OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA wszystkie specjalności Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny obligatoryjny Kod przedmiotu 11.3 OWI 221 Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Umiejętność analitycznego myślenia

2 Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Celem przedmiotu jest: przekazanie podstawowych zasad, pojęć, zapoznanie z regulacjami prawnymi w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, praw pokrewnych i własności przemysłowej w Polsce i na świecie; poznanie możliwości zastosowania przepisów w tym zakresie; pozyskanie wiedzy z zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej działających na terenie Unii Europejskiej. Wiedza: student ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego (K_W11) Treści programowe Wykład 1. Geneza, pojęcie i źródła praw własności przemysłowej. 2. Patent, procedura uzyskania patentu, patent europejski. 3. Znaczenie i ochrona patentów. 4. Wzór użytkowy, znak towarowy, znak przemysłowy procedura uzyskania ochrony prawnej i jej zakres 5. Geneza, pojęcie i źródła prawa autorskiego. 6. Przedmiot prawa autorskiego, wybrane przykłady - podmiot prawa autorskiego, prawa osobiste i majątkowe, czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych. 7. Umowy z zakresu prawa autorskiego. Stosunek pracy, a prawa autorskie. 8. Ochrona baz danych 9. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 10. Odpowiedzialność cywilna za naruszenia prawa własności intelektualnej, wybrane przykłady z orzecznictwa. 11. Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie prawa europejskiego i międzynarodowego. Wykład: 1. wykład z prezentacją multimedialną 2. wykład e-learningowy (wybranych tematów) Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (2) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji W AF/ ćw. W Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu AF/ ćw.

3 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sposób zaliczenia: wykład zaliczenie na ocenę Wykaz literatury : Formy zaliczenia: wykład końcowy test pisemny (test jednokrotnego wyboru), esej na wybrany temat i prezentowany podczas zajęć Podstawowe kryteria: wykład w trakcie zajęć studenci piszą esej na wybrany temat w zakresie prawa własności intelektualnej i prezentują na zajęciach; test końcowy z materiału zaprezentowanego na wykładach w formie tradycyjnej i w postaci e-learningowej (jeśli została zaplanowana) Literatura podstawowa: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2011 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Woltrs Kluwer Polska 2011 E. Nowińska, U. Romińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis 2007 E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LexisNexis 2008 Zalecane: J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Woltrs Kluwer Polska 2011 R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H.Beck 2010 Literatura uzupełniająca: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolter Kluwer 2005 P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata Wiśniewska

4 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego (angielskiego) Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Informatyka wszystkie specjalności Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny polski, angielski ogólny wybieralny/ obligatoryjny Kod przedmiotu 11.3 LJO 261 Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I, II, III Semestr: II, III, IV,V,VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej Określenie przedmiotów wprowadzających wraz Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z leksyką oraz strukturami gramatycznymi umożliwiającymi komunikację na poziomie średniozaawansowanym; kształcenie sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, tworzenia krótkich tekstów użytkowych i rozumienia tekstu źródłowego w oparciu o słownictwo codziennego użytku; poszerzenie wiedzy studentów na temat kultury krajów obszarów anglojęzycznych oraz innych krajów świata. Efekty kształcenia: Wiedza: - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle informatycznym (K_W09)

5 Umiejętności: - posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych oraz podręczników i innej literatury z zakresu informatyki na poziomie B2 (K_U21) - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U17) - posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych oraz podręczników i innej literatury z zakresu informatyki na poziomie B2 (K_U21) Kompetencje społeczne: - ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, m.in. przez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały (K_K06) - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01) Pełny opis przedmiotu/treści programowe DZIAŁ LEKSYKALNY LEKSYKA GRAMATYKA KOMUNIKACJA GODZ. nazywanie przedmiotów odmiana czasownika to be codziennego użytku OTOCZENIE nazwyprzedmiotówcodz iennegoużytku przedimek nieokreślony liczba mnoga rzeczownika odczytywanie nazw przedmiotów codziennego użytku rozumienie prostych pytań: What sthis? Isthis...? zapisywanie prostych zdań z czasownikiem to be

6 ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI zwroty grzecznościowe nazwy krajów i narodowości nazwy zawodów alfabet zaimki osobowe liczebniki główne witanie i żegnanie ludzi przedstawianie siebie i innych podawanie narodowości podawanie wieku literowanie nazw i nazwisk odczytywanie dialogów sytuacyjnych związanych z zapoznaniem rozumienie konwersacji zawierających powitania, pożegnania oraz inne zwroty grzecznościowe wypełnianie kwestionariusza z danymi osobowymi CZŁOWIEK cechy wyglądu zewnętrznego cechy charakteru czasownik have przymiotnikidzierżawcze opisywanie wyglądu opisywanie charakteru rozumienie tekstów opisujących ludzi rozumienie dialogów sytuacyjnych związanych z opisem ludzi SPORT czasowniki związane ze sportem nazwy popularnych sportów umiejętności czasownik can - wrażanie umiejętności - wyrażanie prośby przysłówkizwiązane z umiejętnościami redagowanie notatki informacyjnej o sobie lub innych znajomych opisywanie umiejętności wyrażanie prośby rozumienie wypowiedzi pisemnych zawierających opis umiejętności lub prośbę rozumienie wypowiedzi dotyczących wyrażania umiejętności i prośby wypełnianie formularza zgłoszeniowego DOM rodzaje pomieszczeń mieszkalnych nazwy pomieszczeń użytkowych nazwy mebli nazwy podstawowych sprzętów domowych zaimkiwskazujące: this, that, these i those wyrażenie there is i there are przyimkimi związane z miejscem: on, in, behind, in front of oraz next to opisywanie domów, mieszkań ich otoczenia określanie miejsca wynajmowanie mieszkania rozumienie ogłoszeń związanych z kupnem i sprzedażą domu rozumienie dialogów dotyczących kupna lub sprzedaży domu redagowanie ogłoszenia w/s kupna lub sprzedaży domu

7 RODZINA I PRZYJACIELE członkowie rodziny obowiązki rodzinne czasownik can - wrażanie umiejętności - wyrażanie prośby przysłówkizwiązane z umiejętnościami przedstawianie członków rodziny omawianie relacji między ludźmi rozumienie tekstów opisujących relacje międzyludzkie rozumienie dialogów związanych z życiem rodzinnym ZAINTERESOWANIA popularne formy spędzania wolnego czasu czasownik like redagowanie listu prywatnego na temat domu, rodziny i otoczenia opowiadanie o zainteresowaniach wyrażanie upodobań rozumienie tekstu opisującego sposoby spędzania wolnego czasu rozumienie wypowiedzi ludzi mówiących o swoich zainteresowaniach opisujący sposoby spędzania czasu wolnego STYL ŻYCIA codzienne czynności obowiązki służbowe czasowniki opisujące upodobania: like, love, hate i dislike Czas Present Simple wprowadzenie wymienianie ulubionych zajęć biurowych opisywanie codziennych zajęć biurowych rozumienie tekstów pianych związanych z pracą w biurze rozumienie wypowiedzi na pracy biurowej redagowanie listu prywatnego na temat codziennych zajęć pracownika biurowego

8 CZAS leksyka związana z podawaniem godzin nazwy dni tygodnia przyimki związane z podawaniem czasu liczebniki porządkowe określanie czasu podawanie dat nazywanie dni tygodnia rozumienie tekstów użytkowych zawierających godziny i daty rozumienie wypowiedzi określających czas zdarzeń redagowanie wiadomości z podaniem dokładnej daty i godziny KARIERA ZAWODOWA typy prac i stanowisk prawa i obowiązki pracownika poszukiwanie pracy czas Present Simple zastosowanie opisywanie codziennych obowiązków poszukiwanie pracy rozumienie tekstu opisującego codzienne obowiązki rozumienie dialogów z rozmów kwalifikacyjnych redagowanie CV oraz listu motywacyjnego KLIMAT I POGODA nazwy miesięcy czas PresentContinuous - czynności wykonywane w chwili mówienia opisywanie klimatu i pogody relacjonowanie bieżących czynności nazwy pór roku nazwy ubrań odczytywanie map pogodowych oraz rozumienie tekstów zawierających informacje o klimacie i warunkach pogodowych rozumienie wypowiedzi dotyczących prognozowania pogody redagowanie kartki pocztowej ZAKUPY rodzaje sklepów i punktów usługowych nazwy towarów sklepowych pytania grzecznościowe robienie zakupów w sklepie rozumienie tekstu zawierającego informacje na temat zakupów: godziny otwarcia i zakres usług rozumienie dialogów o tematyce handlowo-usługowej redagowanie ulotki informacyjnej o tematyce handlowej

9 USŁUGI nazwy podstawowych usług pytania pośrednie realizowanie czeków wysyłanie listów i przesyłek wypożyczanie sprzętu rozumienie ogłoszeń usługowych: godziny otwarcia i zakres usług rozumienie dialogów o tematyce handlowo-usługowej BIUROKRACJA nazwy podstawowych dokumentów unijnych zaimki pytające redagowanie ankiety przeprowadzanie ankiet podawanie danych osobowych rozumienie treści kwestionariuszy i dokumentów obowiązujących w krajach UE rozumienie wywiadów ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE podstawowe produkty spożywcze nazwy popularnych potraw nazwy posiłków rzeczowniki policzalne i niepoliczalne wyrażenia some, any, much, many, little, a little, few oraz a few nieregularna odmiana liczby mnogiej wypełnianie podstawowej dokumentacji pracowniczej omawianie zwyczajów żywieniowych zamawianie posiłków rozumienie jadłospisów oraz reklam lokali gastronomicznych rozumienie dialogów mających miejsce w restauracji oraz wypowiedzi na temat zwyczajów żywieniowych PRZESZŁOŚĆ okoliczniki czasu przeszłego czasowniki regularne i nieregularne czas Past Simple - relacjonowanie przeszłych zdarzeń redagowanie reklamy nowej restauracji relacjonowanie wydarzeń z przeszłości rozumienie pisemnych relacji zdarzeń oraz notek biograficznych rozumienie wypowiedzi relacjonujących wydarzenia przeszłe list prywatny relacja z przebiegu zdarzeń W MIEŚĆIE rodzaje linii komunikacyjnych nazwy miejsc użyteczności publicznej rodzaje transportu nazwy środków transportu czasowniki związane z przemieszczaniem się tryb rozkazujący czasownika przysłówki związane z określaniem położenia wskazywanie drogi określanie położenia odtwarzanie planu miasta rozumienie instrukcji pisanej rozumienie wypowiedzi zawierających instrukcje

10 redagowanie notatki z instrukcją PODRÓŻ SŁUŻBOWA I TURYSTYKA leksyka związana z podróżą i zwiedzaniem przykłady atrakcji turystycznych stopniowanie przymiotników - stopień równy - stopień wyższy - stopień najwyższy porównywanie cen rezerwacja biletów rezerwacja noclegu rozumienie ulotek reklamowych dotyczących atrakcji turystycznych rozumienie wypowiedzi zawierającej instrukcję dla pasażera KRAJOZNAWSTWO nazwy krajów i popularnych miast UE typy klimatu i słownictwo związane z pogodą popularne słowa obcojęzyczne związane z kulturą światową kolejność przymiotników w zdaniu czas Present Perfect redagowanie listu do kierownika hotelu porównywanie krajobrazu i klimatu popularnych miast omawianie ciekawych tradycji związanych z kulturą różnych narodów rozumienie ulotek dotyczących różnych krajów Unii Europejskiej rozumienie prognozy pogody redagowanie ulotki informacyjnej na temat krajobrazu i kultury wybranego kraju ZDROWIE nazwy popularnych chorób i dolegliwości nazwy symptomów chorobowych podstawowe rodzaje lekarstw typowe porady zdrowotne tryb rozkazujący czasownika do wyrażania porad i zaleceń opisywanie symptomów chorobowych udzielanie prostych porad zdrowotnych ulotki zawierającej porady zdrowotne rozumienie rozmów o tematyce zdrowotnej PORADY typowe problemy życiowe przykładowe rozwiązania problemów czasowniki should, must oraz have to redagowanie notatki z zaleceniami lekarskimi opisywanie problemów udzielanie porad składanie propozycji rozumienie opisów problemów życiowych rozumienie tekstu zawierającego porady

11 redagowanie listu formalnego z prośbą o pomoc PLANY czasowniki związane z planowaniem przyszłości wyrażenie going to wyrażenie will - decyzje podejmowane na miejscu wyrażanie zamiaru planowanie bliższej i dalszej przyszłości rozumienie tekstów użytkowych zawierających plany i zamiary rozumienie wypowiedzi dotyczących planowanej przyszłości redagowanie listu prywatnego z planami na przyszłość EKOLOGIA czynniki szkodzące środowisku sposoby ochrony przyrody podstawowe gatunki roślin i zwierząt tryb rozkazujący czasownika kontynuacja wyróżnianie czynników niszczących środowisko przytaczanie sposobów ochrony przyrody nazywanie i opisywanie popularnych gatunków roślin i zwierząt rozumienie ulotki ekologicznej rozumienie tekstu dotyczącego problemów ekologicznych redagowanie zaproszenia na meeting EDUKACJA typy szkół w Polsce i w krajach UE przedmioty szkolne nazwy popularnych egzaminów szkolnych strona bierna czasownika imiesłów bierny czasownika porównywanie systemów oświatowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej omawianie praw i obowiązków uczniów i studentów porównywanie egzaminów szkolnych rozumienie ulotek edukacyjnych rozumienie wypowiedzi dotyczących szkoleń i kursów redagowanie życiorysu z uwzględnieniem osiągnięć edukacyjnych

12 MEDIA I INTERNET rodzaje mediów nazwy rubryk w gazetach i czasopismach I okres warunkowy redagowanie krótkich komunikatów rozumienie prostych artykułów oraz ogłoszeń tytuły popularnych programów radiowo-- -telewizyjnych przykłady żargonu internetowego rozumienie prostych komunikatów medialnych redagowanie krótkich ogłoszeń do gazety przykłady emotikonów BIZNES rodzaje przedsiębiorstw nazwy stanowisk pracy w dużych firmach wyposażenie biura kwalifikacje pracownicze obowiązki pracowników biurowych wyrażenia be obliged to oraz be requested to przyimki w związkach frazeologicznych prezentowanie firmy omawianie obowiązków służbowych, umiejętności i kwalifikacji pracowników rozumienie korespondencji służbowej rozumienie oficjalnych wystąpień służbowych redagowanie pism służbowych dłuższe formy użytkowe KOMUNIKACJA popularne zwroty z języka potocznego podstawowe zagadnienia dotyczące mowy zależnej prowadzenie rozmowy telefonicznej prowadzenie rozmowy z przełożonym rozumienie dialogów o tematyce służbowej rozumienie rozmów służbowych redagowanie pism służbowych - krótkie formy użytkowe NAUKA I TECHNIKA nazwy popularnych narzędzi i urządzeń codziennego użytku zaimkiwzględne who, which, where opisywanie zasad działania prostych urządzeń rozumienie instrukcji urządzeń mechanicznych rozumienie instrukcji obsługi 2h redagowanie prostych instrukcji obsługi urządzeń biurowych

13 KOMPUTERY nazwy poszczególnych części oprzyrządowania komputerowego związki frazeologiczne czasownika wydawanie prostych poleceń związanych z obsługą sprzętu komputerowego rozumienie instrukcji obsługi komputera rozumienie prostych poleceń związanych z obsługą komputera 2h redagowanie prostych instrukcji obsługi urządzeń komputerowych KULTUROZNAWSTWO popularne tradycje i zwyczaje na obszarze krajów UE II okres warunkowy udzielnie i uzyskiwanie informacji na temat zwyczajów panujących w krajach UE rozumienie tekstów kulturoznawczych rozumienie codziennego języka na przykładzie wypowiedzi na temat zwyczajów mieszkańców UE Metody prowadzenia zajęć: redagowanie prostej ulotki informacyjnej na temat zwyczajów Polaków Metoda bezpośrednia kładąca nacisk na komunikację między studentami jak również samodzielne myślenie i wypowiadanie własnych poglądów w oparciu o stymulujące zdjęcia, usłyszane rozmowy i artykuły. Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 1 1) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2 2) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 1 3) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 0 4) praktyki- 0 5) egzamin dyplomowy- 0 6) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne W AF/.... Niestacjonarne W AF/

14 7) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1)konsultacje/konsultacje owe-1 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 1 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 0 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: egzamin (ostatni semestr) zaliczenie z oceną (wszystkie semestry) Formy zaliczenia: egzamin pisemny: testowy / z zadaniami otwartymi zaliczenie ustne / kolokwium zawierające dialogi sytuacyjne test zaliczeniowy z zadaniami leksykalno-gramatycznymi Podstawowe kryteria: obecność na zajęciach aktywność na zajęciach pozytywny wynik testów cząstkowych pozytywny wynik zaliczenia końcowego Z a zgodą nauczyciela i w terminie przez niego wyznaczonym student ma prawo do poprawy ocen cząstkowych. Wykaz literatury : Literaturapodstawowa: New English File - Pre-intermediate, OXFORD, 1997, Ian Lebeau, Language Leader - Pre-intermediate, Pearson Longman, 2008, Literaturauzupełniająca: Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 2, Express Publishing, Peter Watcyn-Jones, Olivia Johnston, Test YourVocabulary 2, Penguin Books, 2002 John Wright, Idioms Organiser, Thomson Heinle LONGMAN, Słownikwspółczesnyangielsko-polski polsko-angielski Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Joanna Lewandowska, mgr Piotr Gołembiewski, mgr Marta Waszin

15 Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Wiedza nabyta w szkole średniej Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: 0 Wykład: 0 Ćwiczenia: 0 Laboratorium: 0 Seminarium: 0 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 20 Wykład: 20 Ćwiczenia: 0 Laboratorium: 0 Seminarium: 0 Rok: I 2011/2012 Semestr: II ECTS: 1 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykłady i dyskusje realizowanych tematów z wykorzystaniem dostępnych środków audiowizualnych jak rzutnik, projektory komputerowe itp. Program obejmuje rozwiązywanie zadań, elementy analizy ekonomicznej. Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi na podstawie pisemnego testu. Nazwiska i imiona osób prowadzących: Kubiczek Agata Założenia i cele przedmiotu: Podstawowym celem jest wprowadzenie języka nauk o gospodarce oraz rozwijanie wiedzy o gospodarczej rzeczywistości. Student poznaje pewne techniki i narzędzia, które odgrywają coraz większą rolę zarówno w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa (czy konsumentów), jak i instytucje państwowe w kształtowaniu ogólnej polityki gospodarczej państwa. Treści programowe: 1. Wprowadzenie do ekonomii

16 (Przedmiot i zakres. Metoda i narzędzia analizy ekonomicznej. Prawa i teorie ekonomiczne. Podstawowy problem ekonomiczny. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia) 2. Podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne ( Rynek jako mechanizm alokacji; podmioty gospodarki rynkowej; Popyt, prawo popytu oraz czynniki wyznaczające popyt; elastyczność popytu, jej rodzaje i poziom. Podaż, prawo podaży, czynniki określające podaż, elastyczność podaży. Pojęcie, rodzaje i funkcje ceny. Rynkowe procesy dostosowawcze: równowaga rynkowa; model pajęczyny) Część I: Mikroekonomia 3. Rzadkość zasobów i możliwości produkcyjne (Implikacje rzadkości zasobów. Krzywa możliwości produkcyjnych (transformacji). Główne dylematy wyboru w gospodarce) 4. Teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta) (Ograniczenia budżetowe. Potrzeby i preferencje konsumentów. Podstawowy warunek równowagi konsumenta) 5. Elementy teorii zachowań przedsiębiorstw (teorii produkcji): (Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący. Formy organizacyjne przedsiębiorstw Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa, bilans i rachunek wyników. Księgowe i ekonomiczne spojrzenie na koszty i zysk przedsiębiorstwa) 6. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta: (Rola zysku w przedsiębiorstwie; efektywność techniczna i ekonomiczna produkcji. Funkcja produkcji - pojęcie, rodzaje) 7. Koszty produkcji a przychody - równowaga przedsiębiorstwa: (Klasyfikacja kosztów. Kategoria utargu i jego rola w decyzjach producenta. Koszt krańcowy a utarg krańcowy. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie i w długim okresie) 8. Konkurencja doskonała i monopol pełny - analiza komparatywna (Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej. Produkcja i cena w warunkach monopolu pełnego; Różnicowanie cen przez monopol Porównanie równowagi przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego i monopolu pełnego) 9. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna (Założenia modelu konkurencji monopolistycznej; równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej; formy konkurencji monopolistycznej Założenia modelu oligopolu; złamana krzywa popytu w oligopolu; formy konkurencji a polityka cenowa oligopolu) 10. Rynki czynników produkcji ( Rynek pracy - elementy jego analizy; Rynek kapitału i jego funkcjonowanie; Rynek ziemi we współczesnej gospodarce) Część II: Makroekonomia 11. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego (Przedmiot i zakres makroekonomii. Gospodarka narodowa. Rachunek dochodu narodowego (PNB, PKB, produkt społeczny, dochód narodowy) 12. Determinanty dochodu narodowego (Ruch okrężny. Popyt globalny. Podaż globalna. Równowaga makroekonomiczna Mnożnik) 13. Globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny (Państwo w ruchu okrężnym. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Wpływ handlu zagranicznego na dochód) 14. Pieniądz i system bankowy

17 (Pieniądz i jego funkcje. Współczesny system bankowy. Podaż pieniądza. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza. Popyt na pieniądz. Równowaga na rynku pieniądza) 15. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej (Popyt inwestycyjny. Model IS-LM. Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna) 16. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań (Poziom cen równowagi. Ceny, produkcja i zatrudnienie w procesie dostosowań. Zmiana w globalnej podaży. Cykl koniunkturalny) 17. Bezrobocie (Ramy teoretyczne, rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia. Likwidacja bezrobocia. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia. Porównania międzynarodowe) 18. Inflacja (Pieniądz i inflacja. Inflacja, bezrobocie i produkcja (krzywa Philipsa). Koszty inflacji Sposoby przeciwdziałania inflacji) 19. Makroekonomia gospodarki otwartej (Rynek walutowy. Bilans płatniczy. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2002 D. Begg, P. Smith, Zbiór zadań, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca: B. Klimaczak, Mikroekonomia, AE, Wrocław B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii, t. I, UMK, Toruń M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, CEiRB, Warszawa H. R. Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Warszawa R.E. Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, Warszawa 2000 R.Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa B.Polszakiewicz (red.), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, UMK, Toruń 2004

18 Nazwa przedmiotu: Filozofia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Rok: I 2011/2012 Semestr: I ECTS: 2 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykład i analiza przypadków Egzamin pisemny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii z podanej wcześniej listy. Nazwiska i imiona osób prowadzących: Ireneusz Koepke Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, nurtami filozoficznymi, a także z najważniejszymi filozofami, ich ideami i tekstami. Studenci po zajęciach powinni orientować się w głównych nurtach filozofii, wykazywać się znajomością myśli najważniejszych filozofów i rozumieć podstawowe pojęcia filozoficzne. Treści programowe: 1. Czym jest filozofia? Główne działy filozofii: epistemologia, ontologia (metafizyka), aksjologia, filozofia społeczna, filozofia polityczna, historiozofia. 2. Podstawowe problemy ontologiczne: spór o istnienie przedmiotów/bytów (realizm, konceptualizm, nominalizm), determinizm i indeterminizm 3. Podstawowe problemy epistemologiczne: sposoby poznania, źródła poznania, zakres poznania, teorie prawdy. 4. Aksjologia: etyka, estetyka. 5. Antropologia filozoficzna. Historiozofia. 6. Filozofia społeczna i polityczna. Filozofia nauki. 7. Filozofia starożytna: główne nurty, idee, filozofowie. Filozofia grecka: pitagoreizm, eleaci, sofiści. Filozofia hellenistyczna: epikureiczycy, stoicy sceptycy.

19 8. Sokrates, Platon, Arystoteles - idee 9. Filozofia chrześcijańska (św. Augustyn, św Tomasz (tomizm)). Filozofia średniowieczna: scholastyka, mistycyzm, Boecjusz, Piotr Abelard, W. Ockham, Mikołaj z Kuzy. 10. Filozofia nowożytna wprowadzenie; główne idee. Filozofia renesansu: Erazm z Roterdamu, N. Machiavelli (realizm polityczny), M. de Montaigne, F. Bacon (empiryzm). Początki filozofii polskiej (Paweł Włodkowic). Nowożytna filozofia francuska (R. Descartes, B. Pascal, B. Spinoza, Wolter, J.J. Rousseau). Nowożytna filozofia brytyjska: empiryczny naturalizm społeczny (T. Hobbes), racjonalizm empiryczny (J. Locke), racjonalizm subiektywny (G. Berkeley), utylitaryzm (J. Bentham, D. Hume, J.S. Mill). Nowożytna filozofia niemiecka: J.G. Herder, G.W. Leibniz, I. Kant, idealizm absolutny (G.W.F. Hegel), materializm (L. Feuerbach), idealizm subiektywny (J. G. Fichte) i obiektywny (F.W.J. Schelling). 11. Filozofia polska wieku XVII i XVIII 12. Filozofia pozytywistyczna (A. Comte, J. S. Mill, H. Spencer) 13. Marksizm i jego nurty. 14. Filozofia życia. F. Nietzsche. 15. Filozofia polska XIX i XX wieku. Polska filozofia narodowa (A. Cieszkowski, B. Trentowski, J.M. Hoene-Wroński). Pozytywizm, modernizm, katastrofizm (M. Zdziechowski), filozofia pracy (S. Brzozowski), filozofia społeczna (F. Znaniecki, F. Koneczny), antropologia, szkoła lwowsko-warszawska, filozofia dialogu (J. Tischner). Etyka (H. Elzenberg, M. Ossowska). L. Kołakowski. 16. Filozofia XX wieku. Neopozytywizm, filozofia analityczna filozofia nauki (L. Flack, K. R. Popper, T.S. Kuhn, P. Feyeraband). Pragmatyzm i neopragmatyzm (W. James, R. Rorty) 17. Fenomenologia: E. Husserl, M. Scheler. 18. Hermeneutyka (H. G. Gadamer), strukturalizm (R. Barthes) i poststrukturalizm (M. Faucault) 19. Egzystencjalizm: M. Heidegger, J-P. Sartre, K. Jaspers, G. Marcel, A. Camus. 20. Neotomizm i personalizm. 21. Podstawowe problemy i nurty filozofii współczesnej: postmodernizm (J. Lacan, J.F. Lyotard), filozofia języka (B. L. Whorf, J. L. Austin, N. Chomsku, L. Wittgenstein), szkoła frankfurcka (M. Horkheimer, T. Adorno, J. Habermas). Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: 1. Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nauczycieli filozofii. Cz. 1, Od Talesa do Kanta, (red. nauk. M. Bardel) Kraków 2002, [i:] Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nauczycieli filozofii, Cz. 2, Od Rousseau do Tischnera, red. nauk. M. Bardel), Kraków 2003, 2. Gadacz T., Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha; T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009,

20 3. Leszczyński R. M., Główne problemy i kierunki w filozofii, Warszawa 2010, 4. Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, 5. Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna; T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830; T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna, Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki : źródła i komentarze, Toruń, 2000, Literatura uzupełniająca: 1. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996, 2. Folaron S., Historia filozofii : przewodnik, Częstochowa 1998, 3. Filozofia XX wieku, (red.) Z. Kuderowicz, T.1 i T. 2, Warszawa Gawor L., Stachowski Z. (red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin Poznanie: antologia tekstów filozoficznych., Warszawa Ontologia : antologia tekstów filozoficznych, (red.) M. Hempoliński, Wrocław 1994, 7. Kowalczyk S., Teoria poznania, Sandomierz 1997, 8. Kuderowicz Z., Filozofia dziejów, Warszawa 1983, 9. Filozofia dziejów, estetyka : wybór tekstów, [wyboru dokonał:] B. Zmudziński, Cz. 2, Estetyka, Kraków Szahaj A., Jakubowski M.N., Filozofia polityki, Warszawa, Peter Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998, 12. M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966,

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo