Multimedia w procesie kształcenia wczesnoszkolnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multimedia w procesie kształcenia wczesnoszkolnego"

Transkrypt

1 Multimedia w procesie kształcenia wczesnoszkolnego Joanna JUSZCZYK-RYGAŁŁO Abstrakt: W artykule przedstawiono charakterystykę multimediów pod kątem zastosowania ich w edukacji wczesnoszkolnej. Edukację multimedialną opisano w powiązaniu z kompetencjami komunikacyjnymi dzieci i rolą nauczyciela. Kľúčové slová: multimedia, edukacja wczesnoszkolna, edukacja medialna. Multimedia in the Process of Early Education Abstract: The paper presents the characteristics of the multimedia in terms of their application in early childhood education. Multimedia education is described in conjunction with the communication competencies of children and the role of the teacher. Keywords: multimedia, early education, media education. Wstęp Jednym z wiodących paradygmatów nowoczesnej edukacji w społeczeństwie wiedzy jest realizacja koncepcji kształcenia multimedialnego, która postulowana jest przez wielu pedagogów. 1 W zakresie kształcenia formalnego implikuje to konieczność wyposażenia nauczycieli w odpowiednie kompetencje, wśród których znaczącą rolę odgrywają kompetencje medialne i infotechniczne. Są to kompetencje, których przejawem jest nie tylko umiejętność funkcjonalnego i kompleksowego wykorzystania dostępnych informatycznych środków dydaktycznych, ale także zdolność do konstruowania własnych, oryginalnych pomocy do zajęć, wśród których znaczącą rolę odgrywają prezentacje multimedialne. 2 Aby mogły należycie pełnić funkcje dydaktyczne, powinny być one odpowiednio przygotowane i to nie tylko pod względem merytorycznym, ale również od strony wizualnej. Multimedia w nauczaniu wczesnoszkolnym powinny pojawiać się w sposób naturalny od najwcześniejszego poziomu edukacji jako nowoczesne narzędzia dydaktyczne, które są metodycznie wygodne dla nauczyciela i bardzo atrakcyjne dla ucznia. Ważne jest przy tym, aby były one dostosowane do percepcyjnych możliwości dzieci. 1 W. Strykowski, Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie, Chowanna, R.XLVI (LIX), T.1(20), Katowice 2003, s O znaczeniu nauczycielskich kompetencji multimedialnych świadczą warunki określane w konkursach na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, na przykład w konkursie ogłoszonym 26 czerwca 2013r. przez Ministra Edukacji Narodowej. Źródło: 80

2 Edukacja multimedialna W stosunku do pojęć: multimedia i edukacja multimedialna istnieją trudności definicyjne, wynikające z wieloznaczności tych określeń. Problem polega bynajmniej nie na tym, że nikt nie wie, co należy rozumieć przez pojęcie multimedia, lecz przeciwnie zbyt wielu ludzi nadaje temu pojęciu zbyt wiele znaczeń. 3 Janusz Gajda określa multimedia jako środki techniczne, których podstawą jest komputer w sieci, z oprogramowaniem, połączony do innych mediów, jak monitor, magnetowid, odtwarzacz płyt kompaktowych, skaner, drukarka, mikrofon, co pozwala na dowolne wykorzystywanie i łączenie różnych pod względem kodu tekstów, ich przetwarzanie, tworzenie i rozprzestrzenianie za pośrednictwem Internetu. 4 Maria Gołaszewska twierdzi, że [ ] multimedia (inaczej media elektroniczne), zdefiniować można jako «różnorodne środki audiowizualne» tekst, dźwięk, obraz, animacja uzupełniające się wzajemnie, użyte w jednym przekazie. 5 Z kolei Józef Bednarek przez system multimedialny rozumie dowolny system teleinformatyczny zdolny do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji danych w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki komputerowej i tekstów. 6 Podkreśla on przy tym znaczenie ważnego atrybutu jakim jest możliwość interakcji użytkownika z systemem. Multimedia, nazywane również nowymi mediami, jako pojęcie technologiczne określają zintegrowane media interaktywne. 7 Integracja mediów rozumiana jest jako połączenie kilku różnych form przekazu informacji, które się wzajemnie przenikają. Dzięki temu multimedia wspierają ideę polisensoryzmu, sformułowaną w XVII wieku jako złotą regułę dydaktyki przez jej pierwszego teoretyka Jana Amosa Komeńskiego. J.Bednarek uznaje J.A.Komeńskiego za prekursora kształcenia multimedialnego. Interaktywność przekazów multimedialnych wiąże się z zastosowaniem techniki odwołań (hiperłączy), dzięki którym użytkownik może, klikając wybrany fragment przekazu, dotrzeć według własnych potrzeb i możliwości do różnych, nowych informacji, tematycznie związanych z ostatnio oglądaną. 8 Odbiorca sam buduje własny, nowy przekaz, decyduje, które treści chce zobaczyć, przeczytać, czy posłuchać w pierwszej kolejności, a które chce pominąć i w ten sposób dostosowuje układ treści przekazu do swoich potrzeb. 3 B.Steinbrink, Multimedia u progu technologii XXI wieku, Wrocław 1993, s J.Gajda, Media w edukacji, Wydanie VIII, Kraków 2010, s M.Gołaszewska, Multimedia krytyka i obrona. Esej o estetycznym statusie nowych mediów, In: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K.Wilkoszewska, Kraków 1999, s J.Bednarek, Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006, s D.Monet, Multimedia, Katowice 1999, s.8. 8 T.Szkudlarek, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 1999, s

3 Agnieszka Rogulska zalicza tego typu multimedia do kategorii przekazów nieliniowych, znanych również jako treści hipermedialne. 9 Natomiast Stanisław Juszczyk rozróżnia przekazy multimedialne, które pozwalają na poruszanie się w dwóch wymiarach, tj. do przodu lub do tyłu, oraz przekazy hipermedialne, w których proces przemieszczania się ma również trzeci wymiar, głębokość, można poruszać się także w bok. 10 Multimedia [ ] posiadają dualną naturę. Mogą okazać się jednym z ważniejszych środków nauczania, a jednocześnie przodują także w dziedzinie rozrywki. Powstał nawet nowy termin edutainment określający oprogramowanie łączące elementy edukacyjne (education) oraz zabawowe (entertainment) w taki sposób, że każdy z nich odgrywa znaczącą rolę. 11 Jako środki dydaktyczne, które uczą i bawią są wprost idealnie dopasowane do okresu rozwoju wieku dziecięcego. Ze względu na możliwości jednoczesnego oddziaływania na różne zmysły w edukacji multimedialnej uruchamia się wiele kanałów przyswajania wiedzy i umiejętności. W procesie tym [ ] przekazywanie informacji odbywa się w języku działań poprzez stosowanie środków czynnościowych (naturalne przedmioty i modele), w języku obrazów (materiały wizualne i audiowizualne) oraz języku symbolicznym (materiały słowne i graficzne). 12 Stąd też stosowanie multimediów uaktywnia poznanie wielozmysłowe, które na etapie wczesnego rozwoju dziecka spełnia bardzo ważną funkcję dydaktyczną. Bernard Steinbrik przeprowadził badania efektywności kształcenia multimedialnego w odniesieniu do nauczania konwencjonalnego. W kształceniu multimedialnym, w którym angażuje się na prawie wszystkie zmysły człowieka, uzyskał następujące wyniki 13 : skuteczność nauczania jest wyższa o 56%, zrozumienie tematu jest wyższe o 50-60%, tempo nauczania jest wyższe o 60%, zakres przyswojonej wiedzy jest wyższy o 25-50%, nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy są mniejsze o 20-40%, oszczędność czasu wynosi 38-70%. 9 A.Rogulska, Media globalne media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edkacji regionalnej, Kraków 2012, s S.Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów szanse i zagrożenia, Katowice 2000, s H.Basaj, A.Borowiecka, M.Borowiecki i inni, Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podręcznik dla nauczyciela, Warszawa 2009, s.36. Źródło: (dostęp: ) 12 J.Bednarek, op. cit., s B.Steinbrink, op. cit., s

4 Przytoczone wyniki badań wywołują ogromny, często bezkrytyczny optymizm i fascynację multimediami. Jak zauważa Janusz Morbitzer, ta powszechna fascynacja jest bardziej zachwytem nad osiągnięciami współczesnej techniki, niż wyrazem uznania ich możliwości edukacyjnych. 14 Dlatego multimedia mogą być znakomitą pomocą dydaktyczną pod warunkiem ich racjonalnego stosowania. Ta racjonalność powinna wynikać z funkcjonalnej teorii uczenia się. Zgodnie z jej założeniami podstawę nauczania stanowią nie tylko doświadczenie i pamięć, ale również możliwość pozyskiwania treści z różnych źródeł, wielu kanałów informacyjnych oraz motywacja, będąca w określonej sytuacji czynnikiem inspirującym uczniów do podejmowania twórczej i innowacyjnej działalności. 15 W tym kontekście kształcenie multimedialne jest charakteryzowane przez Wojciecha Skrzydlewskiego jako proces generujący zmiany w trzech sferach 16 : w sferze psychodydaktycznej uczącego się; w sferze metodyki nauczania; w sferze realizacyjnej procesu kształcenia, czyli doboru strategii nauczania-uczenia się. Multimedia w nauczaniu małych dzieci Walory kształcenia multimedialnego polegają na tym, że jest ono nauczaniem wielokodowym, wielozmysłowym i wielostronnie aktywizującym uczniów 17. Konwergencja (integracja) rożnych technik edukacyjnych ma pozytywny wpływ na zapamiętywanie i odtwarzanie zapamiętanych treści. Wykazał to po raz pierwszy Edgar Dale w latach 50-tych XX wieku, prezentując tzw. stożek uczenia się. Na rys.1 pokazano piramidę (stożek) Dale a dla procesów kształcenia z wykorzystaniem mediów. Również badania Janusza Cianciary i Bożeny Uścińskiej potwierdzają, zawartą w raporcie Cisco 18, różną efektywność zapamiętywania informacji w zależności od formy przekazu: jedną dziesiątą informacji zapamiętujemy podczas czytania, dwie dziesiąte informacji usłyszanej, 14 J.Morbitzer, O niektórych mitach komputerowej edukacji, [sine anno], s.5. Źródło: (dostęp: ) 15 J.Bednarek, op. cit., s W.Skrzydlewski, Kształcenie multimedialne w systemie edukacyjnym szkoły wyższej In: Uczelnia na miarę współczesności, red. K.Denek, F.Januszkiewicz, W.Strykowski, Poznań 1983, s W. Strykowski, loco cit. 18 Multimodal Learning Through Media: What the Research Says, By Metiri Group Commissioned by Cisco 2008, rys.2, s.4. (dostęp: ) 83

5 Metody aktywne Metody pasywne Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov trzy dziesiąte informacji, która była obejrzana, siedem dziesiątych informacji, które były przekazane audiowizualnie, osiem dziesiątych tego, co było opowiedziane, dziewięć dziesiątych tego, co zostało osobiście zrobione. 19 Czytanie 10% Słuchanie 20% Odbiór treści werbalnych Oglądanie 30% Słuchanie i oglądanie 50% Opowiadanie 70% Odbiór treści wizualnych Odbiór i uczestnictwo Opowiadanie i wykonywanie czynności 90% Działanie Rys.1. Piramida uczenia się Edgara Dale (wersja rozwinięta przez Bruce a Hylanda) Źródło: opracowanie własne na podstawie Multimodal Learning Through Media: What the Research Says, By Metiri Group Commissioned by Cisco 2008, rys.2, s.4. (dostęp: ) Jak widać proces zapamiętywania jest najbardziej efektywny w przypadku stosowania narzędzi medialnych, które wymuszają u uczącego się aktywne działanie. W przypadku multimediów może to być nawet 90%. 20 Wykorzystanie multimediów w kształceniu wczesnoszkolnym przyczynia się do: ułatwienia łączenia nauki z zabawą, co jest istotą metodyki nauczania na tym etapie kształcenia; zwiększenia motywacji do nauki, co wpływa na kształtowanie postaw proedukacyjnych uczniów; 19 J.Cianciara, B.Uścińska, Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z mediami w praktyce, Wrocław 1998, s Multimodal Learning Through Media: What the Research Says, By Metiri Group Commissioned by Cisco 2008, rys.2, s.4. Źródło: (dostęp: ) 84

6 umożliwienia indywidualizacji kształcenia, co upodmiotawia nauczanie. Anna Hassa wymienia najważniejsze funkcje multimediów jako środków dydaktycznych: aktywizująco-motywująca, jeśli wyzwala wszechstronną aktywność uczniów i pobudza ich zainteresowania, poznawczo-twórcza, jeśli służy jako źródło wiedzy, tym bardziej cenne, o ile uczeń korzysta z niego rozwiązując napotykane sytuacje problemowe, ćwiczeniowa, jeśli zadania wykonywane samodzielnie przez uczniów służą utrwalaniu wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności, kontrolna, jeśli podczas pracy z komputerem uczniowie poddawani są kontroli (także samokontroli) bieżącej i końcowej w celu niedopuszczenia do powstawania zaległości i błędów, wychowawcza, jeśli stwarza dobre warunki oddziaływania na osobowość uczniów, terapeutyczna, jeśli umożliwia usuwanie zaburzeń rozwojowych. 21 Badając efektywność kształcenia multimedialnego należy uwzględniać wymienione jego cechy w kontekście procesów rozwoju dziecka. Kształcenie wczesnoszkolne obejmuje czwartą fazę rozwoju dziecka w koncepcji kształtowania osobowości człowieka, przedstawionej przez Erika Eriksona. 22 Dzieci w tym wieku są pilne, gotowe do podejmowania wyzwań i rywalizacji, a ich duża aktywność w wykonywaniu różnych zadań powinna doprowadzić do wzrostu poczucia fachowości. Jak zauważa Lech Witkowski, jeden z czołowych znawców teorii Eriksona, w okresie tym kryteria sprawności poznawczej i sprostania zastanym standardom ocen i oczekiwań są trwale obecne w codziennej praktyce oddziaływania na dzieci. 23 Brak sukcesów w tym okresie może prowadzić do pojawienia się poczucia niższości, co jest głównym zagrożeniem tego etapu życia dziecka. Zwiększenie nacisku na wydobycie, wskazanie i rozwijanie w dziecku najwartościowszych cech i talentów należy do zadań współczesnej edukacji A. Hassa, Komputer jako środek dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej, Komputer w szkole 1998, nr 1, s Zob. E.H.Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań L.Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń 1989, s Zob. E.Piwowarska, A.Pękala, Nauczanie wczesnoszkolne szansą dla ucznia, In: Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka, red. Banaszkiewicz T. Szlufik W., Pękala A., Częstochowa 2003, s

7 Dziecko, by uczestniczyć w procesie kształcenia multimedialnego musi być wyposażone w odpowiednie kompetencje komunikacyjne. 25 Aleksander Sztejnberg za J. P. Bowman em wymienia następujące sposoby komunikowania się: werbalne słowne wykorzystanie języka, niewerbalne pozasłowne, ustne rozmowa bezpośrednia, pisemne, w tym komunikacja elektroniczna. 26 Nabywanie tego ostatniego sposobu komunikowania się dokonuje się w trakcie uczenia się i jego wykorzystanie w multimediach edukacyjnych jest możliwe w późniejszym okresie kształcenia. Prezentacje multimedialne dla przedszkolaków powinny oczywiście ograniczać się do komunikacji werbalnej. Niezależnie jednak od wieku dzieci, każde z nich ma inne preferencje neurolingwistyczne. Może to być wzrokowe (wizualne), słuchowe (audytywne), lub dotykowo-czuciowe (kinestetyczne) podejście do komunikacji i myślenia. 27 Wizualny sposób komunikacji odwołuje się do zmysłu wzroku, słuchowy do zmysłu słuchu, a kinestetyczny do zmysłów węchu, smaku i dotyku, a także do pozycji i ruchów ciała. W miarę nabywania umiejętności czytania u dzieci wykształca się jeszcze jeden sposób odbioru informacji wizualnej przyswajanie informacji prezentowanej w postaci tekstu pisanego. Neil Flaming i Charles Bonwell wyróżniają w związku z tym cztery modalności: Visual wzrokowa (symboliczna), Aural słuchowa, Read/write wzrokowa (czytanie tekstu pisanego), Kinestetic kinestetyczna. Flaming i Bonwell są autorami kwestionariusza VARK, który może być wykorzystany do rozpoznania preferencji sensorycznej. 28 W kontakcie z otaczającą rzeczywistością dziecko korzysta ze wszystkich wymienionych sposobów komunikowania, ma jednak nieuświadomioną preferencję do używania tylko z jednego sposobu. Niektóre dzieci myślą w kategoriach pojęć wizualnych, podczas gdy inne 25 Zob. A.Skowrońska, Czy dziecko ma wpływ na kształtowanie własnej postawy twórczej? In: Dziecko i sztuka, red.w.szlufik, A.Pękala, Częstochowa A.Sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2001, s Ibidem, s N.L.Fleming, Ch.C.Bonwell, Questionnarie VARK, Źródło: (dostęp: ) 86

8 preferują audytywne, lub kinestetyczne przetwarzanie informacji. Ten preferowany sposób komunikacji jest w literaturze określany terminami: preferowany system reprezentacji, preferowana modalność sensoryczna, wiodący system percepcji. 29 Również w stosunku do przekazu multimedialnego możemy określić dominujący system zmysłowy, który może mieć wpływ na recepcję komunikatu zawartego w przekazie przez odbiorcę. Dostosowanie (synchronizacja) przekazu multimedialnego do preferencji komunikacyjnych dzieci polega na zastosowaniu w przekazie każdego sposobu komunikacji, albo też dokonaniu wyboru tej synchronizacji, która wywołuje najbardziej pozytywne reakcje u dzieci. Przekaz odbywa się w wielu językach: w języku symbolicznym (komunikaty słowne i graficzne), w języku obrazów wizualnych, słuchowych i audiowizualnych, a także w języku działań, dzięki stosowaniu mediów działaniowych i interaktywnych. 30 Dlatego też wachlarz metod nauczania stosowanych przez nauczyciela w praktyce kształcenia multimedialnego powinien być bardzo szeroki i wynikać z wdrażanych innowacji pedagogicznych. 31 Nauczyciel powinien stosować takie metody, których realizacja spowoduje, iż dzieci będą uczyć się aktywnie. Pomaga w tym wiedza z zakresu kognitywistyki, która pokazuje, że podstawą uzyskiwania informacji jest aktywna eksploracja, podczas której dominującą rolę odgrywają zmysły współpracują one ze sobą w rejestracji wrażeń. Dotyczy to również tych, zapośredniczonych przez media. W tak ujętym doświadczeniu percepcyjnym występują przeplatające się nawzajem fazy aktywności i działania, bierności i obserwacji. Tym samym zwraca się uwagę na to, że percepcja nie ma charakteru biernego, lecz wiąże się z aktywnością. 32 Osiągnięcie tego celu zapewnia stosowanie multimediów edukacyjnych. Multimedia edukacyjne Multimedia edukacyjne (edukacyjne programy komputerowe) mające zastosowanie w kształceniu wczesnoszkolnym, ze względu na ich cechy formalne, dzielimy na: zabawy komputerowe to programy dla najmłodszych odbiorców; nie służą realizacji określonych celów edukacyjnych, jedynie przygotowują do pracy z komputerem, 29 A.Sztejnberg, op.cit. 30 W. Strykowski, op.cit., s Zob. U.Ordon, Innowacje pedagogiczne jako wymóg nowoczesności w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej In: Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i szkolnej, red. U.Ordon, A.Pękala, Częstochowa I.Samborska, Potrzeby i możliwości doświadczania świata przez dziecko nowe konteksty, In: Dziecko-uczeń a wczesna edukacja, red. I.Adamek, Z.Zbróg, Kraków 2011, s

9 ćwiczenia komputerowe służą do realizacji założonych celów edukacyjnych i terapeutycznych; są zbliżone do ćwiczeń tradycyjnych (różni je forma przekazu, łączenie tekstów z grafiką, animacją i dźwiękiem), gry komputerowe pośrednio realizują cele edukacyjne; dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności niejako przy okazji realizacji zadań w postaci fabuły i układu gry, które są postawione przed graczem, programy użytkowe edytory tekstu, grafiki, dźwięku itp., programy informacyjne prezentują wiedzę z różnych dziedzin; są to programy do tworzenia prezentacji, słowniki i encyklopedie multimedialne itp. 33 Według wyników ankiety przeprowadzonej wśród dzieci 9-letnich ze szkół w Nowym Sączu, 37,9% odpowiedziało, że najczęściej komputer służy im do grania w różnego rodzaju gry 34. Multimedia edukacyjne łączą w sobie treści z różnych dziedzin edukacji, zgodnie z założeniami nauczania zintegrowanego. Można je wprowadzić do wielu treści programowych. Ćwiczenia multimedialne łatwo włączyć w treść lekcji. Wykorzystuje się je do poznawania i utrwalania liter i liczb, doskonalenia słuchowej syntezy oraz analizy wyrazów, ćwiczenia umiejętności czytania oraz pisania poprawnego ortograficznie, doskonalenia pamięci wzrokowej i słuchowej, doskonalenia spostrzegawczości, ćwiczenia umiejętności związanych z operacjami pieniężnymi, obliczeniami zegarowymi, umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na różnym poziomie, poznawania środowiska społecznoprzyrodniczego, a także wychowania komunikacyjnego. Bardzo często multimedia edukacyjne są projektowane jako pakiety dydaktyczne, które zawierają multimedia integrujące ćwiczenia, gry i zabawy dostosowane do wieku dzieci. Podsumowanie Edukacja we współczesnym społeczeństwie wiedzy ma prymarne znaczenie. We wczesnej edukacji szczególnego znaczenia nabiera wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym multimedialnych programów edukacyjnych. Można je traktować jako pretekst do uruchomienia dotychczasowych doświadczeń dzieci, albo wdrażać do procesu kształcenia na 33 J.Gruba, Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich, Kraków 2002, s R. Bernátová: Žiak 3. ročníka a jeho práca s počítačom v domácom prostredí. In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus VIII. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s

10 równych prawach z innymi środkami dydaktycznymi. Multimedia są wówczas podstawą do rozwijania procesu dydaktyczngo w atrakcyjnych dla dzieci formach i warunkach, stanowią też zachętę do wyjaśniania i porządkowania znaczeń. W ten sposób stwarzają szansę na wykorzystanie i poszerzanie posiadanej przez dzieci wiedzy. Pozwalają ponadto na personalizację kształcenia dostosowanie tempa rozwijania sprawności edukacyjnych do możliwości percepcyjno-recepcyjnych dzieci, także tych o opóźnionych lub ograniczonych funkcjach psychicznych czy motorycznych. Literatúra BASAJ, H., BOROWIECKA, A., BOROWIECKI, M. i inni, Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa. Źródło: BEDNAREK, J., Multimedia w kształceniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN BERNÁTOVÁ, R., Žiak 3. ročníka a jeho práca s počítačom v domácom prostredí. In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus VIII. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, s ISBN ERIKSON, E.H., Tożsamość a cykl życia. Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań. ISBN FLEMING, N.L. BONWELL, Ch.C.: Questionnarie VARK Źródło: GAJDA, J., Media w edukacji. Wydanie VIII, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. ISBN GOŁASZEWSKA, M., Multimedia krytyka i obrona. Esej o estetycznym statusie nowych mediów. In: K. WILKOSZEWSKA, ed. Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Wydawnictwo Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk Universitas, Kraków. ISBN GRUBA, J., Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. ISBN HASSA, A., Komputer jako środek dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej. Komputer w szkole. nr 1, ISSN JUSZCZYK, S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. ISBN MONET, D., Multimedia, Wyd. Książnica, Katowice. ISBN MORBITZER, J.: O niektórych mitach komputerowej edukacji. [b.d.w.], s. 5. Źródło: 89

11 Multimodal Learning Through Media: What the Research Says. By Metiri Group Commissioned by Cisco 2008, rys.2, s.4. Źródło: Media.pdf ORDON, U., Innowacje pedagogiczne jako wymóg nowoczesności w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. In: U. ORDON, A. PĘKALA, eds. Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wydawnictwo AJD, Częstochowa. ISBN PIWOWARSKA, E., PĘKALA, A., Nauczanie wczesnoszkolne szansą dla ucznia. In: T. BANASZKIEWICZ W. SZLUFIK, A. PĘKALA, eds. Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka. Wydawnictwo AJD, Częstochowa. ISBN ROGULSKA, A., Media globalne media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edkacji regionalnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. ISBN SAMBORSKA, I., Potrzeby i możliwości doświadczania świata przez dziecko nowe konteksty. In: I. ADAMEK, Z. ZBRÓG, eds. Dziecko-uczeń a wczesna edukacja. Wydawnictwo Libron and Authors, Kraków. ISBN SKOWROŃSKA, A., Czy dziecko ma wpływ na kształtowanie własnej postawy twórczej? In: W. SZLUFIK, A. PĘKALA, eds. Dziecko i sztuka. Wydawnictwo WSP, Częstochowa. ISBN SKRZYDLEWSKI, W., Kształcenie multimedialne w systemie edukacyjnym szkoły wyższej. In: K. DENEK, F. JANUSZKIEWICZ, W. STRYKOWSKI, eds. Uczelnia na miarę współczesności. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. STEINBRINK, B., Multimedia u progu technologii XXI wieku. Wydawnictwo Robomatic, Wrocław. ISBN STRYKOWSKI, W., Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie. Chowanna, R.XLVI (LIX), T.1(20), Katowice. ISSN X. SZKUDLAREK, T., Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. ISBN SZTEJNBERG, A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji. Wydawnictwo Astrum, Wrocław. ISBN WITKOWSKI, L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, Toruń. ISBN Kontaktná adresa Dr Joanna Juszczyk-Rygałło Akademia im. Jana Długosza Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 90

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Media w Edukacji. Wprowadzenie

Media w Edukacji. Wprowadzenie Media w Edukacji Wprowadzenie agenda Cele i treści programowe Warunki zaliczenia Literatura Media w Edukacji Czas rozpocząć wykład 10 godzinny. Cele i treści programowe: Celem kursu jest przekazanie ogólnych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej)

Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej) Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej) I. Specjalne potrzeby edukacyjne II. Uczeń z SPE na lekcji języka

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Media w edukacji 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Media in Education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

EWA DŻYGAŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY Nauczanie ortografii w klasach I - III W teorii i praktyce pedagogicznej spotykamy się z różnymi

EWA DŻYGAŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY Nauczanie ortografii w klasach I - III W teorii i praktyce pedagogicznej spotykamy się z różnymi EWA DŻYGAŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY Nauczanie ortografii w klasach I - III W teorii i praktyce pedagogicznej spotykamy się z różnymi określeniami terminu ortografia. Kierując się różnymi kryteriami,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1. bieżące, okresowe,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Dobry start w świat języków Kontekst Nauczyciele języka obcego na I etapie edukacyjnym oraz nauczyciele kolejnych etapów zwracają uwagę na to,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna. The pedagogy of early childhood education Rok: II Semestr: IV Rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE

Bardziej szczegółowo

Moduł IV. Metody pracy wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wg materiałów Renaty Czabaj

Moduł IV. Metody pracy wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wg materiałów Renaty Czabaj Moduł IV Metody pracy wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Wg materiałów Renaty Czabaj (prezentacja wykorzystana na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji )

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO Mgr inż. Piotr Majcherek Nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie I. Charakterystyka programu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI Oddział w Łodzi www.ptd-lodz.com, ptd.lodz@gmail.com OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka Autorstwo i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej 3 Grzegorz Łuszczak Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2012 5 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 9. Zadanie 11... 139 Zadanie 12... 140 Zadanie 13... 141 Zadanie 14... 142 Zadanie 15... 142 Odpowiedzi... 143. Literatura...

SPIS TREŚCI 9. Zadanie 11... 139 Zadanie 12... 140 Zadanie 13... 141 Zadanie 14... 142 Zadanie 15... 142 Odpowiedzi... 143. Literatura... Zadanie 11.................................... 139 Zadanie 12.................................... 140 Zadanie 13.................................... 141 Zadanie 14.................................... 142

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA TYFLOPEDAGOGIKA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA TYFLOPEDAGOGIKA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA TYFLOPEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów I stopnia Tyflopedagogiki umie: przeprowadzić diagnozę specjalnych

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r.

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Tytuł wykładu: TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Wykładowcy: Magdalena Maćkowiak, Jan Mierzejewski Agenda Idea TABklasy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów ma rozbudowaną budowę:

Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów ma rozbudowaną budowę: Innowacyjny program nauczania matematyki w gimnazjum, zawierający elementy zastosowania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, w tym darmowego oprogramowania GeoGebry do nauczania matematyki) Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

TERAPIA LOGOPEDYCZNA. Terapią logopedyczną objęte są dzieci z zaburzeniami mowy.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA. Terapią logopedyczną objęte są dzieci z zaburzeniami mowy. TERAPIA LOGOPEDYCZNA Terapią logopedyczną objęte są dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia odbywają się systematycznie, dostosowane są do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Terapia prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI Możliwe objawy dysleksji CZYTANIE Trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie,

Bardziej szczegółowo

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu Ornatowski, J. Figurski Nauczanie problemowe znajduje zastosowanie: w nauczaniu teoretycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Proces kształcenia zawodowego. Opracował: Zbigniew Prokop

Proces kształcenia zawodowego. Opracował: Zbigniew Prokop Proces kształcenia zawodowego Opracował: Zbigniew Prokop Cele i treści kształcenia zawodowego Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia i twórczej postawy w społeczeństwie. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Anna Watoła "Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji", Red. M. Kisiel i T. Huk, Katowice, 2009 : [recenzja]

Anna Watoła Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji, Red. M. Kisiel i T. Huk, Katowice, 2009 : [recenzja] Anna Watoła "Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji", Red. M. Kisiel i T. Huk, Katowice, 2009 : [recenzja] Chowanna 1, 333-336 2011 Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Wołosz mgr Anna Gawryluk

Opracowanie: mgr Krystyna Wołosz mgr Anna Gawryluk Ogólne zasady pisania programów nauczania w aspekcie pracy z uczniami z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzm i niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym i znacznym) Opracowanie: mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

Dr Marek LEWANDOWSKI

Dr Marek LEWANDOWSKI Dr Marek LEWANDOWSKI UWARUNKOWANIA PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO ORGANIZACJA SYTEMU SZKOLNEGO SYSTEM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PROGRAM NAUCZANIA UKŁAD STERUJACY PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA KADRA PLAN

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III W roku szkolnym 2014/15 został wprowadzony do realizacji program poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego

Metodyka nauczania języka polskiego Metodyka nauczania języka polskiego Wymiar: Forma: Semestr: 15 h wykład II 15 h ćwiczenia II Założenia i cele przedmiotu: wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i dydaktyki nauki

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w pierwszej klasie. Opracowała: Olga Ocetkiewicz

Sześciolatek w pierwszej klasie. Opracowała: Olga Ocetkiewicz Sześciolatek w pierwszej klasie Opracowała: Olga Ocetkiewicz Uczeń 6 letni w klasie I Cechy sześciolatka Jaki to uczeń? Stwarzamy możliwości Jak uczymy? Treści nauczania w kl.i Czego go uczymy? Cechy sześciolatka

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

konwersatorium ćwiczenia

konwersatorium ćwiczenia KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Edukacja polonistyczna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish language education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej w Karpicku rok szkolny 2011/2012 Badane obszary i wymagania Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Kraina Magii

Przedszkole Kraina Magii Przedszkole Kraina Magii Przedszkole Kraina Magii jest nowo powstałym niepublicznym przedszkolem prowadzonym przez Spółdzielnie Socjalną Aktywni. Do przedszkola zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo