. Warunki lkalwe, pdstawwe wypsaŝenie i sprzęt, pmieszczenia biurwe i sala knferencyjn szkleniwa udstępnine stwarzyszeniu niedpłatnie przez Wójta Pczesnej pzwalają sprawnie wyknywać zadania statutwe LGD. W wydzielnym pmieszczeniu biurwym, wypsaŝnym w pdstawwy sprzęt biurwy swje zadania mgą wyknywać działający becnie spłecznie : Zarząd i zaangaŝwani w prace rganizacyjne człnkwie. Dzięki przyzwleniu Wójta Pczesnej d uŝytkwania wskazanych pmieszczeń w budynku urzędu a jedncześnie siedzibie stwarzyszenia - są warunki d przyjmwania i bsługi interesantów, sala szkleniwa umŝliwia rganizwanie wszelkich sptkań grupwych, szkleń; są dbre warunki d archiwizwania dkumentów. Uzupełnieniem pisu zasad i prcedury funkcjnwania LGD Bractw Kuźnic są załączniki: Załącznik Nr 1 Prcedura nabru pracwników LGD (zgdna z załącznikiem d wnisku wybór LGD d realizacji LSR) raz Załącznik Nr 2 Opisy stanwisk precyzujące pdział bwiązków i zakres dpwiedzialnści na pszczególnych stanwiskach (zgdny z załącznikiem d wnisku wybór LGD d realizacji LSR) Załącznik Nr 3 niniejszeg pracwania prezentuje Opis warunków technicznych i lkalwych biura LGD Bractwa Kuźnic (zgdne z pisem załącznika d wnisku wybór LGD d realizacji LSR) ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ORGANU DECYZYJNEGO Rada LGD Bractw Kuźnic zgdnie z przepisami i wymgami dtyczącymi zasad realizacji si 4 - LEADER w PROW na lata a takŝe na pdstawie Statutu Stwarzyszenia ustaliła zasady i prcedury funkcjnwania ujmując je w ramy Regulaminu Rady Stwarzyszenia LGD Bractw Kuźnic w Pczesnej zatwierdzneg uchwałą na Walnym Zebraniu w dniu 09 stycznia 2009r. Zasady pwływania i dwływania człnków rganu decyzyjneg Bractwa Kuźnic regulują zapisy Rzdziału IV pt. Władze Stwarzyszenia w paragrafach d 15 d 22 STATUTU STOWARZYSZENIA LGD Bractw Kuźnic. Walne Zebranie pprzez uchwałę, w trybie głswania zwykłą większścią głsów przy becnści c najmniej płwy człnków uprawninych d głswania - ustala liczbę człnków Rady, wybiera i dwłuje jej człnków (&21 Statutu). W &21 ust. 6 STATUTU pisane są kmpetencje Rady, jej zakres liczbwy nie więcej niŝ 30 sób (zgdnie z ustępem 1 paragrafu 21). Uzupełnienie składu Rady następuje p zwłaniu przez Zarząd Walneg Zebrania (&22) a pełna kadencja trwa rk ( &15 ust. 4). W razie zmniejszenia się składu Rady Zarząd zwłuje Walne Zebranie Człnków w celu jej uzupełnienia t zapis &3 ust. 3 Regulaminu Rady. Rada Bractwa Kuźnic w zgdzie z zapisami statutwymi psiada bwiem precyzyjnie kreślający rganizację wewnętrzną i tryb prac teg rganu decyzyjneg. swój regulamin Szczegółwe zapisy teg dkumentu uwzględniają regulację pstępwania jej człnków w prcedurze wybru prjektów - najwaŝniejszej rli rganu decyzyjneg. Opis prcedur funkcjnwania Rady, w tym prcedury dtyczącej wyłączenia człnka Rady d udziału w dknywaniu wybru peracji mgących budzić wątpliwści c d bezstrnnści zstały ujęte w rzdziale IX pt. Prcedura wyłączenia człnka Rady d udziału w dknywaniu wybru peracji. Organ decyzyjny Rad LGD Bractw Kuźnic psiada więc regulamin rganizacyjny zapewniający : przejrzystść, demkratycznść raz jawnść pdejmwania decyzji. śaden z człnków Rady nie 12

13 mŝe być zatrudninym w biurze LGD ; zna graniczenia c d wykluczenia z prac w kmisji rzpatrującej wniski c d których nie mógłby zachwać bezstrnnści (wzmacnia t teŝ stswna deklaracja pufnści i bezstrnnści, którą w myśl &31 Regulaminu człnkwie pdpisują przed psiedzeniem). Załącznik Nr 4 d niniejszeg pracwania prezentuje w całści zapisy Regulaminu Rady LGD Bractw Kuźnic w Pczesnej KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO Dświadczenie człnków Rady LGD Bractw Kuźnic wiąŝe się ze specyfiką działalnści jej człnków. Wielu z nich pełniąc w Ŝyciu cdziennym kreślne rle zawdwe angaŝuje się ddatkw w prace spłeczne na bszarze gminy. Przejawia się t w inicjwaniu raz realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz rzwju bszarów wiejskich. Większść z człnków Rady t mieszkańcy z głębkimi krzeniami lkalnymi dbrze znają swją lkalną spłecznść, jej ptrzeby i mŝliwści, cieszą się przy tym zaufaniem spłecznym (czeg ptwierdzeniem są rekmendacje). Szerka gama kierunków wykształcenia, dświadczeń w śrdwisku lkalnej aktywnści kulturalnej raz zawdwych dświadczeń człnków Rady daje dpwiednie kmpetencje d prac w rganie decyzyjnym dpwiedzialnym za prcedury weryfikacji wnisków i przyznawania śrdków na wskazane w LSR cele i przedsięwzięcia. Przedstawiciele samrządów lkalnych - wójtwie wszystkich 5 gmin bszaru Bractw Kuźnic mają szerkie dświadczenie w krzystaniu z bardz wielu źródeł finanswania - prgramów związanych z dtacjami unijnymi na rzwój bszarów wiejskich. W swim grnie Rada ma takŝe sbę dświadczną w praktyce I i II Schematu PiltaŜweg Prgramu Leader+. Wielu z człnków t inicjatrzy ale i bezpśredni wyknawcy prjektów i dtacji pzyskanych na rzecz rganizacji, w których aktywnie działają. Szczegółwy pis dświadczenia sób wchdzących w skład rganu decyzyjneg zstał sprządzny według wskazaneg wzru (wzór tabeli w frmularzu wnisku) i jak załącznik d wnisku wybór LGD d realizacji LSR dłączny d aplikacji DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD W REALIZACJI OPERACJI Dświadczenie człnków Stwarzyszenia Bractw Kuźnic wynika z aktywnści jej człnków na rzecz pprawy jakści Ŝycia i rzwju bszarów wiejskich. Obk wielu prjektów realizwanych przez gminy : d PHARE 2000 SSG (np. w gminie Kamienica Plska) pprzez prjekty SAPARD prawie w kaŝdej gminie człnkwskiej aŝ p prjekty z Prgramu Odnwy Wsi Wjewództwa Śląskieg (teŝ prawie w kaŝdej gminie LGD) wymienić mŝna takŝe prjekty uruchamiane ze śrdków: - Ministerstwa Edukacji Nardwej - ZPORR Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki Szczegółwy pis dświadczenia wybranych sób wchdzących w skład LGD raz gmin reprezentujących LGD Bractw Kuźnic zstał sprządzny według wskazaneg wzru (wzór tabeli w frmularzu wnisku) i jak załącznik d wnisku wybór LGD d realizacji LSR dłączny d aplikacji. Załącznik ten nie wyczerpuje wszystkich dświadczeń człnków pkazuje przekrjw gamę prjektów, których realizacja ddaje kmpetencje i aktywnść człnków Bractw Kuźnic. 13

14 2. OPIS I SPECYFIKA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI 2.1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE Pwiat częstchwski i część lublinieckieg, w granicach, których leŝą bszary bjęte LGD Bractw Kuźnic usytuwane są w części półncnej wjewództwa śląskieg, na WyŜynie Śląsk-Krakwskiej na bszarze makrreginu WyŜyny Wźnick-Wieluńskiej, w brębie dwóch mezreginów: ObniŜenia Liswarty-Prsny i Garbu Herbskieg. W niedalekiej dległści znajdują się duŝe aglmeracje miejskie Górneg Śląska raz Kraków i Częstchwa, a takŝe Międzynardwy Prt Ltniczy Katwice - Pyrzwice. Na bszar Lkalnej Grupy Działania Bractw Kuźnic składa się 5 gmin, z czeg 4 przynaleŝą administracyjnie d terytrium pwiatu częstchwskieg, a jedna d rku 1999 d pwiatu lublinieckieg (wymienin w klejnści alfabetycznej): 1. Gmina Brnów 2. Gmina Kamienica Plska 3. Gmina Knpiska 4. Gmina Pczesna 5. Gmina Starcza Mapa LGD 14

15 Mapa LGD na tle wj. śląskieg Knpiska Pczesna Kamienica Plska Starcza Brnów Obszar LGD, przez który przebiega trasa DK 1 Katwice Warszawa, płŝny jest na płudniwy zachód d Częstchwy, w bniŝeniu górnej Warty. Łączna pwierzchnia bszaru LGD Bractw Kuźnic wynsi 262 km², c stanwi 2,12% pwierzchni całeg wjewództwa śląskieg. Obszar ten na kniec 2006 r. zamieszkiwany był przez mieszkańców, czyli k. 0,73 % ludnści wjewództwa. Obszar bjęty LGD Bractw Kuźnic leŝy w całści na bszarach wiejskich, a jeg ludnść stanwi k. 3,43 % gółu ludnści zamieszkującej bszary wiejskie w całym reginie. 15

16 Tabela nr 3 Pdstawwe dane gmin bszaru LGD na dzień Nazwa gminy Typ gminy Liczba ludnści* Pwierzchnia (km 2 ) Liczba słectw Brnów wiejska Kamienica Plska wiejska Knpiska wiejska Pczesna wiejska Starcza wiejska Razem * sby zameldwane na pbyt stały Źródł: UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I PRZYRODNICZE Tereny bjęte LGD Bractw Kuźnic leŝą w półncnej części WyŜyny Śląskiej w zlewni rzeki Warty. Obszar ten był dwukrtnie bjęty zldwaceniami: krakwskim i śrdkwplskim, a większść starych frmacji zstała pkryta wytwrami czwartrzędwymi. Gminy Knpiska i Pczesna sąsiadują bezpśredni z Częstchwą, wszystkie zaś gminy na terenie LGD leŝą w niewielkiej dległści d teg miasta, najdalej, ale zarazem tylk w dległści 20 km leŝy gmina Brnów. Omawiany teren znajduje się w półncn-wschdniej części mnkliny śląsk-krakwskiej, która charakteryzuje się mnklinalnym ułŝeniem warstw starszeg pdłŝa: triaswych, jurajskich i kredwych. Najstarszymi utwrami są sady triasu. Znajdziemy tu piaskwce i piaski z przewarstwieniami iłów raz wapienie i dlmity wapienia muszlweg. Klimat występujący na tym bszarze jest charakterystyczny dla wyŝyn śrdkwplskich i cechuje się średnią temperaturą 17,5 C i średnią padów atmsferycznych mm rcznie. Wiatry wieją z reguły z kierunku zachdnieg i płudniw zachdnieg. Obszar bjęty LGD Bractw Kuźnic t teren cechujący się pewnymi walrami krajbrazwymi i przyrdniczymi. Znajdują się tu bszary chrnine tj. naleŝące d dwóch parków krajbrazwych: Parku Krajbrazweg Lasy nad Górną Liswartą raz jeg tuliny (Brnów raz częściw tereny gmin: Knpiska i Starcza) Parku Krajbrazweg Orlich Gniazd raz tuliny w/w parku w ramach zespłu Jurajskich Parków Krajbrazwych (częściw na terenie gminy Pczesna) Pnadt w gminie Knpiska utwrzn uŝytek eklgiczny, trfwisk przejściwe, zbirnik wdny pd nazwą Jezirk - dwa dły ptrfwe, kresw zalewane wdą, rzdzielne częściw szerką grblą z resztkami bru bagienneg. 16

17 Pd względem zasbów wdnych bszar LGD Bractw Kuźnic naleŝy d zlewni rzeki Warty. Znajduje się tutaj spr terenów dpwiednich pd budwę zbirników retencyjn-rekreacyjnych. Jeden z takich zbirników znajduje się na rzece Knpce w miejscwści Pająk. Pnadt wybudwan kilka małych zbirników dla ptrzeb gspdarki rybackiej. Na bszarze Bractwa Kuźnic występują zasbne zbirniki wód pdziemnych dbrej jakści. Płwa bszaru Bractwa Kuźnic t uŝytki rlne niekrzystnych warunkach gspdarwania. W strukturze uŝytkwania gruntów uŝytki rlne zajmują k. 140 km2, czyli 53% pwierzchni LGD, z czeg 65 % zajmują grunty rne. Pnadt duŝy udział w pwierzchni psiadają lasy i grunty leśne raz łąki i pastwiska. Ich udział cenia się dpwiedni na 36% i 35%. W rękach prywatnych jest zaledwie 14 % pwierzchni lasów. Dla prównania w Plsce lasy zajmują 28,7 % pwierzchni kraju. Największą pwierzchnię lasów ma gmina Brnów 37,84 km2 a najmniejszą gmina Starcza 1,52 km2. Lasy na terenie LGD pdlegają Nadleśnictwu Herby Złty Ptk raz Kszęcin. Dminują tu bry ssnwe na siedliskach suchych, świeŝych, wilgtnych i bagiennych. Bry te rzadk są zbirwiskami naturalnymi, w większści naleŝy je traktwać jak zbirwiska zastępcze. Są t przewaŝnie drzewstany młde, których wiek nie przekracza 80 lat. Najczęściej występuje bór mieszany. Głównym gatunkiem w drzewstanie jest ssna nasadzna sztucznie, a takŝe brzza, dąb, lcha. NajniŜsza lesistść charakteryzuje gminę Starcza 7,80 %. Na bszarze gmin twrzących LGD występują gleby wytwrzne z utwrów czwartrzędwych tj. piaski, Ŝwiry, gliny, trfy raz pwstałe ze skał wieku jurajskieg: iły, piaski i piaskwce. Generalnie gleby są niskiej klasy, a struktura gspdarstw w większści rzdrbnina, stąd prwadzenie racjnalnej gspdarki agrkulturwej i scalanie gruntów jest bardz utrudnine. Najsłabszą jakścią rlniczej przestrzeni prdukcyjnej charakteryzuje się gmina Pczesna. Wynika t z zaburzeń wywłanych eksplatacją rud Ŝelaza, czeg wynikiem są zakłócne stsunki wdne raz zanieczyszczenie gleb i rślin uprawnych metalami cięŝkimi i siarką. UŜytki kpalne i tereny róŝne zajmują w Pczesnej pnad 300 ha. Wdy rzek na terenie LGD t wdy w części pzaklaswe ze względu na zawartść zanieczyszczeń. Jest t wynik bardz niskieg stpnia skanalizwania bszaru. Prblemy związane z zanieczyszczeniem śrdwiska dtyczą zanieczyszczenia pwietrza atmsferyczneg, wód pwierzchniwych (Rzeka Warta wdy pzaklaswe skaŝenie wód wgłębnych) raz dewastacji gleb i krajbrazu związanej z była eksplatacją złóŝ mineralnych. Analizując szanse i zagrŝenia rzwjwe trzeba dnieść się d zasbów i walrów przyrdniczych bszaru LGD, które z jednej strny wyznaczają pewne wskazania (takŝe graniczenia), c d kierunków inwestycji, a z drugiej strny mgą stanwić atrakcyjnści turystycznej i generwać isttny ruch turystyczny. Wśród walrów przyrdnicz krajbrazwych na szczególna uwagę zasługuje Park Krajbrazwy Lasy nad Górną Liswartą - zajmujący pwierzchnię: ha (w tym park krajbrazwy ha i tulina ha) i bejmujący swim zasięgiem kmpleks lasów 17

18 płŝnych w górnej zlewni rzeki Liswarty. Teren parku wraz z tuliną bejmuje terytrium Brnwa, we fragmencie zaś gminy Knpiska i Starcza. Najciekawszy krajbrazw zespół sadniczy twrzy wieś Krznek-Leśniaki wraz z Jamkami. Zalesine stki bu krawędzi rzeki Knpki sprawiają, Ŝe dla zachwania wartści eklgicznych Parku muszą być wyłączne z zabudwy wszystkie cieki i dlinki dprwadzające wdy padwe z lasów d rzeki Knpki. Cieki wdne w gminie Knpiska wraz ze swymi dlinkami stanwią isttny element w krajbrazie, a z drugiej strny twrzą sieć płączeń między eksystemami naturalnymi głównie kmpleksami leśnymi. RównieŜ zachdni fragment gminy Starcza, d granicy administracyjnej d drgi pwiatwej leŝy w granicach tuliny Parku Krajbrazweg Lasy nad Górną Liswartą. W tulinie występuje bór mieszany świeŝy i wilgtny, gdzie gatunkiem dminującym jest ssna. Na bszarach tuliny występują niewielkie czka wdne, w zarastających nieckach twrzą się trfwiska wyskie. W studium uwarunkwań i zagspdarwania przestrzenneg gminy Starcza zaznaczn na terenie tuliny dwa prpnwane uŝytki eklgiczne (zarastające trfwiska), które prpnuje się bjąć chrną jak cenne biekty przyrdnicze. Trfwiska te stanwią waŝne miejsce dla rzrdu płazów. W gminie Pczesna znajduje się uŝytek eklgiczny - Zapadliska nieuŝytek pw. 3,0 ha pdlegający Nadleśnictwu Złty Ptk. Obszar Bractw Kuźnic charakteryzuje się cenną przyrdnicz rślinnścią i stsunkw bgatym światem zwierzęcym, c stanwi waŝny czynnik wykrzystania śrdwiska dla celów wypczynkwych i turystycznych. Rślinnść t przede wszystkim rsiczka krągłlistna, mdrzewnica zwyczajna, Ŝurawina błtna i wełnianka. Na terenie LGD występują równieŝ gatunki rślin chrninych, na terenach pdmkłych i wilgtnych łąk występuje gryczka wąsklistna, strczyk, pierwisnek i mieczyk dachówkwaty, na trfwiskach zaś sptkać mŝna róŝne gatunki rsiczek i widłaków. Tak, więc tereny te są bgate w rzadkie i prawnie chrnine gatunki rślin naczyniwych. Na terenach łąkw-zarślwych Pczesnej występuje takŝe duŝe stanwisk chrnineg ksaćca syberyjskieg. Na bszarze Bractwa Kuźnic częściwą chrna bjęte są: Bagn zwyczajne trfwiska wyskie w klicy Aleksandrii I, Krznka; CiemięŜyca zielna wzdłuŝ cieku wdneg w klicy Aleksandrii I; Grzybienie półncne stawy rybne nad rzeką Knpką Kijas w Knpiskach; Kruszyna psplita i knwalia majwa licznie występujące w lasach; Kalina kralwa licznie występująca w zarślach. Pza bszarami chrninymi lub częściw chrninymi na terenie Lkalnej Grupy Działania Bractwa Kuźnic występują liczne pmniki przyrdy Ŝywinej i nieŝywinej, z czeg na szczególna uwagę zasługuje aleja lip w Knpiskach, którą twrzą kazy bwdach pni d cm wyskści kł 25 m i szacunkwym wieku lat, uŝytek eklgiczny Jezirk bagn pw. 2,5ha w Knpiskach, staw Aleksandria, grupy drzew w prawie kaŝdej z gmin: mdrzew eurpejski, świerk psplity, wiąz i dąb szypułkwy. Występwanie cennych pd względem przyrdniczym i krajbrazwym terenów, unikalne gatunki rślin leśnych i łąkwych raz występwanie wód naturalnych pwdują, Ŝe bszar ten jest wyjątkw atrakcyjny pd względem turystycznym, c daje mu duŝe mŝliwści rzwju. 18

19 2.3. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I KULTUROWE Uwarunkwania histryczne bszaru LGD związane są z dziejami ziemi częstchwskiej i lublinieckiej. Histria teg bszaru sięga dległych czasów, natmiast wzmianki większści miejscwści leŝących na bszarze LGD Bractw Kuźnic sięgają XV lub XVI wieku (Brnów z 1341 r.). Natmiast sadnictw na tym terenie pjawił się na pewn wcześniej. Znalezin bwiem na tym bszarze ślady z epki nelitu raz z kresu kultury łuŝyckiej. Dzieje miejscwści w większści związane były z płŝeniem na terenie starstwa lsztyńskieg, później przynaleŝnścią d zabru pruskieg, a następnie d Księstwa Warszawskieg. P kngresie wiedeńskim ziemie te stały się częścią Królestwa Kngresweg pdległeg Rsji. P listpadzie 1918 pwróciły zaś w skład drdzneg państwa plskieg. Histria terenu Bractwa Kuźnic ma tradycje przemysłwe związane przede wszystkim z kpalniami rud Ŝelaza raz tkactwem, ale równieŝ z istnieniem własnści ziemskiej (flwarków). Najbardziej charakterystyczne dla teg bszaru kuźnice i kpalnie rud Ŝelaza istniały w kilku miejscwściach. Przede wszystkim wieś Kamienica Plska wywdzi się ze średniwiecznej kuźnicy naleŝącej d parafii miejskiej w Kziegłwach, na półncnym krańcu księstwa siewierskieg. W 1519 r. kuźnica Kamienica stała się własnścią kapituły krakwskiej. Ddatkw Kamienica Plska w latach 20., 30. i 40. XIX wieku była liczącym się w Królestwie Plskim śrdkiem prdukcji tkackiej. Eksplatacja rudy Ŝelaza na terenie gminy Kamienica Plska sięga, więc średniwiecza. Nad Kamieniczką znajdwały się wychdnie rudy- syderytu ilasteg. Ptwierdzne źródłw są kuźnice w Kamienicy, Osinach (Kuźnica Chybakwska vel Hybakwska) i w rejnie Własny (Kuźnica Szwankwska). Ostatnie niej wzmianki pchdzą z pierwszej ćwierci XVII wieku. Ptem rejny kuźnicy stały się flwarkami. Większa płacalnść gspdarki rlnej spwdwała, Ŝe ustanwin praw wykupu kuźnic. Pla naleŝące wcześniej d wlnych kuźników dały właśnie pczątek flwarkm. Stawy kuźnicze przekształcn w stawy młyńskie, spiętrzenia wdne, słuŝące wcześniej d pruszania młtów kuźniczych, słuŝyły dtąd pruszaniu kół młyńskich. D eksplatacji płytk zalegającej na plach rudy, wrócn w Kamienicy Plskiej na pczątku XIX w. W 1836r. uruchmina zstała kpalnia Kamienica Plska. RównieŜ Brnów psiada długą histrię związaną z wydbywaniem rudy i wytapianiem Ŝelaza. Istnieją źródła histryczne ptwierdzające, Ŝe juŝ w 1645 r. funkcjnwaniem tych kpalń zaintereswani byli rzeczznawcy z Tarnwskich Gór. Pd kniec XIX wieku nastąpił upadek kuźni i kpalni rud Ŝelaza na terenie LGD Bractw Kuźnic. W Brnwie jednak pza przemysłem cięŝkim rzwijał się rlnictw i przemysł przetwórczy, miejscwść psiadała grzelnię, dwa brwary, tartak i trzy młyny wdne. Kpalnie w Brnwie zstały zamknięte na pczątku XX w. Natmiast kpalnie rud w Pczesnej i Brku były czynne pd kniec XIX wieku. W związku zaś z pwstaniem Klei Warszawsk-Wiedeńskiej na pczątku XX wieku zstała załŝna cegielnia w Krwinwie. U schyłku XIX w. równieŝ teren Knpisk zstał wykupiny przez Twarzystw B. Hantke w celu eksplatacji rud Ŝelaza. Eksplatacja rud Ŝelaza była prwadzna w rejnie Knpiska d 1974 r. Pla pkryły się hałdami, które są efektem górniczych rbót. Eksplatacja zmieniała nie tylk pejzaŝ, ale i stsunki wdne na tym terenie. Górnictw rud Ŝelaza nisł ze sbą szkdy dla rlnictwa i śrdwiska, ale był źródłem wyŝszeg pzimu Ŝycia mieszkańców. Obecnie jedyną pamiątką górniczej przeszłści są hałdy. Największa z nich, zwana Hermanwą Hałdą t wysypisk skały płnnej dawnej kpalni Wjciech w Kamienicy Plskiej. Mieszkańcy własnym sumptem plantwali hałdy. RównieŜ w miejscwści Osiny istniała kuźnica zwaną Osińską lub Chybakwską, która prdukwała Ŝelaz. Później w Osinach pwstały kpalnie głębinwe Tedr I i II raz Dębwiec. Dziś równieŝ nie ma p nich nawet śladu, a p kpalniach Tedr, Dębwiec i Nwa Wieś pzstały jedynie prśnięte drzewami hałdy. Ziemie bjęte bszarem LGD Bractwa Kuźnic ze względu na swje płŝenie przyrdnicze mają równieŝ tradycje 19

20 w byciu terenami turystycznymi, niektóre miejscwści miały charakter wybitnie rekreacyjny. Urządzan tam majówki, kncerty, zabawy, knkursy strzeleckie, gniska, saneczkwanie (np. na Karczmarce). Na pdkreślenie zasługują takŝe uwarunkwania kulturwe teg bszaru, silnie związane są z dbrami kultury niematerialnej, pielęgnwanymi na przestrzeni wielu lat, na które w szczególnści składają się: legendy, tradycje i brzędy, jak równieŝ wspólna dla bszaru kultura materialna szczególnie architektura i rzemisł. Legendy i pdania utrzymujące się w spłecznści Brnwa, ale równieŝ w pzstałych miejscwściach związane są najczęściej z dawnymi frmami Ŝycia spłeczneg i gspdarczeg. Część z nich dnsi się d stawów, które wcześniej występwały na terenie wiski jak na przykład pdanie utpcu czy pdania córkach wdnika raz zatpinej w stawie córce właścicieli miejscwści, a takŝe związane z brnwskim kściłem i kapliczkami raz ze starymi cmentarzyskami. śywe są takŝe pdania związane z ruchem pątniczym. Niektóre pdania dnszą się d miejsc, w których wcześniej występwał kpalnictw rud i wytp Ŝelaza. Natmiast zwyczaje i brzędy charakterystyczne dla teg bszaru związane są przede wszystkim z prami rku i religią w tym w szczególnści z kresem wielkancnym i BŜeg Ciała. Lkalne prdukty kulinarne t tradycyjne prdukty wytwarzane d lat na tym terenie w szczególnści na uwagę zasługuje ciast z tartych ziemniaków zwane kucmchem raz piw z Wąsszu. Na terenie Bractwa Kuźnic znajdują się stsunkw liczne biekty zabytkwe będące wynikiem działalnści człwieka. Znajdziemy tu biekty sakralne w szczególnści kściły, kapliczki i cmentarze, które usytuwane są w kaŝdej z gmin Bractwa Kuźnic. Pnadt na uwagę zasługują zabudwania mieszkalne i gspdarcze w tym drewniane i murwane budynki w Kamienicy Plskiej i Starczy. Część zabytków związana jest z eksplatacją rud Ŝelaza na tych terenach. Największą atrakcją są znajdują się w Brnwie pzstałści p kpalni rudy Ŝelaza w Zumpach raz ruiny kpalni rud Ŝelaza szczekaczka w Brzezinach w gminie Pczesna. Zabytki bszaru LGD Bractw Kuźnic: Brnów Kściół barkwy z 1611 rku płŝny w Brnwie; Rezerwat przyrdy Rajchwa Góra; tereny rekreacyjne nad stawami w przysiółku Dły; pzstałści p kpalni rudy Ŝelaza w Zumpach; zabytkwe kapliczki i budynki; Kamienica Plska Kściół p.w. Św. Michała Archaniła; Murwana kaplica p.w. Św. Jana Nepmucena w Rmanwie; Murwana kaplica p.w. Św. Jana Nepmucena w Rudniku Wielkim; Kamienne nagrbki z kńca XIX i pczątku XX wieku na cmentarzu w Kamienicy Plskiej; Knpiska murwany kściół pd wezwaniem święteg Walenteg; kaplica murwana z drugiej płwy XIX wieku; kaplica cmentarna z 1879 rku; cmentarz; 20

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ul. Wjska Plskieg 3 43-400 Cieszyn tel./fax 033/ 852-07-44 e-mail: sekretariat@sswcieszyn.x.pl www.sswcieszyn.x.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudwa instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze budynku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Usługa wyknania dkumentacji prjektwej dtyczącej inwestycji: Budwa Blku Operacyjneg i Oddziału Chirurgiczneg wraz z łącznikiem biegnącym d budynku Szpitala MSW w Rzeszwie Numer głszenia: 65409-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.cm.pl Warszawa: Przedmit zamówienia - dstawy na zasadach leasingu peracyjneg dwóch fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta Scenariusz wywiadu pgłębineg (IDI) d badania sób zarządzających instytucjami tczenia biznesu Czas trwania jedneg IDI maksymalnie - minut Termin realizacji lipiec r. Dzień dbry, nazywam się i jestem ankieterem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg Numer głszenia: 458452-2012;

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wyknanie zabudwy stiska wystawienniczeg na targach Berlin Air Shw 2014.

Bardziej szczegółowo

Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer ogłoszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer ogłoszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer głszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ksse.cm.pl Katwice: Opracwanie dkumentacji prjektwej budwlanej i wyknawczej, uzyskanie właściwych

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Usługi utrzymania, administrwania i mdyfikacji Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu Orzekania Niepełnsprawnści Numer głszenia: 324221-2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo