PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW"

Transkrypt

1 PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW

2 Spis treści 1.Metodologia Tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieraków.. str.3 2.Obszar i Czas Realizacji Planu...str.4 3.Charakterystyka sołectwa Sieraków..str Rys historyczny...str Położenie..str Środowisko przyrodnicze..str.6 4.Inwentaryzacja Istniejących Zasobów I Diagnoza Aktualnej Sytuacji Sołectwa Sieraków..str.8 5.Analiza SWOT Sołectwa Sieraków....str.11 6.Opisanie Obszaru O Szczególnym Znaczeniu Dla Zaspokojenia Potrzeb Mieszkańców Sprzyjającego Nawiązywaniu Kontaktów Społecznych, Ze Względu Na Położenie Oraz Cechy Funkcjonalno Przestrzenne...str.13 7.Planowane Kierunki Rozwoju Program Odnowy Sołectwa Sieraków.str.14 8.Opis Planowanych Do Realizacji Zadań i Działań W Latach str.17 9.Sposoby Monitorowania, Oceny i Komunikacji Społecznej.str Sposób Monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Sieraków...str Sposoby I Rodzaje Oceny Planu Odnowy Miejscowości Sieraków. str Sposoby Komunikacji Społecznej Planu Odnowy Miejscowości Sieraków.str.22 Strona 2

3 1.METODOLOGIA TWORZENIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚĆI SIERAKÓW 1. Powołanie grupy roboczej w składzie Rady Sołeckiej sołectwa Sieraków w osobach: Renata Hamerla Beata Magiera Kapral Stanisław Zachariasz Mariola Podsiedlik Edward Zachariasz Halina 2. Zbieranie wniosków, przygotowywanie danych, wyznaczanie obszarów działania. 3. Przygotowanie projektu 4. Program uchwalono na zebraniu wiejskim w dniu 7 listopada 2013r. i przyjęto uchwałą Rady Gminy 147/XXIII/2013 z dnia 16.XII.2013 r. Strona 3

4 2. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU Wstęp Plan Odnowy miejscowości Sieraków na lata został opracowany na podstawie dokumentów: Strategii Rozwoju Gminy Przyrów, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przyrów, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Sieraków przy współudziale społeczności lokalnej oraz wykorzystaniu dokumentów przyjętych na poziomie krajowym i regionalnym takich jak: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego. Jest spójny z nadrzędnymi celami rozwoju gminy wiejskiej, pozostający w otoczeniu problematyki społecznej, gospodarczej i kulturalnej jego mieszkańców. Plan obejmuje horyzont czasowy Określenie zadań i warunków ich finansowania zostały przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania. Z racji ciągłości i kontynuacji procesów inwestycyjnych oraz z uwagi na konieczność zachowania pewnej logicznej i technicznej konsekwencji działań i procesów decyzyjnych wskazano również zadania proponowane do realizacji, w dalszym horyzoncie czasowym. Plany jednakże w tym horyzoncie czasowym pozostają w sferze postulatów, a decyzje co do ich wymierności i kształtu podejmą władze kolejnej kadencji. Strona 4

5 3.Charakterystyka sołectwa Sieraków 3.1.Rys historyczny Sieraków, wieś w Gminie Przyrów, na szlaku Gór Gorzkowskich, dawniej pisana w formie Sierachów. Niegdyś była własnością królewską w starostwie olsztyńskim, w kluczu Zarębice. W 1787 roku mieszkało tu 114 osób. Według lustracji z 1789 roku we wsi było 21 domów 130 osób (w tym 22 poddanych wg lustracji starostw), a w 1791 wymieniono 27 rodzin. Do wsi należał las sosnowy, pastwisko na 40 sztuk bydła, a z łąk zbierano 100 wozów siana. Wieś w przeszłości wykazywała słaby rozwój społeczno-gospodarczy. W 1960 roku zelektryfikowano 82 zagrody. W roku 1970 w wsi było 12 strażaków z OSP, wieś liczyła 593 mieszkańców i 445,54 ha ziemi. Pod względem organizacji kościelnej Sieraków należy do parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sygontce 3.2. Położenie Miejscowość Sieraków leży w południowej części Gminy Przyrów w województwie Śląskim w otulinie Jurajskiego Parki Krajobrazowego. Sołectwo Sieraków sąsiaduje z Sołectwem Sygontka, Julianka a ze strony południowej z Sołectwem Janów Gmina Janów. Wokół rozciągają się lasy, które przyciągają wczasowiczów i turystów chcących odpocząć od zgiełku wielkich miast. Przez sołectwo Sieraków przebiega droga powiatowa nr DP1098S. Miejscowość Sieraków zamieszkuje 240 osób. Strona 5

6 3.3.Środowisko Przyrodnicze Cechą charakterystyczną rzeźby sołectwa Sieraków jest występowanie rozległych powierzchni wyrównanych w poziomie ok m n.p.m. Niewątpliwą atrakcja turystyczna szczególnie dla osób zakochanych w przyrodzie są lasy sosnowe które otaczają miejscowość Sieraków. Można tam spotkać wiele interesujących i rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt a jednocześnie odpocząć wśród nieskażonej przyrody. Przez sołectwo Sieraków przepływa rzeka Kozyrka, która jest dopływem rzeki Wiercica. Strona 6

7 Obiekty dziedzictwa kulturowego Na obszarze sołectwa Sieraków nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków. Występują natomiast pomniki przyrody. Są to: Grupa drzew (lipy drobnolistne 4 szt. i dąb szypułkowy 1 szt.), Pojedyncze drzewo dąb szypułkowy, Oprócz tego na terenie sołectwa znajdują się również obiekty architektoniczne stanowiące dobra kultury. Są to: Murowane kapliczki, Drewniane krzyże, Domy drewniane, Strona 7

8 4.INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW I DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SOŁECTWA PRZYRÓW Co nas wyróżnia? Głębokie poczucie tożsamości i integracji i integralności mieszkańców zakorzenionej w lokalnej tradycji i historii. Na terenie sołectwa znajdują się obiekty, wpisane do rejestru pomników przyrody takie jak: - grupa drzew (lipy drobnolistne 4 szt. i dąb szypułkowy 1 szt.), - pojedyncze drzewo dąb szypułkowy, a także inne obiekty architektoniczne stanowiące dobra kultury jak: drewniane kapliczki murowane kapliczki domy drewniane Na terenie sołectwa przecinają się ścieżki rowerowe na których uprawiany jest nordic wal king, oraz turystyka piesza i rowerowa. Kim są mieszkańcy sołectwa i co daje im utrzymanie? Mieszkańcy w większości to ludność miejscowa oraz częściowo napływowa z niewielką przewagą mężczyzn. WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY Sieraków Ogółem W wieku przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym Główne źródła utrzymania, miejscowej ludności to: -praca zarobkowa na terenie miejscowości, gminy, i poza gminą, Strona 8

9 -świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, -praca na własny rachunek, Na terenie sołectwa zarejestrowanych są 3 przedsiębiorstwa w następujących działach: Usługi 1 Handel 2 Są to małe firmy z jednoosobowym zatrudnieniem. Jak wygląda nasze sołectwo? -jest wioską w formie tzw. ulicówki -zły stan nawierzchni na ulicy -nieestetyczny wygląd niektórych elewacji budynków -brak chodników - niedostatecznie zagospodarowany teren rekreacyjny wokół Świetlicy Wiejskiej Jak zorganizowane jest sołectwo? Na terenie sołectwa z różną aktywnością działają następujące organizacje: -Rada Sołecka -Koło Gospodyń Wiejskich w Sierakowie -Kabaret Niespokojni -Kółko różańcowe przy parafii w Sygontce Jaki jest stan otoczenia i środowiska? - naturalne położenie sołectwa w otoczeniu łąk i lasów sprzyja czystości powietrza sołectwu -zapewnia specyficzny klimat -sołectwo posiada wodociąg -brak kanalizacji sanitarnej -dzikie wysypisko śmieci -brak gazyfikacji -zły stan rowów melioracyjnych Strona 9

10 Jakie obyczaje i tradycje pielęgnuje sołectwo? -kultywowanie tradycji religijnych -organizowanie uroczystości związanych z obchodzeniem rocznic -dożynki -festyn z okazji Dni Sieraków -wigilia Dla Samotnych Jakie są powiązania komunikacyjne sołectw? -droga powiatowa - blisko dojazd do stacji PKP w Staropolu i Juliance - dobrze rozwinięty kołowy transport publiczny i prywatny Co proponujemy dzieciom i młodzieży? - zajęcia w Świetlicy Wiejskiej - Możliwość korzystania z instytucji Gminy tj. : -Klub Sportowy Piast -Gminna Biblioteka Publiczna -Sala gimnastyczna i boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum w Przyrowie -Zespół taneczny Przyrowskie Nutki Strona 10

11 5.ANALIZA SWOT SOŁECTWA SIERAKÓW SILNE STRONY ATUTY ROZWOJU SOŁECTWA Dobra komunikacja z miastem Częstochowa. Czyste środowisko. Dobrze rozwinięta i sprawnie działająca infrastruktura techniczna w postaci internetu i wodociągu. Aktywność lokalnej społeczności oraz jej zdolność do angażowania się w rozwój wsi. Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację ważnych przedsięwzięć gminnych. Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne SŁABE STRONY CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ wysokie bezrobocie ubożenie społeczeństwa brak zbiornika wodnego dla celów retencyjnych zły stan nawierzchni dróg przebiegających przez sołectwo degradacja zasobów dziedzictwa kulturowego słabo rozwinięta działalność pozarolnicza zdegradowane urządzenia melioracyjne brak kanalizacji sanitarnej Strona 11

12 SZANSE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU Pozyskanie inwestorów i kapitału z zewnątrz Sprzyjająca polityka regionalna adresowana do obszarów wiejskich Zwiększenie dostępności do kapitału i środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA migracja młodzieży do miasta pogłębiająca się różnica w zasobność mieszkańców dalsze pogorszenie się sytuacji finansowej samorządów brak środków na inwestycje niestabilność prawa polskiego Strona 12

13 6.Opisanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne W związku z tym, że miejscowość Sieraków ma charakter ulicówki to obszarem, który służy mieszkańcom do zaspokajania potrzeb sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych jest ogólnie cała miejscowość. Ale oczywiście jest w niej parę szczególnych miejsc, które w jakiś sposób bardziej przyczyniają się do nawiązywania kontaktów. Miejscem takim jest teren, na którym znajduje się Świetlica wiejska wraz z placem zabaw, który jest ogrodzony dlatego jest bezpiecznym miejscem w związku z tym mogą tam przebywać i bawić się najmłodsi mieszkańcy wsi Sieraków. Są to obiekty ogólnodostępne dla wszystkich. Teren jest oblegany nie tylko przez młodzież, lecz także przez osoby starsze, które mają wiele wolnego czasu i lubią się spotkać ze sobą, usiąść na ławce i porozmawiać. Na tym terenie są organizowane różnego typu imprezy: festyny oraz różne zabawy taneczne. Po ciężkim dniu pracy mieszkańcy mogą tam wypocząć i spędzić ze sobą wolny czas. Następnym takim miejscem są sklepy, gdzie ludzie się często spotykają, nawet parę razy dziennie. Mniejszym takim miejscem jest przystanek autobusowy, na którym ludzie też się często spotykają. Kolejnym takim miejscem jest rzeka która nosi nazwę Kozyrka. W upalne dni nie brakuje chętnych którzy chcą się ochłodzić, a co za tym idzie mogą się spotkać i spędzić czas w swoim towarzystwie. Strona 13

14 7.PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU PROGRAM ODNOWY SOŁECTWA SIERAKÓW Priorytet I Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno usługowej, kulturalnej turystycznej i rekreacyjnej. Cele Zagospodarowanie wsi Sieraków Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Działania 1.Modernizacja Przestrzeni Publicznej poprzez budowę chodników. 2.Pomoc przy remontowaniu b elewacji budynków. 1. Zagospodarowanie terenu Rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej. 2.Budowa nowych ścieżek rowerowych do rowerowych do nordic walking 3. Rozbudowa placu zabaw 4. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej 5. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej Strona 14

15 Priorytet II Modernizacja i poprawa infrastruktury oraz istniejącego systemu komunikacji drogowej. Cele Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odbudowa urządzeń melioracji wodnej. Budowa i modernizacja dróg, ciągów pieszych Działania 1. Budowa sieci wodociągowej na nowo powstałym osiedlu 2. Modernizacja systemu melioracji wodnych w miejscowości Sieraków 3. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.Budowa ulic na nowym osiedlu 2. Modernizacja nawierzchni DP1098S 3. Budowa nowych chodników. 4. Budowa ścieżek rowerowych. Strona 15

16 Priorytet III Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych Cele Kreowanie produktu kulturalnego w oparciu o historię regionu Organizowanie imprez promujących i integracyjnych. Działania 1. Organizacja obchodów Dni Sierakowa 2. Zbieranie i wydanie drukiem podań, legend, obrzędów i informacji związanych z historią Sierakowa. 1. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę. 2. Wspieranie działalności i promocja chórów zespołów tanecznych i folklorystycznych. 3.Organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców. Priorytet IV Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa, szczególnie w działaniach na rzecz odnowy miejscowości. Cele Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym. Wspieranie inicjatyw społecznych. Działania 1.Organizacja szkoleń, kursów umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych. 2. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji przedsiębiorczości 1.Promocja inicjatyw lokalnych we wszystkich aspektach życia publicznego. 2. Wspieranie powstających i istniejących organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych realizujących aktywność społeczną. Strona 16

17 8. Opis Planowanych Do Realizacji Zadań i Działań W Latach PRIORYTET I PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO USŁUGOWEJ, KULTURALNEJ TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ. CEL: Zagospodarowanie wsi Sieraków Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Modernizacja Przestrzeni Publicznej poprzez budowę i remont chodników ,00 zł pomocowe i celowe oraz środki powiatu częstochowskiego Starostwo Powiatowe w Częstochowie Przyrowie 2. Pomoc przy remontowaniu elewacji budynków ,00 zł Środki prywatne fundusze Pomocowe i celowe Mieszkańcy Urząd Gminy Strona 17

18 CEL: Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej Plan Odnowy Miejscowości Sieraków Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej ,00 zł Przyrowie 2. Budowa nowych ścieżek rowerowych i nordic walking ,00 zł pomocowe i celowe Przyrowie 3. Budowa placu zabaw ,00 zł 2014 Przyrowie, mieszkańcy 4. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej ,00 zł 2014 Przyrowie, mieszkańcy 5. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej , Przyrowie, mieszkańcy Strona 18

19 PRIORYTET II MODERNIZACJA I POPRAWA INFRASTRUKTURY ORAZ ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ. CEL: Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odbudowa urządzeń melioracji wodnej. Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Budowa sieci wodociągowej na nowo powstałych osiedlach ,00 zł Przyrowie 2. Modernizacja systemu melioracji wodnych w miejscowości Sieraków ,00 zł Przyrowie Spółka Wodna, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych CEL: Budowa i modernizacja dróg, ciągów pieszych Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Budowa ulic na nowych osiedlach ,00 zł Przyrowie 2. Modernizacja nawierzchni DP1098S i budowa chodników ,00 zł Starostwo Powiatowe w Częstochowie 4. Budowa ścieżek rowerowych ,00 zł Przyrowie Strona 19

20 PRIORYTET III KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH CEL: Kreowanie produktu kulturalnego w oparciu o historię regionu Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Organizacja obchodów Dni Sierakowa 5.000,00 zł corocznie GOK, Rada Sołecka 2. Zbieranie i wydanie drukiem podań, legend, obrzędów i informacji związanych z historią Przyrowa ,00 zł pomocowe i celowe Sukcesywnie w miarę potrzeb Biblioteka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów CEL: Organizowanie imprez promujących i integracyjnych. Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb GOK, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów 2. Wspieranie działalności i promocja kabaretu ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb GOK, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów 3. Organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb GOK, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów Strona 20

21 PRIORYTET IV WSPIERANIE INICJATYW MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA, SZCZEGÓLNIE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ODNOWY MIEJSCOWOŚCI. CEL: Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym. Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Organizacja szkoleń, kursów umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych ,00 zł fundusze pomocowe i celowe. Sukcesywnie w miarę potrzeb Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów 2. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji przedsiębiorczości ,00 zł pomocowe i celowe Sukcesywnie w miarę potrzeb Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów CEL: Wspieranie inicjatyw społecznych. Zadania i działania Przewidywane koszty realizacji zadania Źródła finansowania Termin Realizacji Podmiot realizacji 1. Promocja inicjatyw lokalnych we wszystkich aspektach życia publicznego ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb Przyrowie 2. Wspieranie powstających i istniejących organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych ,00 zł Sukcesywnie w miarę potrzeb Przyrowie Strona 21

22 9. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 9.1 Sposób monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Sieraków Monitoring polega na systematycznym śledzeniu przebiegu realizacji planu, czyli sprawdzaniu zgodności realizacji planowanych działań z założonymi harmonogramami, bez elementu oceny. Plan Odnowy Miejscowości Sieraków jest narzędziem, które pomaga usystematyzować obszary rozwojowe miejscowości oraz umożliwia podjęcie działań w celu wsparcia zidentyfikowanych projektów środkami z funduszy strukturalnych. Obserwacja Planu Odnowy Miejscowości Sieraków powinna dotyczyć stopnia spójności z realnymi potrzebami społecznymi. Monitoring Planu Odnowy Miejscowości Sieraków będzie dotyczył: przygotowania i opracowania projektów, realizacji projektów. Zarządzającym i monitorującym Plan Odnowy Miejscowości Sieraków będzie Przyrowie i Rada Sołecka oraz instytucje, które wprowadziły do planu swoje projekty. 9.2 Sposoby i rodzaje oceny Planu Odnowy Miejscowości Sieraków Ocena planu to oszacowanie oddziaływania projektów i zadań zaplanowanych do realizacji oraz wpływ na specyficzne problemy rozwojowe sołectwa. W przypadku Planu Odnowy Miejscowości Sieraków oznacza to, iż wyniki obowiązkowej oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb wsi oraz najbardziej efektywnego wydatkowania środków uwagi na okresy przeprowadzanych ocen można wyróżnić trzy rodzaje oceny którym będzie poddawany Plan Odnowy Miejscowości Sieraków : Ocena przed realizacją planu, Ocena w połowie okresu realizacji, Ocena na zakończenie realizacji, Niezależnie od wyżej wymienionych terminów oceny, Przyrowie może inicjować bieżącą ocenę planu. 9.3 Sposoby komunikacji społecznej Planu Odnowy Miejscowości Sieraków Prace nad Planem Odnowy Miejscowości Sieraków poddane były od początku pełnej kontroli społecznej poprzez informowanie mieszkańców wsi Sierakowa. Mieszkańcy brali udział w formułowaniu celów jak i zgłaszaniu zadań inwestycyjnych. Szczególne znaczenie w realizacji zadań Planu Odnowy Miejscowości Sieraków będzie miało szerokie promowanie zasady partnerstwa zapewniającej sprawność wdrażania poszczególnych projektów oraz uczestnictwo w tym procesie szerokiego spektrum społeczności lokalnej. Aby osiągnąć cele związane z informacje i promocją zadań Planu Odnowy Miejscowości Sieraków zostaną zastosowane między innymi następujące środki i instrumenty: spotkania bezpośrednie mieszkańców, informacje na tablicy ogłoszeń, Internet oraz media lokalne. Strona 22

23 Strona 23

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz. na lata

Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz. na lata Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz na lata 2016-2023 1. Charakterystyka miejscowości Mały Klincz leży na pojezierzu Kaszubskim w województwie Pomorskim, powiat Kościerski, gmina Kościerzyna, przy drodze

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław  Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Gmina Inowrocław www.inowroclaw.ug.pl Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Kłopot, 2005 1 Spis treści I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju 3 1. Charakterystyka wsi 3 2. Zasoby miejscowości Kłopot

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualnym dokumentem strategicznym Gminy Gołcza jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gołcza przyjęty uchwałą Nr XX/160/04 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/507/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łowęcin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025

GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 Załącznik do Uchwały Nr IX/81/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18.11.2015 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI IWIEC, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 1 1.Wstęp Idea programu Odnowa i rozwój wsi. Odnowa i rozwój wsi to

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Załącznik do Uchwały nr IV/32/11 Rady Bobrowo z dnia 7 marca 2011 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Opracowujący: Sołtys Wsi Kawki Rada Sołecka Zatwierdzający: Mieszkańcy sołectwa Kawki Obecni na zebraniu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Tytuł projektu Źródło współfinansowania zewnętrznego Pozyskana kwota dotacji Radiowa Kuźnia Talentów Rok pozyskania dotacji 50 000,00 zł 2010

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca. Wydatki w roku budżetowy m 2013. Okres realizacj i zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca. Wydatki w roku budżetowy m 2013. Okres realizacj i zadania L.p. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok Projekt źródło kwota Urząd program Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2009 2016 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30.06.2010 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo Czerwiec 2010 1. Na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 2009-2013

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 2009-2013 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 009-0 Załącznik do projektu uchwały nr z dnia 0 listopada 009 roku zmieniający treść załącznika nr 0 do uchwały budżetowej nr XXXVI/9/008 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo