Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS"

Transkrypt

1 Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt realizuje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/ fax. 024/ lub Wszelkich informacji na temat realizacji projektu Wiedza Plus i niniejszego raportu udziela Kierownik Projektu Pani Izabela Kowalska tel.024/ Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie metodologiczne Szkoły wyższe Studia podyplomowe w szkołach wyższych Szkoły ponadgimnazjalne Instytucje szkoleniowe Podsumowanie...30 Załączniki Załącznik nr 1 Wykaz stron internetowych uczelni wyższych województwa śląskiego...32 Załącznik nr 2 Uczelnie publiczne w województwie śląskim...34 Załącznik nr. 3 Wykaz uczelni niepublicznych w województwie śląskim...48 Załącznik nr 4. Studia uzupełniające magisterskie w uczelniach publicznych województwa śląskiego...56 Załącznik nr 5. Studia uzupełniające magisterskie w uczelniach niepublicznych województwa śląskiego...62 Załącznik nr 6. Wykaz studiów podyplomowych w uczelniach publicznych województwa śląskiego...64 Załącznik nr 7. Wykaz studiów podyplomowych prowadzonych w uczelniach niepublicznych województwa śląskiego...71 Załącznik nr 8. Wykaz instytucji prowadzących szkolenia w województwie śląskim...77 Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 2

3 1. Wprowadzenie metodologiczne Celem raportu jest analiza możliwości edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych na terenie województwa śląskiego w aspekcie potrzeb regionalnego rynku pracy. Raport stanowi ewaluację oferty placówek edukacyjnych w zakresie możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Trzy najważniejsze kwestie analizowane w raporcie to: różnorodności oferty edukacyjnej; różnorodności form kształcenia; dostępności kursów edukacyjnych i szkoleniowych. Analiza została przeprowadzona na czterech zasadniczych poziomach: (1) szkolnictwa wyższego na poziomie studiów magisterskich i licencjackich, (2) kursów podyplomowych, (3)kształcenia ponadgimnazjalnego oraz (4)oferty szkoleniowej. (1) W pierwszej kolejności analizie poddana zostanie oferta dydaktyczna prezentowana przez wszystkie typy szkół wyższych w zakresie kursów akademickich to znaczy licencjackich (wyższych zawodowych) oraz magisterskich. Szkoły zostały podzielone na dwie kategorie publiczne i niepubliczne, jako że w polskim systemie są to instytucje funkcjonujące na zupełnie różnych zasadach. W tym przypadku szczególnie istotne są dwie zasadnicze kwestie - jaki jest rzeczywisty wkład dynamicznie rozwijającego się pod względem ilościowym prywatnego szkolnictwa w poszerzanie oferty edukacyjnej oraz zwiększanie dostępności oferty kształcenia. Analiza oferty dydaktycznej wszystkich typów szkół wyższych została oparta o dane dostępne na witrynach uczelni, w licznie publikowanych informatorach oraz ze specjalnego dodatku tygodnika Przekrój (zawierającym komplet informacji na temat kierunków i specjalności przygotowanych dla studentów pierwszego roku). Analizowane dane dotyczą roku akademickiego 2004/2005. (2) Ze względu na wymogi gospodarki opartej na wiedzy, a także potencjalnie największą wartość dodaną, rośnie znaczenie podyplomowej oferty szkół wyższych. Równolegle umasowienie szkolnictwa wyższego wyrażające się w rosnących wskaźnikach scholaryzacji brutto i netto, powoduje że na rynku pracy wzrasta liczba absolwentów, spośród których nie wszyscy uzyskali idealne zatrudnienie. Dlatego ważna jest rola wyższych uczelni w tworzeniu propagowaniu life-long learning, do których należy cały szereg studiów podyplomowych oraz programów o charakterze master of business administration. Informacje o ofercie studiów podyplomowych zostały zaczerpnięte z oficjalnego informatora na rok 2004/2005, broszur reklamowych wydawanych przez szkoły wyższe oraz z witryn internetowych tychże szkół. W kwestiach, które wymagały szczegółowego wyjaśnienia, Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 3

4 czy to z powodu niejasności prezentowanych w różnych źródłach danych, czy ze względu na ich całkowity brak, bezpośrednio kontaktowano się z władzami uczelni (albo osobami wyznaczonymi do kontaktów z otoczeniem zewnętrznym) celem weryfikacji posiadanych informacji i rozwiązania wszelkich niejasności. Naturalnie, uzyskane oficjalnymi kanałami dane nie podlegały szczególnym formom weryfikacji, bowiem przedmiotem badania jest analiza (jawnej) oferty dydaktycznej skierowanej do absolwentów szkół średnich, nie zaś ukryty potencjał szkół wyższych. (3) Kolejny poziom analizy obejmuje ewaluację ofert edukacyjnych w zakresie edukacji szkolnej ponadgimnazjalnej oraz ustawicznej. W tym przypadku głównymi faktorami analizy są stopień różnorodność oferty kształcenia, elastyczność kursów oraz ich cena. Wszystkie dane zostały zaczerpnięte z oficjalnego wydawnictwa Kuratorium Oświaty w Katowicach Informator o szkołach ponadgimnazjalnych województwa śląskiego (4) Czwartym i ostatnim poziomem analizy jest diagnoza ofert edukacyjnoszkoleniowych, obejmująca instytucje znajdujące się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) katalogowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Wprawdzie bazy danych RIS nie zawierają informacji o wszystkich działających na rynku instytucjach szkoleniowych (których identyfikacja jest praktycznie niemożliwa), ale obejmują instytucje (a) prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego (a nie tylko mające tu swoje siedziby) oraz (b) pragnące ubiegać się o środki publiczne na realizację szkoleń dla bezrobotnych. Innymi słowy, są to instytucje szkoleniowe, które w sposób bardzo konkretny kształtują sytuację na rynku pracy. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 4

5 2. Szkoły wyższe W województwie śląskim znajduje się jedenaście uczelni publicznych, w tym jeden uniwersytet, dwie politechniki, siedem akademii oraz wyższa szkoła zawodowa. W sumie uczelnie publiczne prowadzą kształcenie na 53 wydziałach, oferując około 163 kierunków studiów i blisko 360 specjalności. Oferta edukacyjna szkół jest bardzo zróżnicowana związane jest to z różnorodnością profili szkół wyższych. W województwie śląskim funkcjonują: wyższa szkoła muzyczna, akademia ekonomiczna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), medyczna, sztuk pięknych oraz wychowania fizycznego. Trzy uczelnie o kierunkach technicznych, z czego dwie to politechniki: Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Politechnika Częstochowska. Obraz uzupełnia Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, która prowadzi również kształcenie na kierunkach humanistycznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje kształcenie na 37 kierunkach studiów a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu na siedmiu. Lokalizacja publicznych szkół wyższych koncentruje się w dużych miastach: Katowice (9), Bielsko-Biała (5), Częstochowa (5), Sosnowiec (3) i Dąbrowa Górnicza (2). Ze względu na rozmiary aglomeracji katowickiej uczelnie starają się dostosować swoją ofertę do wymagań rynku edukacyjnego. Dlatego też największe z nich otwierają oddziały zamiejscowe w innych miastach, oferując przy tym ograniczoną liczbę kierunków. Informacje o prowadzonej przez uczelnie publiczne rekrutacji poza miejscami macierzystymi są łatwo dostępne na stronach internetowych uczelni oraz w różnorodnych informatorach. Świadczy to o otwarciu szkół na potencjalnych studentów nie zamieszkujących dużych metropolii. Silne zróżnicowanie oferty edukacyjnej uniemożliwia wskazanie na dominujące kierunki. Większość uczelni ma ściśle określony profil kształcenia. Poszerzanie oferty o nowe kierunki jest zgodne z profilem danej uczelni. Tym bardziej, że kierunki silnie sprofilowane wymagają odpowiedniego wyposażenia sal i laboratoriów, a także wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. Można jednak wskazać przypadki, gdy uczelnie kształcą w kierunkach niezwiązanych z profilem danej szkoły. Przykładem może być Politechnika Śląska w Gliwicach, która na Wydziale Organizacji i Zarządzanie oferuje studia z zakresu Zarządzania i marketingu czy Socjologii. Również na Politechnice Częstochowskiej prowadzone są studia w ramach bardzo popularnego kierunku Zarządzanie i marketing. Uczelnia oferuje studentom wybór 11 specjalności w ramach kierunku. Zastanawiające jest także uruchomienie na Politechnice kierunku Wychowanie fizyczne. Jedyna w województwie Akademia Wychowania Fizycznego działa w Katowicach. Oprócz dwóch kierunków związanych z profilem uczelni ( Wychowanie fizyczne i Fizjoterapia ) prowadzone są studia z zakresu marketingu i zarządzania w sporcie oraz fizjoterapii oferowane są cztery specjalizacje: Zarządzanie sportem, Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 5

6 Zarządzanie w fizjoterapii i sporcie inwalidów, Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią oraz Zarządzanie kryzysowe. Poza Zarządzaniem i Marketingiem studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra. W Katowicach działają dwie szkoły o profilu artystycznym Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna im. Karol Szymanowskiego. Na ASP można podjąć studia na trzech kierunkach Grafika, Malarstwo i Wzornictwo przemysłowe, w ramach którego można wybrać specjalność Projektowanie form przemysłowych oraz Projektowanie komunikacji wizualnej. Ostatni z wymienionych kierunków studiów cieszy się ostatnio coraz większą popularnością i umożliwia nabycie kompetencji w projektowaniu produktów oraz komunikacji wizualnej. O elitarności kierunku świadczyć może niewielka liczba osób przyjmowanych na pierwszy rok studiów zaledwie 10. Druga ze szkół artystycznych Akademia Muzyczna oferuje kształcenie na dwóch wydziałach: Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz Wokalno-Instrumentalnym. Uczelnia w Katowicach kształci muzyków na sześciu kierunkach ( Dyrygenturze, Kompozycji i teorii muzyki, Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, Jazzie i muzyce estradowej, Instrumentalistyce i Wokalistyce ). Akademia jest jedyną uczelnią w województwie śląskim kształcącą muzyków na poziomie wyższym. Na studiach dziennych prowadzi 5-letnie studia magisterskie, w trybie zaocznym 3-letnie studia zawodowe kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata. Silnie sprofilowaną uczelnią jest Akademia Medyczna w Katowicach. Posiada pięć wydziałów, z czego trzy znajdują się poza Katowicami. Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu kształcą się studenci medycyny na 6-letnich studiach magisterskich w trybie dziennym i wieczorowym oraz przyszli stomatolodzy. Wydział Farmaceutyczny i Odział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu prowadzi studia w zakresie Farmacji, Analityki medycznej, Biotechnologii, Analityki, Zdrowia publicznego oraz Informatyki w specjalności Bioinformatyka. Z kolei w Bytomiu na Wydziale Zdrowia Publicznego można specjalizować się w zakresie dietetyki i ratownictwa medycznego. Uczelnia w zdecydowanej większości prowadzi studia w trybie dziennym kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata (po studiach trzyletnich) lub magistra (po studiach pięcioletnich, za wyjątkiem studiów lekarskich, które trwają sześć lat). W województwie śląskim funkcjonują dwie uczelnie o profilu technicznym: Politechnika w Częstochowie i Gliwicach. Szerszą ofertę edukacyjną prezentuje uczelnia w Gliwicach studia prowadzi na 12 wydziałach; w ramach 35 kierunków oferuje ponad 120 specjalizacji. Oferta politechniki w Częstochowie jest nieco uboższa 5 wydziałów, 18 kierunków kształcenia i około 107 specjalności. Należy wspomnieć, że Politechnika Śląska uruchomiła Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, w którym oferuje studia na 11 kierunkach, kończących się uzyskaniem stopnia inżyniera po ukończeniu 3,5-letnich studiów. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 6

7 W Rybniku studia prowadzone są w trzech trybach dziennym, wieczorowym i zaocznym. Obie uczelnie prezentują zbliżoną ofertę dydaktyczną, jednak szkoła w Gliwicach jako jedyna uczelnia prowadzi studia w zakresie Górnictwa i geologii (oferując w ramach kierunku osiem specjalności) czy Transportu (ze specjalnościami: Eksploatacja i utrzymanie pojazdów, Inżynieria ruchu i Logistyka transportu ). Politechnika prowadzi dwa multikierunki (prowadzone w całości w języku angielskim): Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka oraz Technologia i inżynieria chemiczna. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach na europejskim rynku pracy. Szczególnie, że pierwszy z kierunków jest silnie związany z dokonującą się obecnie rewolucją teleinformatyczną i potrzebni są wykwalifikowani pracownicy sektora usług informatycznych i telekomunikacyjnych. Obie uczelnie prowadzą studia w ramach Budownictwa (specjalności Budownictwo komunikacyjne i infrastruktura, Inżynieria procesów budowlanych oraz na PŚ; Konstrukcje budowlane i inżynierskie i Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie na PCz.), Elektrotechniki (szerszy wachlarz specjalności jest na PCz. 12, w Gliwicach zaledwie 5), Elektroniki i telekomunikacji, Informatyki, Metalurgii (interesująca z punktu widzenia prowadzenia w przyszłości działalności gospodarczej jest specjalność Odlewnictwo artystyczne na Politechnice Częstochowskiej, które cieszy się coraz większych zainteresowaniem wśród społeczeństwa, głównie osób mieszkających w większych ośrodkach miejskich i posiadających własny dom) oraz Zarządzania i marketingu. Politechniki dla potrzeb prowadzenia kierunku ekonomicznego utworzyły wydziały, w których oprócz możliwości podjęcia studiów w zakresie ZiM oferowane są inne kierunki: na Politechnice Częstochowskiej Informatyka i ekonometria oraz Wychowanie fizyczne, na Politechnice Śląskiej Socjologia. Zarówno częstochowska jak i gliwicka politechnika prowadzą w większości studia dwustopniowe po uzyskaniu dyplomu inżyniera lub licencjata można kontynuować naukę na studiach magisterskich. Na zdecydowanej większości kierunków w obu uczelniach studia kończą się przyznaniem tytułów inżynierskich. Nauka przeciętnie trwa od 3,5 do 4 lat. Kształcenie techniczne realizowane jest również na dwóch wydziałach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki oferuje trzy kierunki kształcenia Mechanikę i budowę maszyn, Zarządzanie i inżynierię produkcji oraz Automatykę i robotykę. AT-H oferuje, jako jedyna uczelnia, kierunek Włókiennictwo realizowany w formie studiów dwustopniowych. W ramach kierunku oferowana jest interesująca specjalizacja Tekstylia biomedyczne. Na dwóch pozostałych wydziałach oferowane są kierunki ekonomiczne ( Zarządzanie i marketing ), filologiczne (filologie angielska, polska i słowiańska) oraz pedagogiczne kończące się uzyskaniem tytułu Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 7

8 licencjata. Uczelnia oferuje także studia w zakresie Socjologii i Stosunków międzynarodowych. Uczelnią o profilu pedagogicznym i nauczycielskim zdaje się być Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Poza kierunkami przedmiotowymi (np. Filologia polska, Historia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ) oferuje ona studia pedagogiczne w sześciu specjalnościach. Ofertę uzupełnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, która prowadzi dzienne i zaoczne studia zawodowe w 7 kierunkach (historii, pedagogiki, filologii, matematyki, socjologii, edukacji artystycznej i wychowania fizycznego). Na każdej uczelni można odnaleźć chociaż jeden kierunek ekonomiczny, jednakże najszerszą gamę studiów o tym profilu wśród uczelni publicznych przedstawia Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Na trzech wydziałach, oferowane są cztery kierunki ( Ekonomia, Finanse i bankowość, Informatyka i ekonometria oraz Zarządzanie i marketing ) i około 65 specjalności. Studia prowadzone są głównie w trybie jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, chociaż za wyjątkiem Informatyki i ekonometrii, uczelnia prowadzi także studia zawodowe. Jedyny w województwie śląskim uniwersytet zlokalizowany jest w Katowicach, ale posiada kilka wydziałów zamiejscowych, m.in. w Cieszynie, Jastrzębiu Zdrój, Rybniku czy Sosnowcu. Dziesięciowydziałowa uczelnia oferuje 37 kierunków studiów, która odnaleźć można na każdym uniwersytecie. Rozbudowane są kierunki filologiczne (10 kierunków), wśród których wyróżnia się Filologia angielska o specjalizacji program tłumaczeniowy język arabski oraz nauki społeczne (4). Należy zaznaczyć, że w ramach szerokoprofilowanego Uniwersytetu Śląskiego znajdują się wydziały, które można określić mianem niszowych, czy też elitarnych ze względu na liczbę studentów i chłonność kosztów edukacji. Przykładem tego stwierdzenia może być funkcjonowanie Wydziału Radia i Telewizji oferującego kierunki Organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, Realizację obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii oraz Reżyserię. Zaledwie 8 osób rocznie jest przyjmowanych na realizację oraz reżyserię. Wiele możliwości potencjalnym studentom stwarza Wydział Nauk Społecznych umożliwiający kształcenie w ogólnych kierunkach, takich jak: historia, filozofia, socjologia czy politologia. Dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach humanistycznych dobrą ofertą są Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, dla zainteresowanych naukami ścisłymi Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze. W uczelni wyraźnie brakuje kierunków technicznych stopień inżyniera można uzyskać jedynie na Informatyce. Poza tym, w porównaniu, z uczelniami technicznymi doskwiera brak szczegółowych specjalizacji, które mogłyby stać się czynnikiem Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 8

9 przyciągającym potencjalnych studentów. Liczba oferowanych obecnie specjalizacji nie przekracza pięćdziesięciu. Na Uniwersytecie Śląskim studia prowadzone są głównie w trybie dziennych jednolitych 5-letnich studiów magisterskich. Jedynie Wydziały Zamiejscowe UŚ prowadzą wyłącznie studia zawodowe. Administrację można studiować zaledwie w trzech uczelniach. Na Uniwersytecie Śląskim w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym na studiach zawodowych, na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w trybie dziennych 5-letnich studiów magisterskich oraz zaocznych studiów licencjackich. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje trzyletnie dzienne i zaoczne studia zawodowe. Niełatwo studiować prawo w województwie śląskim studia oferuje tylko Uniwersytet Śląski w trybie dziennych i wieczorowych jednolitych studiów magisterskich. Wspominając o różnym profilu publicznych szkół wyższych w województwie śląskim w aspekcie szkoły muzycznej, sztuk pięknych, szkół technicznych i akademii medycznej, należy stwierdzić, że w okręgu katowickim występuje bardzo silne sprofilowanie publicznego szkolnictwa wyższego. Uczelnie techniczne kształcą studentów w bardzo wąskich specjalistycznych dziedzinach wiedzy, przygotowując absolwentów do wejścia na rynek pracy. Ułatwieniem dla nich ma być stworzenie multikierunków wykładanych w języku angielskim jak czyni to Politechnika Śląska. Poza tym istotną pozycję na rynku edukacyjnym zajmują kierunki ekonomiczne i te związane z przygotowaniem nauczycieli i pedagogów. Wart odnotowania jest fakt, że uczelnie nie zamykają się w macierzystych miastach, ale wychodzą do studentów w innych miastach, umożliwiając im zdobycie wyższego wykształcenia, głównie na poziomie zawodowym. Ofertę studiów magisterskich zaproponowało 10 uczelni publicznych. W zdecydowanej większości są one kontynuacją studiów zawodowych. Na Uniwersytecie Śląskim studia prowadzone są na wszystkich wydziałach najczęściej trwają cztery semestry. Identycznie sprawa przedstawia się na dwóch politechnikach. Na 18 wydziałach oferują 35 kierunków studiów uzupełniających prowadzonych głównie w trybie wieczorowym. Trwają one od 4 do 6 semestrów. Akademia im. Jana Długosza prowadzi studia uzupełniające magisterskie tylko na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym ( Fizyka, Chemia i Informatyka ). Akademia Wychowania Fizycznego umożliwia uzyskanie tytułu magistra w Wychowaniu fizycznym i Fizjoterapii. Uczelnie artystyczne (ASP i Akademia Muzyczna) prowadzą łącznie studia na czterech kierunkach. Akademia Medyczna w trybie dziennym czterosemestralnym prowadzi studia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa. Na terenie województwa śląskiego znajduje się 31 niepublicznych szkół wyższych, które kształcą na 38 kierunkach studiów i ponad 100 różnych specjalnościach. Niepubliczne uczelnie podobnie zresztą jak szkoły publiczne - skoncentrowane są głównie w dużych ośrodkach miejskich: Katowice (9), Bielsko-Biała (5), Częstochowa (4), chociaż Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 9

10 dostrzegalna w procesach rekrutacyjnych obecność niżu demograficznego powoduje, że szkoły wyższe wychodzą coraz bliżej studentów mieszkających poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Cechą typową dla niepublicznego szkolnictwa, jest fakt, że uczelnie te w głównej mierze specjalizują się w kształceniu na poziomie licencjatu. Jedynie siedem spośród trzydziestu jeden niepublicznych szkół wyższych posiada uprawnienia do nadawania tytułów magisterskich. Studia magisterskie prowadzą: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ( Zarządzanie i marketing oraz Turystyka i Rekreacja ), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ( Zarządzanie i marketing ), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ( Ekonomia ), Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu ( Zarządzanie i marketing ), Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach ( Zarządzanie i marketing, Filologia angielska, Filologia rosyjska, Filologia hiszpańska ), Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ( Zarządzanie i marketing ) i Akademia Polonijna w Częstochowie ( Ekonomia, Filologia angielska, Polonijna Szkoła Dyplomacji ). Oferta edukacyjna prezentowana przez niepubliczne uczelnie wyższe nie jest w szczególny sposób zróżnicowana. Większość uczelni prowadzi tak zwane popularne kierunki studiów. Dominują szeroko rozumiane kierunki ekonomiczne ( Ekonomia, Zarządzanie i marketing, Finanse i bankowość łącznie 25 kierunków) studia z zakresu informatyki (14), filologii i neofilologii (10), politologii i stosunków międzynarodowych (8), administracji (7) oraz pedagogiki (6). Dobrze rozwinięte są również studia związane z naukami humanistycznymi, które obejmują studia pedagogiczne (3 kierunki), socjologię (2), kulturoznawstwo (2), ale również i politologię (1). W ofercie można zauważyć pewien deficyt szkół i kierunków o profilu technicznym. Zaledwie dwie szkoły oferują kształcenie w tym profilu Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ( Architektura i urbanistyka i Architektura wnętrz ) oraz Wyższa Szkoła Ekologii w Sosnowcu prowadząca jedynie studia na kierunku Ochrona środowiska. Wpływ na ograniczoną ofertę kształcenia w profilu technicznym na uczelniach niepublicznych ma zapewne silna pozycja uczelni publicznych prowadzących studia w tym zakresie. Poza tym uczelnie publiczne dysponują rozbudowywaną przez lata infrastrukturą oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Uczelnie niepubliczne w województwie śląskim, z nielicznymi wyjątkami, nie wnoszą nowej jakości do oferty szkół wyższych. Kierunki prowadzone na uczelniach powielają się w znakomitej większości z kierunkami prowadzonymi w uczelniach publicznych, których renoma jest zdecydowanie większa. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 10

11 Na uwagę zasługuje Akademia Polonijna w Częstochowie. W rankingu niepublicznych szkół wyższych tygodnika Polityka 1 zajęła pierwsze miejsce. Uczelnia prowadzi studia na trzech wydziałach w dziewięciu kierunkach. Najbardziej rozbudowana oferta jest na kierunku Nauczyciel, na którym student może wybrać jedną z 13 specjalności (od nauczyciela języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego po różne formy łączenia języków z europeistyką czy wiedzą o społeczeństwie włącznie). W ośmiu specjalnościach mogą kształcić się tłumacze z dziedziny literatury, prawa, ekonomii, nauki i techniki. Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania kształci na czterech kierunkach. Na wyróżnienie zasługuje Polonijna szkoła dyplomacji o specjalnościach Dyplomacja handel zagraniczny i Dyplomacja służba zagraniczna. Uczelnia prowadzi międzynarodowe studia zarządzania z podwójnym dyplomem. Współpracuje z ESPEME w Lille, Internationales Hochschulinstitut w Zittau oraz Western Michigan University w USA. Na trzyletnich studiach licencjackich prowadzone są studia pielęgniarstwo z językiem angielskim. Kierunek uruchomiony został w celu przygotowania przyszłych pielęgniarek do podjęcia pracy poza Polską, co jest odpowiedzią na sygnały dochodzące głównie z krajów skandynawskich o niewystarczającej liczbie osób pracujących w zawodzie. Na kierunkach ekonomicznych oferowane są liczne specjalności ( Zarządzanie przedsiębiorstwem, Finanse i rachunkowość, Sztuka efektywnej sprzedaży, Zarządzenie marketingowe w Unii Europejskiej, Komunikacja i public relations w biznesie, Zarządzanie gminą i polityka lokalna, E-biznes ). Studia w tym zakresie prowadzi 16 uczelni. Kierunki informatyczne prowadzi 14 szkół niepublicznych. Najczęściej oferowane są następujące specjalności: Grafika, projektowanie i multimedia, Inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe, Komputerowe systemy zarządzania, Informatyka nauczycielska, Bazy danych oraz Teleinformatyka. W większości przypadków studia kończą się po 7 semestrach uzyskaniem dyplomu inżyniera. Szeroką gamę możliwości rozwojowych stwarzają kierunki filologiczne, które przygotowują głównie nauczycieli i tłumaczy najbardziej rozbudowane specjalności ma Akademia Polonijna. Pięć uczelni oferuje kierunki pedagogiczne. W Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach można podjąć studia na Pedagogice specjalnej (w specjalnościach Oligofrenopedagogice, Surdopedagogice i Tyflopedagogice polegającej na pracy z osobami z wadami wzroku) oraz Pedagogice w 10 specjalnościach. Interesujące specjalności oferuje Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie. Trzyletnie studia zawodowe w zakresie pedagogiki odbywają się w specjalnościach Psychoterapia, Glottodydaktyka (przygotowanie dzieci do czytania ze zrozumieniem oraz kształtowanie nawyków czytelniczych), Pedagogika opiekuńczo- 1 Polityka nr.13/2005 Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 11

12 resocjalizacyjna, Doradztwo zawodowe oraz Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej, która przygotowuje studentów do podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje propozycja studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie. Trzy specjalności połączone są z dodatkowym językiem obcym Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim, Resocjalizacja i terapia uzależnień ze specjalistycznym językiem obcym i Manager usług społecznych i kulturalnych ze specjalistycznym językiem obcym. Dwie ostatnie specjalizacje przygotowują studentów, nie tylko do podjęcia pracy w kraju, ale także zagranicą. Atrakcyjność samodzielnej specjalności podnoszona jest przez dodatkowy język obcy. Specjalności te wydają się być współcześnie bardzo potrzebne i przydatne, a forma studiów zawodowych wyposaża absolwentów w specjalistyczną wiedzę i szereg technicznych umiejętności potrzebnych do pełnienia określonej funkcji w instytucjach pomocy społecznej i kulturalnych. Uczelnie niepubliczne oferują również kierunki związane z turystyką Turystyka i rekreacja. Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu proponuje trzy specjalności: Turystyka, Odnowa biologiczna w turystyce i Agroturystyka. Katowicka Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa oferuje Turystykę regionalną, Turystykę międzynarodową, Turystykę krajową i zagraniczną oraz Hotelarstwo. Z kolei Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie oferuje jedynie specjalność Obsługa ruchu turystycznego. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ma przygotowaną dla studentów specjalność Gospodarka turystyczna na kierunku Finanse i bankowość. W nauczaniu dziennikarstwa specjalizuje się Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach oferująca dzienne i zaoczne studia zawodowe w trzech specjalnościach Rzecznik prasowy, Dziennikarstwo prasowe i Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Jedenaście uczelni niepublicznych oferuje możliwość kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich. W ofercie przeważają studia z zakresu ekonomii i zarządzania, które prowadzone są na dziewięciu uczelniach. Fizjoterapia oraz Turystyka i rekreacja dostępne są w Beskidzkiej Wyższej Szkole Turystyki w Żywcu, TiR prowadzona jest także w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Filologia angielska i niemiecka dostępna jest w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz częstochowskiej Akademii Polonijnej. Funkcjonowanie takiej liczby uczelni niepublicznych w województwie śląskim umożliwia zwiększenie dostępności kształcenia na poziomie wyższym poprzez umiejscowienie uczelni w wielu miejscowościach. Tym bardziej, że kilka z nich utworzyło filie i wydziały zamiejscowe. Jak wiadomo utworzenie filii poza macierzystym miastem wymaga od uczelni ponoszenia znacznych kosztów na inwestycje (głównie w sprzęt komputerowy Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 12

13 oraz w zasoby biblioteczne) a to może oznaczać, że chcą one przyciągnąć jak największą liczbę osób, które nie dostały się na dzienne studia w uczelniach publicznych. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 13

14 3. Studia podyplomowe w szkołach wyższych Oferta studiów podyplomowych w szkołach publicznych jest bardziej rozbudowana niż w szkołach niepublicznych (ponad 300 kursów). Różnorodność profili uczelni nie pozwala na łatwe ich uporządkowanie można zauważyć, że nawet uczelnie techniczne oferują znaczną liczbę kursów z zakresu zarządzania. Studia podyplomowe prowadzi 11 uczelni. Najszerszą ofertę (110 kursów) posiada Uniwersytet Śląski, który oferuje studia na wszystkich wydziałach. Najmniej rozbudowana jest propozycja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zaledwie pięć kursów skierowanych, przede wszystkim, do nauczycieli ( Wychowanie do życia w rodzinie, Kwalifikacyjne studia pedagogiczne, Wychowanie fizyczne, Terapia pedagogiczna dla nauczycieli oraz Zarządzanie oświatą ) oraz wąskoprofilowanej Akademii Muzycznej w Katowicach (również pięć ofert w zakresie dyrygentury, instrumentalistyki, kompozycji, prowadzenia zespołów wokalnych oraz wokalistyki). Akademia Medyczna prowadzi szereg kursów specjalistycznych dla lekarzy i farmaceutów. Najszersza oferta skierowana jest do nauczycieli oraz pedagogów. Uniwersytet Śląski oferuje ponad 50 kursów o charakterze nauczycielsko-pedagogicznym zwiększających kompetencje pracowników oświaty oraz przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą Podyplomowe studia zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Podyplomowe studia wychowanie przedszkolne w zakresie ekspresji twórczej dziecka: plastycznej i muzycznej, Podyplomowe studia psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Wiele kierunków poświęconych jest zagadnieniom pedagogiki specjalnej oraz oligofrenopedagogiki. Ponad 30 kursów w tym zakresie oferuje Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie oprócz ściśle przedmiotowych kursów informatycznych, polonistycznych, fizyko-chemicznych itp., można doskonalić umiejętności dydaktyczne w ramach Podyplomowego studium doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela w zakresie nowatorskich metod nauczania języków obcych oraz kultury języka lub Podyplomowego studium z zakresu dydaktyki języka polskiego i ścieżek edukacyjnych w gimnazjum. Rozbudowana oferta studiów doskonalących kompetencje nauczycieli pozwala stwierdzić, że posiadają oni szerokie możliwości przekwalifikowania. Interesującą ofertę w dziedzinie edukacji obronnej i zdrowotnej, zarządzania sportem przedstawiła Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jako jedyna uczelnia wyższa w województwie umożliwia uzyskanie uprawnień trenerskich w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, szermierka, pływanie, lekkoatletyka czy akrobatyka sportowa. Rozbudowana jest oferta kursów związanych z dziedzinami ekonomii i zarządzania. Najszerszy zakres tematyczny posiada Akademia Ekonomiczna w Katowicach, która oferuje Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 14

15 51 kursów, wśród nich kursy: Europejski rzeczoznawca majątkowy, Działanie banków uniwersalnych, Zarządzanie projektem ekonomicznym oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Piętnaście studiów podyplomowych ma w swojej ofercie Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Oprócz popularnych kursów marketingowych są też takie, dzięki którym opanować można techniki negocjacji. Dziewięć kursów w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania prezentuje Kolegium Języka Biznesu i Szkoła Zarządzania UŚ. W trakcie dwusemestralnych studiów można nabyć kompetencje w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, turystyką, sytuacją kryzysową oraz jakością w warunkach integracji europejskiej. Słabo rozwinięta jest propozycja dla osób zainteresowanych studiami w dziedzinie administracji i prawa. Jedynie Uniwersytet Śląski i Akademia Jana Długosza mają w swojej ofercie kursy w tym zakresie. Na Wydziale Prawa UŚ oferowane są podyplomowe studia w zakresie: administracji i zarządzania, prawa konstytucyjnego, notarialnego, gospodarczego i handlowego, prawnych problemów górnictwa i ochrony środowiska, samorządu terytorialnego a także wyceny i gospodarki nieruchomościami. W częstochowskiej uczelni oferowane są dwusemestralne studia Administracji publicznej. Dwie politechniki oferują możliwość kształcenia na blisko 30 kierunkach o charakterze technicznym, np. Administracja i bezpieczeństwo lokalnych sieci komputerowych, Zarządzanie Jakością wg norm ISO 9000:2000, Hydrometalurgiczna utylizacja odpadów stałych i ciekłych, Technologia ciągnienia drutów, Wytwarzanie profili aluminiowych i projektowanie konstrukcji aluminiowo-szklanych dla budownictwa (na Politechnice Częstochowskiej), Logistyka w transporcie, Rekonstrukcja wypadku drogowego oraz likwidacja szkód komunikacyjnych, Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji oraz Technologia materiałów wybuchowych (na Politechnice Śląskiej). Po analizie oferty studiów podyplomowych na uczelniach publicznych, można stwierdzić, że jest ona nieustannie dostosowywana do zapotrzebowania rynku edukacyjnego. Pamiętać należy, że jest to odpłatna forma kształcenia, a zatem zainteresowanie określoną tematyką znacznej liczby osób, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia studiów. Średnia opłata za studia podyplomowe w uczelniach publicznych waha się w granicach od 1300 do 2200 złotych za semestr. Najtańsze studia oferuje PWSZ w Raciborzu. Za udział w trzysemestralnych podyplomowych studiach Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja prozdrowotna zapłacić trzeba 800 złotych za semestr. Tyle samo kosztuje Terapia pedagogiczna dla nauczycieli. Najdroższe są studia Harzburg Kolleg w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, które kosztują 6000 złotych. Zauważyć można, że kursy o tej samej nazwie prowadzone na różnych uczelniach mogą znacznie różnić się cenowo, np. kurs Zarządzanie projektami w Bielskiej Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 15

16 Wyższej Szkole Biznesu i Informatyki kosztuje 4200 złotych, podczas, gdy w AE im. Adamieckiego 2600 złotych. Przyczyną tego stanu rzeczy może być większe zainteresowanie ofertą uczelni wyspecjalizowanych w danej dyscyplinie, co ma przełożenie na cennik kursów w niej oferowanych. Dwadzieścia uczelni niepublicznych przedstawiło ofertę studiów podyplomowych. Podobnie jak uczelnie publiczne w województwie śląskim oferują one głównie kursy z zakresu administracji, informatyki, pedagogiki i zarządzania. Tematyka kursów silnie związana jest z profilem uczelni niepublicznych 14 z nich to uczelnie związane z ekonomią oraz marketingiem i zarządzaniem, dwie kształcą na kierunkach administracyjnych, jedna ma profil pedagogiczny, pozostałe koncentrują się na informatyce i pedagogice. Widoczny jest brak studiów o charakterze technicznym, co może być związane z wysokimi kosztami prowadzenia kierunków w tym profilu. Jedynie Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach prowadzi studia w zakresie Kształcenia krajobrazu i wizerunku miasta i Strategii rozwoju i gospodarki przestrzennej. Należy podkreślić, że studia podyplomowe w większości uczelni przeważają nad studiami prowadzonymi w trybie dziennym i zaocznym. Przykładem może być Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, która prowadzi studia licencjackie na kierunku Administracja oferta studiów podyplomowych uczelni to czterdzieści kursów skierowanych głównie do nauczycieli. Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki Hotelarstwa w Żywcu prowadzi 4 kierunki studiów zawodowych, a oferuje 26 kierunków podyplomowych. Najszerszy wachlarz oferuje pięć szkół niepublicznych: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach (51), Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej (40), Akademia Polonijna w Częstochowie (39), Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Żywcu (26) oraz Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach (20). Uczelnie kierują swoją ofertę do trzech grup odbiorców. Pierwszą stanowią nauczyciele, drugą osoby związane ze sferą finansów i zarządzania, trzecią grupę stanowią osoby, poszerzające umiejętności w dziedzinie administrowania. Wszystkie trzy grupy łączy konieczność nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, celem utrzymania lub poprawy swojej pozycji zawodowej. Wydawać może się, że szkoły wyższe uznały, iż to właśnie te osoby posiadają potrzebę (konieczność) rozwoju, często (choć nie jest to reguła) wynikającą wyłącznie z potrzeby uzyskania określonego certyfikatu, ale jednocześnie dysponują odpowiednimi zasobami, aby móc finansować swój rozwój. Oferta skierowana do nauczycieli pokrywa się często z propozycjami uczelni publicznych. Oprócz kursów doskonalących wiedzę z zakresu informatyki, języka polskiego, historii, matematyki, przyrody, wiedzy o społeczeństwie czy wiedzy o kulturze oferowane są studia w zakresie Filozofii i etyki, Kształcenia zintegrowanego, Edukacji integracyjnej, Pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją polonistyczną w klasach IV-VI, Nauczania języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Nauczania przedsiębiorczości i Ścieżek edukacyjnych. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 16

17 W zakresie pedagogiki mocno rozbudowaną ofertę posiada Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach (38), która kształci w dość popularnych kierunkach studiów związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi i starszymi, tj. Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Gerontologia czy Opieka paliatywna i hospicyjna. Rozbudowana propozycja studiów podyplomowych dla osób związanych ze sferą finansów (na każdej uczelni jest co najmniej jeden kierunek w tej dziedzinie) obejmuje kursy związane z prowadzeniem firmy, własnej działalności gospodarczej, spółdzielni mieszkaniowej. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej i Zarządzanie placówkami służby zdrowia w Unii Europejskiej, Zarządzanie usługami publicznymi to kursy skierowane do menedżerów zakładów opieki zdrowotnej oraz innych instytucji związanych ze sferą finansów publicznych. Uczelnie kierują swoją ofertę także do osób związanych z zarządzaniem oświatą osiem uczelni prowadzi studia w tym zakresie. Pięć szkół (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej i Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu) prowadzą studia z zakresu Funduszy Unii Europejskiej. Nie brakuje kierunków związanych z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych w instytucjach publicznych. Sporo uwagi uczelnie niepubliczne przykładają do kształcenia menedżerów spoza sektora publicznego. W piętnastu uczelniach oferowane są kierunki związane z zarządzaniem jakością, zarządzaniem projektami, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Trzecią grupą są pracownicy administracji. W tym przypadku wachlarz kursów jest bardzo szeroki obejmując ogólnie Administrację, ale również szczegółowe kursy Administracji europejskiej, Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej czy Administracji publicznej po wejściu do Unii Europejskiej. Ze względu na duże zainteresowanie turystów miejscami kultu religijnego w Polsce i na świecie żywiecka Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki zdecydowała się uruchomić podyplomowe studia w zakresie Turystyki religijnej. W większości szkół niepublicznych prowadzących studia podyplomowe kursy trwają dwa semestry. Średnia cena za cały kurs w zakresie zarządzania nie przekracza trzech tysięcy złotych. Najdroższe studia, za które opłata wynosi 6000 złotych oferuje Akademia Polonijna w Częstochowie na kierunku Nauczyciel języków obcych ze śpiewem i muzyką. Analizując ofertę studiów podyplomowych w uczelniach niepublicznych należy stwierdzić, że nie jest ona szczególnie bogata i innowacyjna. Warto jednak podkreślić, że porównując liczbę i propozycje kursów oferowanych przez niepubliczne szkoły wyższe w ramach podstawowego trybu studiów oraz kafeterię studiów podyplomowych, można odnieść Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 17

18 wrażenie, że w kilku przypadkach to te drugie są podstawą działalności tychże uczelni. Jednocześnie trudno jest jednoznacznie wyrokować na temat merytorycznej zawartości i społecznej przydatności treści studiów podyplomowych proponowanych przez uczelnie niepubliczne w województwie śląskim. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 18

19 4. Szkoły ponadgimnazjalne Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim jest niezwykle bogata i bardzo rozbudowana. Na ofertę składają się licea ogólnokształcące i profilowane, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Blok placówek ponadgimnazjalnych kończą szkoły policealne i pomaturalne. W całym województwie funkcjonuje 267 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, z czego 224 to szkoły publiczne, a 43 to placówki niepubliczne. Dodatkowo działa 67 liceów dla dorosłych, w tym 40 publicznych i 27 niepublicznych. Spośród szkół zawodowych najwięcej jest techników (268), z czego aż 50 to placówki przeznaczone do kształcenia dorosłych. Nieco mniejsza jest liczba liceów profilowanych (192) oraz zasadniczych szkół zawodowych (179), ale ich rolę w systemie edukacyjnym trudno jest przecenić. Dominacja placówek edukacyjnych kształcących na poziomie średnim świadczy o postępujących zmianach w modelowaniu ścieżki kształcenia i odchodzeniu od tak powszechnego niegdyś w regionach przemysłowych zasadniczego kształcenia zawodowego. Zmiana tego paradygmatu widoczna jest również na poziomie szkół policealnych i pomaturalnych, niemal całkowicie zdominowanym przez niepubliczne szkoły wyższe. Szkoły licealne oferują bardzo szeroki zakres programów nauczania. Generalnie można podzielić je na humanistyczny, przyrodniczy lub biologiczno-chemiczny (przygotowujący do studiów medycznych) oraz matematyczno-fizyczno-informatyczny (politechniczny). Szkoły prowadzą również osobne oddziały językowe, których centralnym elementem jest rozszerzona nauka dwóch języków obcych. Analizując wydaną przez Kuratorium Oświaty w Katowicach ofertę dydaktyczną można zauważyć, że władze szkolne za wszelką cenę starają się uatrakcyjnić swój program nauczania i niemal w każdej szkole wprowadzane są jakieś innowacyjne elementy. Może to być na przykład klasa humanistyczno-multimedialna, gdzie uczniowie dodatkowo uczą się wykorzystywania najnowszych technik teleinformatycznych, lingwistyczna (z rozszerzoną nauką dwóch języków obcych), czy też historyczno-prawna (rozszerzona dodatkowymi zajęciami ze wstępu do prawoznawstwa). Wachlarz opcji jest zatem bardzo szeroki i z punktu widzenia uczniów atrakcyjny, co znacznie ubogaca ponadgimnazjalna ofertę edukacyjną województwa śląskiego. Natomiast to, co wyróżnia propozycje liceów to szeroki wybór nauki języków obcych angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, a nawet hiszpańskiego. W kilku szkołach funkcjonują również klasyczne dwujęzyczne oddziały z językiem wykładowym niemieckim, francuskim lub angielskim, tak jak Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu. Ponadto, zdecydowana większość szkół, poza standardową ofertą dydaktyczną obejmującą rozszerzone programy nauki języków obcych, organizuje dodatkowe formy Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 19

20 pozalekcyjnego kształcenia lingwistycznego. Wszystkie placówki współpracują ze szkołami z całej Europy (od Białorusi aż po Hiszpanię, od Finlandii aż po Węgry), dzięki którym młodzież może sprawdzić swoje kompetencje językowe w praktyce, rozmawiając z rówieśnikami z innych krajów. Nauka języka staje się wówczas znacznie bardziej ciekawa i użyteczna, no i łatwiej jest wówczas wskrzesić w uczniach motywację do ciężkiej pracy. Poza tym, istnieje możliwość weryfikacji stopnia znajomości języka w warunkach polowych, bowiem szkoły (indywidualnie lub przy współpracy z specjalistycznymi instytucjami) organizują obozy językowe zagranicą dla swoich uczniów. Śląskie szkoły licealne mają niezwykle rozbudowany i wewnętrznie różnorodny program zajęć pozalekcyjnych. Są to zarówno klasyczne koła przedmiotowe z języków obcych, matematyki, fizyki historii, szkolne kluby sportowe itd., ale również, nieskończona wręcz liczba rozmaitych zajęć dodatkowych: warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, filmowe. Niektóre licea (np., I Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach) organizują specjalne inkubatory przedsiębiorczości czy (jak Liceum Ogólnokształcące w Lendzinach) Miniprzedsiębiorstwo Młodzieżowe w celu praktycznego nauczania zasad funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej oraz krzewienia ducha kapitalizmu. Oferta edukacyjna to nie tylko kwestia sensu stricto dydaktyczna, to również sposób relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Dla przykładu Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu-Zdrój akcentuje wprowadzony przez siebie program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich i tradycji salezjańskiej, a dzięki niedużej liczbie uczniów w klasach umożliwia im budowanie dobrych relacji na linii uczeń-nauczyciel-rodzic. Atrybut wychowawczy jest w tym przypadku znaczącym aktywem, bowiem konkurencja między szkołami jest bardzo silna, a w kilkusetosobowych placówkach trudno kształtować charakter i osobowość ucznia. Innym sposobem podnoszenia atrakcyjności szkoły jest uzyskanie certyfikatu jakości, tak jak w I LO w Kłobucku, które posiada Certyfikat Zarządzania Jakością Świadczy to o wysokim poziomie usług dydaktycznych i profesjonalnym sposobie traktowania uczniów (klientów). Równie oryginalny sposób zapewnienia uczniom najlepszego przygotowania do studiów został zastosowany w I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich, gdzie prowadzenie są (w ostatnich klasach) zajęcia z zakresu biologii oraz matematyki przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Ważnym elementem funkcjonowania szkół są funkcje obywatelsko-wychowawcze, które po okresie transformacji gospodarczej zostały nieco zepchnięte na margines systemu edukacyjnego. Obywatelska aktywizacja uczniów odbywa się poprzez działalność charytatywną na rzecz np. Polskiego Czerwonego Krzyża, czy też Caritas, którego placówki znajdują się kilku szkołach. Wiele szkół na terenie całego województwa oferuje również możliwość wolontariatu, tak jak I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, gdzie Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 20

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Studia stacjonarne. Mechanika i Budowa Maszyn -komputerowe wspomaganie konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) -samochody i silniki -eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wzmocniony dodatkową liczbą godzin w procesie edukacji po kl. I. informatyka wychowanie fizyczne. matematyka fizyka chemia j. ang.

Przedmiot wzmocniony dodatkową liczbą godzin w procesie edukacji po kl. I. informatyka wychowanie fizyczne. matematyka fizyka chemia j. ang. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie zamierza otworzyć w roku szkolnym 2015/2016 oddziały klas pierwszych o następujących specjalnościach Symbol Nazwa oddziału

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2014 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Opracowania sygnalne Bydgoszcz, kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO 2010/2011. W poprzednim roku szkolnym 2010/2011 mury Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach opuścił kolejny rocznik absolwentów.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej

Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej Kierunki studiów WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA - automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe - mechatronika

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne Klasa 1 A PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Języki obce nowożytne Przedmioty uzupełniające Przyroda Wiedza o państwie

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo