BIULETYN. Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS. Grudzień 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN. Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS. Grudzień 1996"

Transkrypt

1 BIULETYN Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS Grudzień 1996 Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Warszawa, ul. Żurawia 4a Tel. ( 0 22 ) Fax. ( 0 22 ) WWW html://www.cup.gov.pl/inte/iinte-00.htm Od redakcji Kolejny numer "Biuletynu Klubu Użytkowników Pakietu CDS/ISIS" omawia dwie grupy zagadnień. Kilka początkowych artykułów dotyczy możliwości najnowszej wersji pakietu Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows. Jest to wciąż wersja testowa, ale różni się ona zasadniczo od swej poprzedniczki przedstawionej w październiku Wśród wielu nowych możliwości tej wersji pakietu wymienimy tu tylko jedną - możliwość tworzenia interaktywnych formatów. Użytkownik takiego formatu może podczas wyświetlania danego rekordu (przechowywanego w bazie CDS/ISIS) wywołać powiązany z tym rekordem zewnętrzny załącznik w postaci grafiki, zapisu dźwięku lub ruchomego obrazu wideo. Ta możliwość pozwala na eksploatację przy użyciu pakietu nie tylko tekstowych, ale także multimedialnych baz danych. Druga grupa artykułów dotyczy rozmaitych sposobów korzystania przez użytkowników pakietu CDS/ISIS z sieci Internet. Poza korzystaniem biernym, które polega na wyszukiwaniu informacji na temat pakietu (podajemy kilka interesujących adresów WWW, pod którymi można znaleźć informacje na ten temat), coraz więcej użytkowników pragnie korzystać z sieci Internet w sposób czynny, udostępniając w tej sieci dane z własnych baz danych CDS/ISIS. Omawiamy dwa rozwiązania stosowane w tym względzie. Prostą, lecz nie pozwalającą na bezpośredni dostęp do bazy danych, metodę generowania dokumentów WWW poprzez drukowanie zawartości bazy do pliku przy zastosowaniu odpowiedniego formatu oraz bardziej zaawansowane rozwiązanie, umożliwiające bezpośredni dostęp do baz danych CDS/ISIS w sieci Internet. Ten numer biuletynu zamykają jego stałe rubryki: wykaz publikacji na temat pakietu i wykaz jego nowych polskich użytkowników. Możliwości najnowszej wersji testowej dla środowiska Windows Najnowsza wersja pakietu Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows, opublikowana w dniu 4 listopada 1996, została oznaczona przez UNESCO jako "PaŸdziernik Wydanie 1". Jest to w dalszym ciągu wersja testowa, nie zalecana do użytkowej eksploatacji baz danych z uwagi na jej niestabilność. Wersja ta zawiera jednak wiele istotnych rozszerzeń w porównaniu z jej pierwszym wydaniem i pod względem funkcjonalnym jest zapewne bardzo bliska tej wersji, która zostanie udostępniona oficjalnie. Nowe możliwości pakietu Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows to : edycja danych walidacja danych drukowanie danych nowe możliwości języka formatowania korzystanie w formatach z poleceń RTF, wyprowadzanie poszczególnych wystąpień pól powtarzalnych, nowe funkcje numeryczne i łańcuchowe, odwoływanie się w formacie do innej bazy niż bieżąca, tworzenie formatów interaktywnych (z wykorzystaniem poleceń hipertekstowych) definiowanie nowych wersji językowych i profili Choć nie jest to w żaden sposób udokumentowane, możliwe jest definiowanie własnych wersji językowych pakietu i zestawów menu (profili). Korzystając z tych możliwości opracowano polskie wersje językowe i profil Wyszukiwanie, pozbawiony możliwości korzystania z edycji danych i usług systemowych. Są to wersja korzystająca z polskich znaków

2 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS diakrytycznych (Latin II) oraz wersja pozbawiona tych znaków (ASCII). nowe parametry konfiguracyjne ograniczona dostępność języka CDS/ISIS Pascal. Edycji i walidacji danych oraz nowym możliwościom języka formatowania zostało poświęconych pięć następnych artykułów niniejszego biuletynu. Z tego powodu poniżej zostaną omówione tylko nowe parametry konfiguracyjne oraz korzystanie z języka CDS/ISIS Pascal. Oprócz obowiązujących już w poprzedniej wersji pakietu Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows parametrów konfiguracyjnych 103, 104 i 105 (mających wpływ na sposób prezentacji słownika wyszukiwawczego i przebiegu wyszukiwania) w obecnej wersji pakietu w pliku SYSPAR.PAR można korzystać z następujących nowych parametrów konfiguracyjnych : 101 domyślny język konwersacji: PL dla języka polskiego ze znakimi diakrytycznymi, PA dla języka polskiego bez tych znaków (zastępuje parametr 6); 102 domyślny zestaw menu (zestaw menu jest nazywany profilem), DF dla pełnego zestawu menu, SR dla zestawu ograniczonego do funkcji wyszukiwawczych; 106 nazwa tablicy konwersji OEM-ANSI stosowanej podczas odczytywania informacji z baz danych; 107 nazwa tablicy konwersji ANSI-OEM stosowanej podczas zapisywania informacji do baz danych; 108 kierunek zapisu znaków; 0 od lewej do prawej, 1 odwrotnie (ten parametr jest stosowany w przypadku korzystania z alfabetu arabskiego i jemu podobnych); 109 nazwa i rozmiar czcionki stosowanej domyślnie w oknie edycji danych (standardowo jest to Arial 12); 110 domyślny nagłówek formatu RTF; 120 decyduje o tym, czy wyœwietlany jest (1) czy nie (0) pasek narzêdzi, który zawiera przyciski umo liwiaj¹ce szybki dostêp do najczêœciej wykorzystywanych funkcji pakietu (wartoœci¹ domyœln¹ jest 1); 121 decyduje o tym, czy po wskazaniu kursorem myszy przycisku dostêpnego na pasku narzêdzi na dole g³ównego okna wyœwietlane jest (1) czy nie (0) jednowierszowe objaœnienie dla tego przycisku (wartoœci¹ domyœln¹ jest 0). Zgodnie z dokumentacj¹ (podanych informacji nie uda³o siê potwierdziæ w praktycznym dzia³aniu pakietu) w nowej wersji pakietu jest dostępny w ograniczony sposób język CDS/ISIS Pascal. Ograniczenie polega na tym, e dostêpne s¹ wy³¹cznie programy formatuj¹ce oraz e biblioteka funkcji i procedur zawiera tylko te z nich, które s¹ wykorzystywane w tych programach. Ograniczenia wystêpuj¹ tak e w dzia³aniu niektórych procedur i funkcji bibliotecznych. Niektóre ograniczenia zosta³y wszak e zniesione. I tak d³ugoœæ ³añcucha znakowego nie mo e przekraczaæ obecnie 32 KB (dotyczy to tak e wejœciowych i wyjœciowych parametrów programów formatuj¹cych). Programy formatuj¹ce mog¹ byæ wykorzystywane nie tylko w formatach, lecz równie podczas walidacji danych. W przysz³oœci wszystkie funkcje biblioteczne jêzyka CDS/ISIS Pascal maj¹ byæ dostêpne w postaci biblioteki DLL, co pozwoli na przygotowywanie w³asnych aplikacji systemu Windows obs³uguj¹cych bazy danych pakietu CDS/ISIS. Zbigniew M. Nowicki Edycja i walidacja danych Okno edycji składa się z rozbudowanego paska narzędzi, okna edycji bieżącego pola oraz przesuwnego okna, zawierającego wszystkie wystąpienia pól bieżącego rekordu. W pasku narzędzi występują: okienko MFN, w którym można wpisać numer MFN edytowanego rekordu, przyciski strzałek, które pozwalają na przejście do pierwszego, poprzedniego, następnego i ostatniego rekordu edytowanego zbioru (edycji może podlegać cała baza danych lub zbiór odpowiedzi na zadane pytanie); przyciski pozwalające na utworzenie pustego rekordu, utworzenie nowego rekordu i skopiowanie doń zawartości bieżącego rekordu, zachowanie zawartości bieżącego rekordu na dysku; przycisk pozwalający na zmianê czcionki u ywanej do wyœwietlania zawartoœci wszystkich pól w oknie edycji, przycisk pozwalający na wyœwietlenie s³ownika, którego terminy mog¹ byæ przemieszczane do pól edytowanego rekordu przy u yciu myszy, rozwijana lista pól zdefiniowanych w bieżącej bazie danych; wybierając jedno z tych pól użytkownik wprowadza nowe Strona 2

3 Grudzień 1996 wystąpienie tego pola (jeśli pole jest powtarzalne i występuje ono w bieżącym rekordzie, to użytkownik może wprowadzić nowe wystąpienie tego pola klikając przycisk, który poprzedza nazwę tego pola w oknie wystąpień pól); przyciski Pomoc i Anuluj, których użycie powoduje odpowiednio wyświetlenie okna objaśnień opisujących okno edycji (obecnie dostępny jest wyłącznie plik objaśnień w języku angielskim) i anulowanie zmian wprowadzonych w zawartości bieżącego rekordu. Klikając jedno z pól w przesuwnym oknie wystąpień pól bieżącego rekordu użytkownik wybiera to wystąpienie pola do edycji. Zawartość tego pola jest wyświetlana w oknie edycyjnym. Ponadto, jeśli w formularzu wejściowym polu temu zostało przypisane objaśnienie, jest ono wyświetlane na pasku umieszczonym na dole okna edycji. Pakiet oferuje mo liwoœæ szybkiego wstawiania nazw plików do pól rekordu. W tym celu wystarczy wywo³aæ program Mened er plików systemu Windows, wybraæ jeden (lub wiêcej) plików, których nazwy chce siê wstawiæ do bie ¹cego pola, i pos³uguj¹c siê mysz¹ przemieœciæ do pola nazwy tych plików. W ten sposób mo na ³atwo ustalaæ powi¹zania edytowanego rekordu z zewnêtrznymi plikami, zawieraj¹cymi rysunki, obrazy, œcie ki dÿwiêkowe itp. Wersja pakietu Mikro CDS/ISIS dla œrodowiska Windows przeprowadza podstawowe walidacje pola zgodne z opisem jego zawartoœci podanym w tablicy FDT. Miêdzy innymi nie pozwala na wprowadzenie wiêcej ni jednego wyst¹pienia pola niepowtarzalnego, kontroluje tak e poprawnoœæ u ycia ograniczników podpól (nie jest mo liwe u ycie podpól w polu dla którego nie podano listy etykiet podpól w tablicy FDT). Ponadto pakiet korzysta ze specjalnego pliku walidacyjnego Baza.VAL, którego zawartoœæ okreœla warunki, jakie powinny spe³niaæ pola rekordu. Jeœli choæ jeden z podanych warunków nie jest spe³niony, pakiet wyœwietla stosowny komunikat b³êdu. Proste warunki i komunikaty b³êdów mog¹ byæ zapisane przy u yciu komend IF jêzyka formatowania, np.: 20: if size(v20)>7 then 'Pole 20 nie mo e zawierac wiêcej i 7 znaków' fi :if p(v20) and p(v10) then 'Pola 10 i 20 wykluczaj¹ siê wzajemnie' fi Bardziej skomplikowane walidacje mogą być zapisane w postaci programów formatujących. Marek Sulej Definiowanie parametrów wydruku i sortowania Po wybraniu z menu funkcji drukowania na ekranie jest ukazywane okno zawierające następujące strony składowe: ustawienia ogólne Na tej stronie ustalane są następujące parametry: specyfikacja drukowanych rekordów (w szczególności mogą to być tylko te wyszukane rekordy, które zostały oznaczone podczas wyświetlania), urządzenie wyjściowe (obecnie tylko standardowa drukarka lub plik w formacie Postscript) i format wydruku. Format ten jest wyświetlony w okienku i może podlegać edycji. Użytkownik może ocenić poprawność formatu korzystając z klawisza Podgląd strony, który powoduje wyświetlenie w osobnym oknie zmniejszonego obrazu pierwszej strony wydruku zawierającego dokumenty zredagowane zgodnie z tym formatem. wystrój strony Na wystrój strony składają się tytuły (pierwszy, drugi i trzeci) oraz nagłówek i stopka. Dla każdego z tych elementów ustalane są jego treść oraz sposób wyprowadzania: sposób rozmieszczenia tekstu w wierszu, czcionka, jej wielkość i kształt (pogrubiony, pochylony, pokreślony) oraz rodzaj stosowanej ramki. W przypadku każdego z tytułów możliwe jest także wskazanie czy ma on być wyprowadzany na osobnej stronie tytułowej i czy ma być wyprowadzany na początku każdej strony (tak jak nagłówek). ustawienia marginesów Na tej stronie, poza marginesami górnym i dolnym, lewym i prawym oraz specjalnym marginesem "na oprawę", jest ustalany rozmiar strony (obecnie wyłącznie A-4) oraz znane z wersji pakietu dla systemu DOS parametry wcięcie i tolerancja. Wartości tych parametrów są podawane w ustalonych jednostkach, natomiast w przypadku marginesów użytkownik może wskazać stosowaną jednostkę miary (mm, cm, cal lub twip). układ strony Na tej stronie ustalane są następujące parametry: liczba kolumn, odstęp między nimi i sposób graficznej separacji kolumn, Strona 3

4 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS stosowane powiększenie lub zmniejszenie tekstu (50-120%), sposób numeracji stron (umiejscowienie numerów, sposób ich rozmieszczenia w wierszu, numer pierwszej strony i polecenie drukowania numeru na pierwszej stronie). Użytkownik ma ponadto możliwość zlecenia wydruku bez tytułów i z pominięciem parametrów sortowania. parametry sortowania Na tej stronie ustalane są dokładnie takie same parametry jak w przypadku odpowiedniego formularza systemowego pakietu w wersji dla systemu DOS. Możliwe jest zachowanie i odtworzenie zestawu wszystkich parametrów wydruku (zapewniają to odpowiednie przyciski dostępne na stronie ustawień ogólnych). Zbigniew M. Nowicki Korzystanie w formatach z poleceń RTF Podczas przygotowywania formatu, WinISIS udostêpnia wiele z mo liwoœci opisu uk³adu strony, charakterystycznych dla systemów sk³adania tekstu. S¹ to takie cechy jak rodzaj u ytej czcionki, jej wielkoœæ, wciêcia, marginesy, kolory, tabulacja etc. Mo liwoœci te uzyskuje siê umieszczaj¹c wewn¹trz formatów specjalne polecenia formatuj¹ce, które s¹ odpowiednio interpretowane przez pakiet. I tak na przyk³ad: fonts( (roman,times New Roman), (swiss,arial),...) przyporz¹dkowuje kolejnym numerom (0, 1 etc.) konkretne czcionki zainstalowane w systemie b, i, ul, fn, fsm polecenia te w³¹czaj¹ odpowiednio wyt³uszczenie, kursywê, podkreœlenie, czcionkê o numerze n, rozmiar czcionki m (wskazany jako podwojona liczba punktów). m(odl., wciêcie) ustawia wciêcie dla wszystkich wierszy i wiersza rozpoczynaj¹cego akapit tab(odl.) wstawia znak tabulacji; w pakiecie WinISIS jednostką miary nie są znaki, lecz tzw. twipy (1 twip to 1/1440 cala, czyli 1 mm to oko³o 57 twipów) i w nich wyra a siê zarówno wciêcia jak i po³o enie tabulatora cols((r0,g0,b0),(r1,g1,b1),...) definiuje kolory (oznaczone kolejnymi numerami 0, 1 itd.), okreœlaj¹c dla nich odpowiednie kombinacje sk³adników podstawowych: czerwieni, zieloni i b³êkitu. cln wybiera kolor o numerze n Zastosowanie nawiasów klamrowych pozwala na ograniczenie zasiêgu dzia³ania poleceñ. Sk³adnia tych poleceñ formatuj¹cych i ich znaczenie s¹ zwi¹zane z formatem RTF (czyli wzbogaconym formatem tekstowym, ang. Rich Text Format). Format RTF jest jêzykiem wprowadzonym przez Microsoft do opisu uk³adu strony, wykorzystywanym np. przez edytor MS Word. Znajomoœæ regu³ budowy formu³ RTF nie jest niezbêdna, lecz pozwala na lepsze rozumienie mo liwoœci wprowadzonych w jêzyku formatowania. W przysz³oœci mo liwoœci te bêd¹ mog³y byæ wykorzystane w formatach przeznaczonych do sporz¹dzania raportów (wydruków). Obecnie te nowe polecenia mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie w formatach stosowanych do wyœwietlania rekordów. Stanisław Romański Nowe możliwości języka formatowania W języku formatowania można wskazywać poszczególne wystąpienia pól powtarzalnych, podając w nawiasach prostokątnych (bezpośrednio za selektorem pola, a przed ewentualnym selektorem podpola) numer lub zakres numerów wystąpień pól. Dostępne są nowe funkcje numeryczne : LR ( format ) Funkcja ta jest rozszerzeniem funkcji L. Funkcja L zwraca odesłanie do pierwszego rekordu (numeru MFN) wskazywanego przez podany w parametrze funkcji termin zbioru odwróconego. Funkcja LR przegląda zbiór odwrócony w poszukiwaniu zadanego w parametrze terminu i zwraca odesłania do wszystkich rekordów (numerów MFN) wskazywanych przez ten termin. NOCC ( Vn) Funkcja zwraca liczbę wystąpień pola o wyróżniku n. SIZE ( format ) Strona 4

5 Grudzień 1996 Funkcja zwraca rozmiar (liczbę znaków) tekstu wyprodukowanego przy zastosowaniu zadanego formatu. Dostępne są również nowe funkcje łańcuchowe DATE ( exp ) Funkcja zwraca aktualną datę i czas w formacie określonym przez wartość zadanego wyrażenia numerycznego. Obecnie wyrażenie to może mieć tylko wartość 1 i wówczas wynik podawany jest w postaci 18-znakowego tekstu o strukturze: MM-DD-RR GG:MM:SS np :15:00 DB Funkcja zwraca nazwę bieżącej bazy danych. Możliwe jest także odwołanie się w formacie do innej bazy danych. Uzyskuje się to przez dołączenie do funkcji REF, L i LR określnika ->Baza gdzie Baza jest nazwą bazy danych (innej niż bieżąca), do której następuje odwołanie. W określniku można podać samą nazwę bazy danych, np.: REF->THES (baza THES musi być umieszczona w katalogu wskazywanym przez parametr 5 pliku SYSPAR.PAR) lub pełną ścieżkę dostępu do plików bazy danych podaną jako literał bezwarunkowy. Jarosław Dobosz Zastosowanie cech hipertekstu w formatach W pakiecie Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows można korzystać z formatów interaktywnych. Generują one teksty, w których występują specjalnie wyróżnione fragmenty. Kliknięcie takiego fragmentu powoduje wykonanie przez pakiet określonego działania, które zostało powiązane z tym fragmentem tekstu. W formacie takie wyróżnione fragmenty tekstu definiuje się za pomocą polecenia: LINK ( (opis), działanie ) gdzie: opis działanie format, którego wynik jest wyświetlany wyróżnionym kolorem; jest to tekstowy opis działania; zapisany w języku formatowania tekst (nie podlegający wyświetlaniu), który opisuje polecenie wykonywane przez pakiet w wyniku kliknięcia opisu działania. Dostępne są następujące działania: CMD tekst_komendy_z_parametrami Wykonanie komendy systemu DOS, w tym wywołanie innego programu (np. Windows Paintbrush, MS Write, MPlayer). Format podany jako działanie zwraca tekst komendy. W szczególności, format ten może zawierać nazwę wywoływanego programu (podaną jako literał bezwarunkowy) i jego parametry, które są pobierane z określonego pola bazy danych. Umożliwia to łączenie tekstowych dokumentów przechowywanych w bazach danych pakietu z multimedialnymi załącznikami do tych dokumentów (obrazy, zapisy dźwięku czy zapisy wideo). GOTO numer_mfn Przejście do rekordu bazy danych o wskazanym numerze. Jako parametr może być użyty format, który dostarcza numer MFN, np funkcja L(termin). TEXTBOX format TEXTBOX FILE nazwa_pliku_formatu Wykonanie podanego formatu i prezentacja wyniku jego działania w osobnym okienku tekstowym. Format może być wyspecyfikowany bezpośrednio lub poprzez podanie nazwy pliku, w którym przechowywane jest ten format (w przypadku działania TEXT- BOX FILE). FORMAT nazwa_pliku_formatu Zmiana bieżącego formatu wyświetlania na format ze wskazanego pliku. W rezultacie bieżący rekord jest wyświetlany powtórnie przy użyciu nowego formatu. Uwaga: nowy format jest teraz formatem bieżącym, choć pakiet wyświetla nadal nazwę starego formatu jako aktualnie wybranego. BROWSE nazwa_pliku_bazy_danych Otwiercie wskazanej bazy danych i wyświetlenie jej zawartości w nowym okienku. Jako parametr działania podaje się pełną ścieżkę dostępu do zbioru głównego bazy danych (znak \ powinien być zapisywany jako \\). Jarosław Dobosz Tworzenie stron WWW W sieci Internet są dostępne różne narzędzia służące do poruszania się po niej oraz do wymiany, wyszukiwania i kopiowania informacji. Jedną z najbardziej przyjaznych użytkownikowi (i dzięki temu najbardziej rozpowszechnioną) usługą jest World Wide Web (sieć ogólnoświatowa, w skrócie WWW). Oferuje ona łatwy dostęp do informacji teksto- Strona 5

6 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS wej, graficznej, a nawet dźwiękowej. WWW umożliwia łatwe poruszanie się po światowej sieci Internet bez konieczności wypisywania skomplikowanych komend, a także kopiowanie informacji, wysyłanie listów, składanie zamówień, itd. WWW znakomicie ułatwia korzystanie z niemal wszystkich usług Internetu. Dostęp do WWW zapewniają specjalne przeglądarki interpretujące dokumenty zwane stronami WWW. Najbardziej rozpowszechnionymi przeglądarkami są Netscape Navigator, NCSA Mosaic, Internet Explorer i Web- Surfer. Rolą takiej przeglądarki jest odczytanie dokumentu, przedstawienie go graficznie i realizacja wydanych poleceń. Dokumenty WWW są zapisywane w specjalnym języku HTML (ang. HyperText Markup Language), opisującym strukturę dokumentu: tytuły, akapity, rysunki, połączenia, itd. Język ten jest cały czas rozwijany, gdyż wciąż pojawiają się nowe potrzeby i pomysły. Wielką zaletą dokumentów WWW jest to, iż są one zapisane w najprostszym formacie - jako zwykłe pliki tekstowe ASCII. Taki dokument zawiera jedynie tekst, który ma zostać wyświetlony na ekranie, polecenia formatujące, definicje włączonych do tekstu rysunków i połączenia do innych dokumentów. Interpretacji dokumentów dokonuje przeglądarka, dzięki czemu przesyłanie ich poprzez sieć nie zajmuje tyle czasu, ile by było potrzebne do przesłania ich obrazu graficznego. Ponadto, taki dokument można przygotować za pomocą najprostszego edytora tekstu, dostępnego w każdym systemie operacyjnym, i może on być przenoszony między różnymi systemami operacyjnymi bez specjalnych konwersji. Istnieją specjalne edytory wspomagające tworzenie stron WWW, lecz ich używanie nie jest wcale konieczne do stworzenia nawet bardzo skomplikowanej i bogatej strony. Tworząc stronę WWW korzysta się ze specjalnych poleceń języka HTML, zwanych tagami, określających styl prezentowania objętego nimi tekstu. Jednakże dokładny sposób wyświetlenia zależny jest od interpretującej go przeglądarki i ustawienia jej przez użytkownika. Polecenia języka HTML są ujęte w nawiasy ostre (<polecenie>) i w większości przypadków mogą być pisane dowolnie - małymi lub wielkimi literami. Prawie wszystkie polecenia definiujące styl mają swoją formę otwierającą i zamykającą. Takie polecenia powinny być używane parami. Polecenie otwierające rozpoczyna działanie stylu, natomiast polecenie zamykające kończy stosowanie tego stylu (jeśli to polecenie nie nastąpi, to styl będzie obowiązywać aż do końca dokumentu). Forma zamykająca polecenia różni się od formy otwierającej jedynie tym, że polecenie poprzedzone jest ukośnikiem umieszczonym bezpośrednio po znaku <. Przykładowo, forma otwierająca stosowanie kursywy to <I>, a forma zamykająca korzystanie z tego stylu to </I>. Dlatego też, aby tekst był wyświetlany kursywą należy go w dokumencie zapisać w postaci <I>tekst</I>. Każdy dokument WWW zaczyna się od polecenia <HTML>, informującego przeglądarkę że dalszy tekst zapisany jest w języku HTML, i kończy się poleceniem zamykającym </HTML>. Ponadto, wszystkie strony WWW powinny dzielić się na dwie części: nagłówek dokumentu Zawiera się pomiędzy poleceniami <HEAD> oraz </HEAD> i określa tytuł strony oraz informacje sterujące dla przeglądarki. część główna Znajduje się pomiędzy poleceniami <BODY> oraz </BODY> i zawiera wszystkie te elementy, które mają być wyświetlone. Część główna dokumentu może zawierać nagłówki (6 poziomów), akapity tekstu (zwykłe, wyróżnione, adresowe lub pre-formatowane), różne wykazy (numerowane, nienumerowane, definicji lub menu), tabelki, włączone w tekst rysunki, definicje etykiet i haseł do indeksów, połączenia do innych dokumentów, okienka do wprowadzanie danych przez użytkowników, polecenia transmisji plików zgodnie z protokołem FTP (ang. File Transfer Protocol) lub dyspozycje wysyłania listu elektronicznego. Ponadto elementy tekstu mogą być rozmaicie wyróżniane: pogrubione, wyprowadzone kursywą, czcionką maszyny do pisania, powiększone lub pomniejszone. Poszczególne elementy mogą zostać wyśrodkowane lub dosunięte do prawej strony, jak również wyświetlone na określonym tle. Elementy graficzne dołączane do stron WWW powinny być zapisane w formacie GIF lub JPEG. Język HTML jest obecnie najpopularniejszą formą prezentowania informacji w sieci Internet. Język ten jest ciągle rozwijany, a jego prostota i możliwości pozwalają przypuszczać, że w przyszłości będzie on używany w coraz to innych zastosowaniach. Przykładowo jednym z zastosowań może być udostępnianie baz da- Strona 6

7 Grudzień 1996 nych poprzez interakcyjne wyszukiwanie i przygotowanie raportów w postaci dokumentów HTML. Opis poszczególnych poleceń języka HTML zawiera opracowanie pod tytułem Przegląd języka HTML dostarczane uczestnikom seminarium. Zbigniew Korona Pożyteczne adresy Internetowe Sieć Internet jest coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem udostępniania i pozyskiwania informacji. Za jej pośrednictwem można uzyskać najświeższe informacje także na temat pakietu Mikro CDS/ISIS. Poniżej adresy najważniejszych dostawców informacji o tej tematyce: UNESCO, Paryż, Francja Adres WWW db/micro-cds-isis/doc.html Generalne informacje o pakiecie w języku angielskim. CDS-ISIS User Forum, Wageningen, Holandia Adres WWW cds-isis.html Język angielski. Odesłania do różnych stron WWW w języku angielskim poświęconych pakietowi, w tym do własnego serwera FTP (gopher://gopher.bib.wau.nl:70/1rroo0015), udostępniającego m.in. rozmaite oprogramowanie uzupełniające. CDS/ISIS Today, Pisa, Włochy Adres WWW Język angielski. Udostępnia wersje testowe oprogramowania oraz wykazy dystrybutorów dla poszczególnych kontynentów. Instytut INTE, Warszawa Adres WWW Język polski. Zawiera odesłania do dwóch stron poświęconych wyłącznie pakietowi Mikro CDS/ISIS. Pod nazwą Mikro CDS/ISIS są dostępne ogólne informacje informacje dla nowych użytkowników pakietu (charakterystyka pakietu, IINTE jako krajowy dystrybutor pakietu, jak zostać użytkownikiem pakietu i odesłania do innych stron WWW). Pod nazwą Klub Użytkowników CDS/ISIS mieszczą się te same infomacje, a ponadto informacje o : kursach szkoleniowych, oprogramowaniu wspomagającym, gotowych aplikacjach pakietu, usługach wdrożeniowych, zasadach udostępniania baz danych pakietu na dyskach CD ROM Na tej stronie znajduje się także odesłanie do Internetowej wersji Biuletynu Klubowego (obecnie jest to jedynie poprzedna edycja Biuletynu, niebawem zostanie w takiej postaci udostępniony niniejsze wydanie Biuletynu). Zbigniew M. Nowicki Wyprowadzanie informacji z baz danych CDS/ISIS w postaci stron WWW Najprostszym sposobem udostêpnienia zawartoœci bazy danych CDS/ISIS w sieci Internet jest sporz¹dzenie wydruku zawartoœci tej bazy do pliku maj¹cego postaæ dokumentu WWW. Przez zastosowanie w formacie wydruku stosownych komend jêzyka HTML jako litera³ów warunkowych powi¹zanych z odpowiednimi polami mo na nadaæ dokumentowi wymagan¹ formê estetyczn¹ i zwiêkszyæ jego czytelnoœæ. Przyk³adowo, jeœli pole powtarzalne autor o wyró niku 10 zawiera nawiska autorów i dane te maj¹ byæ wyœwietlane przez przegl¹darkê WWW przy u yciu czcionki pogrubionej i pochylonej, to format wydruku mo e zawieraæ polecenie: "<B><I>"v10+ ; "</B></I>" Za pomoc¹ litera³ów warunkowych powi¹zanych z odpowiednimi polami mo na zapisaæ w pliku wynikowym polecenia HTML dotycz¹ce sposobu wyœwietlania tych pól. W ten sposób nie mo na jednak umieœciæ w tym pliku rozpoczynaj¹cego dokument WWW polecenia <HTML>, nag³ówka dokumentu, rozpoczynaj¹cego jego czêœæ g³ówn¹ polecenia <BODY> oraz zamykaj¹cych ten dokument poleceñ </BODY></HTML>. Wszystkie polecenia HTML i teksty sta³e umieszczane na pocz¹tku pliku wynikowego mo na wyprowadziæ jako tytu³y zdefiniowane na formularzu wydruku. I tak, w przypadku strony WWW zawieraj¹cej wykaz nabytków pewnej biblioteki Tytu³ 1 mo e mieæ nastêpuj¹c¹ postaæ: <HTML><HEAD><TITLE>Wykaz nabytków biblioteki...</title> </HEAD><BODY> Strona 7

8 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS W nag³ówku tego dokumentu WWW jest podany jedynie tytu³ dokumentu wyœwietlany jako nag³ówek okna przegl¹darki po uzyskaniu dostêpu do tej strony WWW. Jeœli projektant strony WWW pragnie na jej pocz¹tku umieœciæ stosowne nag³ówki, mo e on tak e zdefiniowaæ Tytu³ 2 na formularzu wydruku: <H1>Biblioteka...</H1><H2>Wykaz nabytków</h2> Projektant mo e tak e chcieæ poprzedziæ te nag³ówki logo biblioteki. Jeœli zeskanowany obraz tego logo w formacie GIF zosta³ zapamiêtany w pliku LOGO.GIF, to poprzednia zawartoœæ Tytu³u 2 (nag³ówki dokumentu WWW) zostanie podana jako Tytu³ 3, a Tytu³ 2 otrzyma nastêpuj¹c¹ postaæ: <IMG SRC="LOGO.GIF"> Tak zbudowany plik wynikowy jest prawie poprawnym dokumentem WWW. Brak w nim jedynie umieszczonych na jego koñcu poleceñ zamykaj¹cych </BODY></HTML>. Poniewa pakiet nie dostarcza mechanizmów umo liwiaj¹cych wstawianie tekstu na koñcu pliku wynikowego generowanego podczas drukowania, nale y poddaæ ten plik edycji przy u yciu dowolnego procesora tekstowego i rêcznie wstawiæ te komendy zamykaj¹ce. Powy ej podano przyk³ady u ycia tylko podstawowych komend jêzyka HTML. Jeœli projektant strony WWW pragnie nadaæ jej bardziej atrakcyjny wygl¹d, mo e on zastosowaæ tak e inne komendy, np. w tytu³ach wydruku komendê HTML ustaj¹c¹ kolor i t³o strony, a w formacie wydruku przypisaæ odpowiednie kolory poszczególnym polom rekordu. Zalet¹ przedstawionego sposobu udostêpnienia zawartoœci bazy danych CDS/ISIS w sieci Internet jest jego prostota. Wada tego sposobu to mo liwoœæ utraty aktualnoœci udostêpnianych t¹ drog¹ danych. Aby temu zapobiec trzeba okresowo powtarzaæ opisan¹ procedurê, two-rz¹c stronê WWW na podstawie aktualnej zawartoœci bazy danych. Michał Ostrowski Udostępnianie baz danych CDS/ISIS do przeszukiwania w Internecie Wyszukiwanie informacji w bazach danych udostêpnianych w Internecie mo e byæ realizowane za pomoc¹ oprogramowania typu WAIS (ang. Wide Area Information Server czyli serwer informacji w sieci rozleg³ej). Oprogramowanie typu WAIS dzia³a w modelu klient-serwer. Serwery WAIS mog¹ obs³ugiwaæ jeden lub wiêcej zbiorów dokumentów dostêpnych procedurze wyszukiwania, w której wykorzystywane jest indeksowanie tych zbiorów. Programy typu klient WAIS umo liwiaj¹ przeszukiwanie baz danych za pomoc¹ s³ów kluczowych i zawê anie odpowiedzi za pomoc¹ technik tematycznego sprzê enia zwrotnego (ang. relevance feedback). Specjalnie usprawnione oprogramowanie typu WAIS przeznaczone do przeszukiwania baz danych pakietu CDS/ISIS zosta³o utworzone we W³oszech przez CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Serwer ISIS-freeWAIS-0.5 dzia³a w standardzie WAIS i dziêki specjalnym programom pomocniczym wykorzystuje zbiór odwrócony bazy danych CDS/ISIS jako indeks do wyszukiwania. Program typu klient WAIS nazwany YNIS dzia³a na czterech dynamicznych stronach WWW umo liwiaj¹cych: wybór bazy danych, wyszukiwanie w trybie podstawowym, wyszukiwanie dla ekspertów, dostêp do wykazu zadanych pytañ i otrzymanych wyników. Oprogramowanie to mo e byæ wykorzystywane jedynie w œrodowisku systemu UNIX (jednak e nie jest konieczne posiadanie pakietu CDS/ISIS w wersji UNIX). Udostêpnienie bazy danych CDS/ISIS w Internecie za pomoc¹ tego oprogramowania wymaga: skopiowania plików bazy danych z systemu DOS do systemu UNIX, utworzenia stron WWW umo liwiaj¹cych formu³owanie zapytañ, przygotowania formatów zapewniaj¹cych prezentacjê informacji na stronie WWW. Omówione oprogramowanie mo na pozyskaæ pod nastêpuj¹cymi adresami: CNR-CNUCE, W³ochy Adres WWW ftp.nis.garr.it ISIS-freeWAIS-0.5- serwer WAIS (jest to zmodyfikowana wersja freewais-0.5 CNIDR) plik: /pub/wais/wais-isis/ ISIS-freeWAIS-0.5.tar.gz Adres WWW YNISstartPOST.html YNIS - klient WAIS (program aktywowany za pomoc¹ metody POST) Adres WWW YNISstartGET.html Strona 8

9 Grudzień 1996 YNIS - klient WAIS (program aktywowany za pomoc¹ metody GET) Oprócz stosowania ogólnych mechanizmów WAIS do wyszukiwania informacji z bazy danych CDS/ISIS stosowane jest specjalizowane oprogramowanie typu CGI (ang. Common Gateway Interface). Do tej kategorii nale y pakiet IQuery (ang. Interactive Query for CDS/ISIS Search System), który jest dostêpny pod nastêpuj¹cym adresem: Colegio Nacional Jose Pedro Varela, Urugwaj Adres WWW Opis i przyk³ady zastosowania pakietu. Adres WWW ftp.reu.edu.uy Oprogramowanie. Omówione oprogramownie jest udostępnione nieodpłatnie. Jednakże w przypadku pakietu IQuerry w ten sposób jest rozpowszechniana wersja testowa. Należy spodziewać się, że oficjalna wersja tego pakietu będzie udostępniana odpłatnie. Wacław Struk Wybrane publikacje Poniżej prezentujemy dane bibliograficzne wybranych publikacji na temat pakietu Mikro CDS/ISIS, które ukazały się ostatnio. Publikacje te zostały podzielone na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczono publikacje krajowe, a do grupy drugiej publikacje zagraniczne w języku angielskim. Publikacje krajowe 1. Jacek Bañkowski : Rozszerzenie pakietu Mikro CDS/ISIS - wprowadzanie danych tabelarycznych, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 1996, nr 1, s Jaros³aw Dobosz : LENDIS - A Mikro CDS/ISIS Application Supporting Small Lending Libraries [w] Development of Information and Library Networks in the Countries of Central and Eastern Europe as a part of the Global Exchange of Information, Proceedings of International Conference, Sofia, 5-7 maja 1995, Sofia, 1995, s Jaros³aw Dobosz, Zbigniew M.Nowicki, Micha³ Ostrowski, Stanis³aw Romañski, Anna Sadoch, Wac³aw Struk, Marek Sulej:.Mikro CDS/ISIS. Pytania i odpowiedzi, Instytut INTE, Warszawa, Informacja Naukowa, nr 13, Jaros³aw Dobosz, Zbigniew M.Nowicki:.Mini-Mikro CDS/ISIS. Zmiany i rozszerzenia. Wersja 3.071, Instytut INTE, Warszawa, Informacja Naukowa, nr 14, Maria Nowacka (oprac. ) :Katalog polskich baz danych Mikro CDS/ISIS (stan na r.), Instytut INTE, Warszawa, Informacja Naukowa, nr 10, Jacek Paœnik, Magda Skuciñska: Komputerowe wyszukiwanie informacji Mini-Mikro CDS/ISIS : nie tylko dla pocz¹tkuj¹cych, LSI-Ben, Kraków, Anna Sadoch : Heurisko - nowe metody obs³ugi baz danych Mikro CDS/ISIS, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 1995, nr 1, s Anna Sadoch : Heurisko - przyjazne dla u ytkownika wyszukiwanie w bazach danych CDS/ISIS, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 1995, nr 1, s Anna Sadoch : Krajowe bazy danych bibliograficzno-katalogowe prowadzone w systemie Mikro CDS/ISIS, Komputery w bibliotekach, Warszawa, 1994, s Anna Sadoch : Mikro CDS/ISIS dla Windows - wersja testowa, Seminarium, Warszawa, 20 paÿdziernika 1995, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 1995, nr 4, s.44. Publikacje zagraniczne 1. S.Amba, R.Meenakshi, S.S.Rao : Creation of a database of references using CDS/ISIS, Electronic Library, 1994, vol.12, nr 4, s V.Ballance : Using the Windows GUI to create a multilingual, multiscript database on MINISIS, Library Software Review, 1993, vol.12, nr 3, s K.P.Birman : The process group approach to reliable distributed computing, Communication of the ACM, 1993, vol. 36, nr 12, s G.G.Chowdhury, A.Neelemeghan, A.Chowdhury : Vocabulary control online in MicroISIS databases. A Pascal interface, Microcomputers for Information Management, 1994, vol. 11, nr 4, s Strona 9

10 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS 5. G.G.Chowdhury, A.Neelemeghan, S.Chowdhury : VOCON: Vocabulary control online in MicroISIS databases, Knowledge Organization, 1995, vol. 22, nr 1, s F.J.Devadason, R.Devadason : TEPACIS: a teaching package on CDS/ISIS, Information Development, 1994, vol.10, nr 4, s M.J.A.Trigo, A.M.R.Correia, T.Wilson : National information policy : the Portuguese legal framework ( ), Journal of Information Science, 1996, vol.22, nr 3, s A. Hopkinson : CDS/ISIS Information, Information Development, 1991, vol.7, nr 4, s A. Hopkinson : CDS/ISIS Information. The first ten years of the microcomputer version, Information Development, 1995, vol.11, nr 1, s P.Nieuwenhuysen : First international CDS/ISIS congress May 1995, Bogota, Colombia, Electronic Library, 1995, vol.13, nr 4, s G.Stergiou, S.Kaloynova : Application of Micro-CDS/ISIS and HEURISCO for the preparation of CDROMs, Electronic Library, 1995, vol.13, nr 5, s P.Wongkoltoot, S.Indee : Mini-micro CDS/ISIS in the Thailand Development Research Institute Library, Information Development, 1992, vol.8, nr 3, s Nowi użytkownicy Marzanna Stacholec W celu ułatwienia nawiązywania kontaktów między polskimi użytkownikami pakietu Mikro CDS/ISIS prezentujemy poniżej listę tych użytkowników, którzy uzyskali licencję na korzystanie z pakietu od października 1995 do listopada Dane użytkowników zostały uporządkowane w kolejności otrzymywania licencji. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 3-go Maja Niepo³omice Osoba odpowiedzialna: Maria Kowal Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe "Montochem" Sp. z o.o. Toruñska Gliwice Tel Osoba odpowiedzialna: Andrzej Rewerenda Szko³a Podstawowa Nr 93 im. Lucjana Rydla Grota Roweckiego 39/ Kraków Tel Osoba odpowiedzialna: El bieta Gawor Stowarzyszenie Historyków Sztuki Rynek Starego Miasta Warszawa Tel w.206 Osoba odpowiedzialna: Waldemar Wojnar Biuro Projektów Zak³adów Azotowych "Biprozat" Sp. z o.o. Kwiatkowskiego Tarnów Tel Osoba odpowiedzialna: Krystyna Szydlik Instytut Medycyny Wsi Jaczewskiego Lublin Tel w.204 Osoba odpowiedzialna: Waldemar Nalberski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Œw. Jana Przemyœl Tel Osoba odpowiedzialna: Janina Gancarz Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 8 Na B³onie 15b Kraków Tel w.334 Osoba odpowiedzialna: Artur Figurski Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GA- ZOPROJEKT S.A. Powstañców Œl¹skich Wroc³aw Tel Osoba odpowiedzialna: Zygmunt Skowysz Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A. A. Struga ódÿ Tel Osoba odpowiedzialna: Mariusz Kuku³a Fundacja Spó³dzielczoœci Wiejskiej Jasna Warszawa Strona 10

11 Grudzień 1996 Tel Osoba odpowiedzialna: Dorota Maryñczak Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Ks. Janusza Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Jolanta Zawadzka- Choiñska Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza Oczapowskiego Olsztyn Tel Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Zdanowska "DialCom" Al. Niepodleg³oœci Poznañ Tel Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Abramowicz Miejska Biblioteka Publiczna Orkana Rabka Tel Osoba odpowiedzialna: Maria Anna Barska International Publishing Service Sp. z o.o. Piêkna 24/ Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Anna arska Polska Akademia Nauk Biblioteka Pa³ac Kultury i Nauki VI p Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Hanna Przybylik Zespó³ Szkó³ Rolniczych Rataje Chodzie Tel Osoba odpowiedzialna: El bieta Waligórska Ksi¹ nica Pomorska Podgórna Szczecin Tel Osoba odpowiedzialna: Lilia Marcinkiewicz SmithKline Beecham Marketing and Technical Services Limited Hankiewicza Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Robert Rosiek Instytut In ynierii Materia³ów W³ókienniczych Gdañska ódÿ Tel Osoba odpowiedzialna: Czes³awa B³aszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w odzi Wólczañska ódÿ Tel Osoba odpowiedzialna: Jaros³aw Jêdrych Toruñska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kopernika Toruñ Tel Osoba odpowiedzialna: Marcin Szymañski Instytut Spawalnictwa B³.Czes³awa 16/ Gliwice Tel Osoba odpowiedzialna: Jan Dajnowicz Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Al. Dzieci Polskich Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Maria Œwitalska Fundacja Rozwoju Ciep³ownictwa "Unia Ciep³ownictwa" Filia w Krakowie Centralna 32/ Kraków Tel w.22 Osoba odpowiedzialna: Jerzy Socha PPPiUH Mostostal-Zabrze Wolnoœci Zabrze Tel Osoba odpowiedzialna: Jolanta Zbiegini Zespó³ Placówek Doskonalenia Nauczycieli Koœcielna Bia³ystok Tel Osoba odpowiedzialna: Anna Krawczuk Petrochemia P³ock S.A. Chemików P³ock Tel Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sienkiewicz Strona 11

12 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS Podgórska Biblioteka Publiczna PowroŸnicza Kraków Tel Osoba odpowiedzialna: Kinga Kozio³ Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ Do Studzienki Gdañsk Tel Osoba odpowiedzialna: Anita Faczyñska Zak³ady Urz¹dzeñ Chemicznych TOFAMA S.A. M. Sk³odowskiej-Curie 59/ Toruñ Tel w.394 Osoba odpowiedzialna: Krystyna Berak Biuro Patentowe Grzybowska 5/1213 Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Lech Foremski Regionalny Oœrodek Studiów i Ochrony Œrodowiska Kulturowego Mickiewicza Rzeszów Tel Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kwolek Pañstwowa Szko³a Muzyczna I Stopnia nr 1 Kasztelañska 36 Kraków Tel Osoba odpowiedzialna: Izabella Halota Szko³a Podstawowa im. Jana Kochanowskiego Raciechowice Tel Osoba odpowiedzialna: Dariusz Jakubczak Centralny Oœrodek Szkolenia Stra y Granicznej Pi³sudskiego Koszalin Osoba odpowiedzialna: Andrzej Doliñski Caresbac-Polska S.A. Polna Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Cesar A. Cruz-Espino Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Biuro Prawno-Organizacyjne 17 Stycznia Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Pawe³ Prusik Przedsiêbiorstwo Farmaceutycze JELFA S.A. Wincentego Pola Jelenia Góra Tel Osoba odpowiedzialna: Anna Wojtkiewicz Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM spó³ka z o.o. 1 Maja Wroc³aw Tel Osoba odpowiedzialna: Józef Wierzbicki Oœrodek Doradztwa Rolniczego Ks.Kard.S.Wyszyñskiego 70/ Czêstochowa Tel Osoba odpowiedzialna: Zofia Mazur Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji K³obucka 23A Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Teresa Korbel Zespó³ Szkó³ Zawodowych Pu³awskiego Otwock Tel Osoba odpowiedzialna: Hanna Kornacka Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowañ Konstanciñska Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Jaros³aw Kuja³owicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Sk³odowskiej-Curie Bydgoszcz Tel Osoba odpowiedzialna: Ewa Bede³ek Agencja Reklamowa Radia Piotrków ELTOM Jagielloñska Piotrków Trybunalski Tel Osoba odpowiedzialna: Janusz Surma Politechnika Zielonogórska Biblioteka G³ówna Podgórna Zielona Góra Strona 12

13 Grudzień 1996 Tel Osoba odpowiedzialna: Maria Wasik Bank Handlowy w Warszawie Spó³ka Akcyjna Cha³ubiñskiego Warszawa Tel Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Wojciechowski Fabryka Kabli O ARÓW Spó³ka Akcyjna Poznañska O arów Tel w.462 Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Waœniewski Huta 1 MAJA Przedsiêbiorstwo Pañstowe Wyodrêbnione Mitrêgi Gliwice Tel Osoba odpowiedzialna: Gra yna Malarska ENERGOAPARATURA S.A. Pu³askiego Katowice Tel Osoba odpowiedzialna: Romuald Sowa Wy sza Szko³a Pedagogiczna Biblioteka G³ówna Chodkiewicza Bydgoszcz Tel Osoba odpowiedzialna: Maria Czarnecka- D¹bek Centrum Informacji Edukacyjnej Jarowita Szczecin Tel Osoba odpowiedzialna: Leszek Tuz Huta OSTROWIEC S.A. Samsonowicza Ostrowiec Œwiêtokrzyski Tel Osoba odpowiedzialna: Violetta Chodorek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Dzia³ Normalizacji i Certyfikacji Krzy anowskiego Warszawa Tel do 58 w.233 Osoba odpowiedzialna: Maria Jankowska, Miros³awa Pich Maria Nowacka TABELE - zestaw programów ułatwiających wprowadzanie danych Wykorzystywanie pól powtarzalnych i pól zawieraj¹cych podpola w systemie Mikro CDS/ISIS wi¹ e siê z pewnymi k³opotami, polegaj¹cymi g³ównie na niezbyt czytelnym sposobie wprowadzania takich danych za poœrednictwem standardowego formularza wejœciowego. Poszczególne wyst¹pienia pola powtarzalnego musz¹ tam byæ oddzielane wybranym separatorem (znak ten nie mo e wystêpowaæ w tekœcie pól), zaœ podpola powinny byæ poprzedane dwuznakowym identyfikatorem, sk³adaj¹cym siê ze znaku ^ oraz jednoznakowej etykiety, która identyfikuje podpole w obrêbie pola. Sprawdzenie poprawnoœci wprowadzenia danych do, na przyk³ad, powtarzalnego pola z podpolami mo e byæ bardzo k³opotliwe. Naturalnym sposobem prezentacji danych tego typu jest tabela. Dlatego w Instytucie IINTE opracowano zestaw programów tabele, który umo liwia projektantom baz danych pakietu Mikro CDS/ISIS ³atwe definiowanie formularzy zawieraj¹cych tabele oraz pozwala u ytkownikom na edycjê danych w tej postaci. W tym celu do systemowego menu modyfikacji struktury bazy danych zosta³y dodane trzy nowe funkcje (L, M i N), które umo liwiaj¹ tworzenie, kopiowanie i usuwanie formularzy tabelarycznych dla bie ¹cej bazy danych - podobnie jak funkcje B, C i D dla standardowych formularzy wejœciowych. Do systemowego menu wprowadzania i modyfikacji danych zosta³a dodana funkcja V, która umo liwia edycjê danych przy u yciu jednostronicowych formularzy (tabelarycznych i/lub standardowych), których nazwy i rodzaj s¹ podawane w pliku tekstowym. Podobnie jak w przypadku standardowego wprowadzania danych, mo liwa jest edycja pojedynczego rekordu (ci¹gu rekordów o kolejnych numerach MFN), edycja rekordów wyszukanych w odpowiedzi na ostatnie pytanie oraz tworzenie nowych rekordów. Ka da z dodanych funkcji jest obs³ugiwana przez odrêbny program w jêzyku CDS/ISIS Pascal. Zestaw programów TABELE pozwala na definiowanie i obs³ugê trzech typów tabel, przystosowanych do ró nych rodzajów pól rekordu (grupy pól). Edycja poszczególnych Strona 13

14 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS elementów tabeli jest realizowana przez w sposób standardowy. Dowolna kolumna mo e byæ jednak równie zdefiniowana jako s³ownikowa i wtedy zawartoœæ elementu mo e byæ wybrana ze s³ownika, którego kolejne strony s¹ w takim przypadku wyœwietlane na ekranie. S³ownik mo e byæ jednojêzyczny lub dwujêzyczny i jest przygotowywany w postaci pliku tekstowego. W kolumnie okreœlonej jako s³ownikowa mo na równie wpisaæ dowolny tekst, jednak e rezygnacja z terminu s³ownikowego musi zostaæ jednoznacznie potwierdzona. Formularze tabelaryczne tworzy siê, podobnie jak formularze standardowe, dla bie ¹cej bazy danych. Ka da definicja tabeli jest zapisywana w odrêbnym pliku o rozszerzeniu TFM, którego nazwa jest zarazem nazw¹ tabeli. Tworzone pliki s¹ umieszczane w tym samym katalogu co pliki formularzy standardowych o rozszerzeniu FMT. Lista nazw utworzonych formularzy tabelarycznych jest utrzymywana automatycznie w pliku Baza.FTT, znajduj¹cym siê w tym samym katalogu. Po wybraniu jednej z nowych funkcji (L, M lub N) wyœwietlana jest zawartoœæ pliku Baza.FTT, informuj¹ca o tabelach, które zosta³y dotychczas utworzone dla danej bazy danych, a nastêpnie system domaga siê podania jednej (dla tworzenia/edytowania definicji i usuwania tabeli) lub dwóch (dla kopiowania) nazw. Ró ne elementy formularzy tabelarycznych s¹ wyœwietlane na ekranie stosownie do okreœlonych przez definiuj¹cego atrybutów wyœwietlania. Istnieje mo liwoœæ dodawania do formularza tytu³ów (poza obszarem zajêtym przez tabelê). Tytu³ mo e byæ sta³¹ tekstow¹, numerem bie ¹cej strony, aktualnym numerem MFN lub wartoœci¹ dowolnego pola rekordu (ale pole to nie podlega edycji na tym formularzu). Przejœcie do rozszerzonego systemu edycyjnego nastêpuje przez wybranie funkcji V ze zmodyfikowanego menu wprowadzania i edycji danych. Aby wskazaæ formularze tabelaryczne (i jednostronicowe formularze standardowe), które powinny byæ kolejno prezentowane u ytkownikowi w czasie edycji, nale y przygotowaæ zawieraj¹cy te informacje tekstowy plik o rozszerzeniu CTL. Zestaw programów TABELE mo e byæ wykorzystywany przy projektowaniu nowych systemów, a tak e do udoskonalenia systemów ju istniej¹cych. Opracowane programy s¹ niezale ne od aktualnie wybranej wersji jêzykowej. Baz¹ rozszerzenia jest Mikro CDS/ISIS wersja 3.071, która jest dostosowana do pracy w trybie sieciowym. Jacek Bańkowski Instytut INTE oferuje wszystkim użytkownikom pakietu CDS/ISIS nowe wydawnictwo poradnikowe opracowane z okazji 10 -lecia pakietu Mikro CDS/ISIS : J. Dobosz, Z.M. Nowicki, M. Ostrowski, S. Romański, A. Sadoch, W. Struk, M. Sulej Strona 14

15 Grudzień 1996 Mikro CDS/ISIS Pytania i opowiedzi Jest to pierwsza ( i to nie tylko w Polsce) publikacja na temat pakietu należąca do kategorii Pytania i odpowiedzi. Tego typu publikacje, pomimo swych oczywistych zalet, nie są jeszcze pupularne w naszym kraju. W książce podano odpowiedzi na ponad 250 pytań. Wiele z nich to pytania zadawane wielokrotnie przez użytkowników pakietu. Inne problemy miały charakter jednostkowy, ale ich rozwiązania mogą być przydatne nie tylko dla osób, które zgłaszały te problemy. Autorzy starali się w miarę możliwości o zachowanie ciągłości wywodu, co pozwala na czytanie wszystkich pytań w podanej kolejności. Ten sposób czytania zaleca się osobom nie mającym dużego doświadczenia w korzystaniu z CDS/ISIS. Doświadczeni użytkownicy pakietu ograniczą się zapewne do przeczyta - nia odpowiedzi na wybrane pytania. Pomogą im w tym graficzne wyróżnienia wybranych partii materiału oraz obszerny skorowidz. Wyróżnienia dotyczą: informacji szczególnie ważnych, informacji podawanych w druku po raz pierwszy, zaleceń ułatwiających pracę użytkownika, działań wymagających szczególnej ostrożności ze strony operatora. Publikacja ma 124 strony i została podzielona na 13 rozdziałów, odpowiadających grupom najważniejszych czynności użytkownika pakietu. Cena publikacji 40 zł. Strona 15

16 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS Strona 16

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Prosty serwis internetowy oparty o zestaw powiązanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r.

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r. ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAŃ 60, skr. 40 System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) KLIENT

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc INSTRUKCJA WPROWADZANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.um.szczecin.pl (Na przykładzie ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego) Rozpoczynamy pracę na stronie głównej UMiNET -

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

ImpExp ISO2709. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Zakład Informacji Naukowej, Technicznej I Ekonomicznej. UNESCO lipiec 2002

ImpExp ISO2709. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Zakład Informacji Naukowej, Technicznej I Ekonomicznej. UNESCO lipiec 2002 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Zakład Informacji Naukowej, Technicznej I Ekonomicznej ImpExp ISO2709 UNESCO lipiec 2002 Wersja programu 1.00/8 Wersja dokumentacji. 1.004 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Web Editing. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo