Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Raport dotyczący funkcjonowania organizacji trzeźwościowych oraz sprawozdanie z konferencji dla organizacji trzeźwościowych z Województwa Opolskiego finansowanej ze środków Samorządu Województwa Opolskiego Opole, listopad 2012 r.

2 Broszura została opracowana w ramach projektu Razem łatwiej dwudniowa konferencja dla organizacji trzeźwościowych z województwa opolskiego, finansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich. Autorzy: Alicja Gawinek, Wojciech Witoń Wydawca: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Damrota 4, pok 35/36, Opole tel , faks wew Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej: Druk i oprawa: Drukarnia SADY Os. Sady 2, Krapkowice

3 Spis treści 1. Wstęp Metodologia badań ankietowych Wyniki badania Diagnoza organizacji Przebieg konferencji Opinie uczestników Baza kontaktowa organizacji a) Miasto Opole i Powiat Opolski b) Powiat Brzeski c) Powiat Głubczycki d) Powiat Strzelecki e) Powiat Oleski f) Powiat Krapkowicki g) Powiat Prudnicki h) Powiat Kluczborski

4 Szanowni Państwo! Organizacje pozarządowe stają się coraz bardziej znaczącym partnerem w działaniach na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego w środowisku lokalnym. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie od 2003 roku Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zdecydowanie wzmocniło rolę organizacji, a także zapewniło im środki finansowe na realizację zadań publicznych. Należy, więc dobrze wykorzystać tę szanse. W trójsektorowym postrzeganiu społeczeństwa obywatelskiego sektor pozarządowy wydaje się w chwili obecnej być najsłabszy. Dostrzegalne jest zainteresowanie nim sektora administracji publicznej, jednak wypracowanie właściwych relacji opartych na zasadzie pomocniczości wymaga, jeszcze ogromnego wysiłku z obydwu stron. Podczas spotkania w ramach projektu Razem łatwiej w trakcie wielogodzinnej dyskusji zastanawialiśmy się wspólnie nad kondycją organizacji trzeźwościowych w województwie opolskim oraz nad tym co jest potrzebne do ich równomiernego rozwoju i współpracy. To dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie wyznaczyliśmy wstępne kierunki działań mające na celu konsolidacje ruchu organizacji trzeźwościowych oraz rekomendacje do rozwoju samych organizacji, jak również do współpracy z samorządem. Wspólnie wskazaliśmy słabe i mocne strony lokalnych organizacji i określiliśmy właściwe cele i zadania, jakie będziemy realizować w przyszłości. Ze swej strony ogromnie dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w dyskusje i uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Z niecierpliwością czekamy na Państwa uwagi, komentarze i propozycje. Mamy wspólną wizję, misję i olbrzymią nadzieję, że zapoczątkowana teraz współpraca będzie trwała. Razem jest przecież łatwiej! Tomasz Kosmala Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 4 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

5 2. Metodologia badań ankietowych Badanie, którego wyniki przedstawimy poniżej, zostało przeprowadzone na próbie 14 organizacji pozarządowych działających zarówno w sferze przeciwdziałania uzależnieniom jak i zdrowia psychicznego, z terenu województwa opolskiego. Organizacje, które zostały włączone do badania to organizacje, jakie w swoich bazach danych posiada Opolskie Centrum Wpierania Inicjatyw Pozarządowych (dalej OCWIP). Na potrzeby badania została stworzona ankieta, która została wysłana do 25 organizacji. Stopa zwrotu osiągnęła 56%, z 25 organizacji 14 odesłało ankiety. Ankieta wysyłana była do respondentów/ respondentek drogą mailową, znalazło się w niej 10 pytań: jedno i wielokrotnego wyboru, a także pytania otwarte. 3. Wyniki badania Jak oceniają Państwo kondycję swojej organizacji? Spośród ankietowanych organizacji większość (8) wskazała, że ich zdaniem sytuacja jest średnia. Pozostałe organizacje wskazały na sytuację dobrą lub bardzo dobrą Bardzo dobrze Raczej dobrze Średnio Raczej źle Wykres 1. Ocena kondycji ankietowanych organizacji Proszę wskazać, z jakich źródeł finansują Państwo swoje działania? Wśród wskazanych przez ankietowanych źródeł finansowania swoich działań dominują środki publiczne /pozyskiwanie środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert/ oraz składki członkowskie. Wyniki wskazują, że badane organizacje niezmiernie rzadko korzystają z innych źródeł finansowania takich jak środki unijne czy środki ministerialne. 5

6 Składki Dzialalność gosp. Środki z JST Środki z ministerstw Środki z UE Inne Wykres 2. Źródła finansowania działań ankietowanych organizacji. Z kim Państwo chętnie współpracujecie? Ankietowane organizacje współpracują w zakresie swojej działalności z różnorodną grupą podmiotów. Dominują szkoły, wolontariusze, inne organizacje pozarządowe Biznes Media Kościół Urzędy Szkoły Inne organizajce Osoby prywatne/ wolontariusze Wykres 3. Dotychczasowe preferencje ankietowanych organizacji, co do wyborów partnerów do współpracy. Z kim Państwo chcieliby współpracować, aby efektywnej realizować swoje cele? Organizacje, jako najbardziej pożądanego partnera do współpracy wskazały organizacje z otoczenia biznesu w tym sam biznes. W odniesieniu do stanu obecnego wykazują, że współpraca z w/w partnerami jest niewystarczająca a ponad to organizacje upatrują wiele możliwości we współpracy z biznesem. W dalszej kolejności ankietowani wskazali, przede wszystkim, chęć współpracy z mediami i radnymi. 6 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

7 Biznes Media Kościół Radni Urzędy Szkoły Inne organizacje Os.prywatne/wolontariusze Wykres 4. Preferencje ankietowanych organizacji, co do podmiotów, z którymi chcieliby współpracować w przyszłości. Czy przedstawiciel Państwa organizacji uczestniczył w pracach grup eksperckich, doradczych powołanych przez samorząd lub inne organy? Spośród ankietowanych organizacji 50% udzielało się w ramach grup eksperckich, zespołów doradczych TAK NIE Wykres 5. Zaangażowanie przedstawicieli ankietowanych organizacji w prace grup, zespołów eksperckich. 7

8 Czy znają Państwo Gminny, Powiatowy, Wojewódzki Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi? Spośród ankietowanych organizacji 71% zna lokalny program współpracy z organizacjami pozarządowymi TAK NIE Wykres 6. Znajomość przez ankietowane organizacje lokalnych programów współpracy. Czy uczestniczyli Państwo w tworzeniu Programu Współpracy w Gminie, Powiecie, Województwie? Spośród ankietowanych organizacji 64% nie uczestniczyło jednak w działaniach przy tworzeniu programu współpracy TAK NIE Wykres 7. Udział ankietowanych organizacji w tworzeniu programu współpracy. Jeśli nie uczestniczyli Państwo do tej pory w tworzeniu Programu Współpracy czy zamierzają Państwo wziąć udział w przyszłości w konsultacjach, spotkaniach dotyczących tego dokumentu? Spośród organizacji, które nie uczestniczyły w tworzeniu programu współpracy, aż 89% chce brać udział w takich działaniach, jeśli będą poinformowane, zaproszone. 8 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

9 TAK NIE Wykres 8. Chęć udziału ankietowanych organizacji w konsultacjach, spotkaniach dotyczących programu współpracy. W jakich obszarach zauważacie Państwo potrzeby szkoleniowe w swojej organizacji? Organizacje mają duże potrzeby szkoleniowe. Szczególnie w zakresie pozyskiwania środków i zarządzania organizacją Pozyskiwanie funduszy Przygotowywanie wniosków Zarządzanie oranizacją Księgowość dla organizacji Zarządzanie finansami Umiejętności interpersonalne Współpraca z wolontariuszami Współpraca z samorządem Współpraca z inna organizacją inne Wykres 9. Potrzeby szkoleniowe ankietowanych organizacji. 9

10 Analiza SWOT organizacji biorących udział w badaniu ankietowym. WEWNĘTRZNE (cechy organizacji) POZYTYWNE MOCNE STRONY Motywacja do pracy Otwartość na nowe działania i nowe inicjatywy Gotowość do podjęcia współpracy z innymi podmiotami Potencjał ludzki Aktywni liderzy organizacji Wysokie kompetencje kadry Realizowanie celów statutowych Doświadczenie (wiedza z autopsji nt. problemów, na które odpowiadają organizacje) Brak działań skierowanych na osiągnięcie zysku NEGATYWNE SŁABE STRONY Mała, niewystarczająca liczba współpracowników i wolontariuszy Mała liczba osób piszących wnioski, brak kadry/ niewystarczające kompetencje w zakresie pisania wniosków Małe zaangażowanie członków Bałagan administracyjny Niechęć specjalistów do wypełniania dokumentów Trudności z akceptacją przez inne środowiska Trudności komunikacyjne wewnątrz organizacji Zamknięcie w ramach gminy, stowarzyszenia. Zamkniecie się organizacji w obrębie swojego terenu. Nie rozszerzanie sfery działań SZANSE ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE (cechy organizacji) Nowi współpracownicy wolontariusze/ członkowie Wysoka profesjonalizacja organizacji Dalszy rozwój stowarzyszenia, kadry, działań, członków Styl życia wolny od uzależnień w społeczeństwie Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w lokalnym środowisku Dobre postrzeganie naszej działalności przez społeczeństwo Staramy się i działamy Brak funduszy na działania Kurczenie się środków finansowych, cięcia budżetowe, opóźnienia finansowe Wypalenie się liderów Brak wiedzy społeczeństwa na temat uzależnień Brak wsparcia do walki z uzależnieniami Mało młodych członków w organizacjach Działanie na prowincji, utrudniony dostęp do usług Mała liczebność członków 4. Diagnoza organizacji Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród opolskich organizacji trzeźwościowych, zauważyć możemy, że warunki oraz ich sytuacja postrzegana jest przez ich członków, jako stabilna. Jest to wynikiem przede wszystkim tego, że organizacje te opierają swoją działalność na pewnych źródłach finansowania takich jak składki członkowskie, środki 10 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

11 pozyskiwane w ramach otwartych konkursów ofert, tzw. funduszu korkowego. Stabilizacja ta często wynika również z zamkniętego grona odbiorców ich działań. Organizacje jednak wyraźnie sygnalizują chęć rozszerzania podejmowanych przez nie działań, angażowania się w tworzenie lokalnych programów współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Ponad to silnie wskazują na chęć rozpoczęcia współpracy z podmiotami, z którymi do tej pory nie współpracowały m.in. z podmiotami biznesowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, chcą również zaangażować do współpracy wolontariuszy. W ankietach jednoznacznie organizacje te wskazały na potrzebę silniejszej współpracy z mediami, dzięki czemu mogłyby wzmocnić swój wizerunek w środowisku lokalnym. Ważnym, z punktu widzenia rozwoju, wydaje się fakt, że organizacje te mają świadomość swoich słabych i mocnych stron. Na podstawie analizy SWOT, którą przeprowadziły, zauważamy, że do słabych stron organizacji ankietowanych można zaliczyć przede wszystkim braki kadrowe (brak pracowników i aktywnych członków) oraz trudności w sprawnym zarządzaniu organizacją, tu głównie braki w strategii pozyskiwania środków, zapewnienia płynności finansowej, a także stosowania i wdrażania procedur administracyjnych. Do głównych zagrożeń, na jakie wskazały badane organizacje, zaliczyć możemy zmniejszające się środki finansowe (dotacje ze strony jednostek samorządu terytorialnego), małą liczebność organizacji działających w tym samym zakresie a także brak młodych ludzi chcących się zaangażować w działalność w organizacjach trzeźwościowych. Ankietowani wskazali również, jako zagrożenie wypalenie zawodowe i brak motywacji do pracy osób kierujących organizacjami. Mocne strony, jakie zostały wskazane to przede wszystkim własna motywacja do działań, otwartość i gotowość do współpracy z innymi podmiotami, a także doświadczenie członków tych organizacji w zakresie usług, jakie świadczą (profilaktyki alkoholowej). Szanse natomiast dostrzegają w zakresie angażowania nowych członków, nawiązania współpracy z innymi podmiotami i zaangażowania do swoich działań wolontariuszy. Szansę we wzmocnieniu swojej działalności dostrzegają ankietowani również w tym, że w środowiskach lokalnych organizacje te mają dobrą opinię. 5. Przebieg konferencji Konferencja Razem łatwiej dwudniowa konferencja dla organizacji trzeźwościowych z województwa opolskiego. W dniach r. w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach odbyła się konferencja Razem łatwiej, finansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Konferencję otworzył Pan Jacek Ruszczewski - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Tomasz Kosmala - Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W konferencji udział wzięło 40 przedstawicieli środowiska opolskich organizacji pozarządowych działających w sferze profilaktyki uzależnień oraz zdrowia psychicznego. Gościem konferencji był Pan Sylwester Staniszewski Przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Blok I W ramach pierwszej części uczestnicy przedstawili organizacje, jakie reprezentują, zakres ich działalności. Rozmawiano o trudnościach, na jakie napotykają w ramach swojej pracy. 11

12 Podczas tego bloku uczestnicy dyskutowali o tym, co przeszkadza im w sprawnej działalności i o trudnościach, na jakie napotykają. Trudności i problemy najczęściej wskazywane przez uczestników: 1) Nieznajomość środowiska organizacji działających w tym samym obszarze. Uczestnicy wskazali na trudność, jaką jest nieznajomość innych organizacji trzeźwościowych. Pomimo tego, że działają na tym samym terenie niewiele wiedzą o sobie nawzajem, co w konsekwencji powoduje m.in. brak podejmowania wspólnych działań. 2) Nie rozróżnianie stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych. Kolejnym problem, na jaki wskazali uczestnicy jest nieumiejętność rozróżnienia stowarzyszeń trzeźwościowych od klubów czy innych grup samopomocowych działających w zakresie profilaktyki wśród społeczności lokalnych. 3) Rywalizacja, brak współpracy. Podczas dyskusji uczestnicy mocno zaakcentowali fakt, że postrzegają siebie nawzajem często jako konkurencję. Podejmują działania w pojedynkę, rywalizując ze sobą w pozyskiwaniu środków finansowych m.in. w ramach otwartych konkursów ofert. 4) Brak wykwalifikowanej kadry. Trudnością w tym zakresie jest przede wszystkim brak ludzi w organizacjach, którzy potrafią tworzyć projekty i pisać wnioski. Konsekwencją tego jest mały procent organizacji, które sięgają po środki inne niż na poziomie samorządowym. Wynika to przede wszystkim, z faktu, że w większości członkowie tych organizacji to ludzie starsi, którzy bardzo często nie potrafią obsługiwać komputera, a tym samym nie są w stanie korzystać z Internetu, co jest niezbędne w aplikowaniu o środki finansowe. 12 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

13 5) Niewielka liczba uczestników podczas organizowanych wydarzeń. Uczestnicy wskazali również, że problemem w ich działalności jest niewielka ilość osób, które biorą udział w organizowanych przez nie wydarzeniach, np. Dni trzeźwości. Wynika to m.in. z braku współpracy z innymi organizacjami oraz niewielkiej promocji ich działań zarówno w środowisku lokalnym, jak i w mediach. 6) Brak nowych członków. W organizacjach często brakuje nowych ludzi, którzy mogliby wnieść ożywczą atmosferę i nowe pomysły na działania. Szczególnie ważny wydaje się fakt, że bardzo mało jest młodych ludzi, którzy chcieliby się angażować w działania organizacji trzeźwościowych. 7) Niewystarczająca współpraca z samorządami. Uczestnicy wskazali również, jako problem niewielką, ich zdaniem, współpracę z samorządami lokalnymi głównie w obszarze konsultowania dokumentów czy wspólnego tworzenia polityk w zakresie profilaktyki. Organizacje posiadają w swoich szeregach specjalistów, którzy mogliby podzielić się cennym doświadczeniem w tym zakresie, Rekomendacje i wyzwania. Po omówieniu trudności i problemów uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach, jakie są przed nimi, o tym co należy zrobić, żeby zmienić dotychczasową sytuację i zacząć działać bardziej profesjonalnie. 1) Pozyskanie nowych członków. Jednym z wyzwań, jakie stoi przed organizacjami trzeźwościowymi jest zaangażowanie do działań nowych ludzi. Należy zachęcić ich do działania, pokazać jak ważnym i istotnym jest obszar, którym się zajmują. 2) Dążenie do profesjonalizacji działań. Aby prężniej działać organizacje muszą się profesjonalizować, ich członkowie powinni podnosić swoje kompetencje i wzmacniać umiejętności. W tym zakresie ważne jest uczestniczenie w szkoleniach, kursach, dzięki którym mogą zdobyć wiedzę i podnieść swoje kompetencje m.in. w zakresie: zarządzania organizacją pozarządową, prawnych aspektów dotyczących działalności organizacji pozarządowych, tworzenia i pisania wniosków, pozyskiwania środków na swoją działalność. Ważne w tym zakresie jest również wymienianie się doświadczeniami z organizacjami. 3) Nawiązanie współpracy. Kolejnym wyzwaniem, jakie stoi przez przedstawicielami organizacji trzeźwościowych jest nawiązanie współpracy zarówno z innymi organizacjami jak i innymi instytucjami takimi jak samorządy, szkoły czy biznes. Jednak w tym zakresie najistotniejsze wydaje się rozpoczęcie podejmowania wspólnych działań z organizacjami o tym samym profilu. W tej kwestii bardzo istotnym czynnikiem jest uświadomienie sobie, jakie korzyści płyną ze współpracy i jakie daje ona możliwości. 4) Wykorzystanie potencjału. W organizacjach jest wielu specjalistów z zakresu profilaktyki alkoholowej, którzy niezmiernie rzadko występują, jako prelegenci czy specjaliści na konferencjach. Wiedzę i doświadczenie, jakie posiadają członkowie tych organizacji z pewnością można byłoby wykorzystać. Jednym z pomysłów, jaki się pojawił było organizowanie spotkań w szkołach, gdzie członkowie organizacji trzeźwościowych mogliby spotykać się z młodzieżą. Zważywszy na fakt, że coraz więcej młodych osób nadużywa alkoholu niezbędnym jest podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych w tym zakresie. 13

14 Blok II Kolejnym punktem podczas konferencji było wystąpienie Pana Sylwestra Staniszewskiego - Przewodniczącego Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich Poniżej prezentujemy wystąpienie prelegenta Stowarzyszenia Abstynenckie czy Kluby Abstynenta często są pierwszym miejscem do którego trafiają osoby zmotywowane do podjęcia leczenia odwykowego, a także miejscem rehabilitacji społecznej i zawodowej osób uzależnionych (od alkoholu) oraz ich rodzin. Te organizacje powinny dysponować ofertą programową zarówno dla swoich członków jak i osób zgłaszających się po pomoc, która w większości składa się z: Punktów informacyjno konsultacyjnych, które służą udzielaniu (pierwszy kontakt) informacji dotyczących możliwości leczenia odwykowego i działań prowadzących do trzeźwości. Społeczność klubowa, która służy integracji osób z problemem alkoholowym i rodzin oraz rozwojowi kontaktów interpersonalnych. Grupy edukacyjno-motywacyjnej, której celem jest ukazanie problemu alkoholowego jako choroby i zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Grupy dalszego zdrowienia (grupa wsparcia), której zadaniem jest wspomaganie procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu po leczeniu odwykowym. Grupa dla osób współuzależnionych, której celem jest ukazanie nowych rozwiązań i zmian sposobu myślenia w obszarze choroby alkoholowej. W miarę swoich możliwości Stowarzyszenia czy Kluby Abstynenta prowadzą inne grupy i programy pomocy psychologicznej połączone z zajęciami warsztatowymi, które mają na celu odbudowanie więzi rodzinnych, naukę radzenia sobie ze stresem lub agresją, treningi zachowań asertywnych, itp. Wskazane jest również tworzenie oferty komunikacji, nauka spędzania 14 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

15 wolnego czasu i rozwijania nowych zainteresowań oraz pasji życiowych, działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich doświadczeń wynikających z życia w rodzinie z problemem alkoholowym. Ważnym elementem pracy Stowarzyszenia lub Klubu Abstynenckiego bywa również objęcie pomocą psychologiczną, jak również interwencją osób doświadczających przemocy domowej. W tym celu nawiązywana jest bezpośrednia współpraca z lokalnymi instytucjami ( Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych itp.). Wszystkie te grupy o których mowa, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do tego typu pracy (np. psycholog, terapeuta, instruktor, specjalista, trzeźwiejący alkoholik- posiadający odpowiednie przeszkolenie. Ostatnio podejmowane są przez Stowarzyszenia działania w zakresie usług aktywizujących osoby uzależnione i zagrożone wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Stowarzyszenia abstynenckie mają w obecnej rzeczywistości do wypełnienia dwa obszary aktywności: - 1. działalność na rzecz własnych członków - 2. działalność zewnętrzną na rzecz środowiska lokalnego W pierwszym obszarze działalności: Stowarzyszenia abstynenckie realizują zadania wewnętrzne w zakresie motywowania do podjęcia leczenia, uznania bezsilności wobec alkoholu, zidentyfikowanie człowieka z problemem alkoholowym, dalszego procesu zdrowienia. To jest rola dla naszych stowarzyszeń. I tu program wsparcia, rehabilitacja osób i rodzin, zapobieganie nawrotom, nauka życia bez alkoholu-jak żyć i nie pić-programy socjoterapeutyczne. Musi to być praca profesjonalna i na to muszą znaleźć się pieniądze. Nowe wyzwania dla stowarzyszeń postawiła ustawa o zatrudnieniu socjalnym, która weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2003 roku. Ustawa stwarza szansę na powrót do społeczeństwa osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Ustawa kładzie nacisk na edukację środowisk zmarginalizowanych a także wspieranie zatrudnienia dla osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem, między innymi dotyczy to osób uzależnionych od alkoholu długotrwale bezrobotnych. Nowa regulacja ma zastosowanie przede wszystkim do osób, które nie mają żadnych własnych dochodów a w szczególności osób: bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia, osób uzależnionych od narkotyków w procesie leczenia, osób chorych psychicznie, byłych więźniów oraz uchodźców. Tym osobom ustawa oferuje zatrudnienie socjalne rozumiane, jako uczestnictwo w inkubatorach społecznych zwanych Centrami Integracji Społecznej lub jako zatrudnienie socjalne wspierane u przedsiębiorców. W sytuacji wielości zadań i podmiotów, które będą mogły sięgać po środki, bronić się i o czymś decydować, nie ma dla organizacji innej metody jak tworzenie struktur o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Jest to konieczne. To jedyny mechanizm trwałego zabezpieczenia interesów Stowarzyszeń Abstynenckich. Muszą być to struktury, które na styku z administracją publiczną zwłaszcza w sferze finansów będą potrafiły zająć się ochroną interesów organizacji, porządkować pewne sprawy, negocjować itd. Do tego potrzebna jest reprezentacja. Niezbędne jest silne lobby organizacji abstynenckich mające wpływ na działalność ustawodawczą państwa. Sylwester Staniszewski Przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich 15

16 Dyskusja na temat kondycji opolskich organizacji W ramach wieczornego spotkania uczestnicy dyskutowali na temat stanu opolskich organizacji, narzędzi, jakie mogą wykorzystać do promowania swoich działań. (np. newsletter, strony internetowe, media). W ramach dyskusji wymieniano się doświadczeniami w zakresie: pozyskiwania sprzętu niezbędnego do funkcjonowania organizacji, pisania wniosków do różnych grantodawców, tworzenia stron internetowych, organizacji wolontariatu, zbiórek publicznych. Zastanawiano się również nad aspektem mentalnym w działaniach organizacji. Pan Sylwester Staniszewski przekonywał, że ważne jest, aby pójść w działanie, czasami ponieść klęskę, jeśli trzeba będzie, ale nie poddawać się. Spotkanie zakończyło się wieczorkiem poetyckim, na którym Pani Anna Myszyńska z Białej przedstawiła kilka swoich wierszy. Blok III / IV W drugim dniu konferencji uczestnicy skupili się na działaniach, jakie prowadzone są obecnie przez organizacje, jak również na planach na przyszłość. Mając na uwadze argumenty przedstawione przez Pana Sylwestra Staniszewskiego przemawiające za podjęciem wspólnych działań oraz powołaniem związku regionalnego, dyskutowano o szansach, jakie może dać federacja organizacji abstynenckich, a także o wątpliwościach i zagrożeniach z tego płynących. Podczas dyskusji uczestnicy postawili przed sobą wyzwania na najbliższy czas, które mają pomóc im w profesjonalizacji swoich działań a także w nawiązaniu współpracy. Jako jedno z pierwszych wyzwań, jakie sobie postawili uczestnicy była zmiana postawy. Organizacje muszą zacząć postrzegać siebie nawzajem, jako potencjalnych partnerów w działaniach a nie rywali czy przeciwników. Pojawiły się również postulaty związane ze zmianą nastawienia wobec urzędów i urzędników. Uczestnicy stwierdzili, że zdarza im się, wychodzić z założenia, że mi się należy. Jest to błędne myślenie, które z pewnością nie przyczynia się do budowania dobrych relacji pomiędzy NGO i JST. W związku z tym jest to kolejna zmiana postawy, nad którą powinni się zastanowić uczestnicy. Jednym z kroków, 16 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

17 które należy podjąć, w tym zakresie to nawiązać współpracę z JST m.in. poprzez zapraszanie przedstawicieli samorządów na organizowane wydarzenia. Dzięki temu będą mogli się poznać nawzajem, przedstawiciele JST będą mieli okazję zapoznać się z działaniami konkretnych organizacji, co z pewnością wpłynie pozytywnie na budowanie dobrych realizacji. Kolejnym wyzwanie, jakie postawili przed sobą uczestnicy to angażowanie się w działania mające na celu współtworzenie lokalnych polityk, programów czy innych dokumentów, które dotyczą ich zarówno, jako przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim, jako organizacji działających w obszarze profilaktyki alkoholowej. Duża część dyskusji została poświęcona na omówienie korzyści i trudności, jakie płyną z federalizacji. Uczestnicy uznali, że aby móc lepiej działać, a przede wszystkim, aby ich głos był bardziej słyszalny najlepiej działać wspólnie. Jedną z możliwości jest właśnie federalizacja organizacji abstynenckich. Uczestnicy zastanawiali się również nad trudnościami, jakie mogą ich napotkać podczas tego procesu. Pojawiło się wiele pytań, na które nie mogli sobie tu i teraz odpowiedzieć. Wydaje się, że jest to jedno z większych wyznawań, jakie stoi przed nimi. Na koniec uczestnicy postawili sobie również pytanie, po, co tak naprawdę jesteśmy i co chcemy osiągnąć. Na te pytania jednak należy odpowiedzieć sobie samemu i w gronie swoich organizacji. Podsumowując konferencję, z naszego punktu widzenia, jako organizatorów i przedstawicieli organizacji pozarządowej, najcenniejszym było to, że uczestnicy mięli przestrzeń do wspólnej dyskusji. Wymienili się doświadczeniami, często tymi przykrymi, ale dzięki temu uświadomili sobie nawzajem, że każda z tych organizacji zmaga się z takimi samymi trudnościami i nikt nie jest odosobniony w tym, co robi. Mamy nadzieję, że to spotkanie było początkiem nawiązania współpracy, a przede wszystkim wspólnie spędzony czas, dyskusje i wymiana poglądów będą zaczątkiem zmiany, która przyniesie korzyści. 6. Opinie uczestników Roman Dobra organizacja, miejsce konferencji właściwie wybrane, merytorycznie ok, obecność Pełnomocnika Urzędu Marszałkowskiego pokazała szacunek i słuszność dla działania naszych Stowarzyszeń. Wszystko na 5 - czekamy na następne inicjatywy. Wojciech Tego typu spotkania ujmując problematykę całościowo są nie tylko wskazane w przyszłości,, ale wręcz konieczne z poszerzeniem o osoby pracujące w samorządach terytorialnych, które z racji swoich obowiązków współpracują z organizacjami pozarządowymi. Sama konferencja to profesjonalne przedstawienie problemów zawartych w tematyce konferencji, ale co najistotniejsze przekazane w bardzo przejrzystej formie językowej. O fakcie zrozumienia przez uczestników świadczy szeroka dyskusja jaka zawsze otwierała się po przedstawionym zagadnieniu. Czekam na następne spotkanie. Kazimierz Konferencja Razem łatwiej... dla organizacji trzeźwościowych z województwa opolskiego, była dobrze zorganizowana i spełniła moje oczekiwania tj. pozwoliła poznać się lepiej i nawiązać kontakty z innymi podobnymi organizacjami. Stworzono nam możliwość porozumienia się, co pomoże w przyszłości (mam nadzieję, że niedługiej) nawiązać współpracę i działać w partnerstwie. Konieczność nawiązania bliższej współpracy i jej kontynuowanie, została podczas konferencji w sposób jednoznaczny uświadomiona szczególnie tym organizacjom, które dotychczas nie współpracowały ze sobą z różnych przyczyn. 17

18 Magda Konferencja pod względem organizacyjnym i merytorycznym była przygotowana bardzo dobrze. Pozytywną rzeczą jest, że zaistniała platforma wymiany doświadczeń. Ważne jest również to, że organizacje zaangażowane w sferze profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia miały okazję poznać się osobiście oraz podzielić swoimi uwagami. Osobiście oceniam to spotkanie jako pozytywne i pouczające. Piotr Zajęcia integracyjne pt. Czy się znamy pozwoliły zorientować się, iż część klubów to Grupy AA pomieszane ze stowarzyszeniami i trudno identyfikować się z nimi. Druga sprawa, że zajęcia te były ze strony uczestników - prowadzone bez zrozumienia pytania - a więc nie na temat. Sama konferencja ze strony organizacyjnej OCWIP była przygotowana w pełni profesjonalnie - materiały i wyżywienie mogły, myślimy zadowolić każdego. Myślę, że do współpracy droga jest otwarta. Elżbieta Jesteśmy bardzo zadowolone z udziału w konferencji Razem łatwiej, która odbyła się w Głuchołazach w dniu listopada 2012 r. Mogliśmy zaprezentować działalność naszego stowarzyszenia, nawiązać kontakty z innymi klubami i zdobyć wiele informacji o Krajowej Radzie Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Podobał się nam program konferencji, materiały edukacyjne oraz wykłady. 7. Baza kontaktowa organizacji Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji była również kwestia rozpoznawalności wśród organizacji, przepływu informacji czy bazy danych. Postanowiliśmy wspólnie z uczestnikami konferencji ustalić kształt poniżej bazy organizacji. Uczestnicy zdecydowali, że należy kierować się zasadą nic o nas bez nas. W związku z tym, w broszurze znalazły się informację o tych organizacjach, które uczestniczyły w konferencji oraz tych, które nie brały w niej udziału, ale przysłały do nas informacje na swój temat. Została również omówiona zawartość informacji, jaka powinna się znaleźć. Brak konsekwencji w zawartości opisu przy organizacjach wynika z tego, że umieszczaliśmy w bazie kontaktowej tylko te informacje, które zostały do nas przesłane. W związku z tym, jedne organizacje posiadają opisy swoich działań a inne tylko dane kontaktowe. a) Miasto Opole i Powiat Opolski Nazwa organizacji: Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie Zawsze Razem Adres: Ul. Prószkowska 83/5, Opole Tel/ /WWW Osoba kontaktowa: Antoni Lewek Opis działań Stowarzyszenie Abstynenckie Zawsze Razem jest grupą ludzi dobrej woli gotową do pomocy potrzebującym osobom które zmagają się z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Otaczamy wsparciem również osoby współuzależnione i członków ich rodzin. 18 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami. Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch - polnische Zeitschrift. Nr 2/2009 Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo