STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10"

Transkrypt

1 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

2 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej Statutem, został opracowany na podstawie aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) 2. Ustawy z dnia 15 lipca. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. nr 179 poz.1845 z póŝn. zmianami (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz i Nr 247, poz oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83 poz.562) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 5. Rozporządzenia MEN z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowani uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 107 poz z późn. zmianami). 6. Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14 poz. 126 z późn. zmianami). 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz 8. Rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli nie mających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.(dz. U. Nr 155 poz. 128 z późn. zmianami) 2

3 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222) 10. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 61 poz. 626 z późn. zmianami). 11. Rozporządzenia MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.(dz. U. Nr 15 poz. 142 z późn. zmianami). 12. Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w liceach profilowanych.(dz. U. Z 2001 r. Nr 61 poz. 625). 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 14. Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz. 225). 15. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 16. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji.( Dz. U. Nr 41poz. 419). 17. Ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1996 r. nr 24 poz. 110 z późniejszymi zmianami). 18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. (Dz. U. nr 36 poz. 155 z późn. zmianami). 18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o Ŝyciu seksualnym człowieka o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz. U. nr 67 poz. 756 z późn. zmianami). 3

4 19. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 97 poz z późn. zmianami). 21. Uchwały Nr 461/XXXI/200 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2000 r w sprawie regulowania wynagrodzenia nauczycieli szkół przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Częstochowy ( z późn. zmianami). 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2006r zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a takŝe zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) 4

5 NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego Siedzibą jest budynek połoŝony w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego Nazwa gimnazjum jest uŝywana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach moŝe być uŝywany czytelny skrót nazwy. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Sobieskiego ul. Starzyńskiego Częstochowa Tel. (034) NIP Gimnazjum posiada akt załoŝycielski Uchwała Rady Miasta nr 51/VII/99 z dnia 01 marca 1999 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Częstochowy gimnazjów i sieci sześcioletnich szkół podstawowych. 5. Gimnazjum posiada imię Jan III Sobieskiego, nadane przez Radę Miasta Częstochowy Uchwałą Nr 25/IV/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. 6. Gimnazjum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 7. Szkoła posiada adres 8. Szkoła posiada stronę internetową: INNE INFORMACJE O SZKOLE 3 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Częstochowa. 2. Cykl kształcenia trwa 3 lata. 3. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny zestaw programów, program wychowawczy, szkolny zestaw podręczników, program profilaktyki i inne wg obowiązujących przepisów. 4. Ze względu na ustalony obwód, szkoła nie zapewnia dowozu uczniów. 5. Ukończenie nauki w gimnazjum uprawnia do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły państwowej. 6. Świadectwo ukończenia gimnazjum jest dokumentem urzędowym. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydawanych świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych, karty rowerowej i motorowerowej. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje szkolne, karta rowerowa i motorowerowa są wydawane przez szkołę nieodpłatnie. W przypadku utraty świadectwa legitymacji szkolnej, karty rowerowej motorowerowej szkoła wydaje na pisemny wniosek ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) duplikat tych dokumentów i pobiera się opłatę skarbową w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentów w przepisach o opłacie skarbowej. 7. Szkoła uznaje prawo rodziców (prawnych opiekunów) do religijnego wychowania dzieci, organizując naukę religii na ich Ŝyczenie. 5

6 8. Szkoła przyjmuje uczniów niepełnosprawnych fizycznie, otaczając ich szczególną opieką. Ilość uczniów niepełnosprawnych nie moŝe przekraczać 10% ilości uczniów w klasie. 9. Szkoła jest jednostką budŝetową. 10. Działalność finansowa szkoły: a) szkoła prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego, b) plan finansowy i regulamin organizacyjny szkoły zatwierdza Zarząd Miasta Częstochowy z zachowaniem kwot dotacji uchwalonych przez Radę Miasta, c) szkoła zakłada rachunek bankowy i dysponuje nim w ramach pełnomocnictwa, d) szkoła prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla jednostek budŝetowych oraz sporządza odpowiednie sprawozdania finansowe. e) Szkoła zakłada rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych i dysponuje środkami finansowymi zgodnie z regulaminem. 11. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Częstochowy. 12. Dyrektor zarządza szkołą na mocy i w granicach udzielonego mu przez Zarząd Miasta pełnomocnictwa. 13. Przy szkole działa uczniowski klub sportowy. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną, odpowiada za swoje zobowiązania w ramach posiadanych funduszy i majątku i działa w oparciu o swój statut. 14. Szkoła prowadzi klasy o zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego o profilu piłki noŝnej, do których nabór odbywa się na podstawie egzaminu sprawdzającego. Termin w/w egzaminu ustala szkoła. 15. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty ORGANY SZKOŁY I. Organami Gimnazjum nr 1 w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 są: 1. Dyrektor Gimnazjum, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Rodziców, 4. Samorząd Uczniowski. 5. Rzecznik Praw Ucznia 7. Zespoły nauczycielskie 4 6

7 5 1. Dyrektor Gimnazjum 2. Dyrektor Gimnazjum działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 3. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 4. Do zadań Dyrektora Gimnazjum naleŝy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy gimnazjum, a w szczególności: 4.1 Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 4.2 Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych. 4.3 Przedkładanie do zaopiniowania Radzie Rodziców, a następnie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej, projektów planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielenie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły i Radzie Rodziców..4.4 Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 4.5 Opracowanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. 4.6 Przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4.7 Wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 4.8 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym wykonuje w szczególności następujące zadania: 4.9 W uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów; organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umoŝliwianie uczniom podtrzymywania poczucia toŝsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności: 4.13 Ustalanie planu urlopów pracowników administracji i obsługi Gimnazjum Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników Gimnazjum ustalonego porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Gimnazjum. 7

8 4.18 Organizowanie i nadzorowanie kancelarii Gimnazjum Nadzorowanie prawidłowego wykorzystania druków szkolnych Organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjnoremontowych Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego Współpraca z Samorządem Uczniowskim. 5. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na kaŝdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 6. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach. 7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych moŝliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. 9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 9.1 Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 9.2 Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 9.3 Postępowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróŝnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 10. Dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w danej szkole w następnym roku szkolnym. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną. 11. Dyrektor szkoły podejmuje działania, organizacyjne umoŝliwiające obrót uŝywanymi podręcznikami na terenie szkoły. 12. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Rodziców wprowadza obowiązek noszenia jednolitego stroju. Rada Pedagogiczna 6 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleŝy: a) uchwalanie wspólnie z Radą Rodziców programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki, 8

9 b) zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców, e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum, f) tworzenie i doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, g) powoływanie stosownych komisji, zespołów samokształceniowych, zespołu doradczego i wychowawczego. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projekt planu finansowego szkoły, c) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróŝnień, d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza projekt statutu szkoły lub jego zmiany. 4. Rada Pedagogiczna moŝe występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ½ plus 1 jej członków. 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane. 7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniu rady spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców lub ich opiekunów, a takŝe nauczycieli i innych pracowników szkoły. 8. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania i podręczników uchwala, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, odpowiednio zestaw programów nauczania i podręczników. 7 RADA RODZICÓW 1. W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca rodziców wszystkich oddziałów szkoły. 2. Wybory dokonywane są poprzez głosowanie tajne wśród rodziców reprezentujących Rady Oddziałowe. 3. Rada Rodziców wybierana jest na okres jednego roku szkolnego. 4. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w kaŝdym roku szkolnym. 6. Do kompetencji Rady Rodziców naleŝy: a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki, b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, c) opiniowanie projektu planu finansowego, d) opiniowanie zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników, 9

10 e) opiniowanie o pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, f) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, g) uczestniczenie w pracach komisji konkursowej oceniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 8 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 1. Samorząd Uczniowski w szkole tworzą reprezentanci społeczności uczniowskiej, wybrani w głosowaniu tajnym przez wszystkich uczniów szkoły. 2. Rada uczniowska ustanawia swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną i reprezentuje jej interesy wobec władz szkoły. 3. Rada klasowa jest organem przedstawicielskim uczniów jednej klasy i reprezentuje ich interesy wobec wychowawcy klasy i nauczycieli w niej uczących. 4. Samorząd Uczniowski współdziała z władzami szkoły, wychowawcami i nauczycielami. 5. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyraŝania opinii dotyczących działalności szkoły, w szczególności: a) informuje społeczność szkolną o swojej działalności i działalności szkoły, b) współdziała w przyznawaniu uczniom pomocy w nauce, c) występuje z wnioskami w sprawach kar, wyróŝnień i nagród dla uczniów, d) ma prawo dysponować wypracowanymi środkami finansowymi, e) ma prawo udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców - na ich zaproszenie, f) wyraŝa opinię o pracy nauczyciela w przypadku dokonania przez Dyrektora szkoły oceny pracy pedagogicznej. 6. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny. 7. Opiekę pedagogiczną nad Samorządem Uczniowskim sprawuje przedstawiciel Rady Pedagogicznej wyłoniony przez społeczność uczniowską, drogą wyboru i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną RZECZNIK PRAW UCZNIA 1. Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest w wyniku tajnych, równych i bezpośrednich wyborów przeprowadzonych wśród społeczności uczniowskiej. 2. Rzecznikiem Praw Ucznia jest nauczyciel uczący w gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego oprócz dyrektora i wicedyrektora. 3. Nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. 4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa trzy lata. 5. W przypadku, gdy funkcja Rzecznika Praw Ucznia zostanie zwolniona przed upływem kadencji Samorządu Uczniowskiego, przeprowadza się kolejne wybory. 6. Podstawowe obowiązki Rzecznika Praw Ucznia: a. rozwiązywanie konfliktów w relacji uczeń - nauczyciel oraz rodzice -nauczyciel, b. dbałość o przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli WSO, Regulaminu Oceniania Zachowania. 10 ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM. 1.Przepływ informacji między organami Gimnazjum: a) organy działające w Gimnazjum obowiązane są informować Dyrektora Gimnazjum o podejmowanych działaniach o charakterze kluczowym; 10

11 b) Dyrektor Gimnazjum odpowiedzialny jest za przekazanie tych informacji zainteresowanym organom; c) Organy działające w Gimnazjum mają zapewnioną swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem; 1 W przypadku sporu zaistniałego wewnątrz Zespołu pomiędzy poszczególnymi organami, gdy stroną nie jest Dyrektor, spór rozstrzyga Dyrektor w ciągu 7 dni. Dyrektor moŝe zasięgnąć opinii organu, który nie jest stroną w sporze. 2 W przypadku, gdy stroną w sporze jest Dyrektor, w ciągu 7 dni Rada Pedagogiczna powołuje komisję rozjemczą. Kandydatów zgłaszają członkowie Rady Pedagogicznej. Jej wybór następuje w głosowaniu tajnym większością głosów. Decyzja komisji jest ostateczna. 3 Wszelkie spory w zakresie interpretacji i stosowania statutu rozstrzyga organ prowadzący W Gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeśli liczba oddziałów liczy co najmniej 12. W przypadku mniejszej liczby oddziałów, jeśli organ prowadzący wyrazi zgodę; przewidziane jest równieŝ utworzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole. 2. Dyrektor Gimnazjum moŝe w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę. 3. Powierzania tych stanowisk i odwoływania z nich dokonuje Dyrektor Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. 4. Z uwagi na potrzeby Gimnazjum Dyrektor moŝe wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o zgodę na wyznaczenie osoby zastępującej podczas jego nieobecności Po akceptacji wniosku Dyrektora przez organ prowadzący, wyznaczona osoba spośród członków Rady Pedagogicznej zastępuje Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w przypadku jego nieobecności na terenie placówki Do kompetencji Wicedyrektora Gimnazjum naleŝy: a) sprawy dydaktyczno-wychowawcze dotyczące uczniów Gimnazjum, b) udostępnienie do wglądu dokumentów szkolnych osobom upowaŝnionym do kontroli, c) organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli; d) przyjęcia interesantów i odnotowanie spraw do załatwienia do czasu powrotu Dyrektora; e) podpisywanie wydanych ze szkoły informacji o szkole i uczniach z klauzulą w zastępstwie Dyrektora Gimnazjum, f) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Gimnazjum. 5. W szkole zatrudnia się doradcę metodycznego z języka polskiego (doradca otrzymuje dodatek funkcyjny). 6. W szkole funkcjonuje lider WDN powołany przez Radę Pedagogiczną. 7. Przy szkole działa Klub Sportowy Jedynka Nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, w szczególności poprzez: a) organizowanie spotkań z rodzicami; b) indywidualne kontakty z rodzicami w czasie konsultacji odbywają się zgodnie z ustalonym przez Radę Pedagogiczną harmonogramem; czy teŝ bezpośrednie wizyty (razem z pedagogiem szkolnym) w miejscu zamieszkania ucznia i wspólne rozmowy; c) udział w uroczystościach szkolnych, klasowych, zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach. 11

12 2. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uwzględniają prawo rodziców do: a) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w danej klasie; b) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; c) uzyskiwania w kaŝdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; d) uzyskiwanie informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci. 3. Rodzice przez swoich przedstawicieli, Rady Klasowe, Radę Rodziców mają prawo do wyraŝania i przekazywania dyrektorowi gimnazjum organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek stawić się w szkole na kaŝde wezwanie wychowawcy klasy, pedagoga i Dyrektora Gimnazjum. 5. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze są organizowane według ustalonego harmonogramu W szkole działają przedmiotowe zespoły nauczycielskie: a. Zespół humanistyczny, w skład, którego wchodzą nauczyciele: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, historii, wos-u, sztuki, religii, biblioteki, świetlicy, pedagog szkolny, b. Zespół matematyczno przyrodniczy, w skład, którego wchodzą nauczyciele: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, techniki, wych. fizycznego. 2. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: a. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a takŝe uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania oraz zestawu podręczników, b. analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego, c. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć uczniów, d. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, e. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych takŝe w uzupełnianiu ich wyposaŝenia, f. opiniowanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb Przewodniczącym zespołu klasowego jest wychowawca danego oddziału. 5. W szkole działa zespół wychowawczy. 5.1.W skład zespołu wychowawczego wchodzą: pedagog, wychowawca, wicedyrektor lub dyrektor, nauczyciele uczący. CELE I ZADANIA SZKOŁY Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności: 12

13 a. umoŝliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b. umoŝliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia, c. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły, wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły, d. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz moŝliwości szkoły, e. umoŝliwia uczniom podtrzymanie toŝsamości narodowej i religijnej poprzez: dobrowolną naukę religii, tolerancję narodowościową, likwidację wszelkich przejawów poniŝenia i prześladowania ze względu na odmienność religijną, kulturową i narodowościową, f. stwarza warunki niezbędne do ich rozwoju i przygotowania do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, g. zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez opiekę pedagoga szkolnego oraz współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i szkolną słuŝbą zdrowia, rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie kół przedmiotowych i zajęć pozalekcyjnych, h. realizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i. nauczanie indywidualne w przypadku orzeczenia PPPP. 2. Gimnazjum pracuje wg rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki. 3. Szkoła organizuje strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieŝy zagroŝonych uzaleŝnieniem, która uwzględnia w szczególności: a. systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu Ŝycia wśród młodzieŝy, rodziców i nauczycieli, b. opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej, c. określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniem, d. procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagroŝeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencję, e. współpracę z rodzicami w zakresie zadań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, f. aktywny udział młodzieŝy w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umoŝliwiających alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspakajanie potrzeb psychicznych i społecznych, g. dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych młodzieŝy oraz stopnia zagroŝenia, h. sposób współdziałania pracowników szkoły ze słuŝbą zdrowia i policją w sytuacjach wymagających interwencji, i. współpracę z róŝnymi instytucjami, w szczególności z organizacjami pozarządowymi wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów młodzieŝy, j. wspieranie młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania róŝnych form aktywności pozaszkolnej, k..wewnątrzszkolne doskonalenie w zakresie profilaktyki uzaleŝnień oraz innych problemów młodzieŝy, l. dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych, 13

14 4. Szkoła realizuje swoje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak równieŝ podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 6. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniów i nauczycieli ustala się z uwzględnieniem: a) równomiernego rozłoŝenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, b) równomierności zajęć w danym dniu, c) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu. 7. Dyrektor szkoły organizuje dla pracowników szkoły róŝne formy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przez osoby pracujące w szkole. 8. Uczniowie podczas zajęć obowiązkowych oraz zajęć nadobowiązkowych podlegają opiece nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nauczyciel jest zobowiązany do kontrolowania obecności uczniów na wszystkich zajęciach i odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym. 9. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do systematycznej kontroli miejsca, gdzie są prowadzone zajęcia. DostrzeŜone zagroŝenia usuwa sam, a przy braku moŝliwości samodzielnego usunięcia zagroŝenia powiadamia o fakcie dyrektora szkoły. 10. Opiekun pracowni jest zobowiązany do ustalenia i przestrzegania regulaminu pracowni. 11. Nad bezpieczeństwem uczniów przed lekcjami oraz w czasie przerw czuwają nauczyciele pełniący dyŝury według opracowanego harmonogramu. 12. Sale lekcyjne podczas przerw międzylekcyjnych są zamykane przez nauczyciela, a uczniowie spędzają przerwy w korytarzach szkolnych. 13. Szkoła zabezpiecza dostęp do treści, które mogą stanowić zagroŝenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów. 14. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 15 ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI 11. Uczniowie objęci są opieką nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zorganizowanych przez Gimnazjum, lub tych, w których uczestniczą jako przedstawiciele Gimnazjum Uczniowie biorący udział w zajęciach szkolnych pozostają pod opieką nauczycieli sprawujących dyŝury i prowadzących kolejne zajęcia, od momentu wejścia do szatni o godzinie 7 40, poprzez kolejne lekcje i przerwy międzylekcyjne, do momentu opuszczenia szatni po ostatnich zajęciach Nauczyciele pełnią dyŝury przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych według harmonogramu sporządzanego w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć przez komisję wybraną przez Radę Pedagogiczną. W czasie dyŝuru nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i stan mienia Gimnazjum na wyznaczonym mu obszarze. Do jego obowiązków naleŝą w szczególności: a) powstrzymywanie zachowań uczniów stwarzających zagroŝenie dla bezpieczeństwa, takich jak: bieganie, bójki, zaczepianie, b) powstrzymywanie nieuzasadnionego przemieszczania się uczniów poza korytarz, na którym odbywają zajęcia, 14

15 c) kontrola sanitariatów w celu wyeliminowania palenia tytoniu i dewastacji pomieszczeń, d) natychmiastowe zgłaszanie wypadków i dewastacji do Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upowaŝnionej. 12. Ogólne zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych są następujące: W czasie przerw uczniowie mają obowiązek : a. przebywać na korytarzu, przy którym znajduje się sala, w której odbywają zajęcia, (w uzasadnionych własnymi potrzebami wypadkach mogą przemieszczać się, w sposób nie stwarzający zagroŝenia dla nich i innych uczniów), b. nie opuszczać budynku szkolnego, c. po dzwonku na lekcje natychmiast ustawić się pod wyznaczoną salą i oczekiwać w spokoju na nauczyciela, d. uczniowie czasowo lub stale niepełnosprawni mają prawo do przebywania w czasie przerw w sali lekcyjnej i otoczeni są szczególną opieką nauczycieli dyŝurujących W czasie lekcji uczniowie mają obowiązek: a. wypełniania poleceń nauczyciela, b. systematycznego i aktywnego udziału w lekcji, c. zachowania zasad bezpieczeństwa, d. zachowania zasad współpracy określonych kontraktem lub pracą w grupach, e. prowadzenia zeszytu i notatek zgodnie z zaleceniem nauczyciela, f. stosowanie się do zasad współŝycia wobec nauczyciela i kolegów, g. wyłączenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, np. MP W pracowniach przedmiotowych i salach gimnastycznych oraz na boisku szkolnym nauczyciele odpowiadają za stan wykorzystywanego sprzętu i urządzeń. Zaznajamiają uczniów z regulaminami korzystania z pracowni i czuwają nad ich przestrzeganiem W czasie odbywania zajęć pozaszkolnych uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela od momentu zbiórki do powrotu pod budynek Gimnazjum. Wcześniejsze odłączenie się ucznia od grupy moŝliwe jest tylko na Ŝyczenie rodziców, wyraŝone na piśmie. 13. Podczas wycieczek szkolnych i wyjść zbiorowych poza teren szkoły, za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele - opiekunowie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa. 14. Organizacja wycieczek dla uczniów poza Częstochowę wymaga: a. sporządzenia planu wycieczki, b. uzyskania zgody rodziców na piśmie, c. sporządzenia listy uczestników, d. wypełnienia deklaracji odpowiedzialności, e. wyznaczenia listy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi limitami osobowymi to jest: f. przy wyjeździe poza Częstochowę - jeden opiekun dla piętnastu uczniów, g. na wycieczce turystyki kwalifikowanej - jeden opiekun na dziesięciu uczniów W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie; 14.2 Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z kaŝdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 14.3 Szczegółowe zasady i tryb organizacji zajęć odbywających się poza terenem szkoły określa Procedura organizacji wycieczek szkolnych Gimnazjum Nr 1 w Częstochowie. 15. Szkoła zapewnia róŝne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzeba jest pomoc i wsparcie. 15

16 16. Dyrektor Szkoły powierza kaŝdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 17. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej zapewnia się w miarę moŝliwości, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 18. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umoŝliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, c) dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, d) rozwijanie zdolności dostrzegania róŝnego rodzaju związków i zaleŝności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp., e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, a) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i Ŝycia społecznego, h) poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 20. W Gimnazjum obok przedmiotów wprowadza się następujące ścieŝki edukacyjne: a) edukacja filozoficzna, b) edukacja czytelnicza i medialna, c) edukacja prozdrowotna, d) edukacja ekologiczna, e) edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, f) obrona cywilna, g) edukacja europejska. 21. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania umiejętności: a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności, b) skutecznego porozumiewania się w róŝnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, d) rozwiązywania problemów w sposób twórczy, e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z róŝnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. 22. Nauczyciel wspiera ucznia szczególnie uzdolnionego poprzez: a) organizowanie dodatkowych zajęć indywidualnych, b) rozszerzanie oferty nauczania o treści ponadprogramowe, c) przygotowywanie ucznia do konkursów przedmiotowych i innych, d) promowanie uczniów m.in. do nagród i stypendiów. 16

17 23. Zadaniem nauczycieli i wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a zwłaszcza: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie, b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 24. Wychowawca, nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączania ich w sprawy Ŝycia klasy i szkoły. 25. Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego. Do jego zadań naleŝy w szczególności: a) wybór lub opracowanie programu nauczania na cały etap edukacyjny, zgodnego z podstawą programową, dobór podręczników, b) przygotowanie planów dydaktycznych c) właściwe wykorzystanie bazy dydaktycznej, d) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania, e) systematyczna ocena pracy uczniów zgodna z przedmiotowym systemem oceniania, f) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym planem lub ustalonymi zastępstwami, g) rzetelne przygotowanie się do zajęć, h) dbałość o poziom nauczania, i) dbałość o warsztat pracy, j) przestrzeganie zasad BHP. 26. Organizację i formy udzielania pomocy uczniom określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 27. Wychowawca spełnia swoje obowiązki poprzez: a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów, b) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów i podejmowanie środków zaradczych, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, c) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału nauczania, d) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych i interesowanie się ich udziałem w róŝnych formach pracy, e) w klasach starszych współdziałanie w organizowaniu poradnictwa oraz w udzielaniu uczniom informacji o moŝliwościach dalszej nauki i o zawodach, w celu ułatwienia im podjęcia świadomej decyzji w sprawach wyboru zawodu lub kierunku dalszego kształcenia, f) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach Ŝyczliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzi koleŝeństwa i przyjaźni, g) rozwijanie aktywności uczniów na terenie klas, szkoły, środowiska, h) ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystywania wolnego czasu, i) wywierania wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą, wdraŝanie ich do świadomego postępowania zgodnie z zasadami regulaminu uczniowskiego, j) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych wspólnie z zespołami uczniowskimi, rodzicami i nauczycielami, 17

18 k) odpowiada za współpracę z Radą Klasową Rodziców, odpowiada za realizację wszystkich ustaleń podjętych przez rodziców względnie dzieci, l) wdraŝanie uczniów do dbania o higienę osobistą oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Ŝyciu szkolnym i poza szkołą, ł) interesowanie się stanem zdrowia ucznia, m) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych, n) organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów, o) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/ opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się uczniów /indywidualne rozmowy z rodzicami, odwiedzanie uczniów w domu w razie potrzeb z pedagogiem szkolnym, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich, p) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, r) wypisywanie świadectw szkolnych, s) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy, t) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, u) wiązanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy z całokształtem pracy wychowawczej. 28. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciel nie moŝe: a) pozostawić uczniów bez opieki w czasie zajęć, b) pozostawać obojętnym na sytuacje zagraŝające bezpieczeństwu uczniów, c) nauczyciel prowadzący pierwszą lekcję w danej klasie schodzi po uczniów do szatni i przeprowadza ich do sali lekcyjnej, d) nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia w danej klasie sprowadza uczniów do szatni i oczekuje na opuszczenie boksu przez nich, e) nauczyciel zobowiązany jest do aktywnego pełnienia dyŝurów międzylekcyjnych zgodnie z planem dyŝurów. 29. W przypadku organizacji wycieczek poza teren Częstochowy, nauczyciel-wychowawca podejmuje rolę kierownika wycieczki (lub inny nauczyciel będący organizatorem wycieczki albo zastępujący wychowawcę): a). plan wycieczek i wyjść klasowych sporządza wychowawca po konsultacji z rodzicami uczniów i oddaje dyrektorowi we wrześniu. Wyjścia i wycieczki klasowe nie mogą odbywać się w tygodniu, w którym jeden dzień jest wolny od zajęć. b). wycieczkę zgłasza do dyrektora szkoły kierownik wycieczki na tzw. karcie wycieczki łącznie z pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka w wycieczce, c). kaŝda wycieczka musi być zaplanowana w terminie nie późniejszym niŝ dwa tygodnie od czasu jej rozpoczęcia, d). plan wycieczki po zatwierdzeniu przez dyrektora oraz termin i nazwisko kierownika wycieczki zostają odnotowane w zeszycie wycieczek szkolnych, e). na dwa dni przed terminem wycieczki kierownik przedstawia dyrektorowi uzupełnioną według określonego wzoru kartę wycieczki, którą zabiera ze sobą, a po powrocie zostawia w dokumentacji szkoły, f). karty wycieczki nie wypełnia się, jeŝeli wyjście nie trwa dłuŝej od planowanego w danym dniu zakończenia zajęć lekcyjnych, g). wyjście klasy poza teren szkoły naleŝy odnotować w zeszycie wyjść, podać miejsce, godzinę wyjścia i planowanego powrotu, h). jeŝeli planowany powrót jest późniejszy niŝ planowe zakończenie zajęć lekcyjnych, opiekun grupy zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów, i). opiekunowie grup przyjmują na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej młodzieŝy, podpisując stosowne oświadczenia. 18

19 16 ORGANIZACJA SZKOŁY 1. Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada pomieszczenia, z których mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły: a) pomieszczenia do nauki, b) świetlicy szkolnej, biblioteki, centrum multimedialne, c) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, d) gabinet pielęgniarki przy SP nr 50, e) gabinet pedagoga szkolnego, f) stołówka szkolna przy SP nr 50, g) pracownia komputerowa, oraz nowa pracownia komputerowa z EFS h) salka do gimnastyki korekcyjnej i) szatnie. 17 REKRUTACJA 1. Szkoła przyjmuje z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. 2. Do klasy drugiej i trzeciej przyjmowani są uczniowie w miarę wolnych miejsc. 2.1 O przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor. 3. Na prośbę rodziców o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się uczniowie spoza rejonu, jeŝeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 4. W przypadku większej ilości chętnych (spoza rejonu) przyjmowani są uczniowie z bardzo dobrymi i dobrymi wynikami w nauce oraz co najmniej dobrym zachowaniem. 5. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły (spoza rejonu) zostają powiadomieni o w/w kryteriach podczas pierwszego kontaktu w szkole Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 2. Oddział moŝna dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyŝej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyŝej 30 uczniów. 4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym; godzina lekcyjna trwa 45 min. 5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego. 6. Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia kaŝdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku. 19 FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 3. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogiczno psychologicznej. 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania. 19

20 Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwego przedmiotu obowiązkowego. Liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 6 do 12 osób. 5. Szkoła zapewnia uczniom moŝliwość spoŝycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Uczniowie z najbiedniejszych rodzin mają moŝliwość otrzymania bezpłatnego posiłku refundowanego przez MOPS. Pozostali uczniowie mają prawo do zakupu posiłków. 20 WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY W REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI 1. Szkoła współpracuje w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych z następującymi placówkami: Publiczne poradnie pedagogiczno - psychologiczne 1. Ścisła współpraca szkoły z poradnią polegająca na zgłaszaniu uczniów wymagających badań pedagogicznych i psychologicznych. 2. Terapia uczniów na terenie szkoły zgodnie ze wskazówkami opinii pedagogiczno - psychologicznej. 3. Realizacja przez nauczycieli wniosków dotyczących zindywidualizowania nauczania w stosunku do uczniów dyslektycznych, uczniów z obniŝonym intelektem i w przypadkach losowych. Pogotowie opiekuńcze 1. Doprowadzenie dziecka do pogotowia w przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie spełniają ustawowych obowiązków rodzicielskich. 2. Stały kontakt z pracownikami pogotowia w przypadku, gdy przebywa tam uczeń szkoły. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Sąd rejonowy - wydział rodzinny i nieletnich. Komisariat policji. Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Terenowy komitet ochrony praw dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 1. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 15 lipca 2004r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 nr 118, poz z póź. zm.). 2. Prawa i obowiązki innych pracowników szkoły nie będących nauczycielami określa wewnątrzszkolny regulamin pracy. 3. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, obsługi. 4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły związane z: a) odpowiedzialnością za Ŝycie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów, b) prawidłowo organizuje proces dydaktyczny, c) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, d) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, e) udziela pomocy w przezwycięŝaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 20

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 4 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I LICEUM PROFILOWANEGO 1. 1. Statut publicznego liceum ogólnokształcącego,

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 24 czerwca 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera:

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU 1 1. Nazwa szkoły: 1) Publiczne Gimnazjum w Kornowacu. 2) Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kornowacu przy ulicy Starowiejskiej 33. 2. Gimnazjum jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 45 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz pracowników administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art. 58

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

10 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

10 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 10 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjnotechnicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 1) Zasady zatrudniania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XLV/844/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH STATUT GIMNAZJUM NR 20 DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH Rozdział I Nazwa Gimnazjum. 1.1. Gimnazjum posiada nazwę i używa jej w pełnym brzmieniu: Specjalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły 8. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 138 /2003 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 27 CZERWCA 2003 ROKU. Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IX / 138 /2003 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 27 CZERWCA 2003 ROKU. Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IX / 138 /2003 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 27 CZERWCA 2003 ROKU w sprawie załoŝenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie przy ul. Polnej 16/20. Na podstawie art.5 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Załącznik do Uchwały Nr VIII/135/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2007 r. STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie Gimnazjum Dwujęzyczne I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1.1. Statut publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej szkołą, określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie Szkoła Podstawowa, a w przypadku szkoły specjalnej, integracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu S T A T U T Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu 1 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 5 IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 5 IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 5 IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W PŁOCKU Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania Rady Strona 2 pedagogicznej 2 Skład Rady Strona 2 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO 1.1. Statut publicznego liceum profilowanego dla młodzieży, zwanego dalej liceum profilowanym, określa nazwę liceum profilowanego. Nazwa liceum profilowanego zawiera: 1) określenie Liceum Profilowane,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1 Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, zwany dalej Zespołem, tworzą : 1)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ 1.1. Statut publicznej szkoły policealnej dla młodzieży, zwanej dalej szkołą policealną, określa nazwę szkoły policealnej. Nazwa szkoły policealnej zawiera: 1) określenie Szkoła Policealna, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Kompetencje Rady Pedagogicznej wynikają z art.41 Ustawy z dnia 7 września 1991r oraz z 10 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Przasnyszu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Podstawą prawną statutu jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE

STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE Stan prawny na 1 IX 2015 roku Spis treści Podstawa prawna:... 3 Rozdział I... 5 Postanowienia ogólne... 5 Rozdział II... 5 Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Kompetencje Rady. Rozdział III Zadania Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.

S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Załącznik do zarządzenia nr 35 Ministra Kultury z dnia 22 maja 2002 r. S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. 1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, zwany

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo