Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zamiast postrzegania w ka dym cz owieku potencjalnego klienta, powinni my raczej dostrzega w ka dym kliencie cz owieka Ph. Kotler Streszczenie: Przedstawiono przegl d zagadnie dotycz cych strategii zarz dzania relacjami z klientem (CRM) jako jednego ze róde sukcesu organizacji. Scharakteryzowano podstawowe narz dzia budowania relacji z klientem, metody pomiaru warto ci zwi zku oraz korzy ci stosowania i wdro enia CRM. S owa kluczowe: klient, zarz dzanie relacjami z klientem, sukces, organizacja Abstract: The review presents questions about the strategy of customer relationship management (CRM) as a source of organization success. It characterizes the main instruments for building relationships with customer, measurement methods of value of relationships and benefits of CRM application and implementation. Key words: client, customer relationship management, success, organization Wst p Zarz dzanie relacjami z klientem to jedno z poj, które od kilku lat robi karier w literaturze i praktyce biznesowej. Ostatnie dziesi ciolecia to okres znacznych zmian w sytuacji rynkowej na ca ym wiecie, których si ami sprawczymi s narastaj ca konkurencja, globalizacja gospodarki, wzrastaj ce oczekiwania klienta wynikaj ce z coraz wi kszej wiadomo ci, oraz nowe technologie 1. Zmiany te powoduj, e tematyka zachowa konsumenckich jest obecnie jednym z bardziej interesuj cych zagadnie. W zmieniaj cym si otoczeniu jednym z najcenniejszych kapita ów ka dego przedsi biorstwa 1 D. Buchnowska, CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk, 2006, s

2 230 W. Wróblewska staje si klient i wiedza o nim 2. Firm tworz klienci, jej kondycja zale y od zachowa klientów, st d wszystko zaczyna si i ko czy wraz z klientem 3. Dzi ki indywidualnie dobranej ofercie i odpowiednich warunkach dodatkowych klient mo e sta si nie tylko nabywc, ale w d u szym horyzoncie czasowym równie partnerem. Zarz dzanie powinno by zatem ukierunkowane na klienta, na kreowanie warto ci klienta i warto ci dla klienta 4. Jedn z metod zarz dzania relacjami z klientami jest strategia CRM. Konieczno ci staje si przechodzenie z masowego marketingu tradycyjnego do nowego podej cia na ca okszta t stosunków firma-klient. Podej cie to opiera si na partnerstwie i rozszerzaj cych si powi zaniach obu stron czyli marketingu relacji, który uzupe niony rozwi zaniami technicznymi stanowi podstaw rozwoju CRM 5. Przystosowane do funkcjonowania na wspó czesnym, konkurencyjnym rynku s co najmniej organizacje zorientowane na rynek, które koncentruj si na gromadzeniu informacji o otoczeniu, przetwarzaniu zgromadzonych informacji w wiedz o potrzebach i oczekiwaniach klientów oraz wykorzystaniu zdobytej wiedzy w celu realizacji celów przedsi biorstwa. Jednak kolejnym etapem w ewolucji przedsi biorstw, po podmiotach o orientacji rynkowej, jest organizacja adaptacyjna, czyli przedsi biorstw czasu rzeczywistego (RTE Real time enterprise) 6. Skuteczne wdro enie i realizacja strategii zarz dzania relacjami z klientem wymaga tego poziomu rozwoju organizacji gospodarczej. Celem artyku u jest przegl d podstawowych zagadnie dotycz cych zarz dzania relacjami z klientem (Customer Relationsip Management), g ównie w aspekcie swoistej filozofii zarz dzania firm. Istota CRM Zarz dzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management CRM) to strategia biznesowa polegaj ca na budowaniu lojalno ci klientów wobec przedsi biorstwa/marki poprzez rozwijanie d ugoterminowych, korzystnych dla obu stron zwi zków, z zastosowaniem najnowszych osi gni technologii przetwarzania informacji 7. Wdro enie w organizacji CRM wymaga wprowadzenia filozofii i kultury biznesowej ukierunkowanej na 2 P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s K. Lisiecka, W kierunku zrozumienia klienta, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s E. Skrzypek, Klient jako wspó twórca poziomu jako ci w organizacji, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s B. Deszczy ski, CRM strategia system zarz dzanie zmian, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011, s D. Buchnowska, CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk, 2006, s B. Deszczy ski, P. Deszczy ski, Customer Relationship Management konsekwencj globalizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, 44, Pozna, 2004, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

3 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 231 klienta, tj. zapewniaj cej efektywn sprzeda, marketing i serwis 8. CRM opiera si na przekonaniu, e zdobywanie nowych klientów jest wielokrotnie dro sze ni utrzymanie lojalnych nabywców 9. Zatrzymanie klientów jest 5 razy ta sze od pozyskania nowego kontrahenta 10, a lojalny klient generuje ponadto wi ksze zyski dla firmy. Jedn z regu biznesowych jest regu a Pareto 20:80:30. Wed ug tej regu y 20% najbardziej dochodowych klientów przynosi 80% zysku, a 30% najmniej dochodowych klientów generuje koszty, których wysoko odpowiada 50% dochodu wypracowanego przez najbardziej zyskownych klientów 11. Tak wi c orientacja na klienta jest kluczowym elementem strategii marketingowej rmy 12, a relacje partnerskie decyduj o obrotach oraz o ewentualnym zysku 13. Zarz dzanie relacjami z klientem (CRM) to taki sposób prowadzenia biznesu, w którym klient, jego oczekiwania i potrzeby stoj w centrum zainteresowania ca ej firmy 8. Generalnie CRM jest rozumiany w dwojaki sposób 14 : jako wszystkie aspekty zarz dzania, które maj na celu zaspokojenie potrzeb klientów; g ównym zadaniem jest bie ce kreowanie lojalno ci klientów poprzez efektywne zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, za po rednio pozyskiwanie coraz to nowych konsumentów. jako aplikacja informatyczna, obejmuj ca swym zasi giem metody, oprogramowanie i zwyk e mo liwo ci Internetu umo liwiaj ce w sposób uporz dkowany wykszta cenie okre lonych relacji z klientem. Cz stym nieporozumieniem dotycz cym CRM jest stwierdzenie, e jest to oprogramowanie 15. Realizacja tej koncepcji wspierana jest przez oprogramowanie, które jest narz dziem pomagaj cym w realizacji celów organizacji. Rozgraniczy nale y poj cie system CRM i CRM. CRM to strategia firmy, a nie jedynie technologia 16. Zakup technologii bez uwzgl dnienia aspektów organizacyjnych czy kulturowych, najcz ciej oznacza niepowodzenie. Tak wi c zarz dzanie relacjami z klientem jest kombinacj procesów 8 J. Dziadkowiec, P. Dziadkowiec, Kszta towanie relacji z klientami czynno ci w procesach CRM (poszczególne elementy procesu CRM), [w:[ Mat. Konf. Nauk. nt. Sposoby osi gni cia doskona o ci organizacji w warunkach zmienno ci otoczenia, red. E. Skrzypek, Tom I, Wyd. UMCS, Lublin. 2004, s B. Deszczy ski, CRM strategia, op. cit., s. 19, za K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsi biorstw, PWE, Warszawa, 1999, s A. So tysik-piorunkiewicz, Zarz dzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care charakterystyka systemów CRM, wwhttp://www.sbc.org.pl/content/19341/piorunkiewicz.pdf, s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s. 230, za P. Bojar, Programy zarz dzania relacjami z klientami, Nowe technologie, Magazyn Comarch, 2, 2007, s I. Dembi ska-cyran, J. Ho ub-iwan, J. Perenc, Zarz dzanie relacjami z klientem, Di n, Warszawa, 2004, s K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsi biorstw, PWE, Warszawa, 1999, s S. Swaminathnan, CRM Talk, nr 055, 15 W. W gorkiewicz, Customer Relationship Management (cz. I), Manager, W. W gorkiewicz, Customer Relationship Management (cz. II), Manager, 1, ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

4 232 W. Wróblewska biznesowych i technologii, których zadaniem jest identyfikacja, pozyskanie i utrzymanie klientów. CRM to na pewno filozofia biznesu, a nie zbiór technologii. Jest to trwa y, stale ewoluuj cy proces, który wymaga odej cia od tradycyjnego modelu biznesu koncentruj cego si tylko na organizacji. CRM to pomys na to, jak firma chce wyj naprzeciw swoim klientom, wspierany przemy lanymi inwestycjami w ludzi, technologi i procesy biznesowe 17. Zarz dzanie relacjami z klientami polega na wzmacnianiu wi zi poprzez solidne kontakty mi dzyludzkie oraz wype nianie zobowi za przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów. Natomiast rozwi zania technologiczne to katalizator umo liwiaj cy wype nienie tych zada 18. Wybrane definicje CRM przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Wybrane definicje CRM 19 Autor M. Cie lak-grzegorczyk K. Kupe J. Otto J. Brilman D. Konowrocka M. Stanusch R.S. Swift M. Zachara Definicja Uj cie ogólno biznesowe Filozofia i strategia pozwalaj ca firmom tworzy d ugotrwa e, korzystne dla obu stron relacje z klientami, rezultatem których jest zwi kszona lojalno i wy sze zyski. Filozofia prowadzenia biznesu, maj ca na celu zwi kszenie d ugoterminowej warto ci rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystanie potencja u relacji cz cej firm z jej klientem Filozofia prowadzenia biznesu, której nadrz dnym celem jest zapewnienie wierno ci wybranej grupie najcenniejszych, kluczowych dla firmy klientów. Uj cie marketingowe Strategia marketingowa polegaj ca na identyfikowaniu, zjednywaniu i wykszta caniu lojalno ci w klientach przynosz cych najlepsze dochody, a w szczególno ci na gromadzeniu, przetwarzaniu i upowszechnianiu informacji o kliencie we wszystkich komórkach organizacyjnych. To obszar dzia alno ci umo liwiaj cy organizacjom identyfikacje potrzeb i mo liwo ci oraz optymalizacje kosztów i ryzyka zwi zanych z istniej cymi i potencjalnymi klientami. Metoda dzia ania firmy w odniesieniu do klientów, dostawców i pracowników. Filozofia CRM zak ada takie traktowanie klienta, by podczas ka dego kontaktu utwierdza si w przekonaniu, e dokona w a ciwego wyboru. Zdolno firmy do zdobywania klientów, poznawania ich, odnawiania kontaktów z nimi, upewniania si, e firma dostarcza dok adnie tego czego oczekuj oraz to, do czego si zobowi za a, i wreszcie realizowania zysków dzi ki tym dzia aniom. Sposób prowadzenia biznesu, w którym nasz klient, jego oczekiwania i potrzeby s w centrum zainteresowania ca ej firmy, wszystkich ich pracowników. 17 Maciej Zachara, Strategia CRM - pomys na biznes czy system informatyczny, Modern Marketing, 10, K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 2002, s E. Fr ckiewicz, E. Rudawska, Zarz dzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management, Przegl d Organizacji 7-8, 2004, s. 66. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

5 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 233 J. Dyche A. Pietara M. Warwas Uj cie informatyczne Infrastruktura umo liwiaj ca okre lenie i zwi kszenie warto ci klientów oraz odpowiednie rodka, z których pomoc motywuje si najlepszych klientów do lojalno ci czyli kolejnych zakupów. Zintegrowany i kompletny system, którego zadaniem jest standaryzacja i wsparcie ca ego procesu: od marketingu, poprzez sprzeda, do obs ugi i serwisu po sprzeda y. Zbiór aplikacji, zintegrowanych ze sob, obs uguj cych wszystkie kana y dystrybucji, posiadaj cych jedn, wspólna dla firmy baz danych informacji o klientach, produktach, us ugach. ród o: opracowanie w asne na podstawie literatury. Koncepcja zarz dzania relacjami z klientami ci gle si rozwija. Rozwój ten przejawia si cz sto powstawaniem nowych terminów i akronimów, takich jak KCRM czy CMR. Pierwszy z nich KCRM (key customer relationsip management), wyró nia si od strategii CRM za o eniem, e zarz dzanie relacjami z klientami powinno mie charakter wybiórczy, gdy firma nie jest w stanie skutecznie zarz dza wszystkimi swoimi nabywcami. W zwi zku z tym nale y wy oni klientów najbardziej warto ciowych dla firmy, czyli kluczowych i skupi si na budowie zwi zków z nimi 20. Inn koncepcj wyros na bazie CRM jest zarz dzanie relacjami z klientami na bazie wiedzy (knowledge-enabled customer relationsip management) - to zarz dzanie wiedz o kliencie, którego celem jest dostarczenie mu nowej warto ci wi - cej go z firm oraz zarz dzanie wiedz o partnerach biznesowych 21. Z kolei koncepcja relacji zarz dzanej przez klienta (customer manager relationsip CMR), zak ada, e firma wykorzystuje oprogramowanie oraz potencja, jaki daje Internet, w celu zwi kszenia mo liwo ci klienta w zakresie dost pu do informacji i zamówie 22. Zaznaczy nale y, e wszystkie wymienione nowe koncepcje, s zgodne z tymi które le u podstaw strategii CRM. Koncepcja kapita u klienta i narz dzia budowania relacji W ostatnich dziesi cioleciach w zarz dzaniu dominowa y tendencje do skupiania si albo na kosztach, albo na wzro cie przychodów. Zarz dzanie przez klienta równowa y te dwa uj cia, prowadz c do wzrostu rynkowego przy równoczesnej ocenie zysków i rentowno ci w dzia ania marketingowe. Jest to kompleksowy system marketingowy, który wymaga zintegrowanych strategii dzia alno ci opracowywa strategie zarz dzania produktami i klientami w skali ca ego cyklu ycia relacji z klientem, a tak e przekszta ca strategie marki i produktu z punktu widzenia ich wp ywu na kapita klienta 23. Firmy po wi caj wiele czasu, wysi ków i pieni dzy na zdobywanie nowych 20 D. Buchnowska, CRM strategia, op. cit., s D. Buchnowska, CRM strategia, op. cit., s. 31, za: A. Tiwana. Przewodnik po zarz dzaniu wiedz. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa, 2003, s D. Buchnowska, CRM strategia, op., s R.C. Blattberg, G. Getz, J.S. Thomas, Klient jako kapita. Budowa cennego maj tku relacji z klientem i zarz dzanie nim, Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin Jeziorna, 2004, s ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

6 234 W. Wróblewska klientów w celu pokonania konkurencji. Bardziej skuteczne w sensie strategicznym jest okazywanie troski sta ym klientom. Koszty zaniedbywania klienta s du e, bowiem niezadowolony klient opowiada o swoich z ych do wiadczeniach przeci tnie jedenastu osobom co wp ywa na zmniejszenie rentowno ci o warto sze ciokrotnie przekraczaj c wydatki ponoszone w celu zadowolenia klienta 24. Pozyskiwanie nowych klientów jest znacznie dro sze ni gwarantowanie lojalno ci aktualnych, ale istniej równie uzasadnione powody do tworzenia relacji z nowymi klientami. Jednym z nich jest d enie do zwi kszania skali dzia alno ci oraz uzyskiwanie wy szych przychodów. Taka potrzeba dzia a istotna jest wtedy, gdy firma traci klientów. Wynika to z wielu przyczyn: mierci klientów (1%), przeprowadzki (3%), atrakcyjnej oferty konkurencji (5%), ni szych cen u konkurencji (9%), ignorowanie za ale (14%), brak zainteresowania klientem ze strony dostawca (68%) 25. Wi kszo przedsi biorstw traci w ci gu roku co najmniej 20% swoich podstawowych klientów 26. Tak wi c budowanie d ugookresowych relacji z klientami mo e sta si kluczow umiej tno ci przedsi biorstwa XXI wieku. Umiej tno ta postrzegana jest obecnie jako najbardziej skuteczna w opanowywaniu z o ono ci i redukowaniu nieprzewidywalno ci zmieniaj cego si otoczenia, przyczynianiu si do osi gni cia przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji wzrostu rynkowej warto ci przedsi biorstwa 27. Budowanie relacji i pomiar warto ci zwi zku z klientem Ka dy zwi zek mi dzy dostawc i klientem podlega rozwojowi. W zawi zkach tych wyodr bni mo na kolejne etapy, które sk adaj si na cykl ycia relacji z klientem (the customer relationsip life cycle - CRLC). Przyk ady koncepcji cyklu ycia relacji z klientem przedstawiono w tabeli 2. W budowaniu relacji z klientem przedsi biorstwo powinno zastosowa w swojej dzia alno ci skuteczne narz dzia komunikacji rynkowej dystrybucyjnych i promocyjnych - skierowanych na klienta. Wdra anie systemu CRM jest procesem d ugim i trudnym, obejmuj cym wiele elemantów, m.in. tworzenie zespo u zadaniowego, architektury biznesowej i aplikacji, architektury technicznej, zbieranie danych, tworzenie dokumentacji, dokonywanie konwersji danych. Dzi ki narz dziom CRM mo liwe jest zbieranie danych o kliencie oraz ich wykorzystywanie w pó niejszych kontaktach. Podstaw budowania wi zi z klientem jest koncentracja na dzia aniach po dokonaniu zakupu 28. System CRM jest nadrz dny i w swoim dzia aniu wykorzystuje trzy podsystemy: 24 K. Burnett. Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, 2002, Kraków, s Ibidem, s B. Deszczy ski, CRM strategia system zarz dzanie zmian, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011, s H. Wojnarowska, Marketing partnerski ród em wzrostu rynkowej warto ci przedsi biorstw, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

7 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 235 CRM operacyjny (front-office) baza danych o przeprowadzanych transakcjach i kontaktach typu sprzeda i zamówienia. Dotyczy klientów i produktów, pracowników przedsi biorstwa i g ównych konkurentów rynkowych. CRM operacyjny stanowi wsparcie dla takich dzia a jak telemarketing, Internet, przesy ki 29. CRM analityczny (back-office) odpowiedzialny za cz analityczn, umo liwia zrozumienie potrzeb klienta przez gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie informacji pochodz cych z cz ci operacyjnej 30. CRM komunikacyjny/interakcyjny umo liwia bezpo rednie kontakty z klientem z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii 31 - g ównie komunikacji telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, stron www, call center, telemarketing 32. Struktur informacyjn i funkcjonaln systemów CRM przedstawia rysunek Podsystem operacyjny Podsystem analityczny - bazy danych o klientach i transakcjach - sporz dzanie ofert z indywidualizacj ofert sprzeda y - rejestrowanie zamówie i oczekiwa klientów - monitorowanie statusu klientów - raportowanie sprzeda y - obs uga klientów - analiza i planowanie akcji promocyjnych - prognozowanie sprzeda y - segmentacja rynków i klientów - zarz dzanie korespondencja - telemarketing - telekonferencje - przekaz danych miedzy central a przedstawicielami w terenie Podsystem komunikacyjny Rysunek 1. Struktura systemów CRM 29 A. Barszczewski, P. Gmitruk, Tworzenie narz dzi, za: J. Urba ska, Klient a dystrybucja relacje i implikacje, Wydawnictwo politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa, 2008, s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu, op. cit., s A. Barszczewski, P. Gmitruk, Tworzenie narz dzi, op. cit., s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu, op. cit., s M. Kad ubek, Koncepcja zarz dzania relacjami z klientem (CRM), Logistyka, 3, 2011, s ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

8 236 W. Wróblewska Warto zwi zku z klientem determinuj ró ne elementy. Firmy powinny na bie co dokonywa pomiaru warto ci zwi zku, w celu okre lenia strategii stosowanej wobec klientów. W aplikacjach CRM najcz ciej wykorzystuje si analiz warto ci klienta - RFM i yciowej warto ci klienta - LTV. Pierwsza z nich polega na grupowaniu nabywców z uwzgl dnieniem ich by- ych zachowa, a w dalszej kolejno ci wykorzystaniu tej wiedzy do przewidywania zachowa przysz ych. Analiza polega na wyra eniu w punktach zmiennych (R recently wie o ci zakupów, F fraquency cz sto ci, M monetarny warto ci), które decyduj o atrakcyjno ci nabywcy 34. Z kolei wska nik LTV (lifetime value), okre la bie ca warto przysz ych zysków z klienta. Jest to jedno z lepszych narz dzi mierz cych warto klienta, bowiem pozwala 35 : oszacowa kwot jaka nabywca mo e potencjalnie zostawi w przedsi biorstwie przez ca e ycie, obliczy warto klienta przeci tnego oraz nabywcy najbardziej i najmniej atrakcyjnego dla przedsi biorstwa, dokona segmentacji klientów wed ug kryterium ich aktualnej, przysz ej i ca kowitej warto ci, oszacowa w przypadku których klientów warto ponosi nak ady na pozyskanie ich lojalno ci, porówna efektywno ró nych strategii marketingowych. Tabela 2. Koncepcje cyklu ycia relacji z klientem 36 Fazy zwi zku I II III IV Grönroos CRLC cykl ycia relacji z klientem Faza pocz tkowa Rogozi ski CLAN cykl aktywno ci nabywcy Faza przedsprzeda owa Tzokas, Saren RLC cykl ycia relacji Faza wst pna Klient rozwa a mo liwo zakupu towaru/us ug u ró nych dostawców, zbiera informacje o potencjalnych Faza Faza nabywania Faza nabywania eksperymentowania Klient ocenia towary/us ugi poprzez konfrontacj swoich oczekiwa z rzeczywista ofert konkretnego dostawcy; faza trwa do momentu podj cia przez klienta decyzji o skorzystaniu z oferty przedsi biorstwa Faza konsumpcji Faza wiadczenia Faza identyfikacji us ug i konsumowania Faza trwa od momentu dokonania pierwszego zakupu przez klienta; klient dokonuje rzeczywistego pomiaru jako ci zakupionego dobra Faza odnowienia Faza zako czenia Faza posprzeda owa zwi zku lub konsumpcji jego zaniku Na podstawie wcze niejszych do wiadcze klient podejmuje decyzj o kontynuacji lub przerwaniu zwi zku 34 D. Buchnowska CRM strategia, op. cit., s Ibidem, s D. Buchnowska CRM strategia, op. cit., s. 45, za: Furtak R., Marketing partnerski na rynku us ug, PWE, Warszawa, Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

9 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 237 Korzy ci stosowania strategii CRM i wdro enia systemu CRM Korzy ci zwi zane z wdro eniem CRM mo na podzieli na trzy kategorie: zmniejszenie kosztów, zwi kszanie przychodów oraz korzy ci strategiczne 37. Powodami wdra ania systemów wsparcia sprzeda y s tak e 38 : zwi kszenie efektywno ci si sprzeda y nawet prosty system CRM mo e zwi kszy efektywno sprzedawców o 10-15% usprawnienie procesów biznesowych zastosowanie urz dze do wprowadzania danych urz dze przeno nych, zamiast wype niania formularzy umo liwia bie ce tworzenie baz danych, a tym samym oznacza mniej pracy i b dów przy wprowadzaniu danych. wy sza stopa zwrotu inwestycji w systemy automatyzacji sprzeda- y systemy tworzone dla ludzi pracuj cych z klientami, nie tylko s u ce zarz dowi, s ch tnie przez nich u ywane, dane s wprowadzane na czas, co znacznie u atwia prace. Udane wdro enie systemu CRM zapewnia 39 : wi ksze przychody (10% wzrost sprzeda y w skali rocznej ka dego przedstawiciela w pierwszych trzech latach jako efekt po wi cania wi kszej ilo ci czasu dla klienta, a mniejszej na poszukiwanie danych) wi ksza liczba udanych transakcji (wzrost wska nika o 5% rocznie podczas pierwszych trzech lat sprzeda y) wy sze mar e (wzrost mar o 1% przy ka dej transakcji w ci gu pierwszych trzech lat) efekt m.in. lepszej znajomo ci klientów, udzielania mniejszych rabatów. wy szy poziom zadowolenia klientów (mo liwy wzrost o 3% rocznie w pierwszych trzech latach) jako rezultat reakcji firmy m.in. na ich konkretne potrzeby mniejsze ogólne koszty administrowania sprzeda i marketingu (spodziewane zmniejszenie kosztów o 10% w ci gu trzech lat) jako wynik okre lenia docelowego segmentu klientów i lepszej znajomo ci ich potrzeb. Inni korzy ci wdro enia CRM dziel na dwie grupy 40 : 1. Strategiczne, m.in. efekt synergii ze wspó pracy miedzy przedsi biorstwem a kluczowymi klientami, zwi kszenie zysków firmy przez ograni- 37 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002, s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s K. Burnett, Relacje z, op. cit., s A. Zimerman, Skuteczne budowanie relacji z klientem gwarancja sukcesu, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s. 48. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

10 238 W. Wróblewska czenie inwestycji w nierentownych klientów, zwi kszenie sprzeda y i lojalno ci klientów. 2. Na poziomie operacyjnym to przede wszystkim zmniejszenie kosztów operacyjnych i zwi kszenie wydajno ci pracy, dzi ki m.in. zredukowanie czasu przeznaczonego na prace administracyjne, obni enie kosztów rekrutacji i szkolenia pracowników, zmniejszenie ilo ci reklamacji, czy zmniejszenie kosztów promocji. Podkre li nale y, e wykorzystanie mo liwo ci jakie daj systemy CRM, wymaga po czenia sposobu zarz dzania firm i odpowiedniej technologii informatycznej. Wdro enie jedynie oprogramowania bez w a ciwego przygotowania organizacji zazwyczaj ko czy si pora k 41. Podsumowanie Obecnie firmy musz posiada zdolno szybkiego rozpoznawania zachowa klientów, dostosowania produktów do zmieniaj cych si wymaga i elastycznego podej cia do klienta. Zrozumienie klienta oraz wiedza dotycz ca jego zachowa i preferencji determinuje w firmie wymierne korzy ci. Strategia CRM daje mo liwo pozyskania lojalnych klientów, gwarantuj cych zbyt, satysfakcjonuj ce obroty, a w dalszym horyzoncie czasowym przyczyniaj si do rozwoju rmy, m.in. poprzez ugruntowanie pozycji rynkowej. Przeobra enia we wspó czesnej gospodarce, wywo ane globalizacj i post pem technicznym determinuj jedn z najwa niejszych obecnie strategii przedsi biorstwa, czyli budowanie relacji z klientami i ich piel gnowanie. Z drugiej strony wszechobecny post p umo liwia wykorzystywanie nowych systemów, wspieraj cych dzia ania zarz du nakierowane na kontakt z klientem. Bibliografia Barszczewski A., Gmitruk P., Tworzenie narz dzi budowania relacji z klientami, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, Lublin 6-7 V, Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S., Klient jako kapita. Budowa cennego maj tku relacji z klientem i zarz dzanie nim, Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin Jeziorna Buchnowska D., CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna ekonomiczna, Kraków Dembi ska-cyran I., Ho ub-iwan J., Perenc J., Zarz dzanie relacjami z klientem, Di n, Warszawa A. Wrzosek, Lojalno klientów, Profit 10, 2002, s. 26. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

11 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 239 Deszczy ski B., CRM strategia system zarz dzanie zmian, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Deszczy ski B., Deszczy ski P., Customer Relationship Management konsekwencj globalizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, 44, Pozna Dziadkowiec J., Dziadkowiec P., Kszta towanie relacji z klientami czynno- ci w procesach CRM (poszczególne elementy procesu CRM), [w:] Mat. Konf. Nauk. nt. Sposoby osi gni cia doskona o ci organizacji w warunkach zmienno ci otoczenia, red. E. Skrzypek, Tom I, Wyd. UMCS, Lublin Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsi biorstw, PWE, Warszawa Fr ckiewicz E., Rudawska E., Zarz dzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management, Przegl d Organizacji Kad ubek M., Koncepcja zarz dzania relacjami z klientem (CRM), Logistyka, 3, Lisiecka K., W kierunku zrozumienia klienta, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Orzelska P., System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, Lublin 6-7 V Skrzypek E., Klient jako wspó twórca poziomu jako ci w organizacji, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków So tysik-piorunkiewicz A., Zarz dzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care charakterystyka systemów CRM, ( r.) Swaminathnan S., CRM Talk, nr 055, W gorkiewicz W., Customer Relationship Management (cz. I), Manager W gorkiewicz W., Customer Relationship Managment (cz. II), Manager, 1, Wojnarowska H., Marketing partnerski ród em wzrostu rynkowej warto ci przedsi biorstw, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, Zachara M., Strategia CRM - pomys na biznes czy system informatyczny, Modern Marketing, 10, Zimerman A., Skuteczne budowanie relacji z klientem gwarancja sukcesu, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, Lublin 6-7 V, ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

12 240 W. Wróblewska Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk WARTOŚĆ KLIENTA SPRAWDZIAN SKUTECZNOŚCI PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA Dominująca rola klienta we współczesnym zarządzaniu Truizmem jest stwierdzenie, że jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009 Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich dr Danuta Dudkiewicz 1 Ph. Kotler: miertelne grzechy marketingu brak dostatecznej znajomo

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Numer ogłoszenia: 20170-2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Numer ogłoszenia: 20170-2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2016-01-29 09:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Koncepcja oraz realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Prowadzące zajęcia: Prof. US dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff Dr Aleksandra Rudawska Mgr Hubert Pachciarek alberto@lozano.net.pl Wykład 1: 7 marca 2011 r. Zasady zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Sylabus 2 Tytu kursu: Semestr: Autor kursu: Opis kursu: Tematyka poszczególnych zaj : BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 5 (magisterskie studia niestacjonarne - wieczorowe) Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Opracowanie Strategii Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie strategiczne Strategic Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo