Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Trzebiel 2014

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE Metodyka RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI Unijne dokumenty strategiczne Krajowe dokumenty strategiczne Samorządowe dokumenty strategiczne DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Charakterystyka Gminy Trzebiel położenie i powierzchnia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia mieszkańców gminy Pomoc społeczna na terenie Gminy Trzebiel Wsparcie rodzin i gospodarstw jednoosobowych Opieka nad dziećmi i młodzieżą Placówki wsparcia dziennego Sytuacja osób niepełnosprawnych Starość jako wyzwanie dla samorządu lokalnego Zasoby mieszkaniowe Gminy Trzebiel Bezrobocie i rynek pracy Profilatyka i leczenie uzależnień System przeciwdziałania przemocy w rodzinie Bezpieczeństwo publiczne Kapitał społeczny - organizacje pozarządowe Analiza SWOT Misja, cel główny, cele i działania Zakończenie - ramy finansowe i monitoring ANEKS

3 1. WPROWADZENIE Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest nie tylko koniecznością wynikającą z obowiązku nałożonego Ustawą o Pomocy Społecznej, ale i nieodzowną potrzebą do spójnej i efektywnej pracy z osobami będącymi klientami systemu pomocy społecznej. Opracowując ten dokument znajdujemy się w innych realiach systemu pomocowego w naszym kraju. Od roku 2007 nowe rozwiązania prawne regulują działania instytucji i służb działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny oraz pieczy zastępczej kreują nowe oblicze w dziedzinie pomagania i pracy z klientem trudnym. Musimy mieć tutaj również na uwadze fakt, że w chwili obecnej pracujemy z rodzinami wieloproblemowymi, gdzie jedna dysfunkcja wpływa na powstawanie kolejnych tworząc zespół czynników oddziaływujących destrukcyjnie na wszystkich jej członków i niejednokrotnie doprowadza do całkowitego rozluźnienia więzi emocjonalnych wszystkich członków rodziny. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej Państwa. Jej ustawowym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień i zasobów. Ustawodawca dał pracownikom systemu pomocy społecznej narzędzia w postaci aktów prawnych do pracy z rodzinami z grupy ryzyka, poszerzył kompetencje i uprawnienia pracowników socjalnych, zabezpieczył środki na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to niewątpliwie duża pomoc w zakresie tworzenia sieci wsparcia dla naszych podopiecznych, jednak musimy mieć na uwadze fakt, że duża praca przed nami w zmianie świadomości mieszkańców naszej Gminy w stosunku do osób stających się klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Musimy nauczyć naszą społeczność tolerancji, uwrażliwić na ludzką krzywdę i uświadomić jak ważna jest reakcja i współpraca w dziedzinie pomagania ludziom. Nie możemy również zapominać, że praca z ludźmi jest pracą bardzo trudną, bowiem jest to praca na ludzkich emocjach wymagająca dużej empatii, wrażliwości i wyrozumiałości. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy odpowiedniej jakości życia i zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb. Realizacja oczekiwań w tym zakresie wymaga podejmowania różnego rodzaju działań strategicznych, w tym zwłaszcza: interwencyjnych o cechach ratownictwa i likwidacji niedoborów, których źródłem jest niedostatek, ubóstwo, nierówności społeczne, niedostosowanie społeczne. asekuracyjnych uprzedzających pojawienia się sytuacji zagrażających bezpieczeństwu socjalnemu; kompensacyjnych niwelujących luki i deficyty; partycypacyjnych poszerzających uczestnictwo społeczne w życiu publicznym i zapobiegających wszelkim przejawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji jest kontynuacją dokumentu sporządzonego na lata 2006r. 2013r. Jest zgodna z założeniami polityki państwa, ustaw 3

4 kompetencyjnych nakładających na organy administracji rządowej i samorządowej określone obowiązki, a także niżej wymienionymi dokumentami strategicznymi: 1.1. Metodyka Przy konstruowaniu Strategii, przyjęto podejście partycypacyjne i eksperckie. W ramach odbytych spotkań uczestniczyli reprezentanci wszystkich ważnych podmiotów, których działania przyczynić się mogą do skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych w Gminie. Planowanie działań miało charakter strategiczny i wieloetapowy. W planowaniu wzięli udział liderzy lokalni reprezentujący różne środowiska i grupy interesów (organizacje, instytucje, środowiska itp.). Istotnym było także zdobycie orientacji na temat opinii społeczności lokalnej dotyczących problemów istotnych z punktu widzenia mieszkańców (temu służyła ankieta zrealizowana z ponad czterystoma mieszkańcami przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Trzebiel na lata ). Tabela 1. Skład Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Imię i nazwisko/ stanowisko Instytucja Zbigniew Kubiak - Przewodniczący Rada Gminy Trzebiel Barbara Ogórkiewicz - Radna Rada Gminy Trzebiel Beata Śmietańska Dyrektor Zespół Szkół w Trzebielu Aneta Paluch Przedstawiciel Stowarzyszenie Siedlisko Mieszków Stowarzyszenia Aniela Drzewiecka Prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenie Osada Przewoźniki Mużakowscy Świtezianie Ireneusz Drzewiecki przedstawiciel Stowarzyszenie Osada Przewoźniki Mużakowscy Stowarzyszenia Świtezianie Piotr Jakubowski Prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenie Nasza Dębinka i okolice Agnieszka Duszeńko przedstawiciel Stowarzyszenie Nasza Dębinka i okolice Stowarzyszenia Katarzyna Bednarek Prezes Stowarzyszenie Pro Publico Bono Stowarzyszenia Sabina Pietrzak przedstawiciel Stowarzyszenie Pro Publico Bono Stowarzyszenia Piotr Haracz Prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenie Trzebielskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Halina Szypłowska Prezes Stowarzyszenia Parafialny Zespół Caritas w Trzebielu Iwona Grzeszczuk przedstawiciel Parafialny Zespół Caritas w Trzebielu Stowarzyszenia Eugenia Zarzyńska animator społeczny Koło Gospodyń Wiejskich w Bronowicach Justyna Mazur-Franczak sekretarz Gminy Urząd Gminy Trzebiel Trzebiel Edyta Konieczyńska kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu Źródło: Zarządzenie Wójta Gminy Trzebiel nr 44/W/2014 z r. 4

5 Zespół pracował nad dokumentem podczas posiedzeń roboczych w miesiącach sierpień-listopad 2014 r. W trakcie wielu spotkań zespołu starano się odzwierciedlać takie wartości polityki społecznej jak: partycypacyjność i wielosektorowość, solidarność, ład społeczny, subsydiarność. Spotkania przybierały różnorodny charakter, ale często miały kształt warsztatów w ramach, których pochylano się nad istniejącymi problemami społecznymi i zastanawiano nad możliwościami poprawy sytuacji. W działaniach w ramach Projektu Szkoła Dialogu Społecznego korzystano z pomocy moderatorów zewnętrznych min. Cezarego Miżejewskiego, Karoliny Cyran-Juraszek, Magda Popłońska-Kowalska. Tego typu zewnętrzne spojrzenie na sytuację lokalną jaką umożliwili moderatorzy ułatwiało przyjrzenie się sytuacji. Działania jakie weszły w skład procesu przygotowania dokumentu to: - wypracowanie koncepcji dokumentu, - określenie metod przygotowania materiału, metod sporządzania analizy mocnych i słabych stron (SWOT), -zebranie danych do diagnozy sytuacji, -określenie misji oraz celu głównego, który powinien być wpleciony w wyszczególnione cele strategiczne i operacyjne, -wypracowanie wskaźników i zasad monitorowania. Proces programowania rozwiązań oparto na diagnozie problemów społecznych, którą sporządzono na podstawie dostępnych danych wtórnych takich jak publikacje, raporty, biuletyny, bazy danych itp. Podstawą do diagnozy były materiały i analizy statystyczne gromadzone i opracowane przez instytucje działające na terenie miasta i Gminy, m.in. przez Urząd Gminy Trzebiel, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu (GOPS) i Powiatowy Urząd Pracy w Żarach (PUP), informacje pozyskane od organizacji pozarządowych. Diagnozę sporządzono w trzech pierwszych kwartałach roku ale wzięto także pod uwagę dane pochodzące z wcześniejszych lat (np. dotyczące stopy bezrobocia itp.), ponad to bazowano na danych do diagnozy Strategii Rozwoju Gminy Trzebiel na lata Strategia jest więc rezultatem analizy aktualnej sytuacji Gminy i zawiera cele, które wyznaczają podstawowe kierunki działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. 2. RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata , jest obowiązkowym 1 dokumentem uwarunkowanym prawnie. Na jej zawartość mają wpływ takie akty prawne jak: -ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), -ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 1 Art. 17 ust. 1 pkt. 1 i art. 19 pkt. 1, w powiązaniu z art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 5

6 -ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, -ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, -ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, -ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, -ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, -ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, -ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, -ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami), -ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, -ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, -ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, -ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej w Gminie Trzebiel jest zgodna z strategicznymi i programowymi dokumentami, które funkcjonują na poziomie europejskim, ogólnopolskim, wojewódzkim i gminnym. Poniżej zostaną wymienione te dokumenty z podziałem na: unijne, krajowe, lokalne. Tworzą one zarys warunków, do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, ale także do rozwoju środowiska lokalnego Unijne dokumenty strategiczne Do dokumentów unijnych obejmujących i regulujących obszary związane z działaniami społecznymi jak i wykluczeniem społecznym należą: -Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, -Komunikat Komisji Europejskiej Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej, -Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie polityki UE i wolontariatu: Uznanie i propagowanie wolontariatu transgranicznego w UE Krajowe dokumenty strategiczne Do strategicznych dokumentów krajowych należą: -Raport Polska

7 -Polska Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju -Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Narodowa Strategia Integracji Społecznej - Program Walki z Ubóstwem - Krajowy i Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2.3. Samorządowe dokumenty strategiczne Strategiczne dokumenty samorządowe to: -Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego -Strategia Rozwoju Gminy Trzebiel (załącznik do Uchwały nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiel -Gminny program wspierania rodziny w Gminie Trzebiel na lata Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Trzebiel na lata DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Specyfika problemów społecznych leży w ich złożonej strukturze. Bardzo często wiele trudności przysparza identyfikacja problemu. Powodem tego jest fakt, iż problemy społeczne nie występują w pojedynkę. Zazwyczaj pojawienie się jednego problemu implikuje powstanie innego, np. bezrobocie powoduje ubóstwo, ubóstwo zaś przygotowuje grunt pod rozwój patologii, które z kolei przyczyniają się do dysfunkcji rodziny, problemów wychowawczych itp. Zatem, by w jak największym stopniu minimalizować skutki problemów społecznych, należy dobrze zdiagnozować ich źródło, aby podjęte działania były efektywne od samego początku. Konieczne jest zatem spojrzenie na specyfikę problemów w szerokich obszarach i płaszczyznach, które w całości wpływają na funkcjonowanie człowieka w społeczności lokalnej Charakterystyka Gminy Trzebiel położenie i powierzchnia Gmina Trzebiel położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego. Od północy graniczy z gminą Brody i Tuplice, od wschodu z gminą Lipinki Łużyckie, a od południa z gminą Przewóz i miastem Łęknica. Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Nysa Łużycka będąca tutaj granicą państwową pomiędzy Polską a Niemcami. Po drugiej stronie rzeki Gmina za sąsiadów ma niemieckie powiaty Sprewa-Nysa oraz Dolnośląsko-Górnołużycki. Powierzchnia gminy obejmuje 167m 2, w skład której wchodzi 34 wsie: Buczyny, Chudzowice, Chwaliszowice, Czaple, Dębinka, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki, Kałki, Kamienica nad Nysą Łużycką, Karsówka-Wierzbięcin-Siemiradz, 7

8 Królów, Łuków, Marcinów, Mieszków, Niwica-Gniewoszyce, Nowe Czaple-Bronowice- Pustków, Olszyna, Przewoźniki, Rytwiny, Siedlec-Bukowina, Stare Czaple, Strzeszowice, Trzebiel, Włostowice, Żarki Małe, Żarki Wielkie. Miejscowość niesołecka: Bogaczów. Obecnie mieszkańcy jak i infrastruktura gminy ubożeje z każdym rokiem. Brakuje nowych miejsc pracy, dotychczasowe zakłady pracy nie zatrudniają nowych osób. Problem bezrobocia tak jak w całej Polsce dotknął również mieszkańców Gminy Trzebiel. Rys.1 Położenie gminy na mapie powiatu 3.2. Sytuacja demograficzna i stan zdrowia mieszkańców gminy Obserwowana w ostatnim dziesięcioleciu tendencja do utrzymania się przyrostu zaludnienia gminy na stałym poziomie i niewielkich ruchów migracyjnych i znacznej tendencji odpływów wskazuje na stabilizację demograficzną. Niezależnym czynnikiem jest natomiast przyrost naturalny, wciąż malejący. Tego typu stan staje się powoli stałą cechą populacji, wiąże się bowiem z dążeniem do osiągnięcia określonego standardu życia, a także sytuacją ekonomiczną społeczeństwa. Podobne tendencje zauważalne są na terenie całej Europy. Należy przypuszczać, iż wskaźnik przyrostu nie ulegnie znaczącej poprawie, nawet w związku z 8

9 napływem na teren gminy ludności związanej z obsługą ruchu granicznego i rozwijającej się działalności gospodarczej. Wiąże się to bowiem między innymi z określonym modelem życia, preferowanym przez tą grupę populacji. W ostatnim dziesięcioleciu zarysowała się tendencja do sukcesywnego starzenia się społeczeństwa. Demografowie za populację regresywną uznali taką, w której udział ludności w wieku do lat 15 wynosi mniej niż 25%, a ludności w wieku powyżej 60 lat - przewyższa 10 % ogółu społeczeństwa. Z taką, w przybliżeniu, sytuacją mamy do czynienia na terenie gminy Trzebiel. Wyraźny brak dodatniego salda migracji wiąże się ze stosunkowo małym nasileniem napływu ludności na ten teren w porównaniu z jej odpływem. Sytuacja tego typu ma miejsce przy tzw. regionach preferowanych, które zostają wybierane przez ludność, jako miejsca docelowe migracji. Obserwowana na terenie gminy Trzebiel stopa bezrobocia stwarza poważny problem społeczny. Jest to zjawisko niebezpieczne głównie ze względu na brak zatrudnienia wśród ludzi młodych. Z drugiej strony tworzy rezerwę siły roboczej dla rozwoju nowych aktywności gospodarczych. Spadający odsetek pracujących w gospodarce nieuspołecznionej nie rodzi zagrożenia dla lokalnego rynku. Duże możliwości daje wzrost liczby przedsiębiorstw prywatnych. Proponowane działania, zmierzające do poprawy i umacniania sytuacji demograficznej gminy wiążą się z : - podjęciem przedsięwzięć, których skutkiem byłoby przyciągnięcie na ten teren inwestorów gotowych rozwijać swoje przedsięwzięcia właśnie tutaj; wiąże się to między innymi z przygotowaniem odpowiedniej ilości i jakości ofert adresowanych do inwestorów o określonym charakterze, - przyciągnięciem, na teren gminy, inwestorów których działalności wiązałyby się z zatrudnieniem kobiet, - przygotowaniem bazy terenowej dla rozwoju wytwórczości o różnym charakterze, dla różnego rodzaju klientów, -rozwinięciem gałęzi turystyki, które wiązałyby się z wykorzystaniem walorów naturalnych, jakimi dysponuje Gmina. Do działań tego typu zaliczyć należy rozwój bazy i zaplecza obsługi turystycznej, - rozwojem poszczególnych miejscowości, leżących w bliskiej odległości od granicy państwowej, jako bazy dla obsługi turystycznej. Następstwem tego stałoby się tworzenie nowych miejsc pracy w handlu, gastronomii, obsłudze hotelowej, rekreacji, turystyce itp., -stworzeniem na tym terenie gminy sieć szlaków kajakowych, konnych, rowerowych i pieszych połączonych ze sobą wzajemnie, dla pełniejszego wykorzystania warunków gminy przy rozwoju ruchu turystycznego, - połączeniem działań w zakresie obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy, z działaniami o tym charakterze prowadzonymi na terenach gmin sąsiednich, co dałoby możliwość zaistnienia pełniejszego i bardziej rozwiniętego ośrodka. Zespół strategiczny podczas warsztatów opracował zasoby Gminy Trzebiel na 5 obszarach społeczno-kulturalnych wyodrębnionych w miejscowościach: Trzebiel, Niwica, Dębinka, Żarki Wielkie, Nowe Czaple. Podczas warsztatów ustalono jakie zasoby znajdują się w zasięgu każdego z obszarów z przeznaczeniem do wykorzystania przez dzieci i młodzieży, osoby starsze oraz przez osoby niepełnosprawne. W każdym obszarze znajduje się w średnim stopniu rozwinięta infrastruktura kulturalno-społeczna i sportoworekreacyjna jednak w większości nie są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (bariery architektoniczne), a także brakuje dodatkowej infrastruktury dla tych osób. Największym obszarem z największą liczbą zasobów znajduje się w obszarze 9

10 miejscowości Trzebiel, która jest jednocześnie miejscem władz lokalnych tj. Urzędu Gminy. W samym Trzebielu znajduje się między innymi: Zespół Szkół z biblioteką oraz z kompleksem boisk sportowych ORLIK oraz boisko wiejskie z skateparkiem, Publiczne Przedszkole Samorządowe, Ośrodek Zdrowia NZOZ MEDICUS z gabinetami lekarskimi, gabinetem dentystycznym oraz służbą pielęgniarską, 3 punkty apteczne, poczta, sala widowiskowa, świetlica opiekuńczo-wychowawcza, kościół parafialny, 2 place zabaw, przystanek autobusowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Posterunek Policji, świetlice wiejskie; na wyodrębnionym obszarze znajduje się ścieżka rowerowa z Tuplic do Łęknicy, oraz szlaki turystyczne a także kilka ciekawych obiektów historycznych i przyrodniczych. Rys. 2. Obszary społeczno-kulturalne w Gminie Trzebiel Źródło: Materiał wypracowany podczas warsztatów zespołu strategicznego w dniu r. 10

11 Najmniejszym obszarem opracowanym przez zespół strategiczny jest obszar wokół miejscowości Dębinka. W zasobach tego obszaru znajdują się: świetlica opiekuńczo-wychowawcza oraz świetlica wiejska, plac zabaw, Ochotnicza Straż Pożarna, kościół parafialny, przystanek autobusowy; w obszarze tym przebiegają szlaki turystyczne. Tabela 2. Struktura demograficzna Liczba mieszkań Liczba dzieci w Lata ców wieku 0-17 lat ogółem kobiety mężczyźni Liczba osób w wieku produkcyjnym kobiety lat mężczyźni lata Liczba osób w wieku poprodukcyjnym kobiety 60 i więcej lat Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy Trzebiel Ewidencja ludności 2014r. mężczyź ni 65 i więcej lat Gminę charakteryzuje mała dynamika zmian liczby ludności (0,06%), niezdeformowana struktura wiekowa (proporcja osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym) i równowaga płci co stanowi o korzystnych warunkach rozwoju demograficznego ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym utrzymuje się na stabilnym poziomie. Nieznacznie rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym. Proces ten kształtuje się pod wpływem dwóch czynników: - zmniejszający się wskaźnik urodzeń; - przedłużanie się przeciętnego wieku dalszego życia. Wykres 1. Liczba ludności gminy Trzebiel w latach Ogółem kobiety mężczyźni Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności UG Trzebiel. 11

12 Gmina należy do gmin młodych demograficznie. Dominującą grupą jest ludność w wieku produkcyjnym, która stanowi 65,5% mieszkańców i utrzymuje się na stabilnym poziomie pomimo ogólnego spadku liczby mieszkańców. Średni wiek mieszkańca gminy Trzebiel wynosi 38,5 roku. Wykres 2. Struktura demograficzna ludności Gminy Trzebiel. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS i ewidencji ludności UG Trzebiel. Cechą gminy w zakresie ruchu naturalnego mieszkańców jest zbliżona liczba urodzeń w stosunku do zgonów. Średnia urodzeń z 6 ostatnich lat wynosi 64,7 rocznie zaś zgonów 65,2. Przyrost naturalny utrzymuje się na nieznacznie ujemnym poziomie. Tabela 3. Przyrost naturalny w latach urodzenia zgony Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności UG Trzebiel. Do pozytywnych czynników kształtujących sytuację demograficzną Gminy należy dodatnie saldo migracji, które w roku 2013 wyniosło 152. Ważnym elementem życia mieszkańców Gminy jest dostęp do opieki medycznej. Na terenie Gminy podstawowa opieka medyczna świadczona jest w 3 ośrodkach zdrowia: w Trzebielu, w Nowych Czaplach, w Niwicy. 12

13 Tabela 4. Dostępność do usług zdrowotnych na terenie Gminy Trzebiel. Liczba mieszkańców Województwo Gmina Trzebiel Powiat Żarski przypadająca na 1 obiekt: Lubuskie Apteki i punkty apteczne Ambulatoryjna opieka zdrowotna Usługi stomatologiczne ,92 - Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Obsługę medyczną zapewnia personel medyczny z NZOZ MEDIKUS, Lipinki Łużyckie ul. Żarska 4a, który realizuje umowę z NFZ- Wojewódzki Oddział Lubuski w Zielonej Górze. Powyższe zapewnia mieszkańcom gminy podstawową opiekę medyczną. Korzystanie z pozostałych usług medycznych (przychodnie specjalistyczne i szpitale) odbywa się w placówkach zlokalizowanych poza granicami gminy, głównie w Żarach. W Trzebielu znajduje się punkt pogotowia ratunkowego bez opieki doraźnej. Usługi stomatologiczne wykonywane są przez dwa gabinety stomatologiczne w Trzebielu świadczące usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na terenie gminy Trzebiel funkcjonują 4 apteki ogólnodostępne: 3 zlokalizowane w miejscowości Trzebiel, 1 w miejscowości Bronowice. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Urząd Gminy w Trzebielu, w którym wzięło udział 420 mieszkańców Gminy, pytano miedzy innymi o ocenę opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy. Wyniki znajdują się poniżej. Wykres 3. Obszar: opieka zdrowotna 32% 5% 8% 37% 18% niedostateczne mierne dostateczne dobre bardzo dobre Źródło: Badania ankietowe zrealizowane przez UG Trzebiel Ocena ta, jak można zauważyć, nie wypadła dobrze. Jedynie 5% badanych tj. co 20 ankietowany, stwierdziło, że w Gminie Trzebiel opieka zdrowotna jej mieszkańców jest bardzo dobra, przy czym co 12 ankietowany uznał, że ten obszar w Gminie zapewniony jest na ocenę niedostateczną. Najwięcej ankietowanych postawiło ocenę dostateczną bo aż 155 osób przez co można stwierdzić, że ten obszar w naszej Gminie jest niezbyt zadawalający i przed stoi przed nami duże wyzwanie żeby mu sprostać. 2 Powyższa statystyka obejmuje: placówki, które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. 13

14 3.3. Pomoc społeczna na terenie Gminy Trzebiel Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu jest jednostką organizacyjną gminy działającą w ramach zorganizowanego systemu pomocy społecznej, powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez wojewodę. Ustalenia, co do sposobu wykonywania zadań własnych i zleconych gminy określa w uchwale rada gminy. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez OPS należy: 1. opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 9. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 10. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 11. praca socjalna, 12. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 13. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkań chronionych, 14. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 15. dożywianie dzieci, 16. sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 17. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, 19. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 14

15 Do zadań własnych Gminy realizowanych przez OPS w Trzebielu należy: 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez OPS w Trzebielu należy: 1. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 2. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 4. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych poprzez wydzieloną strukturę wewnętrzną Urzędu Gminy w Trzebielu należą: 1. zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. 2. zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 3. zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotyczące prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przedstawiony poniżej zarys diagnozy problemów społecznych w Gminie Trzebiel, zawiera dane liczbowe, ilościowe oraz sygnały o negatywnych zjawiskach, co stanowi wystarczające informacje na poziomie Strategii aby określić podstawowy katalog problemów społecznych oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Trzebiel. Niezwykle pomocne w tym względzie jest badanie faktów zawartych w dokumentacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu, jako jednostki odpowiedzialnej za realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej. W dokumentacji Ośrodka skupiony jest obraz problemów społecznych Gminy Trzebiel. Dla pełniejszego zdiagnozowania problemów społecznych na terenie Gminy Trzebiel, w niniejszym opracowaniu zawarto też dane innych instytucji np. dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach. 15

16 Wykres 4. Wydatki na pomoc społeczną w Gminie Trzebiel zł zł zł zł zł zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS 2014r. Wydatki na pomoc społeczną w Gminie Trzebiel, jak można zauważyć nie są zbyt niskie ale nie są zadawalająco wysokie, nie sięgają nawet 1mln zł prócz 2008 roku. Najniższe wydatki w tym zakresie były poniesione w 2011 roku Wsparcie rodzin i gospodarstw jednoosobowych Rodzina, która w sposób prawidłowy pełni swoje funkcje, stwarza atmosferę wychowawczą, właściwy klimat dla prawidłowego wzrastania dzieci i dobrego samopoczucia wszystkich jej członków. Klimat ogniska domowego zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodziców ich osobowości i starania, od atmosfery, jaką stwarzają, od dawanego przez nich przykładu, a w miarę dorastania dzieci dzielenia się z nimi obowiązkami i własnymi troskami. Rodzina posiada pewien ładunek afektywny, umożliwiający akceptację, wzajemną serdeczność i zaufanie, pomaga więc w harmonijnym rozwoju dziecka od początku jego istnienia. Ta atmosfera konkretnego domu tworzy pozytywne środowisko wychowawcze. Współczesna młoda polska rodzina w sposób szczególny kumuluje i odzwierciedla obraz rzeczywistości, w której przyszło jej funkcjonować. Młode rodziny wraz ze swoimi potrzebami i możliwościami adaptacyjnymi często nie nadążają za zintensyfikowanymi przemianami społecznymi. Należy tutaj podkreślić, że jakość i poziom wypełnianych przez rodzinę funkcji decyduje o końcowych skutkach jej funkcjonowania, wyrażających się choćby w poziomie i stylu życia jej członków, w konfiguracji stosunków międzypokoleniowych, aspiracjach i planach życiowych, uznawanych systemach wartości i ogólnej filozofii życia, stylu i jakości życia. W tym znaczeniu przez wszelkie funkcje rodziny rozumieć należy skutki wywoływane przez działalność i zachowanie członków rodziny, ujawniające się w samej rodzinie lub też poza nią, bez względu na to czy były one zamierzone, czy pożądane przez zbiorowości szersze, ogólnospołeczne. Jednym z głównych celów polityki prorodzinnej państwa jest zabezpieczenie warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny poprzez wspomaganie jej we wszystkich fazach rozwoju. Działania te wymagają zastosowania takich rozwiązań, które pozwolą 16

17 zastąpić zasadę opiekuńczości państwa zasadą jego pomocniczości wobec rodziny. Niewydolność opiekuńczo wychowawcza rodziny integralnie łączy się z wieloma dysfunkcjami i skutkuje dezintegracją wszystkich jej członków. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemami w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych. Podłożem tych nieprawidłowości bardzo często są różnego rodzaju dysfunkcje takie jak: alkoholizm, przemoc w rodzinie, choroba psychiczna rodziców. Grupę szczególnego ryzyka stanowią rodziny niepełne i wielodzietne, gdzie występuje bardzo trudna sytuacja materialno bytowa lub gdzie dzieci wychowywane są przez jednego rodzica. Rozległość problemów w tym zakresie rodzi konieczność zorganizowania profesjonalnego i wielokierunkowego systemu wsparcia, tworzenia indywidualnych planów pracy z rodzinami z tym problemem oraz zaangażowania wszystkich specjalistów działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku, w celu przezwyciężenia tego niekorzystnego zjawiska. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu w tym zakresie podejmuje szereg działań mających na celu pomoc rodzinom w przezwyciężaniu kryzysów i zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Wykres 5. Ilość rodzin objętych pomocą społeczną w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS. Liczba świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu jest malejąca, co jest zjawiskiem zadawalającym. Przypuszczać można, że poprawiają się warunki bytowe rodzin Gminy Trzebiel. Najtrudniejszym rokiem był 2010 rok, gdzie objętych wsparciem było aż 454 rodziny. 17

18 Tabela 5. Powody udzielenia wsparcia w OPS Trzebiel Powody przyznania pomocy Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczowych. i prowadzenia gosp. domowego Rodziny niepełne Rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Alkoholizm Trudności w przyst. do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Zdarzenie losowe Klęska żywiołowa lub ekologiczna Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji OPS Trzebiel Przyczyny udzielania świadczeń z OPS w Trzebielu pozostają niezmienne od kilku lat. Nadal najwięcej wskazań otrzymują ubóstwo i bezrobocie. Kolejne istotne problemy, z powodu których udzielana jest pomoc to niepełnosprawność oraz przyczyny rodzinne tj. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 18

19 Wykres 6. Formy udzielanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych według liczby osób, którym decyzją udzielono świadczenia zasiłki celowe zasiłki okresowe posiłek usługi opiekuńcze w domu podopieczngo zasiłek stały Źródło: opracowanie własne z 2014r. na podstawie dokumentacji OPS Trzebiel Najczęściej udzielaną formą pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielu to zasiłki celowe. Liczba świadczeniobiorców w latach pozostaje na tym samym poziomie. Udzielane świadczenia przeznaczane są w szczególności na zakup opału (w formie rzeczowej), na zakup odzieży i obuwia, na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (m.in. na opłaty za energię elektryczną, na drobne remonty mieszkań i wyposażenie ich), na zakup leków i inne. W ramach tego świadczenia finansowana pomoc jest ze środków własnych gminy a także z dotacji państwa na realizację zadania w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na zakup żywności (80% państwo, 20% Gmina). Wsparcie w formie zasiłku okresowego ma tendencje spadkową. Zasiłki przyznawane są przynajmniej na 2 miesiące. Świadczenie to finansowane jest w całości z budżetu państwa. Zasiłek stały przyznawany jest dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a w rodzinie jeżeli ich dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały w 100% finansowany jest z budżetu państwa. W Gminie Trzebiel udzielanie tej formy wsparcia ma tendencje wzrostową w badanym okresie liczba świadczeniobiorców zasiłku stałego wzrosła o 20% od 2009r. Obok świadczeń pieniężnych OPS prowadzi również wsparcie niefinansowe w formie posiłku oraz usług opiekuńczych w domu podopiecznych. Świadczeniobiorcami posiłku są dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Trzebiel, jak również dzieci i młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych, przebywająca w różnego typu placówkach internatowych. Ta forma pomocy jest finansowana w 20% ze środków własnych gminy natomiast 80% z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Obsługą niepełnosprawnych podopiecznych zajmuje się 5 pracowników OPS tj. opiekunki w domu podopiecznych a także osoby zatrudniane na umowy cywilnoprawne, liczba tych pracowników uzależniona jest od bieżących potrzeb. 19

20 Wspomniane świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielane są z mocy ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 182). Prócz wspomnianych zadań OPS udziela również wsparcia w formie umieszczania w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej pielęgnacji i opieki, a także pomocy w zakresie: dodatków mieszkaniowych, przeciwdziałania przemocy domowej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Realizowane zadania powierzane są przez Wójta Gminy Trzebiel oraz Radę Gminy Trzebiel na podstawie ustaw odpowiednio. Diagnoza powodów udzielania świadczeń z pomocy społecznej wyłoniła kolejną grupę społeczną tj. rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Grupa ta stanowiła 20% w 2009r. ogólnej liczby świadczeniobiorców i w kolejnych latach grupa ta wzrastała. W 2012r. świadczeniobiorcy z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego to aż 35% przy czym w 2013r. liczba ta nieznacznie zmniejszyła się tj. 31% ogólnej liczby świadczeniobiorców. Jest to dość znacząca grupa świadczeniobiorców. Wykres 7. Struktura świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji OPS Trzebiel Trudności opiekuńczo-wychowawcze dotyczą głównie dzieci i młodzieży, która nie ma zapewnionej należytej opieki ze strony swoich opiekunów. Jednak problem ten także dotyczy rodzin, gdzie dzieci swoim zachowaniem sprawiają duże kłopoty, z którymi opiekunowie sobie nie radzą. Problem ten zauważalny jest także w całym kraju, gdzie również ma tendencję wzrostową. Według danych z systemu SI POMOST ustalono, iż powyższy problem dotyka ok. 13% ogólnej liczby korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (dane z 2013r.). Trudności opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach stają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielu co raz częściej przyczynami udzielania pomocy w formie usług asystenta rodziny, a w kilku przypadkach doszło nawet do odebrania dzieci z rodzin 20

21 biologicznych do rodzin zastępczych. W Ośrodku asystent rodziny zatrudniony jest od marca 2011r. jeszcze przed wejściem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( r. Dz.U. nr 149 poz. 887 ze zmn.) i obejmował swym wsparciem 6 rodzin w 2011r., 11 rodzin w 2012r. i 8 rodzin w 2013r. Po wejściu ww. ustawy zostało umieszczonych 9 dzieci z 4 rodzin biologicznych w rodzinach zastępczych z różnych powodów: opuszczenie dzieci przez rodziców biologicznych, śmierć matki i brak zainteresowania ze strony ojca, choroba matki i odbywanie kary pozbawienia wolności przez ojca. W latach przed wejściem ww. ustawy w życie odebranych było 5 dzieci z 2 rodzin biologicznych, które umieszczone były w domach dziecka oraz 3 dzieci z 2 rodzin biologicznych, które umieszczone były w 2 rodzinach zastępczych. W stosunku do ogólnej liczby świadczeniobiorców z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych odsetek odbieranych dzieci jest niewielki tj. 8% rocznie, jednak problem sam w sobie jest trudny dla społeczeństwa jak i instytucji lokalnych. Wykres 8. Struktura odbieranych dzieci z rodzin biologicznych Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji OPS Trzebiel Zgodnie z ww. ustawą samorząd gminny ponosi częściowe koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, które wzrastają, co z kolei zmniejsza możliwości finansowe Ośrodka na inne zadania np. zasiłki celowe. Tabela 6. Wydatki własne gminy na pobyt dzieci w pieczy zastępczej 2012r. 2013r zł zł Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji OPS Trzebiel Różnica w poniesionych kosztach na zabezpieczenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej wynika z faktu, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej weszła w życie z dniem 9 czerwca 2012r. i nałożyła na gminy obowiązek ponoszenia części kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku po umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej gminy ponoszą 10% kosztów, w drugim 30%, a w trzecim i 21

22 każdym następnym 50% kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej Opieka nad dziećmi i młodzieżą Na terenie gminy Trzebiel funkcjonuje 1 Przedszkole Samorządowe w Trzebielu z oddziałem zamiejscowym w Nowych Czaplach. Przedszkole zlokalizowane jest w dwóch budynkach wymagających remontu, w szczególnie trudnej sytuacji znajduje się budynek Przedszkola w Trzebielu, wymagający (pomimo corocznych nakładów finansowych) generalnego remontu. Baza lokalowa Przedszkola w Trzebielu jest niewystarczająca (wielkości i ilości pomieszczeń) w stosunku do potrzeb. Wykres 9. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzebielu z prognozą do 2016r Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG. W Gminie brakuje instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3, nie funkcjonują kluby dziecięce ani żłobek, brak jest opiekunów dziennych. Brak instytucji zapewniającej opiekę na dziećmi do 3 lat winien być analizowany w kontekście spadku ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym sześciolatków. Ocena dostępu do placówek opieki dla dzieci od lat 3, wypada dość pozytywnie jak pokazują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy wpisane w Strategię Rozwoju Gminy Trzebiel na lata

23 Wykres 10. Ocena dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (przedszkola) 17% 53% 2% 8% 20% niedostateczne mierne dostateczne dobre bardzo dobre Źródło: Badania ankietowe zrealizowane przez UG Trzebiel Placówki wsparcia dziennego Jednym z zadań Gminy jest prowadzenie placówek wsparcia dziennego, które jest realizowane również w Gminie Trzebiel, jest ich 5 w: Bronowicach, Dębince, Niwicy, Trzebielu i Żarkach Wielkich z pośród których 2 usytuowane są w szkołach podstawowych a 3 w oddzielnie istniejących budynkach. Placówki te prowadzone są w formie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, które finansowane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ze środków własnych Gminy, ponad to stanowią jednostki organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu. Świetlice są placówkami przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z zachowaniami problemowymi, pochodzących z rodzin o zaburzonej więzi emocjonalnej, z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, z rodzin żyjących w trudnej sytuacji materialnej. Do zadań świetlic należy w szczególności : - Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. - Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. - Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń. - Wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego. - Podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków. - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjno-rozwojowych. -Współdziałanie z podopiecznymi, ich rodzinami oraz odpowiednimi organami i instytucjami w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży. -Udostępnienie podopiecznym korzystającym ze świadczeń ww. placówki pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań. Świetlice w zależności od potrzeb zapewniają swoim wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych, pomoc im w odrabianiu lekcji, udział w zajęciach specjalistycznych a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i życiowych. 23

24 3.4. Sytuacja osób niepełnosprawnych Według WHO osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. z grudnia 2002 roku wprowadziła nowe definicje stopni niepełnosprawności: znaczny stopień niepełnosprawności określa osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; umiarkowany stopień niepełnosprawności określa osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych ; lekki stopień niepełnosprawności określa osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. W definicjach tych zawarte są obok kryteriów zawodowych kryteria społeczne: zdolność do samodzielnej egzystencji i konieczność pomocy lub opieki ze strony innych osób, z uwagi na to, że wspomniana Ustawa dotyczy także rehabilitacji społecznej. Wszelkie podziały na stopnie niepełnosprawności określają stan fizyczny lub psychiczny oraz zdolność do wykonywania pracy. Nie są to jednak pełne podziały niepełnosprawności, gdyż nie uwzględniają one ograniczeń w wyborze zawodu, trudności w znalezieniu pracy i w utrzymaniu się w niej. Trzeba pamiętać, że praca zawodowa to nie tylko źródło dochodu, ale także potwierdzenie własnej wartości i przydatności co niezbędne jest każdemu, a w szczególności osobie niepełnosprawnej. Możliwości i ograniczenia osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności warunkują, jakimi mogą być pracownikami. Uwarunkowania te zależą od niepełnosprawności, które możemy podzielić na cztery rodzaje. 1. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną: a) osoby niewidome i słabo-widzące, b) osoby niesłyszące i słabo-słyszące, c) osoby głuchoniewidome. 2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną: a) osoby z uszkodzonym narządem ruchu, b) osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych. 24

25 3. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną: a) osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną, b) osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania. 4. Osoby z niepełnosprawnością złożoną, dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością - wystąpić tu mogą połączenia różnych, wymienionych powyżej niepełnosprawności, np. osoba niewidoma z umysłowym upośledzeniem, osoba z uszkodzonym narządem ruchu z zaburzeniami psychicznymi itp. Możliwości i ograniczenia zawodowe osób niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności od rodzaju o stopnia uszkodzenia poszczególnych narządów oraz ograniczenia sprawności organizmu. Są więc one różne u osób z uszkodzeniem narządu ruchu, narządów wewnętrznych, narządu wzroku, słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi i z równoczesnym upośledzeniem kilku narządów. W związku z tym każda z tych grup posiada szczególne dla swojego rodzaju możliwości i ograniczenia w podejmowaniu pracy zawodowej. Jednak świadomość ich występowania pozwala przystosować stanowiska pracy tak, aby ograniczenia związane z niepełnosprawnością nie były przeszkodą w wykonywaniu zawodu, jak też wypełnianiu ról społecznych. Wśród powodów otrzymania wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu zauważa się dość duży odsetek udzielania jego z powodu niepełnosprawności. Tabela 7. Wskaźnik rodzin z osobą niepełnosprawną korzystających z pomocy. Rok Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu niepełnosprawności Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia Wartość wskaźnika procentowy udział rodzin z osobą niepełnosprawną korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy OPS w1/w2 x 100%

26 Dynamika (%) 4 x 88,81 96,50 97,90 96,50 Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji OPS Trzebiel Mierząc rozmiar skali rodzin z osobą niepełnosprawną wśród rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zauważa się tendencję malejącą w stosunku do 2009r, jednak procentowy udział rodzin z osobami niepełnosprawnymi utrzymuje się tendencja wzrostowa w stosunku do ogólnej liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Liczba korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego ze względu na niepełnosprawność w OPS ma również tendencję wzrostową w 2013r. w stosunku do 2009r. co zauważyć można w poniższej tabeli: Tabela 8. Wskaźnik osób korzystających z zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności. Rok Liczba osób, którym przyznano zasiłek stały z powodu niepełnosprawności Liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu niepełnosprawności Wartość wskaźnika procentowy udział rodzin z osobą niepełnosprawną korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy OPS w1/w2 x 100% Dynamika (%) 4 x Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji OPS Trzebiel Zauważyć należy również fakt, że świadczeniobiorcy OPS w Trzebielu korzystający z powodu niepełnosprawności to w przeważającym procencie osoby pobierający zasiłek stały i ma wciąż tendencję wzrostową. Liczba świadczeniobiorców zasiłku stałego w 2013r. wzrosła w stosunku do 2009r., aż o 23%, a wskaźnik procentowy udziału osób korzystających z zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności w stosunku 26

27 do ogólnej liczby świadczeniobiorców z powodu niepełnosprawności wynosi aż 63% w 2013r. gdzie ten sam wskaźnik w 2009r. wynosił 50%. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych wynosiła 170,5 tys., co stanowiło 16,7% ludności województwa lubuskiego wobec 17,5% w 2002 r. Dla porównania, liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% ludności kraju wobec 14,3% w 2002 r. jak wynika z danych zawartych w Diagnozie społecznej Warunki i jakość życia Polaków pod redakcją J. Czapińskiego i T. Panka, niepełnosprawni (niepełnosprawni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawne dzieci) stanowili 17% ludności województwa lubuskiego, co plasowało je pod tym względem na 1. miejscu w Polsce. Na 6 statystycznych mieszkańców naszego województwa przypadała 1 osoba niepełnosprawna. Jest to sygnał, że problem niepełnosprawności w naszym regionie jest szczególnie ważny i trudny. Tabela 9. Procent osób niepełnosprawnych w wybranych województwach Województwo Procent niepełnosprawnych Miejsce w L.p. kraju 1. lubuskie 17, wielkopolskie 11, małopolskie i świętokrzyskie 10, śląskie 8, opolskie 7, mazowieckie 6,9 16. Źródło: Diagnoza społeczna 2011, pod red. J. Czapińskiego, T. Panka Zauważalne jest, że liczebność korzystających z pomocy społecznej w Gminie Trzebiel z powodu niepełnosprawności jest równie trudna jak w województwie lubuskim Starość jako wyzwanie dla samorządu lokalnego Starość jest zjawiskiem poszerzającym się. Tak jak w całym kraju społeczeństwo Gminy Trzebiel również starzeje się jednak nie z tak dużą dynamiką. Główne problemy osób starszych, to: - ograniczenie sprawności psychofizycznej i liczne choroby wieku starczego, -pogorszenie się sytuacji ekonomicznej ludzi starych, -zakończenie aktywności zawodowej, utrata pozycji społecznej związanej z wykonywanym zawodem, -brak koncepcji na nową organizację życia, trudności w kontaktach ze środowiskiem lokalnym prowadzące do izolacji społecznej, -zmiana pełnionych w rodzinie funkcji trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji, -groźba śmierci lub utrata bliskich osób, -kłopoty z przystosowaniem się do szybkich zmian cywilizacyjnych technicznych. 27

28 Proces starzenia ma dość specyficzny sposób wykluczania się osób dotkniętych nią z życia społecznego i nie tylko. Samorządy stają na przeciw kolejnym niedogodnościom życia swoich mieszkańców wobec czego są zmuszone szukać rozwiązań dla kolejnej grupy jaką są osoby w wieku poprodukcyjnym. Tabela 10. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Gminie Trzebiel Wyszczególnienie Kobiety w wieku 60 lat i więcej Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej Ogółem Źródło: Dane z ewidencji ludności UG Trzebiel Odnotowano, że od 2009 roku do 2012 roku tendencja osób w wieku poprodukcyjnym w Gminie Trzebiel była wzrostowa jednak w 2013 roku zauważony został spadek aż o 99 osób. Usługi opiekuńcze, to forma pomocy niepieniężnej dla rodzin. Przysługuje ona osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, która wymagają pomocy osób trzecich, a rodzina, w także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Dotyczą one zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej zalecanej przez lekarza, pielęgnacji oraz zabezpieczenia kontaktów z otoczeniem. Usługi te są przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, bądź jej przedstawiciela ustawowego, lekarza, pielęgniarki środowiskowej lub innych osób znających sytuację osoby wymagającej opieki. Wymaganym dokumentem w tym przypadku jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki nad osobą chorą. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza, lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Odnotowuje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielu korzystanie ze świadczeń niepieniężnych w formie usług opiekuńczej przez niżej wskazane grupy wiekowe. 28

29 Tabela 11. Korzystający ze świadczeń niefinansowych w OPS Trzebiel w wieku poprodukcyjnym. Rok Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku lat Liczba mieszkańców w wieku lat Stosunek świadczeniobiorc ów OPS a mieszkańców 3 0,005% Gminy Trzebiel w wieku lat w.1/w. 2 x 100% Rok Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku lat Liczba mieszkańców w wieku lat Stosunek świadczeniobiorc ów OPS a mieszkańców Gminy Trzebiel w wieku lat w.5/w.6 x 100% Rok Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 81 lat i więcej Liczba mieszkańców w wieku 81 lat i więcej Stosunek

30 świadczeniobiorc ów OPS a mieszkańców Gminy Trzebiel w wieku 81 lat i więcej w.7/w.8 x100% Źródło: Dane z zasobów własnych Ośrodka oraz z ewidencji ludności UG Zasoby mieszkaniowe Gminy Trzebiel Zakładany wzrost zapotrzebowania na tereny dla rozwoju mieszkalnictwa należy wiązać z rozwojem gospodarczym gminy. Powstrzymanie ruchów migracyjnych ludności z tego obszaru odgrywać będzie również ważną rolę. Oszacowanie ilości mieszkań potrzebnych dla zaspokojenia dotychczasowego deficytu, jak również spełnienie potrzeb przyszłych inwestorów mieszkalnictwa, związane są z określeniem: liczby oczekujących na mieszkania, liczby nowo zawieranych małżeństw, liczby mieszkańców tego terenu, średniej liczebności gospodarstwa domowego oraz średniej intensywności zabudowy mieszkaniowej na poszczególnych obszarach istniejących, jak i przeznaczonych do rozwoju. Należy zwiększać ilość usług w zakresie infrastruktury technicznej terenów mieszkaniowych istniejących, jak i nowo powstających, gdyż może okazać się, że będzie to nową formą promocji dla gminy. Do niezbędnych prac w tej dziedzinie zaliczyć należy: - rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości dróg, - telefonizacja, - doprowadzenie gazu. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Trzebiel, w którym uczestniczyło 420 mieszkańców zapytano między innymi o ocenę gospodarki nieruchomościami i budownictwem mieszkaniowym. Wyniki zawarto w poniższym diagramie. Wykres 11. Obszar: gospodarka nieruchomościami i budownictwo mieszkaniowe. 32% 9% 2% 29% 28% niedostateczne mierne dostateczne dobre bardzo dobre Źródło: Badania UG Trzebiel. 30

31 3.7. Bezrobocie i rynek pracy Zmiany gospodarcze i polityczne, jakie dokonały się w Polsce w latach 1989 i 1990 doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei spowodowało ujawnienie się bezrobocia na szeroką skalę. Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Świadczenia społeczne dla bezrobotnych w Polsce reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powinny one zapewnić bezrobotnemu minimum życiowe, ale także powinny zachęcać do podjęcia pracy. Ustawa ta ma na celu m.in. uporządkowanie wzajemnych relacji pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej. Art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdza: ( ) bezrobotnym, będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania: powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Oznacza to, że dla wymienionych już powyżej wspólnych klientów przygotowano specjalne dwie możliwe ścieżki działań. Ścieżka pierwsza to samodzielne działanie Powiatowego Urzędu Pracy, który powinien podjąć wobec takiej osoby działanie aktywizacyjne. Ścieżka druga to nowo wprowadzona możliwość aktywizacji bezrobotnych klientów pomocy społecznej, dająca ośrodkowi pomocy społecznej prawo do zwrócenia się do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie osoby bezrobotnej do projektu aktywizacyjnego (kontrakt socjalny, program). Problem bezrobocia dotyka swymi skutkami wszystkich w Polsce jak również mieszkańców Gminy Trzebiel. Tendencja na przestrzeni lat jest spadkowa co przedstawia poniższy diagram, jednak nie ma pewności co do wielkości bezrobocia ukrytego czyli osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach. 31

32 Wykres 12. Struktura bezrobocia w Gminie Trzebiel w latach Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z PUP Żary Inaczej przedstawia się sytuacja osób długotrwale bezrobotnych, czyli tych osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne dłużej niż 12 m-cy. Wykres 13. Struktura osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Trzebiel Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z PUP Żary Diagram 13 przedstawia wzrostową tendencję osób długotrwale bezrobotnych co z kolei niesie za sobą dość poważne konsekwencje. Problem bezrobocia można określić wielowymiarowo z punktu widzenia osoby bezrobotnej, będą to wymiary: indywidualny, rodzinny, lokalny jak również krajowy. Koszty te będą się różnić znacząco, przy czym istotne jest zróżnicowanie na krótki i długi czas. Oznacza to, iż pewne koszty związane z występowaniem bezrobocia będą widoczne natychmiast (np. pogorszenie sytuacji materialnej osoby/rodziny) a inne koszty mogą być zauważalne dopiero po dłuższym czasie (np. dezaktywacja zawodowa czy też marginalizacja społeczna). 32

33 Tabela 12. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Trzebiel I Bilans bezrobotnych 2009 grudzień 2010 grudzień 2011 grudzień 2014 styczeń 2014 kwiecień 2014 czerwiec 2014 wrzesień 1. Liczba ludności Bezrobotni - stan na 2. koniec miesiąca Bezrobotni - stan na 3. początek miesiąca wzrost lub spadek 4. liczby bezrobotnych bezrobotni zarejestrowani w miesiącu - napływ w tym po raz pierwszy bezrobotni wyrejestrowani w miesiącu - odpływ w tym z tytułu podjęcia pracy z tego podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcia pracy subsydiowanej z tytułu nie potwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego nabycia prawa emerytalnych lub rentowych rozpoczęcie szkolenia, stażu, przygot. zawod. prace społecznie użyteczne podjecie nauki inne II Wybrane elementy struktury bezrobocia 1. kobiety (liczba) ( %) 52,19% 56,87% 54,55% 51,53% 51,56% 50,42% 54,59% 33

34 z prawem do zasiłku (liczba) ( %) 30,33% 23,32% 23,33% 10,43% 8,65% 9,17% 8,72% niepełnosprawni (liczba) ( %) 5,19% 5,43% 2,12% 4,91% 5,19% 5,42% 5,05% zamieszkali na wsi (liczba) ( %) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% młodzież do 25 roku życia (liczba) ( %) 20,22% 24,60% 24,24 22,09% 22,84% 19.17% 25,23% długotrwale bezrobotni (liczba) ( %) 35,52% 41,85% 38,48 46,93% 52,60% 56,25% 50% Źródło: Dane pochodzą z PUP w Żarach W ramach analizy sytuacji osób pozbawionych pracy wykorzystano publikację, w której dokonano analizy czynników i konsekwencji zjawiska bezrobocia na poziomie indywidualnym, rodzinnym, lokalnym i krajowym. Tabela 13. Koszty i wymiary bezrobocia Rodzaj kosztów/ Wymiary Indywidualny Rodzinny Lokalny Krajowy Utrata dochodów; obniżenie standardu życia; Ekonomiczne Społeczne 34 Obniżenie statusu społecznego; unikanie kontaktów społecznych; izolacja społeczna; Spadek dochodów w gospodarstwie domowym; Zagrożenie wystąpienia problemów tj. przemocy, rozwodu, uzależnień, przestępczości; zagrożenie wykluczeniem społecznym; Spadek popytu i spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego; Odpływ siły roboczej z lokalnego rynku pracy; Spadek wpływów do budżetu państwa bezrobotni nie płacą podatków dochodowych, składek na ubezpieczenie społeczne. Wzrost wydatków z budżetu m.in. na zasiłki, programy przeciwdziałania bezrobociu. Wzrost poziomu biedy w społeczeństwie; niewykorzystany potencjał ludzkiej pracy; poczucie zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych; migracje

35 Psychologiczne Polityczne Obniżenie samooceny; frustracja; depresja; problemy z zagospodarowaniem czasu wolnego; Ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu politycznym, kulturalnym i w życiu społeczności lokalnej; przekazywanie negatywnych wzorców, postaw w stosunku do podejmowania zatrudnienia Wystąpienie dysfunkcji w życiu rodzinnym; Źródło: Bezrobocie między diagnozą a działaniem dr. J. Staręga Piasek. Zmiana preferencji w wyborach samorządowych; zagraniczne; Ogólny wzrost niezadowolenia społecznego; protesty społeczne. Powyższe przykłady wskazują jak poważne konsekwencje niesie za sobą bezrobocie a w szczególności długotrwałe bezrobocie. Z punktu widzenia pomocy społecznej, wyjątkowo niekorzystną, a być może nawet najbardziej dotkliwą konsekwencją braku posiadania zatrudnienia, jest dezaktywizacja zawodowa. Prowadzi ona bowiem bezpośrednio do marginalizacji społecznej, która nie dotyczy jedynie jednostki społecznej, ale również jej najbliższego otoczenia. A zatem dezaktywizacja zawodowa głowy rodziny będzie negatywnie odbijać się na całej rodzinie w konsekwencji może zminimalizować szanse rozwoju dzieci. W efekcie będziemy mieć do czynienia z negatywnymi konsekwencjami bezrobocia dotykającymi kolejne pokolenia. Większa ilość długotrwale bezrobotnych, a następnie nieaktywnych zawodowo w najbliższym sąsiedztwie, może powodować degradacje społeczna całych obszarów. Proces ten jest trudny do odwrócenia. Podstawową przeszkoda jest utrata umiejętności przydatnych na rynku pracy jak i brak zainteresowania ze strony samych bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo, którzy często wolą pozostać klientami pomocy społecznej. W badaniu ankietowym na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Trzebiel na lata , w którym wzięło udział 420 mieszkańców Gminy, pytano także o ocenę sytuacji na rynku pracy. Wyniki ilustruje zamieszczony poniżej diagram. 35

36 Wykres 14. Ocena lokalnego rynku pracy 17% 32% 3% 0% 48% niedostateczne mierne dostateczne dobre bardzo dobre Źródło: Wyniki badania ankietowego UG Trzebiel Analizując diagram nasuwa się jeden wniosek, na terenie Gminy Trzebiel sytuacja na rynku pracy jest zła, aż 201 ankietowanych dało ocenę niedostateczną przy czym tylko 13 postawiło ocenę dobrą. Nie odnotowano ani jednej oceny bardzo dobrej. Analizując następnie dane GUS i systemu REGON zauważalne jest, że Gmina Trzebiel na tle powiatu żarskiego należy do obszarów o średnio rozwiniętej przedsiębiorczości. Liczba podmiotów w systemie REGON w 2013 w gminie Trzebiel wynosiła ogółem 378 ( tym 26 podmiotów zarejestrowanych było w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, w przemyśle 81 podmiotów i 271 osób prowadziło pozostałą działalność) co daje wskaźnik przedsiębiorczości na poziomie 100,05/ 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Szerzej problematyką lokalnego rynku pracy w Gminie poświecony jest rozdział w Strategii Rozwoju Gminy Trzebiel W związku z niewystarczającą liczbą miejsc pracy na terenie Gminy znaczącym czynnikiem pozostaje migracja za pracą. Najczęściej ludność znajduje zatrudnienie w pobliskich miastach: Żarach i Łęknicy a także z uwagi na nadgraniczny charakter Gminy na terenie Niemiec. Z uwagi na brak danych dotyczących ilości mieszkańców pracujących poza granicami kraju nie jest możliwa ocena udziału zjawiska w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z danymi GUS w 2012 r. ogółem zatrudnionych było 480 osób z czego 276 to kobiety. W stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym których w 2012 r. było łącznie kobiet i mężczyzn 3781 zatrudnienie wynosiło 12%. Najwięcej zatrudnionych było w działalności usługowej - 60%. Natomiast najmniejszy odsetek to osoby pracujące w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie. 9,02 % mieszkańców Gminy Trzebiel w wieku produkcyjnym figuruje w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne. Charakterystyka stanu bezrobocia w Gminie potwierdza ogólne, współczesne tendencje społeczne: problem bezrobocia nadal częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, niepokojący jest wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych, który za wyjątkiem roku 2008 utrzymuje się na poziomie ponad 40% zarejestrowanych bezrobotnych. 36

37 Wykres 15. Poziom bezrobocia w Gminie Trzebiel ogółem kobiety młodzież do 25 roku długotrwale bezrobotni Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Żary 3.8.Profilatyka i leczenie uzależnień Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Komisja Europejska w raporcie Stan zdrowia w Unii Europejskiej uznaje alkoholizm za ważny determinant stanu zdrowia obywateli Wspólnoty. Wykazuje się silną korelację pomiędzy ilością wypadków drogowych, a spożywaniem alkoholu. Ilość alkoholików w populacji wpływa również na poziom zabójstw i samobójstw. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Szukanie coraz to nowszych sposobów, ułatwiających rozwiązywanie życiowych problemów oraz rozładowywania napięcia, doprowadziło do rozpowszechniania się" uzależnień głównie od alkoholizmu i narkomanii, coraz też częściej pojawiają się w społeczeństwie polskim obok uzależnień od substancji psychoaktywnych także uzależnienia od tzw. czynników behawioralnych m.in. są to uzależnienia od hazardu, Internetu, gier komputerowych. Mając na celu ograniczenie skali zjawiska zarówno problemu nadużywania alkoholu, jak i przemocy w rodzinie oraz minimalizację szkód spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebiel. Określa on lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program uchwalany jest na każdy rok oddzielnie pomimo faktu, że proponowane zadania są kontynuacją z poprzednich lat. Celem programu jest aktywne zapobieganie powstawaniu nowych problemów 37

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2007-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki

Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielonki na lata 2006-2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZIELONKI.... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZIELONKI... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo