PRACA DYPLOMOWA. Wydział Architektury. Częstochowa jako ośrodek regionalny Czestochowa as a regional centre. Robert Szmigiel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA. Wydział Architektury. Częstochowa jako ośrodek regionalny Czestochowa as a regional centre. Robert Szmigiel"

Transkrypt

1 Wydział Architektury PRACA DYPLOMOWA Częstochowa jako ośrodek regionalny Czestochowa as a regional centre Robert Szmigiel słowa kluczowe: Częstochowa granica oddziaływanie region Streszczenie: Głównym celem niniejszej pracy jest poszukiwanie zasięgu oddziaływania ośrodka regionalnego jakim jest Częstochowa. Całość pracy można podzielić na trzy zasadnicze części. W pierwszej przeprowadzono analizy historycznych zmian granic administracyjnych. W drugiej skupiono się na analizowaniu danych statystycznych. Część trzecią stanowią badania symulacyjne. Summary: The main aim of this master's thesis is to find the extent of the influence of the regional centre as Czestochowa is. The thesis consists of three main chapters. The examination of the historical changes of the administrative boarders has been conducted in the first chapter. The statistics have been analysed in the second part. The last chapter contains the simulation studies.

2 Spis treści: 1. Cel, zakres i metodyka pracy Region częstochowski w podziałach geograficznych i historycznych Region częstochowski w podziale fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego Historia rozwoju Częstochowy i podziałów administracyjnych regionu częstochowskiego Zmiany podziałów terytorialnych od X do połowy XVIII wieku Region częstochowski w okresie zaborów Region częstochowski w dwudziestoleciu międzywojennym II Wojna Światowa i powojenne zmiany granic administracyjnych Podsumowanie i wnioski z analiz delimitacyjnych Częstochowa jako ośrodek regionalny analizy statystyczne Gęstość zaludnienia Struktura gospodarcza Przedsiębiorstwa prywatne Dochody własne gmin z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa Podsumowanie i wnioski z analiz statystycznych Badania symulacyjne Teoretyczne podstawy badań symulacyjnych Obszar badawczy Sieć drogowa Rozmieszczenie mas źródłowych i celowych Selektywność Struktura wariantów Wyniki modelowań Przesunięcie celów i ogólne przy równomiernym rozmieszczeniu mas źródłowych i celowych Przesunięcie celów i ogólne przy rzeczywistym rozmieszczeniu mas źródłowych i równomiernym mas celowych Przesunięcie celów przy rozmieszczeniu mas źródłowych w miastach powyżej 100 i 200 tysięcy mieszkańców i równomiernym mas celowych Pierwsza iteracja symulacji przesunięcia celów przy równomiernym i rzeczywistym rozłożeniu mas źródłowych i równomiernym celowych

3 Pierwsza iteracja symulacji przesunięcia celów przy rozłożeniu mas źródłowych w miastach powyżej 100 i 200 tysięcy mieszkańców i równomiernym celowych Podsumowanie i wnioski z symulacji Podsumowanie i wnioski końcowe Spis źródeł Spis rycin... 79

4 1. Cel, zakres i metodyka pracy. Główny cel pracy stanowi zbadanie zasięgu oddziaływania Częstochowy jako ośrodka regionalnego. Częstochowa nie funkcjonuje obecnie jako stolica województwa, jednak jej wielkość, mierzona liczbą mieszkańców, a także rozwój społeczno - gospodarczy pozwalają przypuszczać, że stanowi ona ośrodek o regionalnym znaczeniu. Przez ośrodek taki rozumiemy miasto, które posiada duży potencjał gospodarczy, społeczny, kulturalny i swoim oddziaływaniem wpływa na strukturę funkcjonalno-przestrzenną większego obszaru regionu. Zgodnie z takim założeniem skupiono się głównie na analizowaniu obszaru wpływów Częstochowy, nie zaś samego miasta. Region w literaturze jest różnie definiowany, w zależności od dziedziny w jakiej jest stosowany. Według Nowej Encyklopedii PWN region rozumiany jest na płaszczyźnie geograficznej jako umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar (za: Mazurski, 2000, s. 33). Chojnicki pojmowanie regionu sprowadza do dwóch zasadniczych koncepcji: analitycznej gdzie region oznacza jednorodny obszar występowania pewnej cechy lub zespołu cech istotnych z punktu widzenia określonego problemu badawczego; przedmiotowej w której region jest realnym obiektem społecznym (składnikiem rzeczywistości społecznej) w postaci pewnej całości wyodrębnionej przestrzennie, jaką trzeba odkrywać, a nie tworzyć (za: Mazurski, 2000, s. 34). Czerny dzieli regiony na: formalne jednorodne pod względem określonych cech; funkcjonalne gdzie jednorodność odnosi się tylko do organizacji różnych działań przy istnieniu wyraźnego centrum (za: Mazurski, 2000, s. 34). W niniejszej pracy definicji regionu będzie najbliżej do funkcjonalnego regionu Czerny, w którym centrum będzie stanowić Częstochowa, a prowadzone badania będą miały na celu znalezienie jej zasięgu oddziaływania. Zakres przestrzenny opracowania jest zależny od charakteru przeprowadzanych analiz. Główną przestrzeń badawczą stanowi obszar zawarty w granicach byłego województwa częstochowskiego. W takim zakresie przestrzennym prowadzono analizy dotyczące przebiegu historycznych granic regionu częstochowskiego zawarte w drugim rozdziale pracy, a także analizy statystyczne, które przedstawiono w rozdziale trzecim. Dużo szerszy zakres przestrzenny wyznaczono w celu przeprowadzenia badań symulacyjnych. Granice tego obszaru wyznaczają największe ośrodki miejskie, których wpływy mogą być widoczne w regionie częstochowskim. Stanowią je odpowiednio: od północy Łódź, od wschodu Kielce, od południa Kraków i Górnośląski Okręg Przemysłowy, od zachodu Wrocław.

5 Zakres czasowy, podobnie jak przestrzenny, zależny jest od charakteru przeprowadzanych analiz. Opisując zmiany granic administracyjnych w regionie częstochowskim sięgnięto do okresu kształtowania się i początków państwa polskiego, czyli do X wieku. Przeprowadzona analiza obejmuje okres ponad tysiąca lat. Badania statystyczne i symulacyjne posiadają charakter statyczny. Dane do ich przeprowadzanie pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i zostały zebrane za rok Całość pracy analitycznej można podzielić na trzy główne rozdziały, w których wykorzystano różne metody badań. W części pierwszej przedstawiono zmiany granic administracyjnych oraz najważniejsze wydarzenia historyczne mające wpływ na rozwój ekonomiczny regionu częstochowskiego i samej Częstochowy. Zestawienie takie ma na celu znalezienie przyczyn, które ukształtowały dzisiejszy układ funkcjonalno-przestrzenny, a także ukazanie zróżnicowania granic oddziaływania Częstochowy jako ważnego ośrodka w sieci osadniczej w różnych okresach. Część drugą stanowią analizy zjawisk ekonomicznych. Dane niezbędne do przeprowadzenia analiz pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego, następnie po odpowiednim przygotowaniu przedstawiono je na mapach w postaci kartogramów. Zróżnicowanie przestrzenne zjawisk przedstawiono na poziomie gminnym wraz z wydzieleniem części miejskich i wiejskich w gminach wiejsko-miejskich. W trzeciej części przeprowadzono szereg badań symulacyjnych opartych na modelu pośrednich możliwości. W celu przeprowadzenia analiz odwzorowano istniejącą sieć drogową oraz przestrzenne rozmieszczenie ośrodków osadniczych w stanie na 2007 rok. Wyniki modelowań przedstawiono na mapach zestawionych według mechanizmu przeprowadzonych symulacji. Poza ostatecznymi wynikami modelowań przedstawiono również wyniki pierwszej iteracji modelu przesunięcia celów, które pokazują atrakcyjność lokalizacyjną poszczególnych ośrodków. Całość przeprowadzonych analiz doprowadziła do sformułowania wniosków końcowych, które dotyczą oceny zasięgu oddziaływania Częstochowy jako ośrodka regionalnego.

6 Spis źródeł. Artykuły: Litwińska E., 1994, Mapy potencjału opportunity dla ludności Polski, (w:) E. Bagiński (red.), Planowanie przestrzenne. Zarys metod i technik badawczych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s Pozycje książkowe: Bajerlajn R., 1981, Województwo częstochowskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Cieszyn. Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. Litwińska E., 2004, Stan równowagi w modelowaniu systemów osadniczych za pomocą modeli przesunięć bilansujących, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Mazurski K.R.,2000, Ekonomiczne aspekty regionalistyki, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK. Mazurski K.R.,2000, Wybrane zagadnienia geografii ekonomicznej. Wydanie IV poprawione i uzupełnione, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK. Tkocz M. (red), 2008, Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Sobczyński M. Kulesza M., 2006, Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału administracyjnego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Zipser T., Sławski J., 1988, Modele procesów urbanizacji, Studia KPZK, tom XCVII, PWE, Warszawa. Internet: Dochody własne gmin i miast na prawach powiatu, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych, , Dochody własne gmin i miast na prawach powiatu, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych, ,

7 Ludność wg grup wieku i płci. Dane zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania na dzień , Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD, stan na , Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych, stan na , Powierzchnia gmin stan na , Gospodarstwa domowe wg struktury dochodów w 2002, Pracujący w głównym miejscu pracy wg sektorów ekonomicznych i płci, stan na ,

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

VII. WYBRANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY FINANSOWEJ

VII. WYBRANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY FINANSOWEJ PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE VII. WYBRANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY FINANSOWEJ VII.. Wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania placówek bankowych w Polsce w 5 roku Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Stanisław Witold Kłopot, Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta (redakcja naukowa)

Stanisław Witold Kłopot, Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta (redakcja naukowa) Seria wydawnicza: Wrocławska Diagnoza Społeczna 1 Stanisław Witold Kłopot, Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta (redakcja naukowa) Recenzenci: prof. dr hab. Józef Styk prof. dr hab. Krzysztof Czekaj Redaktor

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Raport końcowy Łódź, czerwiec 2015 r. Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku 38 Dr Krzysztof Janc 15 Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku Wstęp Człowiek i jego zdolności adaptacyjne są czynnikiem sprawczym kształtującym współczesną przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLISH ACADEMY OF SCIENCES STANISŁAW LESZCZYCKI INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND SPATIAL ORGANIZATION Atlas

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako wyznacznik peryferyjności

Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako wyznacznik peryferyjności Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako wyznacznik peryferyjności Marta Głaz, Władysław Hasiński Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Celem niniejszego artykułu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna)

Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna) Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna) Poznań, 26 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo