BIULETYN. Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS. Grudzień 1996

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN. Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS. Grudzień 1996"

Transkrypt

1 BIULETYN Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS Grudzień 1996 Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Warszawa, ul. Żurawia 4a Tel. ( 0 22 ) Fax. ( 0 22 ) WWW html://www.cup.gov.pl/inte/iinte-00.htm Od redakcji Kolejny numer "Biuletynu Klubu Użytkowników Pakietu CDS/ISIS" omawia dwie grupy zagadnień. Kilka początkowych artykułów dotyczy możliwości najnowszej wersji pakietu Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows. Jest to wciąż wersja testowa, ale różni się ona zasadniczo od swej poprzedniczki przedstawionej w październiku Wśród wielu nowych możliwości tej wersji pakietu wymienimy tu tylko jedną - możliwość tworzenia interaktywnych formatów. Użytkownik takiego formatu może podczas wyświetlania danego rekordu (przechowywanego w bazie CDS/ISIS) wywołać powiązany z tym rekordem zewnętrzny załącznik w postaci grafiki, zapisu dźwięku lub ruchomego obrazu wideo. Ta możliwość pozwala na eksploatację przy użyciu pakietu nie tylko tekstowych, ale także multimedialnych baz danych. Druga grupa artykułów dotyczy rozmaitych sposobów korzystania przez użytkowników pakietu CDS/ISIS z sieci Internet. Poza korzystaniem biernym, które polega na wyszukiwaniu informacji na temat pakietu (podajemy kilka interesujących adresów WWW, pod którymi można znaleźć informacje na ten temat), coraz więcej użytkowników pragnie korzystać z sieci Internet w sposób czynny, udostępniając w tej sieci dane z własnych baz danych CDS/ISIS. Omawiamy dwa rozwiązania stosowane w tym względzie. Prostą, lecz nie pozwalającą na bezpośredni dostęp do bazy danych, metodę generowania dokumentów WWW poprzez drukowanie zawartości bazy do pliku przy zastosowaniu odpowiedniego formatu oraz bardziej zaawansowane rozwiązanie, umożliwiające bezpośredni dostęp do baz danych CDS/ISIS w sieci Internet. Ten numer biuletynu zamykają jego stałe rubryki: wykaz publikacji na temat pakietu i wykaz jego nowych polskich użytkowników. Możliwości najnowszej wersji testowej dla środowiska Windows Najnowsza wersja pakietu Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows, opublikowana w dniu 4 listopada 1996, została oznaczona przez UNESCO jako "PaŸdziernik Wydanie 1". Jest to w dalszym ciągu wersja testowa, nie zalecana do użytkowej eksploatacji baz danych z uwagi na jej niestabilność. Wersja ta zawiera jednak wiele istotnych rozszerzeń w porównaniu z jej pierwszym wydaniem i pod względem funkcjonalnym jest zapewne bardzo bliska tej wersji, która zostanie udostępniona oficjalnie. Nowe możliwości pakietu Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows to : edycja danych walidacja danych drukowanie danych nowe możliwości języka formatowania korzystanie w formatach z poleceń RTF, wyprowadzanie poszczególnych wystąpień pól powtarzalnych, nowe funkcje numeryczne i łańcuchowe, odwoływanie się w formacie do innej bazy niż bieżąca, tworzenie formatów interaktywnych (z wykorzystaniem poleceń hipertekstowych) definiowanie nowych wersji językowych i profili Choć nie jest to w żaden sposób udokumentowane, możliwe jest definiowanie własnych wersji językowych pakietu i zestawów menu (profili). Korzystając z tych możliwości opracowano polskie wersje językowe i profil Wyszukiwanie, pozbawiony możliwości korzystania z edycji danych i usług systemowych. Są to wersja korzystająca z polskich znaków

2 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS diakrytycznych (Latin II) oraz wersja pozbawiona tych znaków (ASCII). nowe parametry konfiguracyjne ograniczona dostępność języka CDS/ISIS Pascal. Edycji i walidacji danych oraz nowym możliwościom języka formatowania zostało poświęconych pięć następnych artykułów niniejszego biuletynu. Z tego powodu poniżej zostaną omówione tylko nowe parametry konfiguracyjne oraz korzystanie z języka CDS/ISIS Pascal. Oprócz obowiązujących już w poprzedniej wersji pakietu Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows parametrów konfiguracyjnych 103, 104 i 105 (mających wpływ na sposób prezentacji słownika wyszukiwawczego i przebiegu wyszukiwania) w obecnej wersji pakietu w pliku SYSPAR.PAR można korzystać z następujących nowych parametrów konfiguracyjnych : 101 domyślny język konwersacji: PL dla języka polskiego ze znakimi diakrytycznymi, PA dla języka polskiego bez tych znaków (zastępuje parametr 6); 102 domyślny zestaw menu (zestaw menu jest nazywany profilem), DF dla pełnego zestawu menu, SR dla zestawu ograniczonego do funkcji wyszukiwawczych; 106 nazwa tablicy konwersji OEM-ANSI stosowanej podczas odczytywania informacji z baz danych; 107 nazwa tablicy konwersji ANSI-OEM stosowanej podczas zapisywania informacji do baz danych; 108 kierunek zapisu znaków; 0 od lewej do prawej, 1 odwrotnie (ten parametr jest stosowany w przypadku korzystania z alfabetu arabskiego i jemu podobnych); 109 nazwa i rozmiar czcionki stosowanej domyślnie w oknie edycji danych (standardowo jest to Arial 12); 110 domyślny nagłówek formatu RTF; 120 decyduje o tym, czy wyœwietlany jest (1) czy nie (0) pasek narzêdzi, który zawiera przyciski umo liwiaj¹ce szybki dostêp do najczêœciej wykorzystywanych funkcji pakietu (wartoœci¹ domyœln¹ jest 1); 121 decyduje o tym, czy po wskazaniu kursorem myszy przycisku dostêpnego na pasku narzêdzi na dole g³ównego okna wyœwietlane jest (1) czy nie (0) jednowierszowe objaœnienie dla tego przycisku (wartoœci¹ domyœln¹ jest 0). Zgodnie z dokumentacj¹ (podanych informacji nie uda³o siê potwierdziæ w praktycznym dzia³aniu pakietu) w nowej wersji pakietu jest dostępny w ograniczony sposób język CDS/ISIS Pascal. Ograniczenie polega na tym, e dostêpne s¹ wy³¹cznie programy formatuj¹ce oraz e biblioteka funkcji i procedur zawiera tylko te z nich, które s¹ wykorzystywane w tych programach. Ograniczenia wystêpuj¹ tak e w dzia³aniu niektórych procedur i funkcji bibliotecznych. Niektóre ograniczenia zosta³y wszak e zniesione. I tak d³ugoœæ ³añcucha znakowego nie mo e przekraczaæ obecnie 32 KB (dotyczy to tak e wejœciowych i wyjœciowych parametrów programów formatuj¹cych). Programy formatuj¹ce mog¹ byæ wykorzystywane nie tylko w formatach, lecz równie podczas walidacji danych. W przysz³oœci wszystkie funkcje biblioteczne jêzyka CDS/ISIS Pascal maj¹ byæ dostêpne w postaci biblioteki DLL, co pozwoli na przygotowywanie w³asnych aplikacji systemu Windows obs³uguj¹cych bazy danych pakietu CDS/ISIS. Zbigniew M. Nowicki Edycja i walidacja danych Okno edycji składa się z rozbudowanego paska narzędzi, okna edycji bieżącego pola oraz przesuwnego okna, zawierającego wszystkie wystąpienia pól bieżącego rekordu. W pasku narzędzi występują: okienko MFN, w którym można wpisać numer MFN edytowanego rekordu, przyciski strzałek, które pozwalają na przejście do pierwszego, poprzedniego, następnego i ostatniego rekordu edytowanego zbioru (edycji może podlegać cała baza danych lub zbiór odpowiedzi na zadane pytanie); przyciski pozwalające na utworzenie pustego rekordu, utworzenie nowego rekordu i skopiowanie doń zawartości bieżącego rekordu, zachowanie zawartości bieżącego rekordu na dysku; przycisk pozwalający na zmianê czcionki u ywanej do wyœwietlania zawartoœci wszystkich pól w oknie edycji, przycisk pozwalający na wyœwietlenie s³ownika, którego terminy mog¹ byæ przemieszczane do pól edytowanego rekordu przy u yciu myszy, rozwijana lista pól zdefiniowanych w bieżącej bazie danych; wybierając jedno z tych pól użytkownik wprowadza nowe Strona 2

3 Grudzień 1996 wystąpienie tego pola (jeśli pole jest powtarzalne i występuje ono w bieżącym rekordzie, to użytkownik może wprowadzić nowe wystąpienie tego pola klikając przycisk, który poprzedza nazwę tego pola w oknie wystąpień pól); przyciski Pomoc i Anuluj, których użycie powoduje odpowiednio wyświetlenie okna objaśnień opisujących okno edycji (obecnie dostępny jest wyłącznie plik objaśnień w języku angielskim) i anulowanie zmian wprowadzonych w zawartości bieżącego rekordu. Klikając jedno z pól w przesuwnym oknie wystąpień pól bieżącego rekordu użytkownik wybiera to wystąpienie pola do edycji. Zawartość tego pola jest wyświetlana w oknie edycyjnym. Ponadto, jeśli w formularzu wejściowym polu temu zostało przypisane objaśnienie, jest ono wyświetlane na pasku umieszczonym na dole okna edycji. Pakiet oferuje mo liwoœæ szybkiego wstawiania nazw plików do pól rekordu. W tym celu wystarczy wywo³aæ program Mened er plików systemu Windows, wybraæ jeden (lub wiêcej) plików, których nazwy chce siê wstawiæ do bie ¹cego pola, i pos³uguj¹c siê mysz¹ przemieœciæ do pola nazwy tych plików. W ten sposób mo na ³atwo ustalaæ powi¹zania edytowanego rekordu z zewnêtrznymi plikami, zawieraj¹cymi rysunki, obrazy, œcie ki dÿwiêkowe itp. Wersja pakietu Mikro CDS/ISIS dla œrodowiska Windows przeprowadza podstawowe walidacje pola zgodne z opisem jego zawartoœci podanym w tablicy FDT. Miêdzy innymi nie pozwala na wprowadzenie wiêcej ni jednego wyst¹pienia pola niepowtarzalnego, kontroluje tak e poprawnoœæ u ycia ograniczników podpól (nie jest mo liwe u ycie podpól w polu dla którego nie podano listy etykiet podpól w tablicy FDT). Ponadto pakiet korzysta ze specjalnego pliku walidacyjnego Baza.VAL, którego zawartoœæ okreœla warunki, jakie powinny spe³niaæ pola rekordu. Jeœli choæ jeden z podanych warunków nie jest spe³niony, pakiet wyœwietla stosowny komunikat b³êdu. Proste warunki i komunikaty b³êdów mog¹ byæ zapisane przy u yciu komend IF jêzyka formatowania, np.: 20: if size(v20)>7 then 'Pole 20 nie mo e zawierac wiêcej i 7 znaków' fi :if p(v20) and p(v10) then 'Pola 10 i 20 wykluczaj¹ siê wzajemnie' fi Bardziej skomplikowane walidacje mogą być zapisane w postaci programów formatujących. Marek Sulej Definiowanie parametrów wydruku i sortowania Po wybraniu z menu funkcji drukowania na ekranie jest ukazywane okno zawierające następujące strony składowe: ustawienia ogólne Na tej stronie ustalane są następujące parametry: specyfikacja drukowanych rekordów (w szczególności mogą to być tylko te wyszukane rekordy, które zostały oznaczone podczas wyświetlania), urządzenie wyjściowe (obecnie tylko standardowa drukarka lub plik w formacie Postscript) i format wydruku. Format ten jest wyświetlony w okienku i może podlegać edycji. Użytkownik może ocenić poprawność formatu korzystając z klawisza Podgląd strony, który powoduje wyświetlenie w osobnym oknie zmniejszonego obrazu pierwszej strony wydruku zawierającego dokumenty zredagowane zgodnie z tym formatem. wystrój strony Na wystrój strony składają się tytuły (pierwszy, drugi i trzeci) oraz nagłówek i stopka. Dla każdego z tych elementów ustalane są jego treść oraz sposób wyprowadzania: sposób rozmieszczenia tekstu w wierszu, czcionka, jej wielkość i kształt (pogrubiony, pochylony, pokreślony) oraz rodzaj stosowanej ramki. W przypadku każdego z tytułów możliwe jest także wskazanie czy ma on być wyprowadzany na osobnej stronie tytułowej i czy ma być wyprowadzany na początku każdej strony (tak jak nagłówek). ustawienia marginesów Na tej stronie, poza marginesami górnym i dolnym, lewym i prawym oraz specjalnym marginesem "na oprawę", jest ustalany rozmiar strony (obecnie wyłącznie A-4) oraz znane z wersji pakietu dla systemu DOS parametry wcięcie i tolerancja. Wartości tych parametrów są podawane w ustalonych jednostkach, natomiast w przypadku marginesów użytkownik może wskazać stosowaną jednostkę miary (mm, cm, cal lub twip). układ strony Na tej stronie ustalane są następujące parametry: liczba kolumn, odstęp między nimi i sposób graficznej separacji kolumn, Strona 3

4 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS stosowane powiększenie lub zmniejszenie tekstu (50-120%), sposób numeracji stron (umiejscowienie numerów, sposób ich rozmieszczenia w wierszu, numer pierwszej strony i polecenie drukowania numeru na pierwszej stronie). Użytkownik ma ponadto możliwość zlecenia wydruku bez tytułów i z pominięciem parametrów sortowania. parametry sortowania Na tej stronie ustalane są dokładnie takie same parametry jak w przypadku odpowiedniego formularza systemowego pakietu w wersji dla systemu DOS. Możliwe jest zachowanie i odtworzenie zestawu wszystkich parametrów wydruku (zapewniają to odpowiednie przyciski dostępne na stronie ustawień ogólnych). Zbigniew M. Nowicki Korzystanie w formatach z poleceń RTF Podczas przygotowywania formatu, WinISIS udostêpnia wiele z mo liwoœci opisu uk³adu strony, charakterystycznych dla systemów sk³adania tekstu. S¹ to takie cechy jak rodzaj u ytej czcionki, jej wielkoœæ, wciêcia, marginesy, kolory, tabulacja etc. Mo liwoœci te uzyskuje siê umieszczaj¹c wewn¹trz formatów specjalne polecenia formatuj¹ce, które s¹ odpowiednio interpretowane przez pakiet. I tak na przyk³ad: fonts( (roman,times New Roman), (swiss,arial),...) przyporz¹dkowuje kolejnym numerom (0, 1 etc.) konkretne czcionki zainstalowane w systemie b, i, ul, fn, fsm polecenia te w³¹czaj¹ odpowiednio wyt³uszczenie, kursywê, podkreœlenie, czcionkê o numerze n, rozmiar czcionki m (wskazany jako podwojona liczba punktów). m(odl., wciêcie) ustawia wciêcie dla wszystkich wierszy i wiersza rozpoczynaj¹cego akapit tab(odl.) wstawia znak tabulacji; w pakiecie WinISIS jednostką miary nie są znaki, lecz tzw. twipy (1 twip to 1/1440 cala, czyli 1 mm to oko³o 57 twipów) i w nich wyra a siê zarówno wciêcia jak i po³o enie tabulatora cols((r0,g0,b0),(r1,g1,b1),...) definiuje kolory (oznaczone kolejnymi numerami 0, 1 itd.), okreœlaj¹c dla nich odpowiednie kombinacje sk³adników podstawowych: czerwieni, zieloni i b³êkitu. cln wybiera kolor o numerze n Zastosowanie nawiasów klamrowych pozwala na ograniczenie zasiêgu dzia³ania poleceñ. Sk³adnia tych poleceñ formatuj¹cych i ich znaczenie s¹ zwi¹zane z formatem RTF (czyli wzbogaconym formatem tekstowym, ang. Rich Text Format). Format RTF jest jêzykiem wprowadzonym przez Microsoft do opisu uk³adu strony, wykorzystywanym np. przez edytor MS Word. Znajomoœæ regu³ budowy formu³ RTF nie jest niezbêdna, lecz pozwala na lepsze rozumienie mo liwoœci wprowadzonych w jêzyku formatowania. W przysz³oœci mo liwoœci te bêd¹ mog³y byæ wykorzystane w formatach przeznaczonych do sporz¹dzania raportów (wydruków). Obecnie te nowe polecenia mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie w formatach stosowanych do wyœwietlania rekordów. Stanisław Romański Nowe możliwości języka formatowania W języku formatowania można wskazywać poszczególne wystąpienia pól powtarzalnych, podając w nawiasach prostokątnych (bezpośrednio za selektorem pola, a przed ewentualnym selektorem podpola) numer lub zakres numerów wystąpień pól. Dostępne są nowe funkcje numeryczne : LR ( format ) Funkcja ta jest rozszerzeniem funkcji L. Funkcja L zwraca odesłanie do pierwszego rekordu (numeru MFN) wskazywanego przez podany w parametrze funkcji termin zbioru odwróconego. Funkcja LR przegląda zbiór odwrócony w poszukiwaniu zadanego w parametrze terminu i zwraca odesłania do wszystkich rekordów (numerów MFN) wskazywanych przez ten termin. NOCC ( Vn) Funkcja zwraca liczbę wystąpień pola o wyróżniku n. SIZE ( format ) Strona 4

5 Grudzień 1996 Funkcja zwraca rozmiar (liczbę znaków) tekstu wyprodukowanego przy zastosowaniu zadanego formatu. Dostępne są również nowe funkcje łańcuchowe DATE ( exp ) Funkcja zwraca aktualną datę i czas w formacie określonym przez wartość zadanego wyrażenia numerycznego. Obecnie wyrażenie to może mieć tylko wartość 1 i wówczas wynik podawany jest w postaci 18-znakowego tekstu o strukturze: MM-DD-RR GG:MM:SS np :15:00 DB Funkcja zwraca nazwę bieżącej bazy danych. Możliwe jest także odwołanie się w formacie do innej bazy danych. Uzyskuje się to przez dołączenie do funkcji REF, L i LR określnika ->Baza gdzie Baza jest nazwą bazy danych (innej niż bieżąca), do której następuje odwołanie. W określniku można podać samą nazwę bazy danych, np.: REF->THES (baza THES musi być umieszczona w katalogu wskazywanym przez parametr 5 pliku SYSPAR.PAR) lub pełną ścieżkę dostępu do plików bazy danych podaną jako literał bezwarunkowy. Jarosław Dobosz Zastosowanie cech hipertekstu w formatach W pakiecie Mikro CDS/ISIS dla środowiska Windows można korzystać z formatów interaktywnych. Generują one teksty, w których występują specjalnie wyróżnione fragmenty. Kliknięcie takiego fragmentu powoduje wykonanie przez pakiet określonego działania, które zostało powiązane z tym fragmentem tekstu. W formacie takie wyróżnione fragmenty tekstu definiuje się za pomocą polecenia: LINK ( (opis), działanie ) gdzie: opis działanie format, którego wynik jest wyświetlany wyróżnionym kolorem; jest to tekstowy opis działania; zapisany w języku formatowania tekst (nie podlegający wyświetlaniu), który opisuje polecenie wykonywane przez pakiet w wyniku kliknięcia opisu działania. Dostępne są następujące działania: CMD tekst_komendy_z_parametrami Wykonanie komendy systemu DOS, w tym wywołanie innego programu (np. Windows Paintbrush, MS Write, MPlayer). Format podany jako działanie zwraca tekst komendy. W szczególności, format ten może zawierać nazwę wywoływanego programu (podaną jako literał bezwarunkowy) i jego parametry, które są pobierane z określonego pola bazy danych. Umożliwia to łączenie tekstowych dokumentów przechowywanych w bazach danych pakietu z multimedialnymi załącznikami do tych dokumentów (obrazy, zapisy dźwięku czy zapisy wideo). GOTO numer_mfn Przejście do rekordu bazy danych o wskazanym numerze. Jako parametr może być użyty format, który dostarcza numer MFN, np funkcja L(termin). TEXTBOX format TEXTBOX FILE nazwa_pliku_formatu Wykonanie podanego formatu i prezentacja wyniku jego działania w osobnym okienku tekstowym. Format może być wyspecyfikowany bezpośrednio lub poprzez podanie nazwy pliku, w którym przechowywane jest ten format (w przypadku działania TEXT- BOX FILE). FORMAT nazwa_pliku_formatu Zmiana bieżącego formatu wyświetlania na format ze wskazanego pliku. W rezultacie bieżący rekord jest wyświetlany powtórnie przy użyciu nowego formatu. Uwaga: nowy format jest teraz formatem bieżącym, choć pakiet wyświetla nadal nazwę starego formatu jako aktualnie wybranego. BROWSE nazwa_pliku_bazy_danych Otwiercie wskazanej bazy danych i wyświetlenie jej zawartości w nowym okienku. Jako parametr działania podaje się pełną ścieżkę dostępu do zbioru głównego bazy danych (znak \ powinien być zapisywany jako \\). Jarosław Dobosz Tworzenie stron WWW W sieci Internet są dostępne różne narzędzia służące do poruszania się po niej oraz do wymiany, wyszukiwania i kopiowania informacji. Jedną z najbardziej przyjaznych użytkownikowi (i dzięki temu najbardziej rozpowszechnioną) usługą jest World Wide Web (sieć ogólnoświatowa, w skrócie WWW). Oferuje ona łatwy dostęp do informacji teksto- Strona 5

6 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS wej, graficznej, a nawet dźwiękowej. WWW umożliwia łatwe poruszanie się po światowej sieci Internet bez konieczności wypisywania skomplikowanych komend, a także kopiowanie informacji, wysyłanie listów, składanie zamówień, itd. WWW znakomicie ułatwia korzystanie z niemal wszystkich usług Internetu. Dostęp do WWW zapewniają specjalne przeglądarki interpretujące dokumenty zwane stronami WWW. Najbardziej rozpowszechnionymi przeglądarkami są Netscape Navigator, NCSA Mosaic, Internet Explorer i Web- Surfer. Rolą takiej przeglądarki jest odczytanie dokumentu, przedstawienie go graficznie i realizacja wydanych poleceń. Dokumenty WWW są zapisywane w specjalnym języku HTML (ang. HyperText Markup Language), opisującym strukturę dokumentu: tytuły, akapity, rysunki, połączenia, itd. Język ten jest cały czas rozwijany, gdyż wciąż pojawiają się nowe potrzeby i pomysły. Wielką zaletą dokumentów WWW jest to, iż są one zapisane w najprostszym formacie - jako zwykłe pliki tekstowe ASCII. Taki dokument zawiera jedynie tekst, który ma zostać wyświetlony na ekranie, polecenia formatujące, definicje włączonych do tekstu rysunków i połączenia do innych dokumentów. Interpretacji dokumentów dokonuje przeglądarka, dzięki czemu przesyłanie ich poprzez sieć nie zajmuje tyle czasu, ile by było potrzebne do przesłania ich obrazu graficznego. Ponadto, taki dokument można przygotować za pomocą najprostszego edytora tekstu, dostępnego w każdym systemie operacyjnym, i może on być przenoszony między różnymi systemami operacyjnymi bez specjalnych konwersji. Istnieją specjalne edytory wspomagające tworzenie stron WWW, lecz ich używanie nie jest wcale konieczne do stworzenia nawet bardzo skomplikowanej i bogatej strony. Tworząc stronę WWW korzysta się ze specjalnych poleceń języka HTML, zwanych tagami, określających styl prezentowania objętego nimi tekstu. Jednakże dokładny sposób wyświetlenia zależny jest od interpretującej go przeglądarki i ustawienia jej przez użytkownika. Polecenia języka HTML są ujęte w nawiasy ostre (<polecenie>) i w większości przypadków mogą być pisane dowolnie - małymi lub wielkimi literami. Prawie wszystkie polecenia definiujące styl mają swoją formę otwierającą i zamykającą. Takie polecenia powinny być używane parami. Polecenie otwierające rozpoczyna działanie stylu, natomiast polecenie zamykające kończy stosowanie tego stylu (jeśli to polecenie nie nastąpi, to styl będzie obowiązywać aż do końca dokumentu). Forma zamykająca polecenia różni się od formy otwierającej jedynie tym, że polecenie poprzedzone jest ukośnikiem umieszczonym bezpośrednio po znaku <. Przykładowo, forma otwierająca stosowanie kursywy to <I>, a forma zamykająca korzystanie z tego stylu to </I>. Dlatego też, aby tekst był wyświetlany kursywą należy go w dokumencie zapisać w postaci <I>tekst</I>. Każdy dokument WWW zaczyna się od polecenia <HTML>, informującego przeglądarkę że dalszy tekst zapisany jest w języku HTML, i kończy się poleceniem zamykającym </HTML>. Ponadto, wszystkie strony WWW powinny dzielić się na dwie części: nagłówek dokumentu Zawiera się pomiędzy poleceniami <HEAD> oraz </HEAD> i określa tytuł strony oraz informacje sterujące dla przeglądarki. część główna Znajduje się pomiędzy poleceniami <BODY> oraz </BODY> i zawiera wszystkie te elementy, które mają być wyświetlone. Część główna dokumentu może zawierać nagłówki (6 poziomów), akapity tekstu (zwykłe, wyróżnione, adresowe lub pre-formatowane), różne wykazy (numerowane, nienumerowane, definicji lub menu), tabelki, włączone w tekst rysunki, definicje etykiet i haseł do indeksów, połączenia do innych dokumentów, okienka do wprowadzanie danych przez użytkowników, polecenia transmisji plików zgodnie z protokołem FTP (ang. File Transfer Protocol) lub dyspozycje wysyłania listu elektronicznego. Ponadto elementy tekstu mogą być rozmaicie wyróżniane: pogrubione, wyprowadzone kursywą, czcionką maszyny do pisania, powiększone lub pomniejszone. Poszczególne elementy mogą zostać wyśrodkowane lub dosunięte do prawej strony, jak również wyświetlone na określonym tle. Elementy graficzne dołączane do stron WWW powinny być zapisane w formacie GIF lub JPEG. Język HTML jest obecnie najpopularniejszą formą prezentowania informacji w sieci Internet. Język ten jest ciągle rozwijany, a jego prostota i możliwości pozwalają przypuszczać, że w przyszłości będzie on używany w coraz to innych zastosowaniach. Przykładowo jednym z zastosowań może być udostępnianie baz da- Strona 6

7 Grudzień 1996 nych poprzez interakcyjne wyszukiwanie i przygotowanie raportów w postaci dokumentów HTML. Opis poszczególnych poleceń języka HTML zawiera opracowanie pod tytułem Przegląd języka HTML dostarczane uczestnikom seminarium. Zbigniew Korona Pożyteczne adresy Internetowe Sieć Internet jest coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem udostępniania i pozyskiwania informacji. Za jej pośrednictwem można uzyskać najświeższe informacje także na temat pakietu Mikro CDS/ISIS. Poniżej adresy najważniejszych dostawców informacji o tej tematyce: UNESCO, Paryż, Francja Adres WWW db/micro-cds-isis/doc.html Generalne informacje o pakiecie w języku angielskim. CDS-ISIS User Forum, Wageningen, Holandia Adres WWW cds-isis.html Język angielski. Odesłania do różnych stron WWW w języku angielskim poświęconych pakietowi, w tym do własnego serwera FTP (gopher://gopher.bib.wau.nl:70/1rroo0015), udostępniającego m.in. rozmaite oprogramowanie uzupełniające. CDS/ISIS Today, Pisa, Włochy Adres WWW Język angielski. Udostępnia wersje testowe oprogramowania oraz wykazy dystrybutorów dla poszczególnych kontynentów. Instytut INTE, Warszawa Adres WWW Język polski. Zawiera odesłania do dwóch stron poświęconych wyłącznie pakietowi Mikro CDS/ISIS. Pod nazwą Mikro CDS/ISIS są dostępne ogólne informacje informacje dla nowych użytkowników pakietu (charakterystyka pakietu, IINTE jako krajowy dystrybutor pakietu, jak zostać użytkownikiem pakietu i odesłania do innych stron WWW). Pod nazwą Klub Użytkowników CDS/ISIS mieszczą się te same infomacje, a ponadto informacje o : kursach szkoleniowych, oprogramowaniu wspomagającym, gotowych aplikacjach pakietu, usługach wdrożeniowych, zasadach udostępniania baz danych pakietu na dyskach CD ROM Na tej stronie znajduje się także odesłanie do Internetowej wersji Biuletynu Klubowego (obecnie jest to jedynie poprzedna edycja Biuletynu, niebawem zostanie w takiej postaci udostępniony niniejsze wydanie Biuletynu). Zbigniew M. Nowicki Wyprowadzanie informacji z baz danych CDS/ISIS w postaci stron WWW Najprostszym sposobem udostêpnienia zawartoœci bazy danych CDS/ISIS w sieci Internet jest sporz¹dzenie wydruku zawartoœci tej bazy do pliku maj¹cego postaæ dokumentu WWW. Przez zastosowanie w formacie wydruku stosownych komend jêzyka HTML jako litera³ów warunkowych powi¹zanych z odpowiednimi polami mo na nadaæ dokumentowi wymagan¹ formê estetyczn¹ i zwiêkszyæ jego czytelnoœæ. Przyk³adowo, jeœli pole powtarzalne autor o wyró niku 10 zawiera nawiska autorów i dane te maj¹ byæ wyœwietlane przez przegl¹darkê WWW przy u yciu czcionki pogrubionej i pochylonej, to format wydruku mo e zawieraæ polecenie: "<B><I>"v10+ ; "</B></I>" Za pomoc¹ litera³ów warunkowych powi¹zanych z odpowiednimi polami mo na zapisaæ w pliku wynikowym polecenia HTML dotycz¹ce sposobu wyœwietlania tych pól. W ten sposób nie mo na jednak umieœciæ w tym pliku rozpoczynaj¹cego dokument WWW polecenia <HTML>, nag³ówka dokumentu, rozpoczynaj¹cego jego czêœæ g³ówn¹ polecenia <BODY> oraz zamykaj¹cych ten dokument poleceñ </BODY></HTML>. Wszystkie polecenia HTML i teksty sta³e umieszczane na pocz¹tku pliku wynikowego mo na wyprowadziæ jako tytu³y zdefiniowane na formularzu wydruku. I tak, w przypadku strony WWW zawieraj¹cej wykaz nabytków pewnej biblioteki Tytu³ 1 mo e mieæ nastêpuj¹c¹ postaæ: <HTML><HEAD><TITLE>Wykaz nabytków biblioteki...</title> </HEAD><BODY> Strona 7

8 Biuletyn Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS W nag³ówku tego dokumentu WWW jest podany jedynie tytu³ dokumentu wyœwietlany jako nag³ówek okna przegl¹darki po uzyskaniu dostêpu do tej strony WWW. Jeœli projektant strony WWW pragnie na jej pocz¹tku umieœciæ stosowne nag³ówki, mo e on tak e zdefiniowaæ Tytu³ 2 na formularzu wydruku: <H1>Biblioteka...</H1><H2>Wykaz nabytków</h2> Projektant mo e tak e chcieæ poprzedziæ te nag³ówki logo biblioteki. Jeœli zeskanowany obraz tego logo w formacie GIF zosta³ zapamiêtany w pliku LOGO.GIF, to poprzednia zawartoœæ Tytu³u 2 (nag³ówki dokumentu WWW) zostanie podana jako Tytu³ 3, a Tytu³ 2 otrzyma nastêpuj¹c¹ postaæ: <IMG SRC="LOGO.GIF"> Tak zbudowany plik wynikowy jest prawie poprawnym dokumentem WWW. Brak w nim jedynie umieszczonych na jego koñcu poleceñ zamykaj¹cych </BODY></HTML>. Poniewa pakiet nie dostarcza mechanizmów umo liwiaj¹cych wstawianie tekstu na koñcu pliku wynikowego generowanego podczas drukowania, nale y poddaæ ten plik edycji przy u yciu dowolnego procesora tekstowego i rêcznie wstawiæ te komendy zamykaj¹ce. Powy ej podano przyk³ady u ycia tylko podstawowych komend jêzyka HTML. Jeœli projektant strony WWW pragnie nadaæ jej bardziej atrakcyjny wygl¹d, mo e on zastosowaæ tak e inne komendy, np. w tytu³ach wydruku komendê HTML ustaj¹c¹ kolor i t³o strony, a w formacie wydruku przypisaæ odpowiednie kolory poszczególnym polom rekordu. Zalet¹ przedstawionego sposobu udostêpnienia zawartoœci bazy danych CDS/ISIS w sieci Internet jest jego prostota. Wada tego sposobu to mo liwoœæ utraty aktualnoœci udostêpnianych t¹ drog¹ danych. Aby temu zapobiec trzeba okresowo powtarzaæ opisan¹ procedurê, two-rz¹c stronê WWW na podstawie aktualnej zawartoœci bazy danych. Michał Ostrowski Udostępnianie baz danych CDS/ISIS do przeszukiwania w Internecie Wyszukiwanie informacji w bazach danych udostêpnianych w Internecie mo e byæ realizowane za pomoc¹ oprogramowania typu WAIS (ang. Wide Area Information Server czyli serwer informacji w sieci rozleg³ej). Oprogramowanie typu WAIS dzia³a w modelu klient-serwer. Serwery WAIS mog¹ obs³ugiwaæ jeden lub wiêcej zbiorów dokumentów dostêpnych procedurze wyszukiwania, w której wykorzystywane jest indeksowanie tych zbiorów. Programy typu klient WAIS umo liwiaj¹ przeszukiwanie baz danych za pomoc¹ s³ów kluczowych i zawê anie odpowiedzi za pomoc¹ technik tematycznego sprzê enia zwrotnego (ang. relevance feedback). Specjalnie usprawnione oprogramowanie typu WAIS przeznaczone do przeszukiwania baz danych pakietu CDS/ISIS zosta³o utworzone we W³oszech przez CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Serwer ISIS-freeWAIS-0.5 dzia³a w standardzie WAIS i dziêki specjalnym programom pomocniczym wykorzystuje zbiór odwrócony bazy danych CDS/ISIS jako indeks do wyszukiwania. Program typu klient WAIS nazwany YNIS dzia³a na czterech dynamicznych stronach WWW umo liwiaj¹cych: wybór bazy danych, wyszukiwanie w trybie podstawowym, wyszukiwanie dla ekspertów, dostêp do wykazu zadanych pytañ i otrzymanych wyników. Oprogramowanie to mo e byæ wykorzystywane jedynie w œrodowisku systemu UNIX (jednak e nie jest konieczne posiadanie pakietu CDS/ISIS w wersji UNIX). Udostêpnienie bazy danych CDS/ISIS w Internecie za pomoc¹ tego oprogramowania wymaga: skopiowania plików bazy danych z systemu DOS do systemu UNIX, utworzenia stron WWW umo liwiaj¹cych formu³owanie zapytañ, przygotowania formatów zapewniaj¹cych prezentacjê informacji na stronie WWW. Omówione oprogramowanie mo na pozyskaæ pod nastêpuj¹cymi adresami: CNR-CNUCE, W³ochy Adres WWW ftp.nis.garr.it ISIS-freeWAIS-0.5- serwer WAIS (jest to zmodyfikowana wersja freewais-0.5 CNIDR) plik: /pub/wais/wais-isis/ ISIS-freeWAIS-0.5.tar.gz Adres WWW YNISstartPOST.html YNIS - klient WAIS (program aktywowany za pomoc¹ metody POST) Adres WWW YNISstartGET.html Strona 8

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści

Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A tel.: 12 629 85 14,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo