CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie"

Transkrypt

1 CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 04/05 Częstochowa 04

2 Koncepcja i opracowanie merytoryczne: Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4-00 Częstochowa ul. Legionów 58, bud. nr 0, tel. (034) Strona WWW: Część wstępna: Artemia Bańkowska-Doros Danuta Czarnecka Prezentacja szkół: Beata Samul Luiza Olczak Skład komputerowy: Arkadiusz Wolniaczyk Za treść informacji przedstawionych przez szkoły wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności Wszelkie prawa zastrzeżone

3 I. Szkoły policealne 3. Charakterystyka Szkoły policealne są to szkoły, w których mogą kontynuować naukę absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Ich zadaniem jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji zawodowych na poziomie średnim. Podstawową zaletą tego typu szkół jest fakt, że uczą one konkretnych zawodów. W programie nauczania główny nacisk kładzie się na praktyczne podejście do wiedzy obok teorii jest dużo warsztatów i zajęć praktycznych.. Program nauczania W szkołach tych wykształcenie można zdobywać w trybie m, wieczorowym lub m. Nauka trwa od jednego roku do,5 lat w zależności od wybranego kierunku i kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego. Absolwenci uzyskują tytuł technika lub pracownika wykwalifikowanego w zależności od kierunku kształcenia i czasu trwania nauki. Tytuł technika po policealnym studium zawodowym jest równoważny analogicznemu tytułowi uzyskanemu przez absolwenta technikum. Absolwent szkoły policealnej może rozpocząć pracę zawodową lub kontynuować naukę na studiach wyższych (jeśli zdał maturę). 3. Zasady przyjęć Od kandydatów do szkół policealnych nie wymaga się świadectwa dojrzałości wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Podstawą przyjęcia do policealnych szkół zawodowych są wyniki egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. W niektórych szkołach warunkiem przyjęcia jest lokata w konkursie świadectw. Szkoła może też wprowadzić inne dodatkowe kryteria (predyspozycji, sprawnościowe, zdrowotne, językowe, artystyczne). Rekrutacja rozpoczyna się już na początku czerwca i może trwać, w zależności od liczby miejsc, nawet do końca września. 4. Szkoły niepubliczne Obok publicznych (bezpłatnych) szkół policealnych istnieją też niepubliczne (płatne) szkoły tego typu. Mogą one, po spełnieniu określonych wymagań, otrzymać na mocy decyzji Kuratora Oświaty uprawnienia szkoły publicznej. Posiadanie przez szkołę uprawnień szkoły publicznej gwarantuje uczęszczającym do niej słuchaczom uzyskanie świadectw i dyplomów na drukach państwowych, równorzędnych świadectwom i dyplomom wydanym przez szkoły publiczne tego samego typu.

4 II. Opisy zawodów 4 Lp. Zawód Kwalifikacja Opis/charakterystyka. Asystentka K: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy. Florysta K: Wykonanie kompozycji florystycznych 3. Higienistka 4. Opiekun medyczny 5. Opiekun w domu pomocy społecznej 6. Opiekunka dziecięca K: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia K: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej K: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej K: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. Tworzy kompozycje kwiatowe (z kwiatów żywych i suszonych), wykonuje wiązanki okolicznościowe; tworzy dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane. Pod nadzorem lekarza dentysty prowadzi działalność higienicznoprofilaktyczną. W sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Jako pracownik pierwszego kontaktu, podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych, przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

5 5 7. Opiekunka środowiskowa 8. Technik administracji 9. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 0. Technik dentystyczny. Technik elektroradiolog. Technik farmaceutyczny K: Świadczenie usług opiekuńczych K: Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych K: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy K: Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresy protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy K: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii K: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi Udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne osobom starszym, przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe. Sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji. Przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie. Prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Prowadzi szkolenia. Wykonuje protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne zgodnie z przekazanym projektem na podstawie dostarczonych wycisków. Naprawia protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne. Wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze terapeutycznym (radioterapia). Wykonuje prace związane z wytwarzaniem, analizą, kontrolą oraz obrotem produktami leczniczymi i materiałami medycznymi.

6 6 3. Technik informatyk 4. Technik masażysta 5. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 6. Technik pojazdów samochodowych K: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych K: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami K3: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami K: Świadczenie usług w zakresie masażu Zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji. Dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych. Pisze i testuje programy komputerowe. Wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej: ręcznie, za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. K: Ochrona osób i mienia Realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Zapobiega, rozpoznaje i wykrywa zagrożenia w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej. Organizuje i kieruje działalnością wewnętrznych służb ochrony. K: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Organizuje obsługę i naprawy pojazdów samochodowych; ocenia ich stan techniczny. Wykonuje naprawy pojazdów samochodowych; prowadzi sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

7 7 7. Technik pożarnictwa 8. Technik rachunkowości 9. Technik teleinformatyk K: Wykonywanie działań ratowniczych K: Zarządzanie działaniami ratowniczymi K: Prowadzenie rachunkowości K: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych K: Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich K: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami K3: Montaż i eksploatacja sieci rozległych Wykonuje i nadzoruje prace w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej realizujących zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku: walki z pożarami, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi środkami przemysłowymi Prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów. Wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego. Dokonuje rozliczeń z urzędem skarbowym, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności. Projektuje, wdraża, eksploatuje oraz konserwuje systemy i sieci teleinformatyczne. Określa zasady eksploatacji systemów teletransmisyjnych. Montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły. Instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach, instaluje komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci. Posługuje się narzędziami pomiarowymi i kontrolnymi w celu określenia i diagnozowania błędów i przyczyn ich powstawania w systemach teleinformatycznych. Wykonuje zabiegi konserwacyjne, przeglądy i naprawy urządzeń teleinformatycznych.

8 8 0. Technik usług kosmetycznych. Technik weterynarii. Terapeuta zajęciowy K: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy K: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp K: Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt K: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych K3: Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej K: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej Wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii. Przeprowadza zabiegi unasieniania zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarnohigieniczne i fizykoterapeutyczne. Pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne. Udziela pierwszej pomocy zwierzętom. Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

9 III. Wykaz szkół policealnych 9. SZKOŁY POLICEALNE PUBLICZNE Nazwa i adres szkoły Podbudowa Zawód Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. dra Wł. Biegańskiego ul. Dąbrowskiego Częstochowa tel. (034) masażysta farmaceutyczny Specjalność / Specjalizacja Nauczane języki obce - j. ang. C y k l System kształcenia wieczorowy Zespół Szkół im. gen. W. Andersa Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Legionów Częstochowa tel. (034) , tel/fax (034) technik BHP - j. ang.,5 wieczorowa/ zaoczna

10 0 Nazwa i adres szkoły Podbudowa Zawód Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna farmaceutyczny (nie uruchomiono będzie nabór śródroczny) Specjalność / Specjalizacja Nauczane języki obce - j. ang. -j. niem. C y k l System kształcenia wieczorowy (dla młodzieży) i Szkoła Policealna nr dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grunwaldzka Lubliniec tel. /fax (034) technik masażysta -opiekunka dziecięca -opiekun medyczny - j. ang. -j. niem.,5 dla dorosłych Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Dzienne Studium Aspirantów ul. Sabinowska Częstochowa tel. (034) pożarnictwa - j. ang

11 . SZKOŁY POLICEALNE NIEPUBLICZNE Nazwa i adres szkoły Podbudowa Zawód Policealne Studium Zawodowe ZDZ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Jagiellońska Częstochowa tel. (034) , tel/fax (034) (Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej) usług kosmetycznych Specjalność / Specjalizacja Nauczane języki obce C y k l System kształcenia wieczorowy -

12 Nazwa i adres szkoły Podbudowa Zawód Medyczne Studium Zawodowe ul. Brzezińska 6a ul. Kopernika 6/8 - sekretariat 4 08 Częstochowa tel. (034) (Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej) - asystentka - higienistka farmaceutyczny masażysta elektroradiolog Specjalność / Specjalizacja Nauczane języki obce -j. ang/ j. niem/j. migowy C y k l,5 System kształcenia wieczorowy mgr Ewa Gap Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony LIDER ul.sobieskiego Częstochowa, tel. (034) , (Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej) Medyczne Centrum Edukacji ul. Dekabrystów Częstochowa tel. (034) (Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej) ochrony fizycznej osób i mienia farmaceutyczny dentystyczny - higienistka -j. ang - j. fran., - j. niem - j. niem.,5

13 3 Nazwa i adres szkoły Podbudowa Zawód Szkoły policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych ul. Kawia 4/ Częstochowa tel./fax. (034) (Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej) Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS ul. Żwirki i Wigury 6/4 4-7 Częstochowa tel. (034) administracji rachunkowości BHP informatyk usług kosmetycznych pojazdów samochodowych - terapeuta zajęciowy farmaceutyczny masażysta weterynarii - opiekun medyczny - opiekunka dziecięca -asystentka -higienistka -technik usług kosmetycznych administracji rachunkowości - opiekun medyczny Specjalność / Specjalizacja Nauczane języki obce - j. ang., - j. niem., - j. ros. - j. franc. -j. ang. - j. migowy C y k l,5 System kształcenia wieczorowy ostatnie mgr Magdalena Kaczmarzyk-Witecka Centrum Oświatowe AKADEMOS Policealna Szkoła Finansów i Biznesu Al. NMP / Częstochowa tel. (034) pl (Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej) Brak danych

14 4 Nazwa i adres szkoły Podbudowa Zawód Policealna Szkoła TEB Edukacja ul. Pułaskiego 4/ Częstochowa tel./fax (034) usług kosmetycznych masażysta farmaceutyczny dentystyczny - higienistka - asystentka - opiekun medyczny - terapeuta zajęciowy Specjalność / Specjalizacja Nauczane języki obce - j. ang. -j. migowy C y k l,5 System kształcenia wieczorowy lub Policealne Studium Edukacji Społecznej i Ekonomii w Częstochowie AL. NMP 4 tel. (034) administracji BHP masażysta - opiekun w domu pomocy społecznej - opiekunka dziecięca - opiekun medyczny -j.ang -j.niem -j. ros,5

15 5 Nazwa i adres szkoły Podbudowa Zawód PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Al. NMP 4-00 Częstochowa tel./fax (034) , (034) profesja.edu.pl (Szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej) (Oprócz tego przy szkole działa szkoła niepubliczna nie posiadająca uprawnień szkoły publicznej, prowadząca nauczanie w wybranych kierunkach z możliwością uzyskania tytułu specjalisty cykl kształcenia: lub,5 roku) Policealna Szkoła Żak ul Wolności 4-00 Częstochowa tel. (034) administracji usług kosmetycznych BHP - opiekun w domu pomocy społecznej -florysta administracji informatyk BHP usług kosmetycznych rachunkowości - opiekun w domu pomocy społecznej - opiekunka środowiskowa - florysta Specjalność / Specjalizacja Nauczane języki obce - j. ang, -j. niem C y k l,5 - j. ang.,5 System kształcenia wieczorowy Szkoła Policealna PIKAR ul. Krasińskiego 4/ Częstochowa tel. (034) BHP informatyk teleinformatyk - j. ang.,5 mgr Krzysztof Pijet

16 IV. INDEKS ZAWODÓW 6 str: - asystentka 4,, 3, 4 - florysta 4, 5 - higienistka 4,, 3, 4 - opiekun medyczny 4, 3, 4 - opiekun w domu pomocy społecznej 4, 4, 5 - opiekunka dziecięca 4, 0, 3, 4 - opiekunka środowiskowa 5, 5 administracji 5, 3, 4, 5 bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 5, 9, 3, 4, 5 dentystyczny 5,, 4 elektroradiolog 5, farmaceutyczny 5, 9,, 3, 4 informatyk 6, 3, 5 masażysta 6, 9, 0,, 3, 4 ochrony fizycznej osób i mienia 6, pojazdów samochodowych 6, 3 pożarnictwa 7, 0 rachunkowości 7, 3, 5 teleinformatyk 7, 5 usług kosmetycznych 8,, 3, 4, 5 weterynarii 8, 3 - terapeuta zajęciowy 8, 4

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt: OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU FIZJOTERAPEUTA 223903 Nazwa zawodu Numer z klasyfikacji Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo