OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA wszystkie specjalności Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny obligatoryjny Kod przedmiotu 11.3 OWI 221 Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Umiejętność analitycznego myślenia

2 Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Celem przedmiotu jest: przekazanie podstawowych zasad, pojęć, zapoznanie z regulacjami prawnymi w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, praw pokrewnych i własności przemysłowej w Polsce i na świecie; poznanie możliwości zastosowania przepisów w tym zakresie; pozyskanie wiedzy z zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej działających na terenie Unii Europejskiej. Wiedza: student ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego (K_W11) Treści programowe Wykład 1. Geneza, pojęcie i źródła praw własności przemysłowej. 2. Patent, procedura uzyskania patentu, patent europejski. 3. Znaczenie i ochrona patentów. 4. Wzór użytkowy, znak towarowy, znak przemysłowy procedura uzyskania ochrony prawnej i jej zakres 5. Geneza, pojęcie i źródła prawa autorskiego. 6. Przedmiot prawa autorskiego, wybrane przykłady - podmiot prawa autorskiego, prawa osobiste i majątkowe, czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych. 7. Umowy z zakresu prawa autorskiego. Stosunek pracy, a prawa autorskie. 8. Ochrona baz danych 9. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 10. Odpowiedzialność cywilna za naruszenia prawa własności intelektualnej, wybrane przykłady z orzecznictwa. 11. Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie prawa europejskiego i międzynarodowego. Wykład: 1. wykład z prezentacją multimedialną 2. wykład e-learningowy (wybranych tematów) Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji W AF/ ćw. W Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu AF/ ćw.

3 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę Wykaz literatury : Formy zaliczenia: wykład końcowy test pisemny (test jednokrotnego wyboru), esej na wybrany temat i prezentowany podczas zajęć Podstawowe kryteria: wykład w trakcie zajęć studenci piszą esej na wybrany temat w zakresie prawa własności intelektualnej i prezentują na zajęciach; test końcowy z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) Literatura podstawowa: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2011 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Woltrs Kluwer Polska 2011 E. Nowińska, U. Romińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis 2007 E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis 2008 Zalecane: J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Woltrs Kluwer Polska 2011 R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H.Beck 2010 Literatura uzupełniająca: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolter Kluwer 2005 P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata Wiśniewska

4 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego (angielskiego) Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Informatyka wszystkie specjalności Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny polski, angielski ogólny wybieralny/ obligatoryjny Kod przedmiotu 11.3 LJO 261 Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I, II, III Semestr: II, III, IV,V,VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej Określenie przedmiotów wprowadzających wraz Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z leksyką oraz strukturami gramatycznymi umożliwiającymi komunikację na poziomie średniozaawansowanym; kształcenie sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, tworzenia krótkich tekstów użytkowych i rozumienia tekstu źródłowego w oparciu o słownictwo codziennego użytku; poszerzenie wiedzy studentów na temat kultury krajów obszarów anglojęzycznych oraz innych krajów świata. Efekty kształcenia: Wiedza: - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle informatycznym (K_W09)

5 Umiejętności: - posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych oraz podręczników i innej literatury z zakresu informatyki na poziomie B2 (K_U21) - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U17) - posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych oraz podręczników i innej literatury z zakresu informatyki na poziomie B2 (K_U21) Kompetencje społeczne: - ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, m.in. przez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały (K_K06) - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01) Pełny opis przedmiotu/treści programowe DZIAŁ LEKSYKALNY LEKSYKA GRAMATYKA KOMUNIKACJA GODZ. nazywanie przedmiotów odmiana czasownika to be codziennego użytku OTOCZENIE nazwyprzedmiotówcodz iennegoużytku przedimek nieokreślony liczba mnoga rzeczownika odczytywanie nazw przedmiotów codziennego użytku rozumienie prostych pytań: What sthis? Isthis...? zapisywanie prostych zdań z czasownikiem to be

6 ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI zwroty grzecznościowe nazwy krajów i narodowości nazwy zawodów alfabet zaimki osobowe liczebniki główne witanie i żegnanie ludzi przedstawianie siebie i innych podawanie narodowości podawanie wieku literowanie nazw i nazwisk odczytywanie dialogów sytuacyjnych związanych z zapoznaniem rozumienie konwersacji zawierających powitania, pożegnania oraz inne zwroty grzecznościowe wypełnianie kwestionariusza z danymi osobowymi CZŁOWIEK cechy wyglądu zewnętrznego cechy charakteru czasownik have przymiotnikidzierżawcze opisywanie wyglądu opisywanie charakteru rozumienie tekstów opisujących ludzi rozumienie dialogów sytuacyjnych związanych z opisem ludzi SPORT czasowniki związane ze sportem nazwy popularnych sportów umiejętności czasownik can - wrażanie umiejętności - wyrażanie prośby przysłówkizwiązane z umiejętnościami redagowanie notatki informacyjnej o sobie lub innych znajomych opisywanie umiejętności wyrażanie prośby rozumienie wypowiedzi pisemnych zawierających opis umiejętności lub prośbę rozumienie wypowiedzi dotyczących wyrażania umiejętności i prośby wypełnianie formularza zgłoszeniowego DOM rodzaje pomieszczeń mieszkalnych nazwy pomieszczeń użytkowych nazwy mebli nazwy podstawowych sprzętów domowych zaimkiwskazujące: this, that, these i those wyrażenie there is i there are przyimkimi związane z miejscem: on, in, behind, in front of oraz next to opisywanie domów, mieszkań ich otoczenia określanie miejsca wynajmowanie mieszkania rozumienie ogłoszeń związanych z kupnem i sprzedażą domu rozumienie dialogów dotyczących kupna lub sprzedaży domu redagowanie ogłoszenia w/s kupna lub sprzedaży domu

7 RODZINA I PRZYJACIELE członkowie rodziny obowiązki rodzinne czasownik can - wrażanie umiejętności - wyrażanie prośby przysłówkizwiązane z umiejętnościami przedstawianie członków rodziny omawianie relacji między ludźmi rozumienie tekstów opisujących relacje międzyludzkie rozumienie dialogów związanych z życiem rodzinnym ZAINTERESOWANIA popularne formy spędzania wolnego czasu czasownik like redagowanie listu prywatnego na temat domu, rodziny i otoczenia opowiadanie o zainteresowaniach wyrażanie upodobań rozumienie tekstu opisującego sposoby spędzania wolnego czasu rozumienie wypowiedzi ludzi mówiących o swoich zainteresowaniach opisujący sposoby spędzania czasu wolnego STYL ŻYCIA codzienne czynności obowiązki służbowe czasowniki opisujące upodobania: like, love, hate i dislike Czas Present Simple wprowadzenie wymienianie ulubionych zajęć biurowych opisywanie codziennych zajęć biurowych rozumienie tekstów pianych związanych z pracą w biurze rozumienie wypowiedzi na pracy biurowej redagowanie listu prywatnego na temat codziennych zajęć pracownika biurowego

8 CZAS leksyka związana z podawaniem godzin nazwy dni tygodnia przyimki związane z podawaniem czasu liczebniki porządkowe określanie czasu podawanie dat nazywanie dni tygodnia rozumienie tekstów użytkowych zawierających godziny i daty rozumienie wypowiedzi określających czas zdarzeń redagowanie wiadomości z podaniem dokładnej daty i godziny KARIERA ZAWODOWA typy prac i stanowisk prawa i obowiązki pracownika poszukiwanie pracy czas Present Simple zastosowanie opisywanie codziennych obowiązków poszukiwanie pracy rozumienie tekstu opisującego codzienne obowiązki rozumienie dialogów z rozmów kwalifikacyjnych redagowanie CV oraz listu motywacyjnego KLIMAT I POGODA nazwy miesięcy czas PresentContinuous - czynności wykonywane w chwili mówienia opisywanie klimatu i pogody relacjonowanie bieżących czynności nazwy pór roku nazwy ubrań odczytywanie map pogodowych oraz rozumienie tekstów zawierających informacje o klimacie i warunkach pogodowych rozumienie wypowiedzi dotyczących prognozowania pogody redagowanie kartki pocztowej ZAKUPY rodzaje sklepów i punktów usługowych nazwy towarów sklepowych pytania grzecznościowe robienie zakupów w sklepie rozumienie tekstu zawierającego informacje na temat zakupów: godziny otwarcia i zakres usług rozumienie dialogów o tematyce handlowo-usługowej redagowanie ulotki informacyjnej o tematyce handlowej

9 USŁUGI nazwy podstawowych usług pytania pośrednie realizowanie czeków wysyłanie listów i przesyłek wypożyczanie sprzętu rozumienie ogłoszeń usługowych: godziny otwarcia i zakres usług rozumienie dialogów o tematyce handlowo-usługowej BIUROKRACJA nazwy podstawowych dokumentów unijnych zaimki pytające redagowanie ankiety przeprowadzanie ankiet podawanie danych osobowych rozumienie treści kwestionariuszy i dokumentów obowiązujących w krajach UE rozumienie wywiadów ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE podstawowe produkty spożywcze nazwy popularnych potraw nazwy posiłków rzeczowniki policzalne i niepoliczalne wyrażenia some, any, much, many, little, a little, few oraz a few nieregularna odmiana liczby mnogiej wypełnianie podstawowej dokumentacji pracowniczej omawianie zwyczajów żywieniowych zamawianie posiłków rozumienie jadłospisów oraz reklam lokali gastronomicznych rozumienie dialogów mających miejsce w restauracji oraz wypowiedzi na temat zwyczajów żywieniowych PRZESZŁOŚĆ okoliczniki czasu przeszłego czasowniki regularne i nieregularne czas Past Simple - relacjonowanie przeszłych zdarzeń redagowanie reklamy nowej restauracji relacjonowanie wydarzeń z przeszłości rozumienie pisemnych relacji zdarzeń oraz notek biograficznych rozumienie wypowiedzi relacjonujących wydarzenia przeszłe list prywatny relacja z przebiegu zdarzeń W MIEŚĆIE rodzaje linii komunikacyjnych nazwy miejsc użyteczności publicznej rodzaje transportu nazwy środków transportu czasowniki związane z przemieszczaniem się tryb rozkazujący czasownika przysłówki związane z określaniem położenia wskazywanie drogi określanie położenia odtwarzanie planu miasta rozumienie instrukcji pisanej rozumienie wypowiedzi zawierających instrukcje

10 redagowanie notatki z instrukcją PODRÓŻ SŁUŻBOWA I TURYSTYKA leksyka związana z podróżą i zwiedzaniem przykłady atrakcji turystycznych stopniowanie przymiotników - stopień równy - stopień wyższy - stopień najwyższy porównywanie cen rezerwacja biletów rezerwacja noclegu rozumienie ulotek reklamowych dotyczących atrakcji turystycznych rozumienie wypowiedzi zawierającej instrukcję dla pasażera KRAJOZNAWSTWO nazwy krajów i popularnych miast UE typy klimatu i słownictwo związane z pogodą popularne słowa obcojęzyczne związane z kulturą światową kolejność przymiotników w zdaniu czas Present Perfect redagowanie listu do kierownika hotelu porównywanie krajobrazu i klimatu popularnych miast omawianie ciekawych tradycji związanych z kulturą różnych narodów rozumienie ulotek dotyczących różnych krajów Unii Europejskiej rozumienie prognozy pogody redagowanie ulotki informacyjnej na temat krajobrazu i kultury wybranego kraju ZDROWIE nazwy popularnych chorób i dolegliwości nazwy symptomów chorobowych podstawowe rodzaje lekarstw typowe porady zdrowotne tryb rozkazujący czasownika do wyrażania porad i zaleceń opisywanie symptomów chorobowych udzielanie prostych porad zdrowotnych ulotki zawierającej porady zdrowotne rozumienie rozmów o tematyce zdrowotnej PORADY typowe problemy życiowe przykładowe rozwiązania problemów czasowniki should, must oraz have to redagowanie notatki z zaleceniami lekarskimi opisywanie problemów udzielanie porad składanie propozycji rozumienie opisów problemów życiowych rozumienie tekstu zawierającego porady

11 redagowanie listu formalnego z prośbą o pomoc PLANY czasowniki związane z planowaniem przyszłości wyrażenie going to wyrażenie will - decyzje podejmowane na miejscu wyrażanie zamiaru planowanie bliższej i dalszej przyszłości rozumienie tekstów użytkowych zawierających plany i zamiary rozumienie wypowiedzi dotyczących planowanej przyszłości redagowanie listu prywatnego z planami na przyszłość EKOLOGIA czynniki szkodzące środowisku sposoby ochrony przyrody podstawowe gatunki roślin i zwierząt tryb rozkazujący czasownika kontynuacja wyróżnianie czynników niszczących środowisko przytaczanie sposobów ochrony przyrody nazywanie i opisywanie popularnych gatunków roślin i zwierząt rozumienie ulotki ekologicznej rozumienie tekstu dotyczącego problemów ekologicznych redagowanie zaproszenia na meeting EDUKACJA typy szkół w Polsce i w krajach UE przedmioty szkolne nazwy popularnych egzaminów szkolnych strona bierna czasownika imiesłów bierny czasownika porównywanie systemów oświatowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej omawianie praw i obowiązków uczniów i studentów porównywanie egzaminów szkolnych rozumienie ulotek edukacyjnych rozumienie wypowiedzi dotyczących szkoleń i kursów redagowanie życiorysu z uwzględnieniem osiągnięć edukacyjnych

12 MEDIA I INTERNET rodzaje mediów nazwy rubryk w gazetach i czasopismach I okres warunkowy redagowanie krótkich komunikatów rozumienie prostych artykułów oraz ogłoszeń tytuły popularnych programów radiowo-- -telewizyjnych przykłady żargonu internetowego rozumienie prostych komunikatów medialnych redagowanie krótkich ogłoszeń do gazety przykłady emotikonów BIZNES rodzaje przedsiębiorstw nazwy stanowisk pracy w dużych firmach wyposażenie biura kwalifikacje pracownicze obowiązki pracowników biurowych wyrażenia be obliged to oraz be requested to przyimki w związkach frazeologicznych prezentowanie firmy omawianie obowiązków służbowych, umiejętności i kwalifikacji pracowników rozumienie korespondencji służbowej rozumienie oficjalnych wystąpień służbowych redagowanie pism służbowych dłuższe formy użytkowe KOMUNIKACJA popularne zwroty z języka potocznego podstawowe zagadnienia dotyczące mowy zależnej prowadzenie rozmowy telefonicznej prowadzenie rozmowy z przełożonym rozumienie dialogów o tematyce służbowej rozumienie rozmów służbowych redagowanie pism służbowych - krótkie formy użytkowe NAUKA I TECHNIKA nazwy popularnych narzędzi i urządzeń codziennego użytku zaimkiwzględne who, which, where opisywanie zasad działania prostych urządzeń rozumienie instrukcji urządzeń mechanicznych rozumienie instrukcji obsługi 2h redagowanie prostych instrukcji obsługi urządzeń biurowych

13 KOMPUTERY nazwy poszczególnych części oprzyrządowania komputerowego związki frazeologiczne czasownika wydawanie prostych poleceń związanych z obsługą sprzętu komputerowego rozumienie instrukcji obsługi komputera rozumienie prostych poleceń związanych z obsługą komputera 2h redagowanie prostych instrukcji obsługi urządzeń komputerowych KULTUROZNAWSTWO popularne tradycje i zwyczaje na obszarze krajów UE II okres warunkowy udzielnie i uzyskiwanie informacji na temat zwyczajów panujących w krajach UE rozumienie tekstów kulturoznawczych rozumienie codziennego języka na przykładzie wypowiedzi na temat zwyczajów mieszkańców UE Metody prowadzenia zajęć: redagowanie prostej ulotki informacyjnej na temat zwyczajów Polaków Metoda bezpośrednia kładąca nacisk na komunikację między studentami jak również samodzielne myślenie i wypowiadanie własnych poglądów w oparciu o stymulujące zdjęcia, usłyszane rozmowy i artykuły. Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 1 1) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2 2) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 1 3) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 0 4) praktyki- 0 5) egzamin dyplomowy- 0 6) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/.... Niestacjonarne W AF/

14 7) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1)konsultacje/konsultacje owe-1 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 1 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 0 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: egzamin (ostatni semestr) zaliczenie z oceną (wszystkie semestry) Formy zaliczenia: egzamin pisemny: testowy / z zadaniami otwartymi zaliczenie ustne / kolokwium zawierające dialogi sytuacyjne test zaliczeniowy z zadaniami leksykalno-gramatycznymi Podstawowe kryteria: obecność na zajęciach aktywność na zajęciach pozytywny wynik testów cząstkowych pozytywny wynik zaliczenia końcowego Z a zgodą nauczyciela i w terminie przez niego wyznaczonym student ma prawo do poprawy ocen cząstkowych. Wykaz literatury : Literaturapodstawowa: New English File - Pre-intermediate, OXFORD, 1997, Ian Lebeau, Language Leader - Pre-intermediate, Pearson Longman, 2008, Literaturauzupełniająca: Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 2, Express Publishing, Peter Watcyn-Jones, Olivia Johnston, Test YourVocabulary 2, Penguin Books, 2002 John Wright, Idioms Organiser, Thomson Heinle LONGMAN, Słownikwspółczesnyangielsko-polski polsko-angielski Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Joanna Lewandowska, mgr Piotr Gołembiewski, mgr Marta Waszin

15 Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Wiedza nabyta w szkole średniej Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: 0 Wykład: 0 Ćwiczenia: 0 Laboratorium: 0 Seminarium: 0 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 20 Wykład: 20 Ćwiczenia: 0 Laboratorium: 0 Seminarium: 0 Rok: I 2011/2012 Semestr: II ECTS: 1 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykłady i dyskusje realizowanych tematów z wykorzystaniem dostępnych środków audiowizualnych jak rzutnik, projektory komputerowe itp. Program obejmuje rozwiązywanie zadań, elementy analizy ekonomicznej. Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi na podstawie pisemnego testu. Nazwiska i imiona osób prowadzących: Kubiczek Agata Założenia i cele przedmiotu: Podstawowym celem jest wprowadzenie języka nauk o gospodarce oraz rozwijanie wiedzy o gospodarczej rzeczywistości. Student poznaje pewne techniki i narzędzia, które odgrywają coraz większą rolę zarówno w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa (czy konsumentów), jak i instytucje państwowe w kształtowaniu ogólnej polityki gospodarczej państwa. Treści programowe: 1. Wprowadzenie do ekonomii

16 (Przedmiot i zakres. Metoda i narzędzia analizy ekonomicznej. Prawa i teorie ekonomiczne. Podstawowy problem ekonomiczny. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia) 2. Podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne ( Rynek jako mechanizm alokacji; podmioty gospodarki rynkowej; Popyt, prawo popytu oraz czynniki wyznaczające popyt; elastyczność popytu, jej rodzaje i poziom. Podaż, prawo podaży, czynniki określające podaż, elastyczność podaży. Pojęcie, rodzaje i funkcje ceny. Rynkowe procesy dostosowawcze: równowaga rynkowa; model pajęczyny) Część I: Mikroekonomia 3. Rzadkość zasobów i możliwości produkcyjne (Implikacje rzadkości zasobów. Krzywa możliwości produkcyjnych (transformacji). Główne dylematy wyboru w gospodarce) 4. Teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta) (Ograniczenia budżetowe. Potrzeby i preferencje konsumentów. Podstawowy warunek równowagi konsumenta) 5. Elementy teorii zachowań przedsiębiorstw (teorii produkcji): (Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący. Formy organizacyjne przedsiębiorstw Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa, bilans i rachunek wyników. Księgowe i ekonomiczne spojrzenie na koszty i zysk przedsiębiorstwa) 6. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta: (Rola zysku w przedsiębiorstwie; efektywność techniczna i ekonomiczna produkcji. Funkcja produkcji - pojęcie, rodzaje) 7. Koszty produkcji a przychody - równowaga przedsiębiorstwa: (Klasyfikacja kosztów. Kategoria utargu i jego rola w decyzjach producenta. Koszt krańcowy a utarg krańcowy. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie i w długim okresie) 8. Konkurencja doskonała i monopol pełny - analiza komparatywna (Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej. Produkcja i cena w warunkach monopolu pełnego; Różnicowanie cen przez monopol Porównanie równowagi przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego i monopolu pełnego) 9. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna (Założenia modelu konkurencji monopolistycznej; równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej; formy konkurencji monopolistycznej Założenia modelu oligopolu; złamana krzywa popytu w oligopolu; formy konkurencji a polityka cenowa oligopolu) 10. Rynki czynników produkcji ( Rynek pracy - elementy jego analizy; Rynek kapitału i jego funkcjonowanie; Rynek ziemi we współczesnej gospodarce) Część II: Makroekonomia 11. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego (Przedmiot i zakres makroekonomii. Gospodarka narodowa. Rachunek dochodu narodowego (PNB, PKB, produkt społeczny, dochód narodowy) 12. Determinanty dochodu narodowego (Ruch okrężny. Popyt globalny. Podaż globalna. Równowaga makroekonomiczna Mnożnik) 13. Globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny (Państwo w ruchu okrężnym. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Wpływ handlu zagranicznego na dochód) 14. Pieniądz i system bankowy

17 (Pieniądz i jego funkcje. Współczesny system bankowy. Podaż pieniądza. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza. Popyt na pieniądz. Równowaga na rynku pieniądza) 15. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej (Popyt inwestycyjny. Model IS-LM. Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna) 16. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań (Poziom cen równowagi. Ceny, produkcja i zatrudnienie w procesie dostosowań. Zmiana w globalnej podaży. Cykl koniunkturalny) 17. Bezrobocie (Ramy teoretyczne, rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia. Likwidacja bezrobocia. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia. Porównania międzynarodowe) 18. Inflacja (Pieniądz i inflacja. Inflacja, bezrobocie i produkcja (krzywa Philipsa). Koszty inflacji Sposoby przeciwdziałania inflacji) 19. Makroekonomia gospodarki otwartej (Rynek walutowy. Bilans płatniczy. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2002 D. Begg, P. Smith, Zbiór zadań, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca: B. Klimaczak, Mikroekonomia, AE, Wrocław B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii, t. I, UMK, Toruń M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, CEiRB, Warszawa H. R. Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Warszawa R.E. Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, Warszawa 2000 R.Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa B.Polszakiewicz (red.), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, UMK, Toruń 2004

18 Nazwa przedmiotu: Filozofia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Rok: I 2011/2012 Semestr: I ECTS: 2 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykład i analiza przypadków Egzamin pisemny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii z podanej wcześniej listy. Nazwiska i imiona osób prowadzących: Ireneusz Koepke Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, nurtami filozoficznymi, a także z najważniejszymi filozofami, ich ideami i tekstami. Studenci po zajęciach powinni orientować się w głównych nurtach filozofii, wykazywać się znajomością myśli najważniejszych filozofów i rozumieć podstawowe pojęcia filozoficzne. Treści programowe: 1. Czym jest filozofia? Główne działy filozofii: epistemologia, ontologia (metafizyka), aksjologia, filozofia społeczna, filozofia polityczna, historiozofia. 2. Podstawowe problemy ontologiczne: spór o istnienie przedmiotów/bytów (realizm, konceptualizm, nominalizm), determinizm i indeterminizm 3. Podstawowe problemy epistemologiczne: sposoby poznania, źródła poznania, zakres poznania, teorie prawdy. 4. Aksjologia: etyka, estetyka. 5. Antropologia filozoficzna. Historiozofia. 6. Filozofia społeczna i polityczna. Filozofia nauki. 7. Filozofia starożytna: główne nurty, idee, filozofowie. Filozofia grecka: pitagoreizm, eleaci, sofiści. Filozofia hellenistyczna: epikureiczycy, stoicy sceptycy.

19 8. Sokrates, Platon, Arystoteles - idee 9. Filozofia chrześcijańska (św. Augustyn, św Tomasz (tomizm)). Filozofia średniowieczna: scholastyka, mistycyzm, Boecjusz, Piotr Abelard, W. Ockham, Mikołaj z Kuzy. 10. Filozofia nowożytna wprowadzenie; główne idee. Filozofia renesansu: Erazm z Roterdamu, N. Machiavelli (realizm polityczny), M. de Montaigne, F. Bacon (empiryzm). Początki filozofii polskiej (Paweł Włodkowic). Nowożytna filozofia francuska (R. Descartes, B. Pascal, B. Spinoza, Wolter, J.J. Rousseau). Nowożytna filozofia brytyjska: empiryczny naturalizm społeczny (T. Hobbes), racjonalizm empiryczny (J. Locke), racjonalizm subiektywny (G. Berkeley), utylitaryzm (J. Bentham, D. Hume, J.S. Mill). Nowożytna filozofia niemiecka: J.G. Herder, G.W. Leibniz, I. Kant, idealizm absolutny (G.W.F. Hegel), materializm (L. Feuerbach), idealizm subiektywny (J. G. Fichte) i obiektywny (F.W.J. Schelling). 11. Filozofia polska wieku XVII i XVIII 12. Filozofia pozytywistyczna (A. Comte, J. S. Mill, H. Spencer) 13. Marksizm i jego nurty. 14. Filozofia życia. F. Nietzsche. 15. Filozofia polska XIX i XX wieku. Polska filozofia narodowa (A. Cieszkowski, B. Trentowski, J.M. Hoene-Wroński). Pozytywizm, modernizm, katastrofizm (M. Zdziechowski), filozofia pracy (S. Brzozowski), filozofia społeczna (F. Znaniecki, F. Koneczny), antropologia, szkoła lwowsko-warszawska, filozofia dialogu (J. Tischner). Etyka (H. Elzenberg, M. Ossowska). L. Kołakowski. 16. Filozofia XX wieku. Neopozytywizm, filozofia analityczna filozofia nauki (L. Flack, K. R. Popper, T.S. Kuhn, P. Feyeraband). Pragmatyzm i neopragmatyzm (W. James, R. Rorty) 17. Fenomenologia: E. Husserl, M. Scheler. 18. Hermeneutyka (H. G. Gadamer), strukturalizm (R. Barthes) i poststrukturalizm (M. Faucault) 19. Egzystencjalizm: M. Heidegger, J-P. Sartre, K. Jaspers, G. Marcel, A. Camus. 20. Neotomizm i personalizm. 21. Podstawowe problemy i nurty filozofii współczesnej: postmodernizm (J. Lacan, J.F. Lyotard), filozofia języka (B. L. Whorf, J. L. Austin, N. Chomsku, L. Wittgenstein), szkoła frankfurcka (M. Horkheimer, T. Adorno, J. Habermas). Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: 1. Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nauczycieli filozofii. Cz. 1, Od Talesa do Kanta, (red. nauk. M. Bardel) Kraków 2002, [i:] Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nauczycieli filozofii, Cz. 2, Od Rousseau do Tischnera, red. nauk. M. Bardel), Kraków 2003, 2. Gadacz T., Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha; T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009,

20 3. Leszczyński R. M., Główne problemy i kierunki w filozofii, Warszawa 2010, 4. Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, 5. Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna; T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830; T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna, Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki : źródła i komentarze, Toruń, 2000, Literatura uzupełniająca: 1. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996, 2. Folaron S., Historia filozofii : przewodnik, Częstochowa 1998, 3. Filozofia XX wieku, (red.) Z. Kuderowicz, T.1 i T. 2, Warszawa Gawor L., Stachowski Z. (red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin Poznanie: antologia tekstów filozoficznych., Warszawa Ontologia : antologia tekstów filozoficznych, (red.) M. Hempoliński, Wrocław 1994, 7. Kowalczyk S., Teoria poznania, Sandomierz 1997, 8. Kuderowicz Z., Filozofia dziejów, Warszawa 1983, 9. Filozofia dziejów, estetyka : wybór tekstów, [wyboru dokonał:] B. Zmudziński, Cz. 2, Estetyka, Kraków Szahaj A., Jakubowski M.N., Filozofia polityki, Warszawa, Peter Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998, 12. M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966,

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Podstawy ergonomii Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia VIII Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - Metody badań pedagogicznych Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunek studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS-JA w języku polskim JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu w języku angielskim English USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska,

Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska, Kierunek: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Specjalnośd: Elektrotechnika Nazwa przedmiotu: Język angielski Forma i poziom kształcenia: Studia zaoczne I stopnia Język angielski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

przedmiot obowiązkowy

przedmiot obowiązkowy KARTA PRZEDMIOTU E/O/OPB Kod przedmiotu Organizacja pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu biurowej w języku angielskim Office work organization USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. wszystkie specjalności. zakład administracji. praktyczny. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. wszystkie specjalności. zakład administracji. praktyczny. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: FILOZOFIA Nazwa kierunku studiów: informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo