Konkurs Piękna Wieś Dolnośląska 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs Piękna Wieś Dolnośląska 2009"

Transkrypt

1 Konkurs Piękna Wieś Dolnośląska 2009 Kategoria : Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi Inicjatywa: ZałoŜenie Klubu Seniora Druga Młodość 50+ Do tego, by mądrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy I. Riguaux Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Przystań Mościsko Wieś Mościsko, Gmina DzierŜoniów 1

2 Do tego,by mądrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy Iean Rigaux Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi Sztandarowym przykładem działań mających na celu zachowanie i rozwój toŝsamości wsi oraz integrację społeczności lokalnej było powołanie Klubu Seniora Druga Młodość 50+. Klub powstał 12 marca 2009r. przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Wsi Przystań Mościsko. Oryginalność i innowacja załoŝeń związanych z działalnością klubu polega na zaproponowaniu seniorom róŝnorodnych zajęć, które pozwolą wykorzystać wielopłaszczyznowy potencjał drzemiący w osobach powyŝej 50-tego roku Ŝycia oraz otoczenie ich naleŝnym szacunkiem. DuŜą wagę przywiązujemy do tworzenia więzi międzypokoleniowych, dlatego często w zajęciach klubu uczestniczą dzieci, które uczą się wartościowego sposobu Ŝycia i szacunku do osób starszych. Natomiast członkowie klubu pomagają w prowadzeniu zajęć dla dzieci. Od kilku lat w naszej wsi organizujemy Dzień Seniora, który cieszy się duŝym zainteresowaniem. Budowała nas liczna obecność osób starszych na tych spotkaniach, ciekawiły nas opowieści tych osób, które mają ogromny bagaŝ wiedzy i doświadczeń. W szkole natomiast organizowane są imprezy z okazji: Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka. Wymienione wyŝej imprezy, w których uczestniczyli seniorzy to niestety tylko pojedyncze dni w roku kiedy starsze osoby mogły się spotkać. Chcieliśmy zmienić taki stan rzeczy, zorganizować cykliczne spotkania i zajęcia, a jednocześnie wykorzystać potencjał seniorów i dlatego powołaliśmy Klub Druga Młodość 50+. Formę i czas zajęć ustalili sami zainteresowani na zebraniu inaugurującym działalność klubu. Zainteresowanie pomysłem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Klub zrzesza 30 członków stałych i kilka osób wspierających nasze działania o statusie przyjaciela Klubu Seniora. Zajęcia dla członków klubu są róŝnorodne. Przy aktywnym udziale członków i pomocy Ŝyczliwych osób realizujemy wspólnie projekt tworzenia kronik Mościska pt.: Jak cudne są wspomnienia....spotkania towarzyszące powyŝszemu przynoszą nam wszystkim wiele radości, dają powód i okazję do wspólnego spędzania wolnego czasu. Są okazją do wspomnień, wzruszeń i rozmów a takŝe, a moŝe przede wszystkim, stwarzają moŝliwość bycia wysłuchanym z głębokim zainteresowaniem. Pomoc ze strony Stowarzyszenia polega na technicznym wsparciu przedsięwzięcia: skanujemy zdjęcia, spisujemy prawie zapomniane 2

3 historie, staramy się utrwalić waŝne dla Seniorów wspomnienia i przekazać je młodszym współmieszkańcom. 9 maja rozpoczęliśmy cykliczną imprezę dla seniorów i reszty świata Szuwarowe granie. Imprezy odbywają się w plenerze, nad naszym stawem, gdzie przy akompaniamencie gitary członkowie Klubu przypominali sobie stare harcerskie (i nie tylko) piosenki, niektóre z bardzo długą brodą. Spotkania przy gitarze planowane są co miesiąc przez okres letni. Kobiety- członkinie klubu uczestniczą w zajęciach aerobiku oraz uprawiają Nordic Walking. Dzięki uczestnictwie w tych zajęciach kobiety przełamują bariery, poprawiają kondycję fizyczną co wpływa pozytywnie na Ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Organizujemy wielopokoleniowe wycieczki, które są atrakcją dla wszystkich uczestników. W maju byliśmy w Arboretum w Wojsławicach, gdzie podziwialiśmy unikatowe okazy róŝaneczników, magnolii i rododendronów. Pomimo tego, Ŝe Arboretum leŝy ok. 20 km od Mościska niektóre z osób po raz pierwszy widziały ten przepiękny zbiór roślin. DuŜe znaczenie dla członków klubu ma religia. Dlatego byliśmy na pielgrzymkach w Częstochowie, Wadowicach, Krakowie i Łagiewnikach. Uczestniczymy z naszymi seniorami w imprezach gminnych. W noc świętojańską 20 czerwca 2009r. mieliśmy przyjemność zaszczycić swoją obecnością Owiesno, gdzie oglądaliśmy piękny spektakl Teatru Prawdziwego z Bielawy pt. Historia leśnej osady, który odbył się przy ruinach zamku. Wakacje to czas,w którym członkowie Klubu zgodzili się zaangaŝować w opiekę nad dziećmi na wiejskiej półkolonii organizowanej w ramach projektu Klub Kolorowej Rabatki. Będzie to nieabsorbująca chwila relaksu w czasie zabaw dzieci, podczas robienia kanapek, towarzysząc na wycieczkach itp. Ufamy, iŝ w tym róŝnorodnym towarzystwie czas miło upłynie zarówno tym starszym, jak i młodym. W miarę moŝliwości kondycji fizycznej członkowie Klubu pracują razem z nami przy upiększaniu naszej miejscowości. Dbamy o piękny plac zabaw dla dzieci, pielęgnujemy obejście Kościoła, przy którym powstał nowy chodnik, rabaty i ławki. W październiku dzięki przychylności Pani Dyrektor Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Mościsku i społecznemu zaangaŝowaniu nauczyciela informatyki, będzie zorganizowany bezpłatny kurs obsługi komputera dla członków Klubu

4 Działalność Klubu seniora jest spójna ze Strategią Rozwoju Wsi Mościsko, która została opracowana przez Radę Sołecką i Grupę Odnowy Wsi. Jednym z załoŝeń tej strategii jest stworzenie tematycznych kół zainteresowań i klubów dla mieszkańców: Mały Artysta, chór, zespół muzyczny, koło literacko-poetyckie, Klub Seniora Działalność wpisuje się takŝe w Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia ŚlęŜanie-LGD - Cel ogólny 3 Integracja lokalna i regionalna gmin i społeczności, cel szczegółowy 3.2 Poprawa samoorganizacji mieszkańców. Działania z zakresu integracji społeczności lokalnych, które są jednym z celów opisywanego przedsięwzięcia wpisują się równieŝ w Strategię Rozwoju Gminy DzierŜoniów Cel strategiczny 3 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W przedsięwzięcie pn. Klub Seniora Druga Młodość 50+ zaangaŝowana jest liczna grupa mieszkańców Mościska. Poza członkami i sympatykami Klubu (ponad 30 osób) w prace zaangaŝowani są członkowie Stowarzyszenia Przystań Mościsko, które jest organizatorem wszystkich zajęć. Zajęcia aerobiku i Nordic Walking prowadzone są przez profesjonalne instruktorki, mieszkanki gminy. Nauczyciele z nasze szkoły podjęli się przeprowadzenia zajęć z zakresu obsługi komputera. Często zajęcia są wspólne dla seniorów, dzieci i młodzieŝy co wzmacnia więzi międzypokoleniowe i poczucie wspólnoty. Naszym zdaniem przedsięwzięcie wpisuje się w załoŝenia procesu odnowy wsi. Inicjatywa jest całkowicie oddolna, uczestnicy i organizatorzy projektu współpracują, sami określają zasady funkcjonowania, wzajemnie się wspierają. W przedsięwzięcie włącza się liczna grupa mieszkańców. Zachowana jest równieŝ zasada pomocniczości, poniewaŝ środki finansowe na realizację projektu pochodzą z budŝetu gminy, a pozyskane zostały w konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy działanie Organizacja zajęć dla osób starszych. Dzięki partnerstwie Stowarzyszenia Przystań Mościsko i Gminy DzierŜoniów realizowany jest bardzo wartościowy projekt. Prezentowana wyŝej szeroka gama zajęć Klubu Seniora moŝliwa jest dzięki sponsoringowi zaprzyjaźnionych osób i przychylności władz Gminy DzierŜoniów. Stowarzyszenie przystąpiło do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Wójta Gminy DzierŜoniów. Uzyskaliśmy dotację do projektów: 1. Jak cudne są wspomnienia... - seniorzy tworzą kroniki Mościska 1950,00 zł dotacji ,00 zł sponsorzy 2. Ciśnienie pod stałą kontrolą 250,00 zł + 50,00 środki własne Stowarzyszenia Przystań Mościsko. 4

5 Prywatni sponsorzy: 1. Spółka Agrarna Mościsko 1000,00 zł (zakup kijów do Nordic Walking) 2. Darowizna mieszkańców 1300,00 zł (zakup stepów i karimat do aerobiku). Słowa motta w pełni oddają sens tego, co wspólnie udało nam się zrobić oraz tego co jeszcze przed nami. Nie bez znaczenia zdaje się być długofalowa misja projektu. Wszechobecny w naszej kulturze i społeczeństwie kult młodości, sprawności, zdrowia skłania do refleksji, Ŝe młode dziś ręce, za chwile staną się starymi głowami. Nie zapominamy o tym i Ŝywimy głęboką nadzieję, Ŝe nasze serce i czas znajdą uznanie w oczach, tych którzy przyjdą po nas i z jeszcze większym zaangaŝowaniem będą kontynuować rozpoczęte przez nas dzieło, którego wartości i znaczenia określić nie sposób. Serdecznie zapraszamy Komisję Konkursową do odwiedzenia Mościska i poznania naszych wspaniałych seniorów oraz efektów naszej wspólnej pracy. 5

6 Przy Stowarzyszeniu Przystań Mościsko W dniu 12 marca 2009 r. Powstał Klub Seniora Druga Młodość 50+

7 Dzień Seniora Styczeń 2008 Wójt wręczył nagrody dla najstarszych czytelników.

8 Dzień Seniora Styczeń 2009

9 Mieszkanki Mościska podczas ćwiczeń aerobiku przedział wiekowy: lat Sekcja Nornic Walking

10 Seniorzy chętnie pomagają Przy lekkich pracach porządkowych

11 Szuwarowe Granie Plenerowe mierzenie ciśnienia podczas Majówki

12 Członkowie Kluby Druga Młodość 50+ w arboretum w Wojsławicach Wielopokoleniowa wycieczka do Wojsławic

13 Noc Świętojańska na ruinach Zamku Chudów Wiedźmy na zamku Chudów

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU W KATEGORII WSPÓLNOTA OBYWATELSKA GMINA DZIERŻONIÓW PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę Dzierżoniów, 22.01.2014r. Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Za jednym STERem... ...czyli biuletyn informacyjny LGD STER. Witaj wiosno...

Za jednym STERem... ...czyli biuletyn informacyjny LGD STER. Witaj wiosno... ...czyli biuletyn informacyjny LGD STER LGD nr 1/2012 (III V 2012) Witaj wiosno... AstroPuzzle Astro English Naszego powszedniego chleba.. smak prosto z Andrespola... Kulturalnie, ekologicznie...gdzie?

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

55+ Seniorzy w akcji

55+ Seniorzy w akcji 55+ Seniorzy w akcji ŚWIAT ZMIENIAJĄ LUDZIE Z PASJĄ! www.seniorzywakcji.pl 55+ Seniorzy w akcji Publikacja została sfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Uniwersytety

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze dobre praktyki na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim

Najciekawsze dobre praktyki na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim Najciekawsze dobre praktyki na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim W naszym kraju zauważa się zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz stały wzrost liczby osób w wieku emerytalnym.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ANDRYCHÓW NA LATA 2008-2013 STYCZEŃ 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA...5 1.1. TŁO I PRZYCZYNY... 6 1.2. WARTOŚCI, ZASADY,

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej

Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej Białystok 2011 Analizując informacje docierające ze środków

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ SIERPIEŃ 2013 BIULETYN NR 4 Egzemplarz bezpłatny Szanowni Państwo Przedkładamy kolejny numer biuletynu, poprzez który staramy się Czytelnikom przybliżyć spojrzenia

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych.

Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych. Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych. Rys historyczny W społeczeństwach krajów rozwiniętych coraz większą grupę stanowią seniorzy. Rośnie odsetek osób,

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo