Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Raport dotyczący funkcjonowania organizacji trzeźwościowych oraz sprawozdanie z konferencji dla organizacji trzeźwościowych z Województwa Opolskiego finansowanej ze środków Samorządu Województwa Opolskiego Opole, listopad 2012 r.

2 Broszura została opracowana w ramach projektu Razem łatwiej dwudniowa konferencja dla organizacji trzeźwościowych z województwa opolskiego, finansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich. Autorzy: Alicja Gawinek, Wojciech Witoń Wydawca: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Damrota 4, pok 35/36, Opole tel , faks wew Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej: Druk i oprawa: Drukarnia SADY Os. Sady 2, Krapkowice

3 Spis treści 1. Wstęp Metodologia badań ankietowych Wyniki badania Diagnoza organizacji Przebieg konferencji Opinie uczestników Baza kontaktowa organizacji a) Miasto Opole i Powiat Opolski b) Powiat Brzeski c) Powiat Głubczycki d) Powiat Strzelecki e) Powiat Oleski f) Powiat Krapkowicki g) Powiat Prudnicki h) Powiat Kluczborski

4 Szanowni Państwo! Organizacje pozarządowe stają się coraz bardziej znaczącym partnerem w działaniach na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego w środowisku lokalnym. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie od 2003 roku Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zdecydowanie wzmocniło rolę organizacji, a także zapewniło im środki finansowe na realizację zadań publicznych. Należy, więc dobrze wykorzystać tę szanse. W trójsektorowym postrzeganiu społeczeństwa obywatelskiego sektor pozarządowy wydaje się w chwili obecnej być najsłabszy. Dostrzegalne jest zainteresowanie nim sektora administracji publicznej, jednak wypracowanie właściwych relacji opartych na zasadzie pomocniczości wymaga, jeszcze ogromnego wysiłku z obydwu stron. Podczas spotkania w ramach projektu Razem łatwiej w trakcie wielogodzinnej dyskusji zastanawialiśmy się wspólnie nad kondycją organizacji trzeźwościowych w województwie opolskim oraz nad tym co jest potrzebne do ich równomiernego rozwoju i współpracy. To dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie wyznaczyliśmy wstępne kierunki działań mające na celu konsolidacje ruchu organizacji trzeźwościowych oraz rekomendacje do rozwoju samych organizacji, jak również do współpracy z samorządem. Wspólnie wskazaliśmy słabe i mocne strony lokalnych organizacji i określiliśmy właściwe cele i zadania, jakie będziemy realizować w przyszłości. Ze swej strony ogromnie dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w dyskusje i uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Z niecierpliwością czekamy na Państwa uwagi, komentarze i propozycje. Mamy wspólną wizję, misję i olbrzymią nadzieję, że zapoczątkowana teraz współpraca będzie trwała. Razem jest przecież łatwiej! Tomasz Kosmala Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 4 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

5 2. Metodologia badań ankietowych Badanie, którego wyniki przedstawimy poniżej, zostało przeprowadzone na próbie 14 organizacji pozarządowych działających zarówno w sferze przeciwdziałania uzależnieniom jak i zdrowia psychicznego, z terenu województwa opolskiego. Organizacje, które zostały włączone do badania to organizacje, jakie w swoich bazach danych posiada Opolskie Centrum Wpierania Inicjatyw Pozarządowych (dalej OCWIP). Na potrzeby badania została stworzona ankieta, która została wysłana do 25 organizacji. Stopa zwrotu osiągnęła 56%, z 25 organizacji 14 odesłało ankiety. Ankieta wysyłana była do respondentów/ respondentek drogą mailową, znalazło się w niej 10 pytań: jedno i wielokrotnego wyboru, a także pytania otwarte. 3. Wyniki badania Jak oceniają Państwo kondycję swojej organizacji? Spośród ankietowanych organizacji większość (8) wskazała, że ich zdaniem sytuacja jest średnia. Pozostałe organizacje wskazały na sytuację dobrą lub bardzo dobrą Bardzo dobrze Raczej dobrze Średnio Raczej źle Wykres 1. Ocena kondycji ankietowanych organizacji Proszę wskazać, z jakich źródeł finansują Państwo swoje działania? Wśród wskazanych przez ankietowanych źródeł finansowania swoich działań dominują środki publiczne /pozyskiwanie środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert/ oraz składki członkowskie. Wyniki wskazują, że badane organizacje niezmiernie rzadko korzystają z innych źródeł finansowania takich jak środki unijne czy środki ministerialne. 5

6 Składki Dzialalność gosp. Środki z JST Środki z ministerstw Środki z UE Inne Wykres 2. Źródła finansowania działań ankietowanych organizacji. Z kim Państwo chętnie współpracujecie? Ankietowane organizacje współpracują w zakresie swojej działalności z różnorodną grupą podmiotów. Dominują szkoły, wolontariusze, inne organizacje pozarządowe Biznes Media Kościół Urzędy Szkoły Inne organizajce Osoby prywatne/ wolontariusze Wykres 3. Dotychczasowe preferencje ankietowanych organizacji, co do wyborów partnerów do współpracy. Z kim Państwo chcieliby współpracować, aby efektywnej realizować swoje cele? Organizacje, jako najbardziej pożądanego partnera do współpracy wskazały organizacje z otoczenia biznesu w tym sam biznes. W odniesieniu do stanu obecnego wykazują, że współpraca z w/w partnerami jest niewystarczająca a ponad to organizacje upatrują wiele możliwości we współpracy z biznesem. W dalszej kolejności ankietowani wskazali, przede wszystkim, chęć współpracy z mediami i radnymi. 6 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

7 Biznes Media Kościół Radni Urzędy Szkoły Inne organizacje Os.prywatne/wolontariusze Wykres 4. Preferencje ankietowanych organizacji, co do podmiotów, z którymi chcieliby współpracować w przyszłości. Czy przedstawiciel Państwa organizacji uczestniczył w pracach grup eksperckich, doradczych powołanych przez samorząd lub inne organy? Spośród ankietowanych organizacji 50% udzielało się w ramach grup eksperckich, zespołów doradczych TAK NIE Wykres 5. Zaangażowanie przedstawicieli ankietowanych organizacji w prace grup, zespołów eksperckich. 7

8 Czy znają Państwo Gminny, Powiatowy, Wojewódzki Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi? Spośród ankietowanych organizacji 71% zna lokalny program współpracy z organizacjami pozarządowymi TAK NIE Wykres 6. Znajomość przez ankietowane organizacje lokalnych programów współpracy. Czy uczestniczyli Państwo w tworzeniu Programu Współpracy w Gminie, Powiecie, Województwie? Spośród ankietowanych organizacji 64% nie uczestniczyło jednak w działaniach przy tworzeniu programu współpracy TAK NIE Wykres 7. Udział ankietowanych organizacji w tworzeniu programu współpracy. Jeśli nie uczestniczyli Państwo do tej pory w tworzeniu Programu Współpracy czy zamierzają Państwo wziąć udział w przyszłości w konsultacjach, spotkaniach dotyczących tego dokumentu? Spośród organizacji, które nie uczestniczyły w tworzeniu programu współpracy, aż 89% chce brać udział w takich działaniach, jeśli będą poinformowane, zaproszone. 8 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

9 TAK NIE Wykres 8. Chęć udziału ankietowanych organizacji w konsultacjach, spotkaniach dotyczących programu współpracy. W jakich obszarach zauważacie Państwo potrzeby szkoleniowe w swojej organizacji? Organizacje mają duże potrzeby szkoleniowe. Szczególnie w zakresie pozyskiwania środków i zarządzania organizacją Pozyskiwanie funduszy Przygotowywanie wniosków Zarządzanie oranizacją Księgowość dla organizacji Zarządzanie finansami Umiejętności interpersonalne Współpraca z wolontariuszami Współpraca z samorządem Współpraca z inna organizacją inne Wykres 9. Potrzeby szkoleniowe ankietowanych organizacji. 9

10 Analiza SWOT organizacji biorących udział w badaniu ankietowym. WEWNĘTRZNE (cechy organizacji) POZYTYWNE MOCNE STRONY Motywacja do pracy Otwartość na nowe działania i nowe inicjatywy Gotowość do podjęcia współpracy z innymi podmiotami Potencjał ludzki Aktywni liderzy organizacji Wysokie kompetencje kadry Realizowanie celów statutowych Doświadczenie (wiedza z autopsji nt. problemów, na które odpowiadają organizacje) Brak działań skierowanych na osiągnięcie zysku NEGATYWNE SŁABE STRONY Mała, niewystarczająca liczba współpracowników i wolontariuszy Mała liczba osób piszących wnioski, brak kadry/ niewystarczające kompetencje w zakresie pisania wniosków Małe zaangażowanie członków Bałagan administracyjny Niechęć specjalistów do wypełniania dokumentów Trudności z akceptacją przez inne środowiska Trudności komunikacyjne wewnątrz organizacji Zamknięcie w ramach gminy, stowarzyszenia. Zamkniecie się organizacji w obrębie swojego terenu. Nie rozszerzanie sfery działań SZANSE ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE (cechy organizacji) Nowi współpracownicy wolontariusze/ członkowie Wysoka profesjonalizacja organizacji Dalszy rozwój stowarzyszenia, kadry, działań, członków Styl życia wolny od uzależnień w społeczeństwie Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w lokalnym środowisku Dobre postrzeganie naszej działalności przez społeczeństwo Staramy się i działamy Brak funduszy na działania Kurczenie się środków finansowych, cięcia budżetowe, opóźnienia finansowe Wypalenie się liderów Brak wiedzy społeczeństwa na temat uzależnień Brak wsparcia do walki z uzależnieniami Mało młodych członków w organizacjach Działanie na prowincji, utrudniony dostęp do usług Mała liczebność członków 4. Diagnoza organizacji Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród opolskich organizacji trzeźwościowych, zauważyć możemy, że warunki oraz ich sytuacja postrzegana jest przez ich członków, jako stabilna. Jest to wynikiem przede wszystkim tego, że organizacje te opierają swoją działalność na pewnych źródłach finansowania takich jak składki członkowskie, środki 10 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

11 pozyskiwane w ramach otwartych konkursów ofert, tzw. funduszu korkowego. Stabilizacja ta często wynika również z zamkniętego grona odbiorców ich działań. Organizacje jednak wyraźnie sygnalizują chęć rozszerzania podejmowanych przez nie działań, angażowania się w tworzenie lokalnych programów współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Ponad to silnie wskazują na chęć rozpoczęcia współpracy z podmiotami, z którymi do tej pory nie współpracowały m.in. z podmiotami biznesowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, chcą również zaangażować do współpracy wolontariuszy. W ankietach jednoznacznie organizacje te wskazały na potrzebę silniejszej współpracy z mediami, dzięki czemu mogłyby wzmocnić swój wizerunek w środowisku lokalnym. Ważnym, z punktu widzenia rozwoju, wydaje się fakt, że organizacje te mają świadomość swoich słabych i mocnych stron. Na podstawie analizy SWOT, którą przeprowadziły, zauważamy, że do słabych stron organizacji ankietowanych można zaliczyć przede wszystkim braki kadrowe (brak pracowników i aktywnych członków) oraz trudności w sprawnym zarządzaniu organizacją, tu głównie braki w strategii pozyskiwania środków, zapewnienia płynności finansowej, a także stosowania i wdrażania procedur administracyjnych. Do głównych zagrożeń, na jakie wskazały badane organizacje, zaliczyć możemy zmniejszające się środki finansowe (dotacje ze strony jednostek samorządu terytorialnego), małą liczebność organizacji działających w tym samym zakresie a także brak młodych ludzi chcących się zaangażować w działalność w organizacjach trzeźwościowych. Ankietowani wskazali również, jako zagrożenie wypalenie zawodowe i brak motywacji do pracy osób kierujących organizacjami. Mocne strony, jakie zostały wskazane to przede wszystkim własna motywacja do działań, otwartość i gotowość do współpracy z innymi podmiotami, a także doświadczenie członków tych organizacji w zakresie usług, jakie świadczą (profilaktyki alkoholowej). Szanse natomiast dostrzegają w zakresie angażowania nowych członków, nawiązania współpracy z innymi podmiotami i zaangażowania do swoich działań wolontariuszy. Szansę we wzmocnieniu swojej działalności dostrzegają ankietowani również w tym, że w środowiskach lokalnych organizacje te mają dobrą opinię. 5. Przebieg konferencji Konferencja Razem łatwiej dwudniowa konferencja dla organizacji trzeźwościowych z województwa opolskiego. W dniach r. w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach odbyła się konferencja Razem łatwiej, finansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Konferencję otworzył Pan Jacek Ruszczewski - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Tomasz Kosmala - Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W konferencji udział wzięło 40 przedstawicieli środowiska opolskich organizacji pozarządowych działających w sferze profilaktyki uzależnień oraz zdrowia psychicznego. Gościem konferencji był Pan Sylwester Staniszewski Przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Blok I W ramach pierwszej części uczestnicy przedstawili organizacje, jakie reprezentują, zakres ich działalności. Rozmawiano o trudnościach, na jakie napotykają w ramach swojej pracy. 11

12 Podczas tego bloku uczestnicy dyskutowali o tym, co przeszkadza im w sprawnej działalności i o trudnościach, na jakie napotykają. Trudności i problemy najczęściej wskazywane przez uczestników: 1) Nieznajomość środowiska organizacji działających w tym samym obszarze. Uczestnicy wskazali na trudność, jaką jest nieznajomość innych organizacji trzeźwościowych. Pomimo tego, że działają na tym samym terenie niewiele wiedzą o sobie nawzajem, co w konsekwencji powoduje m.in. brak podejmowania wspólnych działań. 2) Nie rozróżnianie stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych. Kolejnym problem, na jaki wskazali uczestnicy jest nieumiejętność rozróżnienia stowarzyszeń trzeźwościowych od klubów czy innych grup samopomocowych działających w zakresie profilaktyki wśród społeczności lokalnych. 3) Rywalizacja, brak współpracy. Podczas dyskusji uczestnicy mocno zaakcentowali fakt, że postrzegają siebie nawzajem często jako konkurencję. Podejmują działania w pojedynkę, rywalizując ze sobą w pozyskiwaniu środków finansowych m.in. w ramach otwartych konkursów ofert. 4) Brak wykwalifikowanej kadry. Trudnością w tym zakresie jest przede wszystkim brak ludzi w organizacjach, którzy potrafią tworzyć projekty i pisać wnioski. Konsekwencją tego jest mały procent organizacji, które sięgają po środki inne niż na poziomie samorządowym. Wynika to przede wszystkim, z faktu, że w większości członkowie tych organizacji to ludzie starsi, którzy bardzo często nie potrafią obsługiwać komputera, a tym samym nie są w stanie korzystać z Internetu, co jest niezbędne w aplikowaniu o środki finansowe. 12 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

13 5) Niewielka liczba uczestników podczas organizowanych wydarzeń. Uczestnicy wskazali również, że problemem w ich działalności jest niewielka ilość osób, które biorą udział w organizowanych przez nie wydarzeniach, np. Dni trzeźwości. Wynika to m.in. z braku współpracy z innymi organizacjami oraz niewielkiej promocji ich działań zarówno w środowisku lokalnym, jak i w mediach. 6) Brak nowych członków. W organizacjach często brakuje nowych ludzi, którzy mogliby wnieść ożywczą atmosferę i nowe pomysły na działania. Szczególnie ważny wydaje się fakt, że bardzo mało jest młodych ludzi, którzy chcieliby się angażować w działania organizacji trzeźwościowych. 7) Niewystarczająca współpraca z samorządami. Uczestnicy wskazali również, jako problem niewielką, ich zdaniem, współpracę z samorządami lokalnymi głównie w obszarze konsultowania dokumentów czy wspólnego tworzenia polityk w zakresie profilaktyki. Organizacje posiadają w swoich szeregach specjalistów, którzy mogliby podzielić się cennym doświadczeniem w tym zakresie, Rekomendacje i wyzwania. Po omówieniu trudności i problemów uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach, jakie są przed nimi, o tym co należy zrobić, żeby zmienić dotychczasową sytuację i zacząć działać bardziej profesjonalnie. 1) Pozyskanie nowych członków. Jednym z wyzwań, jakie stoi przed organizacjami trzeźwościowymi jest zaangażowanie do działań nowych ludzi. Należy zachęcić ich do działania, pokazać jak ważnym i istotnym jest obszar, którym się zajmują. 2) Dążenie do profesjonalizacji działań. Aby prężniej działać organizacje muszą się profesjonalizować, ich członkowie powinni podnosić swoje kompetencje i wzmacniać umiejętności. W tym zakresie ważne jest uczestniczenie w szkoleniach, kursach, dzięki którym mogą zdobyć wiedzę i podnieść swoje kompetencje m.in. w zakresie: zarządzania organizacją pozarządową, prawnych aspektów dotyczących działalności organizacji pozarządowych, tworzenia i pisania wniosków, pozyskiwania środków na swoją działalność. Ważne w tym zakresie jest również wymienianie się doświadczeniami z organizacjami. 3) Nawiązanie współpracy. Kolejnym wyzwaniem, jakie stoi przez przedstawicielami organizacji trzeźwościowych jest nawiązanie współpracy zarówno z innymi organizacjami jak i innymi instytucjami takimi jak samorządy, szkoły czy biznes. Jednak w tym zakresie najistotniejsze wydaje się rozpoczęcie podejmowania wspólnych działań z organizacjami o tym samym profilu. W tej kwestii bardzo istotnym czynnikiem jest uświadomienie sobie, jakie korzyści płyną ze współpracy i jakie daje ona możliwości. 4) Wykorzystanie potencjału. W organizacjach jest wielu specjalistów z zakresu profilaktyki alkoholowej, którzy niezmiernie rzadko występują, jako prelegenci czy specjaliści na konferencjach. Wiedzę i doświadczenie, jakie posiadają członkowie tych organizacji z pewnością można byłoby wykorzystać. Jednym z pomysłów, jaki się pojawił było organizowanie spotkań w szkołach, gdzie członkowie organizacji trzeźwościowych mogliby spotykać się z młodzieżą. Zważywszy na fakt, że coraz więcej młodych osób nadużywa alkoholu niezbędnym jest podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych w tym zakresie. 13

14 Blok II Kolejnym punktem podczas konferencji było wystąpienie Pana Sylwestra Staniszewskiego - Przewodniczącego Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich Poniżej prezentujemy wystąpienie prelegenta Stowarzyszenia Abstynenckie czy Kluby Abstynenta często są pierwszym miejscem do którego trafiają osoby zmotywowane do podjęcia leczenia odwykowego, a także miejscem rehabilitacji społecznej i zawodowej osób uzależnionych (od alkoholu) oraz ich rodzin. Te organizacje powinny dysponować ofertą programową zarówno dla swoich członków jak i osób zgłaszających się po pomoc, która w większości składa się z: Punktów informacyjno konsultacyjnych, które służą udzielaniu (pierwszy kontakt) informacji dotyczących możliwości leczenia odwykowego i działań prowadzących do trzeźwości. Społeczność klubowa, która służy integracji osób z problemem alkoholowym i rodzin oraz rozwojowi kontaktów interpersonalnych. Grupy edukacyjno-motywacyjnej, której celem jest ukazanie problemu alkoholowego jako choroby i zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Grupy dalszego zdrowienia (grupa wsparcia), której zadaniem jest wspomaganie procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu po leczeniu odwykowym. Grupa dla osób współuzależnionych, której celem jest ukazanie nowych rozwiązań i zmian sposobu myślenia w obszarze choroby alkoholowej. W miarę swoich możliwości Stowarzyszenia czy Kluby Abstynenta prowadzą inne grupy i programy pomocy psychologicznej połączone z zajęciami warsztatowymi, które mają na celu odbudowanie więzi rodzinnych, naukę radzenia sobie ze stresem lub agresją, treningi zachowań asertywnych, itp. Wskazane jest również tworzenie oferty komunikacji, nauka spędzania 14 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

15 wolnego czasu i rozwijania nowych zainteresowań oraz pasji życiowych, działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich doświadczeń wynikających z życia w rodzinie z problemem alkoholowym. Ważnym elementem pracy Stowarzyszenia lub Klubu Abstynenckiego bywa również objęcie pomocą psychologiczną, jak również interwencją osób doświadczających przemocy domowej. W tym celu nawiązywana jest bezpośrednia współpraca z lokalnymi instytucjami ( Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych itp.). Wszystkie te grupy o których mowa, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do tego typu pracy (np. psycholog, terapeuta, instruktor, specjalista, trzeźwiejący alkoholik- posiadający odpowiednie przeszkolenie. Ostatnio podejmowane są przez Stowarzyszenia działania w zakresie usług aktywizujących osoby uzależnione i zagrożone wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Stowarzyszenia abstynenckie mają w obecnej rzeczywistości do wypełnienia dwa obszary aktywności: - 1. działalność na rzecz własnych członków - 2. działalność zewnętrzną na rzecz środowiska lokalnego W pierwszym obszarze działalności: Stowarzyszenia abstynenckie realizują zadania wewnętrzne w zakresie motywowania do podjęcia leczenia, uznania bezsilności wobec alkoholu, zidentyfikowanie człowieka z problemem alkoholowym, dalszego procesu zdrowienia. To jest rola dla naszych stowarzyszeń. I tu program wsparcia, rehabilitacja osób i rodzin, zapobieganie nawrotom, nauka życia bez alkoholu-jak żyć i nie pić-programy socjoterapeutyczne. Musi to być praca profesjonalna i na to muszą znaleźć się pieniądze. Nowe wyzwania dla stowarzyszeń postawiła ustawa o zatrudnieniu socjalnym, która weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2003 roku. Ustawa stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Ustawa kładzie nacisk na edukację środowisk zmarginalizowanych a także wspieranie zatrudnienia dla osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem, między innymi dotyczy to osób uzależnionych od alkoholu długotrwale bezrobotnych. Nowa regulacja ma zastosowanie przede wszystkim do osób, które nie mają żadnych własnych dochodów a w szczególności osób: bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia, osób uzależnionych od narkotyków w procesie leczenia, osób chorych psychicznie, byłych więźniów oraz uchodźców. Tym osobom ustawa oferuje zatrudnienie socjalne rozumiane, jako uczestnictwo w inkubatorach społecznych zwanych Centrami Integracji Społecznej lub jako zatrudnienie socjalne wspierane u przedsiębiorców. W sytuacji wielości zadań i podmiotów, które będą mogły sięgać po środki, bronić się i o czymś decydować, nie ma dla organizacji innej metody jak tworzenie struktur o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Jest to konieczne. To jedyny mechanizm trwałego zabezpieczenia interesów Stowarzyszeń Abstynenckich. Muszą być to struktury, które na styku z administracją publiczną zwłaszcza w sferze finansów będą potrafiły zająć się ochroną interesów organizacji, porządkować pewne sprawy, negocjować itd. Do tego potrzebna jest reprezentacja. Niezbędne jest silne lobby organizacji abstynenckich mające wpływ na działalność ustawodawczą państwa. Sylwester Staniszewski Przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich 15

16 Dyskusja na temat kondycji opolskich organizacji W ramach wieczornego spotkania uczestnicy dyskutowali na temat stanu opolskich organizacji, narzędzi, jakie mogą wykorzystać do promowania swoich działań. (np. newsletter, strony internetowe, media). W ramach dyskusji wymieniano się doświadczeniami w zakresie: pozyskiwania sprzętu niezbędnego do funkcjonowania organizacji, pisania wniosków do różnych grantodawców, tworzenia stron internetowych, organizacji wolontariatu, zbiórek publicznych. Zastanawiano się również nad aspektem mentalnym w działaniach organizacji. Pan Sylwester Staniszewski przekonywał, że ważne jest, aby pójść w działanie, czasami ponieść klęskę, jeśli trzeba będzie, ale nie poddawać się. Spotkanie zakończyło się wieczorkiem poetyckim, na którym Pani Anna Myszyńska z Białej przedstawiła kilka swoich wierszy. Blok III / IV W drugim dniu konferencji uczestnicy skupili się na działaniach, jakie prowadzone są obecnie przez organizacje, jak również na planach na przyszłość. Mając na uwadze argumenty przedstawione przez Pana Sylwestra Staniszewskiego przemawiające za podjęciem wspólnych działań oraz powołaniem związku regionalnego, dyskutowano o szansach, jakie może dać federacja organizacji abstynenckich, a także o wątpliwościach i zagrożeniach z tego płynących. Podczas dyskusji uczestnicy postawili przed sobą wyzwania na najbliższy czas, które mają pomóc im w profesjonalizacji swoich działań a także w nawiązaniu współpracy. Jako jedno z pierwszych wyzwań, jakie sobie postawili uczestnicy była zmiana postawy. Organizacje muszą zacząć postrzegać siebie nawzajem, jako potencjalnych partnerów w działaniach a nie rywali czy przeciwników. Pojawiły się również postulaty związane ze zmianą nastawienia wobec urzędów i urzędników. Uczestnicy stwierdzili, że zdarza im się, wychodzić z założenia, że mi się należy. Jest to błędne myślenie, które z pewnością nie przyczynia się do budowania dobrych relacji pomiędzy NGO i JST. W związku z tym jest to kolejna zmiana postawy, nad którą powinni się zastanowić uczestnicy. Jednym z kroków, 16 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

17 które należy podjąć, w tym zakresie to nawiązać współpracę z JST m.in. poprzez zapraszanie przedstawicieli samorządów na organizowane wydarzenia. Dzięki temu będą mogli się poznać nawzajem, przedstawiciele JST będą mieli okazję zapoznać się z działaniami konkretnych organizacji, co z pewnością wpłynie pozytywnie na budowanie dobrych realizacji. Kolejnym wyzwanie, jakie postawili przed sobą uczestnicy to angażowanie się w działania mające na celu współtworzenie lokalnych polityk, programów czy innych dokumentów, które dotyczą ich zarówno, jako przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim, jako organizacji działających w obszarze profilaktyki alkoholowej. Duża część dyskusji została poświęcona na omówienie korzyści i trudności, jakie płyną z federalizacji. Uczestnicy uznali, że aby móc lepiej działać, a przede wszystkim, aby ich głos był bardziej słyszalny najlepiej działać wspólnie. Jedną z możliwości jest właśnie federalizacja organizacji abstynenckich. Uczestnicy zastanawiali się również nad trudnościami, jakie mogą ich napotkać podczas tego procesu. Pojawiło się wiele pytań, na które nie mogli sobie tu i teraz odpowiedzieć. Wydaje się, że jest to jedno z większych wyznawań, jakie stoi przed nimi. Na koniec uczestnicy postawili sobie również pytanie, po, co tak naprawdę jesteśmy i co chcemy osiągnąć. Na te pytania jednak należy odpowiedzieć sobie samemu i w gronie swoich organizacji. Podsumowując konferencję, z naszego punktu widzenia, jako organizatorów i przedstawicieli organizacji pozarządowej, najcenniejszym było to, że uczestnicy mięli przestrzeń do wspólnej dyskusji. Wymienili się doświadczeniami, często tymi przykrymi, ale dzięki temu uświadomili sobie nawzajem, że każda z tych organizacji zmaga się z takimi samymi trudnościami i nikt nie jest odosobniony w tym, co robi. Mamy nadzieję, że to spotkanie było początkiem nawiązania współpracy, a przede wszystkim wspólnie spędzony czas, dyskusje i wymiana poglądów będą zaczątkiem zmiany, która przyniesie korzyści. 6. Opinie uczestników Roman Dobra organizacja, miejsce konferencji właściwie wybrane, merytorycznie ok, obecność Pełnomocnika Urzędu Marszałkowskiego pokazała szacunek i słuszność dla działania naszych Stowarzyszeń. Wszystko na 5 - czekamy na następne inicjatywy. Wojciech Tego typu spotkania ujmując problematykę całościowo są nie tylko wskazane w przyszłości,, ale wręcz konieczne z poszerzeniem o osoby pracujące w samorządach terytorialnych, które z racji swoich obowiązków współpracują z organizacjami pozarządowymi. Sama konferencja to profesjonalne przedstawienie problemów zawartych w tematyce konferencji, ale co najistotniejsze przekazane w bardzo przejrzystej formie językowej. O fakcie zrozumienia przez uczestników świadczy szeroka dyskusja jaka zawsze otwierała się po przedstawionym zagadnieniu. Czekam na następne spotkanie. Kazimierz Konferencja Razem łatwiej... dla organizacji trzeźwościowych z województwa opolskiego, była dobrze zorganizowana i spełniła moje oczekiwania tj. pozwoliła poznać się lepiej i nawiązać kontakty z innymi podobnymi organizacjami. Stworzono nam możliwość porozumienia się, co pomoże w przyszłości (mam nadzieję, że niedługiej) nawiązać współpracę i działać w partnerstwie. Konieczność nawiązania bliższej współpracy i jej kontynuowanie, została podczas konferencji w sposób jednoznaczny uświadomiona szczególnie tym organizacjom, które dotychczas nie współpracowały ze sobą z różnych przyczyn. 17

18 Magda Konferencja pod względem organizacyjnym i merytorycznym była przygotowana bardzo dobrze. Pozytywną rzeczą jest, że zaistniała platforma wymiany doświadczeń. Ważne jest również to, że organizacje zaangażowane w sferze profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia miały okazję poznać się osobiście oraz podzielić swoimi uwagami. Osobiście oceniam to spotkanie jako pozytywne i pouczające. Piotr Zajęcia integracyjne pt. Czy się znamy pozwoliły zorientować się, iż część klubów to Grupy AA pomieszane ze stowarzyszeniami i trudno identyfikować się z nimi. Druga sprawa, że zajęcia te były ze strony uczestników - prowadzone bez zrozumienia pytania - a więc nie na temat. Sama konferencja ze strony organizacyjnej OCWIP była przygotowana w pełni profesjonalnie - materiały i wyżywienie mogły, myślimy zadowolić każdego. Myślę, że do współpracy droga jest otwarta. Elżbieta Jesteśmy bardzo zadowolone z udziału w konferencji Razem łatwiej, która odbyła się w Głuchołazach w dniu listopada 2012 r. Mogliśmy zaprezentować działalność naszego stowarzyszenia, nawiązać kontakty z innymi klubami i zdobyć wiele informacji o Krajowej Radzie Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Podobał się nam program konferencji, materiały edukacyjne oraz wykłady. 7. Baza kontaktowa organizacji Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji była również kwestia rozpoznawalności wśród organizacji, przepływu informacji czy bazy danych. Postanowiliśmy wspólnie z uczestnikami konferencji ustalić kształt poniżej bazy organizacji. Uczestnicy zdecydowali, że należy kierować się zasadą nic o nas bez nas. W związku z tym, w broszurze znalazły się informację o tych organizacjach, które uczestniczyły w konferencji oraz tych, które nie brały w niej udziału, ale przysłały do nas informacje na swój temat. Została również omówiona zawartość informacji, jaka powinna się znaleźć. Brak konsekwencji w zawartości opisu przy organizacjach wynika z tego, że umieszczaliśmy w bazie kontaktowej tylko te informacje, które zostały do nas przesłane. W związku z tym, jedne organizacje posiadają opisy swoich działań a inne tylko dane kontaktowe. a) Miasto Opole i Powiat Opolski Nazwa organizacji: Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie Zawsze Razem Adres: Ul. Prószkowska 83/5, Opole Tel/ /WWW Osoba kontaktowa: Antoni Lewek Opis działań Stowarzyszenie Abstynenckie Zawsze Razem jest grupą ludzi dobrej woli gotową do pomocy potrzebującym osobom które zmagają się z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Otaczamy wsparciem również osoby współuzależnione i członków ich rodzin. 18 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

19 Nazwa organizacji: Adres: Tel/ /WWW Osoba kontaktowa: Opolskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Wsparcie i Troska Ul. Wodociągowa 4, Opole Alicja Argier v-ce prezes Stowarzyszenia Opis działań Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób chorych psychicznie, neurologicznie, ich rodzin i opiekunów oraz osób wymagających wsparcia psychicznego. Cele Stowarzyszenia: Udzielania pomocy i wsparcia osobom chorym psychicznie, osobom niepełnosprawnym, osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i alkoholu, osobom wykluczonym społecznie ze względu na chorobę i ich rodzinom, oraz utrzymania więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków, oraz osób korzystających z usług służby zdrowia, w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego, a także wyrównywanie szans życiowych tych osób. Działania Stowarzyszenia: Organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób wymagających wsparcia psychicznego Udzielanie różnych form wsparcia osobom chorym i ich rodzinom, Reprezentowanie potrzeb członków Stowarzyszenia oraz osób dotkniętych chorobą psychiczną, Prowadzenie działań, przybliżających społeczeństwu istotę leczenia chorób psychicznych, Mobilizowanie szerokiej opinii społecznej i środowisk opiniotwórczych na rzecz rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego. Z w/w form pomocy mogą korzystać zarówno członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny jak i też inne osoby wymagające wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego Spotkania rodzin osób wymagających wsparcia psychicznego w ramach, których można uczestniczyć w grupie wsparcia oraz skorzystać z porady specjalistów, odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca od g.16.00, na Oddziale Dziennym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Opolu ul. Wodociągowa 4. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Zagubieni w Świecie Adres: Ul. Oświęcimska 88/417, Opole Tel/ /WWW Osoba kontaktowa: Agata Krzywińska Opis działań Działalność ta jest realizowana poprzez spotkania indywidualne z: psychologiem / specjalistą terapii uzależnień / pedagogiem / prawnikiem, warsztaty rozwoju osobistego, mediacje, terapię grupową, wykłady psychoedukacyjne. 19

20 b) Powiat Brzeski Nazwa organizacji: Adres: Ul. Jana Pawła II 2 Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta TAMA Tel/ /WWW lub Osoba kontaktowa: Godziny otwarcia: Roman Ciszewski od poniedziałku do piątku: w godzinach od 18:00 do 20:00 w niedziele: w godzinach od 18:30 do 20:30 Opis działań W soboty odbywają się zaplanowane wcześniej uroczystości okolicznościowe, rocznice, i inne w zależności od potrzeb klubowiczów. Wspomagamy proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielamy wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin; Działamy na rzecz integracji środowisk abstynenckich; Propagujemy ideę trzeźwości; Organizujemy różnorodne formy działań służących poprawie relacji rodzinnych; Grupy wsparcia (autoterapia); Punkt informacyjno kontaktowy obsługiwany przez klubowiczów (telefon, ); Wycieczki, wyjazdy integracyjne, rocznice trzeźwościowe, imprezy okolicznościowe dla dzieci, bale abstynenckie i inne, w zależności od potrzeb środowiska. Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gminę Brzeg. c) Powiat Głubczycki Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Klub Abstynenta Amicus Adres: Ul. Szpitalna 18, Branice Tel/ /WWW Osoba kontaktowa: Mirosław Walo Opis działań Nasz Klub mieści się na terenie Szpitala w Branicach. Współpracujemy z Całodobowym Oddziałem Leczenia Uzależnienia od Alkoholu. Angażujemy do pomocy przebywających tam pacjentów i pokazujemy jak fajna jest droga, na którą próbują wkroczyć. Nie mamy stałych godzin urzędowania. W razie potrzeby dzwonić na numer kontaktowy. Trzeźwieć radośnie to nasza misja. Wszystko co organizujemy ma za zadanie pokazać, że cudownie bawimy się i pokonujemy trudności, które niesie ze sobą Życie bez alkoholu! Chcemy pokazać, że abstynent to fajny, normalny CZŁOWIEK niech to zachęca tych, którzy jeszcze błądzą z powodu nadużywania alkoholu do zmiany! Abstynencja na START! 20 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2014

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2014 Załącznik do uchwały nr XXVIII/228/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 marca 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2014 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 A. Wprowadzenie 1. Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały NR XXII/../2012 Rady Gminy Radomsko z dnia..2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r. projekt UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY SIEDLISKO NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY SIEDLISKO NA 2010 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY SIEDLISKO NA 2010 ROK WSTĘP: Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej aktualnym zadaniem samorządów gminnych w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/66/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/66/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/66/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE O ORGANIZACJI ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. NAZWA ORGANIZACJI I ADRES SIEDZIBY:................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL 2011-01-12 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r.

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r. U C H W A Ł A nr XXXII/197/06 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom.

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych Ponadto przedmiotem naszej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min.

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min. Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2014 stanowi realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Ogniwo" za okres 02.01.2014-31.12.2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ogniwo za okres 02.01.2014-31.12.2014 rok Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO" 41-400 Mysłowice ul. Katowicka 18 tel.: 886493980 Urząd Miasta Mysłowice Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miasta Lubartów z dnia 2015 r.

Uchwała Nr. Rady Miasta Lubartów z dnia 2015 r. Uchwała Nr. Rady Miasta Lubartów z dnia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów:

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: II wzorcowy proces konsultacyjny Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Abstynenta PROMIEŃ w 2007 roku.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Abstynenta PROMIEŃ w 2007 roku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Abstynenta PROMIEŃ w 2007 roku. Nazwa Stowarzyszenia - Klub Abstynenta PROMIEŃ Adres - 87-800 Włocławek ul. Gałczyńskiego 9 Data wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo