AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014 r.

2 CELE I METODYKA PROGRAMU AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI Program szkoleniowy prezentowany w niniejszej ofercie kierowany jest do Kadry Menedżerskiej Firm działających w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Celem programu jest znaczące i widoczne podniesienie skuteczności zarządczej Kadry Kierowniczej poprzez: 1. Znaczące i widoczne rozwinięcie kompetencji menedżerskich, kierowniczych i przywódczych 2. Wypracowanie oczekiwanych standardów zarządzania wspierających rozwój firmy 3. Wymiana doświadczeń i pomysłów z menedżerami reprezentującymi inne firmy i branże 4. Zwiększenie pewności i skuteczności działania poprzez znaczący wzrost umiejętności zarządzania biznesem i kierowania ludźmi 5. Wzmocnienie motywacji do działania, przyspieszenie ścieżki kariery zawodowej. Program ma charakter spójnego i konsekwentnego procesu. Poszczególne sesje koncentrują się na kluczowych kompetencjach menedżerskich, kierowniczych i przywódczych. Program stanowi całościową prezentację kluczowych kompetencji niezbędnych w nowoczesnej, rozwijającej się organizacji. Każda sesja daje uczestnikom możliwość przećwiczenia rozwijanych umiejętności, a także wypracowania standardów działania i planów ich upowszechnienia w swojej firmie. Pod koniec każdej sesji uczestnicy planują wykorzystanie wniosków ze szkolenia w postaci indywidualnych lub zespołowych Zadań Międzymodułowych (ZMM). Realizacja ZMM jest omawiana i ocenia na początku każdej kolejnej sesji. Możliwe jest także wsparcie coachingowe ze strony profesjonalnych coachów biznesu. Program realizowany jest przy pomocy metodyki Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego i treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności menedżerskich, kierowniczych i przywódczych. Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, przykłądy, analizy przypadków, gry decyzyjne, zadania indywidualne i zespołowe) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy. Dzięki temu uczestnicy programu mają możliwość szybkiego wykorzystania nowych kompetencji w firmie i upewniania się o skuteczności swojego działania. W trakcie sesji szkoleniowych trenerzy GFKM tworzą otwartą atmosferę wspólnej pracy, co umożliwia menedżerom dokonanie oceny skuteczności swoich działań, a w konsekwencji określenie obszarów rozwojowych. Komentarze i uwagi na temat udziału w szkoleniu ułatwiają przeniesienie nabytych umiejętności do codziennej pracy, a także wzmacniają potrzebę ciągłej samooceny i doskonalenia własnego warsztatu profesjonalnego. 2

3 SESJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ. WARSZTAT MENEDŻERSKI Z WYKORZYSTANIEM SYMULACYJNEJ GRY DECYZYJNEJ Kształtowanie całościowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji. Zaprezentowanie i przetrenowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania firmą z uwzględnieniem celów finansowych. Nabycie umiejętności analizowania, planowania i kontroli, jako działań naturalnych i niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Przyspieszenie procesu zdobywania doświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o informacje finansowe. Umożliwienie sprawdzenia umiejętności doradczych i menedżerskich poprzez zespołowe działanie w cyklu: wyniki decyzje. Pogłębienie zrozumienia istoty zarządzania przedsiębiorstwem oraz ważności integracji procesów zachodzących między jego obszarami funkcjonalnymi, ukierunkowanymi na sprawne osiąganie założonych celów. Doskonalenie umiejętności przeprowadzania samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy w zakresie oceny rentowności, płynności oraz wykorzystania zasobów. Rozpoznawania siły oddziaływania poszczególnych czynników decydujących o sukcesie produktów na rynku. Dokonywania wyboru priorytetów działania przy ograniczonych zasobach rzeczowych, ludzkich i finansowych. Wykształcenie umiejętności prognozowania przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa z jednoczesnym wnioskowaniem i podejmowaniem trafnych decyzji. Dokonywanie wyboru zastosowania efektywnych technik zarządzania finansami i kosztami w celu poprawy systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa. Rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole - grupowego podejmowania decyzji w warunkach presji czasu. Rozwiązywania dylematów zarządczych związanych z podejmowania trudnych decyzji dotyczących pracowników (zachowania nieetyczne, brak kompetencji pracowników, konflikty). 3

4 Zakres sesji: W trakcie warsztatu uczestnicy pracują w zespołach pełniących funkcje zarządów poszczególnych, konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Zespoły uczestników mają możliwość analizy podjętych działań, ponieważ rywalizują w cyklu decyzje - wyniki - decyzje - wyniki. Każde przedsiębiorstwo na początku gry dysponuje takimi samymi zasobami materialnymi i finansowymi. Warsztat obejmuje 8 etapów decyzyjnych obejmujących szczegółowy zakres działań realizowanych przez kadrę zarządzającą i kierowniczą na przykładzie wirtualnej firmy. 1. SYMULACYJNA FIRMA OCENA POZYCJI KONKURENCYJNEJ Analiza sytuacji rynkowej firmy Ocena kondycji finansowej firmy w kontekście jej możliwości działania na rynku Identyfikacja szans i zagrożeń występujących w otoczeniu Opracowanie prognozy 2. PLANOWANIE, WDRAŻANIE I KONTROLA STRATEGII ZARZĄDZANIA FIRMĄ Formułowanie misji oraz określanie celów strategicznych Wybór strategii firmy Prognozowanie potencjalnej sprzedaży Wykorzystanie zasobów firmy, czyli zarządzanie aktywami Realizacja przyjętej strategii w zakresie: zdolności produkcyjnej, zaopatrzenia, produkcji, produktów, jakości, ceny, promocji, dystrybucji, logistyki oraz zasobów ludzkich Integracja zarządzania finansami z działalnością operacyjną Planowanie zysku oraz przepływów gotówkowych 3. OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ FIRMY A MOŻLIWOŚCI JEJ DALSZEGO ROZWOJU Ocena efektywności działań rynkowych firmy Interpretacja sprawozdań finansowych będących źródłem informacji o działalności firmy (bilans, rachunek strat i zysków, cash flow) Sprawność działań logistycznych a wynik finansowy Analiza kosztów działalności Analiza wskaźnikowa Racjonalizacja kosztów bieżącej działalności a wzrost wyniku finansowego Zarządzanie ryzykiem a analiza opłacalności Kontrola i korygowanie planu strategicznego w zależności od uzyskanych na symulacyjnym rynku rezultatów rynkowych oraz finansowych Weryfikacja udoskonalonej strategii na symulacyjnym rynku Analiza otrzymanych wyników rynkowych i finansowych 4. OCENA KOŃCOWEJ POZYCJI FIRMY NA RYNKU ORAZ JEJ KONDYCJI FINANSOWEJ Analiza przyczyn sukcesów oraz niepowodzeń Sporządzenie i prezentacja raportu końcowego 4

5 SESJA II ROLA MENEDŻERA W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI Zwiększenie świadomości znaczenia nowoczesnego zarządzania dla wyników organizacji. Podniesienie efektywności zarządzania poprzez rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich. Poprawa komunikacji jako warunku realizacji celów biznesowych. Zorientowanie kadry kierowniczej na wyniki biznesowe. Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: w pełni docenić znaczenie kompetencji menedżerskich dla efektywnego funkcjonowania organizacji określić pełen zakres ról i obszarów odpowiedzialności menedżera wskazać własne predyspozycje i mocne strony wskazać obszary wymagające rozwoju i określić cele rozwojowe świadomie definiować własną rolę w organizacji Zakres sesji: 1. DIAGNOZA ORGANIZACJI Poziomy zarządzania w organizacji Etapy i bariery rozwoju organizacji Dylematy strategiczne 2. ISTOTA PRACY MENEDŻERA Funkcje kierownicze, Rola komunikacji w zarządzaniu Poziomy i profile menedżerów 3. KIEROWANIE LUDŹMI Podstawy polityki kadrowej Zarządzanie sytuacyjne Problemy z pracownikami 4. SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA Organizacja jako system ograniczenia i wąskie gardła Projekty i procesy w organizacji Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą 5. WZORCE I WYZWANIA Grzechy główne popełniane przez menedżerów Wzorce zachowań i mantry skutecznych liderów Nowe wyzwania menedżerów 5

6 SESJA III FIRMA W OTOCZENIU BIZNESOWYM Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania nowoczesnej organizacji. Przekazanie aktualnej wiedzy na temat współczesnych trendów w zarządzaniu. Rozwijanie umiejętności całościowego spojrzenia na działalność organizacji. Usystematyzowanie praktycznej wiedzy na temat roli i odpowiedzialności kadry kierowniczej w organizacji. Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: dokładnie rozumieć złożoność zjawisk zachodzących w organizacji szczegółowo określić wymogi stawiane firmie działającej w konkurencyjnym otoczeniu wskazać zakres odpowiedzialności kadry kierowniczej średnich szczebli i priorytety działań kierowniczych na tych stanowiskach w pełni zrozumieć wpływ działań każdego pracownika i menedżera firmy na wyniki i rozwój organizacji ocenić wpływ obecnego otoczenia biznesowego na funkcjonowanie organizacji Zakres sesji: 1. SUKCES I PORAŻKA W BIZNESIE Pomiar sukcesu firmy Czynniki sukcesu Porażki w biznesie: objawy i przyczyny Przykłady firm odnoszących sukcesy i ponoszących porażki 2. FIRMA W OTOCZENIU Firma wobec wzrostu niepewności otoczenia Segmentacja otoczenia firmy Strategie firmy wobec warunków zewnętrznych Scenariusze rozwoju otoczenia przedsiębiorstwa Metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa 3. FIRMA NA TLE SEKTORA Analiza konkurentów Postępowanie wobec konkurentów Obszary i formy walki konkurencyjnej Obszary i formy współpracy Alianse, fuzje, przejęcia Strategia konkurencji a organizacja firmy 6

7 4. ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Obszary zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Zarządzanie dynamiczne wybrane ujęcia Lean management Business process reengineering Total quality management Controlling Six Sigma Balanced Scorecard 7

8 SESJA IV PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu zarządzania strategicznego. Rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji. Określenie form organizacji procesu planowania strategicznego. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: określić współzależność pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa przeprowadzać analizę otoczenia i potencjału firmy oraz wyznaczać cele strategiczne formułować ramowy plan realizacji strategii Zakres sesji: 1. MISJA FIRMY A ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Definiowanie tożsamości firmy Określanie wizji firmy Funkcje misji Wybór strategiczny określony misją firmy Określanie celów kierunkowych firmy Strategie przewodnictwa kosztowego, unikatowości i koncentracji 2. ANALIZA STRATEGICZNA Analiza zasobów Analiza otoczenia ekonomicznego, społecznego i instytucjonalnego Konkurencyjność firmy Kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego Wpływ analizy strategicznej na podejmowane decyzje 3. OKREŚLANIE CELÓW STRATEGICZNYCH Strategie funkcjonalne: marketing, finanse, kadry, badania i rozwój Analiza współzależności pomiędzy celami Ustalanie priorytetów realizacji celów Uszczegółowianie celów: cele taktyczne i operacyjne 4. PODEJMOWANIE DECYZJI STRATEGICZNYCH Rola naczelnego kierownictwa Rola kadry kierowniczej średniego szczebla Uwarunkowania wynikające ze struktury kapitałowo-własnościowej Społeczno-organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych 8

9 SESJA V FINANSE DLA MENEDŻERÓW Rozszerzenie praktycznej wiedzy o najważniejszych regułach gry finansowej przedsiębiorstwa. Wzmocnienie biznesowej orientacji kadry kierowniczej. Przećwiczenie zasad budowy wskaźników finansowych. Rozwinięcie umiejętności planowania, budżetowania i kontroli kosztów. Zapoznanie z mechanizmami tworzenia modeli i rachunków opłacalności inwestycji. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji kierowniczych w oparciu o dane ekonomiczne. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: analizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania firmy interpretować i oceniać dane finansowe oraz powiązane z nimi informacje pozafinansowe stosować techniki zarządzania finansami w celu polepszenia systemu kontroli wyniku przedsiębiorstwa stosować w praktyce system budżetowania kosztów oraz podejmować decyzje kierownicze na podstawie analizy odchyleń kosztów rzeczywistych lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi szacować opłacalność inwestycji oceniać alternatywne strategie rozwojowe podejmować decyzje w oparciu o dane finansowe Zakres sesji: 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRMY Zarządzanie gotówką, aktywami i zyskiem Podstawowe dokumenty finansowe (bilans, rachunek wyniku, cash flow) Analiza wskaźnikowa ocena efektywności działań firmy Finansowa ocena działalności firmy - interpretacja podstawowych wskaźników finansowych i występujących korelacji pomiędzy nimi Wartość pieniądza w czasie 2. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACUJĄCYM Źródła finansowania działalności Wpływ należności na wynik finansowy i przepływy pieniężne Zapasy. Konsekwencje finansowe wynikające z gospodarki materiałowej Zobowiązania krótkoterminowe. Przyczyny finansowania działalności kredytem 9

10 3. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI Definicja i struktura Kapitału Pracującego Prognozowanie stanu gotówki a przepływy pieniężne Metoda bezpośrednia i metoda pośrednia sporządzania sprawozdań Podejmowanie decyzji w oparciu o samodzielne analizy i interpretacje 5. PROCESY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Ocena opłacalności inwestycji Narzędzia analizy rachunku opłacalności projektu Przepływy pieniężne generowane przez projekt 6. SYMULACJE WYNIKÓW FINANSOWYCH Relacje pomiędzy przychodami, kosztami, wolumenem sprzedaży a zyskiem przedsiębiorstwa Analiza wrażliwości Wpływ należności i zapasów na zysk i przepływy pieniężne 10

11 SESJA VI ZARZĄDZANIE PROCESAMI Promowanie strukturalnego podejścia do analizy i poprawy podstawowych procesów mających wpływ bieżącą działalność firmy. Rozwinięcie umiejętności identyfikacja procesów w firmie. Poznanie technik i narzędzi dokumentowania i doskonalenia procesów. Wzbogacenie praktycznej wiedzy na temat zarządzania jakością. Pełne zrozumienie wzajemnego powiązania procesów w firmie. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: myśleć i działać w sposób procesowy umieć praktycznie stosować narzędzia do mapowania procesów wiedzieć jak ocenić i poprawić istniejące procesy i zastosować ideę łańcucha wartości dodanej wiedzieć jak zainicjować zmiany w istniejących procesach stosować zdobytą wiedzę o procesach w firmie o kulturze ciągłego doskonalenia procesów wskazać i uzasadnić różne podejścia i systemy zarządzania jakością Zakres sesji: 1. GŁÓWNE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO Charakterystyka procesów i projektów w przedsiębiorstwie Podejście procesowe a funkcyjne Pojęcie łańcucha wartości dodanej Identyfikacja działań dodających i nie dodających wartości Praktyczne narzędzia w mapowaniu procesów i procedur Poprawa wydajności i efektywności procesów Sterowanie i kontrola procesów Znaczenie koncentracji uwagi na efektach i efektywności 2. ZARZĄDZANIE PROCESOWE Wprowadzenie zasady Deminga Podstawy procesu: - podstawowe pojęcia i definicje - utrzymanie procesu - rozrzut źródło potencjalnych zakłóceń - zdolność procesu systemy 3 i 6 Sigma - własność procesu 11

12 Zarządzanie procesem - tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta - orientacja na proces i na produkt - zadania operatora i kierownictwa procesu - obwody regulacji procesów - proces doskonalenia procesów cykl PDCA - wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo Zarządzanie procesami biznesowymi - orientacja na procesy biznesowe - analiza procesów biznesowych - klient w procesie biznesowym - kluczowe procesy biznesowe 3. MAPOWANIE I DOSKONALENIE PROCESÓW Firma jako system powiązanych procesów Uwzględnienie wpływu na powiązane procesy podczas wdrażania, modyfikacji procesu Wybór procesu i celu poprawy Mapowanie procesu Uproszczenie procesu Stabilność i zdolność procesu Plan wdrożenia zmiany procesu Standaryzacja procesu 12

13 SESJA VII ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Pełne zrozumienie roli i odpowiedzialności kierownika projektu i członków zespołu projektowego. Identyfikacja kluczowych procesów w ramach zarządzania projektem. Zrozumienie ważności stworzenia Konspektu Projektu jako dokumentu rozpoczynającego projekt. Zrozumienie znaczenia Struktury Podziału Pracy (Work Breakdown Structure) jako narzędzia planowania i monitorowania projektu. Konstruowanie sieci powiązań pomiędzy zadaniami projektowymi. Przygotowanie do szacowania kosztów poprzez planowanie zasobów oraz szacowanie czasu trwania zadań. Identyfikowanie istotnych: założeń, ryzyka i przeszkód. Stworzenie i zarządzanie systemem komunikacji wewnątrz zespołu projektowego i z osobami zaangażowanymi w projekt. Stworzenie i wzmacnianie działania zespołu projektowego. Przygotowanie spójnego planu projektu. Stworzenie systemu kontroli kosztów na potrzeby projektu. Mierzenie i analizowanie odchyleń od planu projektu. Zrozumienie budżetu jako narzędzia do zarządzania i bazy dla podejmowania decyzji. Ustalenie właściwego sposobu zamknięcia projektu. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: dokładnie określić rolę i obowiązki kierownika projektu i osób zaangażowanych w projekt tworzyć konspekt projektu dzielić projekt na łatwiejsze do zarządzania obiekty (Struktura Podziału Zadań WBS) definiować zadania projektowe i zależności między nimi tworzyć system kontroli kosztów, który umożliwi monitorowanie i kontrolę kosztów zadań projektowych zapewnić informowanie osób zaangażowanych w projekt na temat zakresu, harmonogramu, kosztów i jakości w projekcie identyfikować, analizować i przeciwdziałać ryzyku w projekcie wykorzystywać kluczowe osoby zaangażowane w projekt w najbardziej efektywny sposób identyfikować, analizować i reagować na zmiany projekcie prawidłowo zamykać projekty Zakres sesji: 1. GŁÓWNE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Charakterystyka procesów i projektów w przedsiębiorstwie Podejście projektowe a funkcyjne Zarządzanie projektami, przedsięwzięciami, zadaniami zasady i narzędzia dobrej organizacji pracy i efektywnego działania Projektowe myślenie w działaniu 13

14 2. INICJOWANIE Role i odpowiedzialności Kierownika Projektu Kluczowe osoby zaangażowane w projekt Potrzeby kluczowych osób zaangażowanych w projekt Ustalenie celu projektu Konspekt Projektu Zatrudnianie ludzi do pracy w projekcie 3. PLANOWANIE Zakres projektu Struktura podziału zadań (Work Breakdown Structure) Lista zadań Schemat sieciowy projektu Szacunki kosztów Budżet projektu Wymagania co do zasobów Ścieżka krytyczna, Gantt chart, Flow chart Tabela kamieni milowych Macierz Podziału Odpowiedzialności Analiza ryzyka i plany przeciwdziałania Programy komputerowe wspomagające zarządzanie projektami 4. REALIZACJA Realizacja planu projektu Macierz dystrybucji informacji Budowanie zespołu projektowego Standardy jakości 5. KONTROLA Analiza Wypracowanej Wartości System raportowania System kontroli zmian w projekcie Kontrola budżetu w ramach projektu 6. ZAMKNIĘCIE Raport końcowy Archiwum projektowe Wnioski z doświadczeń 14

15 SESJA VIII PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM Wzmocnienie roli menedżera jako lidera zmian, wzoru standardów działania, inspirującego lidera/uczestnika zespołu projektowego. Wypracowanie oczekiwanego modelu przywództwa. Identyfikacja i wzmocnienie własnych predyspozycji i kompetencji przywódczych. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i promowania zasad pracy zespołowej poprzez własny styl pracy. Wzmocnienie autorytetu lidera merytorycznego, projektowego i zespołowego. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: jednoznacznie określić i realizować rolę lidera we własnym obszarze działania promować i upowszechniać właściwe postawy i standardy przywództwa sprawniej kierować zespołem i współpracować z osobami z innych obszarów organizacji umiejętnie motywować zespół i poszczególnych pracowników/współpracowników umiejętnie dobierać styl działania do określonych zadań, osób i sytuacji wpływać na decyzje i działania innych osób poprzez własny autorytet, standardy i styl działania Zakres sesji: 1. ROLA LIDERA Czym jest przywództwo w biznesie, w firmie, w działaniach menedżera Najważniejsze role, funkcje i obszary działania Przywództwo w procesie zmian, promowaniu nowych standardów działania, kształtowaniu kultury organizacyjnej zgodnej z wartościami firmy Przywództwo jako wywieranie wpływu na ludzi 2. PRACA ZESPOŁOWA W PRAKTYCE Praca zespołowa jako strategia realizacji celów biznesowych Uwarunkowania funkcjonowania zespołów w firmie Zasady sprawnego funkcjonowania zespołów Czynniki ułatwiające pracę zespołów Praktyczne działania podnoszące skuteczność zespołów 3. KIEROWANIE ZESPOŁEM Cechy skutecznych liderów Budowanie autorytetu lidera Podnoszenie skuteczności osobistej 7 zasad skutecznego działania Wpływ przywództwa na skuteczność projektów, zespołów, ludzi Przywództwo transformacyjne zarządzanie z wizją 15

16 SESJA IX MOTYWOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą na temat motywowania pracowników. Uświadomienie znaczenia doboru odpowiednich oddziaływań motywacyjnych do indywidualnych pracowników. Przedstawienie możliwości stosowania pozamaterialnych narzędzi motywacyjnych. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: skuteczniej motywować pracowników właściwie wykorzystać potencjał pracowników ograniczyć ilość konfliktów wynikających z niewłaściwego motywowania pracowników Zakres sesji: 1. UWARUNKOWANIA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW Rozpoznanie indywidualnych cech pracowników Cechy stanowiska pracy Uwarunkowania wewnętrzne 2. PRAKTYCZNE METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywacyjne Wzmacnianie poczucia identyfikacji z firmą Motywowanie a style pracy w zespole 3. MOTYWOWANIE POPRZEZ ZARZĄDZANIE CELAMI Funkcje, rodzaje I sposoby formułowania celów Systematyczne podejście do zarządzania celami Dwutorowy charakter zarządzania celami 4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Dobór skutecznych narzędzi motywacyjnych Planowanie działań motywacyjnych Problemy wynikające z postaw i zachowań pracowników i sposoby ich rozwiązywania 16

17 SESJA X ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Zapoznanie uczestników z metodyką przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych. Rozwijanie umiejętności analizy celowości i uwarunkowań przeprowadzania zmian. Identyfikacja indywidualnych, sytuacyjnych nastawień do zmian. Doskonalenie umiejętności planowania i wdrażania zmian. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: rozpoznawać uwarunkowania procesu zmian określać główne zadania niezbędne w przeprowadzaniu procesu zmian umieć ocenić społeczno-motywacyjne warunki przygotowywania i wdrażania zmian planować i koordynować proces przeprowadzania zmian pełnić rolę lidera zmian zarządzać przez przykład tworzyć i promować nowe standardy działania Zakres sesji: 1. INICJOWANIE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki zmian Rola inicjatora zmiany Pozyskiwanie poparcia dla projektu zmian 2. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZMIANY Dobór uczestników prac projektowych Kwalifikacje menedżera projektu Organizacyjne ulokowanie zespołu projektowego Uprawnienia zespołu i menedżera projektu Procedura pracy zespołu projektowego 3. ZMIANA I SPRAWNOŚĆ ORGANIZACJI Czynniki sukcesu zmiany Analiza sprawności organizacji w procesie zmian Uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany Kompleksowe i etapowe wdrażanie zmiany 4. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZMIAN Opór przeciwko zmianom Motywacje sprzyjające zmianie Radzenie sobie ze społecznymi uwarunkowaniami zmian Rola kadry kierowniczej Promotorzy i adwokaci zmiany 17

18 Program Akademia Menedżera jest prowadzony przez doświadczonych ekspertów i trenerów GFKM. Zajęcia odbywają się w siedzibie GFKM, Gdańsk, al. Grunwaldzka Czas trwania programu: 10 sesji x 2 dni Cena udziału w programie: zł + VAT Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas przerw kawowych. Kontakt w sprawie programu Akademia Menedżera Andrzej Popadiuk Członek Zarządu tel. (58) wew. 317 kom Jolanta Jagłowska Dyrektor ds. Szkoleń tel. (58) wew. 398 kom ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 18

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi KZ_U01 Obserwacji, KZ_U01 Dokonywania interpretacji i wyjaśniania obserwacji zjawisk i zjawisk społecznych oraz procesów w zakresie wzajemnych relacji między zarządzania personelem zjawiskami społecznymi

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Terminy szkolenia 15-16 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM Praktyczny warsztat dla liderów TERMIN od: 26.10.2017 TERMIN do: 28.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500zł+23%VAT Często ludzie stają się menedżerami

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW CZYLI CO KAŻDY MENADŻER POWINIEN WIEDZIEĆ O FINANSACH

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW CZYLI CO KAŻDY MENADŻER POWINIEN WIEDZIEĆ O FINANSACH Finanse na styku produkcji, sprzedaży, i logistyki Jak powstaje i czym jest sprawozdanie finansowe Problematyka współpracy działów operacyjnych z finansowymi Co działy produkcji, sprzedaży, logistyki,

Bardziej szczegółowo

zarządzania, a mianowicie: racjonalność procedury i cechy dobrego planu, w ramach kierowania ludźmi poprawność

zarządzania, a mianowicie: racjonalność procedury i cechy dobrego planu, w ramach kierowania ludźmi poprawność WYKŁAD 12 KONTROLA I CONTROLLING W ORGANIZACJI 1 1. Istota kontroli w organizacji: Kontrola jest procesem obserwowania i sprawdzania działań organizacji, czy przebiegają one zgodnie z planem i zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budżetowanie i zarządzanie kosztami tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA Warsztaty komputerowe z zakresu zaawansowanej analizy finansowej, oparte są na praktyce i samodzielnym budowaniu przez uczestników modelu finansowego zawierającego

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Lean Manager. Certyfikowany Program szkoleniowy

Lean Manager. Certyfikowany Program szkoleniowy Lean Manager Certyfikowany Program szkoleniowy Program Lean Manager Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Złożoność i dynamika systemów Szczupły Łańcuch Dostaw Lean Assessment 3 dni 18 20.10.2016 2 Hoshin

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo