AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014 r.

2 CELE I METODYKA PROGRAMU AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI Program szkoleniowy prezentowany w niniejszej ofercie kierowany jest do Kadry Menedżerskiej Firm działających w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Celem programu jest znaczące i widoczne podniesienie skuteczności zarządczej Kadry Kierowniczej poprzez: 1. Znaczące i widoczne rozwinięcie kompetencji menedżerskich, kierowniczych i przywódczych 2. Wypracowanie oczekiwanych standardów zarządzania wspierających rozwój firmy 3. Wymiana doświadczeń i pomysłów z menedżerami reprezentującymi inne firmy i branże 4. Zwiększenie pewności i skuteczności działania poprzez znaczący wzrost umiejętności zarządzania biznesem i kierowania ludźmi 5. Wzmocnienie motywacji do działania, przyspieszenie ścieżki kariery zawodowej. Program ma charakter spójnego i konsekwentnego procesu. Poszczególne sesje koncentrują się na kluczowych kompetencjach menedżerskich, kierowniczych i przywódczych. Program stanowi całościową prezentację kluczowych kompetencji niezbędnych w nowoczesnej, rozwijającej się organizacji. Każda sesja daje uczestnikom możliwość przećwiczenia rozwijanych umiejętności, a także wypracowania standardów działania i planów ich upowszechnienia w swojej firmie. Pod koniec każdej sesji uczestnicy planują wykorzystanie wniosków ze szkolenia w postaci indywidualnych lub zespołowych Zadań Międzymodułowych (ZMM). Realizacja ZMM jest omawiana i ocenia na początku każdej kolejnej sesji. Możliwe jest także wsparcie coachingowe ze strony profesjonalnych coachów biznesu. Program realizowany jest przy pomocy metodyki Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego i treningu menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i umiejętności menedżerskich, kierowniczych i przywódczych. Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, przykłądy, analizy przypadków, gry decyzyjne, zadania indywidualne i zespołowe) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej pracy. Dzięki temu uczestnicy programu mają możliwość szybkiego wykorzystania nowych kompetencji w firmie i upewniania się o skuteczności swojego działania. W trakcie sesji szkoleniowych trenerzy GFKM tworzą otwartą atmosferę wspólnej pracy, co umożliwia menedżerom dokonanie oceny skuteczności swoich działań, a w konsekwencji określenie obszarów rozwojowych. Komentarze i uwagi na temat udziału w szkoleniu ułatwiają przeniesienie nabytych umiejętności do codziennej pracy, a także wzmacniają potrzebę ciągłej samooceny i doskonalenia własnego warsztatu profesjonalnego. 2

3 SESJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ. WARSZTAT MENEDŻERSKI Z WYKORZYSTANIEM SYMULACYJNEJ GRY DECYZYJNEJ Kształtowanie całościowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji. Zaprezentowanie i przetrenowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania firmą z uwzględnieniem celów finansowych. Nabycie umiejętności analizowania, planowania i kontroli, jako działań naturalnych i niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Przyspieszenie procesu zdobywania doświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o informacje finansowe. Umożliwienie sprawdzenia umiejętności doradczych i menedżerskich poprzez zespołowe działanie w cyklu: wyniki decyzje. Pogłębienie zrozumienia istoty zarządzania przedsiębiorstwem oraz ważności integracji procesów zachodzących między jego obszarami funkcjonalnymi, ukierunkowanymi na sprawne osiąganie założonych celów. Doskonalenie umiejętności przeprowadzania samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy w zakresie oceny rentowności, płynności oraz wykorzystania zasobów. Rozpoznawania siły oddziaływania poszczególnych czynników decydujących o sukcesie produktów na rynku. Dokonywania wyboru priorytetów działania przy ograniczonych zasobach rzeczowych, ludzkich i finansowych. Wykształcenie umiejętności prognozowania przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa z jednoczesnym wnioskowaniem i podejmowaniem trafnych decyzji. Dokonywanie wyboru zastosowania efektywnych technik zarządzania finansami i kosztami w celu poprawy systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa. Rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole - grupowego podejmowania decyzji w warunkach presji czasu. Rozwiązywania dylematów zarządczych związanych z podejmowania trudnych decyzji dotyczących pracowników (zachowania nieetyczne, brak kompetencji pracowników, konflikty). 3

4 Zakres sesji: W trakcie warsztatu uczestnicy pracują w zespołach pełniących funkcje zarządów poszczególnych, konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Zespoły uczestników mają możliwość analizy podjętych działań, ponieważ rywalizują w cyklu decyzje - wyniki - decyzje - wyniki. Każde przedsiębiorstwo na początku gry dysponuje takimi samymi zasobami materialnymi i finansowymi. Warsztat obejmuje 8 etapów decyzyjnych obejmujących szczegółowy zakres działań realizowanych przez kadrę zarządzającą i kierowniczą na przykładzie wirtualnej firmy. 1. SYMULACYJNA FIRMA OCENA POZYCJI KONKURENCYJNEJ Analiza sytuacji rynkowej firmy Ocena kondycji finansowej firmy w kontekście jej możliwości działania na rynku Identyfikacja szans i zagrożeń występujących w otoczeniu Opracowanie prognozy 2. PLANOWANIE, WDRAŻANIE I KONTROLA STRATEGII ZARZĄDZANIA FIRMĄ Formułowanie misji oraz określanie celów strategicznych Wybór strategii firmy Prognozowanie potencjalnej sprzedaży Wykorzystanie zasobów firmy, czyli zarządzanie aktywami Realizacja przyjętej strategii w zakresie: zdolności produkcyjnej, zaopatrzenia, produkcji, produktów, jakości, ceny, promocji, dystrybucji, logistyki oraz zasobów ludzkich Integracja zarządzania finansami z działalnością operacyjną Planowanie zysku oraz przepływów gotówkowych 3. OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ FIRMY A MOŻLIWOŚCI JEJ DALSZEGO ROZWOJU Ocena efektywności działań rynkowych firmy Interpretacja sprawozdań finansowych będących źródłem informacji o działalności firmy (bilans, rachunek strat i zysków, cash flow) Sprawność działań logistycznych a wynik finansowy Analiza kosztów działalności Analiza wskaźnikowa Racjonalizacja kosztów bieżącej działalności a wzrost wyniku finansowego Zarządzanie ryzykiem a analiza opłacalności Kontrola i korygowanie planu strategicznego w zależności od uzyskanych na symulacyjnym rynku rezultatów rynkowych oraz finansowych Weryfikacja udoskonalonej strategii na symulacyjnym rynku Analiza otrzymanych wyników rynkowych i finansowych 4. OCENA KOŃCOWEJ POZYCJI FIRMY NA RYNKU ORAZ JEJ KONDYCJI FINANSOWEJ Analiza przyczyn sukcesów oraz niepowodzeń Sporządzenie i prezentacja raportu końcowego 4

5 SESJA II ROLA MENEDŻERA W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI Zwiększenie świadomości znaczenia nowoczesnego zarządzania dla wyników organizacji. Podniesienie efektywności zarządzania poprzez rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich. Poprawa komunikacji jako warunku realizacji celów biznesowych. Zorientowanie kadry kierowniczej na wyniki biznesowe. Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: w pełni docenić znaczenie kompetencji menedżerskich dla efektywnego funkcjonowania organizacji określić pełen zakres ról i obszarów odpowiedzialności menedżera wskazać własne predyspozycje i mocne strony wskazać obszary wymagające rozwoju i określić cele rozwojowe świadomie definiować własną rolę w organizacji Zakres sesji: 1. DIAGNOZA ORGANIZACJI Poziomy zarządzania w organizacji Etapy i bariery rozwoju organizacji Dylematy strategiczne 2. ISTOTA PRACY MENEDŻERA Funkcje kierownicze, Rola komunikacji w zarządzaniu Poziomy i profile menedżerów 3. KIEROWANIE LUDŹMI Podstawy polityki kadrowej Zarządzanie sytuacyjne Problemy z pracownikami 4. SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA Organizacja jako system ograniczenia i wąskie gardła Projekty i procesy w organizacji Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą 5. WZORCE I WYZWANIA Grzechy główne popełniane przez menedżerów Wzorce zachowań i mantry skutecznych liderów Nowe wyzwania menedżerów 5

6 SESJA III FIRMA W OTOCZENIU BIZNESOWYM Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania nowoczesnej organizacji. Przekazanie aktualnej wiedzy na temat współczesnych trendów w zarządzaniu. Rozwijanie umiejętności całościowego spojrzenia na działalność organizacji. Usystematyzowanie praktycznej wiedzy na temat roli i odpowiedzialności kadry kierowniczej w organizacji. Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: dokładnie rozumieć złożoność zjawisk zachodzących w organizacji szczegółowo określić wymogi stawiane firmie działającej w konkurencyjnym otoczeniu wskazać zakres odpowiedzialności kadry kierowniczej średnich szczebli i priorytety działań kierowniczych na tych stanowiskach w pełni zrozumieć wpływ działań każdego pracownika i menedżera firmy na wyniki i rozwój organizacji ocenić wpływ obecnego otoczenia biznesowego na funkcjonowanie organizacji Zakres sesji: 1. SUKCES I PORAŻKA W BIZNESIE Pomiar sukcesu firmy Czynniki sukcesu Porażki w biznesie: objawy i przyczyny Przykłady firm odnoszących sukcesy i ponoszących porażki 2. FIRMA W OTOCZENIU Firma wobec wzrostu niepewności otoczenia Segmentacja otoczenia firmy Strategie firmy wobec warunków zewnętrznych Scenariusze rozwoju otoczenia przedsiębiorstwa Metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa 3. FIRMA NA TLE SEKTORA Analiza konkurentów Postępowanie wobec konkurentów Obszary i formy walki konkurencyjnej Obszary i formy współpracy Alianse, fuzje, przejęcia Strategia konkurencji a organizacja firmy 6

7 4. ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Obszary zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Zarządzanie dynamiczne wybrane ujęcia Lean management Business process reengineering Total quality management Controlling Six Sigma Balanced Scorecard 7

8 SESJA IV PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu zarządzania strategicznego. Rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji. Określenie form organizacji procesu planowania strategicznego. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: określić współzależność pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa przeprowadzać analizę otoczenia i potencjału firmy oraz wyznaczać cele strategiczne formułować ramowy plan realizacji strategii Zakres sesji: 1. MISJA FIRMY A ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Definiowanie tożsamości firmy Określanie wizji firmy Funkcje misji Wybór strategiczny określony misją firmy Określanie celów kierunkowych firmy Strategie przewodnictwa kosztowego, unikatowości i koncentracji 2. ANALIZA STRATEGICZNA Analiza zasobów Analiza otoczenia ekonomicznego, społecznego i instytucjonalnego Konkurencyjność firmy Kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego Wpływ analizy strategicznej na podejmowane decyzje 3. OKREŚLANIE CELÓW STRATEGICZNYCH Strategie funkcjonalne: marketing, finanse, kadry, badania i rozwój Analiza współzależności pomiędzy celami Ustalanie priorytetów realizacji celów Uszczegółowianie celów: cele taktyczne i operacyjne 4. PODEJMOWANIE DECYZJI STRATEGICZNYCH Rola naczelnego kierownictwa Rola kadry kierowniczej średniego szczebla Uwarunkowania wynikające ze struktury kapitałowo-własnościowej Społeczno-organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych 8

9 SESJA V FINANSE DLA MENEDŻERÓW Rozszerzenie praktycznej wiedzy o najważniejszych regułach gry finansowej przedsiębiorstwa. Wzmocnienie biznesowej orientacji kadry kierowniczej. Przećwiczenie zasad budowy wskaźników finansowych. Rozwinięcie umiejętności planowania, budżetowania i kontroli kosztów. Zapoznanie z mechanizmami tworzenia modeli i rachunków opłacalności inwestycji. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji kierowniczych w oparciu o dane ekonomiczne. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: analizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania firmy interpretować i oceniać dane finansowe oraz powiązane z nimi informacje pozafinansowe stosować techniki zarządzania finansami w celu polepszenia systemu kontroli wyniku przedsiębiorstwa stosować w praktyce system budżetowania kosztów oraz podejmować decyzje kierownicze na podstawie analizy odchyleń kosztów rzeczywistych lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi szacować opłacalność inwestycji oceniać alternatywne strategie rozwojowe podejmować decyzje w oparciu o dane finansowe Zakres sesji: 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRMY Zarządzanie gotówką, aktywami i zyskiem Podstawowe dokumenty finansowe (bilans, rachunek wyniku, cash flow) Analiza wskaźnikowa ocena efektywności działań firmy Finansowa ocena działalności firmy - interpretacja podstawowych wskaźników finansowych i występujących korelacji pomiędzy nimi Wartość pieniądza w czasie 2. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACUJĄCYM Źródła finansowania działalności Wpływ należności na wynik finansowy i przepływy pieniężne Zapasy. Konsekwencje finansowe wynikające z gospodarki materiałowej Zobowiązania krótkoterminowe. Przyczyny finansowania działalności kredytem 9

10 3. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI Definicja i struktura Kapitału Pracującego Prognozowanie stanu gotówki a przepływy pieniężne Metoda bezpośrednia i metoda pośrednia sporządzania sprawozdań Podejmowanie decyzji w oparciu o samodzielne analizy i interpretacje 5. PROCESY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Ocena opłacalności inwestycji Narzędzia analizy rachunku opłacalności projektu Przepływy pieniężne generowane przez projekt 6. SYMULACJE WYNIKÓW FINANSOWYCH Relacje pomiędzy przychodami, kosztami, wolumenem sprzedaży a zyskiem przedsiębiorstwa Analiza wrażliwości Wpływ należności i zapasów na zysk i przepływy pieniężne 10

11 SESJA VI ZARZĄDZANIE PROCESAMI Promowanie strukturalnego podejścia do analizy i poprawy podstawowych procesów mających wpływ bieżącą działalność firmy. Rozwinięcie umiejętności identyfikacja procesów w firmie. Poznanie technik i narzędzi dokumentowania i doskonalenia procesów. Wzbogacenie praktycznej wiedzy na temat zarządzania jakością. Pełne zrozumienie wzajemnego powiązania procesów w firmie. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: myśleć i działać w sposób procesowy umieć praktycznie stosować narzędzia do mapowania procesów wiedzieć jak ocenić i poprawić istniejące procesy i zastosować ideę łańcucha wartości dodanej wiedzieć jak zainicjować zmiany w istniejących procesach stosować zdobytą wiedzę o procesach w firmie o kulturze ciągłego doskonalenia procesów wskazać i uzasadnić różne podejścia i systemy zarządzania jakością Zakres sesji: 1. GŁÓWNE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO Charakterystyka procesów i projektów w przedsiębiorstwie Podejście procesowe a funkcyjne Pojęcie łańcucha wartości dodanej Identyfikacja działań dodających i nie dodających wartości Praktyczne narzędzia w mapowaniu procesów i procedur Poprawa wydajności i efektywności procesów Sterowanie i kontrola procesów Znaczenie koncentracji uwagi na efektach i efektywności 2. ZARZĄDZANIE PROCESOWE Wprowadzenie zasady Deminga Podstawy procesu: - podstawowe pojęcia i definicje - utrzymanie procesu - rozrzut źródło potencjalnych zakłóceń - zdolność procesu systemy 3 i 6 Sigma - własność procesu 11

12 Zarządzanie procesem - tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta - orientacja na proces i na produkt - zadania operatora i kierownictwa procesu - obwody regulacji procesów - proces doskonalenia procesów cykl PDCA - wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo Zarządzanie procesami biznesowymi - orientacja na procesy biznesowe - analiza procesów biznesowych - klient w procesie biznesowym - kluczowe procesy biznesowe 3. MAPOWANIE I DOSKONALENIE PROCESÓW Firma jako system powiązanych procesów Uwzględnienie wpływu na powiązane procesy podczas wdrażania, modyfikacji procesu Wybór procesu i celu poprawy Mapowanie procesu Uproszczenie procesu Stabilność i zdolność procesu Plan wdrożenia zmiany procesu Standaryzacja procesu 12

13 SESJA VII ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Pełne zrozumienie roli i odpowiedzialności kierownika projektu i członków zespołu projektowego. Identyfikacja kluczowych procesów w ramach zarządzania projektem. Zrozumienie ważności stworzenia Konspektu Projektu jako dokumentu rozpoczynającego projekt. Zrozumienie znaczenia Struktury Podziału Pracy (Work Breakdown Structure) jako narzędzia planowania i monitorowania projektu. Konstruowanie sieci powiązań pomiędzy zadaniami projektowymi. Przygotowanie do szacowania kosztów poprzez planowanie zasobów oraz szacowanie czasu trwania zadań. Identyfikowanie istotnych: założeń, ryzyka i przeszkód. Stworzenie i zarządzanie systemem komunikacji wewnątrz zespołu projektowego i z osobami zaangażowanymi w projekt. Stworzenie i wzmacnianie działania zespołu projektowego. Przygotowanie spójnego planu projektu. Stworzenie systemu kontroli kosztów na potrzeby projektu. Mierzenie i analizowanie odchyleń od planu projektu. Zrozumienie budżetu jako narzędzia do zarządzania i bazy dla podejmowania decyzji. Ustalenie właściwego sposobu zamknięcia projektu. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: dokładnie określić rolę i obowiązki kierownika projektu i osób zaangażowanych w projekt tworzyć konspekt projektu dzielić projekt na łatwiejsze do zarządzania obiekty (Struktura Podziału Zadań WBS) definiować zadania projektowe i zależności między nimi tworzyć system kontroli kosztów, który umożliwi monitorowanie i kontrolę kosztów zadań projektowych zapewnić informowanie osób zaangażowanych w projekt na temat zakresu, harmonogramu, kosztów i jakości w projekcie identyfikować, analizować i przeciwdziałać ryzyku w projekcie wykorzystywać kluczowe osoby zaangażowane w projekt w najbardziej efektywny sposób identyfikować, analizować i reagować na zmiany projekcie prawidłowo zamykać projekty Zakres sesji: 1. GŁÓWNE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Charakterystyka procesów i projektów w przedsiębiorstwie Podejście projektowe a funkcyjne Zarządzanie projektami, przedsięwzięciami, zadaniami zasady i narzędzia dobrej organizacji pracy i efektywnego działania Projektowe myślenie w działaniu 13

14 2. INICJOWANIE Role i odpowiedzialności Kierownika Projektu Kluczowe osoby zaangażowane w projekt Potrzeby kluczowych osób zaangażowanych w projekt Ustalenie celu projektu Konspekt Projektu Zatrudnianie ludzi do pracy w projekcie 3. PLANOWANIE Zakres projektu Struktura podziału zadań (Work Breakdown Structure) Lista zadań Schemat sieciowy projektu Szacunki kosztów Budżet projektu Wymagania co do zasobów Ścieżka krytyczna, Gantt chart, Flow chart Tabela kamieni milowych Macierz Podziału Odpowiedzialności Analiza ryzyka i plany przeciwdziałania Programy komputerowe wspomagające zarządzanie projektami 4. REALIZACJA Realizacja planu projektu Macierz dystrybucji informacji Budowanie zespołu projektowego Standardy jakości 5. KONTROLA Analiza Wypracowanej Wartości System raportowania System kontroli zmian w projekcie Kontrola budżetu w ramach projektu 6. ZAMKNIĘCIE Raport końcowy Archiwum projektowe Wnioski z doświadczeń 14

15 SESJA VIII PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM Wzmocnienie roli menedżera jako lidera zmian, wzoru standardów działania, inspirującego lidera/uczestnika zespołu projektowego. Wypracowanie oczekiwanego modelu przywództwa. Identyfikacja i wzmocnienie własnych predyspozycji i kompetencji przywódczych. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i promowania zasad pracy zespołowej poprzez własny styl pracy. Wzmocnienie autorytetu lidera merytorycznego, projektowego i zespołowego. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: jednoznacznie określić i realizować rolę lidera we własnym obszarze działania promować i upowszechniać właściwe postawy i standardy przywództwa sprawniej kierować zespołem i współpracować z osobami z innych obszarów organizacji umiejętnie motywować zespół i poszczególnych pracowników/współpracowników umiejętnie dobierać styl działania do określonych zadań, osób i sytuacji wpływać na decyzje i działania innych osób poprzez własny autorytet, standardy i styl działania Zakres sesji: 1. ROLA LIDERA Czym jest przywództwo w biznesie, w firmie, w działaniach menedżera Najważniejsze role, funkcje i obszary działania Przywództwo w procesie zmian, promowaniu nowych standardów działania, kształtowaniu kultury organizacyjnej zgodnej z wartościami firmy Przywództwo jako wywieranie wpływu na ludzi 2. PRACA ZESPOŁOWA W PRAKTYCE Praca zespołowa jako strategia realizacji celów biznesowych Uwarunkowania funkcjonowania zespołów w firmie Zasady sprawnego funkcjonowania zespołów Czynniki ułatwiające pracę zespołów Praktyczne działania podnoszące skuteczność zespołów 3. KIEROWANIE ZESPOŁEM Cechy skutecznych liderów Budowanie autorytetu lidera Podnoszenie skuteczności osobistej 7 zasad skutecznego działania Wpływ przywództwa na skuteczność projektów, zespołów, ludzi Przywództwo transformacyjne zarządzanie z wizją 15

16 SESJA IX MOTYWOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą na temat motywowania pracowników. Uświadomienie znaczenia doboru odpowiednich oddziaływań motywacyjnych do indywidualnych pracowników. Przedstawienie możliwości stosowania pozamaterialnych narzędzi motywacyjnych. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: skuteczniej motywować pracowników właściwie wykorzystać potencjał pracowników ograniczyć ilość konfliktów wynikających z niewłaściwego motywowania pracowników Zakres sesji: 1. UWARUNKOWANIA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW Rozpoznanie indywidualnych cech pracowników Cechy stanowiska pracy Uwarunkowania wewnętrzne 2. PRAKTYCZNE METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywacyjne Wzmacnianie poczucia identyfikacji z firmą Motywowanie a style pracy w zespole 3. MOTYWOWANIE POPRZEZ ZARZĄDZANIE CELAMI Funkcje, rodzaje I sposoby formułowania celów Systematyczne podejście do zarządzania celami Dwutorowy charakter zarządzania celami 4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Dobór skutecznych narzędzi motywacyjnych Planowanie działań motywacyjnych Problemy wynikające z postaw i zachowań pracowników i sposoby ich rozwiązywania 16

17 SESJA X ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Zapoznanie uczestników z metodyką przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych. Rozwijanie umiejętności analizy celowości i uwarunkowań przeprowadzania zmian. Identyfikacja indywidualnych, sytuacyjnych nastawień do zmian. Doskonalenie umiejętności planowania i wdrażania zmian. Po ukończeniu sesji uczestnicy będą potrafili: rozpoznawać uwarunkowania procesu zmian określać główne zadania niezbędne w przeprowadzaniu procesu zmian umieć ocenić społeczno-motywacyjne warunki przygotowywania i wdrażania zmian planować i koordynować proces przeprowadzania zmian pełnić rolę lidera zmian zarządzać przez przykład tworzyć i promować nowe standardy działania Zakres sesji: 1. INICJOWANIE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki zmian Rola inicjatora zmiany Pozyskiwanie poparcia dla projektu zmian 2. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZMIANY Dobór uczestników prac projektowych Kwalifikacje menedżera projektu Organizacyjne ulokowanie zespołu projektowego Uprawnienia zespołu i menedżera projektu Procedura pracy zespołu projektowego 3. ZMIANA I SPRAWNOŚĆ ORGANIZACJI Czynniki sukcesu zmiany Analiza sprawności organizacji w procesie zmian Uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany Kompleksowe i etapowe wdrażanie zmiany 4. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZMIAN Opór przeciwko zmianom Motywacje sprzyjające zmianie Radzenie sobie ze społecznymi uwarunkowaniami zmian Rola kadry kierowniczej Promotorzy i adwokaci zmiany 17

18 Program Akademia Menedżera jest prowadzony przez doświadczonych ekspertów i trenerów GFKM. Zajęcia odbywają się w siedzibie GFKM, Gdańsk, al. Grunwaldzka Czas trwania programu: 10 sesji x 2 dni Cena udziału w programie: zł + VAT Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas przerw kawowych. Kontakt w sprawie programu Akademia Menedżera Andrzej Popadiuk Członek Zarządu tel. (58) wew. 317 kom Jolanta Jagłowska Dyrektor ds. Szkoleń tel. (58) wew. 398 kom ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 18

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo