Wsparcie społeczne dziadków w rodzinie o różnej strukturze a jakość życia młodzieży perspektywa empiryczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie społeczne dziadków w rodzinie o różnej strukturze a jakość życia młodzieży perspektywa empiryczna"

Transkrypt

1 Aktywizacja seniorów poprzez edukację Częstochowa, 23 września 2013 dr n. hum. Elżbieta Napora, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie dr n. hum. Agnieszka Kozerska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie dr n. hum. Ewa Miszczak, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wsparcie społeczne dziadków w rodzinie o różnej strukturze a jakość życia młodzieży perspektywa empiryczna S łowa klucze: rodzina s amo tnej matki, w s p arcie s p o łeczne, p arentyfik acja d ziadków

2 o projekcie Projekt ten jest wynikiem międzydyscyplinarnej współpracy grupy badawczej z Zakładu Psychologii oraz Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wraz z Zakładem Socjologii Medycyny i Rodziny UMCS w Lublinie. Jednym z celów prowadzonych badań jest określenie czynników ochronnych w rodzinie samotnej matki. Projekt integruje pozytywną psychologię, edukację, socjologię w celu określenia warunków optymalnego funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej w prowincjonalnej Polsce z uwzględnieniem regionalnego kontekstu kulturowego. Wyniki mogą stanowić wkład do bazy naukowej służącej do wypracowywania optymalnych struktur opieki społecznej w polskich małych miastach i na wsi. Badania dotyczą tych ochronnych czynników, które prowadzą do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin samotnych matek, czynników związanych ze wsparciem społecznym (w szczególności: parentyfikacją) dziadków w rodzinie wielopokoleniowej. Projekt w części był finansowany ze środków na działalność statutową DS/IFSiP/40/2013 Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W oparciu o wyniki badań przygotowano tekst: Wsparcie dziadków w rodzinie o różnej strukturze a jakość życia młodzieży, Acta Humanica (2013).

3 Elżbieta Napora, adiunkt Wydziału Nauk Społecznych w AJD w Częstochowie. Prowadzi badania i zajęcia z psychologii, którą ukończyła na KUL-u. Obszary zainteresowań badawczych: rodzina samotnej matki w różnej konfiguracji, m.in. w diadzie homogenicznej i heterogenicznej. Przyczyny zagrożenia marginalizacją dzieci i młodzieży. Publikuje w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Agnieszka Kozerska, adiunkt Wydziału Pedagogicznego w AJD w Częstochowie. Obszary zainteresowań: Środowisko edukacyjne seniorów. Rodzina jako przestrzeń uczenia się. Międzypokoleniowe uczenie się w rodzinie. Uczestnictwo dziadków w wychowaniu wnuków. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach społecznych. Ewa Miszczak, adiunkt w Zakładzie Socjologii Medycyny i Rodziny, Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie. Obszary zainteresowań zawodowych: socjologia religii, gerontologia społeczna i socjologia rodziny.

4 Wyjaśnienie pojęć Wsparcie społeczne, funkcjonalne: rodzaj interakcji społecznych Strukturalne: obiektywnie istniejąca sieć (więzi, kontakty, przynależność) pełni funkcję pomocną osobie, będącej w trudnej sytuacji (Sęk, 2005). Jakość życia (dobre życie, zadowolenie, dobrostan). Satysfakcja z życia, poczucie szczęścia lub jego brak (Dalkey, Rurke, 1972). Indywidualnie odczuwana satysfakcja z powodu zaspokojenia potrzeb w danym okresie (Mitchell, 1997). Kształtowana przez czynniki subiektywne jak i obiektywne, np. poczucie wsparcia społecznego, sposób spędzania wolnego czasu.

5 Parentyfikacja: zamiana ról funkcjonalna, emocjonalna lub obie w której dziecko poświęca własne potrzeby: potrzebę uwagi, bezpieczeństwa i uzyskiwania wsparcia w rozwoju, aby przystosować się i troszczyć o instrumentalne lub emocjonalne potrzeby rodzica. Parentyfikacja dziadków jest rozważana w kontekście trzech pokoleń i przyjmujemy, że termin ten odnosi się do relacji między rodzicami dziecka a dziadkami oraz do relacji między wnukiem a dziadkami. Parentyfikacja dziadków to oczekiwane przez rodzinę dorosłego dziecka i konieczne dla jej poprawnego funkcjonowania, udzielane przez nich wsparcie. Dziadkowie włączeni zostają w podsystem rodzicielski i pełnią rolę rodzica w odniesieniu do wnuka, mogą też w odniesieniu do któregoś z rodziców wnuka - udzielać wsparcia jakiego udziela współmałżonek. Powoduje to, że rola dziadków transferuje w stronę roli ojca. Przypuszczamy, że w pewnych warunkach może być zjawiskiem korzystnym zarówno dla dziadków jak i dla pozostałych członków rodziny.

6 Wsparcie a życie rodzinne W traumatycznej sytuacji jaką jest rozwód, tworzy się silna więź między rozwodzącą się matką a babcią, której wsparcie jest czynnikiem ochronnym w czasie kryzysu (za Napora, Kozerska, Schneider, 2013) Badania pokazały, że w rodzinach samotnych matek (rozwiedzionych i będących w separacji) rola dziadków jest znacząca zarówno w trakcie procesu rozwodu jak i w okresie następującym bezpośrednio po nim (Timonen V., i in., 2009). Wsparcie członków rodziny, finansowe i instrumentalne pozytywnie wpływa na te dzieci, które żyją w środowiskach wysokiego ryzyka. Szczególnie babcie pomagają równoważyć potencjalnie negatywne skutki ryzyka dla wnuków (Hunter, 1997; Taylor, Roberts, 1995).

7 Cel badań Uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakiego rodzaju wsparcia udzielają dziadkowie rodzinom swoich dzieci w warunkach polskich, jaki jest związek pomiędzy wsparciem udzielanym przez dziadków, a psychospołecznym funkcjonowaniem młodzieży, by następnie określić warunki w jakich udzielane przez dziadków wsparcie jest najkorzystniejsze dla wszystkich członków rodziny.

8 Hipotezy H 1 : młodzież z rodzin o różnej strukturze porównywalnie ocenia subiektywną jakość życia, H 2 : dziadkowie ze strony matki więcej udzielają wsparcia rodzinie bez ojca, niż rodzinie pełnej, H 3 : dziadkowie ze strony matki częściej udzielają wsparcia rodzinie co ma związek z jakością życia młodzieży,

9 Metody JŻ Skalą Huebnera SLSS (Student s Life Satisfaction Scale), składającą się z siedmiu twierdzeń, w których na skali sześciostopniowej (0-5 p.) badany udziela odpowiedzi (moje życie jest całkiem w porządku; mam w życiu to czego chcę). Siłę i rodzaj wsparcia Skalą Wsparcia Społecznego (SWS) Kmiecik-Baran (2000). Cztery jego rodzaje: wartościujące - cierpliwie tłumaczą gdy czegoś nie rozumiem, 2. emocjonalne - akceptują mnie, 3. instrumentalne, opiekują się mną gdy tego potrzebuję, 4. informacyjne, cierpliwie tłumaczą... Do każdego rodzaju wsparcia dopasowane są po cztery stwierdzenia.

10 Tab.1. Struktura badanej grupy młodzieży Charakterystyka badanej młodzieży Płeć: K M Wiek: K M M Mediana SD M Mediana SD 436 (76,2%) 136 (23,7%) 23, ,0 23, ,5 Tab.2. Struktura badanych rodzin Rodzina pełna Samotna matka Razem Liczba badanych 504 (86,7%) 77 (13,3%) 581 (100%) Zamieszkanie : wieś małe miasto duże 205 (40,7%) 154 (30,4%) 145 (28,8%) 23 (29,8%) 30 (38,9%) 24 (31,1%) 228 (39,3%) 184 (31,5%) 169 (29,2%)

11 Wyniki: Ocena subiektywnej jakości życia przez młodzież z rodzin o różnej strukturze Rodzina pełna Struktura rodziny Samotna matka Rycina 1. Średnie arytmetyczne wyników testu subiektywnej jakości życia w grupach młodzieży z rodzin o różnej strukturze

12 c.d. Tab.3. Różnica istotna statystycznie (df = 569) pomiędzy jakością życia młodzieży Struktura rodziny M SD t p Rodzina pełna (n = 497) Samotna matka (n = 74) 25,06 5,4-1,91 <.05 23,75 5,6 Otrzymane wartości wskazują, że młodzież z rodziny pełnej korzystniej ocenia jakość życia (M = 25,06; SD = 5,4) niż ci z rodzin samotnych matek (M = 23,75; SD = 5,6), różnica jest statystycznie istotna (p <.05).

13 Dziadkowie ze strony ojca mniej udzielają wsparcia rodzinie samotnej matki niż rodzinie pełnej Tab.4. Różnice wsparcia dziadków ze strony ojca w rodzinie o różnej strukturze Rodzina Samotna Rodzina Samotna Rodzina matka pełna t p< matka pełna Wsparcie M M SD SD 1. Informacyjne MO 6,12 7,77-4, ,7 3,0 OO 4,49 6,36-4, ,9 3,2 2.Instrumentalne MO 5,73 6,79-2, ,3 2,9 OO 4,46 5,61-3, ,7 2,8 3. Wartościujące MO 5,44 6,35-2, ,0 2,8 OO 4,34 5,50-3, ,5 2,7 4. Emocjonalne MO 6,08 7,80-3, ,0 3,4 OO 4,60 6,49-3, ,3 3,6 Oznaczenie skrótów: MO matka ojca, OO ojciec ojca

14 Wsparcie dziadków ze strony matki w rodzinie o różnej strukturze MM OM 2. MM OM 3. MM OM 4. MM OM 1. Infor. 2. Instrum. 3. Wartość. 4. Emocje. Samotna matka Rodzina pełna Rycina 2. Średnie wartości wsparcia dziadków ze strony matki

15 Wsparcie dziadków ze strony ojca w rodzinie o różnej strukturze Infor. 2. Instrum. 3. Wartość. 4. Emocje MO OO 2. MO OO 3. MO OO 4. MO OO Samotna matka Rodzina pełna Rycina 3. Średnie wartości wsparcia dziadków ze strony ojca

16 Konkluzja (tab.4) Dziadkowie ze strony ojca, są istotnie bardziej zaangażowani w udzielanie każdego rodzaju wsparcia w rodzinie pełnej, niż w rodzinie samotnej matki. Dziadkowie ze strony matki są podobnie zaangażowani w udzielanie pomocy zarówno rodzinie pełnej jak i samotnej matki. Wyniki nie potwierdzają hipotezy H2 w której oczekiwano, iż dziadkowie ze strony matki więcej udzielają wsparcia rodzinie bez ojca, niż rodzinie pełnej.

17 Dziadkowie ze strony matki udzielają wsparcia rodzinie, wykazującego związek z jakością życia młodzieży Tab.5. Współczynniki korelacji r Pearsona pomiędzy wsparciem społecznym udzielanym wnukom przez dziadków, a jakością życia wnuków z uwzględnieniem struktury rodziny Wsparcie Rodzina Samotna matka (n = 59) r Rodzina pełna (n = 360) r 1. Informacyjne MM -0,01 0,19 * MO 0,03 0,02 OM 0,15 0,14 * OO 0,08 0,08 2. Instrumentalne MM -0,01 0,19 * MO 0,02 0,07 OM 0,18 0,15 * OO 0,00 0,09 3. Wartościujące MM 0,08 0,13 * MO 0,05 0,11 * OM 0,31 * 0,14 * OO 0,12 0,08 4. Emocjonalne MM 0,03 0,16 * Istotność: * p<0,05 MO 0,05 0,07 OM 0,14 0,11 * OO 0,05 0,09 MM matka matki, MO matka ojca, OM ojciec matki, OO ojciec ojca

18 Konkluzja (tab.5) W rodzinie pełnej zaobserwowano więcej istotnych statystycznie związków pomiędzy rodzajami wsparcia dziadków ze strony matki a jakością życia młodzieży, w porównaniu z wynikami rodziny samotnej matki. Im więcej wsparcia dziadkowie udzielają wnukom, tym wyższy poziom jakości życia młodzieży

19 Wnioski 1. Młodzież z rodziny pełnej znacząco bardziej jest zadowolona ze swojego życia, ma wyższe wyniki w teście jakości życia, niż młodzież z rodzin samotnych matek. 2. Różnica pomiędzy rodzajem wsparcia dziadków ze strony ojca w rodzinie pełnej i samotnej matki jest istotna statystycznie. Wsparcie dziadków ze strony matki jest podobne w obydwu typach rodzin. 3. Jakość życia młodzieży zależy od pokrewieństwa dziadków i rodzaju udzielanego wsparcia. W rodzinie pełnej uchwycono związek między każdym rodzajem wsparcia dziadków ze strony matki. W rodzinie samotnej matki, zaobserwowano związek między jakością życia wnuków, a wyłącznie wartościującym wsparciem dziadka ze strony matki.

20 Konkluzje Wynik potwierdza efekty innych badań mówiących, że wnuki mają lepsze stosunki z babcią i dziadkiem ze strony matki, niż ze strony ojca (Hodgson, 1992; Timonen V., i in., 2009) ale tylko w rodzinie pełnej w której także, zaobserwowano związek wartościującego wsparcia babci ze strony ojca z jakością życia wnuków. W rodzinie samotnych matek zaobserwowano związek wartościującego wsparcia dziadka ze strony matki z jakością życia wnuków, który może być jednym z wielu wskaźników parentyfikacji dziadka w tej rodzinie.

21 Bibliografia (wybrane tytuły) Hodgson, L. G. (1998). Grandparents and older grandchildren. W: Szinovacz ME (red.), Handbook on grandparenthood (s ). Westport, CT: Greenwood Press. Kmiecik-Baran, K. (2000). Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Podręcznik. Gdańsk: Wyd. Przegląd Oświatowy. Napora, E. (2012). Rodziny samotnych matek - uprzedzenia i rzeczywistość. Wywiad TV Orion, Częstochowa (dostęp: ). Napora, E. (2012, maj). Struktura rodziny, wiek i płeć dorastających jako uwarunkowania odbioru komunikacji matek. Referat podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra. Napora, E., Kozerska, A., Schneider, A. (2012, październik). Parentyfikacja dziadków czynnikiem resilience w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki przegląd badań. Referat podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, Częstochowa. Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej, t. 5. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR. Timonen V., Doyle M., O'Dwyer C., Moore, E. (2009). The Role of Grandparents in Divorced and Separated Families, Dublin.

22 Dziękujemy za uwagę

23 Częstochowa-Jasna Góra, Akademia im. J. Długosza

Edukacja a jakość życia seniorów

Edukacja a jakość życia seniorów Edukacja a jakość życia seniorów Częstochowa 2014 Zespół redakcyjny: Pilar Escuder Mollon Koordynator, Universitat Jaume I, Castellón Alina Gil Koordynator, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zespół

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport

Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport Opracowanie dr Piotr Mikiewicz Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej Instytut Pedagogiki Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław, 2012 spis treści

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA

SPOŁECZNE I PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA DYSTANSU ETNICZNEGO Robert Szwed Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Socjologii Kultury Wprowadzenie Gdy mówimy o dystansie, wielu osobom przychodzi na myśl odległość,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo

Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej

Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA POGŁĘBIONA DIAGNOZA WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNE MIESZKANKI WSI ZE WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W INOWROCŁAWIU opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie?

Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie? Europejska Sieć na rzecz Dochodu Minimalnego Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie? Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób starszych we Francji, Irlandii i Polsce

Bardziej szczegółowo

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA.

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. Wstęp Cały proces wychowania służy przygotowaniu do samodzielności. W dobrze funkcjonującej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz większy zakres swobody,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ. wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ. wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian Małopolski Kongres Polityki Społecznej 15 i 16 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Redakcja naukowa: prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska Warszawa 2008 r. dyskryminacja bookman.indd 1 2008-09-24 11:18:01

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych

Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek. Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Edyta Widawska Ewa Wysocka Zbigniew Wieczorek Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych Częstochowa 2014 Recenzent Maciej Tanaś Redaktor naczelny Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi.

Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Monika Mularska-Kucharek, Agnieszka Świątek Studia Regionalne i Lokalne Nr 4(46)/2011 ISSN 1509 4995 Monika Mularska-Kucharek*, Agnieszka Świątek** Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji Roland Łukasiewicz Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji abstrakt Realizowanie podstawowych funkcji rodziny związane jest z umiejętnością zaopatrzenia współczesnej rodziny w szereg potrzeb.

Bardziej szczegółowo

Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań

Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań mgr Adamina Korwin-Szymanowska; dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS Akademia Pedagogiki Specjalnej Słowa kluczowe: zdrowie,

Bardziej szczegółowo