Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zamiast postrzegania w ka dym cz owieku potencjalnego klienta, powinni my raczej dostrzega w ka dym kliencie cz owieka Ph. Kotler Streszczenie: Przedstawiono przegl d zagadnie dotycz cych strategii zarz dzania relacjami z klientem (CRM) jako jednego ze róde sukcesu organizacji. Scharakteryzowano podstawowe narz dzia budowania relacji z klientem, metody pomiaru warto ci zwi zku oraz korzy ci stosowania i wdro enia CRM. S owa kluczowe: klient, zarz dzanie relacjami z klientem, sukces, organizacja Abstract: The review presents questions about the strategy of customer relationship management (CRM) as a source of organization success. It characterizes the main instruments for building relationships with customer, measurement methods of value of relationships and benefits of CRM application and implementation. Key words: client, customer relationship management, success, organization Wst p Zarz dzanie relacjami z klientem to jedno z poj, które od kilku lat robi karier w literaturze i praktyce biznesowej. Ostatnie dziesi ciolecia to okres znacznych zmian w sytuacji rynkowej na ca ym wiecie, których si ami sprawczymi s narastaj ca konkurencja, globalizacja gospodarki, wzrastaj ce oczekiwania klienta wynikaj ce z coraz wi kszej wiadomo ci, oraz nowe technologie 1. Zmiany te powoduj, e tematyka zachowa konsumenckich jest obecnie jednym z bardziej interesuj cych zagadnie. W zmieniaj cym si otoczeniu jednym z najcenniejszych kapita ów ka dego przedsi biorstwa 1 D. Buchnowska, CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk, 2006, s

2 230 W. Wróblewska staje si klient i wiedza o nim 2. Firm tworz klienci, jej kondycja zale y od zachowa klientów, st d wszystko zaczyna si i ko czy wraz z klientem 3. Dzi ki indywidualnie dobranej ofercie i odpowiednich warunkach dodatkowych klient mo e sta si nie tylko nabywc, ale w d u szym horyzoncie czasowym równie partnerem. Zarz dzanie powinno by zatem ukierunkowane na klienta, na kreowanie warto ci klienta i warto ci dla klienta 4. Jedn z metod zarz dzania relacjami z klientami jest strategia CRM. Konieczno ci staje si przechodzenie z masowego marketingu tradycyjnego do nowego podej cia na ca okszta t stosunków firma-klient. Podej cie to opiera si na partnerstwie i rozszerzaj cych si powi zaniach obu stron czyli marketingu relacji, który uzupe niony rozwi zaniami technicznymi stanowi podstaw rozwoju CRM 5. Przystosowane do funkcjonowania na wspó czesnym, konkurencyjnym rynku s co najmniej organizacje zorientowane na rynek, które koncentruj si na gromadzeniu informacji o otoczeniu, przetwarzaniu zgromadzonych informacji w wiedz o potrzebach i oczekiwaniach klientów oraz wykorzystaniu zdobytej wiedzy w celu realizacji celów przedsi biorstwa. Jednak kolejnym etapem w ewolucji przedsi biorstw, po podmiotach o orientacji rynkowej, jest organizacja adaptacyjna, czyli przedsi biorstw czasu rzeczywistego (RTE Real time enterprise) 6. Skuteczne wdro enie i realizacja strategii zarz dzania relacjami z klientem wymaga tego poziomu rozwoju organizacji gospodarczej. Celem artyku u jest przegl d podstawowych zagadnie dotycz cych zarz dzania relacjami z klientem (Customer Relationsip Management), g ównie w aspekcie swoistej filozofii zarz dzania firm. Istota CRM Zarz dzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management CRM) to strategia biznesowa polegaj ca na budowaniu lojalno ci klientów wobec przedsi biorstwa/marki poprzez rozwijanie d ugoterminowych, korzystnych dla obu stron zwi zków, z zastosowaniem najnowszych osi gni technologii przetwarzania informacji 7. Wdro enie w organizacji CRM wymaga wprowadzenia filozofii i kultury biznesowej ukierunkowanej na 2 P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s K. Lisiecka, W kierunku zrozumienia klienta, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s E. Skrzypek, Klient jako wspó twórca poziomu jako ci w organizacji, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s B. Deszczy ski, CRM strategia system zarz dzanie zmian, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011, s D. Buchnowska, CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk, 2006, s B. Deszczy ski, P. Deszczy ski, Customer Relationship Management konsekwencj globalizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, 44, Pozna, 2004, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

3 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 231 klienta, tj. zapewniaj cej efektywn sprzeda, marketing i serwis 8. CRM opiera si na przekonaniu, e zdobywanie nowych klientów jest wielokrotnie dro sze ni utrzymanie lojalnych nabywców 9. Zatrzymanie klientów jest 5 razy ta sze od pozyskania nowego kontrahenta 10, a lojalny klient generuje ponadto wi ksze zyski dla firmy. Jedn z regu biznesowych jest regu a Pareto 20:80:30. Wed ug tej regu y 20% najbardziej dochodowych klientów przynosi 80% zysku, a 30% najmniej dochodowych klientów generuje koszty, których wysoko odpowiada 50% dochodu wypracowanego przez najbardziej zyskownych klientów 11. Tak wi c orientacja na klienta jest kluczowym elementem strategii marketingowej rmy 12, a relacje partnerskie decyduj o obrotach oraz o ewentualnym zysku 13. Zarz dzanie relacjami z klientem (CRM) to taki sposób prowadzenia biznesu, w którym klient, jego oczekiwania i potrzeby stoj w centrum zainteresowania ca ej firmy 8. Generalnie CRM jest rozumiany w dwojaki sposób 14 : jako wszystkie aspekty zarz dzania, które maj na celu zaspokojenie potrzeb klientów; g ównym zadaniem jest bie ce kreowanie lojalno ci klientów poprzez efektywne zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, za po rednio pozyskiwanie coraz to nowych konsumentów. jako aplikacja informatyczna, obejmuj ca swym zasi giem metody, oprogramowanie i zwyk e mo liwo ci Internetu umo liwiaj ce w sposób uporz dkowany wykszta cenie okre lonych relacji z klientem. Cz stym nieporozumieniem dotycz cym CRM jest stwierdzenie, e jest to oprogramowanie 15. Realizacja tej koncepcji wspierana jest przez oprogramowanie, które jest narz dziem pomagaj cym w realizacji celów organizacji. Rozgraniczy nale y poj cie system CRM i CRM. CRM to strategia firmy, a nie jedynie technologia 16. Zakup technologii bez uwzgl dnienia aspektów organizacyjnych czy kulturowych, najcz ciej oznacza niepowodzenie. Tak wi c zarz dzanie relacjami z klientem jest kombinacj procesów 8 J. Dziadkowiec, P. Dziadkowiec, Kszta towanie relacji z klientami czynno ci w procesach CRM (poszczególne elementy procesu CRM), [w:[ Mat. Konf. Nauk. nt. Sposoby osi gni cia doskona o ci organizacji w warunkach zmienno ci otoczenia, red. E. Skrzypek, Tom I, Wyd. UMCS, Lublin. 2004, s B. Deszczy ski, CRM strategia, op. cit., s. 19, za K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsi biorstw, PWE, Warszawa, 1999, s A. So tysik-piorunkiewicz, Zarz dzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care charakterystyka systemów CRM, wwhttp://www.sbc.org.pl/content/19341/piorunkiewicz.pdf, s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s. 230, za P. Bojar, Programy zarz dzania relacjami z klientami, Nowe technologie, Magazyn Comarch, 2, 2007, s I. Dembi ska-cyran, J. Ho ub-iwan, J. Perenc, Zarz dzanie relacjami z klientem, Di n, Warszawa, 2004, s K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsi biorstw, PWE, Warszawa, 1999, s S. Swaminathnan, CRM Talk, nr 055, 15 W. W gorkiewicz, Customer Relationship Management (cz. I), Manager, W. W gorkiewicz, Customer Relationship Management (cz. II), Manager, 1, ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

4 232 W. Wróblewska biznesowych i technologii, których zadaniem jest identyfikacja, pozyskanie i utrzymanie klientów. CRM to na pewno filozofia biznesu, a nie zbiór technologii. Jest to trwa y, stale ewoluuj cy proces, który wymaga odej cia od tradycyjnego modelu biznesu koncentruj cego si tylko na organizacji. CRM to pomys na to, jak firma chce wyj naprzeciw swoim klientom, wspierany przemy lanymi inwestycjami w ludzi, technologi i procesy biznesowe 17. Zarz dzanie relacjami z klientami polega na wzmacnianiu wi zi poprzez solidne kontakty mi dzyludzkie oraz wype nianie zobowi za przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów. Natomiast rozwi zania technologiczne to katalizator umo liwiaj cy wype nienie tych zada 18. Wybrane definicje CRM przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Wybrane definicje CRM 19 Autor M. Cie lak-grzegorczyk K. Kupe J. Otto J. Brilman D. Konowrocka M. Stanusch R.S. Swift M. Zachara Definicja Uj cie ogólno biznesowe Filozofia i strategia pozwalaj ca firmom tworzy d ugotrwa e, korzystne dla obu stron relacje z klientami, rezultatem których jest zwi kszona lojalno i wy sze zyski. Filozofia prowadzenia biznesu, maj ca na celu zwi kszenie d ugoterminowej warto ci rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystanie potencja u relacji cz cej firm z jej klientem Filozofia prowadzenia biznesu, której nadrz dnym celem jest zapewnienie wierno ci wybranej grupie najcenniejszych, kluczowych dla firmy klientów. Uj cie marketingowe Strategia marketingowa polegaj ca na identyfikowaniu, zjednywaniu i wykszta caniu lojalno ci w klientach przynosz cych najlepsze dochody, a w szczególno ci na gromadzeniu, przetwarzaniu i upowszechnianiu informacji o kliencie we wszystkich komórkach organizacyjnych. To obszar dzia alno ci umo liwiaj cy organizacjom identyfikacje potrzeb i mo liwo ci oraz optymalizacje kosztów i ryzyka zwi zanych z istniej cymi i potencjalnymi klientami. Metoda dzia ania firmy w odniesieniu do klientów, dostawców i pracowników. Filozofia CRM zak ada takie traktowanie klienta, by podczas ka dego kontaktu utwierdza si w przekonaniu, e dokona w a ciwego wyboru. Zdolno firmy do zdobywania klientów, poznawania ich, odnawiania kontaktów z nimi, upewniania si, e firma dostarcza dok adnie tego czego oczekuj oraz to, do czego si zobowi za a, i wreszcie realizowania zysków dzi ki tym dzia aniom. Sposób prowadzenia biznesu, w którym nasz klient, jego oczekiwania i potrzeby s w centrum zainteresowania ca ej firmy, wszystkich ich pracowników. 17 Maciej Zachara, Strategia CRM - pomys na biznes czy system informatyczny, Modern Marketing, 10, K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 2002, s E. Fr ckiewicz, E. Rudawska, Zarz dzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management, Przegl d Organizacji 7-8, 2004, s. 66. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

5 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 233 J. Dyche A. Pietara M. Warwas Uj cie informatyczne Infrastruktura umo liwiaj ca okre lenie i zwi kszenie warto ci klientów oraz odpowiednie rodka, z których pomoc motywuje si najlepszych klientów do lojalno ci czyli kolejnych zakupów. Zintegrowany i kompletny system, którego zadaniem jest standaryzacja i wsparcie ca ego procesu: od marketingu, poprzez sprzeda, do obs ugi i serwisu po sprzeda y. Zbiór aplikacji, zintegrowanych ze sob, obs uguj cych wszystkie kana y dystrybucji, posiadaj cych jedn, wspólna dla firmy baz danych informacji o klientach, produktach, us ugach. ród o: opracowanie w asne na podstawie literatury. Koncepcja zarz dzania relacjami z klientami ci gle si rozwija. Rozwój ten przejawia si cz sto powstawaniem nowych terminów i akronimów, takich jak KCRM czy CMR. Pierwszy z nich KCRM (key customer relationsip management), wyró nia si od strategii CRM za o eniem, e zarz dzanie relacjami z klientami powinno mie charakter wybiórczy, gdy firma nie jest w stanie skutecznie zarz dza wszystkimi swoimi nabywcami. W zwi zku z tym nale y wy oni klientów najbardziej warto ciowych dla firmy, czyli kluczowych i skupi si na budowie zwi zków z nimi 20. Inn koncepcj wyros na bazie CRM jest zarz dzanie relacjami z klientami na bazie wiedzy (knowledge-enabled customer relationsip management) - to zarz dzanie wiedz o kliencie, którego celem jest dostarczenie mu nowej warto ci wi - cej go z firm oraz zarz dzanie wiedz o partnerach biznesowych 21. Z kolei koncepcja relacji zarz dzanej przez klienta (customer manager relationsip CMR), zak ada, e firma wykorzystuje oprogramowanie oraz potencja, jaki daje Internet, w celu zwi kszenia mo liwo ci klienta w zakresie dost pu do informacji i zamówie 22. Zaznaczy nale y, e wszystkie wymienione nowe koncepcje, s zgodne z tymi które le u podstaw strategii CRM. Koncepcja kapita u klienta i narz dzia budowania relacji W ostatnich dziesi cioleciach w zarz dzaniu dominowa y tendencje do skupiania si albo na kosztach, albo na wzro cie przychodów. Zarz dzanie przez klienta równowa y te dwa uj cia, prowadz c do wzrostu rynkowego przy równoczesnej ocenie zysków i rentowno ci w dzia ania marketingowe. Jest to kompleksowy system marketingowy, który wymaga zintegrowanych strategii dzia alno ci opracowywa strategie zarz dzania produktami i klientami w skali ca ego cyklu ycia relacji z klientem, a tak e przekszta ca strategie marki i produktu z punktu widzenia ich wp ywu na kapita klienta 23. Firmy po wi caj wiele czasu, wysi ków i pieni dzy na zdobywanie nowych 20 D. Buchnowska, CRM strategia, op. cit., s D. Buchnowska, CRM strategia, op. cit., s. 31, za: A. Tiwana. Przewodnik po zarz dzaniu wiedz. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa, 2003, s D. Buchnowska, CRM strategia, op., s R.C. Blattberg, G. Getz, J.S. Thomas, Klient jako kapita. Budowa cennego maj tku relacji z klientem i zarz dzanie nim, Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin Jeziorna, 2004, s ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

6 234 W. Wróblewska klientów w celu pokonania konkurencji. Bardziej skuteczne w sensie strategicznym jest okazywanie troski sta ym klientom. Koszty zaniedbywania klienta s du e, bowiem niezadowolony klient opowiada o swoich z ych do wiadczeniach przeci tnie jedenastu osobom co wp ywa na zmniejszenie rentowno ci o warto sze ciokrotnie przekraczaj c wydatki ponoszone w celu zadowolenia klienta 24. Pozyskiwanie nowych klientów jest znacznie dro sze ni gwarantowanie lojalno ci aktualnych, ale istniej równie uzasadnione powody do tworzenia relacji z nowymi klientami. Jednym z nich jest d enie do zwi kszania skali dzia alno ci oraz uzyskiwanie wy szych przychodów. Taka potrzeba dzia a istotna jest wtedy, gdy firma traci klientów. Wynika to z wielu przyczyn: mierci klientów (1%), przeprowadzki (3%), atrakcyjnej oferty konkurencji (5%), ni szych cen u konkurencji (9%), ignorowanie za ale (14%), brak zainteresowania klientem ze strony dostawca (68%) 25. Wi kszo przedsi biorstw traci w ci gu roku co najmniej 20% swoich podstawowych klientów 26. Tak wi c budowanie d ugookresowych relacji z klientami mo e sta si kluczow umiej tno ci przedsi biorstwa XXI wieku. Umiej tno ta postrzegana jest obecnie jako najbardziej skuteczna w opanowywaniu z o ono ci i redukowaniu nieprzewidywalno ci zmieniaj cego si otoczenia, przyczynianiu si do osi gni cia przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji wzrostu rynkowej warto ci przedsi biorstwa 27. Budowanie relacji i pomiar warto ci zwi zku z klientem Ka dy zwi zek mi dzy dostawc i klientem podlega rozwojowi. W zawi zkach tych wyodr bni mo na kolejne etapy, które sk adaj si na cykl ycia relacji z klientem (the customer relationsip life cycle - CRLC). Przyk ady koncepcji cyklu ycia relacji z klientem przedstawiono w tabeli 2. W budowaniu relacji z klientem przedsi biorstwo powinno zastosowa w swojej dzia alno ci skuteczne narz dzia komunikacji rynkowej dystrybucyjnych i promocyjnych - skierowanych na klienta. Wdra anie systemu CRM jest procesem d ugim i trudnym, obejmuj cym wiele elemantów, m.in. tworzenie zespo u zadaniowego, architektury biznesowej i aplikacji, architektury technicznej, zbieranie danych, tworzenie dokumentacji, dokonywanie konwersji danych. Dzi ki narz dziom CRM mo liwe jest zbieranie danych o kliencie oraz ich wykorzystywanie w pó niejszych kontaktach. Podstaw budowania wi zi z klientem jest koncentracja na dzia aniach po dokonaniu zakupu 28. System CRM jest nadrz dny i w swoim dzia aniu wykorzystuje trzy podsystemy: 24 K. Burnett. Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, 2002, Kraków, s Ibidem, s B. Deszczy ski, CRM strategia system zarz dzanie zmian, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011, s H. Wojnarowska, Marketing partnerski ród em wzrostu rynkowej warto ci przedsi biorstw, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

7 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 235 CRM operacyjny (front-office) baza danych o przeprowadzanych transakcjach i kontaktach typu sprzeda i zamówienia. Dotyczy klientów i produktów, pracowników przedsi biorstwa i g ównych konkurentów rynkowych. CRM operacyjny stanowi wsparcie dla takich dzia a jak telemarketing, Internet, przesy ki 29. CRM analityczny (back-office) odpowiedzialny za cz analityczn, umo liwia zrozumienie potrzeb klienta przez gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie informacji pochodz cych z cz ci operacyjnej 30. CRM komunikacyjny/interakcyjny umo liwia bezpo rednie kontakty z klientem z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii 31 - g ównie komunikacji telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, stron www, call center, telemarketing 32. Struktur informacyjn i funkcjonaln systemów CRM przedstawia rysunek Podsystem operacyjny Podsystem analityczny - bazy danych o klientach i transakcjach - sporz dzanie ofert z indywidualizacj ofert sprzeda y - rejestrowanie zamówie i oczekiwa klientów - monitorowanie statusu klientów - raportowanie sprzeda y - obs uga klientów - analiza i planowanie akcji promocyjnych - prognozowanie sprzeda y - segmentacja rynków i klientów - zarz dzanie korespondencja - telemarketing - telekonferencje - przekaz danych miedzy central a przedstawicielami w terenie Podsystem komunikacyjny Rysunek 1. Struktura systemów CRM 29 A. Barszczewski, P. Gmitruk, Tworzenie narz dzi, za: J. Urba ska, Klient a dystrybucja relacje i implikacje, Wydawnictwo politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa, 2008, s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu, op. cit., s A. Barszczewski, P. Gmitruk, Tworzenie narz dzi, op. cit., s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu, op. cit., s M. Kad ubek, Koncepcja zarz dzania relacjami z klientem (CRM), Logistyka, 3, 2011, s ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

8 236 W. Wróblewska Warto zwi zku z klientem determinuj ró ne elementy. Firmy powinny na bie co dokonywa pomiaru warto ci zwi zku, w celu okre lenia strategii stosowanej wobec klientów. W aplikacjach CRM najcz ciej wykorzystuje si analiz warto ci klienta - RFM i yciowej warto ci klienta - LTV. Pierwsza z nich polega na grupowaniu nabywców z uwzgl dnieniem ich by- ych zachowa, a w dalszej kolejno ci wykorzystaniu tej wiedzy do przewidywania zachowa przysz ych. Analiza polega na wyra eniu w punktach zmiennych (R recently wie o ci zakupów, F fraquency cz sto ci, M monetarny warto ci), które decyduj o atrakcyjno ci nabywcy 34. Z kolei wska nik LTV (lifetime value), okre la bie ca warto przysz ych zysków z klienta. Jest to jedno z lepszych narz dzi mierz cych warto klienta, bowiem pozwala 35 : oszacowa kwot jaka nabywca mo e potencjalnie zostawi w przedsi biorstwie przez ca e ycie, obliczy warto klienta przeci tnego oraz nabywcy najbardziej i najmniej atrakcyjnego dla przedsi biorstwa, dokona segmentacji klientów wed ug kryterium ich aktualnej, przysz ej i ca kowitej warto ci, oszacowa w przypadku których klientów warto ponosi nak ady na pozyskanie ich lojalno ci, porówna efektywno ró nych strategii marketingowych. Tabela 2. Koncepcje cyklu ycia relacji z klientem 36 Fazy zwi zku I II III IV Grönroos CRLC cykl ycia relacji z klientem Faza pocz tkowa Rogozi ski CLAN cykl aktywno ci nabywcy Faza przedsprzeda owa Tzokas, Saren RLC cykl ycia relacji Faza wst pna Klient rozwa a mo liwo zakupu towaru/us ug u ró nych dostawców, zbiera informacje o potencjalnych Faza Faza nabywania Faza nabywania eksperymentowania Klient ocenia towary/us ugi poprzez konfrontacj swoich oczekiwa z rzeczywista ofert konkretnego dostawcy; faza trwa do momentu podj cia przez klienta decyzji o skorzystaniu z oferty przedsi biorstwa Faza konsumpcji Faza wiadczenia Faza identyfikacji us ug i konsumowania Faza trwa od momentu dokonania pierwszego zakupu przez klienta; klient dokonuje rzeczywistego pomiaru jako ci zakupionego dobra Faza odnowienia Faza zako czenia Faza posprzeda owa zwi zku lub konsumpcji jego zaniku Na podstawie wcze niejszych do wiadcze klient podejmuje decyzj o kontynuacji lub przerwaniu zwi zku 34 D. Buchnowska CRM strategia, op. cit., s Ibidem, s D. Buchnowska CRM strategia, op. cit., s. 45, za: Furtak R., Marketing partnerski na rynku us ug, PWE, Warszawa, Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

9 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 237 Korzy ci stosowania strategii CRM i wdro enia systemu CRM Korzy ci zwi zane z wdro eniem CRM mo na podzieli na trzy kategorie: zmniejszenie kosztów, zwi kszanie przychodów oraz korzy ci strategiczne 37. Powodami wdra ania systemów wsparcia sprzeda y s tak e 38 : zwi kszenie efektywno ci si sprzeda y nawet prosty system CRM mo e zwi kszy efektywno sprzedawców o 10-15% usprawnienie procesów biznesowych zastosowanie urz dze do wprowadzania danych urz dze przeno nych, zamiast wype niania formularzy umo liwia bie ce tworzenie baz danych, a tym samym oznacza mniej pracy i b dów przy wprowadzaniu danych. wy sza stopa zwrotu inwestycji w systemy automatyzacji sprzeda- y systemy tworzone dla ludzi pracuj cych z klientami, nie tylko s u ce zarz dowi, s ch tnie przez nich u ywane, dane s wprowadzane na czas, co znacznie u atwia prace. Udane wdro enie systemu CRM zapewnia 39 : wi ksze przychody (10% wzrost sprzeda y w skali rocznej ka dego przedstawiciela w pierwszych trzech latach jako efekt po wi cania wi kszej ilo ci czasu dla klienta, a mniejszej na poszukiwanie danych) wi ksza liczba udanych transakcji (wzrost wska nika o 5% rocznie podczas pierwszych trzech lat sprzeda y) wy sze mar e (wzrost mar o 1% przy ka dej transakcji w ci gu pierwszych trzech lat) efekt m.in. lepszej znajomo ci klientów, udzielania mniejszych rabatów. wy szy poziom zadowolenia klientów (mo liwy wzrost o 3% rocznie w pierwszych trzech latach) jako rezultat reakcji firmy m.in. na ich konkretne potrzeby mniejsze ogólne koszty administrowania sprzeda i marketingu (spodziewane zmniejszenie kosztów o 10% w ci gu trzech lat) jako wynik okre lenia docelowego segmentu klientów i lepszej znajomo ci ich potrzeb. Inni korzy ci wdro enia CRM dziel na dwie grupy 40 : 1. Strategiczne, m.in. efekt synergii ze wspó pracy miedzy przedsi biorstwem a kluczowymi klientami, zwi kszenie zysków firmy przez ograni- 37 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002, s P. Orzelska, System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s K. Burnett, Relacje z, op. cit., s A. Zimerman, Skuteczne budowanie relacji z klientem gwarancja sukcesu, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, 6-7 V 2010, Lublin, s. 48. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

10 238 W. Wróblewska czenie inwestycji w nierentownych klientów, zwi kszenie sprzeda y i lojalno ci klientów. 2. Na poziomie operacyjnym to przede wszystkim zmniejszenie kosztów operacyjnych i zwi kszenie wydajno ci pracy, dzi ki m.in. zredukowanie czasu przeznaczonego na prace administracyjne, obni enie kosztów rekrutacji i szkolenia pracowników, zmniejszenie ilo ci reklamacji, czy zmniejszenie kosztów promocji. Podkre li nale y, e wykorzystanie mo liwo ci jakie daj systemy CRM, wymaga po czenia sposobu zarz dzania firm i odpowiedniej technologii informatycznej. Wdro enie jedynie oprogramowania bez w a ciwego przygotowania organizacji zazwyczaj ko czy si pora k 41. Podsumowanie Obecnie firmy musz posiada zdolno szybkiego rozpoznawania zachowa klientów, dostosowania produktów do zmieniaj cych si wymaga i elastycznego podej cia do klienta. Zrozumienie klienta oraz wiedza dotycz ca jego zachowa i preferencji determinuje w firmie wymierne korzy ci. Strategia CRM daje mo liwo pozyskania lojalnych klientów, gwarantuj cych zbyt, satysfakcjonuj ce obroty, a w dalszym horyzoncie czasowym przyczyniaj si do rozwoju rmy, m.in. poprzez ugruntowanie pozycji rynkowej. Przeobra enia we wspó czesnej gospodarce, wywo ane globalizacj i post pem technicznym determinuj jedn z najwa niejszych obecnie strategii przedsi biorstwa, czyli budowanie relacji z klientami i ich piel gnowanie. Z drugiej strony wszechobecny post p umo liwia wykorzystywanie nowych systemów, wspieraj cych dzia ania zarz du nakierowane na kontakt z klientem. Bibliografia Barszczewski A., Gmitruk P., Tworzenie narz dzi budowania relacji z klientami, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, Lublin 6-7 V, Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S., Klient jako kapita. Budowa cennego maj tku relacji z klientem i zarz dzanie nim, Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin Jeziorna Buchnowska D., CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami, Oficyna ekonomiczna, Kraków Dembi ska-cyran I., Ho ub-iwan J., Perenc J., Zarz dzanie relacjami z klientem, Di n, Warszawa A. Wrzosek, Lojalno klientów, Profit 10, 2002, s. 26. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

11 Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji 239 Deszczy ski B., CRM strategia system zarz dzanie zmian, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Deszczy ski B., Deszczy ski P., Customer Relationship Management konsekwencj globalizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, 44, Pozna Dziadkowiec J., Dziadkowiec P., Kszta towanie relacji z klientami czynno- ci w procesach CRM (poszczególne elementy procesu CRM), [w:] Mat. Konf. Nauk. nt. Sposoby osi gni cia doskona o ci organizacji w warunkach zmienno ci otoczenia, red. E. Skrzypek, Tom I, Wyd. UMCS, Lublin Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsi biorstw, PWE, Warszawa Fr ckiewicz E., Rudawska E., Zarz dzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management, Przegl d Organizacji Kad ubek M., Koncepcja zarz dzania relacjami z klientem (CRM), Logistyka, 3, Lisiecka K., W kierunku zrozumienia klienta, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Orzelska P., System CRM podstaw sukcesu zarz dzania relacjami z klientem, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, Lublin 6-7 V Skrzypek E., Klient jako wspó twórca poziomu jako ci w organizacji, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków So tysik-piorunkiewicz A., Zarz dzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care charakterystyka systemów CRM, ( r.) Swaminathnan S., CRM Talk, nr 055, W gorkiewicz W., Customer Relationship Management (cz. I), Manager W gorkiewicz W., Customer Relationship Managment (cz. II), Manager, 1, Wojnarowska H., Marketing partnerski ród em wzrostu rynkowej warto ci przedsi biorstw, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarz dzanej przez jako, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, Zachara M., Strategia CRM - pomys na biznes czy system informatyczny, Modern Marketing, 10, Zimerman A., Skuteczne budowanie relacji z klientem gwarancja sukcesu, [w:] E. Skrzypek (red.), Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, Lublin 6-7 V, ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

12 240 W. Wróblewska Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo