DESIGN THINKING WEEK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DESIGN THINKING WEEK 2014"

Transkrypt

1 DESIGN THINKING WEEK 2014 TWÓRZ, TESTUJ, DOSKONAL, KREUJ RZECZYWISTOŒÆ DESIGN THINKING WEEK 2014 * 11 miast * 25 warsztatów * 2 wystawy * 2 konferencje * 5 spotkañ * ponad 1000 uczestników Patronat honorowy nad wydarzeniem objê³a Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego, prof. Lena Kolarska-Bobiñska

2 Organizator i Partnerzy ogólnopolscy DESIGN THINKING WEEK TWÓRZ, TESTUJ, DOSKONAL KREUJ RZECZYWISTOŒÆ Organizator: Wspó³organizator: Partnerzy: Sponsor ogólnopolski: Patroni medialni:

3 O Festiwalu DESIGN THINKING WEEK 2014 TWÓRZ, TESTUJ, DOSKONAL KREUJ RZECZYWISTOŒÆ Design Thinking Week to pierwszy ogólnopolski festiwal myœlenia projektowego, który w dniach paÿdziernika br. odby³ siê w 11-stu miastach Polski dla ponad 1000 uczestników warsztatów, konferencji i wystaw. Design thinking to metodyka kreatywnego i usystematyzowanego podejœcia do projektowania innowacyjnych rozwi¹zañ ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb ich u ytkowników. Design thinking to narzêdzie wykorzystywane w celu dostarczenia przedsiêbiorcom pomys³ów na innowacyjne produkty i us³ugi oraz pomagaj¹ce m³odym ludziom rozwin¹æ w sobie kreatywnoœæ i umiejêtnoœæ wspó³pracy w interdyscyplinarnym œrodowisku. oficjalnie rozpocz¹³ siê Konferencj¹ Otwieraj¹c¹ zorganizowan¹ w Google Kraków przez Fundacjê Laboratorium Kreatywnoœci. W Bia³ymstoku, Bydgoszczy, Czêstochowie, Gdañsku, Katowicach, Krakowie, odzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wroc³awiu odby³o siê 25 warsztatów, 5 spotkañ, 2 wystawy i 2 konferencje, w których przygotowanie na lokalnym poziomie zaanga owanych by³o ³¹cznie 77 instytucji, organizacji i firm. Goœciem Specjalnym DT Week 2014 by³a Katy Kavanaugh, w³aœcicielka Catapult Production, absolwentka Stanford University przez lata zwi¹zana z Hasso Plattner Institute of Design w Poczdamie (Niemcy), która poprowadzi³a warsztaty design thinking w Krakowie, Warszawie i Gdañsku. Czêœci¹ DT Week by³o tak e webinarium pt. Over and Under Thinking: The Case Against Design Thinking wyg³oszone na Konferencji Zamykajacej DT Week 2014 w Gdañsku przez dr Marka Schar i dr Jeremy'ego Sabol, wyk³adowców kalifornijskiej d.school czyli Hasso Plattner Instutute of Design at Stanford. Organizatorem jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zaœ wspó³organizatorem - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objê³a pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego, prof. Lena Kolarska-Bobiñska. W skali ogólnopolskiej partnerami by³y: Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, Ambasada USA oraz Stanford Center for Professional Development. Nasi patroni medialni to DesignThinking.pl, MamStartup.pl i Portal Innowacji PARP. DT Week wspar³o wielu sponsorów, w tym przede wszystkim Kic InnoEnergy. Na poziomie ogólnopolskim, nie powsta³by bez intensywnej pracy cz³onków Stowarzyszenia Top 500 Innovators! Pomys³odawc¹ i koordynatorem przedsiêwziêcia jest Joanna Pniewska, Cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia Top 500 Innovators i pracownik Politechniki Gdañskiej. Joanna Pniewska Katarzyna Walczyk-Matuszyk Koordynator ogólnopolski Stowarzyszenie Top 500 Innovators Prezes Stowarzyszenie Top 500 Innovators

4 Bia³ystok Design Thinking Week w Bia³ymstoku zorganizowany na Wydziale Informatyki Politechniki Bia³ostockiej obejmowa³ dwa warsztaty w dwóch ró nych dniach organizowane dla uczniów liceów oraz ich nauczycieli. ¹czna liczba uczestników to ok. 80. Ka dy z uczestników otrzyma³ wydrukowany zestaw materia³ów merytoryczny oraz certyfikat potwierdzaj¹cy udzia³ w warsztatach. Zaanga owani byli uczniowie i nauczyciele z 4 ró nych szkó³ œrednich.

5 Bydgoszcz W ramach, SHOPA Design Thinking Workspace zorganizowa³a 2 dwudniowe warsztaty, gromadz¹ce ponad 80 uczestników - studentów i pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a wystawa prototypów opracowanych w ramach dotychczasowych projektów zespo³u SHOPY.

6 Czêstochowa W dniu 23 paÿdziernika na Politechnice Czêstochowskiej odby³o siê wydarzenie w ramach ogólnopolskiego Design Thinking Week. Spotkanie ze studentami i przedstawicielami firm przemys³owych odby³o siê w budynku Wydzia³u In ynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czêstochowskiej z inicjatywy absolwentów Programu Top 500 Innovators, tj. dr in. Krystyny Maliñskiej z Wydzia³u In ynierii Œrodowiska i Biotechnologii, mgr Anny Rogut- D¹browskiej z G³ównego Instytutu Górnictwa z Katowic oraz dr hab. in. Przemys³awa Postawy, prof. PCz z Wydzia³u In ynierii Mechanicznej i Informatyki. W ramach tego wydarzenia studenci, przedstawiciele z firm oraz pracownicy Politechniki mogli zapoznaæ siê z metodologi¹ design thinking podczas wyk³adu, warsztatów i spotkañ. W wydarzeniu w sumie udzia³ wziê³o 55 uczestników, wœród których znaleÿli siê Studenci i Pracownicy z Wydzia³ów In ynierii Œrodowiska i Biotechnologii oraz In ynierii Mechanicznej i Informatyki oraz przedstawiciele zaproszonych firm. Patronat honorowy nad wydarzeniem objêli Dziekani Wydzia³u In ynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydzia³u In ynierii Œrodowiska i Biotechnologii.

7 Gdañsk w Gdañsku odby³ siê w dniach na Politechnice Gdañskiej dla ponad 150-ciu uczestników. Do najznamienitszych goœci nale eli: Goœæ Honorowy Ambasady USA Katy Kavanaugh, Catapult Production oraz prof. Piotr Moncarz, ambasador wspó³pracy polsko-amerykañskiej z Kalifornii, wiceprezes US-Polish Trade Council. Festiwal w Gdañsku to: 2-dniowy warsztat dla doktorantów i pracowników PG prowadzony przez Joannê Pniewsk¹ z PG i Mateusza Ojdowskiego z Design Thinkers; 4 warsztaty studenckie, które zainspirowa³y uczestników do udzia³u w 3-miesiêcznej inicjatywie Design Politechnika Gdañska; Konferencja Zamykaj¹ca promuj¹ca przyk³ady wykorzystania metodyki w lokalnym biznesie, nauce i w dzia³alnoœci spo³ecznej; 4 warsztaty poprowadzone przez praktyków i ekspertów firm: Design Thinkers, Logisfera Nova, Solaris Bus&Coach, MaradDesign, Younity; Webinarium Over and Under Thinking - The Case Against Design Thinking wyg³oszone przez dra Marka Schar i dra Jeremy'ego Sabol z Universytetu Stanforda. Patronat honorowy nad wydarzeniem objêli: Rektor Politechniki Gdañskiej prof. dr hab. in. Henryk Krawczyk, Marsza³ek Województwa Pomorskiego Pan Mieczys³aw Struk oraz Prezydent Miasta Gdañska Pan Pawe³ Adamowicz.

8 Katowice W dniach paÿdziernika na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odby³y siê zorganizowane przez Ko³o Naukowe Zarz¹dzania MENED ER oraz firmê SWIFT warsztaty pt. Design Thinking proces tworzenia genialnych produktów i us³ug w ramach Design Thinking Week. Uczestnicy katowickiej edycji wydarzenia przede wszystkim studenci, ale równie naukowcy, przedstawiciele firm i organizacji pozarz¹dowych mieli za zadanie przygotowaæ rozwi¹zanie odpowiadaj¹ce na wyzwanie zwi¹zane z niewystarczaj¹cym poziomem segregowania œmieci. Wynikiem dwóch dni warsztatów by³y prototypy funkcjonowania pomys³ów na rozwi¹zanie wskazanego problemu, które zosta³y zaprezentowane w postaci storyboardów (scenorysów). Dodatkowym punktem katowickiego Design Thinking Week by³a transmisja dyskusji prowadzonej przez Marka Schar i Jeremiego Sabol z Uniwersytetu Stanforda pt. Dlaczego warto myœleæ projektowo: Over and Under Thinking: The Case Against Design Thinking.

9 Kraków Wydarzenia w Krakowie rozpoczê³a konferencja otwieraj¹ca DT Week 2014, która odby³a siê w poniedzia³ek w siedzibie Google Kraków. Konferencja wprowadzi³a uczestników w tematykê design thinking poprzez praktyczny warsztat, prelekcje na temat wykorzystania metody przez lokalne organizacje, projektantów i dzia³aczy spo³ecznych oraz wyk³ad Katy Kavanaugh, która zwróci³a uwagê na empatiê w ramach zespo³u oraz sposoby dzia³ania w obliczu pora ki. Podczas kolejnych 4 dni w siedzibie CITTRU odby³y siê warsztaty poœwiêcone poszczególnym etapom procesu DT. Zrealizowano równie projekt zatytu³owany Kraków Thinking, podczas którego uczestnicy rozwi¹zywali problemy Krakowa metod¹ DT. Kilkanaœcie osób projektowa³o, prototypowa³o i rozmawia³o z mieszkañcami i turystami pod okiem Katy Kavanaugh i trenerów z MakerSpace Kraków. Wypracowane rozwi¹zania zaprezentowano w rezydencji Pani Konsul Generalnej USA Ellen Germain. W œrodê odby³o siê Kreatywne Œniadanie z Creative Cracow, którego tematem by³ wp³yw czasu i przestrzeni na twórcz¹ pracê w zespole.

10 ódÿ DT Week zagoœci³ w odzi dziêki wsparciu zespo³u DT4U z P. Wydarzenie rozpoczê³o siê wyst¹pieniem prorektora ds. edukacji prof. S³awomira Wiaka. Nastêpnie g³os zabra³a Monika Malinowska-Olszowy i przybli y³a uczestnikom czym jest metodologia design thinking oraz wskaza³a mo liwoœci jej zastosowania. Po prelekcji spotkaliœmy siê w kuluarach, gdzie wymienialiœmy siê doœwiadczeniami i spostrze eniami na temat DT. W godzinach popo³udniowych rozpoczê³y siê info-warsztaty, na których uczestnicy mogli doœwiadczyæ czym jest DT. Celem warsztatów by³o zapoznanie z ide¹ design thinking, a tak e pobudzenie kreatywnoœci poprzez szereg aktywnoœci prowadz¹cych do stworzenia prototypu. Warsztaty odby³y siê równie nastêpnego dnia. Podczas trwania DT Week mo na by³o ogl¹daæ wystawê poœwiêcon¹ zarówno idei design thinking, jak równie zobaczyæ pierwsze sukcesy jej stosowania w odzi. Prezentowano te pocz¹tki DT4U oraz projekty i inicjatywy zwi¹zane z nasz¹ dzia³alnoœci¹! Patronat honorowy nad wydarzeniem objêli Prezydent Miasta odzi Hanna Zdanowska, Rektor Politechniki ódzkiej prof. Stanis³aw Bielecki oraz prorektor ds. edukacji prof. S³awomir Wiak.

11 Poznañ W dniu 24 paÿdziernika w Poznaniu odby³y siê warsztaty Design Thinking, które zorganizowano w ramach ogólnopolskiego wydarzenia. W warsztatach wziêli udzia³ zarówno studenci jak i doktoranci czterech poznañskich uczelni: Politechniki Poznañskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Akademii Sztuk Piêknych. Zadanie, jakie zosta³o postawione uczestnikom warsztatów zosta³o wyjaœnione przez Kierownika Dzia³u Rewitalizacji UMP Pana Lecha Podbreza. Celem tego wydarzenia by³o bowiem nie tylko zapoznanie z metod¹ design thinking ale równie wypracowanie praktycznych rozwi¹zañ, które mog³yby zostaæ zaimplementowane w obszarze miêdzy ulic¹ Chwaliszewo a Ostrowem Tumskim w Poznaniu. Warsztaty zosta³y zorganizowane dziêki zaanga owaniu wielu osób w tym g³ównie przedstawicieli Politechniki Poznañskiej, Poznañskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego oraz Amazing. Patronat honorowy nad wydarzeniem zosta³ objêty przez Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego.

12 Szczecin W dn paÿdziernika w Akademii Morskiej w Szczecinie Studenckie Ko³o Naukowe Innowatora "Ordo ex Chao" zrealizowa³o warsztaty CHALLENGE your DESIGN THINKING, w których udzia³ wziê³y 4 zespo³y 6-osobowe: Warsztat I "Jak przekonaæ dzieci do jedzenia warzyw i owoców?" Warsztat II "Jak pomóc seniorom w korzystaniu z Internetu? Uczestnikami byli studenci szczeciñskich uczelni: Akademii Sztuki, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum, seniorzy, pracownicy szczeciñskich uczelni, instytucji spo³ecznych oraz przedsiêbiorcy. Zajêcia prowadzili opiekunowie Ko³a Leszek Chybowski i Dorota Idziaszczyk (40.5). Na ka dym z warsztatów uczestnicy wypracowali bardzo ciekawe rozwi¹zania (szczegó³y:

13 Warszawa W Warszawie w dniach 21 i 22 paÿdziernika odby³y siê dwa warsztaty. Pierwszy odby³ siê w Urzêdzie Dzielnicy Ochota: Jak Design Thinking mo e ulepszyæ Twój biznes? Od mikroprzedsiêbiorcy do giganta. i mia³ na celu promocjê metody Design Thinking wœród przedsiêbiorców. Celem drugiego, który odby³ siê w Klubie Absolwenta Politechniki Warszawskiej: Prototypuj skutecznie z Design Thinking, by³o praktyczne prototypowanie dla konkretnego urz¹dzenia medycznego. Obydwa warsztaty cieszy³y siê bardzo du ym powodzeniem. Ostatecznie w warsztacie dla przedsiêbiorców przewidzianym na 40 osób wziê³o udzia³ 48 uczestników. Spoœród nich 30 osób wyrazi³o chêæ utrzymywania kontaktu i poprosi³o o wzajemn¹ dystrybucjê kontaktów. Lista jest ju aktywnie wykorzystywana przez uczestników i organizatorów spotkania. W drugim warsztacie udzia³ wziê³o 40 osób na 40 dostêpnych miejsc. W obu przypadkach uda³o mam siê zmieœciæ w czasie, zrealizowaæ za³o enia oraz stworzyæ szereg ciekawych prototypów, w tym rozwi¹zania przydatne dla realnego produktu.

14 Wroc³aw Warsztat Design Thinking z Fundacj¹ IDEA TANK 23 paÿdziernika 2014 r. Fundacja IDEA TANK zrealizowa³a warsztat wprowadzaj¹cy do metody design thinking w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Design Thinking Week. W warsztacie wziê³o udzia³ kilkunastu przedstawicieli ró nych bran : g³ownie IT i przemys³ów kreatywnych. Uczestnicy poznali poszczególne etapy metody, badali potrzeby u ytkowników i budowali prototypy opracowanych rozwi¹zañ. Warsztat odby³ siê we Wroc³awskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych Sektor3. Warsztaty kreatywnoœci w IITD PAN i WCB EIT+ W ramach DT Week 2014, Instytut Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wroc³awiu oraz Wroc³awskie Centrum Badawcze EIT+ (projekt Biomed) zorganizowali 2 ca³odniowe warsztaty kreatywnoœci ( WCB EIT+, IITD PAN), które przybli y³y uczestnikom metodologiê design thinking i pozwoli³y w praktyczny sposób zastosowaæ j¹ do projektowania nowych innowacyjnych rozwi¹zañ. Warsztaty cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem. Na ka dym z warsztatów goœciliœmy ok. 25 uczestników - pracowników i doktorantów IITD PAN, Politechniki Wroc³awskiej i Akademii Ekonomicznej. Warsztatom towarzyszy³ wyk³ad prowadzony r. przez 4 uczestniczki programu TOP500 Innovators, Jolantê ukasiewicz, Sabinê Górsk¹, Annê Jarz¹b i Anetê Kantor. Ze strony WCB EIT+ wspiera³a nas Anna Laskowska. Wyk³ad dotyczy³ podstaw metodologii design thinking i zawiera³ element promocji DT WEEK, programu TOP 500 Innovators oraz dzia³añ Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

15 Organizatorzy i Sponsorzy Lokalni Organizatorzy lokalni: Bia³ystok Bydgoszcz Czêstochowa Gdañsk Katowice Kraków ódÿ Poznañ Szczecin Warszawa Wroc³aw Sponsorzy lokalni: Gdañsk Kraków Warszawa

16 Partnerzy i Patroni Lokalni Partnerzy lokalni: Bydgoszcz Gdañsk maraddesign kompleksowe projektowanie produktu Kraków Warszawa Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej Patroni lokalni: Bia³ystok Gdañsk Kraków ódÿ Poznañ Szczecin Kontakt: Joanna Pniewska Koordynator Ogólnopolski Design Thinking Week tel.:

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce Ponad 20lat Wystawa fotografii Wystawa zosta³a zorganizowana z okazji Gali Publiczne uœwietniaj¹cej Dzieñ Pracownika Publicznych S³u b Zatrudnienia w Ma³opolsce

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008

I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008 I DOLNOŒL SKIE FORUM KLASTRÓW WROC AW 2008 Zarz¹dzanie Klastrami teoria w praktyce 9-10 grudzieñ 2008 Wroc³aw, Hotel Mercure Panorama, Plac Dominikañski 1 Wspó³czesne procesy spo³eczno gospodarcze powoduj¹

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo