EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MEN O POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MEN O POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

Transkrypt

1 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MEN O POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Z PRAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W CZĘSTOCHOWIE

2 Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca zgłosiła się do pilotażu po ponad 5-letniej pracy w programie Szkoła dla wszystkich. Na początku roku szkolnego 2010/1011 na terenie szkoły uczyło się 4 uczniów niepełnosprawnych ( 2 z upośledzeniem w stopniu lekkim, 1 z niedosłuchem i 1 niedowidzące). W marcu po diagnozie w poradni doszła jedna uczennica klasy II z upośledzeniem w stopniu lekkim. Pilotaż przebiegał u nas sprawnie w związku z wcześniejszymi doświadczeniami jakie miało nasze grono pracując nad tworzeniem programów indywidualnych. Dodatkowo podjęliśmy działania nad stworzeniem Kart Indywidualnej Pomocy Uczniom dla 71 uczniów z opiniami.

3 Od 2005 roku nasza placówka realizuje Program włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkoły ogólnodostępnej w lokalnym środowisku Szkoła dla Wszystkich. Dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności (orzeczeniami) opracowywano indywidualne programy nauczania. Teraz jedynie zostały one zmodyfikowane zgodnie z założeniami zawartymi w rozporządzeniu.

4 Oto przykład opracowanego przez nas Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) w roku szkolnym 2010/2011 w ramach programu pilotażowego MEN : INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO -TERAPEUTYCZNY (IPET) I etap edukacyjny Metryczka ucznia: Imię i nazwisko: Data urodzenia: Klasa: Wychowawca: Kontakt z rodzicami: Adres: Nr pesel: J. S. xx.xx.2003 r. I b mgr M. S. tel. Częstochowa, ul. XX xxxxxxxxx Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xx z dnia xx.xx.2011 r. wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Częstochowie z uwagi na: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim na okres: do ukończenia klasy III szkoły podstawowej.

5 Zasadnicze informacje o uczniu, z których wynika konieczność zastosowania właściwych warunków realizacji potrzeb rozwojowych/edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sprawność intelektualna na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim. Procesy poznawcze najlepiej rozwinięte: spostrzegawczość, analiza i synteza wzrokowa, wyobraźnia przestrzenna. Procesy poznawcze najsłabiej rozwinięte: myślenie logiczne, myślenie przyczynowoskutkowe, myślenie przez analogię, operatywność myślenia na materiale arytmetycznym, operatywność słowna (wada wymowy; wypowiedzi bardzo niewyraźne, często niemożliwe do zrozumienia), zaburzona analiza i synteza słuchowa oraz słuch fonemowy, słaba sprawność grafomotoryczna i obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa.

6 Umiejętności : Edukacja polonistyczna: Czytanie uczennica rozpoznaje większość liter drukowanych i pisanych wprowadzanych podczas zajęć, choć myli jeszcze: p, b, d, n, h ; słabo radzi sobie z analizą wyrazów, ale wyodrębnia głoski w nagłosie; ma trudności z określeniem głosek znajdujących się w środku i na końcu słowa; nie dokonuje syntezy wyrazów; potrafi przeczytać tylko dwuliterowe sylaby typu: ma, ta, mo, do. Pisanie dziewczynka zna pisane litery wprowadzane podczas dotychczasowych zajęć, choć zdarza się, że czasami je myli; potrafi odwzorować (litera po literze) wyrazy i zdania napisane za pomocą tych liter; przy dłuższych wyrazach popełnia błędy (dodaje, opuszcza, przestawia litery). Umie, przy niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela, zapisać wyraz złożony z liter drukowanych. Uczennica ma problemy z właściwym rozmieszczeniem tekstu w liniaturze i na stronie w zeszycie. Mimo starań, pisze niezbyt estetycznie, często pomija kropki, laseczki, ogonki, litery są nierówne i nie zawsze zgodne z wprowadzonym wzorem. Mówienie dziewczynka rzadko bierze aktywny udział w lekcji, jej wypowiedzi utrudnia posiadana wada wymowy. W kontaktach indywidualnych posługuje się wyrazami lub krótkimi, prostymi zdaniami. Ma niski zasób słownictwa, nie rozumie znaczenia wielu wyrazów, potrafi nazwać przedmioty tylko z najbliższego otoczenia, słabo radzi sobie z określeniami werbalnymi uczuć i stanów emocjonalnych. Umie recytować krótkie wierszyki i teksty piosenek.

7 Słuchanie uczennica nie potrafi koncentrować uwagi przez dłuższy czas, toteż jest w stanie pracować tylko w oparciu o krótkie wierszyki i opowiadania. Ma problemy z wyodrębnianiem postaci występujących w tekście oraz wydarzeń czy związków przyczynowo-skutkowych. Nie umie tworzyć wniosków w oparciu o treść opowiadań. Edukacja matematyczna: Liczenie dziewczynka zna cyfry od 1 do 9. Przelicza przedmioty, potrafi określić moc zbioru. Prawidłowo posługuje się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo. Umie w oparciu o konkrety dodawać i odejmować w zakresie 9. Z pomocą nauczyciela zapisuje działanie matematyczne adekwatne do sytuacji przedstawionej na rysunku oraz układa formuły matematyczne do zadań tekstowych. Praktyczne umiejętności matematyczne uczennica zna następujące monety: 1 zł, 2 zł, 5 zł; oblicza (przy pomocy nauczyciela) wartość zakupów w zakresie 9. Zazwyczaj prawidłowo odczytuje godziny na zegarze. Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Edukacja społeczna i przyrodnicza: Uczennica stara się przestrzegać norm i zasad panujących w szkole, a także w klasie oraz współpracować z innymi dziećmi. Chętnie przyjmuje pomoc kolegów. Ochoczo oferuje również własną pomoc innym, oczywiście na miarę swoich możliwości. Jej wiedza dotycząca najbliższego środowiska, rodziny, domu, szkoły, miejscowości i kraju jest jeszcze dość niewielka. Podobnie sytuacja przedstawia się w obrębie wiadomości obejmujących świat przyrody.

8 Cele ogólne Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego: Cele edukacyjne: 1. Przyswojenie przez uczennicę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim podstawowego zasobu wiadomości dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich jej doświadczeniom. 2. Zdobycie przez uczennicę umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Cele edukacyjne zawarte w programach nauczania nr 1-4/I-III b/2010. Cele terapeutyczne: 1. Kształtowanie u uczennicy postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 2. Angażowanie dziewczynki w działania grupowe na rzecz klasy i szkoły, aby wzmacniać jej poczucie wartości oraz rozwijać mocne strony. 3. Modelowanie zachowań sprzyjających nawiązywaniu pozytywnych relacji rówieśniczych. 4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką i niepowodzeniami.

9 Rodzaj, zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów: działania o charakterze terapeutycznym: treści edukacyjne: Konsultacje, porady; wymiana informacji i doświadczeń; lekcje koleżeńskie; spotkania superwizyjne. Wzmożenie opieki i oddziaływań wychowawczych. Uczennica wymaga intensywnej uwagi i troski wychowawczej. Łatwo ulega negatywnym wpływom, ponieważ wykazuje obniżoną zdolność do krytycznej oceny sytuacji, przewidywania skutków swego postępowania oraz zwiększoną sugestywność. Angażowanie dziewczynki w działania grupowe na rzecz klasy i szkoły. Wzmacnianie poczucia wartości dziecka i rozwijanie mocnych stron. Pomoc w budowaniu pozytywnych kontaktów oraz rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych poprzez modelowanie zachowań i udzielanie wskazówek. Stopniowanie trudności oraz liczby zadań podawanych do wykonania w domu i w szkole.

10 Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania: warunki: Uczennica powinna zajmować w klasie miejsce umożliwiające nauczycielowi kontrolę stopnia rozumienia poleceń, zadań, opanowania podawanego materiału. egzekwowanie wiedzy i ocenianie: Systematycznie i na bieżąco sprawdzać nabyte umiejętności oraz wiadomości. Pracować małymi, zróżnicowanymi partiami materiału. Stosować dodatkowe przerwy w sytuacji zmęczenia i dekoncentracji uwagi. Wydłużyć czas potrzebny na samodzielne wykonanie pracy. Stosować pytania dodatkowe, naprowadzające na właściwy tok rozumowania. Dokładnie wyjaśniać polecenia, pomóc w organizacji samodzielnej pracy oraz zanotować pracę domową. Każdą pracę samodzielną poprzedzić szczegółową analizą zadania, tekstu, demonstracją, dodatkowymi objaśnieniami. Polecenia formułować w sposób konkretny oraz krótko, jasno określać cel działania.

11 Zwiększyć częstotliwość wzmocnień pozytywnych. Zadania i polecenia dłuższe, bardziej skomplikowane dzielić na kolejne etapy ich wykonania. Każdorazowo zaznaczyć w książce lub dać do wklejenia najważniejsze pojęcia związane z daną jednostką lekcyjną. Z wyprzedzeniem informować o konieczności opanowania większej partii materiału czy przeczytania tekstu. W trakcie pracy dydaktycznej angażować jak najczęściej czynności praktyczne, manipulacyjne. Podczas oceny osiągnięć uwzględniać nie tyle efekt, ile wysiłek włożony w pracę. środki dydaktyczne : Stosować indywidualne karty pracy, modele, plansze, uproszczone mapki, schematy, naturalne eksponaty, zakładki, zakreślacze itp.

12 Formy i metody pracy z uczniem. Formy pracy: Zindywidualizowana praca z uczennicą na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne 3 godz. tygodniowo zał. nr 1 (plan pracy). Zajęcia logopedyczne 1 godz. tygodniowo zał. nr 2 (program terapii). Zajęcia wspierające rozwój 1 godz. tygodniowo zał. nr 3 (plan pracy). Metody: pokaz z objaśnieniem; pokaz z instruktażem; pokaz z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych; pogadanka informacyjna; metoda pedagogiki zabawy; metody polisensoryczne; gry i zabawy interakcyjne; gry dydaktyczne; metody aktywizujące; metoda sytuacyjna; wycieczka; inscenizacja; nośniki informacji przeźrocza, foliogramy, tablice itp.; film dydaktyczny; praca z komputerem.

13 Zakres współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, z innymi instytucjami. Współpraca ze specjalistami z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie w zakresie przekazywania informacji o dziecku (za zgodą rodziców); współorganizowanie form oddziaływań postdiagnostycznych ustalenie, w jakim zakresie pomoc jest udzielana na terenie szkoły, a w jakim w poradni; korzystanie z porad, konsultacji zewnętrznych. Data opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego:... Opracował Zespół w składzie: Koordynator: mgr M. S. Członkowie: mgr T. K..... mgr U. N.... mgr K. G.... mgr A. J.... mgr E. K.... mgr M. Z Podpisy rodziców/ opiekunów prawych poświadczających akceptację IPET

14 Punktem wyjścia do opracowania IPET-u jest Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, która powstaje podczas spotkania Zespołu ds. dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W naszej placówce od lat funkcjonował Zespół Wspierający w składzie: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog. Obecnie Zespół ds. ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych tworzą: pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, wszyscy nauczyciele uczący dane dziecko oraz jego rodzice. Rolę Koordynatora Zespołu pełni zawsze wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń. Spotkania Zespołu odbywają się raz na dwa miesiące. Najdłuższe są pierwsze posiedzenia, podczas których trzeba opracować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. O spotkaniu tym informowani są rodzice poprzez pisemne zaproszenie wystosowane przez Dyrektora Szkoły. W przypadku nieobecności rodziców, Dyrektor Szkoły wysyła pisemną informację dotyczącą ustaleń Zespołu.

15 Przykład : Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Uczennicy J. S. klasa: I b ur.: x. x.. zam.: x. x. tel. x. x PESEL: x. x. Dziewczynka szybko nawiązuje kontakt, chętnie współpracuje z osobą dorosłą, łatwo podejmuje nowe wyzwania. Właściwie reaguje na pochwałę, ale wymaga stałej mobilizacji oraz różnorodnych wzmocnień pozytywnych. Jest zawsze przygotowana do zajęć (odrobiona praca domowa, kompletny piórnik, podręczniki, zeszyty, mundurek itp.). Potrafi oddzielić naukę od zabawy, zwraca się do innych z prośbą o pomoc. Uczennica ma duży problem z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów rówieśniczych, dlatego nie umie działać zespołowo. Biernie uczestniczy w zajęciach, nie jest w stanie samodzielnie zorganizować własnej pracy w zakresie planowania i przygotowania odpowiednich przyborów czy materiałów. W przypadku niepowodzenia łatwo się zniechęca, odmawiając dalszego wykonywania zadań. Dokonuje tylko operacji konkretnoobrazowych, nie abstrahuje i nie uogólnia. W sytuacjach przerastających możliwości jej rozumienia, czuje się zagrożona, wystraszona, reaguje emocjonalnie płaczem. Uczennica potrzebuje naprowadzenia, a także stałej kontroli ze strony nauczyciela oraz specjalnych bodźców do pracy w formie pochwały lub zachęty. Poziom sprawności intelektualnej - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Procesy poznawcze najlepiej rozwinięte: spostrzegawczość, analiza i synteza wzrokowa, wyobraźnia przestrzenna. Procesy poznawcze najsłabiej rozwinięte: myślenie logiczne, myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie przez analogię, operatywność myślenia na materiale arytmetycznym, niska operatywność słowna, zaburzona analiza i synteza słuchowa oraz słuch fonemowy, obniżona sprawność grafomotoryczna, jak również koordynacja wzrokowo -ruchowa.

16 Opóźniony rozwój mowy; zaburzenia artykulacji: lambdacyzm, rotacyzm, sygmatyzm głosek przedniojęzykowodziąsłowych i przedniojęzykowo-zębowych, kappacyzm, gammacyzm, kiganie, giganie. Dziecko ma trudności w zakresie rozumienia skomplikowanych, złożonych poleceń, nie rozpoznaje zdań nielogicznych, stosuje niepoprawne formy gramatyczne. Wykazuje również ubogi zasób słownictwa. Mowa spontaniczna przyjmuje formę wyrazów i zdań pojedynczych, budowane komunikaty są jednak niewyraźne, bełkotliwe, często niezrozumiałe dla odbiorcy. Podczas powtarzania pojawiają się: substytucje głosek, pomijanie końcówek fleksyjnych, upraszczanie grup spółgłoskowych, skracanie, pomijanie wyrazów w zdaniach. Uczennica posiada niski stopień sprawności narządów artykulacyjnych, krótką fazę wydychanego powietrza, zaburzony słuch fonemowy, nieopanowaną analizę i syntezę fonemową wyrazu. Z uwagi na przesunięcia zgryzowe (skłonność do przodozgryzu) została skierowana na konsultację ortodontyczną. Planowane formy pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dziecka: Zajęcia rewalidacyjne 3 godz. w tygodniu; zajęcia logopedyczne 1 godz. w tygodniu; zajęcia wspierające rozwój 1 godz. w tygodniu; konsultacje i poradnictwo pedagoga szkolnego. Zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły formy pomocy psychologiczno pedagogicznej: Zajęcia rewalidacyjne - 3 godz. w tygodniu; zajęcia logopedyczne 1 godz. w tygodniu; zajęcia wspierające rozwój 1 godz. w tygodniu; konsultacje i poradnictwo pedagoga szkolnego. Opracował Zespół ds. ucznia o specjalnych potrzebach w składzie: mgr M. S. koordynator mgr E. K. pedagog mgr M. Z. psycholog mgr A. J. logopeda, oligofrenopedagog Nauczyciele uczący: mgr T. K. mgr K. G. mgr U. N.

17 Kolejne zebrania Zespołu przybierają już kształt spotkań superwizyjnych, które świetnie sprawdziły się w przypadku realizacji Programu Szkoła dla wszystkich. Służą one: bieżącej analizie funkcjonowania dydaktyczno-wychowawczego dziecka, określeniu jego trudności (słabych stron) wskazaniu konkretnych osiągnięć czy sukcesów (mocne strony) Pozwalają również dzięki wymianie doświadczeń wszystkich członków Zespołu, a także wskazówkom rodziców monitorować postępy dziecka w zakresie zdobywania wiedzy i poszczególnych umiejętności oraz modyfikować w razie potrzeby metody pracy. Ponieważ IPET opracowywany jest na dłuższy okres, niejednokrotnie zdarza się, że to, co zostało założone na początku, nie sprawdza się i wymaga zmian. Spotkania Zespołu utwierdzają nas zatem w przekonaniu, iż działania podejmowane przez placówkę przynoszą pożądane rezultaty. W spotkaniach Zespołu, co należy zaznaczyć, uczestniczą także nauczyciele świetlicy, gdyż poza klasą szkolną dzieci niejednokrotnie prezentują inne, odmienne zachowania.

18 Niezwykle istotnym ogniwem Zespołu jest rodzic, który stanowi nieocenione źródło informacji, takich jak np. : trudności w samodzielnym odrabianiu prac domowych, problemy rodzinne, trudna sytuacja materialna, kłopoty zdrowotne, konflikty rówieśnicze inne wiadomości mające odzwierciedlenie w złym funkcjonowaniu ucznia na terenie szkoły lub w jego złej kondycji psychicznej. Partnerskie traktowanie rodzica sprzyja nie tylko wypracowaniu jednolitego frontu oddziaływań na dziecko, ale również pozwala na budowanie właściwych relacji pomiędzy placówką a opiekunami dziecka, co niewątpliwie ma wpływ na pozytywny obraz postrzegania szkoły w środowisku, dając poczucie bezpieczeństwa poprzez stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.

19 Trzeba nadmienić, iż w naszej szkole duży nacisk kładzie się nie tylko na wszechstronne wspieranie uczniów z rozmaitymi dysfunkcjami czy deficytami, ale również na rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci szczególnie uzdolnionych. Dwa razy w roku organizowana jest rada pedagogiczna, podczas której wychowawcy poszczególnych klas drobiazgowo omawiają problemy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze każdego ucznia, podając rodzaj zajęć, w jakich dziecko uczestniczy oraz proponowane formy pomocy. Dla wszystkich wychowanków posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych 71 uczniów utworzone zostały Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU).

20 KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA O. W. KLASA VI a PESEL XX NAZWA SZKOŁY DIAGNOZA WYNIKAJĄCA Z OPINII WYDANEJ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNĄ, W TYM PORADNIĘ SPECJALISTYCZNĄ Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie Dysortografia, zaniżona samoocena, wzmożone napięcie emocjonalne pojawiające się w sytuacjach szkolnych.

21 INNE WAŻNE INFORMACJE O UCZNIU (stan zdrowia, sytuacja rodzinna, rozpoznanie dokonane przez Zespół) OBSZARY, W KTÓRYCH UCZEŃ POTRZEBUJE POMOCY ZALECANE FORMY POMOCY (czas trwania, wymiar godzin) Wada wzroku (korekcja okularowa). Dziewczynka wolno adaptuje się do nowych warunków zewnętrznych. Chętnie podejmuje powierzone zadania, jednak przy napotkaniu jakichkolwiek trudności wycofuje się. Jest systematyczna, obowiązkowa, wrażliwa, niepewna swoich możliwości. W sytuacjach zadaniowych występuje wzmożone napięcie emocjonalne, znacznie obniżające efektywność. Uczennica pracuje wówczas pochopnie, nie wykonuje korekty, ma problemy z przypominaniem sobie przyswojonego materiału. Podczas działań jest mało samodzielna, nie rozumie treści poleceń, oczekuje pomocy i stałego potwierdzania poprawności wykonanej pracy. Łatwo się rozprasza. Doskonalenie techniki i tempa czytania, rozumienie treści czytanego tekstu, praktyczne utrwalanie reguł ortograficznych, wyrabianie czujności i świadomości ortograficznej, kształcenie techniki rozwiązywania zadań tekstowych, wzmacnianie poczucia własnej wartości Zajęcia Ortograffiti 1 h tygodniowo w roku szkolnym 2010/2011; zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 1 h tygodniowo w roku szkolnym 2010/2011; zajęcia wyrównawcze z matematyki 1 h tygodniowo w roku szkolnym 2010/2011; zajęcia z psychologiem 1 h co dwa tygodnie w roku szkolnym 2010/2011.

22 UDZIELONE FORMY POMOCY OCENA EFEKTYWNOŚCI UDZIELONEJ POMOCY PROPONOWANE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA KOLEJNYM ETAPIE EDUKACYJNYM PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU Podpis Dyrektora Szkoły:

23 Indywidualne Karty Potrzeb Ucznia tworzone są również dla dzieci nieposiadających opinii, ale wykazujących szczególne uzdolnienia. Po całorocznej realizacji indywidualnego programu nauczania opracowywano raporty, obecnie dokonujemy ewaluacji IPET-ów.

24

25

26 Jednym z ciekawszych wariantów ewaluacji, poza dokumentem opracowanym przez Zespół, jest prezentacja mocnych stron ucznia wykazującego różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności, zaburzenia czy dysfunkcje rozwojowe lub wreszcie dziecka mogącego poszczycić się szczególnymi uzdolnieniami. Prezentacja ta przybiera rozmaite formy, np.: galerie korytarzowe, wystawy hobbystów w świetlicy szkolnej bądź podczas festynów rodzinnych, występy artystyczne, przedstawienia teatralne, kiermasze, a nawet aukcje prac.

27

28

29

30

31

32

33 Problemy i trudności nauczycieli: 1. Opór związany z nowymi obowiązkami. 2. Organizacja i nakład pracy nauczyciela (np. przygotowywanie dodatkowych kart pracy). 3. Czasochłonność tworzenia dokumentacji. 4. Dostosowanie metod pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 5. Indywidualizacja procesu nauczania w grupie klasowej, w skład której wchodzą dzieci z różnymi dysfunkcjami, w tym osoby niepełnosprawne oraz uczniowie zdolni. 6. Realizacja obowiązującej podstawy programowej w przypadku dziecka wykazującego niepełnosprawność intelektualną lekkiego stopnia.

34 Opracowały: mgr Bożena Golachowska mgr Agata Jałowiecka Frania mgr Edyta Krześ

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu

Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny Imię i nazwisko ucznia: Klasa. Data i miejsce urodzenia:. Wychowawca.. Indywidualny Program Edukacyjno

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 9 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 06/DN/12 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy z dnia 23 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 06/DN/12 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy z dnia 23 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 06/DN/12 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACŁAWA Milke W PŁOCKU PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109. Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109. Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109 Aneks opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Załącznik 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2012 z dnia 16 maja 2012 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Seminarium Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 11 do Statutu I LO PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik 7 Procedury organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach Załącznik 2 Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach Część I - DOTYCZĄCA UCZNIÓW OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM 1. Dyrektor szkoły po uzyskaniu

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW W naszej szkole funkcjonuje System

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Uczeń klasy drugiej gimnazjum zakwalifikowany do kształcenia specjalnego ze względu na obniżenie rozwoju sprawności umysłowych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla ucznia klasy piątej szkoły podstawowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor.

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY. ETAP EDUKACYJNY. Imię i nazwisko ucznia oraz data urodzenia:., ur.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY. ETAP EDUKACYJNY. Imię i nazwisko ucznia oraz data urodzenia:., ur. . ETAP EDUKACYJNY oraz data urodzenia:., ur. Podstawa prawna objęcia kształceniem specjalnym: Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w z dnia nr. Klasa:. Wychowawca:.. I. Wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Lech Stempel

Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Lech Stempel Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych Lech Stempel Agenda Specjalne potrzeby edukacyjne. Uwarunkowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 Część I - OGÓLNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Jak napisać IPET, by móc go zrealizować i jak go realizować, by był efektywny? Opracowanie: Danuta Bojanowska - Obłuda

Jak napisać IPET, by móc go zrealizować i jak go realizować, by był efektywny? Opracowanie: Danuta Bojanowska - Obłuda Jak napisać IPET, by móc go zrealizować i jak go realizować, by był efektywny? Opracowanie: Danuta Bojanowska - Obłuda AKTUALNE REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 Część I - OGÓLNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej w edukacji przedszkolnej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SŁUPCY PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SŁUPCY PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI PLANOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Problematyka poruszana w prezentacji Umocowania prawne związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Opracowanie: Mgr Anna Borek Mgr Barbara Jakubiec Mgr Tomasz Padyjasek Spis treści: 1. Termin dysleksja. 2. Trudności

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : -

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : - Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Załącznik do Statutu nr 9

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Załącznik do Statutu nr 9 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Załącznik do Statutu nr 9 OGÓLNE ZASADY I FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W LMK I PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu Załącznik do Zarządzenia nr 12 z dnia 24 czerwca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Podstawa prawna: w Szkole Podstawowej nr 6

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły Uchwała nr 1/2012/2013 Rady Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE 1 W dniu 30 sierpnia 2011 r. zespół zadaniowy do spraw wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Wprowadzona Zarządzeniem dyrektora Szkoły Nr 4/2014 z dnia 17 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI INDYWIDUALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZEJ UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCERCE GÓRNEJ

SZKOLNA PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI INDYWIDUALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZEJ UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCERCE GÓRNEJ SZKOLNA PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI INDYWIDUALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZEJ UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ W RYCERCE GÓRNEJ - opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE 1 W dniu 30 sierpnia 2011 r. zespół zadaniowy do spraw wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

1) W odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 3/16

1) W odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 3/16 załącznik nr 11 PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY Postawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY -

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - I. W skład zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania zawiera informację dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

Ocena zachowania zawiera informację dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka. I. Formy oceniania, poziomy osiągnięć i wymagania edukacyjne w klasach I III. 1. Ustala się trzy rodzaje oceniania dziecka: a) Ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia; b) Ocenianie okresowe, na pierwszy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE.

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik do Uchwały Nr 2/2014/2015 Szkoła Podstawowa w Czernikowie Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej Plan pracy rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2014/2015 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko dziecka/ucznia urodzenia klasa wychowawca Nr orzeczenia/opinii ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Źródło informacji Rozpoznanie Potrzeby ucznia Orzeczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu Dokument przygotowany w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. ZMIANY wprowadzone na Radzie 24 lutego 2016r 32. ust.1 o treści: W szkole powołuje się zespoły ds. pomoc psychologiczno pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo