PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW"

Transkrypt

1 PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW

2 Spis treści 1.Metodologia Tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieraków.. str.3 2.Obszar i Czas Realizacji Planu...str.4 3.Charakterystyka sołectwa Sieraków..str Rys historyczny...str Położenie..str Środowisko przyrodnicze..str.6 4.Inwentaryzacja Istniejących Zasobów I Diagnoza Aktualnej Sytuacji Sołectwa Sieraków..str.8 5.Analiza SWOT Sołectwa Sieraków....str.11 6.Opisanie Obszaru O Szczególnym Znaczeniu Dla Zaspokojenia Potrzeb Mieszkańców Sprzyjającego Nawiązywaniu Kontaktów Społecznych, Ze Względu Na Położenie Oraz Cechy Funkcjonalno Przestrzenne...str.13 7.Planowane Kierunki Rozwoju Program Odnowy Sołectwa Sieraków.str.14 8.Opis Planowanych Do Realizacji Zadań i Działań W Latach str.17 9.Sposoby Monitorowania, Oceny i Komunikacji Społecznej.str Sposób Monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Sieraków...str Sposoby I Rodzaje Oceny Planu Odnowy Miejscowości Sieraków. str Sposoby Komunikacji Społecznej Planu Odnowy Miejscowości Sieraków.str.22 Strona 2

3 1.METODOLOGIA TWORZENIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚĆI SIERAKÓW 1. Powołanie grupy roboczej w składzie Rady Sołeckiej sołectwa Sieraków w osobach: Renata Hamerla Beata Magiera Kapral Stanisław Zachariasz Mariola Podsiedlik Edward Zachariasz Halina 2. Zbieranie wniosków, przygotowywanie danych, wyznaczanie obszarów działania. 3. Przygotowanie projektu 4. Program uchwalono na zebraniu wiejskim w dniu 7 listopada 2013r. i przyjęto uchwałą Rady Gminy 147/XXIII/2013 z dnia 16.XII.2013 r. Strona 3

4 2. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU Wstęp Plan Odnowy miejscowości Sieraków na lata został opracowany na podstawie dokumentów: Strategii Rozwoju Gminy Przyrów, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przyrów, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Sieraków przy współudziale społeczności lokalnej oraz wykorzystaniu dokumentów przyjętych na poziomie krajowym i regionalnym takich jak: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego. Jest spójny z nadrzędnymi celami rozwoju gminy wiejskiej, pozostający w otoczeniu problematyki społecznej, gospodarczej i kulturalnej jego mieszkańców. Plan obejmuje horyzont czasowy Określenie zadań i warunków ich finansowania zostały przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania. Z racji ciągłości i kontynuacji procesów inwestycyjnych oraz z uwagi na konieczność zachowania pewnej logicznej i technicznej konsekwencji działań i procesów decyzyjnych wskazano również zadania proponowane do realizacji, w dalszym horyzoncie czasowym. Plany jednakże w tym horyzoncie czasowym pozostają w sferze postulatów, a decyzje co do ich wymierności i kształtu podejmą władze kolejnej kadencji. Strona 4

5 3.Charakterystyka sołectwa Sieraków 3.1.Rys historyczny Sieraków, wieś w Gminie Przyrów, na szlaku Gór Gorzkowskich, dawniej pisana w formie Sierachów. Niegdyś była własnością królewską w starostwie olsztyńskim, w kluczu Zarębice. W 1787 roku mieszkało tu 114 osób. Według lustracji z 1789 roku we wsi było 21 domów 130 osób (w tym 22 poddanych wg lustracji starostw), a w 1791 wymieniono 27 rodzin. Do wsi należał las sosnowy, pastwisko na 40 sztuk bydła, a z łąk zbierano 100 wozów siana. Wieś w przeszłości wykazywała słaby rozwój społeczno-gospodarczy. W 1960 roku zelektryfikowano 82 zagrody. W roku 1970 w wsi było 12 strażaków z OSP, wieś liczyła 593 mieszkańców i 445,54 ha ziemi. Pod względem organizacji kościelnej Sieraków należy do parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sygontce 3.2. Położenie Miejscowość Sieraków leży w południowej części Gminy Przyrów w województwie Śląskim w otulinie Jurajskiego Parki Krajobrazowego. Sołectwo Sieraków sąsiaduje z Sołectwem Sygontka, Julianka a ze strony południowej z Sołectwem Janów Gmina Janów. Wokół rozciągają się lasy, które przyciągają wczasowiczów i turystów chcących odpocząć od zgiełku wielkich miast. Przez sołectwo Sieraków przebiega droga powiatowa nr DP1098S. Miejscowość Sieraków zamieszkuje 240 osób. Strona 5

6 3.3.Środowisko Przyrodnicze Cechą charakterystyczną rzeźby sołectwa Sieraków jest występowanie rozległych powierzchni wyrównanych w poziomie ok m n.p.m. Niewątpliwą atrakcja turystyczna szczególnie dla osób zakochanych w przyrodzie są lasy sosnowe które otaczają miejscowość Sieraków. Można tam spotkać wiele interesujących i rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt a jednocześnie odpocząć wśród nieskażonej przyrody. Przez sołectwo Sieraków przepływa rzeka Kozyrka, która jest dopływem rzeki Wiercica. Strona 6

7 Obiekty dziedzictwa kulturowego Na obszarze sołectwa Sieraków nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków. Występują natomiast pomniki przyrody. Są to: Grupa drzew (lipy drobnolistne 4 szt. i dąb szypułkowy 1 szt.), Pojedyncze drzewo dąb szypułkowy, Oprócz tego na terenie sołectwa znajdują się również obiekty architektoniczne stanowiące dobra kultury. Są to: Murowane kapliczki, Drewniane krzyże, Domy drewniane, Strona 7

8 4.INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW I DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SOŁECTWA PRZYRÓW Co nas wyróżnia? Głębokie poczucie tożsamości i integracji i integralności mieszkańców zakorzenionej w lokalnej tradycji i historii. Na terenie sołectwa znajdują się obiekty, wpisane do rejestru pomników przyrody takie jak: - grupa drzew (lipy drobnolistne 4 szt. i dąb szypułkowy 1 szt.), - pojedyncze drzewo dąb szypułkowy, a także inne obiekty architektoniczne stanowiące dobra kultury jak: drewniane kapliczki murowane kapliczki domy drewniane Na terenie sołectwa przecinają się ścieżki rowerowe na których uprawiany jest nordic wal king, oraz turystyka piesza i rowerowa. Kim są mieszkańcy sołectwa i co daje im utrzymanie? Mieszkańcy w większości to ludność miejscowa oraz częściowo napływowa z niewielką przewagą mężczyzn. WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY Sieraków Ogółem W wieku przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym Główne źródła utrzymania, miejscowej ludności to: -praca zarobkowa na terenie miejscowości, gminy, i poza gminą, Strona 8

9 -świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, -praca na własny rachunek, Na terenie sołectwa zarejestrowanych są 3 przedsiębiorstwa w następujących działach: Usługi 1 Handel 2 Są to małe firmy z jednoosobowym zatrudnieniem. Jak wygląda nasze sołectwo? -jest wioską w formie tzw. ulicówki -zły stan nawierzchni na ulicy -nieestetyczny wygląd niektórych elewacji budynków -brak chodników - niedostatecznie zagospodarowany teren rekreacyjny wokół Świetlicy Wiejskiej Jak zorganizowane jest sołectwo? Na terenie sołectwa z różną aktywnością działają następujące organizacje: -Rada Sołecka -Koło Gospodyń Wiejskich w Sierakowie -Kabaret Niespokojni -Kółko różańcowe przy parafii w Sygontce Jaki jest stan otoczenia i środowiska? - naturalne położenie sołectwa w otoczeniu łąk i lasów sprzyja czystości powietrza sołectwu -zapewnia specyficzny klimat -sołectwo posiada wodociąg -brak kanalizacji sanitarnej -dzikie wysypisko śmieci -brak gazyfikacji -zły stan rowów melioracyjnych Strona 9

10 Jakie obyczaje i tradycje pielęgnuje sołectwo? -kultywowanie tradycji religijnych -organizowanie uroczystości związanych z obchodzeniem rocznic -dożynki -festyn z okazji Dni Sieraków -wigilia Dla Samotnych Jakie są powiązania komunikacyjne sołectw? -droga powiatowa - blisko dojazd do stacji PKP w Staropolu i Juliance - dobrze rozwinięty kołowy transport publiczny i prywatny Co proponujemy dzieciom i młodzieży? - zajęcia w Świetlicy Wiejskiej - Możliwość korzystania z instytucji Gminy tj. : -Klub Sportowy Piast -Gminna Biblioteka Publiczna -Sala gimnastyczna i boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum w Przyrowie -Zespół taneczny Przyrowskie Nutki Strona 10

11 5.ANALIZA SWOT SOŁECTWA SIERAKÓW SILNE STRONY ATUTY ROZWOJU SOŁECTWA Dobra komunikacja z miastem Częstochowa. Czyste środowisko. Dobrze rozwinięta i sprawnie działająca infrastruktura techniczna w postaci internetu i wodociągu. Aktywność lokalnej społeczności oraz jej zdolność do angażowania się w rozwój wsi. Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację ważnych przedsięwzięć gminnych. Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne SŁABE STRONY CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ wysokie bezrobocie ubożenie społeczeństwa brak zbiornika wodnego dla celów retencyjnych zły stan nawierzchni dróg przebiegających przez sołectwo degradacja zasobów dziedzictwa kulturowego słabo rozwinięta działalność pozarolnicza zdegradowane urządzenia melioracyjne brak kanalizacji sanitarnej Strona 11

12 SZANSE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU Pozyskanie inwestorów i kapitału z zewnątrz Sprzyjająca polityka regionalna adresowana do obszarów wiejskich Zwiększenie dostępności do kapitału i środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA migracja młodzieży do miasta pogłębiająca się różnica w zasobność mieszkańców dalsze pogorszenie się sytuacji finansowej samorządów brak środków na inwestycje niestabilność prawa polskiego Strona 12

13 6.Opisanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne W związku z tym, że miejscowość Sieraków ma charakter ulicówki to obszarem, który służy mieszkańcom do zaspokajania potrzeb sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych jest ogólnie cała miejscowość. Ale oczywiście jest w niej parę szczególnych miejsc, które w jakiś sposób bardziej przyczyniają się do nawiązywania kontaktów. Miejscem takim jest teren, na którym znajduje się Świetlica wiejska wraz z placem zabaw, który jest ogrodzony dlatego jest bezpiecznym miejscem w związku z tym mogą tam przebywać i bawić się najmłodsi mieszkańcy wsi Sieraków. Są to obiekty ogólnodostępne dla wszystkich. Teren jest oblegany nie tylko przez młodzież, lecz także przez osoby starsze, które mają wiele wolnego czasu i lubią się spotkać ze sobą, usiąść na ławce i porozmawiać. Na tym terenie są organizowane różnego typu imprezy: festyny oraz różne zabawy taneczne. Po ciężkim dniu pracy mieszkańcy mogą tam wypocząć i spędzić ze sobą wolny czas. Następnym takim miejscem są sklepy, gdzie ludzie się często spotykają, nawet parę razy dziennie. Mniejszym takim miejscem jest przystanek autobusowy, na którym ludzie też się często spotykają. Kolejnym takim miejscem jest rzeka która nosi nazwę Kozyrka. W upalne dni nie brakuje chętnych którzy chcą się ochłodzić, a co za tym idzie mogą się spotkać i spędzić czas w swoim towarzystwie. Strona 13

14 7.PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU PROGRAM ODNOWY SOŁECTWA SIERAKÓW Priorytet I Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno usługowej, kulturalnej turystycznej i rekreacyjnej. Cele Zagospodarowanie wsi Sieraków Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Działania 1.Modernizacja Przestrzeni Publicznej poprzez budowę chodników. 2.Pomoc przy remontowaniu b elewacji budynków. 1. Zagospodarowanie terenu Rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej. 2.Budowa nowych ścieżek rowerowych do rowerowych do nordic walking 3. Rozbudowa placu zabaw 4. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej 5. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej Strona 14

15 Priorytet II Modernizacja i poprawa infrastruktury oraz istniejącego systemu komunikacji drogowej. Cele Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odbudowa urządzeń melioracji wodnej. Budowa i modernizacja dróg, ciągów pieszych Działania 1. Budowa sieci wodociągowej na nowo powstałym osiedlu 2. Modernizacja systemu melioracji wodnych w miejscowości Sieraków 3. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.Budowa ulic na nowym osiedlu 2. Modernizacja nawierzchni DP1098S 3. Budowa nowych chodników. 4. Budowa ścieżek rowerowych. Strona 15

16 Priorytet III Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych Cele Kreowanie produktu kulturalnego w oparciu o historię regionu Organizowanie imprez promujących i integracyjnych. Działania 1. Organizacja obchodów Dni Sierakowa 2. Zbieranie i wydanie drukiem podań, legend, obrzędów i informacji związanych z historią Sierakowa. 1. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę. 2. Wspieranie działalności i promocja chórów zespołów tanecznych i folklorystycznych. 3.Organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców. Priorytet IV Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa, szczególnie w działaniach na rzecz odnowy miejscowości. Cele Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym. Wspieranie inicjatyw społecznych. Działania 1.Organizacja szkoleń, kursów umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych. 2. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji przedsiębiorczości 1.Promocja inicjatyw lokalnych we wszystkich aspektach życia publicznego. 2. Wspieranie powstających i istniejących organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych realizujących aktywność społeczną. Strona 16

17 8. Opis Planowanych Do Realizacji Zadań i Działań W Latach PRIORYTET I PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO USŁUGOWEJ, KULTURALNEJ TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ. CEL: Zagospodarowanie wsi Sieraków Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Modernizacja Przestrzeni Publicznej poprzez budowę i remont chodników ,00 zł pomocowe i celowe oraz środki powiatu częstochowskiego Starostwo Powiatowe w Częstochowie Przyrowie 2. Pomoc przy remontowaniu elewacji budynków ,00 zł Środki prywatne fundusze Pomocowe i celowe Mieszkańcy Urząd Gminy Strona 17

18 CEL: Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej Plan Odnowy Miejscowości Sieraków Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej ,00 zł Przyrowie 2. Budowa nowych ścieżek rowerowych i nordic walking ,00 zł pomocowe i celowe Przyrowie 3. Budowa placu zabaw ,00 zł 2014 Przyrowie, mieszkańcy 4. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej ,00 zł 2014 Przyrowie, mieszkańcy 5. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej , Przyrowie, mieszkańcy Strona 18

19 PRIORYTET II MODERNIZACJA I POPRAWA INFRASTRUKTURY ORAZ ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ. CEL: Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odbudowa urządzeń melioracji wodnej. Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Budowa sieci wodociągowej na nowo powstałych osiedlach ,00 zł Przyrowie 2. Modernizacja systemu melioracji wodnych w miejscowości Sieraków ,00 zł Przyrowie Spółka Wodna, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych CEL: Budowa i modernizacja dróg, ciągów pieszych Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Budowa ulic na nowych osiedlach ,00 zł Przyrowie 2. Modernizacja nawierzchni DP1098S i budowa chodników ,00 zł Starostwo Powiatowe w Częstochowie 4. Budowa ścieżek rowerowych ,00 zł Przyrowie Strona 19

20 PRIORYTET III KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH CEL: Kreowanie produktu kulturalnego w oparciu o historię regionu Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Organizacja obchodów Dni Sierakowa 5.000,00 zł corocznie GOK, Rada Sołecka 2. Zbieranie i wydanie drukiem podań, legend, obrzędów i informacji związanych z historią Przyrowa ,00 zł pomocowe i celowe Sukcesywnie w miarę potrzeb Biblioteka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów CEL: Organizowanie imprez promujących i integracyjnych. Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb GOK, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów 2. Wspieranie działalności i promocja kabaretu ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb GOK, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów 3. Organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb GOK, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów Strona 20

21 PRIORYTET IV WSPIERANIE INICJATYW MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA, SZCZEGÓLNIE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ODNOWY MIEJSCOWOŚCI. CEL: Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym. Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Organizacja szkoleń, kursów umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych ,00 zł fundusze pomocowe i celowe. Sukcesywnie w miarę potrzeb Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów 2. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji przedsiębiorczości ,00 zł pomocowe i celowe Sukcesywnie w miarę potrzeb Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów CEL: Wspieranie inicjatyw społecznych. Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Promocja inicjatyw lokalnych we wszystkich aspektach życia publicznego ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb Przyrowie 2. Wspieranie powstających i istniejących organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb Przyrowie Strona 21

22 9. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 9.1 Sposób monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Sieraków Monitoring polega na systematycznym śledzeniu przebiegu realizacji planu, czyli sprawdzaniu zgodności realizacji planowanych działań z założonymi harmonogramami, bez elementu oceny. Plan Odnowy Miejscowości Sieraków jest narzędziem, które pomaga usystematyzować obszary rozwojowe miejscowości oraz umożliwia podjęcie działań w celu wsparcia zidentyfikowanych projektów środkami z funduszy strukturalnych. Obserwacja Planu Odnowy Miejscowości Sieraków powinna dotyczyć stopnia spójności z realnymi potrzebami społecznymi. Monitoring Planu Odnowy Miejscowości Sieraków będzie dotyczył: przygotowania i opracowania projektów, realizacji projektów. Zarządzającym i monitorującym Plan Odnowy Miejscowości Sieraków będzie Przyrowie i Rada Sołecka oraz instytucje, które wprowadziły do planu swoje projekty. 9.2 Sposoby i rodzaje oceny Planu Odnowy Miejscowości Sieraków Ocena planu to oszacowanie oddziaływania projektów i zadań zaplanowanych do realizacji oraz wpływ na specyficzne problemy rozwojowe sołectwa. W przypadku Planu Odnowy Miejscowości Sieraków oznacza to, iż wyniki obowiązkowej oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb wsi oraz najbardziej efektywnego wydatkowania środków uwagi na okresy przeprowadzanych ocen można wyróżnić trzy rodzaje oceny którym będzie poddawany Plan Odnowy Miejscowości Sieraków : Ocena przed realizacją planu, Ocena w połowie okresu realizacji, Ocena na zakończenie realizacji, Niezależnie od wyżej wymienionych terminów oceny, Przyrowie może inicjować bieżącą ocenę planu. 9.3 Sposoby komunikacji społecznej Planu Odnowy Miejscowości Sieraków Prace nad Planem Odnowy Miejscowości Sieraków poddane były od początku pełnej kontroli społecznej poprzez informowanie mieszkańców wsi Sierakowa. Mieszkańcy brali udział w formułowaniu celów jak i zgłaszaniu zadań inwestycyjnych. Szczególne znaczenie w realizacji zadań Planu Odnowy Miejscowości Sieraków będzie miało szerokie promowanie zasady partnerstwa zapewniającej sprawność wdrażania poszczególnych projektów oraz uczestnictwo w tym procesie szerokiego spektrum społeczności lokalnej. Aby osiągnąć cele związane z informacje i promocją zadań Planu Odnowy Miejscowości Sieraków zostaną zastosowane między innymi następujące środki i instrumenty: spotkania bezpośrednie mieszkańców, informacje na tablicy ogłoszeń, Internet oraz media lokalne. Strona 22

23 Strona 23

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GMINY CZOSNÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2020 ROKU. Rada Gminy Czosnów. Wójt Gminy Czosnów. powiat nowodworski. województwo mazowieckie

STRATEGIA GMINY CZOSNÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2020 ROKU. Rada Gminy Czosnów. Wójt Gminy Czosnów. powiat nowodworski. województwo mazowieckie Rada Gminy Czosnów Wójt Gminy Czosnów Załącznik do uchwały Nr 93/XV/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Czosnów do 2020 roku STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów STRATEGIA ROZWOJU GRMINY RZGÓW Strategia Rozwoju Gminy Rzgów Szanse i bariery rozwoju 2013-10-28 I. Wstęp Podstawową przesłanką dla aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rzgów jest chęd przyspieszenia rozwoju

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Sierakowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo