Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chrońmy Przyrodę Ojczystą"

Transkrypt

1 Chrońmy Przyrodę Ojczystą Organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody SPIS TREŚCI Tom 70, zeszyt 5, wrzesień/październik 04 ARTYKUŁY ARTICLES ARTYKUŁY Aleksandra ARTICLES Biedrzycka: Wpływ zaniku i fragmentacji siedliska na strukturę genetyczną populacji susła Grzegorz perełkowanego Kopij, Piotr Spermophilus Profus: Rozmieszczenie suslicus wykorzystanie i liczebność kuraków danych leśnych genetycznych (Galliformes) do planowania na Śląsku ochrony gatunku w The latach effect of habitat oraz fragmenta on zmiany ich liczebności and loss on w gene c ostatnich structure 40 latach of spo ed Distribu on suslik popula ons and abundance the use of of gene cal forest gallinaceous data species birds conserva on (Galliformes)... in Silesia in and changes in their abundance over 43 the last 40 years Bartosz Magdalena Skowron, Lenda, Przemysław Piotr Skórka: Kurek, Orzech Tomasz włoski Święciak: Juglans Ptaki regia gnieżdżące nowy, potencjalnie się w skałach inwazyjny Wyżyny gatunek Krakowsko- w rodzimej -Częstochowskiej florze Walnut Juglans Breeding regia birds a new, in rocks poten ally of the Kraków-Częstochowa invasive species in na ve Upland flora Krzysztof Lewandowski, Beata Jakubik: Małże z rodziny skójkowatych (Unionidae) w systemie rzeczno-jeziornym Piotr Krutyni Profus, (Pojezierze Mateusz Mazurskie) Matysiak: Obserwacje Bivalves of pomurnika the family Unionidae Tichodroma in muraria the Krutynia w Polsce river-lake poza system tatrzańską ostoją (Masurian lęgową Records Lakeland) of... Wallcreeper Tichodroma muraria in Poland outside the breeding site in the Tatra Mts 43 7 Iwona Go ried, Tomasz Go ried, Grzegorz Apoznański, Kaja Wierucka: Nietoperze obszaru Natura 000 Jerzy Uroczyska Kruk, Renata Płyty Krotoszyńskiej Szymańska: Rukiew Bats of the drobnolistna Natura 000 Nastur um site Uroczyska microphyllum Płyty Krotoszyńskiej (Boenn.)... Rchb. nowe 43 Krzysztof stanowiska Kolenda, w Magdalena okolicach Krakowa Senze, Monika New stands Kowalska-Góralska: of one-row yellow Zanieczyszczenia cress Nastur um wybranych microphyllum siedlisk płazów (Boenn.) Rchb. Pollu on in the ofsurroundings selected amphibian of Kraków habitats Leszek Dawid, Krzysztof Deska: Wybrane problemy tworzenia użytków ekologicznych na przykładzie powiatu Adam Olszewski, Michał Główka: Występowanie różanki Rhodeus sericeus (Pallas, 776) i piskorza Misgurnus koszalińskiego i miasta Koszalin Selected problems related to designa on of ecological sites based on the fossilis example (Linné, of the 758) province w Puszczy and the Kampinoskiej city of Koszalin The... occurrence of the bi erling Rhodeus sericeus (Pallas, ) and weatherfish Misgurnus fossilis (Linné, 758) in the Kampinos Forest (Central Poland) NOTATKI NOTES Adam Stebel: Mech pędzliczek szerokolistny Syntrichia la folia (Hartm.) Huebener w Karpatach Polskich Maciej Bonk, Krys an M. Budzik, Grzegorz Baś, Karolina A. Budzik: Nowe stanowiska raka szlachetnego Astacus i problemy astacus jego w ochrony południowej The Water i zachodniej Screw-moss Polsce Syntrichia New occurrence la folia in sites the of Polish the Noble Carpathians Crayfish and problems Astacus of its protec on astacus in... southern and western Poland Wojciech Czarniawski, Rafał Gosik, Dorota Sałapa: Nowe stanowisko ropuchy paskówki Epidalea calamita na Marcin Nobis, Agnieszka Nobis: Stanowisko sasanki otwartej Pulsa lla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) Lubelszczyźnie A new locality of na erjack toad Epidalea calamita in the Lublin Region w Starachowicach (Przedgórze Iłżeckie) A locality of Pulsa lla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) in Szymon Starachowice Beuch, Jakub (Iłża Zawistowski: Foreland)... Stanowisko podejźrzona marunowego Botrychium matricariifolium 99 na Mazowszu The site of Botrychium matricariifolium in Masovia (Central Poland) Andrzej Adam P. Wojton, Kubiak: Marcin Flora Magierski, naczyniowa Łukasz doliny Kubejko: Olszówki Stanowisko (Kotlina Sandomierska) tajęży jednostronnej walory Goodyera i zagadnienia repens ochrony na Vascular Płaskowyżu flora of Kolbuszowskim the Olszówka (Kotlina valley (Kotlina Sandomierska) Sandomierska, The SE site Poland) of Goodyera it s values repens and in the conserva on Kolbuszowa issues 303 Plateau (the Sandomierz Basin) Anna Marcin Delimat: Stanisław Nowe Wilga: stanowisko Rycerzyk rzadkiego oliwkowożółty storczyka Tricholomopsis buławnika mieczolistnego decora (Fr.: Fr.) Cephalanthera Singer w Lasach longifolia Oliwskich w (Trójmiejski Tatrzańskim Park Parku Krajobrazowy) Narodowym Tricholomopsis A new locality decora of a rare (Fr.: orchid Fr.) Singer Cephalanthera in Lasy Oliwskie longifolia Forests in the (Trójmiejski Tatra Na onal Landscape Park Park) Anna Koczur: Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej Marsh club moss RECENZJE Lycopodiella REVIEWS inundata in the Orava-Nowy Targ Basin RECENZJE Anna Medwecka-Kornaś: REVIEWS Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa (red.): Czerwona Księga Karpat Polskich. Ryszard Rośliny Ochyra: naczyniowe Ron D. Porley:... England s rare mosses and liverworts. Their history, ecology and conserva on

2 ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Rozmieszczenie i liczebność kuraków leśnych (Galliformes) na Śląsku w latach oraz zmiany ich liczebności w ostatnich 40 latach Distribu on and abundance of forest gallinaceous birds (Galliformes) in Silesia in and changes in their abundance over the last 40 years GRZEGORZ KOPIJ, PIOTR PROFUS Department of Wildlife Management University of Namibia, Ka ma Mulilo Campus Private Bag 096, Winela Rd., Ka ma Mulilo, NAMIBIA Słowa kluczowe: Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Bonasa bonasia, monitoring, spadek liczebności populacji. Na podstawie analizy wyników ankiet uzyskanych od leśników (w latach ), ornitologów i prac opublikowanych w ostatnich kilkunastu latach (000 04) podjęto próbę ustalenia aktualnego rozmieszczenia i liczebności kuraków leśnych na Śląsku. W latach stwierdzono 3 stanowisk głuszca Tetrao urogallus z osobnikami. Jedenaście stanowisk z co najmniej 8 osobnikami autochtonicznymi znajdowało się w Borach Dolnośląskich, a tylko kurę wykryto w nadleśnictwie Śnieżka i koguta na zalesionych stokach Masywu Śnieżnika. W Borach Dolnośląskich w 006 roku miało występować 8 głuszców, podczas gdy ten sam obszar w 873 roku zasiedlało 845 ptaków 9 kogutów i 66 kur. Tokujące koguty cietrzewi Tetrao tetrix na Śląsku odnotowano na stanowiskach z łączną liczbą osobników. Bogate stanowisko tych ptaków znaleziono w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie oszacowane na ptaków, w tym kogutów. Ptaki te zlatywały się na 30 tokowisk, z których około 00 zlokalizowanych było po stronie polskiej lub na samej granicy państwa, a 30 po stronie czeskiej parku narodowego. Jarząbka Bonasa bonasia napotkano na co najmniej 38 stanowiskach liczących łącznie 3 osobników. Ponad 90% śląskich stanowisk cietrzewia i jarząbka znajdowało się na Dolnym Śląsku, a pozostałe, nieliczne na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Na podstawie danych z literatury prześledzono zmiany w rozsiedleniu i liczebności głuszca na Śląsku w ciągu ostatnich 40 lat, a cietrzewia i jarząbka od początku XX wieku. Od lat 70. XX wieku notuje się drastyczny spadek liczebności głuszca i cietrzewia, podczas gdy liczebność jarząbka wydaje się ustabilizowana na dość niskim poziomie lub powoli wzrasta. Populację głuszca w polskiej części Sudetów należy uznać obecnie za wymarłą, w Borach Dolnośląskich natomiast policzono wiosną 009 roku tylko 4 ptaki ostatnie śląskie głuszce, pochodzenia autochtonicznego. Wymarciu tej nizinnej populacji ma zapobiec introdukcja ptaków pochodzących głównie z hodowli. W tym celu w latach na terenie ostoi głuszca w nadleśnictwie Ruszów wypuszczono 78 ptaków (45 kogutów i 33 kury), w 03 roku 30 młodych głuszców, a w 04 roku 4 kur głuszca odłowionych z dzikiej populacji zamieszkującej Szwecję. Based on the analysis of questionnaires obtained from foresters (in ) and ornithologists, as well as papers published over the last several years (000 04), an attempt has been undertaken to determine the current distribution and the number of forest gallinaceous birds in Silesia. In , thirteen sites of the western capercaillie Tetrao urogallus were found, with ca individuals (Fig. 3). Eleven sites with at least 8 indigenous individuals were located in Lower Silesian Forests (Bory Dolnośląskie), and only one hen was observed in the Forest Division of Śnieżka and one cock on the afforested slopes of Mt Śnieżnik. According to Merta (00), 8 western capercaillies occurred in Lower Silesian Forests in 006, while the same area in 873 was populated by 845 birds 9 cocks and 66 hens. Courtship displaying cocks of the black grouse Tetrao tetrix were observed in Silesia at sites, with the total number of birds (Fig. 9). Furthermore, an abundant site of these birds was found in the Karkonosze National Park, ca birds, including cocks (Fig. 0). These birds flew at 30 tooting sites, including ca. 00 sites located in the Polish part of KNP or at the State border, and 30 sites located in the Czech Republic (Dyrcz et al. 03, R. Rąpała unpublished information). The hazel grouse Bonasa bonasia, in the total number of 3 individuals, was encountered at ca. 38 sites (Fig. 3). More than 90% of the sites of the black grouse and the hazel grouse were located in Lower Silesia, and only few in Opole Silesia and in Upper Silesia. Changes in the distribution and abundance of the western capercaillie occurring over the last 40 years in Silesia were followed based on the literature data, and of the black and hazel grouse since the 90s. A drastic decline in the population size of the western capercaillie and of the black grouse has been observed since the 970s, while the population size of the hazel grouse seems to be stable at a relatively low level or slowly increases. The population of the western capercaillie in the Polish part of the Sudetes can be considered as extinct, whereas the inventory conducted in Bory Dolnośląskie (Lower Silesian Forests) in 006 (Merta et al. 03) revealed the presence of only 8 indigenous individuals, and in last silesian birds was observed. To prevent the extinction of this lowland population in the refugium of the western capercaillie, 78 young birds were released in (45 cocks and 33 hens; Merta et al. 03) in the Forest Division of Ruszów. In 03, 30 young birds were brought in the above-mentioned area, and in 04 4 wild females caught in Sweden (Zawadzka 04; D. Merta unpubl.). Regression of the Lower Silesian population of the western capercaillie is presented in Figure 6.

3 ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): 40 4, 04 Ptaki gnieżdżące się w skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Breeding birds in rocks of the Kraków-Częstochowa Upland BARTOSZ SKOWRON, PRZEMYSŁAW KUREK, TOMASZ ŚWIĘCIAK 3 Siedlec, 4 53 Janów, ul. Źródlana 59 Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk 3 5 Kraków, ul. Lubicz Myszków, ul. Kościuszki 6 Słowa kluczowe: skały, ptaki lęgowe, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Przedstawiono dane o wykorzystywaniu skał jako miejsc odbywania lęgów przez ptaki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w ciągu ostatnich 60 lat. Prace opierają się na obserwacjach własnych z lat oraz na danych z literatury począwszy od 850 roku. Łącznie w opisywanym okresie udokumentowano lęgi 33 gatunków ptaków, które gnieździły się w skałach na Jurze. Informacje dotyczące niektórych gatunków mają już charakter historyczny. Stwierdzono, że w porównaniu ze środowiskami skalnymi z innych regionów kraju, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska wyróżnia się największą liczbą gatunków ptaków wykorzystujących skały jako miejsca wyprowadzania lęgów. The paper presents data on the rocks in the Kraków-Częstochowa Upland used by birds as breeding grounds during 60 years. The studies are based on the summary of literature information starting from 850 yr and Authors own observations performed in In total, broods of 33 bird species nesting in Jura rocks have been documented. Information on certain species is of historical value. A few bird species ceased to breed (Monticola saxatilis) or switched to breeding mostly in the anthropogenic landscape (e.g. Phoenicurus ochruros, Corvus monedula, Passer montanus). It has been found that compared to rock habitats from other regions of the country, the Kraków-Częstochowa Upland is distinguished by the largest number of bird species using rocks as breeding sites. 40

4 ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Małże z rodziny skójkowatych (Unionidae) w systemie rzeczno-jeziornym Krutyni (Pojezierze Mazurskie) Bivalves of the family Unionidae in the Krutynia river-lake system (Masurian Lakeland) KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, BEATA JAKUBIK Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 08 0 Siedlce, ul. B. Prusa Słowa kluczowe: rzeka, jeziora, Unionidae, zmiany wieloletnie, gatunki chronione. W latach analizowano występowanie małży z rodziny Unionidae (skójkowate) w systemie rzeczno-jeziornym Krutyni. Badania prowadzono w 9 jeziorach, przez które przepływa Krutynia, oraz w samej rzece. Bezpośrednio w terenie określano gatunki małży, ich wiek i rozmiary, po czym żywe małże wpuszczano z powrotem do wody. W odcinkach rzecznych najliczniej występowała skójka zaostrzona Unio tumidus, której udział wynosił 65,5% wśród wszystkich małży zebranych w rzece. Mniej liczne były szczeżuja pospolita Anodonta anatina (6,5%) i skójka malarska Unio pictorum (0,3%). Najrzadziej w rzece notowano gatunki prawnie chronione: szczeżuję wielką Anodonta cygnea (5,%), skójkę gruboskorupową Unio crassus (,6%) i szczeżuję spłaszczoną Pseudanodonta complanata (0,8%). W jeziorach stwierdzono występowanie czterech gatunków. Najliczniej notowano skójkę zaostrzoną, która stanowiła 70% wszystkich małży zebranych w jeziorach. Pozostałe gatunki to: szczeżuja pospolita (4,6%), skójka malarska (8,3%) i szczeżuja wielka (7,%). Zagęszczenia małży skójkowatych w odcinkach rzecznych nie przekraczały 80 osobn./m, w jeziorach wynosiły najczęściej 0 50 osobn./m w strefie występowania. W porównaniu z danymi literaturowymi sprzed 0, 50 i 00 lat skład gatunkowy małży skójkowatych w systemie rzeczno-jeziornym Krutyni nie uległ zmianie. Unionid bivalves are among the largest native freshwater invertebrates. Being common and reaching high densities, they can play an important part in aquatic ecosystems. The bivalves were surveyed in in the Krutynia River and in 9 lakes through which the river flows. Unionids were identified in the field; their age and size were assessed, after which they were released into the water. Unio tumidus, representing 65.6% of all bivalves was the most abundant species in the river. Anodonta anatina (6.5%) and Unio pictorum (0.3%) were less abundant. The least frequent were protected species: Anodonta cygnea (5.%), Unio crassus (.6%) and Pseudanodonta complanata (0.8%). Eighteen lakes were inhabited by unionids. A total of four species were recorded: Anodonta anatina, Anodonta cygnea, Unio tumidus and Unio pictorum. All four species occurred in five lakes, while in eight lakes three species in each one. Anodonta anatina was found in the largest number of lakes (8). Unio tumidus was recorded in sixteen lakes, Anodonta cygnea in fourteen, and Unio pictorum only in seven. The unionid density was usually 0 50 ind./m. The highest density was observed in Lake Zyzdrój Mały locally 380 ind./m (the estimated biomass 3. kg/m ), and in Lake Lampasz (9 indiv./m, biomass.5 kg/ m ). The maximum unionid density in the Krutynia River was 80 0 ind./m, the maximum biomass locally exceeded.5 kg/m. Literature data from 0, 50 and 00 years ago indicate the presence of the same unionid species in the Krutynia system, proving stable environmental conditions over a long period of time.

5 ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Nietoperze obszaru Natura 000 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej Bats of the Natura 000 site Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej IWONA GOTTFRIED, TOMASZ GOTTFRIED, GRZEGORZ APOZNAŃSKI, KAJA WIERUCKA Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytet Wrocławski Wrocław, ul. Sienkiewicza iwona.go Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura Wrocław, ul. Podwale 75 go Słowa kluczowe: nietoperze, Chiroptera, dąbrowy, Natura 000, Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej, rozród, hibernacja. Na obszarze Natura 000 PLH30000 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej, w dużym kompleksie dąbrów, w latach 0 i 0, w okresie hibernacji i rozrodu nietoperzy badano skład gatunkowy chiropterofauny. Kontrole zimowisk, rejestracja akustyczna echolokacji i odłowy w sieci chiropterologiczne wykazały występowanie gatunków nietoperzy: nocka dużego Myotis myotis, nocka Natterera M. nattereri, nocka wąsatka M. mystacinus, nocka rudego M. daubentonii, mroczka późnego Eptesicus serotinus, karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, karlika drobnego P. pygmaeus, karlika większego P. nathusii, borowca wielkiego Nyctalus noctula, gacka brunatnego Plecotus auritus, gacka szarego P. austriacus oraz mopka Barbastella barbastellus. Dla siedmiu gatunków potwierdzono rozród. Gatunkiem dominującym był borowiec wielki, a drugim co do liczebności mopek. Wstęp Previous studies showed that the Natura 000 PLH30000 site Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej is one of the largest and best preserved oak woodlands in Europe. The area W could Polsce be crucial dotychczas for the conservation stwierdzono of European 5 gatun- bats, especially those inhabiting forests. The aim of this study ków was nietoperzy, gather data przy about czym the 6 diversity jest szeroko of bat species, rozpo- including data on the number of breeding ones. This was wszechnionych the first study evaluating i można the je species spotkać composition na terenie and całego hibernation kraju (Sachanowicz and breeding seasons i in. 006, in 0 0). and 0. Nadal Summer acoustic recordings, individuals captured in mist jednak nets and istnieją winter obszary, visits to hibernation których chiro sites pterofauna confirmed breeding sites in the area. Data were collected during both the presence of bat species: greater mouse-eared bat Myotis pozostaje myotis, niezbadana. Natterer s bat Przykładem M. nattereri, whiskered takiego tere- bat M. mystacinus, Daubenton s bat M. daubentonii, serotine bat nu Eptesicus jest jeden serotinus, z największych common pipistrelle fragmentów Pipistrellus zwar- pipistrellus, soprano pipistrelle P. pygmaeus, Nathusius pipistrelle tych lasów P. nathusii, dębowych common w noctule Europie Nyctalus (Brzeg noctula, i in. common long-eared bat Plecotus auritus, grey long-eared 008) bat P. austriacus, objęty ochroną barbastelle w Barbastella ramach barbastellus. sieci Natura Breeding was confirmed for seven species. The dominant 000 species pod nazwą (63% of PLH30000 all recordings) Uroczyska was the common Płyty noctule (Fig. ), while the second most common (% of all Krotoszyńskiej. recordings) the Obszar barbastelle. ten The znajduje overall się bat w activity wojelevel was high, with an average of 4.9 passes (sequences of echolocation calls) per hour. Althogether 36% of all passes (n = 456) were recorded during the first hour after the sunset. 43

6 ARTYKUŁY Zanieczyszczenia wybranych siedlisk płazów Pollu on of selected amphibian habitats KRZYSZTOF KOLENDA, MAGDALENA SENZE, MONIKA KOWALSKA GÓRALSKA Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytet Wrocławski Wrocław, ul. Sienkiewicza Zakład Hydrobiologii i Akwakultury Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. Chełmońskiego 38C Słowa kluczowe: metale ciężkie, związki biogenne, siedliska płazów, Ostrów Wielkopolski. W 0 roku przeprowadzono badania zawartości metali ciężkich oraz związków biogennych w wybranych siedliskach płazów w Ostrowie Wielkopolskim. Wartości kadmu i ołowiu we wszystkich badanych zbiornikach przekroczyły maksymalne dopuszczalne stężenie dla substancji priorytetowych z grupy wskaźników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 0 roku. Stężenia związków biogennych nie przekroczyły wartości letalnych dla płazów. Badane siedliska wymagają natychmiastowych zabiegów ochronnych, gdyż występujące zagrożenia mogą doprowadzić do wyginięcia lokalnych populacji płazów. In 0, we analyzed the content of heavy metals (cadmium, lead, nickel, copper, zinc, iron, manganese) and biogenic compounds (nitrite, nitrate, ammonia, phosphates) in selected habitats of amphibians in Ostrów Wielkopolski (the south of the Wielkopolska region; Tables and ). In all studied water bodies, the concentration of cadmium and lead exceeded the maximum permissible concentration for priority substances from the group of indicators characterizing the presence of substances which are particularly harmful to the aquatic environment as specified by the Polish law in the Regulation of the Minister of the Environment. The concentration of nickel, copper and zinc did not exceed the maximum permissible concentration. Average values of biogenic compounds did not exceed the lethal dose for amphibians. The studied habitats of amphibians require immediate conservation measures. Otherwise, the existing risk may cause the extinction of local amphibian populations. 437

7 ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Wybrane problemy tworzenia użytków ekologicznych na przykładzie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin Selected problems related to designa on of ecological sites based on the example of the province and the city of Koszalin LESZEK DAWID, KRZYSZTOF DESKA Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska Koszalin, ul. Śniadeckich Słowa kluczowe: ochrona przyrody, użytki ekologiczne, legislacja, rejestry. Istotną rolę aspektów społecznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych w procesie powoływania użytków ekologicznych przedstawiono w oparciu o warsztat nauk społecznych, stosując analizę danych zastanych, tj. literatury, aktów prawnych, szczegółowych danych zawartych w rejestrze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i w Ewidencji Gruntów i Budynków. Obiektem badań, prowadzonych w okresie od do.0.03 roku, były użytki ekologiczne położone na terenie powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin. Wykazano, że bez odpowiedniego rejestrowania i ewidencjonowania obiektów, nie można prowadzić skutecznej ochrony przyrody w tej formie. Wydaje się, że stosowanie interdyscyplinarnego podejścia w procesie tworzenia użytków ekologicznych jest konieczne. The aim of this paper is to identify basic problems related to designation of ecological sites which are one of the nature protection forms in Poland. Ecological sites located in the province and the city of Koszalin were studied between December 7, 99 and October, 03. This area was used as an example to present certain research issues. The research was conducted based on the methodology of social sciences and through the analysis of the existing data such as available literature, legal regulations and detailed data included in the register of the Regional Directorate of Environmental Protection in Szczecin and the Land and Building Register. The results of the analysis show the important role of social, legal, organizational and economic aspects in the process of designing the ecological sites. Without the proper register and inventory of objects, effective conservation of the environment in this form is impossible. It seems that the interdisciplinary approach in the process of designation of ecological sites is necessary. 445

8 NOTATKI Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Nowe stanowiska raka szlachetnego Astacus astacus w południowej i zachodniej Polsce New occurrence sites of the Noble Crayfish Astacus astacus in southern and western Poland MACIEJ BONK, KRYSTIAN M. BUDZIK, GRZEGORZ BAŚ 3, KAROLINA A. BUDZIK 4 Zakład Entomologii 4 Zakład Anatomii Porównawczej Instytut Zoologii UJ Kraków, ul. Gronostajowa 9 Zakład Taksonomii Roślin, Fitogeografii i Herbarium Instytut Botaniki UJ 3 50 Kraków, ul. Kopernika 7 3 Mentor Consul ng Sp. z o.o Toruń, Szosa Chełmińska 77 8 Słowa kluczowe: rak szlachetny, Astacus astacus, nowe stanowiska. W latach stwierdzono osiem nowych stanowisk raka szlachetnego Astacus astacus (Linnaeus, 758) w południowej i zachodniej Polsce, w gminach Staszów, Bogoria, Połaniec, Chmielnik, Zakliczyn, Wierzchosławice, Jodłownik oraz Twardogóra. Powyższe stanowiska są prawdopodobnie pozostałością po wcześniejszych większych populacjach, co pozwala je traktować jako reliktowe. In the years eight new localities of the noble crayfish were found in the southern Poland in communes of Staszów, Bogoria, Połaniec, Chmielnik, Zakliczyn, Jodłownik, Wierzchosławice and Twardogóra. The abovedescribed localities should be treated as relics of the previous larger populations. Small streams harboring the noble crayfish population should be the major landscape conservation issue. 45

9 NOTATKI Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Nowe stanowisko ropuchy paskówki Epidalea calamita na Lubelszczyźnie A new locality of na erjack toad Epidalea calamita in the Lublin Region WOJCIECH CZARNIAWSKI, RAFAŁ GOSIK, DOROTA SAŁAPA Zakład Zoologii UMCS Lublin, ul. Akademicka 9 Słowa kluczowe: ropucha paskówka, Epidalea calamita, ochrona płazów. Paskówka jest jednym z rzadszych płazów Polski, na Lubelszczyźnie rozsiedlonym wyspowo. Nowe stanowisko ropuchy paskówki Epidalea calamita Laur. znaleziono w ekstensywnie użytkowanym wyrobisku piasku w Serniawach (gmina Sawin). W dniu 9 czerwca 03 roku w trzech niewielkich zbiornikach wodnych stwierdzono obecność kilkuset kijanek i osobników ropuchy paskówki w zaawansowanym stadium metamorfozy, a w całym wyrobisku około 500 świeżo przeobrażonych ropuszek. Ponowna kontrola stanowiska 5 lipca wykazała obecność około 60 osobników młodocianych. W celu zachowania nowo odkrytej populacji konieczne jest utrzymanie istniejących okresowych zbiorników wodnych oraz odpowiednie planowanie wydobycia piasku w okresie rozrodu i rozwoju tych płazów aż do ich przeobrażenia. A new locality of the natterjack toad Epidalea calamita Laur. was found in the village of Serniawy (Sawin commune), in a small and extensively exploited sand pit. Natterjack is one of the rarest amphibian species in Poland, but locally it occurs in large numbers. In the Lublin Region, it occurs at isolated sites. In order to preserve the newly discovered population, it is necessary to maintain the existing periodic water bodies and properly organize the sand excavation during the breeding and development season of these amphibians until their metamorphosis. 458

10 NOTATKI Stanowisko podejźrzona marunowego Botrychium matricariifolium na Mazowszu Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 The site of Botrychium matricariifolium in Masovia (Central Poland) SZYMON BEUCH, JAKUB ZAWISTOWSKI Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Katowice, ul. św. Huberta Jaktorów, ul. ks. Baranowskiego 3 Słowa kluczowe: Botrychium matricariifolium, Ophioglossaceae, gatunki chronione, gatunki zagrożone, Północne Mazowsze. Dnia 5 czerwca 0 roku na nieznanym dotąd stanowisku, na byłym poligonie lotniczym w Ślubowie (gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie) odkryto 6 pędów zarodnionośnych podejźrzona marunowego Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch. Gatunek jest krytycznie zagrożony w Polsce i znany z około 5 stanowisk, głównie z północno- -wschodniej i zachodniej części kraju. Sanowisko z poligonu Ślubowo to obecnie jedyne znane w województwie mazowieckim. On the 5 th June 0, six specimens of Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch were found in the former military training area in Ślubowo (Przasnysz district, Masovia province). The species is critically endangered in Poland and it is known from ca. 5 sites, especially in the north-eastern and the western part of the country. The site in Ślubowo is the only site known in the region of Masovia (central Poland). 46

11 NOTATKI Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Stanowisko tajęży jednostronnej Goodyera repens na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Kotlina Sandomierska) The site of Goodyera repens in the Kolbuszowa Plateau (the Sandomierz Basin) ANDRZEJ WOJTON, MARCIN MAGIERSKI, ŁUKASZ KUBEJKO 3 Katedra Biologii Środowiska Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, ul. Zelwerowicza Wólka Pełkińska, Kostków 38 Słowa kluczowe: Goodyera repens, Kotlina Sandomierska, Płaskowyż Kolbuszowski, rozmieszczenie. Tajęża jednostronna Goodyera repens (L.) R. Br. jest storczykiem rzadko notowanym w Kotlinie Sandomierskiej. W roku 0 odkryto bogate stanowisko tego gatunku na Płaskowyżu Kolbuszowskim, skąd tajęża nie była dotychczas podawana. Stwierdzono wówczas około 600 osobników tego gatunku, w tym 90 kwitnących. Rok później odnotowano na stanowisku około 50 kwitnących osobników z podobnym udziałem rozet jak w roku 0. Potencjalnym zagrożeniem dla tej populacji może być wydeptywanie, buchtowanie ściółki przez dziki oraz prace gospodarcze w lesie. Goodyera repens is a very rare species from the family of Orchidaceae located in the Sandomierz Basin. It has not been previously recorded on the Kolbuszowa Plateau. In the lowland, it is connected with pine or mixed forests. The locality is situated in the private forest within the Mielec Forest District, in ATPOL FF-3. About 600 specimens of Goodyera repens, including 90 flowering ones, occurred at the site in 0, but in 03 about 50 flowering specimens of this species were observed with similar share of rosettes as in 0. The potential threats to the existence of the Goodyera repens population in this place include trampling by people, soil rooting by wild boars or forestry work. 464

12 NOTATKI Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Nowe stanowisko rzadkiego storczyka buławnika mieczolistnego Cephalanthera longifolia w Tatrzańskim Parku Narodowym A new locality of a rare orchid Cephalanthera longifolia in the Tatra Na onal Park ANNA DELIMAT Instytut Ochrony Przyrody PAN Tatrzańska Stacja Terenowa Zakopane, ul. Antałówka 3 Słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, rozmieszczenie, siedliska, Cephalanthera longifolia, Tatry. Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Syn.: Cephalanthera ensifolia Rich.) to jeden z najrzadszych storczyków w Tatrzańskim Parku Narodowym. Dotychczas z terenu polskich Tatr znane było tylko jedno stanowisko tego gatunku w Małych Koryciskach, gdzie w 004 roku odnotowano osobników. Podczas badań prowadzonych w 03 roku w okolicy Siwiańskich Turni odnaleziono nowe stanowisko buławnika mieczolistnego liczące kilka grup od kilku do kilkunastu osobników (łącznie 46 kwitnących). Mimo że populacja znajduje się w Tatrzańskim Parku Narodowym, realnym zagrożeniem jest mechaniczne niszczenie pojedynczych osobników przez wydeptywanie. Stanowisko zlokalizowane jest w sąsiedztwie dwóch ścieżek powstałych przez nielegalną penetrację terenu. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Syn.: Cephalanthera ensifolia Rich.) is one of the rarest orchids in the Polish Tatras. So far, only one location of this orchid has been recorded in the Tatra National Park. In 004, eleven specimens of the species were found in the Małe Koryciska valley (Delimat, Gawryś 006). In 03, during the field research carried out in the Siwiańskie Turnie area, a new locality of Cephalanthera longifolia was found (Fig. ). The population consisted of several groups, from a few to a dozen specimens. At the aforementioned site, 46 blooming specimens of Cephalantera longifolia were found. Although the population is in the Tatra National Park, a real threat to the population are people trampling on single individuals. The location is in the vicinity of two unmarked paths trampled by visitors. 468

13 NOTATKI Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (5): , 04 Marsh club moss Lycopodiella inundata in the Orava-Nowy Targ Basin ANNA KOCZUR Instytut Ochrony Przyrody PAN 3 0 Kraków, al. Mickiewicza 33 Słowa kluczowe: Lycopodiella inundata, rozmieszczenie, eksploatacja torfu, Karpaty, Kotlina Orawsko-Nowotarska. Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata (L.) Holub wyginął na wszystkich stanowiskach podawanych z terenu polskich Karpat w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Ponownie odnaleziono go w Karpatach polskich w 004 roku na terenie Bieszczadów Zachodnich, a obecnie również na torfowisku Puścizna Wielka w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Nowe stanowisko znajduje się na terenie kopalni torfu, a rosnąca tu populacja jest niewielka. Nowo odkryte stanowisko jest młode. Do jego powstania mogła się przyczynić prowadzona tu eksploatacja, gdyż obecnie gatunek ten pojawia się głównie na siedliskach antropogenicznych. The marsh club moss Lycopodiella inundata (L.) Holub is a rare species in Poland. It has become extinct at all sites reported from the Polish Carpathians in the 9th century and the first half of the 0 th century. In 004, the species was found again in the Polish Carpathians, in the Western Bieszczady Mountains, and at present it has been reported from the peat bog Puścizna Wielka in the Orava-Nowy Targ Basin. The new site is located in a mine peat and the population growing there is small. The newly discovered site is young and probably developed as a result of peat exploitation. At present, the species occurs mainly on anthropogenic habitats. Post-excavation pits are a substitute habitat. The marsh club moss occurred primarily in erosion channels developed along the peripheries and in the vicinity of deeper hollows on the raised bogs. 47

Urban drainage systems as important bat hibernacula in Poland

Urban drainage systems as important bat hibernacula in Poland FRAGMENTA FAUNISTICA 56 (1): 83 88, 2013 PL ISSN 0015-9301 MUSEUM AND INSTITUTE OF ZOOLOGY PAS Urban drainage systems as important bat hibernacula in Poland Grzegorz WOJTASZYN, Tomasz RUTKOWSKI, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604 ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i hodowla zwierząt biology and animal breeding LXXV ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 8 th Plenary Meeting of PROS On October 21 st, the PROS gathered at the second semi-annual plenary meeting in 2010 with the following

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch. Milena Mojecka inż. arch. kraj.

Marcin Furtak dr inż. arch. Milena Mojecka inż. arch. kraj. KSZTAŁTOWANIE ZIELENI NA PRZEJŚCIACH DLA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH DOŚWIADCZEŃ I UREGULOWAŃ PRAWNYCH DESIGNING GREENERY ON WILDLIFE CROSSINGS IN THE CONTEXT OF EXISTING EXPERIENCES AND REGULATIONS

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 37 Warszawa 2008 Komitet Wydawniczy Instytutu

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Zbigniew Zioło Pedagogical University of Cracow, Poland Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry (Based

Bardziej szczegółowo

Gentryfikacja czy antygentryfikacja przestrzeni podmiejskich, relacje z kontekstem przyrodniczym i krajobrazowym na przykładzie aglomeracji łódzkiej

Gentryfikacja czy antygentryfikacja przestrzeni podmiejskich, relacje z kontekstem przyrodniczym i krajobrazowym na przykładzie aglomeracji łódzkiej MACIEJ OLENDEREK* Gentryfikacja czy antygentryfikacja przestrzeni podmiejskich, relacje z kontekstem przyrodniczym i krajobrazowym na przykładzie aglomeracji łódzkiej Gentrification or Antygentrification

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI STATE OF FISH FAUNA INVENTORY RESEARCH IN POLISH RIVERS

ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI STATE OF FISH FAUNA INVENTORY RESEARCH IN POLISH RIVERS ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 23 60 ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

Sesja Naukowa. pod redakcją E. J. Godzińskiej i M. Trojana

Sesja Naukowa. pod redakcją E. J. Godzińskiej i M. Trojana Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 300 Seminariów Etologicznych! Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN!i Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.)!oraz X-lecia badań terenowych! Zakładu

Bardziej szczegółowo

Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie

Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA TOM 1 RZESZÓW 2006 Maciej Dębiec Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie 1. O metodzie Punktem

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik Polish Hyperbaric Research Jacek Fabisiak, Adam Olejnik kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Zakład Ochrony Środowiska i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademia Marynarki

Bardziej szczegółowo

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland)

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) Special Volume 3 (2012), pp. 257 269 Maciej Karczewski Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) in Wiebke Bebermeier Robert Hebenstreit Elke Kaiser Jan Krause

Bardziej szczegółowo

Wstęp HISTORIA, STAN OBECNY I PERSPEKTYWY OCHRONY

Wstęp HISTORIA, STAN OBECNY I PERSPEKTYWY OCHRONY 117 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 22 (2014) str. 117 127 Kajetan Perzanowski Received: 28.01.2014 Muzeum i Instytut Zoologii PAN Reviewed: 15.04.2014 Stacja Badawcza Fauny Karpat 38 700 Ustrzyki Dolne, ul. Ogrodowa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo