Czterdziestoletnie dzieje Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czterdziestoletnie dzieje Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 dr Artur Dąbrowski nauczyciel religii w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku Czterdziestoletnie dzieje Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku Najważniejsze było, by wszystkie moje dzieci mogły od wczesnego rana do późnego wieczora czytać na moich wargach, na mojej twarzy, że moje serce do nich należy, że ich szczęście jest moi szczęściem 1. Edukacja jest wyrazem ładu, który panuje w społeczeństwie 2. Istniejące w przestrzeni publicznej wzorce ogólnoludzkie, przenoszone zostają na płaszczyznę wychowawczą, za pomocą różnych kompozycji edukacyjnych. Dodatkowo edukację determinują wydarzenia historyczne. To one predestynują człowieka do podejmowania określonych zadań edukacyjnych w oparciu o konkretne koncepcje filozoficzne 3. Tym samym, cała rzeczywistość edukacyjna, w tym również osoba ludzka, zostaje podatna na różne wpływy 4. Po II wojnie światowej, na geopolitycznej scenie świata, zarysowano nową rzeczywistość, która we wszystkich płaszczyznach egzystencjalnych, opierała się na koncepcji materialistycznej. Jej głównymi twórcami byli Marks i Lenin 5. Marksizm i leninizm do początku lat dziewięćdziesiątych, dwudziestego wieku, stanowi kierunek dla każdej optyki i czynności szkolnej w państwach socjalistycznych, w tym również i naszej ojczyźnie. Marksistowski model wychowawczy polegać miał na wychowaniu obywateli na internacjonalistów, którzy na skutek bytowania w kolektywie, posiądą jednolity światopogląd, w dziedzinie naukowej, technicznej i przekształcaniu przyrody. Twórcą niniejszej koncepcji była żona Włodzimierza Ilicza Lenina - Nadieżda Krupska i autor Poematu pedagogicznego - Anton Semionowicz Makarenko 6. W marksistowskim modelu wychowawczym, pojęcie kolektywu, utożsamiano ze zbiorowym podmiotem działania. W tym kontekście, interesy kolektywu uzyskiwały pierwszeństwo, przed interesami jednostki. Analiza krytyczna socjalizmu pozwala stwierdzić, że upolitycznił on wszystkie etapy edukacji. Natomiast w swej dydaktyce, skoncentrował się wokół kwestii kultury techniczno - przemysłowej. Opierając się na koncepcji Pawła Błońskiego, marksiści wypromowali ideę powiązania nauki i wychowania z pracą produkcyjną w fabryce. Natomiast sam etap formacji politechnicznej, w sposób planowy i zorganizowany, rozpoczynał się już w przedszkolu 7. 1 J. H. Pestalozzi, Nowoczesne przemówienie na rok 1818, w: R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa 1997, s Por. R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki, Częstochowa 1997, s Por. J. Grzybowski, Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa 2007, s Por. J. G. Herder, Myśl o filozofii dziejów, t. 1, tłum. J. Głecki, Warszawa 1962, s Por. J. Rodzoś, Rozwój polskiej dydaktyki geografii na tle myśli pedagogicznej XX wieku, Lublin 1999, s Por. A. Makarenko, Poemat pedagogiczny, tłum. B. Rafałowska, Warszawa Por. L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963, s. 535.

2 S t r o n a 2 Czas, w którym historia na swych kartach zaczyna tworzyć legendę Zespołu Szkół Nr 1w Kłobucku nie należał do łatwych. Wypada wspomnieć, że przypada ona na okres, w którym wyrazicielem ładu społecznego, na płaszczyznach edukacyjnej, wychowawczej oraz filozoficznej był właśnie marksizm. W oparciu o marksistowską koncepcję człowieka i świata kształtowano wówczas wszelkie poglądy na edukację 8. Cały system edukacji ukierunkowano na walkę klas. Za Fryderykiem Engelsem powtarzano znany slogan: W matematyce plus i minus. Różniczka i całka. W mechanice działanie i przeciwdziałanie. W fizyce elektryczność dodatnia i ujemna. W chemii łączenia się i dysocjacja atomów. W naukach społecznych walka klasowa 9. Dodatkowo sprawę komplikował fakt wielu niepokojów społecznych, jakie przetoczyły się przez naszą ojczyznę. Pod koniec lat sześćdziesiątych, w warunkach rosnących dysproporcji i rażących opóźnień podjęto próbę reformowania gospodarki. Jednakże działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W dalszym ciągu obserwowano spadek tempa wzrostu dochodu narodowego i stagnację płac realnych. Również przedstawiciele inteligencji nie kryli swego niezadowolenia, z polityki społecznej i kulturalnej, którą realizowała władza. Marzec 1968 roku obfitował w szereg studenckich demonstracji w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Bezpośrednim bodźcem wybuchu zajść okazała się manifestacja studentów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie, przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu Dziady, w reżyserii Kazimierza Dejmka, który wystawiano w warszawskim Teatrze Narodowym. W grudniu 1970, w dobie kolejnego kryzysu politycznego i buntu robotników na Wybrzeżu, ze stanowiska ustąpił I sekretarz KC PZPR, Władysław Gomułka. Na VII plenum KC PZPR, stanowisko I sekretarza KC otrzymał, dotychczasowy I sekretarz KW w Katowicach, Edward Gierek 10. Na VII plenum KC PZPR opracowano i przyjęto nową strategię społeczno ekonomiczną dla Polski 11. Nowatorska procedura polegać miała na przyspieszeniu rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Zakładała jednocześnie, utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego przy równoczesnej poprawie materialnych i kulturowych warunków życia społecznego 12. Przedstawione powyżej fakty świadczą jednoznacznie, w jak trudnym okresie dla naszej ojczyzny, powstawała szkolna placówka. Tworzący ją ludzie musieli wykazać się samozaparciem, niezwykłym hartem ducha i niebywałym pokładem intelektu, by przygotować pokolenie młodych ludzi do pracy i bezinteresownej służby na rzecz drugiego człowieka i dobra wspólnego. Zauważa się, że ustawa o organizacji szkolnictwa z 1961 roku, domaga się podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych i usunięcia zapóźnień na płaszczyźnie naukowo - technicznej 13.W tym celu, powiązano proces edukacji szkolnictwa zawodowego, z procesem produkcyjnym zakładów przemysłowych. Działania te zaowocowały liczebnym wzrostem szkół zawodowych. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, z 12 kwietnia 1952 roku, z północnej części powiatu częstochowskiego wyodrębniony został powiat kłobucki. Jego przedstawiciele za priorytet pośród swych działań uznali: rozwój przemysłu terenowego, rolnego i rozbudowę sieci szkół o podstawowym i zawodowym etapie kształcenia 14. Rozwój gospodarczy rejonu kłobuckiego wnosił ze sobą postulat zwiększenia zapotrzebowania na 8 Por. Cz. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 2000, s F. Engels, w: Wł. I. Lenin, Marks. Engels. Marksizm, Warszawa 1949, s Por. R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce , Kraków 2007, s Por. M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja Oświaty w Polsce w latach , Warszawa 1978, s Tamże. 13 Por. M. Pęcherski, System oświatowy w Polsce Ludowej na tle porównawczym, Warszawa 1981, s Por. A. Adamski, Górnictwo ród żelaza w regionie częstochowskim, Częstochowa 1994, s. 104.

3 S t r o n a 3 wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Istniejące w tym czasie, na terenie miasta Kłobucka, dwie placówki zapewniające kształcenie na ponadpodstawowym poziomie, nie były w stanie zaspokoić potrzeb lokalnego rynku. W tych okolicznościach, władze miejskie, podjęły wysiłki zmierzające w kierunku wybudowania placówki, w której dokonywać się będzie permanentna edukacja młodzieży, w zakresie technologii rolniczej, przemysłowej i handlowej. Szczególnie, w historię szkoły, wpisuje się data 8 kwietnia 1964 roku. Jest to dzień, w którym Prezydium Rady Narodowej - Wydział Urbanistyki i Architektury, wyraziło decyzję o lokalizacji szkoły 15. Teren pod zabudowę szkoły usytuowano w dzielnicy Kłobuck Zagórze, przy ulicy Zamkowej. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta, o łącznej powierzchni m², od strony zachodniej doskonale harmonizowała z parkiem. W centrum parku wznosi się zabytkowy pałac, którego wnętrze służyło za siedzibę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W tym samym roku, próby zaprojektowania kompleksu szkolnego, podjęło się Biuro Projektów Miastoprojekt Częstochowa 16. Budynek zaprojektowano jako dwa równoległe korpusy z łącznikami. Po wschodniej stronie, przy tylniej części budynku wzniesiono salę gimnastyczną. Znaczną część sal lekcyjnych umieszczono na piętrze. Parter zawiera w sobie świetlicę szkolną, bibliotekę oraz liczne gabinety. Zarówno hol, jak i korytarze służyć mają rekreacji i komunikowaniu się uczniów. Z usytuowania budynków wynika, że zabudowania szkolne, zlokalizowano w południowej części działki, natomiast w części północnej, zaprojektowano budynek warsztatów. W 1964 roku sporządzono plan zagospodarowania przestrzennego warsztatów szkolnych 17. Wykonawcą projektu została Śląska Spółdzielnia Pracy Projekt z siedzibą w Gliwicach. Kompleks budynków przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu obejmował budynek socjalno administracyjny, w skład którego wchodziły: szatnie, łaźnie, biura, portiernia i jadalnia. W celu zharmonizowania pracy, budynek administracyjny połączono przejściami z dwiema halami produkcyjno remontowymi. Przy halach umiejscowiono magazyny i kotłownię. W dwa lata później, w roku 1966, zmodernizowany plan wprowadza dwie zmiany. Swobodny dojazd pojazdów mechanicznych do budynków i zagospodarowanie pasów zieleni 18. Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Katowicach, Wincentego Świątka, stanowisko dyrektora i pełnomocnika do spraw nadzoru wybudowania kompleksu szkolnego, powierzono Panu mgr inż. Antoniemu Paluszyńskiemu 19. Niniejszą funkcję Dyrektor objął z dniem 1 września 1968 roku 20. Inwestycja pod budowę szkoły oraz warsztatów szkolnych miała zakończyć się w przeciągu czternastu miesięcy. Pomimo zgromadzonych na placu budowy materiałów rozbudowę przesunięto w czasie. Powodem opóźnienia okazał się brak konsekwencji ze strony wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Częstochowie. 15 Por. Archiwum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Sygn. 1. Dokumentacja o lokalizacji szkoły. Decyzja Nr 10/ Tamże, Sygn. 9, Umowa z Miastoprojekt Częstochowa, Nr 2025/ Por. Archiwum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Sygn. 2. Dokumentacja techniczna projekt techniczny Nr 318/ Por. Archiwum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Sygn. 61, Decyzja z dnia 26 marca 1965, Nr 15/ Por. Pismo z dn. 16 maja 1968 roku, dotyczące mianowania na stanowisko dyrektora Pana mgr inż. Antoniego Paluszyńskiego, Nr O VI P -896/3/68-REJ- R-/BUL. 20 Por. Archiwum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Sygn. 9, Umowa z Miastoprojektem Częstochowa, Nr 2025/66.

4 S t r o n a 4 Chociaż budynek szkolny oddano do użytku we wrześniu 1970 roku, to warsztaty szkolne musiały czekać na swoje święto do 1 stycznia 1971 roku 21. Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Częstochowie oddając do użytku hale produkcyjno remontowe i budynek administracyjny, odmówiło wykonania fundamentów służących do montażu maszyn i urządzeń, niezbędnych w procesie kształcenia uczniów. Taka sytuacja paraliżowała pracę szkoły i utrudniała ustawiczne kształcenie uczniów. W związku z powyższymi utrudnieniami Dyrektor Szkoły, wspólnie z Kierownikiem Warsztatów Panem Edwardem Palką i gronem pedagogicznym, podjęli decyzję o wykonaniu prac wykończeniowych na warsztatach szkolnych, we własnym zakresie. W tym celu, zwrócono się o pomoc do nauczycieli ze szkoły budowlanej z Częstochowy i zatrudnionych we własnej szkole nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Jak wspomniano wyżej, 1 stycznia 1971 roku, Warsztaty zostały oddane do użytku. Budowa szkolnego kompleksu spotkała się ze zrozumieniem władz i wsparciem finansowym licznych zakładów pracy z Kłobucka i jego okolic. Należy podkreślić w tym miejscu wkład, jaki wniosła w tej materii Kopalnia Grodzisko. Niniejszy podmiot gospodarczy nie tylko świadczył pomoc finansową. Obok tego rodzaju wsparcia, Kopalnia, oferowała bezinteresowną pomoc, w postaci usług w zakresie transportu. Ponadto zakłady pracy, w pobliżu których umiejscowiono szkołę, na swym terenie przechowywały zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które przekazały szkole w momencie ukończenia budynków. Z dokumentacji szkolnej wynika, że całkowity koszt doposażenia budynku szkolnego, administracyjnego i warsztatów szkolnych w meble i urządzenia konieczne do funkcjonowania placówki wyniósł wówczas: zł 22. Natomiast, koszty związane z zakupem środków transportu, maszyn i urządzeń oraz montażem tych ostatnich, oszacowano na łączną kwotę: zł 23. Niniejszy nakład finansowy umożliwił zorganizowanie następujących działów szkoleniowych, wytwórczych i pomocniczych: oddział obróbki ślusarskiej, mechanicznej, cieplnej, stolarnię, blacharnię, spawalnię, kuźnię, oddział elektryczny, rozdzielnię robót, wypożyczalnię narzędzi z ostrzarnią, dział kontroli technicznej z izbą pomiarów, stację diagnostyczną, myjnię pojazdów mechanicznych, oddział demontażowo montażowy pojazdów mechanicznych, w zakresie podwozia i nadwozia, silnikownię oraz sekcję o profilu remontu maszyn i urządzeń rolniczych. Przedstawiony obok zakres form szkolenia i świadczenie usług, uzmysławia nam nie tylko, jak wysoce wykwalifikowaną kadrę musiała posiadać szkoła, lecz obrazuje, jak tytanicznym przedsięwzięciem, pod względem logistycznym, musiało okazać się niniejsze przedsięwzięcie. Zadziwia fakt, że koordynowanie prac nad budową szkoły w Kłobucku, prowadzono z Częstochowy. W budynku częstochowskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, przy ul. Prusa 20, której dyrektorem wówczas był Pan Zdzisław Bruś, mieściła się siedziba Dyrekcji. Zarządzanie pracami związanymi z budową szkoły, nie stanowiło jedynej przeszkody na drodze do jej pełnego urzeczywistnienia. Konieczność powołania Dyrekcji nowo powstającej placówki wynikała również z tego faktu, że już w roku szkolnym 1968/69, zorganizowano pierwsze cztery klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej 24. Uczniów tych klas edukowano w kliku szkołach. Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej w Kłobucku, przy ulicy 1 Maja, Liceum Ogólnokształcącym w Krzepicach oraz internacie Zasadniczej Szkoły Metalowej w Częstochowie. W roku szkolnym 1969/70, erygowano następne trzy klasy 21 Por. Kronika Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Sygn. 174, dokumentacja techniczna. 22 Tamże. 23 Tamże. 24 Por. Kronika Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Sygn. 174.

5 S t r o n a 5 Szkoły Zawodowej i jedną Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Uczniowie Technikum, wiedzę, ogólną i zawodową, przyswajali sobie w Liceum Ekonomicznym w Kłobucku, przy ulicy ks. Ignacego Skorupki. Technikum kształciło uczniów w zakresie specjalizacji obróbki skrawaniem. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w swej ofercie edukacyjnej, zapewniała kształcenie na kierunkach: ślusarz mechanik maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, sprzedawca, ślusarz tokarz. Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach, w dniu 28 lipca 1970 roku, powołano do istnienia nowy, samodzielny ośrodek oświatowy w Kłobucku - Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Mechaniczne. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, w dniu 23 sierpnia 1970 nadano szkole patrona. Został nim jeden z pułkowników powstania kościuszkowskiego Jan Kiliński września 1970 roku miało miejsce uroczyste otwarcie szkoły. Powołana przez Kuratorium samodzielna jednostka oświatowa w Kłobucku, przy ulicy Zamkowej, na ten czas, składa się z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzi: pięć klas pierwszych, trzy klasy drugie i cztery klasy trzecie. Technikum Mechanizacji Rolnictwa posiada po jednej klasie pierwszej i drugiej. W tym samym miesiącu, próg szkoły przekroczyły również te typy klas, które dotychczas edukowano w Krzepicach i w Częstochowie. Ogólną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły szacuje się na czterysta osiemdziesiąt osiem osób 26. Chociaż obiekt szkolny, zgodnie z projektem, przeznaczony był na dwanaście klas, to placówka potrafiła utrzymać o dwa oddziały więcej. W związku z tym, że młodzież chętnie korzysta z oferty edukacyjnej nowo powstałej placówki szkolnej, a ilość kandydatów przerastała możliwości lokalowe szkoły, nauka odbywała się na dwie zmiany. W związku z powyższym, do szkoły napływa wykwalifikowana kadra nauczycielska. Wystarczy wspomnieć tu takie osoby jak: Tadeusz Janic, Eugeniusz Pyzik, Tadeusz Szymonik, Tadeusz Jeziorski, Wiesław Chałaczkiewicz Krystyna Sudomirska, Jadwiga Ziętek, Ryszard Sudomirski i wielu innych znakomitych pedagogów. Decyzją Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku, z 21 czerwca 1971 roku, do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, wcielono Zasadniczą Szkołę Rolniczą, której dotychczasowa siedziba mieściła się w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kłobucku (obecnie Gimnazjum Jana Pawła II). Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach, z 15 czerwca 1972 roku, powołano do istnienia Liceum Zawodowe września 1973 roku, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach, przekształca Szkołę, w zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr Na ten czas, w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, z siedzibą przy ulicy Zamkowej wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Kilińskiego, Technikum Mechaniczne oraz Liceum Zawodowe. Rok szkolny 1973/74 obfitował w urodzaj uczniów. Cały Zespół Szkół posiadał wówczas dwadzieścia jeden oddziałów, które przekładały się na łączną liczbę 738 uczniów. Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 1975 roku, wprowadzono w Polsce dwustopniowy podział administracyjny 29. Z dniem 1 czerwca 1975 roku zlikwidowano 314 powiatów, a w miejsce siedemnastu województw i pięciu miast wydzielonych, do których należały: Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław, wprowadzono nowy podział na 49 województw. Na 25 Por. Archiwum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Sygn. 41,Protokoły Rady Pedagogicznej. 26 Tamże. 27 Por. Kronika Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku. 28 Por. Zarządzenie Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach z dn. 1 marca 1973 roku. Nr KOS. V. OSZ- 23/43/73-R/Sze. 29 Por. Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. O dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, w: Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91.

6 S t r o n a 6 skutek nowego podziału administracyjnego kraju, Kłobuck znalazł się w województwie częstochowskim i utracił rangę powiatu. Reforma administracyjna kraju z 1975 roku oraz likwidacja kopalni rud żelaza, przyczyniły się do zahamowania rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego miasta. Nauczyciele Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, zdając sobie sprawę z tego faktu, że edukacja stanowi wyraz ładu społecznego 30, musieli stawić czoła i temu wezwaniu. Wychodząc naprzeciw potrzeb społecznych, za zgodą Kuratorium, w 1975 roku, utworzono w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Technikum Mechaniczne dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 31. Edukacja uczniów oscylowała wokół zawodów: technik budowy maszyn i technik elektroenergetyk. Pomimo osłabienia gospodarczego regionu kłobuckiego w połowie lat siedemdziesiątych, poprzedniego stulecia, dokładnie odwrotną sytuację obserwuje się w szkolnictwie kłobuckim. Ze zgromadzonej w archiwum szkolnym dokumentacji wynika, że Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, od połowy lat siedemdziesiątych, do początku lat osiemdziesiątych, przeżywa okres doskonałości. W roku szkolnym 1975/1976 Szkoła posiada 27 oddziałów, w których uczy się 800 uczniów. Statystyki za rok szkolny 1976/77 wykazują, że liczba uczniów wynosi 901 osób. Podopieczni natomiast kształceni są w 26 oddziałach. Rok szkolny 1977/78 wiąże się z kształceniem 1161 uczniów w 32 oddziałach. W roku szkolnym 1978/79 ogólna liczba uczniów w szkole wyniosła 678 osób i 24 oddziały. Rok szkolny 1979/80 przynosi kolejny wzrost. Liczba uczniów została oszacowana na 924 osoby, skupione w 32 oddziałach. Przedstawiona wyżej statystyka jest dowodem na to, że praca pedagogów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, musiała napotkać na dodatkowe utrudnienia. Wystarczy nadmienić tu, że zajęcia w szkole rozpoczynały się o godzinie 7.15, a kończyły o Już ten fakt, uzmysławia nam, dyspozycyjność czasową każdego pedagoga względem szkoły. Dodatkowo, kadra nauczycielska, poza godzinami pracy, sprawowała nadzór nad takimi organizacjami, jak: Szkolna Komenda Ochotniczego Hufca Pracy, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Liga Ochrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Szkolny Klub Sportowy, Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej 32. Edukacja młodzieży w latach osiemdziesiątych, poprzedniego stulecia, uczestniczyła żywo w zdarzeniach historycznych, które na zawsze zmieniły oblicze Polski i świata. Wydarzenia te, poprzez chwile pełne nadziei i trwogi, prowadziły nasz kraj, a co za tym idzie system oświaty, ku upragnionej wolności. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 1980/81 dało o sobie znać apogeum niezadowolenia społecznego. Władze państwowe zostały zmuszone do podjęcia rozmów i podpisania porozumień ze strajkującymi w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu 33. Chwilę trwogi przeżywano w momencie wprowadzenia 13 grudnia 1981 roku, na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, stanu wojennego 34. Nadzieje odżyły znów w momencie obrad Okrągłego Stołu 35 i upadku komunizmu w Polsce i innych krajach tzw. demokracji ludowej. Przez powyższe wydarzenia historyczne przeprowadzali szkołę Dyrektorzy: Antoni Paluszyński, Alojzy Gwiazdowicz, Danuta Oczkowska i Wiesław Chałaczkiewicz 36. Zarówno 30 Por. R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki, s Por. Zarządzenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Nr KO-Z-0230/66/ Por. Archiwum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Sygn. 10, Plan pracy. 33 Por. Ł. Kamiński, Solidarność Walcząca, w: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 5-6 (76-77), 2007, s Por. Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku W sprawie wprowadzenia stanu wojenneg ze względu na bezpieczeństwo państwa, w: Dz. U. Nr 29, poz Por. P. Raina, Droga do Okrągłego Stołu. Zakulisowe rozmowy przygotowawcze, Warszawa 1999, s Por. Archiwum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, Akta osobowe pracowników szkoły.

7 S t r o n a 7 Dyrekcja, jak i Grono Pedagogiczne, w ówczesnym czasie zdawało sobie sprawę z tego, że rzesze robotników, a więc ludzie, których kształcili i kształcą, pozbawiają prawomocności ideologię, która chce przemawiać w ich imieniu. Pomimo niepokojów społecznych, nauczyciele przekazywali swym wychowankom tę prawdę, że etos pracy ludzkiej stanowi drogę osobowego dojrzewania człowieka. A na tej drodze, osoba ludzka, musi jednocześnie realizować się w trzech obszarach: pracy, życiu rodzinnym i społecznym 37. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku uczono młodych ludzi tego, że w zawodzie człowiek sprawdza się przez pomysłowość, pilność, fachowość i rzetelność. W rodzinie, poprzez uczenie osób mu najbliższych pracy i pracowitość. W społeczeństwie natomiast, poprzez promowanie takiej postawy, w której praca ludzka, uznana zostanie za kamień węgielny kultury narodowej. Zdobyta przez uczniów wiedza, była na tyle w nich ugruntowana, że mogli się nią swobodnie dzielić, ze swymi rówieśnikami, podczas praktyk miesięcznych w Czechosłowacji i Niemieckiej Republice Demokratycznej. Po 1989 roku, istniejący naszej ojczyźnie system społeczno polityczny, posiłkujący się kolektywizmem marksistowskim, który powstał z interpretacji położenia klas proletariackich, dokonanej w świetle specyficznego odczytania dziejów, przestaje istnieć. Transformacja ustrojowa roku 1989 wprowadziła liczne zmiany wewnątrz naszego kraju. Rozpoczął się proces demokratyzacji systemu polityczno - ekonomicznego państwa. Zmiany te dotyczyły również dotychczasowej elity i prawdy o dotychczasowych autorytetach. Kondycję człowieka, po upadku systemu komunistycznego w Polsce, doskonale opisał ks. prof. dr hab. Józef Tischner. Filozof ten, spopularyzował w Polsce łacińskie słowo: Homo sovieticus (człowiek sowiecki), którego autorem był zmarły w 2006 roku, rosyjski socjolog i filozof Aleksandr Aleksandrowicz Zinowjew. Homo sovieticus, to abstrakcyjne określenie człowieka, który przyzwyczaił się do komunistycznego wzoru państwa, oczekując, że otrzyma od niego pracę, opiekę socjalną, zdrowotną w zamian za płacenie podatków. Homo sovieticus to zniewolony przez system komunistyczny klient komunizmu żywił się towarami, jakie komunizm mu oferował. Trzy wartości były dla niego szczególnie ważne: praca, udział we władzy, poczucie własnej godności. Zawdzięczając je komunizmowi, homo sovieticus uzależnił się od komunizmu, co jednak nie znaczy, by w pewnym momencie nie przyczynił się do jego obalenia. Gdy komunizm przestał zaspokajać jego nadzieje i potrzeby, homo sovieticus wziął udział w buncie. Przyczynił się w mniejszym lub większym stopniu do tego, że miejsce komunistów zajęli inni ludzie - zwolennicy kapitalizmu. Ale oto powstał paradoks. Homo sovieticus wymaga teraz od nowych kapitalistów, by zaspokajali te potrzeby, których nie zdołali zaspokoić komuniści. Jest on jak niewolnik, który po wyzwoleniu z jednej niewoli, czym prędzej szuka sobie drugiej. Homo sovieticus to postkomunistyczna forma ucieczki od wolności, którą kiedyś opisał Erich From 38. W dobie transformacji ustrojowej, która nie ominęła również zarządzanej odgórnie oświaty, głos wolności i prawdy mógł spokojnie rozbrzmiewać w sumieniach Dyrekcji i Pedagogów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku. Odtąd, na światło dzienne, na lekcjach historii, wypłynąć mogła długo tłumiona prawda o wojnie polsko bolszewickiej 1920 roku, mordzie na polskich oficerach w Katyniu, czy inwazji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Ponadto, wszystkie wysiłki Pedagogów, zmierzały w kierunku rewizji dotychczasowego programu nauczania, niemalże wszystkich przedmiotów. Permanentna formacja intelektualna, którą otrzymali uczniowie od swoich nauczycieli, przygotowywała ich nie tylko do studiów, lecz również do brania odpowiedzialności za własne życie. Wychowawcy, uwzględniając plusy i minusy transformacji ustrojowej, rozwijali w uczniach 37 Por. Jan Paweł II, Laborem exercens10, 12, 14, Wrocław J. Tischner, Homo sovieticus, Kraków 1992, s. 125.

8 S t r o n a 8 całą gamę postaw, która umożliwiała im samodzielne poruszanie się na rynku pracy. Systematycznie zwalczano w uczniach postawy roszczeniowe, z których wyrastała fałszywa nadzieja otrzymania ze strony państwa pracy i opieki socjalnej. Jednocześnie, pracownicy szkoły nie zamknęli się na materialne potrzeby uczniów, lecz wychodzili im naprzeciw. Marksizm zapowiadał, że wykorzeni potrzebę Boga z serca człowieka 39. W swym założeniu programowym komunizm znosi wieczyste prawdy, znosi religię, moralność, zamiast nadać im nową formę 40. Na tej bazie, przygotowano ateistyczny program edukacji, który nacechowany był materializmem. Zgodnie z Ustawą,,O rozwoju systemu oświaty i wychowania, z 15 lipca 1961 roku, placówki oświatowo - wychowawcze wychowywać miały ludzi w duchu socjalistycznej moralności i socjalistycznych zasad współżycia społecznego 41. Ustawa ta przyczyniła się do relegowania lekcji religii wszystkich wyznań chrześcijańskich w Polsce. Grono Pedagogiczne wspólnie z Dyrektorem, mgr Wiesławem Chałaczkiewiczem, z wielką radością i nadzieją, przyjęło fakt powrotu lekcji religii do sal lekcyjnych. Człowiek odpowiedzialny za formację intelektualną młodego pokolenia, w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że każda osoba ludzka, bytuje istnieniem w pełni człowieczym, dzięki swej kulturze 42. Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku doskonale rozumieli, że dziedzictwo kulturowe ludzkości, nigdy nie było bierne chrześcijańskiemu posłannictwu. Dlatego, we wprowadzeniu religii do szkoły, widzieli dobrą okazję do oglądu tego zjawiska, w jaki unifikuje się ona z kulturą, na płaszczyźnie edukacji, oświaty, i sztuki. Od zawsze, interpretowanie relacji pomiędzy sacrum a profanum - dwoma terminami posiadającymi charakterystyczne znaczenie dla samej koncepcji religii i świata - budziło szereg obaw, uprzedzeń i kontrowersji 43. Powrót religii do szkoły, mógł zatem budzić w sercach Pedagogów, obawy przed klerykalizacją świeckiej sfery życia. W nowej rzeczywistości szkolnej, raz w roku, w czasie wielkiego postu, uczniowie pod opieką pedagogów, pogłębiali swą wiedzę z zakresu teologii, filozofii i społecznej nauki Kościoła, biorąc udział w trzydniowych rekolekcjach. Rekolekcje okazały się niebywałym przedsięwzięciem logistycznym. Uczestnicząc w trzydniowych ćwiczeniach duchowych, początkowo w parafii p.w. św. Marcina, a następnie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Kłobucku, uczniowie pogłębiali własne życie duchowe. Wyjście rekolekcyjne do świątyni, stanowi doskonałą okazję, do wprowadzania ucznia bezpośrednio w doświadczanie sacrum. A to sprawia, że misterium fascinosum i misterium tremendum jest przez niego autentycznie przeżywane. W latach dziewięćdziesiątych, obserwuje się większe zainteresowanie szkołą, ze strony młodzieży. Zaciekawienie to przekłada się na wzrost liczby uczniów, których przyciągały nowe kierunki kształcenia. W związku z informatyzacją życia codziennego, programy nauczania, na dotychczasowych kierunkach, poszerzono o wiedzę informatyczną. Lata dziewięćdziesiąte obfitują w dynamiczny rozwój szkoły. Powstaje wówczas min. Technikum Budowy Maszyn, Liceum Handlowe, Technikum Technologii Żywienia, Liceum Ekonomiczne oraz Policealne Studium Ekonomiczne. Popularność szkoły rośnie nie tylko w jej rodzimym środowisku 44. W związku z tym, że w tym czasie ponad 80 % uczniów szkoły 39 Jan Paweł II, Centesimus annus, 24, Wrocław 1995, s K. Marks, F. Engels, Manifest Patrii Komunistycznej, w: Wybrane problemy filozofii marksistowskiej. Teksty źródłowe, Warszawa 1973, s Por. Ustawa O rozwoju systemu oświaty i wychowania z 15 lipca 1961roku, w: Dz. U. 1961, Nr 32, poz Por. Jan Paweł II, Polski tekst pisma erygującego Radę do Spraw Kultury, [w]: L Osservatore Romano (1982) 5, s Por. M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia, wyb. M. Czerwiński, wstęp B. Moliński, Poznań Warszawa 1981, s Por. Kronika Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku.

9 S t r o n a 9 stanowiły osoby dojeżdżające z różnych miejscowości, ze zorganizowanych środków finansowych, doposażono świetlicę szkolną w liczne pomoce rekreacyjno dydaktyczne. Nauczyciele, którzy wówczas zatrudnieni byli w świetlicy, organizowali dla uczniów liczne koła zainteresowań. Pod czujnym okiem i dobrym sercem Dyrektora, Pana Tadeusza Witta, Nauczyciele stanęli wobec kolejnych wyzwań społeczno - oświatowych. W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch z nich. Pierwsze, wiąże się z reformą administracyjną kraju. Drugie, z reformą ustroju szkolnego. 1 stycznia 1999 roku, na mocy Ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Kłobuck znalazł się ponownie w granicach województwa śląskiego 45. Po dwudziestu czterech latach niebytu, w dniu 1 stycznia 1999 roku, powrócił na mapę Polski powiat kłobucki. Reorganizacja systemu oświaty w Polsce stała się faktem 1 września 1999 roku 46. W rezultacie, reforma doprowadziła do zmiany obowiązującego od 1968 roku dwustopniowego systemu kształcenia, w kompozycję trzystopniową. Po raz kolejny, na kartach historii szkoły, potwierdza swą słuszność teza prof. dr hab. Romualda Rybickiego, że edukacja jest wykładnią obowiązującego ładu w społeczeństwie 47. Z chwilą wprowadzenia reformy oświaty, Dyrekcja monitorowała jej przebieg. Podniesienie Kłobucka do rangi miasta powiatowego uzmysławiało Nauczycielom, że po przyszłych adeptów Zespołu Szkół Nr 1, trzeba będzie sięgać poprzez kontakt bezpośredni, na terenie całego powiatu kłobuckiego. Dyrektor Tadeusz Witt, przy licznym udziale innych wspaniałych Pedagogów, przygotowywał Szkołę, na przyjęcie nowej generacji młodzieży, która ukończyła edukację w trzyletnim gimnazjum. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku, opierając się na założeniach reformy oświaty, proponował dalszą edukację w 3- letnich liceach ogólnokształcących i profilowanych, 4-letnich technikach oraz 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych. Tym samym Szkoła zaczęła stawać się ośrodkiem edukacyjnym, na miarę trzeciego tysiąclecia. Chyba każdy dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest opisać bieżącą historię. Stawiając tezy, opisując fakty, autor zawsze naraża się na krytykę. Dlatego, odkładając na bok wszelkie urazy czy sentymenty, zobowiązany jest w swym sumieniu do kierowania się prawdą i w jej blasku ukazywać fakty, a interpretowanie ich zostawić odbiorcom. W nową jakość edukacji wprowadza Zespół Szkół Nr 1 jego obecny Dyrektor - Pani mgr Anna Nowicka, która z konsekwencją i determinacją podnosi jakość procesu kształcenia. W swych publicznych wystąpieniach, zarówno Dyrektor - mgr Anna Nowicka, jak i Wicedyrektor ds. pedagogiczno wychowawczych, mgr Bożena Trzepizur, podkreślają często, że czas, w którym obecnie realizowany jest proces dydaktyczno - wychowawczy młodego pokolenia, musi odznaczać się wysokim poziomem profesjonalizmu. W tym celu, organizowane są w szkole liczne kursy i szkolenia dla nauczycieli. Pedagodzy, w swej pracy dydaktycznej, systematycznie wykorzystują technologię komputerową i stosują wiele interaktywnych pomocy naukowych. Niemniej jednak, cały integralny proces wychowawczy zmierza w kierunku kształtowania dojrzałej osoby, która staje się zdolna do budowania więzi opartych na miłości i odpowiedzialności Por. Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, w: Dz. U. Nr 18, poz Por. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, w: Dz. U. Nr 12, poz Por. R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki, s Por. M. Dziewiecki, Pedagogika personalistyczna w praktyce, Kraków 2003, s. 23.

10 S t r o n a 10 Każdy, kto przekroczył progi Zespołu Szkół Nr 1, zauważa, jak bardzo zmieniła się estetyka szkoły. W minionych latach przeprowadzono jej gruntowną modernizację. Zarówno w szkole, jak i na warsztatach szkolnych, przeprowadzono szereg prac. Ocieplono budynki, wymieniono okna, wyremontowano sale lekcyjne, toalety, położono kostkę brukową. Klasy doposażono w projektory multimedialne, telewizory oraz sprzęt DVD i RTV. Każdy z nauczyciel może swobodnie korzystać z notebooków i projektorów multimedialnych i wielu innych pomocy dydaktycznych. W ramach wykorzystania środków unijnych z programu PHRARE 2003, utworzono pracownię technik CNC. Pracownia ta wyposażona jest w dwie obrabiarki firmy EMCO sterowane numerycznie. Każdy z uczniów pracuje na własnym stanowisku komputerowym, wyposażonym w konsolę sterowniczą, która imituje pracę na maszynie przemysłowej. Moment akcesji Polski do krajów Unii Europejskiej, który dokonał się 1 maja 2004 roku, otwierał przed edukacją nowe możliwości. Korzystając z nich, Zespół Szkół Nr 1 uczestniczy w projektach: Comenius i Leonardo da Vinci. Do niniejszych przedsięwzięć dodać należy projekty i programy: Szkoła Bezpiecznego Internetu, Równać Szanse, Przyjazna Szkoła, Stop Przemocy, Szkoła Marzeń, Bezpieczna Szkoła. Czytając nazwy powyższych projektów, należy mieć świadomość, że stoi za nimi grupa Pedagogów wsparta pomocą Dyrekcji. W procesie kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku nie sposób, nie wspomnieć o licznych sekcjach sportowych, kołach zainteresowań, pracownikach biblioteki, czytelni internetowej, członkach ZHP, ZMW, SKS i wielu innych inicjatywach, które służą dobru publicznemu. W tym przypadku również, należy mieć świadomość, że każdemu wymienionemu wyżej podmiotowi, przyporządkowana jest grupa pedagogów, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas. W ostatnich latach, byliśmy świadkami wymiany uczniów z ich rówieśnikami z Włoch, czy też grupą młodzieży z Ukrainy. Tu również zaangażowani zostali konkretni nauczyciele i ich cenny czas. Do powyższych przedsięwzięć dodać można organizację praktyki zawodowej we Francji i nadmorskich kurortach Polski, przeprowadzanie licznych wycieczek, wyjazdów do teatru, poranki symfoniczne, mitingi profilaktyczne, wyjścia do kina i liczne uroczystości religijno państwowe, udział w olimpiadach i konkursach wiedzy, biegu Piastów, zawodach sportowych, itp.. Za każdą formą niniejszej aktywności stoi konkretny Pedagog lub grupa Pedagogów. Z jednej strony, sytuacja ta uzmysławia nam, jak wielki potencjał sił musi włożyć nauczyciel, w celu urzeczywistnienie tej wizji. Z drugiej natomiast, okazuje się, jak wielkim zaufaniem darzą się wzajemnie Dyrekcja i Grono Pedagogiczne. W działalności dydaktycznej Pedagogów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, aktywność społeczna przedstawia się jako realizacja jednego z najważniejszych filarów edukacji. Dyrekcja Szkoły, zgodnie z zasadą prakseologiczną, podkreśla, że zwiększanie ilości działań na terenie szkoły i poza nią, jest usprawiedliwione wtedy, gdy istnieje realna możliwość ich przygotowania 49. Tym samym, wszelkie objawy aktywności społecznej, przeprowadzane na terenie szkoły, pozbawione są improwizacji i nie wprowadzają w jej życie chaosu. Żartobliwie mówi się o tym, że Dyrekcja robi wyjątek od tej reguły i pozwala na organizację zaimprowizowanego przedsięwzięcia, pod jednym warunkiem, że jest ono dobrze przygotowane. Immanuel Kant postawił słuszną tezę, że człowiek może stać się człowiekiem tylko poprzez wychowanie 50. W oparciu o niniejsze stwierdzenie, oczywistym wydaje się, że każdy system edukacyjny potrzebuje nie tyle pedagogów, co dobrych pedagogów. Wychodząc naprzeciw chorobom współczesnej cywilizacji, począwszy od biedy, agresji, alkoholizmu, 49 Por. R. Forycki, Prakseologia apostolstwa, Ołtarzew 1998, s I. Kant, O pedagogice, tłumaczenie D. Sztobryn, Łódź, 1999, s. 43.

11 S t r o n a 11 narkomanii, na tzw. eurosieroctwie skończywszy, Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 Kłobucku, do dyspozycji swych podopiecznych, oddają wiedzę i własne doświadczenie życiowe. Nadmieńmy w tym miejscu, że ponad 65% pedagogów, zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1, w ramach szczebli awansu zawodowego, jest nauczycielami dyplomowanymi. Większość członków Grona Pedagogicznego, ma ukończone po dwa lub trzy kierunki studiów podyplomowych i kursów doszkalających. Nauczyciele zdobywają stopnie naukowe i odbywają studia doktoranckie. Działania prakseologiczne szkoły, z zakresu profilaktyki wychowawczej, zmierzają w kierunku wyeliminowania ze szkoły zachowań szkodliwych, patologicznych, uderzających w godność osoby ludzkiej, czy też dających zgorszenie 51. Pośród tych działań, Dyrekcja Szkoły wspólnie z Gronem Pedagogów, wychodząc naprzeciw potrzebom ogólnoludzkim, przy jednoczesnym monitorowaniu warunków społecznych, gospodarczych i ekonomicznych kraju i regionu, otwiera liczne nowe kierunki kształcenia. Wspomnieć należy, że w ofercie szkolnej na rok , Liceum Ogólnokształcące, oferuje kształcenie na kierunkach: politechnicznym, humanistycznym, przyrodniczo medycznym, turystycznym i ogólnopolicyjnym. Technikum Nr 1 pragnie kształcić w kierunku: mechanicznym, ekonomicznym, żywienia i gospodarstwa domowego, budownictwa, informatycznym, logistycznym, usług fryzjerskich i pojazdów samochodowych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 oferuje naukę przygotowującą do zawodu: mechanika pojazdów samochodowych, technologa robót wykończeniowych w budownictwie i kucharza małej gastronomii. Szkoła Policealna Nr 1, na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie, chce kształcić w kierunkach: technika usług fryzjerskich, technika usług kosmetycznych i florysty. Przedstawiona, w krótkim zarysie, historia szkoły odsłoniła nam jej prawdziwe oblicze. Analiza historyczna, wolna od jakichkolwiek sentymentów, pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, że dzieje szkoły noszą na sobie ślad pracy wielu wspaniałych pokoleń pedagogów. Jedni z nich żyją, inni od nas odeszli. Natomiast dzieło, w które się angażowali całym swym jestestwem, trwa i rozwija się. Czterdziestoletnie dzieje Szkoły wpisują się w trud wychowywania wielu młodych pokoleń Polaków. Każdy pedagog, pochylając się nad człowiekiem, zdawał sobie sprawę z tego, że wychowanie to praca z człowiekiem i nad człowiekiem z tym, kto znajduje się w stanie dojrzewania 52. Dlatego, w działaniach dydaktyczno wychowawczych szkoły, przywiązywano głęboką wagę, do promowania pozytywnych wartości ogólnoludzkich, na każdym etapie kształcenia. Od początku istnienia Szkoły, jej twórcy, a następnie ich następcy, aż do chwili obecnej, podkreślają, że edukacja w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku dokonuje się na bazie argumentacji osobistej i działaniach planowych. Priorytet dla wszelkich działań na płaszczyźnie pedagogicznej stanowią: bezinteresowność, autentyczna miłość i przezwyciężanie wszelkich przejawów egoizmu, w klimacie poświęcenia i braterstwa. Na przestrzeni lat, każdy nauczyciel doświadczał tego, że jego praca staje się służbą. W szkole, jak powtarzał często wybitny polski pedagog, Janusz Korczak: jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka 53. W powyższej maksymie zawiera się bezinteresowna troska o uformowanie sumienia młodego człowieka, którą przez okres czterdziestu lat realizuje się w Szkole. Świadczona przez szereg lat służba pedagogiczna, na rzecz ojczyzny i lokalnego środowiska, przeradzała się zawsze w pewien rodzaj pomocy niesionej młodemu człowiekowi, w celu spełnienia 51 Por. R. Forycki, Prakseologia, s J. Tischner, Etyka Solidarności, Kraków 1992, s J. Korczak, Pamiętnik, Poznań 1984, s. 37.

12 S t r o n a 12 właściwej mu roli w społeczeństwie 54. Wielki Sokrates przyrównał pracę wychowawcy do zabiegów położnej, która pomaga matce urodzić dziecko. Jak podkreśla to ks. prof. dr hab. Józef Tischner dzięki pracy wychowawcy rodzi się w duszy człowieka jakaś prawda. Prawda ta staje się siłą człowieka. Wychowawca prawdy tej nie stwarza, jak położna nie stwarza dziecka. On tylko pomaga, dołączając do wysiłków człowieka swój wysiłek. Mimo to jego pomoc okazuje się często niezbędna cenna, jak cenne jest ludzkie istnienie 55. Na koniec pozostaje pytanie: Jaką historię tworzyć będzie Zespół Szkół Nr 1 w przyszłości? Mając tak wspaniały i twórczy potencjał ludzki wydaje się, że jedynie dobrą. Skoro kilka pokoleń pedagogów, może podczas jubileuszu, śmiało powtórzyć za Andrzejem Rosiewiczem: Czterdzieści lat minęło to piękny wiek, czterdzieści lat i nawet jeden dzień, tą nadzieją napawa następna część tekstu: Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? 54 Por. R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki, dz. cyt., s J. Tischner, Etyka, s. 78.

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak.

HISTORIA SZKOŁY. 4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak. Historia HISTORIA SZKOŁY 1959 Zarządzeniem Ministra Oświaty została otwarta trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Placówka otrzymała do swej dyspozycji budynek po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 Tak naprawdę, to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwsze są korzenie, a drugą skrzydła. Hadding Carter

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie

Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie Grodków, dnia 21 stycznia 2013r. Wykaz aktów prawnych opisujących pracę placówki oświatowej, których zapisy zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Anna Spychała. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie stażu: 31.05.2003 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu:

Anna Spychała. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie stażu: 31.05.2003 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: Anna Spychała Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Sierakowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Do 1950 roku siedzibą szkoły był wynajęty lokal w budynku przedsiębiorstwa odzieżowego "GRACJA" przy ul. Wojska Polskiego.

Do 1950 roku siedzibą szkoły był wynajęty lokal w budynku przedsiębiorstwa odzieżowego GRACJA przy ul. Wojska Polskiego. Historia zespołu szkół ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie Szkoła powstała 1 września 1947 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Kształciła uczniów w zawodzie mechanicznym. Od 1948 r.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK

PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK PREZENTACJA AUTOR JAKUB CIĘŻAREK TYTUŁ PREZENTACJI. NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE W ŻYCHLINIE MOIM ZDANIEM. SZKOŁA PODSTAWOWA. NAJWAŻNIEJSZYM MIEJSCEM W ŻYCHLINIE MOIM ZDANIEM JEST SZKOŁA PODSTAWOWA.KSZTAŁCI ONA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY? Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 1 Szkoła znana i nieznana Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 2 ocalić od zapomnienia K.I. Gałczyński 1894 - c.k. Szkoła Kowalska 2011 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty 2016 informacja wstępna. Szczecin, dn r.

Reforma oświaty 2016 informacja wstępna. Szczecin, dn r. Reforma oświaty 2016 informacja wstępna Szczecin, dn. 05.07.2016 r. ZAŁOŻENIA REFORMY 8-letnia Szkoła Powszechna z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV Likwidacja Gimnazjów 4-letnie Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU NA LATA 2015-2018 SPIS TREŚCI: I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie założenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGOW GOŁOTCZYŹNIE NA LATA 2014-2018

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGOW GOŁOTCZYŹNIE NA LATA 2014-2018 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGOW GOŁOTCZYŹNIE NA LATA 2014 2018 Non scholae, sed vitae discimus. Seneca Plan rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOSTKA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM JEZUITÓW W KRAKOWIE w roku szkolnym 2012/13

PLAN PRACY KOSTKA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM JEZUITÓW W KRAKOWIE w roku szkolnym 2012/13 PLAN PRACY KOSTKA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM JEZUITÓW W KRAKOWIE w roku szkolnym 2012/13 1 Towarzystwo Jezusowe w oparciu o jezuicki model nauczania, proponuje następujący profil edukacyjno pedagogiczny szkoły:

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ.

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz KUSZEWSKI Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Pan Grzegorz KUSZEWSKI Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu Łódź, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/076 LLO-410-34-03/08 Pan Grzegorz KUSZEWSKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Sławińskiego 13, gdzie wcześniej znajdowały się biura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Sławińskiego 13, gdzie wcześniej znajdowały się biura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Szkoła powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Kolejowych im. Tadeusza Kościuszki uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie numer 1301/XLVI/2002 z 24.01.2002 r. Historia szkoły technicznej kolejowej w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Napisano dnia: 2016-09-11 10:30:56 Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim rozpoczęły się w dniu wczorajszym, tj. 10 września 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 1 I MISJA SZKOŁY Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Chadam nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 2 wzamościu Zamość,26X.2000r. Pan mgr Henryk Borowik Dyrektor Gimnazjum nr 2 wzamościu Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012)

II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012) II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012) W 1962 r. decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołany został w Rybniku Ośrodek Stacjonarno-Zaoczny Politechniki Śląskiej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP WIZJA I MISJA SZKOŁY

WSTĘP WIZJA I MISJA SZKOŁY WSTĘP W świetle założeń reformy edukacji szkoła powinna być środowiskiem, w którym dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia stanowi płaszczyznę całej działalności edukacyjnej. Pierwszym miejscem, gdzie

Bardziej szczegółowo

A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY

A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY iasteczko Poddębice położone nad rzeką Ner należało do prastarej Ziemi Łęczyckiej. W roku 1939 liczyło około 5 tys. mieszkańców. Była w nim przed wojną szkoła powszechna.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ANTONIEGO DOBISZEWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015-2016

OFERTA EDUKACYJNA XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ANTONIEGO DOBISZEWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015-2016 OFERTA EDUKACYJNA XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ANTONIEGO DOBISZEWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Rok szkolny 2015/2016 to kolejny rok pracy z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Nasza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 1 1 1 1 1 1 R P W / 3 4 4 7 3 / 2 0 1 6 P Data :2016-06-09 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa,0$ czerwca 2016 r. D K O -W O K.4072.5.2016.M K BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPL. ZAŁ. Adam Bodnar

Bardziej szczegółowo

MISJA "UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA"

MISJA UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach 39-124 Iwierzyce 186 tel. 17 745 50 94 fax. 17 222 15 25 www.gimiwierzyce.pl adres e-mail: gimnazjum@iwierzyce.pl MISJA "UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 6 w Żorach

Zespół Szkół Nr 6 w Żorach Zespół Szkół Nr 6 w Żorach SZKOŁA... Mała Bezpieczna Przyjazna uczniom Szkoła oferuje uczniom: Pełne bezpieczeństwo, miłą atmosferę, ciekawe zajęcia Liczne multimedialne pracownie wyposażone w wysokiej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 w GDAŃSKU w latach 2011 2016 1 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 4 1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły,

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013 Cele 1. Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu ukierunkowanego na : koncepcję pracy zarządzanie i organizację kształcenie wychowanie i opiekę 2.

Bardziej szczegółowo

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publicznego im. K.I. Gałczyńskiego w Żytnie na lata 2014 2017 I. MISJA SZKOŁY 1. Dążymy do tego aby 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała nr 000.14.2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej z dnia 18 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo